Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 55-1940

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO

ĮSTATYMAS

2001 m. birželio 12 d. Nr. IX-368
Vilnius


 

1 straipsnis. Juridinių asmenų registras

1. Juridinių asmenų registras yra pagrindinis valstybės registras.        

2. Juridinių asmenų registre registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai.

 

Įstatymo papildymas 11 straipsniu įsigalioja dieną, kurią pradeda veikti Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema.:

11 straipsnis. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas

Šio įstatymo nuostatos yra suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

Papildyta įstatymu:

Nr. XII-983, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-07, i. k. 2014-09905

 

2 straipsnis. Juridinių asmenų registro kūrimas

1. Juridinių asmenų registras kuriamas sujungiant juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, registravimą šiose institucijose:

1) Kultūros ministerijoje;

2) Sveikatos apsaugos ministerijoje;

3) Švietimo ir mokslo ministerijoje;

4) Teisingumo ministerijoje;

5) Ūkio ministerijoje;

6) Lietuvos banke;

7) Lietuvos statistikos departamente;

8) apskričių viršininkų administracijose;

9) savivaldybių institucijose.

2. Registruojančių institucijų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, turimus duomenis bei dokumentus perima Teisingumo ministerija teisingumo ministro nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. XI-1117, 2010-11-12, Žin., 2010, Nr. 139-7101 (2010-11-27)

 

3 straipsnis. Juridinių asmenų registro steigėjas ir tvarkytojas

1. Juridinių asmenų registro steigėja yra Vyriausybė.

2. Juridinių asmenų registro valdytojas yra Teisingumo ministerija, o registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. XI-271, 2009-05-21, Žin., 2009, Nr. 67-2689 (2009-06-06)

Nr. XII-983, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-07, i. k. 2014-09905

 

4 straipsnis. Juridinių asmenų registro viešumas

Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kuri kita registrui pateikta informacija yra vieša ir teikiama įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įstatymo papildymas 41 straipsniu įsigalioja dieną, kurią pradeda veikti Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema.:

41 straipsnis. Juridinių asmenų registro sąveika su Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centriniais, komerciniais ir bendrovių registrais

1. Juridinių asmenų registras dalyvauja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemos, įsteigtos pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones (OL 2009 L 258, p. 11), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/ES (OL 2012 L 156, p. 1), 4a straipsnio 2 dalį, veikloje.

2. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą sudaro Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centriniai, komerciniai ir bendrovių registrai, Europos centrinė platforma ir Europos e. teisingumo portalas.

3. Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai, nurodyti šioje dalyje, ir bet kuri kita registrui pateikta informacija apie Europos bendroves, akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse įsteigtų ribotos atsakomybės bendrovių filialus yra prieinama per Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą. Šioje dalyje nurodyti registre kaupiami Europos bendrovių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių dokumentai yra įstatai, bendrovių metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, bendrovių metiniai pranešimai (jeigu rengiami) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas), taip pat, jeigu sudaromi, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, konsoliduotieji metiniai pranešimai (jeigu rengiami) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas), taip pat dokumentai, patvirtinantys sprendimus dėl įstatų pakeitimo, valdymo organų narių ir priežiūros organų narių išrinkimo ar atšaukimo, bendrovės buveinės pakeitimo, bendrovės likvidavimo ar bendrovės likvidavimo atšaukimo, bendrovės likvidatoriaus išrinkimo ar atšaukimo, dokumentai, patvirtinantys teismo sprendimą dėl bendrovės pripažinimo neteisėtai įsteigta. Šioje dalyje nurodyti registre kaupiami kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse įsteigtų ribotos atsakomybės bendrovių filialų dokumentai yra registro, kuriame saugoma bendrovės byla, išrašas, patvirtinantis, kad užsienio bendrovė įregistruota tame registre, bendrovių metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, bendrovių metiniai pranešimai (jeigu rengiami) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas), taip pat, jeigu sudaromi, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, konsoliduotieji metiniai pranešimai (jeigu rengiami) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas) ir dokumentai, patvirtinantys sprendimus dėl bendrovės organų narių, kurie veikia tos bendrovės vardu palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis ir teismo procesuose, paskyrimo ir įgaliojimų pabaigos, bendrovės filialo vadovo paskyrimo ir įgaliojimų pabaigos, bendrovės likvidavimo ar jos likvidavimo atšaukimo, bendrovės likvidatoriaus išrinkimo ar atšaukimo, bendrovės filialo veiklos nutraukimo, bei dokumentai, patvirtinantys nemokiai bendrovei taikomas procedūras.

4. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų duomenys, šiuose registruose kaupiami dokumentai ir bet kuri kita šiems registrams pateikta informacija apie Europos bendroves, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių teisines formas atitinkančias ribotos atsakomybės bendroves ir šių bendrovių filialus, įsteigtus kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Lietuvos Respubliką, ir Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Lietuvos Respublikoje prieinama viešai per Europos e. teisingumo portalą ir registro tvarkytojo interneto svetainę.

5. Registro tvarkytojas Europos bendrovėms, akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse įsteigtų ribotos atsakomybės bendrovių filialams suteikia unikalų atpažinties kodą, pagal kurį šias Europos bendroves, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse įsteigtų ribotos atsakomybės bendrovių filialus būtų galima aiškiai identifikuoti perduodant informaciją per Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą. Unikalaus atpažinties kodo suteikimo tvarką nustato Vyriausybė.

6. Atlyginimas už šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų duomenų, dokumentų ir informacijos gavimą per Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą neturi viršyti administracinių šios paslaugos teikimo išlaidų. Keitimasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 75 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodyta informacija per Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą tarp registrų vykdomas neatlygintinai.

7. Juridinių asmenų registro sąveikos su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centriniais, komerciniais ir bendrovių registrais tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Papildyta įstatymu:

Nr. XII-983, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-07, i. k. 2014-09905

 

5 straipsnis. Juridinių asmenų registro finansavimas

Juridinių asmenų registro finansavimo tvarką nustato Vyriausybė.

 

6 straipsnis. Juridinių asmenų registro reorganizavimas ir likvidavimas

Juridinių asmenų registras reorganizuojamas ir likviduojamas Vyriausybės nutarimu.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.


 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS

 

 

Įstatymo papildymas priedu įsigalioja dieną, kurią pradeda veikti Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema.:

Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registro

įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/666/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos (OL 2012 L 156, p. 1).

Papildyta priedu:

Nr. XII-983, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-07, i. k. 2014-09905

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-271, 2009-05-21, Žin., 2009, Nr. 67-2689 (2009-06-06)

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1117, 2010-11-12, Žin., 2010, Nr. 139-7101 (2010-11-27)

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-983, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-07, i. k. 2014-09905

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTATYMO NR. IX-368 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 1-1, 4-1 STRAIPSNIAIS IR PRIEDU ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1, 3 ir 4 straipsniai įsigalioja dieną, kurią pradeda veikti Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema.

 

 

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2014-07-10)

                  ausrine.trapinskiene@lrs.lt