Suvestinė redakcija nuo 2005-01-01 iki 2005-01-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 57-2056, i. k. 1012330ISAK00000217

 

Nauja redakcija nuo 2005-01-01:

Nr. 3D-647, 2004-12-07, Žin. 2004, Nr. 178-6604 (2004-12-11), i. k. 1042330ISAK003D-647

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS įgyvendinimo

 

2001 m. birželio 25 d. Nr. 217

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3220/84, nustatančio Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3513/93), ir 1991 m. vasario 13 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 344/91, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1186/90, išplečiančio Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalės taikymo mastą, taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1215/2003), nuostatomis bei siekdamas, kad gyvulių skerdenų klasifikavimo bei apmokėjimo už nupirktus gyvulius pagal skerdenos svorį ir kokybę sistemos administravimas bei kontrolė būtų efektyvesni:

1. Nustatau, kad:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos skerdyklos, kuriose per savaitę vidutiniškai paskerdžiama ne mažiau kaip 50 galvijų arba 100 kiaulių, privalo vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimą.

1.2. Neprivaloma klasifikuoti:

1.2.1. galvijų skerdenų, kai skerdykloje skerdžiama grąžintiniais pagrindais, jei to nepageidauja gyvulių savininkas;

1.2.2. kiaulių skerdenų, kai kiaulės užaugintos, paskerstos bei išpjaustytos toje pačioje įmonėje;

1.3. Skerdyklos, atitinkančios 1.1 punkte nurodytas sąlygas, įtraukiamos į gyvulių skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu;

1.4. Naujai pradėjusios veiklą skerdyklos, kuriose numatytas ne mažesnis kaip 1.1 punkte nurodytas skerdimo pajėgumas, gali kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl įtraukimo į 1.3 punkte nurodytą sąrašą.

1.5. Skerdyklos, kurios skerdžia mažiau gyvulių, nei nurodyta 1.1 punkte, gali klasifikuoti gyvulių skerdenas ir nebūdamos įtrauktos į 1.3 punkte nurodytą sąrašą, jeigu padengia visas su klasifikavimu susijusias išlaidas.

1.6. Skerdyklos privalo užtikrinti:

1.6.1. vertintojui – saugią bei sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, kad skerdenos būtų įvertintos objektyviai;

1.6.2. kontroliuojančių institucijų darbuotojams – tinkamas sąlygas bei pagalbą, be išankstinio perspėjimo atliekant jiems pavestas funkcijas.

1.7. Gyvulių skerdenų klasifikavimo išlaidos dengiamos iš:

1.7.1. Kaimo rėmimo programos lėšų, jei skerdykla, įtraukta į 1.3 punkte nurodytą sąrašą, ir gyvulius perkanti mėsos perdirbimo įmonė yra įdiegusi kompiuterinę skerdenų klasifikavimo duomenų tvarkymo sistemą ir augintojams už gyvulius apmoka pagal skerdenų klasifikavimo rezultatus;

1.7.2. skerdyklos lėšų, jei už nupirktus arba grąžintiniais pagrindais paskerstus gyvulius buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį bei taikant 1.5 punktą.

1.8. Gyvulių skerdenų klasifikavimo kontrolės išlaidos dengiamos iš Kaimo rėmimo programos lėšų.

2. Pavedu VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“:

2.1. vykdyti:

2.1.1. gyvulių skerdenų klasifikavimą;

2.1.2. ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius skerdenų paruošimo klasifikuoti kontrolę skerdyklose;

2.1.3. ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius skerdenų vertintojų, atliekančių gyvulių skerdenų klasifikavimą ir ženklinimą, darbo kontrolę;

2.2. prireikus iki 2005 m. sausio 1 d. pateikti tvirtinti papildytus įstatus.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 107/143 „Dėl skerdenų klasifikacijos ir ženklinimo kontrolės“ (Žin., 2002, Nr. 33-1261).

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                      KĘSTUTIS KRISTINAITIS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 463, 2001-12-28, Žin., 2002, Nr. 1-17 (2002-01-04), i. k. 1012330ISAK00000463

Dėl 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 331, 2002-08-30, Žin., 2002, Nr. 86-3708 (2002-09-04), i. k. 1022330ISAK00000331

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-293, 2004-05-05, Žin., 2004, Nr. 77-2694 (2004-05-08), i. k. 1042330ISAK003D-293

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos diegimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-647, 2004-12-07, Žin., 2004, Nr. 178-6604 (2004-12-11), i. k. 1042330ISAK003D-647

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo" pakeitimo