Įstatymas skelbtas: Žin., 1995, Nr. 12-262

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

1995 m. sausio 26 d. Nr. I-775

Vilnius

 

DĖL DELSPINIGIŲ UŽ NESUMOKĖTUS PASLAUGŲ MOKESČIUS

SKAIČIAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS

 

 

1 straipsnis

Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigius.

 

2 straipsnis

1. Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,02 procento delspinigius.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis netaikoma savivaldybių sprendimais pripažintoms socialiai remtinoms šeimoms arba socialiai remtiniems vienišiems asmenims.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1493, 1996-08-13, Žin., 1996, Nr. 79-1888 (1996-08-21)

Nr. XII-550, 2013-10-10, Žin., 2013, Nr. 110-5431 (2013-10-19)

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                 ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1493, 1996-08-13, Žin., 1996, Nr. 79-1888 (1996-08-21)

ĮSTATYMO “DĖL DELSPINIGIŲ UŽ NESUMOKĖTUS PASLAUGŲ MOKESČIUS SKAIČIAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS” 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-550, 2013-10-10, Žin., 2013, Nr. 110-5431 (2013-10-19)

ĮSTATYMO "DĖL DELSPINIGIŲ UŽ NESUMOKĖTUS PASLAUGŲ MOKESČIUS SKAIČIAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS" 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2013-10-21)

                  ausrine.trapinskiene@lrs.lt