Suvestinė redakcija nuo 2007-05-01 iki 2007-05-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 57-2056, i. k. 1012330ISAK00000217

 

Nauja redakcija nuo 2005-01-01:

Nr. 3D-647, 2004-12-07, Žin. 2004, Nr. 178-6604 (2004-12-11), i. k. 1042330ISAK003D-647

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS įgyvendinimo

 

2001 m. birželio 25 d. Nr. 217

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3220/84, nustatančio Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3513/93), ir 1991 m. vasario 13 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 344/91, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1186/90, išplečiančio Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalės taikymo mastą, taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1215/2003), nuostatomis bei siekdamas, kad gyvulių skerdenų klasifikavimo bei apmokėjimo už nupirktus gyvulius pagal skerdenos svorį ir kokybę sistemos administravimas bei kontrolė būtų efektyvesni:

1. Nustatau, kad:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos skerdyklos, kuriose per savaitę vidutiniškai paskerdžiama ne mažiau kaip 50 galvijų arba 100 kiaulių (įskaičiuojant ir grąžintiniais pagrindais paskerstus gyvulius), privalo vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-283, 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 76-2923 (2006-07-11), i. k. 1062330ISAK003D-283

 

1.2. Neprivaloma klasifikuoti:

1.2.1. Neteko galios nuo 2006-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-283, 2006-07-01, Žin. 2006, Nr. 76-2923 (2006-07-11), i. k. 1062330ISAK003D-283

 

1.2.2. kiaulių skerdenų, kai kiaulės užaugintos, paskerstos bei išpjaustytos toje pačioje įmonėje;

1.3. Skerdyklos, atitinkančios 1.1 punkte nurodytas sąlygas, įtraukiamos į gyvulių skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu;

1.4. Naujai pradėjusios veiklą skerdyklos, kuriose numatytas ne mažesnis kaip 1.1 punkte nurodytas skerdimo pajėgumas, gali kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl įtraukimo į 1.3 punkte nurodytą sąrašą.

1.5. Skerdyklos, kurios skerdžia mažiau gyvulių, nei nurodyta 1.1 punkte, gali klasifikuoti gyvulių skerdenas ir nebūdamos įtrauktos į 1.3 punkte nurodytą sąrašą, jeigu padengia visas su klasifikavimu susijusias išlaidas.

1.6. Skerdyklos privalo užtikrinti:

1.6.1. vertintojui – saugią bei sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, kad skerdenos būtų įvertintos objektyviai;

1.6.2. kontroliuojančių institucijų darbuotojams – tinkamas sąlygas bei pagalbą, be išankstinio perspėjimo atliekant jiems pavestas funkcijas;

1.6.3. kad vertintojo vieta būtų aprūpinta kiaulių skerdenų raumeningumo įvertinimo prietaisu, įteisintu Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-106, 2007-03-08, Žin., 2007, Nr. 32-1170 (2007-03-17), i. k. 1072330ISAK003D-106

 

1.6.4. kad gyvulio augintojui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo gyvulio paskerdimo būtų išsiųsta rašytinė informacija (pasirašyta skerdyklos vadovo ar jo įgalioto asmens) apie gyvulio skerdenos klasifikavimo rezultatus (nepriklausomai nuo to, ar buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį, ar pagal skerdenos svorį ir kokybę, ar klasifikuota grąžintiniais pagrindais skersto gyvulio skerdena), nurodant pinigų kiekį, kurį augintojas būtų gavęs už parduotą gyvulį, jei šis būtų nupirktas pagal skerdenos svorį ir kokybę.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-106, 2007-03-08, Žin., 2007, Nr. 32-1170 (2007-03-17), i. k. 1072330ISAK003D-106

 

1.7. Gyvulių skerdenų klasifikavimo išlaidos dengiamos iš skerdyklos lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-697, 2004-12-31, Žin., 2005, Nr. 3-58 (2005-01-08), i. k. 1042330ISAK003D-697

Nr. 3D-438, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 124-4727 (2006-11-18), i. k. 1062330ISAK003D-438

Nr. 3D-106, 2007-03-08, Žin., 2007, Nr. 32-1170 (2007-03-17), i. k. 1072330ISAK003D-106

 

1.7.1 Gyvulių skerdenų klasifikavimo išlaidos dengiamos iš:

1.71.1. Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų, jei skerdykla įtraukta į 1.3 punkte nurodytą sąrašą, yra įdiegusi kompiuterinę skerdenų klasifikavimo duomenų tvarkymo sistemą ir augintojams už gyvulius apmoka pagal skerdenų klasifikavimo rezultatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-438, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 124-4727 (2006-11-18), i. k. 1062330ISAK003D-438

 

1.71.2 skerdyklos lėšų, jei už nupirktus gyvulius buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį ir už grąžintiniais pagrindais paskerstų gyvulių skerdenų klasifikavimą bei taikant 1.5 punktą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-438, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 124-4727 (2006-11-18), i. k. 1062330ISAK003D-438

 

1.8. Gyvulių skerdenų klasifikavimo kontrolės išlaidos dengiamos iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-438, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 124-4727 (2006-11-18), i. k. 1062330ISAK003D-438

 

2. Pavedu VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“:

2.1. vykdyti:

2.1.1. gyvulių skerdenų klasifikavimą;

2.1.2. ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius skerdenų paruošimo klasifikuoti kontrolę skerdyklose;

2.1.3. ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius skerdenų vertintojų, atliekančių gyvulių skerdenų klasifikavimą ir ženklinimą, darbo kontrolę;

2.2. prireikus iki 2005 m. sausio 1 d. pateikti tvirtinti papildytus įstatus.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 107/143 „Dėl skerdenų klasifikacijos ir ženklinimo kontrolės“ (Žin., 2002, Nr. 33-1261).

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                      KĘSTUTIS KRISTINAITIS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 463, 2001-12-28, Žin., 2002, Nr. 1-17 (2002-01-04), i. k. 1012330ISAK00000463

Dėl 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 331, 2002-08-30, Žin., 2002, Nr. 86-3708 (2002-09-04), i. k. 1022330ISAK00000331

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-293, 2004-05-05, Žin., 2004, Nr. 77-2694 (2004-05-08), i. k. 1042330ISAK003D-293

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos diegimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-647, 2004-12-07, Žin., 2004, Nr. 178-6604 (2004-12-11), i. k. 1042330ISAK003D-647

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-697, 2004-12-31, Žin., 2005, Nr. 3-58 (2005-01-08), i. k. 1042330ISAK003D-697

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-283, 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 76-2923 (2006-07-11), i. k. 1062330ISAK003D-283

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-438, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 124-4727 (2006-11-18), i. k. 1062330ISAK003D-438

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-106, 2007-03-08, Žin., 2007, Nr. 32-1170 (2007-03-17), i. k. 1072330ISAK003D-106

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo