Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 85-2968, i. k. 1011010ISTA00IX-517

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m. rugsėjo 25 d. Nr. IX-517
Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato pagrindinius pakuočių reikalavimus, bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką įvežamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo, naudojimo reikalavimus, kad būtų išvengta pakuočių ir pakuočių atliekų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, taip pat gamintojų, importuotojų, pardavėjų, vartotojų, atliekų tvarkytojų teises ir pareigas tvarkant pakuotes ir pakuočių atliekas.

2. Šis įstatymas taikomas visiems pakuočių vartotojams ir ūkinės veiklos vykdytojams.

3. Šis įstatymas skirtas Įstatymo 2 priede nurodytiems Europos Sąjungos teisės aktams įgyvendinti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-286, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 86-3206 (2005-07-16)

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

Nr. XII-545, 2013-10-08, Žin., 2013, Nr. 110-5429 (2013-10-19)

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Atliekų tvarkytojas – įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuris tvarko atliekas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

11. Aerobiškai skaidi plastikinė pakuotėplastikinė pakuotė, kurios medžiagos sudėtyje yra aerobinį skilimą į mikrodaleles spartinančių priedų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

12. Aerobiškai skaidus plastikinis pirkinių maišelis – plastikinis pirkinių maišelis, kurio medžiagos sudėtyje yra aerobinį skilimą į mikrodaleles spartinančių priedų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2432, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17707

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

2. Neteko galios nuo 2021-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

21. Daugkartinė pakuotė – pakuotė, kuri sumanyta, sukurta ir pateikta rinkai taip, kad per jos gyvavimo ciklą ją būtų galima ne vieną kartą panaudoti vežant prekes arba iš naujo ją užpildant, arba pakartotinai naudoti tuo pačiu tikslu, kuriuo ji buvo sumanyta.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

3. Neteko galios nuo 2021-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

4. Gamintojas (pakuočių naudotojas) – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, gaminantis ir (ar) pakuojantis gaminius (išskyrus ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį), net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo.

41. Gamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos atitiktisgamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos ir šių subjektų ataskaitinio laikotarpio veiklos dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3426 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir šio įstatymo 112 straipsnio 9 dalyje, atitikimas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

42. Gamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos patikrinimo techninė užduotis (toliau – veiklos patikrinimo techninė užduotis) – dokumentas, kuriame nurodomi konkretūs Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, peržiūros užduočių, susijusių paslaugų standartai ir praktiniai nurodymai arba tarptautiniai audito standartai, kuriais vadovaujantis turi būti atliekamas gamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos atitikties patikrinimas, taip pat šio patikrinimo reikalavimai ir (ar) apimtis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

5. Grupinė, arba antrinė, pakuotė (toliau – grupinė pakuotė) – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio.

6. Importuotojas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

61. Kombinuotoji pakuotė – iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų sluoksnių, kurių negalima atskirti rankomis, pagaminta pakuotė, kurią sudaro vidinis ir išorinis medžiagų sluoksniai (vidinė talpyklė ir išorinis gaubtas) ir kuri kaip neatsiejama daugiasluoksnė skirtingų medžiagų visuma užpildoma, sandėliuojama, transportuojama ir ištuštinama kartu.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

62. Labai lengvas plastikinis pirkinių maišelis – plastikinis pirkinių maišelis, kurio sienelės plonesnės kaip 15 mikronų ir kuris būtinas higienos tikslais arba pateikiamas kaip nefasuotiems maisto produktams skirta pirminė pakuotė siekiant išvengti maisto švaistymo.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2432, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17707

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

63. Lengvasis plastikinis pirkinių maišelis – plastikinis pirkinių maišelis, kurio sienelės plonesnės kaip 50 mikronų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2432, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17707

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

7. Neteko galios nuo 2021-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

8. Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, kurios pagal Atliekų tvarkymo įstatyme pateiktą atliekų apibrėžimą laikomos atliekomis, išskyrus pakuočių gamybos atliekas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

9. Neteko galios nuo 2021-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

10. Neteko galios nuo 2021-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

11. Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti dokumentai, patvirtinantys susidariusių pakuočių atliekų sutvarkymą.

12. Pakuočių atliekų sutvarkymas – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pakuočių atliekų surinkimas ir perdirbimas arba surinkimas ir naudojimas pagal Vyriausybės nustatytą užduotį (pakuočių atliekų šalinimas nėra sutvarkymas).

13. Neteko galios nuo 2021-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

14. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartis – daugiašalė sutartis tarp savivaldybės (arba savivaldybės pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus), jos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkto pakuočių atliekų tvarkytojo ir gamintojų ir importuotojų organizacijų dėl pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo, pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros, jos įrengimo, atnaujinimo, priežiūros ir plėtros, šių paslaugų ir veiklų administravimo ir finansavimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

15. Pakuočių gamybos atliekos – pakuočių gaminimo ar pripildymo gaminiais metu susidariusios atliekos.

16. Pakuočių gamintojas asmuo, kuris gamina ir (ar) įveža į Lietuvos Respublikos teritoriją tuščias pakuotes, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.

17. Pakuočių pardavėjasasmuo, parduodantis kitiems asmenims gamintojų ir importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas pakuotes ir supakuotus (sufasuotus) produktus.

18. Pakuočių platintojas – asmuo, platinantis (perduodantis kitiems asmenims) gamintojų ir importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas pakuotes ir supakuotus (sufasuotus) produktus.

19. Pakuočių sunaudojimas savoms reikmėmsį Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ar Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų supakuotų gaminių išpakavimas siekiant šiuos gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui.

20. Pakuočių vartotojas – asmuo, naudojantis ar vartojantis supakuotus (sufasuotus) produktus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2306, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10413

 

21. Pakuotė – grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams:

1) gaminys nėra pakuotė, jeigu jis yra neatskiriama kito gaminio dalis, yra skirtas tam gaminiui laikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir visos jo dalys naudojamos, vartojamos ir pašalinamos kartu (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Įstatymo 1 priedo 1 punkte);

2) gaminys yra pakuotė, skirtas užpildyti pardavimo vietoje, taip pat vienkartiniai gaminiai, kurie parduodant užpildomi ir (ar) skirti užpildyti pardavimo vietoje, jei jie atlieka pakuotės funkciją (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Įstatymo 1 priedo 2 punkte);

3) pakuotę sudarantys pakuotės komponentai ir pagalbiniai elementai yra šios pakuotės dalys. Pagalbiniai elementai, tiesiogiai prikabinti ar pritvirtinti prie gaminio ir atliekantys pakuotės funkciją, yra pakuotė, išskyrus atvejus, kai jie yra gaminio sudedamoji dalis ir visos dalys yra skirtos kartu naudoti ir pašalinti (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Įstatymo 1 priedo 3 punkte).

22. Neteko galios nuo 2021-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

221. Plastikinis pirkinių maišelis – iš plastiko pagamintas maišelis (su rankenomis arba be jų), teikiamas vartotojui prekių ar produktų pardavimo vietoje.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2432, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17707

 

23. Prekinė, arba pirminė, pakuotė (toliau – prekinė pakuotė) – pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams.

24. Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – tuščių ar gaminiais pripildytų pakuočių perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje arba gaminiais pripildytų pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms.

25. Transporto, arba tretinė, pakuotė (toliau – transporto pakuotė) – pakuotė, kuri palengvina prekinėje ar grupinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo bei tvarkymo metu apsaugo juos nuo pažeidimo. Transporto pakuotėms nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai.

26. Ūkinės veiklos vykdytojai – teisės aktų nustatyta tvarka savo veiklą įregistravę asmenys:

1) pakuočių medžiagų tiekėjai, pakuočių gamintojai, supakuotų (sufasuotų) produktų gamintojai (pakuočių naudotojai), importuotojai, pardavėjai, platintojai, pakuočių atliekų tvarkytojai, kitos šiame ir kituose įstatymuose numatytos organizacijos;

2) pakuočių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ir pakuočių atliekų tvarkymą koordinuojančios Vyriausybės įgaliotos institucijos.

261. Užpildyto vienkartinio plastikinio gaminio pateikimas rinkai – užpildyto vienkartinio plastikinio gaminio, nurodyto šio įstatymo 11 priede, kiekvienas pirmasis tiekimas valstybės narės rinkai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

27. Užstatas – pinigų suma, pateikta už gaminio pakuotę siekiant užtikrinti, kad pakuotės ar jų atliekos bus grąžintos gamintojui ir (ar) importuotojui ir naudojamos pakartotinai ar tvarkomos vadovaujantis šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytais pakuočių atliekų tvarkymo prioritetais.

28. Užstato sistema – visuma organizacinių, administracinių, finansinių, informacinių ir kitų priemonių, įgyvendinamų užstato sistemos administratoriaus, siekiant, kad pakuočių vartotojams būtų grąžintas gaminių, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, pardavimo metu sumokėtas užstatas, gamintojams ir (ar) importuotojams grąžintos daugkartinės pakuotės būtų pakartotinai panaudotos, o vienkartinių pakuočių atliekos būtų sutvarkytos vadovaujantis šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytais pakuočių atliekų tvarkymo prioritetais.

29. Vienkartinė pakuotė pakuotė, skirta naudoti pagal paskirtį vieną kartą.

30. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-286, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 86-3206 (2005-07-16)

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

Nr. XI-1893, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-191 (2012-01-10)

Nr. XII-545, 2013-10-08, Žin., 2013, Nr. 110-5429 (2013-10-19)

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

 

3 straipsnis. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo prioritetai

Ūkinės veiklos vykdytojai, nurodyti šio įstatymo 2 straipsnio 20 dalies 1 punkte, privalo vadovautis šiais pagal svarbą išdėstytais prioritetais:

1) naudoti visas galimas pakuočių atliekų prevencijos priemones pakuočių atliekų susidarymui mažinti;

2) pakartotinai naudoti pakuotes;

3) perdirbti susidariusias pakuočių atliekas ir gauti iš jų naudoti tinkamus gaminius arba antrines žaliavas, tinkamas tokiems gaminiams gaminti;

4) naudoti pakuočių atliekas energijai gauti;

5) šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka saugiai šalinti susidariusias pakuočių atliekas, kad jos nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

 

4 straipsnis. Pagrindiniai pakuočių reikalavimai

1. Pakuotės turi būti projektuojamos ir gaminamos taip, kad jų tūris ir masė būtų kuo mažesni, atsižvelgiant į būtinybę nepažeisti pakuojamo gaminio ir vartotojo saugumo, higienos ir transportavimo reikalavimų, ir kad pakuotės būtų priimtinos pakuočių vartotojui, atsižvelgiant į pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo prioritetus, išvardytus šio įstatymo 3 straipsnyje.

2. Pakuotės turi būti projektuojamos, gaminamos, parduodamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnyje nurodytu atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai šalinant pakuočių atliekas ir (ar) pakuočių atliekų apdorojimo liekanas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

3. Pakuotės turi būti pagamintos taip, kad kuo didesnę pakuotės masės dalį būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. Perdirbama pakuotės masės dalis priklauso nuo pakuotės medžiagų savybių.

4. Pakuotės turi būti gaminamos taip, kad pakuotes, pakuočių atliekas ar jų tvarkymo liekanas deginant ar šalinant sąvartyne į išmetamus teršalus, pelenus ar filtratą patektų kiek galima mažiau pakuotėse ar jų sudedamosiose dalyse esančių kenksmingų ir kitų pavojingų medžiagų. Ribinį leistiną kenksmingų medžiagų kiekį pakuotėse ir kenksmingų medžiagų kiekio kontrolės tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Draudžiama tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuotes, kuriose kenksmingos medžiagos viršija ribinį leistiną kiekį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2306, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10413

 

5. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gali būti tiekiamos tik tos pakuotės, kurios atitinka visus šiame įstatyme pakuotėms (įskaitant pakartotinai naudojamas pakuotes) nustatytus reikalavimus.

6. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties šiame įstatyme nurodytų pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

 

41 straipsnis. Daugkartinių pakuočių reikalavimai

1. Daugkartinės pakuotės turi būti pagamintos taip, kad įprastomis naudojimo sąlygomis būtų įmanoma jas transportuoti ir naudoti keletą kartų.

2. Turi būti įmanoma panaudotas daugkartines pakuotes paruošti pakartotiniam naudojimui (išplauti, dezinfekuoti) nesukeliant pavojaus aplinkai ir šiuos darbus atliekančių žmonių saugai ir sveikatai.

3. Daugkartinėms pakuotėms tapus atliekomis, šios turi atitikti šio įstatymo 42 straipsnyje nustatytus pakuočių atliekų naudojimo reikalavimus.

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

 

42 straipsnis. Pakuočių atliekų naudojimo reikalavimai

1. Energijai gauti gali būti naudojamos tos pakuočių atliekos, kurios turi bent minimalų kaloringumą, leidžiantį optimizuoti energijos išgavimą.

2. Pakuočių atliekos gali būti kompostuojamos, jeigu joms biologiškai skylant neigiamai neveikiamas atskiras atliekų surinkimas, kompostavimas ar kita veikla.

3. Biologiškai skaidžios pakuočių atliekos turi fiziškai, chemiškai, termiškai ir biologiškai suirti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį. Aerobiškai skaidžios plastikinės pakuotės nelaikomos biologiškai skaidžiomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

 

5 straipsnis. Pakuočių ženklinimas

1. Pakuotės, kad jas būtų galima identifikuoti ir klasifikuoti, gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų rūšis  ir tinkamiausią pakuočių atliekų tvarkymo būdą. Pakuočių ženklinimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-287, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09689

 

2. Gamintojai ir importuotojai (arba jiems atstovaujančios organizacijos), patys ar kolektyviai organizuojantys pakuočių, įskaitant pakuotes, kurioms taikomas užstatas pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 ar 2 dalį, atliekų tvarkymą, be šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodyto ženklinimo, papildomai gali savo gaminių pakuotes žymėti kitais jų pačių pasirinktais ženklais, nurodančiais dalyvavimą atitinkamoje organizacijoje ar pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-287, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09689

 

3. Gamintojai ir importuotojai, tiekdami Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 ar 2 dalį, privalo pakuotę pažymėti pakuotės gamintoją ar importuotoją identifikuojančiu brūkšniniu kodu ir atitinkamos užstato sistemos taikymą nurodančiu ženklu. Ženklas turi būti visuotinis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atitinkamos užstato sistemos taikymo pakuotei ženklo formą atitinkamos užstato sistemos administratoriaus (administratorių) teikimu ir pakuotės ženklinimo tokiu ženklu tvarką nustato aplinkos ministras.

4. Pateikiamų Lietuvos Respublikos rinkai vienkartinių plastikinių gaminių (higieninių paketų (įklotų), tamponų, tamponų aplikatorių, drėgnųjų servetėlių, tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pakuotės ir vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriami gėrimų indeliai turi būti paženklinti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

5. Ant gaminio pakuotės turi būti nurodytas gaminio importuotojas ir (ar) gamintojas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-286, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 86-3206 (2005-07-16)

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

 

6 straipsnis. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita

1. Ūkinės veiklos vykdytojai, nurodyti šio įstatymo 2 straipsnio 26 dalies 1 punkte, pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą tvarko ir pagal šios apskaitos duomenis atsiskaito Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Pakuočių gamintojai, įpareigoti tvarkyti pakuočių apskaitą, privalo būti užsiregistravę Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

Nr. XI-1893, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-191 (2012-01-10)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1017, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01030

 

7 straipsnis. Gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos

1. Gamintojų ir importuotojų pareigos:

1) registruotis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1017, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01030

 

2) organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir, jeigu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia supakuotus gaminius juos perleisdami kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyvauti organizuojant tokių pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, ir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, ir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių daugkartines pakuotes pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalį nustatytas užstatas, dalyvauti užstato už daugkartines pakuotes sistemoje;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai, pakuočių pakartotinio naudojimo, paruošimo pakartotinai naudoti ir kitas atliekų tvarkymo galimybes, šiukšlinimo prevenciją ir pan.;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo išlaidas ir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, dalyvavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemoje išlaidas, susijusias su užstato sistemoje surenkamų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymu ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimu, ir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių daugkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalį nustatytas užstatas, dalyvavimo užstato už daugkartines pakuotes sistemoje išlaidas, susijusias su daugkartinių pakuočių surinkimu užstato sistemoje, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

5) tvarkyti pakuočių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1017, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01030

 

2. Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų, pakuotes ir supakuotus gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys gamintojai ir importuotojai privalo imtis visų priemonių, kad tuščios prekinės, grupinės, transporto pakuotės ir šių pakuočių atliekos būtų tvarkomos vadovaujantis šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytais prioritetais.

3. Gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka moka mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2176, 2023-09-21, paskelbta TAR 2023-10-03, i. k. 2023-19351

 

4. Siekdami įvykdyti šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą pareigą, gamintojai ir importuotojai gali diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias pakuočių atliekų surinkimo sistemas.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

1) individualiai – organizuodami savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymą, Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šias atliekas tvarkydami patys arba perduodami jas tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;

2) kolektyviai – steigdami šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas arba, kaip numatyta šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje, organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami vykdyti šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytas pareigas netapdami organizacijos dalyviais;

3) šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą pareigą dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, tik pavesdami šio įstatymo 112 straipsnyje nurodytam užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti užstato už vienkartines pakuotes sistemą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1017, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01030

 

6. Gamintojai ir importuotojai, pakuotes naudojantys savoms reikmėms ir už atlygį ar nemokamai perleidžiantys pakuotes kitam asmeniui, privalo pakuočių, perleidžiamų kitam asmeniui, atliekų tvarkymo organizavimą pavesti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytai gamintojų ir importuotojų organizacijai arba Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą tokių pakuočių atliekomis.

7. Pakuočių atliekų sutvarkymas įrodomas dokumentais, patvirtinančiais pakuočių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir ją papildančių atliekų surinkimo sistemų, ne komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimą, vienkartinių pakuočių, už kurias pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, atliekų surinkimą per užstato už vienkartines pakuotes sistemą ir surinktų pakuočių atliekų naudojimą.

8. Gamintojai ir importuotojai Vyriausybės nustatyta tvarka privalo Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai teikti duomenis apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas pakuotes.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-286, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 86-3206 (2005-07-16)

Nr. XI-1893, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-191 (2012-01-10)

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

 

71 straipsnis. Šio įstatymo 6 ir 7 straipsnių taikymo išimtys

1. Gamintojai ir importuotojai, per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių (neįskaitant vienkartinių pakuočių, kurioms pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema, ir visų daugkartinių pakuočių), atleidžiami nuo šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.

2. Nuo šio įstatymo 6 ir 7 straipsniuose nustatytos pareigos tvarkyti apskaitą bei atsiskaityti ir nuo šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos registruotis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiama:

1) jeigu įmonė pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neprivalo būti registruota pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja (netaikoma gamintojams ir importuotojams, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia gaminius, supakuotus į pakuotę, kuriai pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalį taikoma užstato sistema);

2) toms per ataskaitinį laikotarpį įmonės importuotoms prekėms (supakuotiems gaminiams), kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neapmokestinamos importo PVM.

Papildyta straipsniu :

Nr. XI-1893, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-191 (2012-01-10)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1017, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01030

 

72 straipsnis. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiančių rinkai gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos

1. Be šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų pareigų, užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantys Lietuvos Respublikos rinkai gamintojai ir importuotojai privalo:

1) organizuoti vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius, išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą;

2) organizuoti į viešas surinkimo sistemas išmestų vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą;

3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais: apie esamus daugkartinius alternatyvius gaminius ir jų naudojimo galimybes, pakartotinio naudojimo sistemas, atliekų tvarkymo galimybes, taip pat geriausią tinkamo šių atliekų tvarkymo praktiką, taikomą pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 41 straipsnį, taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo šių atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai, ir nuotekų kanalizacijos tinklui;

4) apmokėti šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyto vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo išlaidas, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas, neviršijant šioms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų.

2. Be šio įstatymo 7 straipsnyje ir šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų, užpildytus ne didesnius kaip trijų litrų talpos gėrimų butelius pateikiantys Lietuvos Respublikos rinkai gamintojai ir importuotojai privalo užtikrinti, kad:

1) nuo 2025 m. sausio 1 d. butelių, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra polietileno tereftalatas (toliau – PET), sudėtyje būtų bent 25 procentai perdirbto plastiko, tai apskaičiuojant kaip visų atitinkamo gamintojo ar importuotojo Lietuvos Respublikos rinkai per ataskaitinius metus pateiktų butelių, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra PET, vidurkį;

2) nuo 2030 m. sausio 1 d. plastikinių butelių sudėtyje būtų bent 30 procentų perdirbto plastiko, tai apskaičiuojant kaip visų atitinkamo gamintojo ar importuotojo Lietuvos Respublikos rinkai per ataskaitinius metus pateiktų plastikinių butelių vidurkį.

3. Šio straipsnio 2 dalies reikalavimai netaikomi buteliams, skirtiems ir naudojamiems specialiosios medicininės paskirties skystiesiems maisto produktams, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 2 straipsnio 2 dalies g punkte.

4. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantys Lietuvos Respublikos rinkai gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą kitoje valstybėje narėje, privalo paskirti Lietuvos Respublikoje savo veiklą įregistravusį juridinį ar fizinį asmenį įgaliotuoju atstovu, atsakingu už šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantys rinkai gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

5. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantys kitos valstybės narės rinkai gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą Lietuvos Respublikoje ir, naudodami nuotolinio ryšio priemones, iš Lietuvos Respublikos tiesiogiai atlygintinai perleidžiantys kitos valstybės narės, kurioje nėra įregistravę savo veiklos, vartotojams užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius, privalo paskirti toje valstybėje narėje savo veiklą įregistravusį fizinį ar juridinį asmenį įgaliotuoju atstovu, kuris būtų atsakingas už teisės aktuose nustatytų pareigų, susijusių su gamintojo atsakomybės principu, vykdymą tos valstybės narės teritorijoje. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantys rinkai gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

6. Šiame straipsnyje nustatytas pareigas gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

1) individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių naudojimo susidariusių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą;

2) kolektyviai – steigdami šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas ar organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas netapdami organizacijos dalyviais.

7. Vykdydami šio straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas, aplinkos ministro nustatyta tvarka užsiregistravę individualiai vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 dienos sudaryti:

1) sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių ar jų vardu vykdomos šiukšlių išrinkimo veiklos sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka;

2) sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, įskaitant vienkartinių plastikinių gaminių atliekų infrastruktūrą ir jos veikimą, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

8. Individualiai vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai šio straipsnio 1 dalyje nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį bei proporcingai jo užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal gamintojo ir (ar) importuotojo deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, kiekį.

9. Apskaičiuojant vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 7 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro nustatytais referenciniais skaičiais, apibrėžiančiais, kiek vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede:

1) suvartojama viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.) iš visų Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų;

2) jų, suvartotų viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.), išmetama į viešas surinkimo sistemas (t. y. kiek yra atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas);

3) jų, suvartotų viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.), netinkamai išmetama (t. y. kiek yra šiukšlių).

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

8 straipsnis. Pakuočių pardavėjų pareigos užstato sistemoje

1. Daugkartinių pakuočių pardavėjai privalo priimti daugkartines pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, ir grąžinti užstatą. Nuo šios pareigos atleidžiami pakuočių pardavėjai, prekiaujantys miestelių ir kaimo parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 60 kv. m, kitose parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 90 kv. m, ir prekyvietėse, kioskuose, degalinėse, viešojo maitinimo įstaigose. Daugkartinių pakuočių pardavėjai, kuriems taikomos šioje dalyje numatytos išimtys, gali dalyvauti užstato už daugkartines pakuotes sistemoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-681, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16709

 

2. Vienkartinių pakuočių pardavėjai privalo priimti vienkartinių pakuočių, už kurias pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą. Nuo šios pareigos atleidžiami pakuočių pardavėjai, prekiaujantys miestelių ir kaimo parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 60 kv. m, kitose parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kv. m, ir prekyvietėse, kioskuose, degalinėse, viešojo maitinimo įstaigose. Vienkartinių pakuočių pardavėjai, kuriems taikomos šioje dalyje numatytos išimtys, gali dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-681, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16709

 

3. Daugkartinių pakuočių pardavėjai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, privalo priimti visas pakuotes, už kurias pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalį nustatytas užstatas, ir grąžinti užstatą, nepaisant to, ar parduoda gaminius, supakuotus į tapačią pakuotę, ar ne. Vienkartinių pakuočių pardavėjai, nurodyti šio straipsnio 2 dalyje, privalo priimti visas pakuočių, už kurias pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą, nepaisant to, ar parduoda gaminius, supakuotus į tapačią pakuotę, ar ne.

4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti pakuočių pardavėjai turi organizuoti daugkartinių pakuočių ir (ar) vienkartinių pakuočių atliekų priėmimą ir užstato grąžinimą prekybos vietose ar teritorijose arba arti jų, tačiau ne didesniu kaip 150 m atstumu nuo prekybos vietų, užtikrindami tokias pačias kaip prekybos vietų darbo valandas.

5. Pakuočių pardavėjai už visų užstato sistemoje dalyvaujančių gaminių pakuotes pakuočių vartotojams turi grąžinti užstatą grynaisiais pinigais arba pakuočių vartotojų pageidavimu jiems suteikti teisę įsigyti pakuočių pardavėjo parduodamų prekių ar paslaugų už sumą, lygią užstato dydžiui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2242, 2015-12-23, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00088

 

6. Pakuočių pardavėjai, prekybos vietose parduodami gaminius, už kurių pakuotes nustatytas užstatas, turi nurodyti užstato dydį kainos etiketėje.

7. Pakuočių pardavėjai, prekybos vietose parduodami gaminius, už kurių pakuotes nustatytas užstatas, turi teikti rašytinę informaciją (ne mažesniame kaip A3 formato (420 x 297 mm) plakate) apie tai, kaip pakuočių vartotojai gali grąžinti daugkartines pakuotes ir vienkartinių pakuočių, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, atliekas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1565, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 71-2699 (2008-06-21)

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

Nr. XI-1893, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-191 (2012-01-10)

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

 

81 straipsnis. Informacija pakuočių vartotojams ir kitiems pakuočių atliekų turėtojams

1. Pakuočių gamintojai, gamintojai ir (ar) importuotojai per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais turi informuoti pakuočių vartotojus ir kitus pakuočių atliekų turėtojus apie:

1) jiems prieinamas grąžinimo, surinkimo ir naudojimo sistemas;

2) pakuočių vartotojų ir kitų pakuočių atliekų turėtojų vaidmenį skatinant pakuočių ir pakuočių atliekų naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą;

3) pakuočių ženklų reikšmes.

2. Aplinkos ministerija savo interneto svetainėje turi skelbti Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytus pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimus ir užduotis.

Papildyta straipsniu:

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

 

82 straipsnis. Draudimas dalyti lengvuosius ir labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius prekių ar produktų pardavimo vietose

Pakuočių pardavėjams ir platintojams draudžiama prekių ar produktų pardavimo vietose neatlygintinai dalyti lengvuosius ir labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, į kuriuos pakuojami šviežia mėsa, jos produktai ir šviežios žuvys, jų produktai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1563, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-02, i. k. 2022-24643

 

9 straipsnis. Vartotojų ir pakuočių atliekų turėtojų pareiga

1. Atliekų turėtojas privalo atskirti pakuočių atliekas nuo kitų atliekų, tai yra rūšiuoti pakuočių atliekas jų susidarymo vietoje.

2. Vartotojai ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų turėtojai privalo naudotis organizuotomis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1893, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-191 (2012-01-10)

 

10 straipsnis. Kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo reikalavimai

1. Siekdami kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, gamintojai ir importuotojai gali steigti gamintojų ir importuotojų organizaciją (toliau – organizacija) ir (ar) tapti įsteigtos organizacijos dalyviais ir jai pavesti organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose ir 2 dalyje bei šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas arba organizacijai pavesti organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose ir 2 dalyje bei šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas netapdami organizacijos dalyviais. Gamintojai ir importuotojai, siekiantys organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą kolektyviai, privalo kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos pavesti organizacijai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ateinančiais kalendoriniais metais (išskyrus atvejus, kai gamintojas ar importuotojas ūkinę veiklą pradeda vykdyti po gruodžio 1 dienos. Šiuo atveju gamintojai ir importuotojai organizacijai privalo pavesti pareigų vykdymą per vieną mėnesį nuo registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade dienos). Gamintojai ir importuotojai, pavedę savo pareigas vykdyti vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2586, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20335

Nr. XIII-1017, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01030

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

2. Organizacija steigiama ir veikia, gamintojai ir importuotojai jos veikloje dalyvauja Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

3. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija gali būti išduodama tik tai organizacijai, kuriai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą kaip jos dalyviai pavedė ne mažiau kaip 5 procentus visų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų vienkartinių pakuočių tiekiantys gamintojai ir importuotojai. Organizacija, gavusi licenciją ir sudariusi visas šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sutartis, gamintojų ir importuotojų pareigas, nurodytas šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, gali pradėti vykdyti nuo kalendorinių metų sausio 1 dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

4. Siekdama įvykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte gamintojams ir importuotojams nustatytą pareigą, organizacija privalo sudaryti šias sutartis:

1) bendradarbiavimo sutartis su visomis savivaldybėmis dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtros ir jos finansavimo (jeigu planuojama aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus, nurodytus šios dalies 2 punkte, viršijanti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtra) ir bendradarbiavimo šviečiant ir informuojant visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais. Šiose sutartyse turi būti numatyta bendradarbiavimo šviečiant ir informuojant visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais sąlygos, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtros ir jos finansavimo tvarka (jeigu planuojama aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus, nurodytus šios dalies 2 punkte, viršijanti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtra);

2) savivaldybėms (arba savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriams) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal būtinuosius reikalavimus, taikomus pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimui, pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrai, jos įrengimui, atnaujinimui, priežiūrai, plėtrai ir šių paslaugų ir veiklų administravimui, parinkus pakuočių atliekų tvarkytojus, kurie teiks komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo šios dalies 3 punkte nurodytiems pakuočių atliekų tvarkytojams paslaugą, pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartis su visomis tokius pakuočių atliekų tvarkytojus parinkusiomis savivaldybėmis (arba savivaldybių pavedimu – su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriais) ir jų parinktais pakuočių atliekų tvarkytojais. Būtinuosius reikalavimus komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimui, pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrai, jos įrengimui, priežiūrai, atnaujinimui ir plėtrai (įskaitant reikalavimus rūšiuojamojo surinkimo priemonių tipui, dydžiui, išdėstymo tankiui, žymėjimui, identifikacinės sistemos diegimui, ištuštinimo dažniui) ir šių veiklų finansavimo tvarkai, šių paslaugų ir veiklų administravimui ir jo išlaidų apmokėjimo tvarkai (toliau – būtinieji reikalavimai) ir būtinąsias pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties sąlygas tvirtina aplinkos ministras. Esant daugiau kaip vienai organizacijai, visos organizacijos pasirašo vieną bendrą pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartį su savivaldybe (arba savivaldybės pavedimu – su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi) ir kiekvienu savivaldybės (arba savivaldybės pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus) parinktu pakuočių atliekų tvarkytoju. Jeigu organizacija per vieną kalendorinį mėnesį nuo dienos, kai savivaldybė (arba savivaldybės pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius) ją informavo apie savivaldybės (arba savivaldybės pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus) šiame punkte nustatyta tvarka parinktus pakuočių atliekų tvarkytojus, nepasirašo pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties ar, pasirašiusi šią sutartį, nevykdo šioje sutartyje numatyto įsipareigojimo finansuoti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos veikimą pagal aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus, pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos veikimas pagal aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka finansuojamas iš lėšų, gautų pagal šio straipsnio 51 dalyje nurodytus finansavimo dokumentus;

3) su organizacijos pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką parinktais pakuočių atliekų tvarkytojais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų, rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimo. Esant daugiau kaip vienai organizacijai, visos organizacijos kartu parenka pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką šiame punkte nurodytus pakuočių atliekų tvarkytojus ir su kiekvienu parinktu pakuočių atliekų tvarkytoju pasirašo vieną bendrą sutartį. Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų, rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, paruošimą naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimą tvarka, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pateikimo tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka. Jeigu organizacija, pasirašiusi šiame punkte nurodytas sutartis, nevykdo šiose sutartyse numatyto įsipareigojimo apmokėti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų, rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimo išlaidas, tokių pakuočių atliekų, rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimo išlaidos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apmokamos iš lėšų, gautų pagal šio straipsnio 51 dalyje nurodytus finansavimo dokumentus;

4) su organizacijos pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką parinktais pakuočių atliekų tvarkytojais dėl nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, surinktų pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimo (taip, kad visų Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose būtų užtikrintas pakuočių atliekų rūšiuojamasis surinkimas, vežimas, surinktų pakuočių atliekų paruošimas naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą). Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, surinktų pakuočių atliekų paruošimą naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimą tvarka, nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pateikimo tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

41. Organizacija privalo šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytose bendradarbiavimo su savivaldybėmis sutartyse nustatyta tvarka finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą (jeigu planuojama aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus, nurodytus šio straipsnio 4 dalies 2 punkte, viršijanti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtra) arba šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytose pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyse nustatyta tvarka finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrą, jos įrengimą, priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą, šių paslaugų ir veiklų administravimą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

42. Siekdama įvykdyti šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantiems Lietuvos Respublikos rinkai gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, organizacija privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 dienos sudaryti sutartis:

1) su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių ar jų vardu vykdomos šiukšlių išrinkimo veiklos sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka;

2) su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, įskaitant vienkartinių plastikinių gaminių atliekų infrastruktūrą ir jos veikimą, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

5. Organizacija šio straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas išlaidas ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrą, jos įrengimą, priežiūrą, atnaujinimą, plėtrą ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugų teikimą, šių paslaugų ir veiklų administravimą turi finansuoti proporcingai jos dalyvių ir organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektiems gaminiams supakuoti panaudotų pakuočių kiekį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

51. Organizacija privalo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais licencijas išduodančiai institucijai pateikti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas, įskaitant pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrą, jos įrengimą, atnaujinimą, priežiūrą ir plėtrą, šių paslaugų ir veiklų administravimą, sumai, lygiai 1/4 komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimui bei Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui skirtos lėšų sumos, nurodytos organizacijos metinėje ataskaitoje apie praėjusių ataskaitinių metų atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plano vykdymą ir atliekų tvarkymo finansavimo schemoje ir visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytų priemonių įgyvendinimą. Tokių dokumentų sudarymo, pateikimo ir jų reikalavimų vykdymo tvarką, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

52. Organizacija šio straipsnio 42 dalyje nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį bei proporcingai jos dalyvių ir jai organizuoti vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, kiekį.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

53. Apskaičiuojant vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 42 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro nustatytais referenciniais skaičiais, apibrėžiančiais, kiek vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede:

1) suvartojama viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.) iš visų Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų;

2) jų, suvartotų viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.), išmetama į viešas surinkimo sistemas (t. y. kiek yra atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas);

3) jų, suvartotų viešose vietose (viešuose paplūdimiuose, vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, miškuose, parkuose, skveruose, aikštelėse, stotelėse, pakelėse ir pan.), netinkamai išmetama (t. y. kiek yra šiukšlių).

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

6. Siekdama vykdyti šio straipsnio 4 dalyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę, organizacija privalo inicijuoti sudaryti kontrolės tarybą, kurioje turi dalyvauti vienodas organizacijos, pakuočių atliekų surinkėjų ir pakuočių atliekų naudotojų (ir eksportuotojų) asociacijų atstovų skaičius. Be to, į kontrolės tarybą įeina vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir vienas Aplinkos ministerijos atstovas.

7. Kontrolės taryba sudaroma pasirašant daugiašalę sutartį, kurioje turi būti nustatyta:

1) organizacijos ir pakuočių atliekų surinkėjų, pakuočių atliekų naudotojų ir eksportuotojų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka;

2) gamintojų, importuotojų, kurie sutartiniais pagrindais organizacijai pavedė vykdyti šiame įstatyme nustatytas pareigas, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka;

3) kontrolės tarybos narių pareiga trečiajam asmeniui neatskleisti kontrolės tarybos veiklos vykdymo metu gautos informacijos, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;

4) kontrolės tarybos narių skyrimo tvarka.

8. Atstovus į kontrolės tarybą skiria tos pakuočių atliekų surinkėjų ir pakuočių atliekų naudotojų ir eksportuotojų asociacijos, kurių nariai per paskutinius ataskaitinius metus Lietuvos Respublikos teritorijoje surinko ir panaudojo, išvežė panaudoti ne mažiau kaip 25 procentus visų Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų ir panaudotų, išvežtų panaudoti pakuočių atliekų.

9. Organizacijos atstovai į kontrolės tarybą skiriami organizacijos valdymo organų sprendimu. Organizacijos valdymo organas atstovus į kontrolės tarybą paskiria ne ilgesnei negu trejų metų kadencijai, užtikrindamas galimybę kiekvienam organizacijos dalyviui tapti kontrolės tarybos nariu. Tas pats asmuo negali eiti pareigų dvi kadencijas iš eilės.

10. Organizacija, nustatydama įmokų už pakuočių atliekų tvarkymą, kurias organizacijai turi mokėti organizacijos nariai ir pavedimo davėjai (toliau – organizacijos įkainiai), dydžius, privalo juos diferencijuoti atsižvelgdama į pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų rūšis, kurioms Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustatė pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, ir į atitinkamos pakuočių rūšies tinkamumą pakartotinai naudoti ir perdirbti.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

11. Organizacija, vadovaudamasi aplinkos ministro tvirtinamais kriterijais, kuriais remiantis aplinkos ministro nustatytais atvejais turi būti diferencijuojami organizacijų įkainių dydžiai atsižvelgus į pakuočių savybes, nustatydama organizacijos įkainių dydžius, juos diferencijuoja atsižvelgdama į pakuočių patvarumą, taisomumą ir į tai, ar pakuotėse yra pavojingųjų medžiagų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-286, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 86-3206 (2005-07-16)

Nr. XI-1893, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-191 (2012-01-10)

Nr. XII-714, 2013-12-19, paskelbta TAR 2014-01-06, i. k. 2014-00038

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

 

11 straipsnis. Užstatai už pakuotes

1. Gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuotes, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į daugkartinę pakuotę, kuriai taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema. Užstato už daugkartines pakuotes sistema taikoma toms daugkartinėms pakuotėms, apie kurias gamintojų ir importuotojų pageidavimu Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbia aplinkos ministras.

2. Gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuočių atliekas, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus gėrimus, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis, nektarą, supakuotus į šią prekinę vienkartinę pakuotę, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet ne didesnė negu trys litrai:

1) stiklinę (išskyrus į stiklinę vienkartinę pakuotę supakuotus vaisių vyną, vaisių vyno gėrimus ir vaisių vyno kokteilius ir pakuotę, kurios talpa trys litrai);

2) PET;

3) metalinę (išskyrus pakuotę, kurios talpa trys litrai).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

3. Gamintojai ir importuotojai užstato neima, jeigu:

1) šio straipsnio 2 dalyje nurodytus gaminius parduoda oro, vandens, kelių, geležinkelių transporto priemonių, priklausančių Lietuvos Respublikos jurisdikcijai ir vežančių keleivius tarptautiniais maršrutais, valdytojams ar naudotojams ir šie gėrimai yra skirti parduoti ir (arba) vartoti nurodytų transporto priemonių keleiviams;

2) patys arba per trečiuosius asmenis iš Lietuvos Respublikos teritorijos išveža arba eksportuoja gaminius, kurių pakuotėms taikoma užstato sistema pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį;

3) vienkartinės pakuotės talpa mažesnė negu viena dešimtoji litro arba didesnė negu trys litrai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

4) dėl techninių priežasčių negalima priimti vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema pagal šio straipsnio 2 dalį.

4. Pakuočių platintojai, platindami gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, privalo imti užstatą iš pakuočių pardavėjų.

5. Pakuočių pardavėjai, parduodami gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, privalo imti užstatą iš pakuočių vartotojų.

6. Daugkartinė pakuotė gali būti nepriimama ir užstatas negrąžinamas, jeigu ji:

1) nepažymėta užstato už daugkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančiu ženklu arba toks ženklas nėra aiškiai matomas ir dėl to jo negalima identifikuoti ir (ar)

2) pažeista ar užteršta tiek, kad nebegali būti naudojama pakartotinai.

7. Vienkartinės pakuotės, kuriai taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekos priimamos, bet užstatas gali būti negrąžinamas, jeigu:

1) jos nepažymėtos užstato už vienkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančiu ženklu arba toks ženklas nėra aiškiai matomas ir dėl to jo negalima identifikuoti ir (ar)

2) jos nepažymėtos brūkšniniu kodu arba brūkšninis kodas yra pažeistas ir dėl to negalima identifikuoti gamintojo ar importuotojo, ir (ar);

3) jos nevisiškai ištuštintos, ir (ar);

4) jų forma yra pakitusi tiek, kad techniškai neįmanoma jų identifikuoti.

8. Gamintojai ir importuotojai, kurių gaminių pakuotėms taikoma užstato sistema, taip pat pakuočių platintojai ar pakuočių pardavėjai, platindami ar parduodami gaminius šiose pakuotėse, turi apskaitos dokumentuose atskirai nurodyti gaminio kainą ir pakuotės užstato dydį.

9. Užstato už daugkartinę pakuotę, kuriai pagal šio straipsnio 1 dalį taikoma užstato sistema, dydį ne trumpesniam kaip vienų metų terminui, atsižvelgdamas į užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus (administratorių) siūlymus, tvirtina aplinkos ministras. Užstato už vienkartinę pakuotę, kuriai pagal šio straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema, dydį ne trumpesniam kaip vienų metų terminui, atsižvelgdamas į užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus (administratorių) siūlymus, tvirtina aplinkos ministras.

10. Užstato dydis turi būti nustatomas toks, kad skatintų pakuočių vartotojus grąžinti daugkartinę pakuotę ar vienkartinių pakuočių atliekas.

11. Gamintojai ir importuotojai ne trumpiau kaip vienus metus nuo Vyriausybės nustatyta tvarka aplinkos ministro atsižvelgiant į gamintojo ar importuotojo pageidavimą priimto sprendimo dėl užstato sistemos netaikymo atitinkamoms daugkartinėms pakuotėms įsigaliojimo privalo priimti iš pakuočių pardavėjų, taip pat pakuočių pardavėjai – iš pakuočių vartotojų tuščias tokias daugkartines pakuotes ir grąžinti užstatą atsižvelgdami į šio straipsnio 6 dalies nuostatas.

12. Gaminių, supakuotų į pakuotes, kurioms taikoma užstato sistema pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį, gamintojas ir (ar) importuotojas ne trumpiau kaip vienus metus nuo tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai nutraukimo privalo priimti iš pakuočių pardavėjų, taip pat pakuočių pardavėjai – iš pakuočių vartotojų tuščias tokias daugkartines pakuotes ar vienkartinių pakuočių atliekas ir grąžinti užstatą atsižvelgdami į šio straipsnio 6 ar 7 dalies nuostatas. Išimtis taikoma tam gamintojui ir (ar) importuotojui, kuris įrodo, kad priėmė iš pardavėjų tokį šių nebenaudojamų pakuočių kiekį, kokį buvo išleidęs į apyvartą, ir grąžino pardavėjams užstatą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1565, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 71-2699 (2008-06-21)

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2242, 2015-12-23, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00088

 

111 straipsnis. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius

Gaminių, už kurių daugkartinę pakuotę nustatytas užstatas, gamintojai, importuotojai ir pardavėjai gali paskirti užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorių šioms funkcijoms atlikti:

1) valdyti užstato taikymą visose užstato sistemos grandyse;

2) organizuoti daugkartinių pakuočių tvarkymo išlaidų padengimą tokių pakuočių pardavėjams;

3) rengti ir teikti daugkartinių pakuočių pardavėjams informaciją apie daugkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, rūšis, užstato dydžius, pakuočių priėmimo ir užstato grąžinimo, pakuočių apskaitos tvarką.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

 

112 straipsnis. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius

1. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius – pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ar Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

2. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius atlieka šias funkcijas:

1) administruoja užstatą už vienkartines pakuotes, dalyvauja organizuojant šių pakuočių atliekų priėmimą;

2) organizuoja užstato sistemoje surinktų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymą, viešo konkurso būdu parinkdamas atliekų tvarkytojus, kurie perdirba užstato sistemoje surinktas vienkartinių pakuočių atliekas, užtikrindamas nustatytų pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, atliekų surinkimo ir perdirbimo užduočių įvykdymą;

3) vykdo visuomenės švietimą ir informavimą užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais;

4) aprūpina šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus pakuočių pardavėjus pakuočių atliekoms priimti skirtomis priemonėmis (tarp jų ir priemonėmis, užtikrinančiomis automatizuotą (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimą bei užstato grąžinimą), kurios turi būti parinktos atsižvelgiant į parduotuvės prekybos plotą ir parduotuvėje surenkamų pakuočių atliekų kiekį. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius savo lėšomis užtikrina automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių remontą ir techninę priežiūrą arba kompensuoja šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems pakuočių pardavėjams jų įsigytų ir (ar) išsinuomotų automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių, atitinkančių užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus nustatytus techninius reikalavimus, remonto bei techninės priežiūros sąnaudas;

5) kompensuoja šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems pakuočių pardavėjams jų patiriamas teisės aktų nustatytų pareigų užstato už vienkartines pakuotes sistemoje vykdymo sąnaudas, susijusias su vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų priėmimu (įskaitant šių pardavėjų patirtas sąnaudas, susijusias su automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių, atitinkančių užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus nustatytus techninius reikalavimus, įsigijimu ir (ar) nuoma), užstato grąžinimu ir visuomenės informavimu;

6) atlieka kitas šiame įstatyme užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui numatytas ir sutartimis su gamintojais ir importuotojais, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiančiais gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas, ir šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytais pakuočių pardavėjais pavestas funkcijas.

3. Asmuo, siekiantis vykdyti užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus veiklą, turi turėti:

1) susitarimais su šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais gamintojais ir importuotojais grindžiamas finansines galimybes atlikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus funkcijas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2) susitarimais su šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytais pakuočių pardavėjais grindžiamas galimybes atlikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus funkcijas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius gali pradėti vykdyti veiklą tik turėdamas šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų atitiktį įrodančius šiuos aplinkos ministro atsižvelgiant į užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo specifiką nustatyta tvarka parengtus ir su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija suderintus dokumentus:

1) užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įgyvendinta šiame įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga imti užstatą už vienkartines pakuotes ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuočių atliekas, ir pakuočių pardavėjams nustatyta pareiga – priimti vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą;

2) užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemą, garantuojančią, kad užstato už vienkartines pakuotes sistema, įskaitant šios sistemos organizavimo plano bei visuomenės švietimo ir informavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais programos įgyvendinimą, bus finansuojama. Finansavimo schemoje turi būti nurodytas gamintojų ir importuotojų mokamos įmokos už užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimą dydis;

3) visuomenės švietimo ir informavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais programą, kurioje turi būti numatytos visuomenės švietimo ir informavimo prioritetinės kryptys ir priemonės.

5. Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija atsisako derinti šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu pateikti derinti užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo planas ir (ar) užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schema, ir (ar) visuomenės švietimo ir informavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais programa neatitinka aplinkos ministro nustatytų reikalavimų ir (ar) juose pateikti skaičiavimai, duomenys yra nepagrįsti.

6. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius privalo visiems gamintojams ir importuotojams, tiekiantiems Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, ir pakuočių pardavėjams, prekiaujantiems šiais gaminiais, teikti paslaugas vienodomis sąlygomis.

7. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius neturi teisės trečiajam asmeniui ar kitam užstato už vienkartines pakuotes sistemoje dalyvaujančiam gamintojui ir importuotojui ar pakuočių pardavėjui atskleisti informacijos apie užstato už vienkartines pakuotes sistemoje dalyvaujančių gamintojų ir importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektų ir pakuočių pardavėjų parduotų gaminių, jiems pakuoti panaudotų vienkartinių pakuočių kiekį, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

8. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus steigėjai ir dalyviai negali veikti atliekų tvarkytojų ar automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) pakuočių atliekų priėmimo priemonių gamintojų ar platintojų naudai ar interesams.

9. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius privalo vykdyti užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plane, užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemoje, visuomenės švietimo ir informavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais programoje numatytas priemones ir Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai aplinkos ministro nustatyta tvarka pateikti užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano vykdymo ataskaitą ir informaciją apie užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemoje, visuomenės švietimo ir informavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais programoje numatytų priemonių įgyvendinimą.

10. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius ne mažiau kaip 1 procentą lėšų nuo metinės apyvartos turi skirti visuomenės švietimui ir informavimui pakuočių atliekų tvarkymo klausimais.

11. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius aplinkos ministro nustatyta tvarka ir terminais privalo savo interneto svetainėje kiekvienais metais skelbti pagal veiklos patikrinimo techninę užduotį auditoriaus parengtą faktinių pastebėjimų ataskaitą ir savo metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus interneto svetainėje turi būti skelbiamos ne mažiau kaip penkerių paskutinių ataskaitinių metų auditorių faktinių pastebėjimų ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniai kartu su auditorių išvadomis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

12. Institucija, kurią aplinkos ministras įgaliojo vykdyti užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos priežiūrą, konsultuodamasi su Lietuvos auditorių rūmais, turi kiekvienais metais iki vasario 15 dienos patvirtinti veiklos patikrinimo techninę užduotį.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

 

12 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2306, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10413

 

121 straipsnis. Neteko galios nuo 2016-08-01.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2306, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10413

 

122 straipsnis. Neteko galios nuo 2016-08-01.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2306, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10413

 

123 straipsnis. Neteko galios nuo 2016-08-01.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2306, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10413

 

13 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotis, priima teisės aktus, nustatančius ribinius leistinus kenksmingų medžiagų kiekius pakuotėse ir jų kontrolės tvarką, pakuočių ženklinimo bei pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos tvarką, daugkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą, užstato už daugkartines pakuotes sistemos įgyvendinimo tvarką, ir kitus šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

 

131 straipsnis. Naudojimasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema

1. Šio įstatymo 6, 7 ir 112 straipsniuose nurodytos procedūros, susijusios su registravimusi, apskaitos vykdymu ir ataskaitų teikimu (atsiskaitymu pagal apskaitos duomenis), vykdomos naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema.

 

TAR pastaba. 2017 metų ataskaitos, nurodytos 131 straipsnio 1 dalyje, teikiamos iki įstatymo Nr. XIII-1017 įsigaliojimo (2018-01-24) nustatyta tvarka.

2. Jeigu nėra techninių galimybių naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, šio straipsnio 1 dalyje nurodytos procedūros vykdomos aplinkos ministro nustatyta tvarka.

3. Aplinkos ministras nustato pereinamąjį laikotarpį, jo sąlygas ir ūkio subjektus, kuriems jis taikomas tam, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui būtų tinkamai vykdomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos procedūros naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1017, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01030

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS


 

Lietuvos Respublikos

pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo įstatymo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO
2 STRAIPSNIO 21 DALYJE NURODYTIEMS PAKUOČIŲ KRITERIJAMS PAAIŠKINTI SKIRTI PAVYZDŽIAI

 

1. 2 straipsnio 21 dalies 1 punkte nustatytam kriterijui skirti pavyzdžiai:

1.1. pakuotė:

1.1.1. dėžutės saldainiams;

1.1.2. kompaktinių diskų dėklų plėvelinis apvalkalas;

1.1.3. katalogų ir žurnalų pašto maišeliai (su žurnalu viduje);

1.1.4. popierinės kepimo formelės, parduodamos su pyragaičiais;

1.1.5. ritiniai, vamzdeliai ir cilindrai, apvynioti lanksčia medžiaga (pvz., plastikine plėvele, aliuminio folija, popieriumi), išskyrus ritinius, vamzdelius ir cilindrus, kurie skirti naudoti gamybos įrangoje ir nenaudojami pateikiant produktą kaip pardavimo vienetą;

1.1.6. tik augalams parduoti ir gabenti, bet ne auginti, skirti vazonai;

1.1.7. injekcijų tirpalams skirti stikliniai buteliai;

1.1.8. kompaktinių diskų ašinės dėžutės (parduodamos kartu su kompaktiniais diskais, neskirtos diskams laikyti);

1.1.9. drabužių pakabos (parduodamos kartu su drabužiais);

1.1.10. degtukų dėžutės;

1.1.11. sterilios apsauginės sistemos (produkto sterilumui išsaugoti reikalingi maišeliai, padėklai ir medžiagos);

1.1.12. gėrimų kapsulės (pvz., kavos, kakavos, pieno), kurios panaudotos lieka tuščios;

1.1.13 įvairių rūšių dujoms skirti daugkartinio naudojimo plieniniai cilindrai, išskyrus gesintuvus;

1.2. ne pakuotė:

1.2.1. vazonai, kuriuose augalas auga visą savo gyvavimą;

1.2.2. įrankių dėžės;

1.2.3. arbatos maišeliai;

1.2.4. sūrius dengiantis vaško sluoksnis;

1.2.5. dešrų apvalkalai;

1.2.6. drabužių pakabos (parduodamos atskirai);

1.2.7. kavos kapsulės, kavos maišeliai iš folijos ir kavos filtrai, išmetami kartu su panaudotu kavos produktu;

1.2.8. spausdintuvų kasetės;

1.2.9. kompaktinių diskų, skaitmeninių vaizdo diskų ir vaizdo kasečių dėžutės (parduodamos kartu su kompaktiniais diskais, skaitmeniniais vaizdo diskais ir vaizdo kasečių dėžutėmis);

1.2.10. kompaktinių diskų ašinės dėžutės (parduodamos tuščios ir skirtos kompaktiniams diskams laikyti);

1.2.11. tirpūs ploviklių maišeliai;

1.2.12. kapinių žvakidės (žvakių indeliai);

1.2.13. mechaninis malūnėlis (įmontuotas į daugkartinio naudojimo talpyklą, pvz., daugkartinio naudojimo pipirų malūnėlis).

2. 2 straipsnio 21 dalies 2 punkte nustatytam kriterijui skirti pavyzdžiai:

2.1. pakuotė, jeigu suprojektuota ir skirta užpildyti pardavimo vietoje:

2.1.1. popieriniai arba plastikiniai maišai, skirti prekėms nešti;

2.1.2. vienkartinės lėkštės ir puodeliai;

2.1.3. maistui vynioti skirta plėvelė;

2.1.4. maišeliai sumuštiniams;

2.1.5. aliuminio folija;

2.1.6. plastikinė plėvelė skalbykloje išskalbtiems drabužiams vynioti;

2.2. ne pakuotė:

2.2.1. maišiklis;

2.2.2. vienkartiniai stalo įrankiai;

2.2.3. vyniojamasis popierius (parduodamas atskirai);

2.2.4. popierinės kepimo dėžutės (parduodamos tuščios);

2.2.5. popierinės kepimo formelės, parduodamos be pyragaičių;

3. 2 straipsnio 21 dalies 3 punkte nustatytam kriterijui skirti pavyzdžiai:

3.1. pakuotė:

3.1.1. etiketės, prikabintos arba pritvirtintos prie produkto;

3.2. pakuotės dalis:

3.2.1. blakstienų tušo šepetėlis (flakono dangtelio dalis);

3.2.2. lipnios etiketės, priklijuotos ant kitos pakuotės;

3.2.3. sąsagėlės;

3.2.4. plastikiniai dėklai;

3.2.5. ploviklių pakuotės dangtelyje esantis dozatorius;

3.2.6. mechaninis malūnėlis (įmontuotas į vienkartinio naudojimo talpyklą, pripildytas produkto, pvz., pipirų pripildytas pipirų malūnėlis);

3.3. ne pakuotė:

3.3.1. radijo dažnio atpažinimo žymenys.

Įstatymas papildytas nauju 1 priedu:

Nr. XII-545, 2013-10-08, Žin., 2013, Nr. 110-5429 (2013-10-19)

 

Lietuvos Respublikos

pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo įstatymo

11 priedas

 

UŽPILDYTI Vienkartiniai plastikiniai gaminiai

 

1. Maisto tara, t. y. talpyklos, pavyzdžiui, dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti vietoje arba išsinešti, paprastai suvartojamas iš talpyklos ir yra paruoštas suvartoti be papildomo paruošimo, pavyzdžiui, be kepimo, virimo ar pašildymo, įskaitant maisto tarą, naudojamą greitam maistui arba kitam nedelsiant suvartoti skirtam maistui.

2. Pakeliai ir vyniojamojo popieriaus pakuotės, pagaminti iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti iš pakelio ar pakuotės be papildomo paruošimo.

3. Ne didesnės kaip trijų litrų talpos gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, pavyzdžiui, gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, ir kombinuotosios gėrimų pakuotės, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, išskyrus stiklinę ar metalinę gėrimų tarą su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais.

4. Gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius.

5. Lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai.

Papildyta priedu:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

Lietuvos Respublikos

pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo įstatymo

2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852.

2. 2005 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimas 2005/270/EB, nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/665.

3. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851.

4. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB.

5. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo.

Papildyta punktu:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

6. 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės.

Papildyta punktu:

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

 

Įstatymas papildytas priedu:

Nr. X-286, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 86-3206 (2005-07-16)

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-545, 2013-10-08, Žin., 2013, Nr. 110-5429 (2013-10-19)

Priedo pakeitimai:

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-286, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 86-3206 (2005-07-16)

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 1, 2, 5, 7, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1565, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 71-2699 (2008-06-21)

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 8 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1627, 2011-11-03, Žin., 2011, Nr. 138-6526 (2011-11-17)

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 6, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 4(1), 4(2), 8(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 9 straipsnis įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1893, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-191 (2012-01-10)

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 2, 6, 7, 8, 9, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 7(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 3 ir 7 straipsniai įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-545, 2013-10-08, Žin., 2013, Nr. 110-5429 (2013-10-19)

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 1, 2 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO NAUJU 1 PRIEDU ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-714, 2013-12-19, paskelbta TAR 2014-01-06, i. k. 2014-00038

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-864, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-01-21, i. k. 2014-05579

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. IX-517 2, 4-1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 12-3 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 6 dalis ir šio įstatymo 6 straipsnį, įsigalioja 2016 m. vasario 1 d.

Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2015 m. vasario 1 d.

Šio įstatymo 9 straipsnis įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

Asmuo, norintis užsiimti užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus veikla, iki 2015 m. sausio 1 d. pateikia ir su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija suderina dokumentus, nurodytus šio įstatymo 9 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 112 straipsnio 4 dalyje.

Gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas pagal šio įstatymo 7 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį ir kuri nėra pažymėta atitinkamos užstato sistemos taikymą nurodančiu ženklu, galima tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, platinti ir parduoti ne ilgiau kaip iki 2016 m. gegužės 1 d.

Šio straipsnio 7 dalyje nurodytų pakuočių atliekos privalo būti tvarkomos laikantis reikalavimų, taikomų vienkartinėms pakuotėms, už kurias užstatas nenustatytas.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2242, 2015-12-23, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00088

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4-1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 12-3 straipsniais įstatymo Nr. XII-864 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2586, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20335

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2306, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10413

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 12 straipsnių pakeitimo ir 12-1, 12-2, 12-3 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2432, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17707

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-2 straipsniu įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1017, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01030

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 7-1, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-681, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16709

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-287, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09689

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-408, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14791

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 4-2, 7, 10, 11-2 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-596, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23516

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 5, 8, 10, 11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-2 straipsniu ir 1-1 priedu įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1563, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-02, i. k. 2022-24643

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8-2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2176, 2023-09-21, paskelbta TAR 2023-10-03, i. k. 2023-19351

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 7 straipsnio pakeitimo įstatymas