Suvestinė redakcija nuo 2018-07-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 57-2056, i. k. 1012330ISAK00000217

 

Nauja redakcija nuo 2010-02-01:

Nr. 3D-792, 2009-10-22, Žin. 2009, Nr. 128-5575 (2009-10-27), i. k. 1092330ISAK003D-792

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS

 

2001 m. birželio 25 d. Nr. 217

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2393/2017 (OL 2017 L 350, p. 15), 2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1182/2017, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas (OL 2017 L 171, p. 74), 2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 1184/2017, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalėmis ir pranešimais apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas (OL 2017 L 171, p. 103), nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1071 „Dėl funkcijų įgyvendinant gyvulių skerdenų klasifikavimo sistemą paskirstymo“ ir  siekdamas, kad gyvulių skerdenų klasifikavimo ir apmokėjimo už nupirktus gyvulius pagal skerdenos svorį ir kokybę sistemos administravimas bei kontrolė būtų efektyvūs:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-425, 2015-06-03, paskelbta TAR 2015-06-03, i. k. 2015-08821

Nr. 3D-160, 2018-03-16, paskelbta TAR 2018-03-19, i. k. 2018-04172

 

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) patvirtinta skerdykla, kurioje vidutinis metinis paskerstų gyvulių skaičius yra ne mažesnis kaip 150 8 mėnesių amžiaus ir vyresnių galvijų arba 500 kiaulių per savaitę, turi būti įtraukta į gyvulių (galvijų, kiaulių) skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą (toliau – klasifikuojančių sąrašas), tvirtinamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, ir privalo klasifikuoti visų paskerstų gyvulių skerdenas:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-160, 2018-03-16, paskelbta TAR 2018-03-19, i. k. 2018-04172

1.1.1. skerdykloje paskerstų gyvulių skaičius nustatomas remiantis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Rinkos informavimo sistemos duomenimis, kurie perduodami Žemės ūkio ministerijai (toliau – ŽŪM) už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 30 dienos;

1.1.2. skerdykloje vidutinis metinis paskerstų gyvulių skaičius per savaitę skaičiuojamas kas mėnesį, sudedant paskerstų gyvulių kiekį per paskutinius 12 mėnesių ir dalijant iš 52;

1.1.3. ŽŪM per 10 kalendorinių dienų raštu informuoja VMVT apie kiekvieną skerdyklą, kurioje vidutinis 9 mėnesių paskerstų gyvulių skaičius ne mažesnis kaip nurodyta 1.1 punkte, o tą skerdyklą – apie ketinimą po 3 mėnesių įtraukti ją į klasifikuojančių sąrašą;

1.1.4.VMVT, gavusi informaciją apie skerdyklą, atitinkančią 1.1.3 punkto nuostatas, per 10 kalendorinių dienų atlieka skerdyklos patikrą, nustato trūkumus, trukdančius klasifikuoti skerdenas, ir surašo patikros aktą, kurio vieną kopiją palieka skerdyklos vadovui, o kitą pateikia ŽŪM;

1.1.5. skerdykla per 20 dienų nuo patikros datos sudaro ir pateikia trūkumų šalinimo planą VMVT, kurį įsipareigoja įvykdyti per 2 mėnesius;

1.1.6. skerdykla per 2 mėnesius nuo patikros datos parengia savo darbuotoją vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimą, jeigu reikia darbuotoją siunčia įgyti atitinkamą kvalifikaciją;

1.1.7. ŽŪM informuoja VMVT ir skerdyklą apie jos įtraukimą į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą;

1.1.8. skerdykla, numatanti stabdyti gyvulių skerdimą, apie tai raštu informuoja VMVT ir ŽŪM;

1.1.9. ŽŪM priima sprendimą dėl 1.1.8 punkte nurodytos ar vidutiniškai per 9 mėnesius skerdžiančios mažiau nei nustatyta 1.1 punkte skerdyklos išbraukimo iš klasifikuojančių skerdyklų sąrašo.

1.2. Gyvulių skerdenų klasifikavimą atlieka skerdyklos darbuotojas (toliau – vertintojas), turintis gyvulių skerdenų vertintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir privalantis kelti kvalifikaciją ne rečiau kaip kartą per metus.

1.3. Skerdykla, kurioje pradėjus veiklą ar įvykdžius rekonstrukciją numatytas ne mažesnis kaip 1.1 punkte nurodytas skerdimo pajėgumas, gali kreiptis į ŽŪM dėl jos įtraukimo į klasifikuojančiųjų sąrašą neatsižvelgiant į 1.1.3 punkte nurodytas nuostatas.

1.4. Skerdykla, atitinkanti 1.1 papunkčio nuostatas, gali neklasifikuoti gyvulių skerdenų, jei skerdžia tik savo užaugintus gyvulius, kurie nėra įsigyti sudarant gyvulių pirkimo–pardavimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-160, 2018-03-16, paskelbta TAR 2018-03-19, i. k. 2018-04172

 

1.5. Skerdenas klasifikuojanti skerdykla privalo:

1.5.1. užtikrinti vertintojui saugią, sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą;

1.5.2. savo lėšomis įrengti vertintojo darbo vietoje kiaulių skerdenų raumeningumo nustatymo prietaisą bei vykdyti jo techninę priežiūrą;

1.5.3. užtikrinti, kad paskerstų gyvulių skerdenos būtų tinkamai paruoštos klasifikuoti bei klasifikuojamos ir ženklinamos pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus;

1.5.4. gyvulių augintojui ar jį atstovaujančios organizacijos atstovui pageidaujant, leisti dalyvauti klasifikuojant parduodamų gyvulių skerdenas;

1.5.5. užtikrinti, kad gyvulio pardavėjui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo gyvulio paskerdimo būtų išsiųsta rašytinė informacija (pasirašyta skerdyklos vadovo ar jo įgalioto asmens) apie gyvulio skerdenos klasifikavimo rezultatus (nepriklausomai nuo to, ar buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį, ar pagal skerdenos svorį ir kokybę, ar klasifikuota grąžintiniais pagrindais skersto gyvulio skerdena), nurodant pinigų kiekį, kurį būtų gavęs už parduotą gyvulį, jei šis būtų nupirktas pagal skerdenos svorį ir kokybę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-425, 2015-06-03, paskelbta TAR 2015-06-03, i. k. 2015-08821

 

1.5.6. sudaryti kontroliuojančių institucijų darbuotojams tinkamas sąlygas kontroliuoti skerdyklą ir prireikus teikti pagalbą.

1.6. Skerdykla, skerdžianti mažiau nei nurodyta 1.1 papunktyje, pageidaujanti klasifikuoti gyvulių skerdenas, privalo raštu apie tai pranešti VMTV ir ŽŪM bei įsipareigoti vykdyti visus 1.5 papunktyje  nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-160, 2018-03-16, paskelbta TAR 2018-03-19, i. k. 2018-04172

 

1.7. VMVT kontroliuoja skerdenų paruošimą klasifikuoti ir vertintojų, klasifikuojančių ir ženklinančių gyvulių skerdenas, darbą skerdyklose, nurodytose 1.1 papunktyje, ne rečiau kaip 2 kartus per tris mėnesius, o skerdyklose, nurodytose 1.6 papunktyje, –  1 kartą per tris mėnesius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-425, 2015-06-03, paskelbta TAR 2015-06-03, i. k. 2015-08821

Nr. 3D-160, 2018-03-16, paskelbta TAR 2018-03-19, i. k. 2018-04172

 

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                      KĘSTUTIS KRISTINAITIS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 463, 2001-12-28, Žin., 2002, Nr. 1-17 (2002-01-04), i. k. 1012330ISAK00000463

Dėl 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 331, 2002-08-30, Žin., 2002, Nr. 86-3708 (2002-09-04), i. k. 1022330ISAK00000331

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-293, 2004-05-05, Žin., 2004, Nr. 77-2694 (2004-05-08), i. k. 1042330ISAK003D-293

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos diegimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-647, 2004-12-07, Žin., 2004, Nr. 178-6604 (2004-12-11), i. k. 1042330ISAK003D-647

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-697, 2004-12-31, Žin., 2005, Nr. 3-58 (2005-01-08), i. k. 1042330ISAK003D-697

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-283, 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 76-2923 (2006-07-11), i. k. 1062330ISAK003D-283

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-438, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 124-4727 (2006-11-18), i. k. 1062330ISAK003D-438

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-106, 2007-03-08, Žin., 2007, Nr. 32-1170 (2007-03-17), i. k. 1072330ISAK003D-106

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-208, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 52-2028 (2007-05-12), i. k. 1072330ISAK003D-208

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-579, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 126-4818 (2008-11-04), i. k. 1082330ISAK003D-579

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-792, 2009-10-22, Žin., 2009, Nr. 128-5575 (2009-10-27), i. k. 1092330ISAK003D-792

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-425, 2015-06-03, paskelbta TAR 2015-06-03, i. k. 2015-08821

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-160, 2018-03-16, paskelbta TAR 2018-03-19, i. k. 2018-04172

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ pakeitimo