Suvestinė redakcija nuo 2009-01-01 iki 2010-01-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 57-2056, i. k. 1012330ISAK00000217

 

Nauja redakcija nuo 2009-01-01:

Nr. 3D-579, 2008-10-29, Žin. 2008, Nr. 126-4818 (2008-11-04), i. k. 1082330ISAK003D-579

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS

 

2001 m. birželio 25 d. Nr. 217

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3220/84, nustatančio Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 6 tomas, p. 126), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2007 L 299, p. 1), ir 1991 m. vasario 13 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 344/91, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1186/90, išplečiančio Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalės taikymo mastą, taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 11 tomas, p. 125) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1215/2003 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 231), nuostatomis bei siekdama, kad gyvulių skerdenų klasifikavimo bei apmokėjimo už nupirktus gyvulius pagal skerdenos svorį ir kokybę sistemos administravimas bei kontrolė būtų efektyvesni:

1. Nustatau, kad:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinta skerdykla, kurioje vidutinis metinis paskerstų gyvulių skaičius ne mažesnis kaip 75 galvijai arba 200 kiaulių per savaitę, turi būti įtraukta į gyvulių (galvijų, kiaulių) skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą (toliau – klasifikuojančių sąrašas), tvirtinamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, ir privalo klasifikuoti visų paskerstų gyvulių skerdenas:

1.1.1. skerdykloje paskerstų gyvulių skaičius nustatomas remiantis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Rinkos informavimo sistemos duomenimis, kurie perduodami Žemės ūkio ministerijai (toliau – ŽŪM) už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 30 dienos;

1.1.2. skerdykloje vidutinis metinis paskerstų gyvulių skaičius per savaitę skaičiuojamas kas mėnesį, sudedant paskerstų gyvulių kiekį per paskutiniuosius 12 mėnesių ir dalijant iš 52;

1.1.3. ŽŪM per 10 kalendorinių dienų raštu informuoja VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (toliau – GPK) apie kiekvieną skerdyklą, kurioje vidutinis 9 mėnesių paskerstų gyvulių skaičius ne mažesnis, kaip nurodyta 1.1 punkte, o tą skerdyklą – apie ketinimą po 3 mėnesių įtraukti ją į klasifikuojančių sąrašą;

1.1.4. GPK, gavusi informaciją apie skerdyklą, atitinkančią 1.1.3 punkto nuostatas, per 10 kalendorinių dienų atlieka skerdyklos patikrą, nustato trūkumus, trukdančius klasifikuoti skerdenas, ir surašo patikros aktą, kurio vieną kopiją palieka skerdyklos vadovui, o kitą pateikia ŽŪM;

1.1.5. skerdykla per 20 dienų nuo patikros datos sudaro ir pateikia trūkumų šalinimo planą GPK, kurį įsipareigoja įvykdyti per 2 mėnesius;

1.1.6. skerdykla per 2 mėnesius nuo patikros datos parengia savo darbuotoją vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimą, jeigu reikia darbuotoją siunčia įgyti atitinkamą kvalifikaciją;

1.1.7. ŽŪM informuoja GPK, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir skerdyklą, apie jos įtraukimą į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą.

1.2. Gyvulių skerdenų klasifikavimą atlieka skerdyklos darbuotojas (toliau – vertintojas), įgijęs Gyvulių skerdenų vertintojo kvalifikaciją, kurią privalo kelti ne rečiau kaip kartą per metus, bei turintis tai patvirtinantį dokumentą.

1.3. Skerdykla, kurioje pradėjus veiklą ar įvykdžius rekonstrukciją numatytas ne mažesnis kaip 1.1 punkte nurodytas skerdimo pajėgumas, gali kreiptis į ŽŪM dėl jos įtraukimo į klasifikuojančiųjų sąrašą neatsižvelgiant į 1.1.3 punkte nurodytas nuostatas.

1.4. Skerdykla, atitinkanti 1.1 punkto nuostatas, gali neklasifikuoti kiaulių skerdenų, jei skerdžia savo užaugintas kiaules ir išpjausto visas kiaulių skerdenas.

1.5. Skerdenas klasifikuojanti skerdykla privalo:

1.5.1. užtikrinti vertintojui saugią, sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą;

1.5.2. savo lėšomis įrengti vertintojo darbo vietoje kiaulių skerdenų raumeningumo nustatymo prietaisą bei vykdyti jo techninę priežiūrą;

1.5.3. užtikrinti, kad paskerstų gyvulių skerdenos būtų tinkamai paruoštos klasifikuoti bei klasifikuojamos ir ženklinamos pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus;

1.5.4. gyvulių augintojui ar jį atstovaujančios organizacijos atstovui pageidaujant, leisti dalyvauti klasifikuojant parduodamų gyvulių skerdenas;

1.5.5. užtikrinti, kad gyvulio augintojui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo gyvulio paskerdimo būtų išsiųsta rašytinė informacija (pasirašyta skerdyklos vadovo ar jo įgalioto asmens) apie gyvulio skerdenos klasifikavimo rezultatus (nepriklausomai nuo to, ar buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį, ar pagal skerdenos svorį ir kokybę, ar klasifikuota grąžintiniais pagrindais skersto gyvulio skerdena), nurodant pinigų kiekį, kurį augintojas būtų gavęs už parduotą gyvulį, jei šis būtų nupirktas pagal skerdenos svorį ir kokybę;

1.5.6. sudaryti kontroliuojančių institucijų darbuotojams tinkamas sąlygas kontroliuoti įmonę ir prireikus teikti pagalbą.

1.6. Skerdykla, skerdžianti mažiau, nei nurodyta 1.1 punkte, pageidaujanti klasifikuoti gyvulių skerdenas, privalo raštu apie tai pranešti GPK ir vykdyti visus 1.5 punkte nustatytus reikalavimus.

1.7. Gyvulių skerdenų klasifikavimo išlaidos dengiamos skerdyklų lėšomis.

1.8. Gyvulių skerdenų klasifikavimo kontrolės išlaidos dengiamos iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų.

2. Pavedu GPK kontroliuoti:

2.1. skerdenų paruošimą klasifikuoti skerdyklose – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;

2.2. vertintojų, klasifikuojančių ir ženklinančių gyvulių skerdenas, darbą – ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius.

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                      KĘSTUTIS KRISTINAITIS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 463, 2001-12-28, Žin., 2002, Nr. 1-17 (2002-01-04), i. k. 1012330ISAK00000463

Dėl 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 331, 2002-08-30, Žin., 2002, Nr. 86-3708 (2002-09-04), i. k. 1022330ISAK00000331

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-293, 2004-05-05, Žin., 2004, Nr. 77-2694 (2004-05-08), i. k. 1042330ISAK003D-293

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos diegimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-647, 2004-12-07, Žin., 2004, Nr. 178-6604 (2004-12-11), i. k. 1042330ISAK003D-647

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-697, 2004-12-31, Žin., 2005, Nr. 3-58 (2005-01-08), i. k. 1042330ISAK003D-697

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-283, 2006-07-01, Žin., 2006, Nr. 76-2923 (2006-07-11), i. k. 1062330ISAK003D-283

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-438, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 124-4727 (2006-11-18), i. k. 1062330ISAK003D-438

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-106, 2007-03-08, Žin., 2007, Nr. 32-1170 (2007-03-17), i. k. 1072330ISAK003D-106

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-208, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 52-2028 (2007-05-12), i. k. 1072330ISAK003D-208

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-579, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 126-4818 (2008-11-04), i. k. 1082330ISAK003D-579

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo" pakeitimo