Įstatymas skelbtas: žin., 2001, Nr. 99-3515

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS

ĮSTATYMAS

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574
Vilnius


 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išskyrus šeimynas, ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje, (toliau – ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą.

2. Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip.

3. Lietuvos banko, kitų kredito įstaigų, mokėjimo įstaigų, finansų maklerio įmonių, investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir jų valdymo įmonių, uždaro tipo investicinių bendrovių ir jų valdymo įmonių, pensijų fondų ir jų valdymo įmonių, investicinių fondų valdymo įmonių, reguliuojamos rinkos operatoriaus, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, draudimo įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą nustato šis įstatymas, jei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

4. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su šio Įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1159, 2002-10-29, Žin., 2002, Nr. 112-4967 (2002-11-22)

Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)

Nr. IX-1712, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3427 (2003-07-25)

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1308, 2007-10-25, Žin., 2007, Nr. 117-4777 (2007-11-15)

Nr. X-1822, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5371 (2008-11-29)

Nr. XI-552, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 153-6890 (2009-12-28)

Nr. XI-724, 2010-04-01, Žin., 2010, Nr. 41-1944 (2010-04-10)

Nr. XI-1405, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 71-3367 (2011-06-11)

 

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, taip pat šio įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nurodytas dokumentas.

2. Apskaitos registras (toliau – registras) – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys.

3. Neteko galios nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

4. Neteko galios nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

5. Buhalterinė apskaita (toliau – apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui (toliau finansinės ataskaitos) sudaryti.

6. Buhalterinė sąskaita (toliau – sąskaita) – informacijos kaupimo ir grupavimo būdas ūkio subjekto turtui, nuosavam kapitalui, finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms nustatyti per ataskaitinį laikotarpį.

7. Dvejybinis įrašasūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą.

8. Įsipareigojimas – prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, už kuriuos ūkio subjektas privalės ateityje atsiskaityti turtu ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti.

9. Nuosavas kapitalas – ūkio subjekto turto dalis, likusi iš viso turto atėmus visus įsipareigojimus.

10. Neteko galios nuo 2007 m. birželio 21 d.

11. Paprastasis įrašas – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai nedaromas dvejybinis įrašas.

12. Pinigų apskaitos dokumentas – popierinis liudijimas, kuriame nurodomos grynųjų pinigų mokėjimo ar jų pervedimo operacijos, kai įvykdomas vieno ūkio subjekto įsipareigojimas kitam ūkio subjektui.

13. Neteko galios nuo 2007 m. birželio 21 d.

14. Sąskaitų planas – sąskaitų, kuriose sukaupiama informacija, parodanti ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, sąrašas.

15. Supaprastinta apskaita – apskaita, tvarkoma darant paprastąjį įrašą.

16. Tarptautiniai apskaitos standartai – kaip jie apibrėžti 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 dėl Tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

17. Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai – Tarptautinės buhalterių federacijos Viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos patvirtintos viešojo sektoriaus subjektų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo apskaitoje ir finansinių ataskaitų sudarymo taisyklės.

18. Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja ūkio subjektas, ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos.

19. Ūkinis įvykis – nuo ūkio subjekto nepriklausantis faktas, keičiantis turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą.

20. Neteko galios nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

21. Ūkinė operacija – ūkio subjekto veikla, keičianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą.

22. Ūkio subjekto vadovas – juridinio asmens vadovas arba jo administracijos vadovas, arba išteklių ar mokesčių fondą administruojančio (jį tvarkančio) subjekto vadovas, arba ūkio subjekto, kuris neturi vadovo, savininkas. Ūkinėje bendrijoje ūkio subjekto vadovu laikytinas tikrasis narys, kuris paskirtas vykdyti Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje nurodytas valdymo organo pareigas.

23. Valdymo (vidaus) apskaita – informacijos, reikalingos ūkio subjektui valdyti, rinkimas, sisteminimas, įvertinimas ir pateikimas.

24. Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – fizinis asmuo, tvarkantis ūkio subjekto buhalterinę apskaitą.

25. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

Nr. X-1822, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5371 (2008-11-29)

 

3 straipsnis. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai

1. Apskaita tvarkoma pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus.

2. Bendrąjį metodinį vadovavimą apskaitai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgdama į tarptautinius apskaitos standartus, Europos Sąjungos teisę ir tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atlieka Finansų ministerija.

3. Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus.

4. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus ūkio subjektus, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais. Pasirinkus tvarkyti apskaitą pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus, toks pasirinkimas negali būti keičiamas anksčiau negu po 5 metų (išskyrus atvejį, kai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, savo veikla siekiantis pelno, tampa įmonių grupės įmone). Verslo apskaitos standartus parengia, patvirtina ir „Valstybės žiniose“ paskelbia Audito ir apskaitos tarnyba. Verslo apskaitos standartai turi būti parengti remiantis Europos Sąjungos teise ir tarptautiniais apskaitos standartais. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansines ataskaitas arba kai Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja jas sudaryti.

5. Viešojo sektoriaus subjektai, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kuriuos tvirtina ir „Valstybės žiniose“ skelbia Finansų ministerija. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai turi būti parengti pagal tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir kitą Tarptautinės buhalterių federacijos Viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos rengiamą metodiką (nurodymus, studijas).

6. Audito ir apskaitos tarnyba – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta viešoji įstaiga. Jos steigėja ir savininkė – valstybė. Audito ir apskaitos tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

7. Verslo apskaitos standartų paaiškinimus teikia Audito ir apskaitos tarnyba. Verslo apskaitos standartų paaiškinimas neturi teisės akto galios ir išreiškia verslo apskaitos standartų rengėjų nuomonę.

8. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų paaiškinimus teikia ir apskaitos tvarką taikantiems šiuos standartus viešojo sektoriaus subjektams nustato Finansų ministerija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

Nr. X-1823, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5372 (2008-11-29)

 

4 straipsnis. Reikalavimai apskaitos informacijai

Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų:

1) tinkama, objektyvi ir palyginama;

2) pateikiama laiku;

3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

 

5 straipsnis. Piniginis matas

1. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą.

2. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

 

6 straipsnis. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas

1. Apskaitos metodų visumą, nustatytą teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas, lemia ūkio subjekto teisinė forma, ūkio subjekto dydis, veiklos pobūdis ir nuosavybės forma.

2. Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

3. Ūkio subjektai, tvarkydami apskaitą, daro dvejybinį įrašą. Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais, gali pasirinkti supaprastintą apskaitą.

4. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalba. Gauti dokumentai, kurie surašyti užsienio kalba, prireikus turi būti išversti į lietuvių kalbą.

5. Grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

6. Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę viešojo sektoriaus subjektams, išskyrus įmones, priskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, ir Lietuvos banką, nustato Vyriausybė.

7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus viešojo sektoriaus subjektams, išskyrus įmones, priskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, ir Lietuvos banką, nustato Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

7 straipsnis. Sąskaitų planas

1. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno, pavyzdinį sąskaitų planą rengia, tvirtina ir „Valstybės žiniose“ skelbia Audito ir apskaitos tarnyba.

2. Viešojo sektoriaus subjektams, išskyrus įmones, priskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, ir Lietuvos banką, privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, kitiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims pavyzdinį sąskaitų planą rengia, tvirtina ir „Valstybės žiniose“ skelbia Finansų ministerija.

3. Ūkio subjektas susidaro savo sąskaitų planą. Jį tvirtina to ūkio subjekto vadovas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

8 straipsnis. Valdymo (vidaus) apskaita

Valdymo (vidaus) apskaitą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

9 straipsnis. Apskaitos politika

1. Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

2. Ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis arba verslo apskaitos standartais, arba tarptautiniais apskaitos standartais, arba viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, arba kitais teisės aktais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas

1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

1) ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

2. Valstybės ir savivaldybės įmonių apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka.

3. Biudžetinių įstaigų apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka arba centralizuotai.

4. Individualios įmonės apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos įmonės savininkas.

5. Ūkininko ūkio apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats ūkininkas arba ūkininko partneriai.

6. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats gyventojas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1159, 2002-10-29, Žin., 2002, Nr. 112-4967 (2002-11-22)

Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)

Nr. IX-1619, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2771 (2003-06-27)

Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

11 straipsnis. Atsakomybė už buhalterinių įrašų teisingumą

1. Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, arba kiti šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą.

2. Neteko galios nuo 2007 m. birželio 21 d.

3. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba centralizuotai tvarkančios apskaitą biudžetinės įstaigos atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, sudarytoje su užsakovu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

 

TREČIASIS SKIRSNIS

APSKAITOS DOKUMENTAI IR REGISTRAI.

KLAIDŲ TAISYMAS

 

12 straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas

1. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

2. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais.

3. Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, dujų, ryšių, nuomos ir kitų) teikimo pagal sutartis arba paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, praėjusio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip du mėnesiai laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai.

4. Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

 

13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai

1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;

5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;

6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.

2. Kituose teisės aktuose atskirų rūšių apskaitos dokumentams gali būti papildomai nustatyti privalomi rekvizitai. Reikalavimus mokesčiams apskaičiuoti naudojamiems apskaitos dokumentams, įskaitant šių dokumentų gaminimo ir platinimo tvarką, nustato Vyriausybė.

3. Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų.

4. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims suteiktų nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (gyvenamųjų patalpų nuomos, šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos energijos, dujų tiekimo ir komunalinių paslaugų) apskaitos dokumentuose bei telekomunikacijų paslaugų gavėjams, taip pat paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, gavėjams išrašytuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, suteikusio paslaugas, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) paslaugų gavėjo pavadinimas;

5) paslaugų pavadinimai;

6) suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis atitinkamais mato vienetais.

5. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai kasos aparato kvitui neprivalomi.

6. Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų ir suskystintų dujų, skirtų naudoti kaip degalai) pirkėjams, kai jie pagal pirkimo–pardavimo sutartis atsiskaito ne banko kortele, išrašytuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) pirkėjo pavadinimas;

5) parduotų degalų pavadinimas, jų kiekis atitinkamais mato vienetais ir pardavimo piniginė išraiška.

7. Kai ūkinė operacija jau atlikta arba ūkinis įvykis baigėsi, bet nėra gautas tai patvirtinantis apskaitos dokumentas, surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas, nustatantis ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą. Šį dokumentą pasirašo asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus.

8. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai neprivalomi PVM sąskaitai-faktūrai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-679, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3995 (2001-12-29)

Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)

Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

 

14 straipsnis. Apskaitos dokumentų pasirašymas

1. Ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba centralizuotai tvarkanti apskaitą biudžetinė įstaiga, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudarytoje su užsakovu.

2. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

 

15 straipsnis. Patikslinamieji apskaitos dokumentai

1. Kai prekės grąžinamos, nukainojamos, parduodamos su nuolaida, kai suteikiamos apyvartos nuolaidos, taip pat kai taisomos apskaitos dokumentų, kuriais įforminamos pirkimo–pardavimo operacijos, išrašymo metu padarytos, bet vėliau pastebėtos klaidos ir kitais atvejais rašomi patikslinamieji apskaitos dokumentai. Patikslinamieji pinigų apskaitos dokumentai nesurašomi. Patikslinamąjį apskaitos dokumentą surašo ūkio subjektas, kuris surašė apskaitos dokumentą, kurį reikia tikslinti, arba šalių susitarimu ūkio subjektas, kuris gavo šį apskaitos dokumentą.

2. Neteko galios nuo 2011 m. sausio 1 d.

3. Patikslinamajame apskaitos dokumente, be šio Įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų rekvizitų, nurodomas tikslinamo dokumento pavadinimas ir jo data. Apyvartos nuolaidos suteikimo atveju surašytame patikslinamajame apskaitos dokumente nurodomas nuolaidos teikimo laikotarpis ir to laikotarpio apyvartos suma, nuo kurios teikiama nuolaida, o tikslinamo dokumento pavadinimas ir jo surašymo data nenurodomi.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1188, 2010-11-30, Žin., 2010, Nr. 145-7438 (2010-12-11)

 

16 straipsnis. Apskaitos registrai

1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.

2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.

3. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo.

4. Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.

 

17 straipsnis. Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

18 straipsnis. Klaidų taisymas

1. Pinigų apskaitos dokumentus taisyti draudžiama. Jei padaryta klaida, pinigų apskaitos dokumentas anuliuojamas ir surašomas naujas.

2. Visuose apskaitos dokumentuose draudžiama taisyti dokumento surašymo datą.

3. Apskaitos dokumentuose galima taisyti kiekį, sumą ir tekstą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą apskaitos dokumento rekvizitą. Taisant klaidą, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų juos perskaityti, ir įrašomas teisingas tekstas arba skaičius. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą apskaitos dokumentą pasirašę asmenys ir nurodoma taisymo data. Tokie taisymai daromi tik dokumento surašymo metu.

4. Klaidos apskaitos registruose, pastebėtos iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, gali būti taisomos perbraukiant klaidingą tekstą ir skaičių taip, kad būtų galima juos perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą arba surašant buhalterinę pažymą. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą dokumentą pasirašę asmenys ir nurodoma taisymo data. Klaidos apskaitos registruose, pastebėtos po metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, taisomos tik surašant buhalterinę pažymą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

APSKAITOS DOKUMENTŲ IR APSKAITOS REGISTRŲ SAUGOJIMAS

 

19 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka

1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.

2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

3. Likviduotų ūkio subjektų apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

4. Jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas.

5. Neteko galios nuo 2008 m. lapkričio 29 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

Nr. X-1822, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5371 (2008-11-29)

 

20 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų dingimo ir paėmimo įforminimas

1. Jei dingsta arba visiškai ar iš dalies sugadinami apskaitos dokumentai, apskaitos registrai, juos praradęs ar sugadinęs darbuotojas ūkio subjekto vadovui rašo pasiaiškinimą. Ūkio subjekto vadovas priima sprendimą dėl jų atkūrimo Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Valstybės institucijos ir įstaigos, turinčios teisę įstatymų nustatyta tvarka paimti ūkio subjektų apskaitos dokumentus, gali juos paimti jų veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka, surašiusios apskaitos dokumentų paėmimo aktą.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ APSKAITOS ORGANIZAVIMĄ IR APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠSAUGOJIMĄ. KOMERCINĖ PASLAPTIS

 

21 straipsnis. Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų

išsaugojimą

1. Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

2. Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.

 

22 straipsnis. Komercinė paslaptis

Apskaitos informacija, kuri nenurodoma finansinėse ataskaitose ir metiniame pranešime arba veiklos ataskaitoje, neskelbiama.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23 straipsnis. Atsakomybė

Asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

24 straipsnis. Neteko galios nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d., išskyrus 3 straipsnio 3 dalį.

2. Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatos įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

3. Įstatymo 13 straipsnio 8 dalies nuostata įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

4. Įsigaliojus šiam Įstatymui, netenka galios:

1) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas (Žin., 1992, Nr. 20-588);

2) Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 83-1882);

3) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9, 10, 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 18-463);

4) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 64-1509);

5) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 126-2949);

6) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1509);

7) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1, 2, 9, 10, 16, 17, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 68-1981);

8) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 90-2644);

9) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 108-3130);

10) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1488);

11) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 85-2970).

5. Iki apskaitos standartų įsigaliojimo galioja Vyriausybės ir Finansų ministerijos išleisti teisės aktai, reglamentuojantys buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

Lietuvos Respublikos buhalterinės

apskaitos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 21).

2. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 609).

3. 2003 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 4).

Įstatymas papildytas priedu:

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

Priedo pakeitimai:

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

 

_______________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-679, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3995 (2001-12-29)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1159, 2002-10-29, Žin., 2002, Nr. 112-4967 (2002-11-22)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 IR 10 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

Šis Įstatymas neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d. Tai nusako:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 IR 10 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 6, 10 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 IR 10 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 6, 10 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1619, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2771 (2003-06-27)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 2, 10, 12, 13, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1712, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3427 (2003-07-25)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.

Pakeitimas:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1823, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5372 (2008-11-29)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 3 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1308, 2007-10-25, Žin., 2007, Nr. 117-4777 (2007-11-15)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Šis įstatymas įsigalioja Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dieną, t. y. nuo 2008 m. kovo 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22 STRAIPSNIŲ BEI PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 24 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnyje išdėstyto Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 8 dalį, šio įstatymo 3 straipsnio 4, 5 dalis ir 4 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2008 m. rugsėjo 1 d.

Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 8 dalis, šio įstatymo 3 straipsnio 4, 5 dalys ir 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1822, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5371 (2008-11-29)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 ir 2 straipsniai įsigalioja tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-552, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 153-6890 (2009-12-28)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-724, 2010-04-01, Žin., 2010, Nr. 41-1944 (2010-04-10)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo savivaldybių valdybų sprendimais, merų potvarkiais ar savivaldybių tarybų sprendimais įsteigtoms šeimynoms šio įstatymo nuostatos taikomos nuo šių šeimynų perregistravimo Juridinių asmenų registre.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1188, 2010-11-30, Žin., 2010, Nr. 145-7438 (2010-12-11)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1405, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 71-3367 (2011-06-11)

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2011-06-13)

                  [email protected]