Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2023-06-21

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 99-3516, i. k. 1011010ISTA00IX-575

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-01:

Nr. XII-1696, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-27, i. k. 2015-08160

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮMONIŲ ATSKAITOMYBĖS
ĮSTATYMAS

 

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-575

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato įmonių finansinę atskaitomybę, reikalavimą atlikti įmonių finansinių ataskaitų auditą, įmonių finansinių ataskaitų skelbimo tvarką, metinio pranešimo, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos parengimo ir skelbimo tvarką, atsakomybę už įmonių finansinių ataskaitų, metinio pranešimo rengimą ir skelbimą.

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami įstatymo priede nurodyti Europos Sąjungos teisės aktai.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas taikomas įmonėms, kurios yra ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantys juridiniai asmenys (toliau – įmonės), įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti Lietuvos Respublikoje.

2. Jeigu finansines ataskaitas savo nuožiūra nusprendžia sudaryti tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija ar individuali įmonė, kurių šis įstatymas neįpareigoja jų sudaryti, finansines ataskaitas jos turi sudaryti pagal šio įstatymo reikalavimus.

3. Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės arba kurios veikia kaip investicinės bendrovės, privalo sudaryti finansines ataskaitas ir parengti metinį pranešimą pagal šio įstatymo reikalavimus.

4. Ūkininkų ūkių finansinių ataskaitų sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

5. Neteko galios nuo 2022-05-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

6. Šio įstatymo reikalavimai bankams, kitoms kredito ir finansų įstaigoms, reguliuojamos rinkos operatoriui, Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms taikomi tiek, kiek jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-468, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10830

 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kuriam sudaromas įmonės metinių arba tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

2. Finansinės ataskaitos straipsnis – finansinės ataskaitos duomenų eilutė.

3. Finansiniai metai metinis ataskaitinis laikotarpis, kuriam sudaromas įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

4. Finansų kontroliuojančioji įmonė įmonė, kurios vienintelė veiklos kryptis yra įsigyti kitų įmonių akcijų, jas valdyti ir iš to gauti pelną, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvaujant tų įmonių valdyme, nedarant poveikio jų, kaip akcininkų, teisėms.

5. Įmonės balansas (toliau – balansas) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

6. Įmonės finansinė atskaitomybė – įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma.

7. Įmonės finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (toliau – aiškinamasis raštas) – finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose.

8. Įmonės finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – finansinių ataskaitų rinkinys) – finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus.

9. Įmonės metinis pranešimas (toliau – metinis pranešimas) – įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį papildanti ataskaita, kurioje pateikiami teisės aktų numatyti įmonės finansinių metų veiklos ir numatomos veiklos duomenys.

10. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – metinės finansinės ataskaitos) – finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus finansinių metų duomenis.

11. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (toliau – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita) – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

12. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita (toliau – pelno (nuostolių) ataskaita) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.

13. Įmonės pinigų srautų ataskaita (toliau – pinigų srautų ataskaita) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.

14. Įmonės vadovas – juridinio asmens vadovas arba juridinio asmens, kuris neturi vadovo, savininkas, arba mažosios bendrijos atstovas. Ūkinėje bendrijoje ūkio subjekto vadovu laikytinas tikrasis narys, kuris paskirtas vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje nurodytas valdymo organo pareigas.

15. Neteko galios nuo 2022-05-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

16. Reikšminga informacija – informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansines ataskaitas ir paveikti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamus sprendimus.

17. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) – finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.

18. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „viešojo sektoriaus subjektai“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-850, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27750

 

19. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 1997 m. Konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-100, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29412

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-850, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27750

 

20. Kai šio įstatymo normos taikomos finansinėms ataskaitoms, metiniam pranešimui ir mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitai, vartojama sąvoka „ataskaitos“.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-850, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27750

 

31 straipsnis. Finansinei ataskaitų informacijai keliami reikalavimai

Ataskaitose teikiama finansinė informacija turi būti:

1) tinkama finansinės ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti;

2) patikima, nes:

a) teisingai rodo finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą;

b) atskleidžia ūkinių operacijų ekonominę prasmę;

c) nešališka;

3) visais reikšmingais atžvilgiais išsami;

4) suprantama;

5) palyginama;

6) pagrįsta finansinės apskaitos registrų duomenimis.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ KATEGORIJOS

 

4 straipsnis. Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės

1. Labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 350 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 10 darbuotojų.

2. Mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

3. Vidutinės įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 20 000 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40 000 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 250 darbuotojų.

4. Didelės įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija dydžius, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje.

5. Pardavimo grynąsias pajamas sudaro ataskaitiniais finansiniais metais pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos.

6. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

7. Įmonė priskiriama kitai įmonių kategorijai tuo atveju, kai šio straipsnio 1–4 dalyse nurodyti rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršijami ar pradedami viršyti dvejus iš eilės finansinius metus.

8. Kai labai maža įmonė nepasirenka taikyti išimčių, leidžiamų labai mažoms įmonėms, nustatytų šio įstatymo 20, 22 ir 23 straipsniuose, jai taikomi tokie patys reikalavimai kaip mažoms įmonėms. Labai mažoms įmonėms leidžiamos išimtys netaikomos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms, taip pat akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Viešojo intereso įmonėms, valstybės ir savivaldybės įmonėms, kurios nelaikomos viešojo intereso įmonėmis pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą, visais atvejais taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir didelėms įmonėms.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-100, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29412

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

10. Šio straipsnio 7 dalies nuostata netaikoma rengiant šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą bendrovių valdymo ataskaitą, šio įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą socialinės atsakomybės ataskaitą, šio įstatymo 233 straipsnyje nurodytą atlygio ataskaitą, šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytą mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo 15 straipsnyje nurodytą konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-94, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29406

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

3 skirsnis. Neteko galios nuo 2022-05-01

Skirsnio naikinimas:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

16 straipsnis. Bendrieji finansinių ataskaitų parengimo reikalavimai

1. Finansinės ataskaitos turi būti parengiamos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą.

2. Metines finansines ataskaitas įmonės parengia pasibaigus jų finansiniams metams pagal finansinių metų ir jų paskutinės dienos duomenis.

3. Tarpines finansines ataskaitas įmonės parengia, kai to reikia, arba kitų teisės aktų, reglamentuojančių ataskaitų sudarymą, nustatyta tvarka ar periodiškumu pagal ataskaitinio laikotarpio ir jo paskutinės dienos duomenis. Jeigu yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti įmonę, ta įmonė turi parengti finansines ataskaitas ir pagal sprendimo dėl įmonės likvidavimo ar reorganizavimo priėmimo dienos duomenis, ir pagal įmonės likvidavimo ar reorganizavimo pabaigos dienos duomenis.

4. Prie valdžios sektoriaus priskiriamos valstybės valdomos įmonės ar savivaldybių valdomos įmonės, kurios pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje nuostatas priskiriamos prie vietos arba centrinės valdžios sektoriaus ir nurodytos Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme nustatytame oficialiosios statistikos portale, parengia tarpines ketvirčio finansines ataskaitas ir pateikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pasibaigus ketvirčiui ne vėliau kaip per 25 dienas.

5. Įregistruotos naujos įmonės parengia ūkinės veiklos pradžios balansą, kuriame turi būti nurodytas įmonės veiklos pradžioje buvęs turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai.

6. Finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais arba tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (toliau kartu –finansinės atskaitomybės standartai), kaip nustatyta Finansinės apskaitos įstatyme. Aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, pagal kokius finansinės atskaitomybės standartus parengtos finansinės ataskaitos.

7. Finansinės ataskaitos parengiamos naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

8. Iki finansinių ataskaitų parengimo į įmonės apskaitą turi būti įtrauktos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos.

9. Ataskaitinių finansinių metų pradžios finansinių ataskaitų straipsnių sumos turi sutapti su praėjusių finansinių metų pabaigos finansinių ataskaitų atitinkamų straipsnių sumomis.

10. Kai šio įstatymo ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatų neužtenka, kad finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą, aiškinamajame rašte turi būti pateikta papildoma informacija.

11. Išskirtiniais atvejais, kai taikant finansinės atskaitomybės standartus parengtos finansinės ataskaitos prieštarauja šio straipsnio 1 dalyje nustatytam reikalavimui, nuo finansinės atskaitomybės standartų galima nukrypti, kad būtų įvykdytas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas tikrai ir teisingai parodyti įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą. Kiekvienas nukrypimas nuo finansinės atskaitomybės standartų, jo priežastys ir poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms, sąnaudoms ir pinigų srautams, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą, aptariami aiškinamajame rašte.

12. Laikoma, kad labai mažų įmonių pagal šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje nustatytas išimtis parengtos finansinės ataskaitos neprieštarauja šio straipsnio 1 dalyje nustatytam reikalavimui, todėl tokioms finansinėms ataskaitoms šio straipsnio 11 dalis netaikoma.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

17 straipsnis. Turto ir įsipareigojimų įvertinimas

1. Rengdamos finansines ataskaitas, įmonės įvertina turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas vadovaudamosi finansinės atskaitomybės standartais.

2. Kiekvienas turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų finansinės ataskaitos straipsnis vertinamas atskirai.

3. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų finansinių ataskaitų straipsnių tarpusavio užskaitos negali būti atliekamos, išskyrus finansinės atskaitomybės standartuose nurodytus atvejus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

18 straipsnis. Finansiniai metai

1.  Įmonės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Įmonės pasirenka finansinius metus atsižvelgdamos į savo veiklos pobūdį.

2. Finansiniai metai gali būti keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per 5 metus. Ši nuostata netaikoma, jeigu įmonė keičia savo finansinius metus į finansinius metus, sutampančius su kalendoriniais metais.

3. Įmonės, kuri pradeda ūkinę veiklą, pirmieji finansiniai metai yra laikotarpis nuo jos įsteigimo dienos iki finansinių metų pabaigos. Įmonės, kuri keičia savo finansinius metus, finansinių metų pabaiga yra naujų finansinių metų pabaiga, jeigu laikotarpis nuo finansinių metų pradžios iki naujų finansinių metų pabaigos yra ne ilgesnis negu 18 mėnesių. Jeigu šis laikotarpis yra ilgesnis negu 18 mėnesių, nustatomi pereinamieji finansiniai metai, kurių pradžia yra senų finansinių metų pabaiga, o pabaiga – naujų finansinių metų pradžia.

 

19 straipsnis. Klaidų taisymas

Po finansinių ataskaitų patvirtinimo paaiškėjusių klaidų taisymo tvarka nustatoma finansinės atskaitomybės standartuose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

PENKTASIS SKIRSNIS

FINANSINĖS ATASKAITOS

 

20 straipsnis. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas arba sutrumpintas balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) aiškinamasis raštas.

2. Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto ir tada jų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) trumpas balansas;

2) trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.

3. Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) pinigų srautų ataskaita;

4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

5) aiškinamasis raštas.

4. Mažos įmonės, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių ataskaitų, savo nuožiūra gali rengti šio straipsnio 3 dalyje nurodytas pinigų srautų ataskaitą ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą.

5. Visos šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išvardytos finansinės ataskaitos sudaro nedalomą visumą.

6. Finansinių ataskaitų, nurodytų šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, pavadinimai gali būti kitokie, negu nurodyta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

21 straipsnis. Finansinių ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai

Kiekvienos finansinės ataskaitos pradžioje turi būti nurodyta:

1) įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę, buveinė (adresas) ir teisinis statusas, jeigu įmonė reorganizuojama arba likviduojama;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

2) ataskaitinis laikotarpis, paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena;

3) pateikiamų skaičių (rodiklių), kurie yra finansinėje ataskaitoje, tikslumas (nurodoma, ar rodikliai pateikiami eurais ar tūkstančiais eurų).

 

22 straipsnis. Sutrumpintos ir trumpos finansinės ataskaitos

1. Sutrumpinto balanso, trumpo balanso, trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos reikalavimai nustatomi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

2. Jeigu labai maža įmonė pasirenka taikyti šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 7 dalyje nustatytas išimtis, ji po balansu pateikia, jeigu turi:

1) informaciją apie balanse neparodytus finansinius pasižadėjimus, garantijas, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą bendromis sumomis, nurodydama visų reikšmingų užstatų rūšį ir pobūdį;

2) informaciją apie visus pasižadėjimus, susijusius su pensijomis pagal ilgalaikio atlygio planus ir įmonių grupės įmonėmis, pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamomis bendrosiomis įmonėmis arba asocijuotosiomis įmonėmis;

3) informaciją apie įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų sumas, nurodydama palūkanų normas, pagrindines paskolų sąlygas ir visas sugrąžintas, nurašytas arba atsisakytas sumas, taip pat už šiuos asmenis teikiant visų rūšių garantijas įmonės prisiimtų pasižadėjimų sumą, nurodydama atskirai įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams tenkančią sumą;

4) šio įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje nurodytą informaciją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-94, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29406

Nr. XIII-3316, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21255

 

3. Investicinių bendrovių, mažųjų bendrijų ir šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir parengimo reikalavimai nustatomi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Kredito unijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir parengimo reikalavimai nustatomi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

METINIS PRANEŠIMAS

 

23 straipsnis. Metinis pranešimas

1. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis privalo parengti ir metinį pranešimą. Likviduojamos įmonės nerengia metinio pranešimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

2. Metiniame pranešime turi būti pateikiama:

1) objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas;

2) finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos, išskiriant veiksmus dėl klimato, personalo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu, atskirai išskiriant užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius, klausimais susijusi informacija, kai reikia, – nuorodos į metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

3) visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;

4) per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;

5) informacija apie savų akcijų, jeigu jos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį, apmokėjimą;

6) įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys;

7) informacija apie įmonės filialus ir atstovybes;

8) informacija apie svarbius įvykius, įvykusius po finansinių metų pabaigos;

9) įmonės veiklos planai ir prognozės;

10) informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą;

11) informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas;

12) informacija apie akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių kitas einamas vadovaujamas pareigas (juridinio asmens (teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas) vadovo, juridinio asmens (teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas) valdymo organo arba priežiūros organo nario) ir svarbiausia informacija apie pagrindinę jų darbovietę (pareigos, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas).

TAR pastaba. Pagal 23 straipsnio 2 dalies 12 punktą rengiami 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metiniai pranešimai.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

3. Įmonės, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, į metinį pranešimą įtraukia ir atlygio ataskaitą.

TAR pastaba. Pagal 3 dalyje išdėstytas nuostatas rengiamos 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metiniai pranešimai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

 

4. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, be šio straipsnio 2 dalyje nustatytos informacijos, į metinį pranešimą įtraukia bendrovių valdymo ataskaitą.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

 

5. Didelės viešojo intereso įmonės, kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus paskutinę tų metų dieną viršija 500, be šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos informacijos, į metinį pranešimą įtraukia socialinės atsakomybės ataskaitą, išskyrus šio įstatymo 232 straipsnio 8 dalyje nustatytą atvejį.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

 

6. Įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose arba įmonės įstatuose gali būti nustatyta ir daugiau metinio pranešimo sudarymo reikalavimų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

 

7. Labai mažos ir mažos įmonės gali nerengti metinio pranešimo, tačiau šio straipsnio 2 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytą informaciją labai mažos įmonės turi pateikti po balansu, o mažos įmonės – aiškinamajame rašte.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

 

8. Mažos ir vidutinės įmonės gali nepateikti šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos nefinansinės informacijos.

TAR pastaba. 23 straipsnis taikomas rengiant 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinius pranešimus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-94, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29406

 

231 straipsnis. Bendrovių valdymo ataskaita

1. Bendrovių valdymo ataskaitoje turi būti pateikiama:

1) nuoroda (nuorodos) į taikomą (taikomus) bendrovių valdymo kodeksą (kodeksus) ir kur jis (jie) viešai paskelbtas (paskelbti) ir (arba) nuoroda į viešai paskelbtą visą reikalingą informaciją apie įmonės valdymo praktiką;

2) jeigu nuo taikomo (taikomų) bendrovių valdymo kodekso (kodeksų) nuostatų nukrypstama ir (arba) jų nesilaikoma, nuostatos, nuo kurių nukrypstama ir (arba) kurių nesilaikoma, ir to priežastys;

3) informacija apie rizikos mastą ir rizikos valdymą – apibūdinamas su finansine atskaitomybe susijusios rizikos valdymas, rizikos mažinimo priemonės ir įmonėje įdiegta vidaus kontrolės sistema;

4) informacija apie reikšmingus tiesiogiai arba netiesiogiai valdomus akcijų paketus;

5) informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnyje (nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai) ir sandorio vertę);

TAR pastaba. Pagal 5 punkto nuostatas rengiami 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metiniai pranešimai

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

6) informacija apie akcininkus, turinčius specialias kontrolės teises, ir šių teisių aprašymas;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

7) informacija apie visus esamus balsavimo teisių apribojimus, tokius kaip tam tikrą balsų procentą arba skaičių turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimai, terminus, iki kurių galima pasinaudoti balsavimo teisėmis, arba sistemas, pagal kurias vertybinių popierių suteikiamos turtinės teisės yra atskiriamos nuo vertybinių popierių turėtojo;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

8) informacija apie taisykles, reglamentuojančias valdybos narių išrinkimą ir pakeitimą, taip pat įmonės įstatų pakeitimus;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

9) informacija apie valdybos narių įgaliojimus;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

10) informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, akcininkų teises ir jų įgyvendinimą, jeigu ši informacija nenustatyta įstatymuose;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

11) informacija apie valdymo, priežiūros organų ir jų komitetų sudėtį, jų ir įmonės vadovo veiklos sritis;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

12) įmonės vadovo, valdymo ir priežiūros organų narių išrinkimui taikomos įvairovės politikos, susijusios su tokiais aspektais, kaip pavyzdžiui amžius, lytis, išsilavinimas, profesinė patirtis, aprašymas, šios politikos tikslai, jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai ataskaitiniu laikotarpiu. Jeigu įvairovės politika netaikoma, paaiškinamos netaikymo priežastys;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

13) neteko galios 2019-07-06;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

 

14) informacija apie visus akcininkų tarpusavio susitarimus (jų esmė, sąlygos).

TAR pastaba. Pagal 14 punkto nuostatas rengiami 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metiniai pranešimai.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

2. Nepaisant šio įstatymo 4 straipsnio 9 dalies nuostatų, mažoms ir vidutinėms įmonėms netaikomas šio straipsnio 1 dalies 12 punktas.

TAR pastaba. Pagal 2 dalies nuostatas rengiami 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metiniai pranešimai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

3. Auditorius ar audito įmonė auditoriaus išvadoje pateikia nuomonę dėl pagal šio straipsnio 1 dalies 3–9 punktus parengtos informacijos ir nurodo, ar nustatyta reikšmingų iškraipymų, kaip nustatyta Finansinių ataskaitų audito įstatyme.

TAR pastaba. Pagal 3 dalies nuostatas rengiami 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metiniai pranešimai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-94, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29406

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

4. Auditorius ar audito įmonė patikrina, ar buvo pateikta šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktuose nurodyta informacija, ir tai nurodo auditoriaus išvadoje.

TAR pastaba. Pagal 4 dalies nuostatas rengiami 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių metiniai pranešimai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-94, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29406

 

232 straipsnis. Socialinės atsakomybės ataskaita

1. Socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikiama su aplinkosaugos, išskiriant veiksmus dėl klimato, socialiniais ir personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu, atskirai išskiriant užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius, klausimais susijusi informacija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija teikiama tokios apimties, kiek būtina įmonės plėtrai, veiklos rezultatams, būklei ir jos veiklos poveikiui suprasti, ir apima:

1) trumpą įmonės verslo modelio aprašymą;

2) įmonės politikos, kurios laikomasi dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų, įskaitant atliktą šios politikos įgyvendinimo kontrolę, aprašymą;

3) įmonės politikos, kurios laikomasi dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų, rezultatus;

4) informaciją apie pagrindinę riziką šio straipsnio 1 dalyje nurodytais klausimais, susijusią su įmonės vykdoma veikla, kiek tai susiję su įmonės verslo santykiais, produktais ar paslaugomis, dėl kurių gali kilti neigiamų padarinių, ir informaciją, kaip įmonė tą riziką valdo;

5) nefinansinius pagrindinius įmonės veiklos rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečia veikla.

3. Jeigu įmonė nesilaiko politikos dėl vieno ar kelių šio straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų, socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikiami aiškūs ir argumentuoti to paaiškinimai.

4. Socialinės atsakomybės ataskaitoje, kai reikia, turi būti pateikiamos nuorodos į metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai.

5. Įmonė gali neatskleisti informacijos apie būsimą plėtrą arba su vykstančiomis derybomis susijusių klausimų, jeigu, remiantis tinkamai pagrįsta įmonės vadovo, valdymo ir priežiūros organų narių, veikiančių pagal jiems įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją, nuomone, už kurią įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai yra atsakingi, tokios informacijos atskleidimas pakenktų komercinei įmonės padėčiai, o jos neatskleidimas netrukdytų teisingai suprasti įmonės plėtros, veiklos rezultatų, būklės ir jos veiklos poveikio.

6. Įmonė, pateikdama šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, gali vadovautis šios informacijos atskleidimo reikalavimus nustatančiomis Europos Sąjungos ar tarptautinėmis sistemomis ar metodikomis. Socialinės atsakomybės ataskaitoje nurodoma, kokiomis  sistemomis ar metodikomis vadovautasi.

7. Įmonė, kuri yra patronuojamoji įmonė, atleidžiama nuo prievolės parengti socialinės atsakomybės ataskaitą, jeigu jos ir jos patronuojamųjų įmonių informacija yra įtraukta į vadovaujantis Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymu arba kitos valstybės narės teisės aktais rengiamą patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą ataskaitą, kurioje pateikiama konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje reikalaujama pateikti informacija (toliau – atskira konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita). Metiniame pranešime turi būti nurodyta, kad patronuojamosios įmonės informacija įtraukta į patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą. Jeigu patronuojančioji įmonė yra kitoje valstybėje narėje ir rengia atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą, ši ataskaita lietuvių kalba skelbiama viešai patronuojamosios įmonės interneto svetainėje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

71. Socialinės atsakomybės ataskaitoje taip pat pateikiama Reglamento (ES) 2020/852 8 straipsnyje nurodyta informacija.

TAR pastaba. 7dalis taikoma rengiant 2022 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių įmonių metinius pranešimus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-807, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27385

 

8. Įmonė, kuri parengia atskirą ataskaitą, kurioje pateikiama socialinės atsakomybės ataskaitoje reikalaujama pateikti informacija (toliau – atskira socialinės atsakomybės ataskaita), gali neįtraukti socialinės atsakomybės ataskaitos į metinį pranešimą, kaip reikalaujama šio įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje, jeigu atskira socialinės atsakomybės ataskaita praėjus ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui po paskutinės finansinių metų dienos skelbiama viešai įmonės interneto svetainėje, o metiniame pranešime pateikiama nuoroda į ją.

9. Jeigu įmonė pateikė socialinės atsakomybės ataskaitą arba atskirą socialinės atsakomybės ataskaitą, laikoma, kad ji pateikė ir šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą nefinansinę informaciją.

10. Auditorius ar audito įmonė patikrina, ar buvo pateikta socialinės atsakomybės ataskaita arba atskira socialinės atsakomybės ataskaita, ir tai nurodo auditoriaus išvadoje.

TAR pastaba. 232 straipsnis taikomas rengiant 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinius pranešimus.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-94, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29406

 

233 straipsnis. Atlygio ataskaita

1. Atlygio ataskaitoje turi būti nurodyta, kaip buvo atsižvelgta į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio ataskaitos rezultatus. Į atlygio ataskaitą neįtraukiami valdymo ir priežiūros organų narių asmens duomenys, kaip tai apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 9 straipsnio 1 dalyje, arba asmens duomenys, kurie parodo valdymo ir priežiūros organų narių šeiminę padėtį. Atlygio ataskaitoje nurodoma ši informacija apie kiekvieną valdymo ir priežiūros organų nario atlygį:

1) visas atlygis ir visos atlygio dalys, santykinės fiksuoto ir kintamojo atlygio dalys, paaiškinimas, kaip atlygis atitinka patvirtintą atlygio politiką, įskaitant tai, kaip jis prisideda prie įmonės ilgojo laikotarpio rezultatų, ir informacija apie tai, kaip buvo taikomi veiklos rezultatų kriterijai;

2) metiniai atlygio pokyčiai; įmonės rezultatų ir vidutinio atlygio, remiantis įmonės darbuotojų, kurie nėra valdymo ir priežiūros organų nariai, darbo visą darbo laiką ekvivalentu, pokyčiai per bent penkerius paskutinius finansinius metus, pateikti taip, kad būtų galima juos palyginti;

3) bet koks atlygis, gautas iš bet kurios įmonės, kuri priklauso įmonių grupei, kaip ji apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

4) suteiktos akcijos, akcijų pasirinkimo sandorių suteiktos teisės, tų sandorių kainos ir datos ir bet kokie šių sandorių pakeitimai;

5) informacija apie naudojimąsi galimybe susigrąžinti kintamąjį atlygį.

2. Į atlygio ataskaitą įtraukti įmonės valdymo ir priežiūros organų narių asmens duomenys (vardas, pavardė ir šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys) tvarkomi šiame straipsnyje nustatyta tvarka, siekiant šių tikslų:

1) didinti įmonės skaidrumą;

2) gerinti valdymo ir priežiūros organų narių atskaitomybę;

3) vykdyti valdymo ir priežiūros organų narių atlygio priežiūrą.

3. Auditoriui ar audito įmonei patikrinus atlygio ataskaitą ir valdybai ją patvirtinus, įmonė paskelbia atlygio ataskaitą savo interneto svetainėje, kur ji nemokamai turi būti prieinama dešimt metų. Atlygio ataskaita su įtrauktais įmonės valdymo ir priežiūros organų narių asmens duomenimis skelbiama įmonės interneto svetainėje ne ilgiau kaip dešimt metų nuo atlygio ataskaitos paskelbimo dienos. Atlygio ataskaita be asmens duomenų įmonės interneto svetainėje gali būti skelbiama ilgiau kaip dešimt metų.

TAR pastaba. Pagal 233 straipsnyje išdėstytas nuostatas rengiamos 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metiniai pranešimai.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR METINIO PRANEŠIMO PASIRAŠYMAS, TVIRTINIMAS IR SKELBIMAS

 

24 straipsnis. Finansinių ataskaitų auditas

1. Valstybės ir savivaldybės įmonėse, kurios nelaikomos viešojo intereso įmonėmis pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą, viešojo intereso įmonėse, akcinėse bendrovėse, šio straipsnio 2 dalyje nurodytose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, taip pat uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė, uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-100, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29412

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

 

2. Metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

1) balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

3. Metinių finansinių ataskaitų auditas, tarpinių finansinių ataskaitų auditas, kai to reikia arba kai tai nustato kiti įstatymai, atliekamas pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą ir kitus teisės aktus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-100, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29412

 

25 straipsnis. Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymas ir tvirtinimas

1. Finansines ataskaitas, metinį pranešimą ir atskirą socialinės atsakomybės ataskaitą pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovas ir kiti įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodyti atsakingi asmenys (nurodomas pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė). Finansines ataskaitas taip pat pasirašo finansines ataskaitas parengęs asmuo (nurodomas vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, finansinės apskaitos paslaugas teikiančio juridinio asmens pavadinimas, o tais atvejais, kai finansinės apskaitos paslaugos teikiamos savarankiškai, tai taip pat nurodoma).

2. Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas tvirtinami įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

26 straipsnis. Finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo skelbimas, finansinių ataskaitų kokybės stebėsena

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

1. Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) skelbiami viešai Juridinių asmenų registre įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, o šio įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje išvardytų įmonių, taip pat akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, – skelbiami ir jų interneto svetainėse.

2. Skelbiamų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada.

3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką ir paskiria instituciją, atliksiančią šią stebėseną.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ, METINIO PRANEŠIMO AR VEIKLOS ATASKAITOS SAUGOJIMAS. ATSAKOMYBĖ UŽ FINANSINIŲ ATASKAITŲ, METINIO PRANEŠIMO AR VEIKLOS ATASKAITOS PARENGIMĄ IR ŠIŲ ATASKAITŲ AR JŲ DUOMENŲ PATEIKIMĄ

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3316, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21255

27 straipsnis. Finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo saugojimo tvarka

Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.

TAR pastaba. 27 straipsnis taikomas rengiant 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinius pranešimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-94, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29406

 

28 straipsnis. Atsakomybė už finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui

1. Įmonės vadovas užtikrina:

1) finansines ataskaitas rengiančio asmens parinkimą ir (arba) paskyrimą;

2) teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms parengti, teikimą laiku finansines ataskaitas rengiančiam asmeniui.

2. Už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos parengimą ir paskelbimą atsako įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai įstatymų nustatyta tvarka pagal vadovui, valdymo ir priežiūros organams įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją. Įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, pagal įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją nevykdantys pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos parengimu ir paskelbimu, arba netinkamai jas vykdantys, privalo visą padarytą žalą atlyginti įmonei ir (arba) kitiems asmenims.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-94, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29406

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

281 straipsnis. Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos ir jų duomenų teikimas, atsakomybė

1. Įmonės, kurių dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, ir valstybės valdomos įmonės bei savivaldybių valdomos įmonės savo finansinių ataskaitų rinkinius, įmonės metinius pranešimus ar veiklos ataskaitas, šių ataskaitų duomenis kartu su auditoriaus išvada, jeigu auditas buvo privalomas arba atliktas šios įmonės ar viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva, teikia tiems viešojo sektoriaus subjektams, kurie yra šių juridinių asmenų dalyviai ar įgyvendina savininko teises ir pareigas, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka.

2. Įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo už šio straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-3316, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21255

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMŲ VALDŽIOS INSTITUCIJOMS ATASKAITA

 

29 straipsnis. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita

1. Didelės ir viešojo intereso įmonės, kurios yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos teisės akte, kuriame nustatyti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos sudarymo reikalavimai, kiekvienais finansiniais metais privalo parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą.

2. Prievolė parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą netaikoma įmonei, kuri yra patronuojamoji ar patronuojančioji įmonė, jeigu:

1) patronuojančiajai įmonei taikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai ir

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

2) įmonės mokėjimai valdžios institucijoms įtraukiami į tos patronuojančiosios įmonės rengiamą konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą.

3. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita pateikiama ir skelbiama viešai kartu su finansinėmis ataskaitomis ir metiniu pranešimu Juridinių asmenų registre.

4. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą pasirašo ir už jos parengimą ir paskelbimą atsako įmonės vadovas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                    VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

įmonių atskaitomybės įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

2. 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

3. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES.

4. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/828, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu.

Priedo pakeitimai:

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1261, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5546 (2002-12-24), i. k. 1021010ISTA0IX-1261

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 19(1) straipsniu bei ketvirtuoju(1) skirsniu įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1179, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2655 (2007-06-21), i. k. 1071010ISTA00X-1179

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1633, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 79-3098 (2008-07-12), i. k. 1081010ISTA00X-1633

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1403, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 71-3365 (2011-06-11), i. k. 1111010ISTA0XI-1403

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1799, 2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 160-7566 (2011-12-28), i. k. 1111010ISTA0XI-1799

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1949, 2012-03-29, Žin., 2012, Nr. 44-2142 (2012-04-14), i. k. 1121010ISTA0XI-1949

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2, 15, 19, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2164, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 83-4338 (2012-07-14), i. k. 1121010ISTA0XI-2164

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1124, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13628

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 15, 20, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1696, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-27, i. k. 2015-08160

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-94, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29406

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 22, 23, 25, 27, 28 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-1, 23-2 straipsniais įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-100, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29412

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 3, 4 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-468, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10830

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-785, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18848

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23-1 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2250, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11169

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23-1 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-3 straipsniu įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3316, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21255

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 3, 16, 22 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-807, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27385

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 23-2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-681, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25106

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pavadinimo, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23-2, 23-3, 25, 26, 28, 29 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu ir trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-850, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27750

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 3, 16, 22 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3316 1 ir 6 straipsnių pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas