Suvestinė redakcija nuo 2023-02-13 iki 2023-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 98-3482, i. k. 1011010ISTA00IX-569

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2010-04-20:

Nr. XI-722, 2010-04-01, Žin., 2010, Nr. 45-2174 (2010-04-20)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AKCIZŲ
ĮSTATYMAS

 

2001 m. spalio 30 d. Nr. IX-569

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis

1. Šis įstatymas nustato prekių, kurios pagal šį įstatymą yra akcizų objektas, apmokestinimą akcizais, taip pat šių prekių kontrolės ir gabenimo ypatumus.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo 3 priede.

3. Apmokestinant akcizais elektros energiją, kaip ji apibrėžta šio įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje, taikomos tik šio įstatymo 20, 21, 22 straipsnių ir II skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatos.

4. Apmokestinant akcizais akmens anglis, koksą, lignitą, taikomos tik šio įstatymo 20, 21, 22, 43 straipsnių ir II skyriaus penktojo skirsnio nuostatos.

5. Apmokestinant akcizais gamtines dujas, taikomos tik šio įstatymo 20, 21, 22, 43 straipsnių ir II skyriaus šeštojo skirsnio nuostatos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2128, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-09, i. k. 2015-19496

 

6. Apmokestinant akcizais kaitinamojo tabako produktus, kaip jie apibrėžti šio įstatymo 3 straipsnio 181 ir 36 dalyse, taikomos tik šio įstatymo 4, 5, 6, 11, 13 straipsnių, 14 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalių, 17 straipsnio, 18 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalių, 19 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių, 20, 21, 22 straipsnių ir II skyriaus septintojo skirsnio nuostatos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1327, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11320

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-446, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15450

 

7. Apmokestinant akcizais elektroninių cigarečių skystį, kaip jis apibrėžtas šio įstatymo 3 straipsnio 111 dalyje, taikomos tik šio įstatymo 11, 13 straipsnių, 19 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių, 20, 21, 22 straipsnių ir II skyriaus septintojo skirsnio nuostatos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1327, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11320

 

8. Apmokestinant akcizais neapdorotą tabaką, kaip jis apibrėžtas šio įstatymo 3 straipsnio 221 dalyje, taikomos tik šio įstatymo 11, 13, 20, 21 straipsnių, 22 straipsnio 1 dalies ir II skyriaus aštuntojo skirsnio nuostatos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2279, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-25, i. k. 2019-12227