Neoficialus dekreto tekstas

Dekretas skelbtas: Žin., 2006, Nr. 141-5413

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

DEKRETAS

DĖL APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS

VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA

2001 m. birželio 14 d. Nr. 1373
Vilnius

 

            1 straipsnis.

            Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant jai integruotis  į  pasaulio  valstybių  bendriją   Lietuvos  valstybės  ordinais ir  medaliais             a p d o v a n o j a m i   šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino

3-ojo laipsnio ordinu

 

Jonas PETROŠIUS – prelatas, Lietuvių katalikų misijos vadovas Prancūzijoje, Belgijoje ir Olandijoje;

Violeta URMANAVIČIŪTĖ-URMANA – operos solistė.

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino

4-ojo laipsnio ordinu

 

Juozas BALČIKONIS – dailininkas tekstilininkas, profesorius, buvęs ilgametis Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros vedėjas;

Danutė BINDOKIENĖ JAV lietuvių bendruomenės veikėja, užsienio lietuvių dienraščio “Draugas” redaktorė;

Vytautas BIRIETA – buvęs Toronto Maironio mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, ilgametis Kanados lietuvių bendruomenės Toronto apylinkės bei KLB krašto valdybos narys, Kanados lietuvių katalikų centro pirmininkas;

Elena DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ – ilgametė Kanados lietuvių bendruomenės  veikėja, “Aukuro “ teatro įkūrėja ir  vadovė;

Genovaitė DUMČIŪTĖ-BREICHMANIENĖ – ilgametė Kanados lietuvių bendruomenės veikėja, lietuvių kultūros propaguotoja, Hamiltono lietuvių tautinių šokių kolektyvo ”Gyvataras” steigėja ir vadovė;

Leonas KLUMBYS – Kauno medicinos universiteto Neurochirurgijos klinikos profesorius habilituotas daktaras;

Albinas KUSTA – profesorius habilituotas daktaras, Lietuvos žemės ūkio universiteto rektorius;

John Peter LUBICKY – Čikagos vaikų ortopedinės Shriners ligoninės vyriausiasis chirurgas, Rush medicinos koledžo profesorius, paramos Lietuvos gydytojams ortopedams ir neįgaliems vaikams organizatorius bei koordinatorius  (JAV);

Petras MAŽELIS ilgametis lietuvių išeivijos kultūros veikėjas, teatro veteranas, lietuviškojo teatro režisierius (JAV);

Ikuo MURATA – Tokijo ekonomikos universiteto profesorius, lietuvių kultūros propaguotojas, lietuvių literatūros vertėjas į japonų kalbą, buvęs Japonijos ir Lietuvos kultūros ryšių grupės vadovas (Japonija);

Zenonas Rokus RUDZIKAS – akademikas profesorius habilituotas daktaras, Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktorius;

Jevgenij SIDOROV – Rusijos Federacijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Nuolatinis atstovas prie UNESCO, literatūros kritikas, daktaras;

Adolfas Laimutis TELKSNYS – akademikas profesorius habilituotas daktaras, Matematikos ir informatikos instituto Atpažinimo skyriaus vadovas.

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino

5-ojo laipsnio ordinu

 

Juozapas ANTANAVIČIUS – monsinjoras, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas, Panevėžio dekanato dekanas, Katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidentas;

Pranas BALTRĖNAS – profesorius habilituotas daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas;

Mindaugas BAUŽYS Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto artistas;

Leonas BRODOWSKIS – profesorius, Visos Lenkijos Lietuvos bičiulių klubo įsteigėjas ir pirmininkas (Lenkijos Respublika);

Vladas Algirdas BUMELIS – profesorius habilituotas daktaras, Biotechnologijos instituto laboratorijos vedėjas, uždarosios akcinės bendrovės “Biotechna” generalinis direktorius;

Viktoras BUTKUS – profesorius habilituotas daktaras, akcinės bendrovės “Fermentas” generalinis direktorius;

Anne Marie GOUSSARD – Prancūzijos ir Lietuvos asociacijų veiklos koordinatorė, “France-Lietuva” biuletenio leidėja, ilgametė Prancūzijos labdaros ir paramos misijų į Lietuvą  organizatorė ir dalyvė;

Niels Harald JOCHUMSEN – pulkininkas leitenantas, Danijos karališkųjų oro pajėgų Materialinio aprūpinimo departamento skyriaus viršininkas, Danijos ginkluotųjų pajėgų paramos Lietuvos krašto apsaugai organizatorius ir koordinatorius;

Sofija JONAITYTĖ Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos solistė;

KIM Hong Kun – Lietuvos Respublikos generalinis garbės konsulas Pietų Korėjoje;

Algimantas KUNČIUS – fotomenininkas, Lietuvos dailės muziejaus skyriaus vedėjas;

Søren LUND – Danijos karališkųjų ginkluotųjų  pajėgų komodoras, Danijos ir Lietuvos karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimo organizatorius ir  koordinatorius;

Bronius MAKAUSKAS – daktaras, Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkas, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkas  (Lenkijos Respublika);

Johannes Gerardus Maria MULDER – pastorius, Paramos Lietuvai fondo įsteigėjas ir pirmininkas, paramos ir labdaros  Marijampolės apskrities mokykloms, vaikų ir socialinėms įstaigoms organizatorius bei  koordinatorius (Nyderlandų Karalystė);

Pranas NOREIKA – ilgametis Lietuvos elektrinės direktorius;

Isolde Ira POŽELAITĖ-DAVIS – pedagogė, ilgametė paramos Lietuvos mokykloms  organizatorė (Australija);

Vytautas Pranciškus RŪKAS – monsinjoras, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Trakų dekanato dekanas;

Antanas SMOLSKUS – birbynininkas, Lietuvos muzikos akademijos profesorius;

Magdalena Birutė STANKŪNAITĖ-STANKŪNIENĖ – dailininkė, kultūros mecenatė (JAV);

Liucija STULGIENĖ – Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė;

Peter WITT – daktaras, Vokietijos Federalinės ekonomikos ir technologijų ministerijos Užsienio prekybos ir Europos politikos departamento direktoriaus pavaduotojas, buvęs Pasaulio Prekybos Organizacijos darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į PPO pirmininkas (Vokietijos Federacinė Respublika).

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino

1-ojo laipsnio medaliu

 

Gennaro ANGIOLINO – žurnalistas, Lietuvos istorijos ir kultūros propaguotojas (Italijos Respublika);

Milda ARQUER – Prancūzijos asociacijos “Lietuva Brangi Normandie Lituanie” įkūrėja, Prancūzijos labdaros ir paramos misijų į Lietuvą  organizatorė ir dalyvė (Prancūzijos Respublika);

Kęstutis BALČIŪNAS –skulptorius;

Tatjana BALVOČIENĖ Šilutės  4-osios vidurinės mokyklos informatikos mokytoja ekspertė;

Vaclovas BIRBILAS – buvęs Šiaulių apygardos teismo pirmininkas;

Gintautas BRAŽIŪNAS Vilniaus kolegijos direktorius;

Vidmantas Jonas ČIUTELĖ – automobilių sporto meistras, nacionalinės kategorijos sporto teisėjas, daugkartinis Lietuvos, Pabaltijo ir tarptautinių automobilių ralio čempionas bei prizininkas;

Philippe EDEL – Strasbūro pramonės ir prekybos rūmų Informacijos skyriaus direktorius, Elzaso ir Lietuvos draugijos pirmininkas (Prancūzijos Respublika);

Grethe Thilda FREISIG – Danijos karališkųjų ginkluotųjų pajėgų pareigūnė, Danijos ginkluotųjų pajėgų  paramos Lietuvos krašto apsaugai organizatorė;

Rūta GARKAUSKAITĖ-BŪDIENĖ – 1994 ir 1996 metų Europos stalo teniso čempionatų prizininkė, 2000 metų Europos stalo teniso čempionato čempionė;

Irena GREIČIŪNIENĖ – Klaipėdos miesto specialaus vaikų lopšelio-darželio “Pelėdžiukas” vedėja;

Tamara LILEIKIENĖ – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, mokytoja ekspertė;

Jonas LIUBERTAS – uždarosios akcinės bendrovės “Paroc” generalinis direktorius, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidiumo narys;

Juozas Juvencijus MAČYS – daktaras, Matematikos ir informatikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis;

Živilė MAKAUSKIENĖ –  žurnalistė (Lenkijos Respublika);

Juozas MIKUTAVIČIUS – Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius;

Vikis Petras OLEKA – automobilių sporto meistras, Lietuvos nusipelnęs automobilių sporto treneris, daugkartinis Lietuvos, Pabaltijo ir tarptautinių automobilių ralio ir žiedinių lenktynių čempionas bei prizininkas;

Jonas PETRONIS – ilgametis muzikinės ir meninės literatūros leidėjas;

Gintaras RUMŠAS – uždarosios akcinės bendrovės Aerogeodezijos institutas direktoriaus pavaduotojas technikai ir plėtrai;

Erik SISBO – Danijos karališkųjų ginkluotųjų pajėgų pareigūnas, Danijos ginkluotųjų pajėgų  paramos Lietuvos krašto apsaugai bei humanitarinės pagalbos Lietuvos ligoninėms organizatorius  ir koordinatorius;

Jurgis ŠIAUDKULIS – automobilių sporto meistras, Lietuvos nusipelnęs automobilų sporto treneris, daugkartinis Lietuvos, Pabaltijo ir tarptautinių automobilių žiedinių lenktynių čempionas bei prizininkas;

Danutė ŠIURKUTĖ – Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė;

Beata Marija ŠMIDTIENĖ – Vilniaus M.K.Čiurlionio menų gimnazijos mokytoja ekspertė;

            Augutė VAIČIULIENĖ – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė.

           

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino

2-ojo laipsnio medaliu

 

Algis DAUMANTAS – ilgametis sporto pedagogas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto direktorato programų vadovas;

            Kęstutis ŠERPYTIS – akcinės bendrovės “Lietuvos draudimas” generalinis direktorius.

 

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino

3-ojo laipsnio medaliu

 

Kazimieras Algimantas SKRINSKA – dimisijos majoras, buvęs Karininkų kursų ir Puskarininkių mokyklos dėstytojas;

Vytautas SIREVIČIUS – dimisijos komandoras, vienas iš Lietuvos karinių jūrų pajėgų kūrėjų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1K-838, 2006-12-22, Žin., 2006, Nr. 141-5413 (2006-12-28)

 

            2 straipsnis.

            Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 VALDAS ADAMKUS

 

__________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 1K-838, 2006-12-22, Žin., 2006, Nr. 141-5413 (2006-12-28)

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS MEDALIAIS APDOVANOTŲ ASMENŲ IŠBRAUKIMO IŠ APDOVANOTŲJŲ SĄRAŠO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2007-03-07)

                  [email protected]