Įsakymas netenka galios 2022-07-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1123/A1-429, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-21, i. k. 2022-13327

Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti įvaikintoju ir (ar) negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2022-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 66-2427, i. k. 1012250ISAK00404/96

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MEDICININIŲ KONTRAINDIKACIJŲ, KURIOMS ESANT ASMENYS NEGALI BŪTI ĮVAIKINTOJAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2001 m. liepos 24 d. Nr. 404/96

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74) 3.217 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 113-3631) 3.6.1 punktu,

Tvirtiname Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašą (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS    KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d.

įsakymu Nr. 404/96

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d.

įsakymo Nr. V-402/A1-152 redakcija)

 

MEDICININIŲ KONTRAINDIKACIJŲ, KURIOMS ESANT ASMENYS NEGALI BŪTI ĮVAIKINTOJAI, SĄRAŠAS 

 

Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašas pagal Sisteminio ligų sąrašo TLK-10-AM (Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) kodus:

1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, F00–F09.

2. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias ar lakias medžiagas, kelių rūšių narkotikus, F10–F16, F18, F19.

3. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai ar šizoefektiniai-psichoziniai sutrikimai, F20–F29.

4. Manija ar kiti nepatikslinti, nuolatiniai ar pasikartojantys, fobiniai ar seksualiniai sutrikimai, F30, F30.8, F30.9, F31.0–F31.9, F33.0–F33.9, F34.0–F34.8, F38.0, F38.1, F39, F40–F48, F52.7, F52.8, F52.9.

5. F30.0, F30.1, F32.0, F32.1, F32.8, F32.9, F34.9, F38.8, F53–F59, išskyrus, kai gydytojų psichiatrų konsultacinė komisija pateikia išvadą, kad nuo gydymo medikamentais pabaigos praėjus 3 metams nenustatytas ligos progresavimas.

6. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, protinis atsilikimas, F60–F69, F70–F79.

7. Kvėpavimo organų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai, A15.

8. Lėtinis inkstų nepakankamumas, N18, kai reikalinga dializė.

9. Hantingtono (Huntington) liga, G10.

10. Paveldimoji ataksija, G11.

11. Šoninė (lateralinė) sklerozė, G12.2.

12. Parkinsono (Parkinson) liga, IV stadija, G20.

13. Alzheimerio (Alzheimer) liga, G30.

14. Išsėtinė sklerozė, G35, kai pagal išplėstinę negalios vertinimo skalę EDSS (angl. The Expanded Disability Status Scale) yra 7 balai ir daugiau.

15. Epilepsija, G40, kai yra 1 punkte nurodytas organinis ar simptominis psichikos sutrikimas ir kodas.

16. Daugiasistemė degeneracija, G90.3.

17. Piktybiniai navikai:

17.1. C00–C75 III, IV stadija;

17.2. C76–C80 nepatikslintos lokalizacijos;

17.3. C81–C96, išskyrus, kai praėjus 5 metams po baigto aktyvaus gydymo gydantis gydytojas pateikia išvadą, kad nenustatytas ligos progresavimas;

17.4. C00–C75 II stadija, išskyrus, kai praėjus 10 metų po baigto aktyvaus gydymo gydantis gydytojas pateikia išvadą, kad nenustatytas ligos progresavimas;

17.5. C00–C75 I stadija arba D00–D09 in situ, išskyrus, kai praėjus 5 metams po baigto aktyvaus gydymo gydantis gydytojas pateikia išvadą, kad nenustatytas ligos progresavimas.

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-402/A1-152, 2015-03-24, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 404/96 „Dėl Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo