Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 64-2330, i. k. 1011010ISTA00IX-456

 

TAR pastaba. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduoti terminuoti leidimai įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas prilyginami leidimams vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, ir galioja iki šiuose leidimuose nurodyto galiojimo termino pabaigos.Tais atvejais, kai asmens, turinčio galiojantį terminuotą leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas, veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, sąlygos, rūšys, vykdymo vieta, asmenų kompetencija ir nepriekaištinga reputacija nepasikeitė ir atitinka Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatyme nustatytus reikalavimus, šią aplinkybę prašyme gauti leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, deklaravęs asmuo atitinkamų dokumentų ir informacijos gali pakartotinai neteikti.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2727, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26895

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo Nr. IX-456 pakeitimo įstatymas

 

Nauja redakcija nuo 2017-05-01:

Nr. XII-2727, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26895

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ PriežIūros

ĮSTATYMAS

 

2001 m. liepos 12 d. Nr. IX-456

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

bendrOSIOS nuostatOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas

1. Šis įstatymas nustato pagrindines veiklos, susijusios su medžiagomis, nurodytomis šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje, vykdymo sąlygas, leidimų vykdyti šią veiklą turėtojų pareigas ir šios veiklos priežiūrą, siekiant apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą nuo galimo neigiamo nuodingųjų medžiagų poveikio.

2. Šis įstatymas netaikomas su biocidiniais produktais susijusiai veiklai, kurią reglamentuoja 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų teikimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 334/2014 (OL 2014 L 103, p. 22) pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/830 (OL 2015 L 132, p. 8) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), taip pat su autorizuotomis cheminėmis medžiagomis ir Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis medžiagomis susijusiai veiklai.

3. Šio įstatymo 5 ir 9 straipsniai netaikomi veiklai, susijusiai su nafta, naftos ir akmens anglių perdirbimo metu susidarančiomis tarpinėmis medžiagomis bei naftos ir akmens anglių perdirbimo produktais, priskiriamais nuodingosioms medžiagoms ir naudojamais kaip energijos ištekliai, taip pat veiklai, susijusiai su augalų apsaugos produktais, priskiriamais nuodingosioms medžiagoms, išskyrus fumigantus.

4. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Akmens anglys – nuosėdinė augalinės kilmės uoliena, turinti 75–92 procentus anglies.

2. Fumigantas – augalų apsaugos produktas, kurio dujomis ar garais naikinami augalų, augalinių produktų ir (ar) su augalais ir augaliniais produktais susijusių objektų kenksmingieji organizmai arba užkertamas kelias tokių organizmų veikimui.

3. Kompetentingi asmenys – Lietuvos Respublikos arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fiziniai asmenys) taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ar jų filialai, kitose valstybėse narėse įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, (toliau – juridiniai asmenys ar jų padaliniai) atitinkantys šiame įstatyme nustatytus asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

4. Nafta – gamtinis sočiųjų, nesočiųjų ir aromatinių angliavandenilių degusis mišinys su deguonies, fosforo, azoto junginių priemaišomis.

5. Naftos ir akmens anglių perdirbimo produktai – cheminės medžiagos ir (ar) preparatai (mišiniai), gaunami perdirbant naftą ir akmens anglis.

6. Nuodingosios medžiagos – 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1297/2014 (OL 2014 L 350, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), apibrėžtos 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiškos, 1A ir 1B kategorijos kancerogeninės, 1A ir 1B kategorijos mutageninės, 1A ir 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją, 1 kategorijos specifiškai toksiškos konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos specifiškai toksiškos konkrečiam organui po kartotinio poveikio cheminės medžiagos ir (ar) mišiniai.

7. Veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis – nuodingųjų medžiagų gamyba, tiekimas rinkai ir naudojimas.

8. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

 

3 straipsnis. Informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais nuodingosiomis medžiagomis, kaupimas ir teikimas

1. Siekiant užtikrinti tinkamą apsinuodijimų nuodingosiomis medžiagomis gydymą ir prevenciją, informaciją, susijusią su žmonių apsinuodijimais nuodingosiomis medžiagomis, iš sveikatos priežiūros įstaigų, kompetentingų asmenų kaupia ir juridiniams asmenims ar jų padaliniams bei fiziniams asmenims teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) įgaliota visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga. Informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais nuodingosiomis medžiagomis, kaupimo ir teikimo taisykles tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

2. Siekiant informuoti visuomenę, Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos skelbia savo interneto svetainėse duomenis apie nuodingųjų medžiagų poveikį sveikatai ir apsisaugojimo nuo to poveikio būdus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, vykdymo sąlygos

 

4 straipsnis. Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, reikalavimai

Vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, gali tik kompetentingi asmenys, turintys:

1) tinkamas patalpas ir (arba) vietas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus. Kai veikla vykdoma tik užsakovų nurodytose vietose, šios vietos turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus;

2) šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis (toliau – leidimas).

 

5 straipsnis. Kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis

1. Fizinis asmuo, siekiantis vykdyti ar vykdantis veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą fizinį asmenį, turi atitikti bent vieną iš šių kompetencijos reikalavimų:

1) būti įgijęs chemijos, chemijos ir procesų inžinerijos, medicinos, farmacijos ar visuomenės sveikatos studijų krypčių aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2) turėti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą pagal asmenų, kurie vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, mokymo sveikatos klausimais programą;

3) turėti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo patirties, kuri atitinka bent vieną iš reikalavimų, nurodytų šio straipsnio 3 arba 4 dalyje.

2. Fiziniam asmeniui, siekiančiam vykdyti ar vykdančiam veiklą su fumigantais, priskiriamais nuodingosioms medžiagoms, keliamas kompetencijos reikalavimas – turėti Augalų apsaugos įstatyme nurodytą augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ar kitą jam prilyginamą valstybėje narėje išduotą pažymėjimą.

3. Pakankamu veiklos, susijusios su nuodingųjų medžiagų, supakuotų į originalias pakuotes ir skirtų galutiniam vartotojui, tiekimu rinkai, patirties reikalavimo atitikties įrodymu laikoma tai, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje vykdė šioje dalyje nurodytą veiklą vienu iš šių laikotarpių:

1) ne trumpiau kaip penkerius metus iš eilės vykdė tokią veiklą arba jai vadovavo ir tokia veikla nebuvo nutraukta daugiau kaip prieš dvejus metus iki prašymo gauti leidimą pateikimo dienos;

2) ne trumpiau kaip dvejus metus iš eilės vykdė tokią veiklą arba jai vadovavo ir kompetentingas asmuo, su kuriuo fizinis asmuo turėjo darbo santykių, darbo santykių laikotarpiu turėjo leidimą arba kitoje valstybėje narėje, iš kurios fizinis asmuo atvyko, tos valstybės narės nustatytą leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis;

3) ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės vykdė tokią veiklą arba jai vadovavo ir įrodo, kad turi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės, iš kurios fizinis asmuo atvyko, dokumentą, patvirtinantį jo kompetenciją dirbti šioje srityje (šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, mokymų ar kvalifikacijos kėlimo kursų pažymėjimus, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad jis išmokytas saugiai dirbti su nuodingąja medžiaga ar nuodingosiomis medžiagomis);

4) ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės turėjo darbo santykių su kompetentingu asmeniu, darbo santykių laikotarpiu turėjusiu leidimą arba kitoje valstybėje narėje, iš kurios fizinis asmuo atvyko, tos valstybės narės nustatytą leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis;

5) ne trumpiau kaip ketverius metus iš eilės turėjo darbo santykių su kompetentingu asmeniu ir įrodo, kad turi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės, iš kurios fizinis asmuo atvyko, dokumentą, patvirtinantį jo kompetenciją dirbti šioje srityje (šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, mokymų ar kvalifikacijos kėlimo kursų pažymėjimus, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad jis išmokytas saugiai dirbti su nuodingąja medžiaga ar nuodingosiomis medžiagomis).

4. Pakankamu šio straipsnio 1 dalyje nurodyto fizinio asmens veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patirties (išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą) reikalavimo atitikties įrodymu laikoma tai, kad fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje vykdė šioje dalyje nurodytą veiklą vienu iš šių laikotarpių:

1) ne trumpiau kaip šešerius metus iš eilės vykdė tokią veiklą arba jai vadovavo ir tokia veikla nebuvo nutraukta daugiau kaip prieš dvejus metus iki prašymo gauti leidimą pateikimo dienos;

2) ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės vykdė tokią veiklą arba jai vadovavo ir kompetentingas asmuo, su kuriuo fizinis asmuo turėjo darbo santykių, darbo santykių laikotarpiu turėjo leidimą arba kitoje valstybėje narėje, iš kurios fizinis asmuo atvyko, tos valstybės narės nustatytą leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis;

3) ne trumpiau kaip ketverius metus iš eilės vykdė tokią veiklą arba jai vadovavo ir įrodo, kad turi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės, iš kurios fizinis asmuo atvyko, dokumentą, patvirtinantį jo kompetenciją dirbti šioje srityje (šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, mokymų ar kvalifikacijos kėlimo kursų pažymėjimus, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad jis išmokytas saugiai dirbti su nuodingąja medžiaga ar nuodingosiomis medžiagomis);

4) ne trumpiau kaip ketverius metus iš eilės turėjo darbo santykių su kompetentingu asmeniu, darbo santykių laikotarpiu turėjusiu leidimą arba kitoje valstybėje narėje, iš kurios fizinis asmuo atvyko, tos valstybės narės nustatytą leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis;

5) ne trumpiau kaip penkerius metus iš eilės turėjo darbo santykių su kompetentingu asmeniu ir įrodo, kad turi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės, iš kurios fizinis asmuo atvyko, dokumentą, patvirtinantį jo kompetenciją dirbti šioje srityje (šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, mokymų ar kvalifikacijos kėlimo kursų pažymėjimus, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad jis išmokytas saugiai dirbti su nuodingąja medžiaga ar nuodingosiomis medžiagomis).

5. Nuostatos, išdėstytos šio straipsnio 4 dalies 1, 3 ir 5 punktuose, netaikomos veiklai, susijusiai su šiomis nuodingosiomis medžiagomis: cianido rūgštimi ir jos druskomis, vandenilio fluoridu ir jo druskomis, akrilnitrilu, suskystintuoju (bevandeniu) amoniaku, metilbromidu, chlorpikrinu, fosfidu (fosfanu) ir jo junginiais, etilenoksidu (oksiranu), anglies disulfidu, tetrachlormetanu, trichloracetonitrilu. Veiklai, susijusiai su šioje dalyje išvardytomis nuodingosiomis medžiagomis, taikomos šio straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punktų nuostatos. Tokia veikla neturi būti nutraukta daugiau kaip prieš dvejus metus iki prašymo gauti leidimą pateikimo dienos.

6. Kad fiziniam asmeniui, kurio veikla, susijusi su šio straipsnio 5 dalyje išvardytomis nuodingosiomis medžiagomis, būtų taikomos šio straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punktų nuostatos, šio straipsnio 10 dalyje nurodytame dokumente turi būti nurodytos nuodingosios medžiagos, su kuriomis kompetentingam asmeniui leidžiama vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje, iš kurios fizinis asmuo atvyko ar kurioje juridinis asmuo ar jo padalinys yra įsisteigęs.

7. Fizinis asmuo laikomas vadovavusiu veiklai, kaip apibrėžta šio straipsnio 3 arba 4 dalyje, jeigu jis juridiniame asmenyje ar jo padalinyje vykdė veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, ir:

1) ėjo juridinio asmens ar jo padalinio vadovo pareigas;

2) buvo juridinio asmens savininkas ar ėjo juridinio asmens ar jo padalinio vadovo pavaduotojo pareigas, jeigu einant šias pareigas atsakomybė už veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, buvo lygiavertė kaip ir atstovaujamo juridinio asmens savininko ar juridinio asmens ar jo padalinio vadovo;

3) ėjo kitas, negu šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos, vadovaujamas pareigas, susijusias su nuodingųjų medžiagų tiekimu rinkai, ir buvo atsakingas ne mažiau kaip už vieną juridinio asmens ar jo padalinio padalinį arba ėjo kitas, negu šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos, vadovaujamas pareigas, susijusias su nuodingųjų medžiagų tiekimu rinkai, ir buvo atsakingas už nuodingųjų medžiagų naudojimą.

8. Juridiniai asmenys ar jų padaliniai, vykdantys veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, turi atitikti bent vieną iš šių kompetencijos reikalavimų:

1) juridinio asmens ar jo padalinio darbuotojas (darbuotojai), atsakingas (atsakingi) už veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, turi atitikti šiame straipsnyje nustatytus fizinio asmens kompetencijos reikalavimus;

2) juridinis asmuo ar jo padalinys, neturintis darbuotojo, atsakingo už veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, atitinkančio šiame straipsnyje nustatytus fizinio asmens kompetencijos reikalavimus, turi būti sudaręs atitinkamos veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, paslaugų teikimo sutartį su fiziniu asmeniu, atitinkančiu minėtuosius kompetencijos reikalavimus fiziniam asmeniui;

3) juridinis asmuo ar jo padalinys, neturintis darbuotojo, atsakingo už veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, atitinkančio šiame straipsnyje nustatytus fizinio asmens kompetencijos reikalavimus, turi būti sudaręs atitinkamos veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, paslaugų teikimo sutartį su juridiniu asmeniu ar jo padaliniu, kurio darbuotojas (darbuotojai), atsakingas (atsakingi) už veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, atitinka minėtuosius fizinio asmens kompetencijos reikalavimus.

9. Fizinio asmens, turinčio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, iš Lietuvos Respublikos išvykstančio į kitą valstybę narę vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje įsisteigusio juridinio asmens ar jo padalinio, kuris ketina vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, kitoje valstybėje narėje, šios veiklos patirties atitiktis šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytiems reikalavimams įrodoma asmens kompetenciją patvirtinančiame liudijime (toliau – kompetenciją patvirtinantis liudijimas). Tais atvejais, kai leidžiama vykdyti veiklą su tam tikromis nuodingosiomis medžiagomis ar vykdyti konkrečios rūšies leidžiamą veiklą – nuodingųjų medžiagų gamybą, tiekimą rinkai ar naudojimą (toliau – veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, rūšys), kompetenciją patvirtinančiame liudijime turi būti nurodytos nuodingosios medžiagos, su kuriomis leidžiama vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, taip pat nurodomos leidžiamos vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, rūšys. Visais atvejais, kai leidžiama vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, nurodytomis šio straipsnio 5 dalyje, jos turi būti nurodytos kompetenciją patvirtinančiame liudijime.

10. Fizinio asmens, iš kitos valstybės narės atvykusio į Lietuvos Respubliką vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, kitoje valstybėje narėje įsisteigusio juridinio asmens ar jo padalinio, kurie vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje, patirties atitiktis šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytiems reikalavimams įrodoma kitos valstybės narės, iš kurios fizinis asmuo atvyko ar kurioje juridinis asmuo ar jo padalinys yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos ar įstaigos kompetenciją patvirtinančiame liudijime, išduotame tos valstybės narės nustatyta tvarka. Asmens kompetencija pripažįstama atitinkančia nustatytus reikalavimus, jeigu kompetenciją patvirtinančiame liudijime pateikta informacija apie asmens atitiktį šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytiems veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patirties reikalavimams.

11. Fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys, siekiantys vykdyti ir vykdantys veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, taip pat šio straipsnio 8 dalyje nurodytas fizinis asmuo, atsakingas už veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, ir atitinkantis fizinio asmens kompetencijos reikalavimus, turi būti nepriekaištingos reputacijos:

1) fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys nelaikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu dėl jų buvo priimtas ir yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 267 arba 268 straipsnyje numatytą nusikaltimą, – kol fiziniam asmeniui neišnyko ar nebuvo panaikintas teistumas, o juridiniam asmeniui ar jo padaliniui – kol nepraėjo penkeri metai nuo apkaltinamojo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo. Fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, Lietuvos Respublikoje vykdančiam veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, iš Lietuvos Respublikos išvykstančiam fiziniam asmeniui į kitą valstybę narę vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, taip pat Lietuvos Respublikoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, kuris vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, kitoje valstybėje narėje, pažymas, kad fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, o dėl juridinio asmens ar jo padalinio neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis Lietuvos Respublikoje už šiame punkte nurodytas nusikalstamas veikas išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Iš kitų valstybių narių į Lietuvos Respubliką atvykusių fizinių asmenų vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, kitose valstybėse narėse įsisteigusių juridinių asmenų ar jų padalinių, kurie vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis Lietuvos Respublikoje, atitiktis šiame punkte nustatytiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams įrodoma kitų valstybių narių institucijų išduotais atitinkamais dokumentais;

2) fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jam neiškelta bankroto byla ar nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka. Fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems juridiniams asmenims ar jų padaliniams, kurie vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, kitose valstybėse narėse, pagal šių asmenų prašymus pažymas, kad jiems neiškelta bankroto byla ar nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Fizinis asmuo, iš kitos valstybės narės atvykęs į Lietuvos Respubliką vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, kitose valstybėse narėse įsisteigusių juridinių asmenų ar jų padalinių, kurie vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis Lietuvos Respublikoje, atitiktis šiame punkte nustatytiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams įrodoma kitų valstybių narių institucijų išduotais atitinkamais dokumentais.

12. Jeigu nėra galimybės iš valstybės narės, iš kurios fizinis asmuo atvyko ar kurioje juridinis asmuo ar jo padalinys yra įsisteigęs, gauti šio straipsnio 11 dalyje nurodytų dokumentų, fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys kartu su prašymu gauti leidimą vietoj šio straipsnio 11 dalyje nurodytų dokumentų gali pateikti deklaraciją, kuri buvo pateikta valstybės narės, iš kurios fizinis asmuo atvyko ar kurioje juridinis asmuo ar jo padalinys yra įsisteigęs, atitinkamai kompetentingai institucijai, tos valstybės nustatyta tvarka paliudijusiai deklaracijos autentiškumą, jeigu ši deklaracija patvirtina atitiktį šio straipsnio 11 dalyje nurodytiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams (fizinio asmens atveju – tik atitiktį šio straipsnio 11 dalies 1 punkte nurodytiems reikalavimams). Pateikiant šioje dalyje nurodytą deklaraciją, kartu nurodomos aplinkybės, dėl kurių fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys negali pateikti šio straipsnio 11 dalyje nurodytų dokumentų, ir pateikiami tas aplinkybes įrodantys dokumentai.

13. Šio straipsnio 11 dalyje nurodyti dokumentai turi būti išduoti, o šio straipsnio 12 dalyje nurodytas dokumentas turi būti sudarytas ne daugiau kaip prieš 3 mėnesius iki prašymo gauti leidimą pateikimo dienos.

 

6 straipsnis. Kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo pagrindai

1. Kompetenciją patvirtinantys liudijimai fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išvykstantiems iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę narę vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems juridiniams asmenims ar jų padaliniams, kurie veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, ketina vykdyti kitoje valstybėje narėje, išduodami asmenų prašymu šio įstatymo ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka. Už kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimą ir jų patikslinimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

2. Asmuo, siekiantis gauti kompetenciją patvirtinantį liudijimą, patikslinti kompetenciją patvirtinantį liudijimą ar atlikti kitus šiame įstatyme numatytus veiksmus, turi teisę dokumentus ir (arba) informaciją pateikti ir gauti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras).

3. Kompetenciją patvirtinančius liudijimus išduoda ar atsisako juos išduoti, patikslina, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina ir galiojimą panaikina Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

4. Kompetenciją patvirtinantys liudijimai yra elektroniniai ir neterminuoti. Asmuo, siekiantis gauti kompetenciją patvirtinantį liudijimą, turi pateikti prašymą išduoti kompetenciją patvirtinantį liudijimą ir šiuos dokumentus:

1) šio asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo veikia per jam atstovaujantį asmenį;

2) dokumentus, patvirtinančius fizinio asmens patirtį vykdant veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, kuri atitinka bent vieną iš reikalavimų, nurodytų šio įstatymo 5 straipsnio 3 arba 4 dalyje (išskyrus kompetentingo asmens, su kuriuo fizinis asmuo turėjo darbo santykių, turimą leidimą);

3) dokumentus, patvirtinančius juridinio asmens ar jo padalinio kompetenciją, atitinkančią bent vieną iš reikalavimų, nurodytų šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje (šiuos dokumentus teikia tik juridinis asmuo ar jo padalinys).

5. Kompetenciją patvirtinantis liudijimas asmeniui turi būti išduotas arba motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti kompetenciją patvirtinantį liudijimą ir visų tinkamai įformintų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos.

6. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti kompetenciją patvirtinantį liudijimą ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos išsiunčia asmeniui, siekiančiam gauti kompetenciją patvirtinantį liudijimą, patvirtinimą, kad prašymas ir šio straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai yra gauti. Jeigu pateikti visi reikalingi ir tinkamai įforminti šio straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, apie tai pažymima rašte ir nurodoma, kad kompetenciją patvirtinantis liudijimas bus išduotas arba atsisakoma jį išduoti per šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą. Jeigu pateikti ne visi ar pateikti netinkamai įforminti šio straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, rašte nurodoma, kokie dokumentai nėra pateikti, kokie trūkumai turi būti ištaisyti ir tai, kad išdavimo kompetenciją patvirtinančio liudijimo terminas arba atsisakymo jį išduoti terminas bus skaičiuojamas nuo visų trūkstamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos; šiuo atveju išdavimo kompetenciją patvirtinančio liudijimo terminas arba atsisakymo jį išduoti terminas skaičiuojamas nuo visų trūkstamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos. Asmuo informuojamas tuo pačiu būdu, kuriuo jis pateikė prašymą.

7. Kompetenciją patvirtinantį liudijimą atsisakoma išduoti, jeigu pateiktų dokumentų patikrinimo metu nustatoma, kad pateikti dokumentai neįrodo fizinio asmens atitikties šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytiems reikalavimams, o juridinio asmens ar jo padalinio atveju – juridinio asmens ar jo padalinio atitikties šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytiems kompetencijos reikalavimams, taip pat nesumokėta valstybės rinkliava.

8. Kompetenciją patvirtinantis liudijimas patikslinamas kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojo prašymu, jeigu pasikeičia kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojo rekvizitai, nuodingosios medžiagos, su kuriomis leidžiama vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, veiklos rūšis arba reikia ištaisyti klaidas, padarytas išduodant kompetenciją patvirtinantį liudijimą. Tokiu atveju kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojas vienu iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų būdų privalo kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą su prašymu patikslinti kompetenciją patvirtinantį liudijimą ir pateikti dokumentus, patvirtinančius šioje dalyje numatytų aplinkybių atsiradimą ir asmenų kompetencijos atitiktį šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytiems reikalavimams. Kompetenciją patvirtinantį liudijimą atsisakoma patikslinti, jeigu pateikti dokumentai neįrodo šioje dalyje numatytų aplinkybių buvimo. Kompetenciją patvirtinantis liudijimas patikslinamas arba atsisakoma jį patikslinti ir jo turėtojas apie tai motyvuotai informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodyto prašymo ir dokumentų gavimo dienos.

9. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) paaiškėja, kad asmens kompetencija neatitinka šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte (fizinio asmens atveju) arba 5 straipsnio 8 dalyje (juridinio asmens ar jo padalinio atveju) nustatytų kompetencijos reikalavimų;

2) kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojas pateikia prašymą sustabdyti kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimą.

10. Sprendimas sustabdyti kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimą priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 9 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos. Apie šį sprendimą kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojas Tvarkos apraše nustatyta tvarka informuojamas raštu, nurodant kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimo sustabdymo priežastis ir pasekmes.

11. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimo sustabdymas panaikinamas gavus kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojo prašymą panaikinti kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimo sustabdymą (šio straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytu atveju) arba gavus tokį prašymą ir dokumentus bei duomenis, įrodančius, kad priežastys, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimą, tinkamai pašalintos (šio straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodytu atveju). Kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo visų šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos.

12. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimą;

2) paaiškėja, kad kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojo veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, pasibaigė, fizinis asmuo miršta;

3) šio straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu sustabdžius kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimą, kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojas per 6 mėnesius nuo kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimo sustabdymo vienu iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų būdų nepateikė įrodymų dėl priežasčių, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimą, tinkamo pašalinimo ir nesikreipė į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau įvertinus pateiktus dokumentus nebuvo priimtas sprendimas panaikinti kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimo sustabdymą (šio straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodytu atveju);

4) paaiškėja, kad kompetenciją patvirtinančiam liudijimui gauti buvo pateikti suklastoti dokumentai.

13. Sprendimas panaikinti kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimą priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 12 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos. Apie šį sprendimą kompetenciją patvirtinančio liudijimo turėtojas Tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais informuojamas raštu, nurodant kompetenciją patvirtinančio liudijimo galiojimo panaikinimo priežastis ir pasekmes.

 

7 straipsnis. Nuodingųjų medžiagų mažmeninės prekybos draudimas

Draudžiama verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą nafta, naftos ir akmens anglių perdirbimo metu susidarančiomis tarpinėmis medžiagomis ir naftos ir akmens anglių perdirbimo produktais, priskiriamais nuodingosioms medžiagoms ir naudojamais kaip energijos ištekliai.

 

8 straipsnis. Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vieta

1. Veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, galima vykdyti tik specialiai tam skirtose specialiais įspėjamaisiais ženklais paženklintose vietose, atitinkančiose sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus.

2. Veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, draudžiama:

1) gyvenamuosiuose pastatuose (namuose) ir jų teritorijoje;

2) švietimo įstaigų pastatuose ir jų teritorijoje (išskyrus aukštųjų mokyklų, kuriose vykdoma veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, naudojamomis mokslinei veiklai ir studentų praktiniams užsiėmimams, pastatus ir teritoriją);

3) vandenviečių statiniuose ir jų teritorijose;

4) maisto, gyvulių pašaro sandėliavimo ir maitinimo patalpose;

5) poilsio, viešbučių ir kitų apgyvendinimo paslaugų viešojo naudojimo patalpose;

6) prekybos viešojo naudojimo patalpose;

7) sporto, kultūros ir religinių pastatų viešojo naudojimo patalpose;

8) asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpose, išskyrus veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, kurios naudojamos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti draudimai netaikomi veiklai, susijusiai su statinių (jų patalpų) remontu, rekonstravimu, atnaujinimu (modernizavimu), kai remonto, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) metu nurodyti statiniai (jų patalpos) nenaudojami pagal paskirtį. Šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyti draudimai netaikomi leidimo turėtojams, naudojantiems fumigantus sandėliavimo patalpose pagal fumiganto etiketėje pateiktą informaciją, kuri turi atitikti registracijos liudijime nurodytus reikalavimus.

 

9 straipsnis. Leidimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo bei leidimų duomenų tvarkymo pagrindai

1. Vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje leidžiama tik turint šio įstatymo 4 straipsnio 2 punkte nurodytą leidimą. Leidime nurodomos šios veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygos: konkrečios leidžiamos veiklos rūšys ir veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo vieta (vietos), išskyrus atvejus, kai asmuo deklaruoja, kad veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, planuoja vykdyti tik šios veiklos užsakovų nurodytose vietose. Vienam asmeniui išduodamas vienas neterminuotas elektroninis leidimas vykdyti vienos, kelių ar visų rūšių veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, atsižvelgiant į prašyme išduoti leidimą nurodytas veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, rūšis.

2. Leidimus išduoda, patikslina, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Už leidimų išdavimą, patikslinimą, pakeitimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

3. Asmuo, siekiantis gauti leidimą, jį patikslinti, pakeisti ar atlikti kitus šiame įstatyme numatytus veiksmus, turi teisę informaciją ir (arba) dokumentus pateikti ir gauti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

4. Leidimai išduodami vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

5. Asmuo, siekiantis gauti leidimą, turi pateikti Taisyklėse nustatytos formos prašymą išduoti leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, ir šiuos dokumentus bei informaciją:

1) asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo veikia per jam atstovaujantį asmenį;

2) dokumentą (dokumento kopiją), įrodantį teisę naudotis patalpomis ir (arba) statiniais, ir (arba) žemės sklypu, kuriuose planuojama vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išskyrus atvejus, kai šios teisės nustatyta tvarka įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ar kai ši veikla vykdoma neturint nuolatinės vietos;

3) kiekvienos planuojamos gaminti, tiekti rinkai ar naudoti nuodingosios medžiagos saugos duomenų lapą;

4) informaciją apie kiekvienos planuojamos gaminti, tiekti rinkai ar naudoti nuodingosios medžiagos kiekį per metus;

5) dokumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius asmens kompetencijos atitiktį šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (išskyrus kompetentingo asmens, su kuriuo fizinis asmuo turėjo darbo santykių, turimą leidimą);

6) dokumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius asmens nepriekaištingos reputacijos atitiktį šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (fiziniam asmeniui, iš kitos valstybės narės atvykusiam į Lietuvos Respubliką vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, kuris Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis).

6. Asmeniui leidimas turi būti išduotas arba motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos, kurios reikia leidimui gauti, gavimo dienos. Jeigu per šį terminą Nacionalinis visuomenės sveikatos centras neišduoda asmeniui leidimo ir nepateikia jam motyvuoto rašytinio atsisakymo jį išduoti, laikoma, kad leidimas yra išduotas.

7. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 5 dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos išsiunčia asmeniui, siekiančiam gauti leidimą, patvirtinimą, kad dokumentai ir informacija yra gauti. Jeigu pateikti visi reikalingi ir tinkamai įforminti dokumentai ir informacija, apie tai pažymima rašte ir nurodoma, kad leidimas bus išduotas arba atsisakoma jį išduoti per šio straipsnio 6 dalyje nustatytą terminą. Jeigu pateikti ne visi ar pateikti netinkamai įforminti dokumentai ar informacija, rašte nurodoma, kokie dokumentai ir informacija nėra pateikti, kokie trūkumai turi būti ištaisyti ir trūkumų pašalinimo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų. Rašte taip pat nurodoma, kad leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos. Asmuo informuojamas tuo pačiu būdu, kuriuo jis pateikė prašymą išduoti leidimą.

8. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras dėl papildomų dokumentų ir informacijos, kurios reikia šiame straipsnyje nustatytoms funkcijoms atlikti, kreipiasi į kitas valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas. Prieš išduodant leidimą, nepažeidžiant šio straipsnio 6 dalyje nustatyto termino, atliekamas dokumentų ir informacijos, įrodančių teisę vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, patikrinimas, šios veiklos sąlygų veiklos vykdymo vietoje patikrinimas. Atliekant šį patikrinimą įvertinama, ar veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, sąlygos atitinka šio įstatymo 4 straipsnio 1 punkte ir 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

9. Leidimą išduoti atsisakoma, jeigu:

1) asmens kompetencija ir (arba) nepriekaištinga reputacija neatitinka šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

2) veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, sąlygos neatitinka šio įstatymo 4 straipsnio 1 punkte ir 8 straipsnyje nurodytų reikalavimų;

3) asmuo neįvykdo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro reikalavimo ištaisyti pateiktų dokumentų trūkumus ir nepraneša apie trūkumų pašalinimą per nustatytą terminą;

4) nesumokėta valstybės rinkliava.

10. Jeigu leidimo turėtojas siekia pakeisti leidime nurodytas veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, rūšis, išskyrus atvejus, kai leidimo turėtojas pageidauja nevykdyti dalies leidime nurodytų rūšių veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, ir (arba) veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo vietą, išskyrus atvejus, kai veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, vykdoma tik šios veiklos užsakovų nurodytose vietose, leidimas pakeičiamas. Tokiu atveju leidimo turėtojas vienu iš šio straipsnio 3 dalyje nurodytų būdų privalo kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl leidimo pakeitimo. Leidimas pakeičiamas tokia pačia tvarka, kaip ir išduodamas.

11. Šio straipsnio 10 dalyje nurodytu atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus ir informaciją apie planuojamus veiklos sąlygų ir pateiktų dokumentų duomenų pasikeitimus. Informacijos, kuri nesikeičia, patvirtinančių dokumentų leidimo turėtojas Taisyklių nustatyta tvarka pakartotinai neteikia.

12. Leidimas patikslinamas leidimo turėtojo prašymu, jeigu pasikeičia leidimo turėtojo rekvizitai arba reikia ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą, arba leidimo turėtojas pageidauja nevykdyti dalies veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, nurodytos leidime. Tokiu atveju leidimo turėtojas vienu iš šio straipsnio 3 dalyje nurodytų būdų privalo kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą su prašymu patikslinti leidimą ir pateikti dokumentus, patvirtinančius šioje dalyje numatytų aplinkybių atsiradimą. Leidimas patikslinamas ir asmuo apie patikslinimą informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodyto prašymo ir dokumentų gavimo dienos.

13. Leidimą patikslinti atsisakoma, jeigu pateikti dokumentai neįrodo šio straipsnio 12 dalyje numatytų aplinkybių atsiradimo. Apie atsisakymą patikslinti leidimą asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 12 dalyje nurodytų prašymo ir dokumentų gavimo dienos.

14. Leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) paaiškėja, kad veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, neatitinka leidime nurodytų veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygų, arba neatitinka šio įstatymo 7 ir (ar) 8 straipsnyje nurodytų reikalavimų;

2) paaiškėja, kad asmens kompetencija ir nepriekaištinga reputacija neatitinka šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

3) leidimo turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo galiojimą;

4) paaiškėja, kad pasikeitė leidime nurodytos veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, ir leidimas nebuvo pakeistas.

15. Sprendimas sustabdyti leidimo galiojimą priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 14 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos ir jeigu šio straipsnio 14 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais leidimo turėtojas per Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytą pažeidimų pašalinimo terminą to nepadarė ir Taisyklių nustatyta tvarka nebuvo gautas leidimo turėtojo pranešimas apie trūkumų pašalinimą. Nustačius veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygų pažeidimus, kurių negalima nedelsiant pašalinti, o tolesnis veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymas gali turėti ūmų neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, sprendimas sustabdyti leidimo galiojimą priimamas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo šių pažeidimų nustatymo. Leidimo turėtojas apie sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą, nurodant leidimo galiojimo sustabdymo priežastis ir pasekmes, informuojamas Taisyklėse nustatyta tvarka.

16. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas gavus leidimo turėtojo prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą (šio straipsnio 14 dalies 3 punkte nurodytu atveju) arba gavus tokį prašymą ir dokumentus bei duomenis, įrodančius trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo galiojimą, tinkamą pašalinimą (šio straipsnio 14 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais). Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo visų šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos.

17. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;

2) paaiškėja, kad leidimo turėtojo veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, pasibaigia, fizinis asmuo miršta;

3) sustabdžius leidimo galiojimą (išskyrus šios dalies 4 punkte nurodytus atvejus), leidimo turėtojas per 6 mėnesius nuo leidimo galiojimo sustabdymo nepateikė įrodymų dėl priežasčių, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo galiojimą, tinkamo pašalinimo ir nesikreipė į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau įvertinus pateiktus dokumentus ir atlikus pateiktos informacijos patikrinimą buvo priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą;

4) sustabdžius leidimo galiojimą šio straipsnio 14 dalies 4 punkte nurodytu atveju, leidimo turėtojas per 6 mėnesius nuo leidimo galiojimo sustabdymo vienu iš šio straipsnio 3 dalyje nurodytų būdų nesikreipė į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo;

5) paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti suklastoti dokumentai;

6) paaiškėja, kad sustabdžius leidimo galiojimą asmuo toliau vykdė veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.

18. Sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 17 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos. Leidimo turėtojas apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą, nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir pasekmes, informuojamas Taisyklėse nustatyta tvarka.

19. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tvarko leidimų duomenis ir teikia juos suinteresuotoms institucijoms sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

20. Sprendimai išduoti leidimus, juos patikslinti, pakeisti, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ir jų galiojimą įsigalioja po šių sprendimų paskelbimo informacinėje sistemoje, kurioje tvarkomi duomenys apie išduotus leidimus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LeidimŲ turėtojų PAREIGOS

 

10 straipsnis. Perspėjimas ir informavimas apie ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas

Leidimų turėtojai apie ekstremaliuosius įvykius, gresiančias ir susidariusias ekstremaliąsias situacijas, kurių metu į aplinką gali patekti ar patenka nuodingųjų medžiagų, privalo nedelsdami perspėti ir informuoti šalia gyvenančius, dirbančius ar dėl kitų priežasčių esančius asmenis, kurių gyvybei ar sveikatai gali kilti grėsmė, Civilinės saugos įstatymo ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

11 straipsnis. Saugos priemonės

1. Leidimų turėtojai – fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, – privalo įrengti apsaugos priemones, apsirūpinti tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir jas naudoti. Darbuotojų sauga ir sveikata užtikrinama vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis.

2. Leidimų turėtojai privalo užtikrinti, kad veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vietose būtų pateikta informacija, kaip elgtis šių medžiagų avarinio išpylimo (išsipylimo) ar kitokio pasklidimo atveju. Taip pat šiose vietose turi būti išpiltų (išsipylusių) ar kitaip pasklidusių nuodingųjų medžiagų kenksmingumo pašalinimo ir pirmosios pagalbos priemonės.

 

12 straipsnis. Kitos leidimų turėtojų pareigos

1Leidimų turėtojai privalo vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, laikydamiesi leidime nurodytų veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygų, vykdyti kitus šiame įstatyme nustatytus veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, reikalavimus.

2. Leidimų turėtojai apie asmenų kompetencijos ir (ar) nepriekaištingos reputacijos pasikeitimus ir jų atitiktį šiame įstatyme nustatytiems reikalavimams privalo teikti informaciją Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

3. Leidimų turėtojai privalo užtikrinti, kad nuodingųjų medžiagų negalėtų gauti nevykdantys veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys ar jų padaliniai, neatitinkantys šiame įstatyme nustatytų reikalavimų.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, priežiūra

 

13 straipsnis. Institucijų, prižiūrinčių veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, funkcijos

1. Kaip laikomasi šiame įstatyme nustatytų veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, reikalavimų, pagal savo kompetenciją prižiūri:

1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos – ar veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, vykdoma turint leidimą;

2) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – asmenų, kuriems išduotas leidimas, kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitiktį šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, taip pat ar veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, vykdoma turint leidimą ir nepažeidžiant šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygų ir šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2, 5, 8 punktuose nurodytų draudimų laikymąsi;

3) Lietuvos Respublikos muitinė – ar veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, vykdoma turint leidimą;

4) savivaldybės – šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1, 7 punktuose nurodytų draudimų laikymąsi;

5) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos – ar veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, vykdoma turint leidimą ir nepažeidžiant šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygų ir šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktuose nurodytų draudimų laikymąsi;

6) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – šio įstatymo 7 straipsnyje ir 8 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytų draudimų laikymąsi;

7) Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – ar darbdavio veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, vykdoma turint leidimą ir nepažeidžiant šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygų darbo vietose;

8) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija – ar veikla, susijusi su fumigantais, priskiriamais nuodingosioms medžiagoms, vykdoma turint leidimą ir nepažeidžiant šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo sąlygų.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3–8 punktuose nurodytos veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, priežiūrą vykdančios institucijos, pagal kompetenciją nustačiusios šio įstatymo pažeidimus, turi nedelsdamos apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14 straipsnis. Atsakomybė

Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

nuodingųjų medžiagų

priežiūros įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1974 m. birželio 4 d. Tarybos direktyva 74/556/EEB, nustatanti išsamias nuostatas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų su toksiškais produktais susijusiai veiklai, jų prekybai ir platinimui, taip pat veiklai, susijusiai su profesionaliu tokių produktų naudojimu, įskaitant tarpininkavimą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 34).

2. 1974 m. birželio 4 d. Tarybos direktyva 74/557/EEB dėl savarankiškai dirbančių asmenų ir tarpininkų, užsiimančių toksiškų produktų prekyba ir jų platinimu, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 38).

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2509, 2004-10-26, Žin., 2004, Nr. 163-5947 (2004-11-09); Žin., 2004, Nr. 164-0 (2004-11-11), i. k. 1041010ISTA0IX-2509

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2727, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26895

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo Nr. IX-456 pakeitimo įstatymas