Suvestinė redakcija nuo 2004-10-31 iki 2005-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 90-1751, i. k. 0941100NUTA00001135

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1994 m. lapkričio 16 d. Nr. 1135

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 51-951) 11 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus;

1.2. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarką.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 378 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos nuostatų ir jos tarifų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 19-479);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-649);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 809 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 58-1126);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 8 d. nutarimą Nr. 91 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 12-192);

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 3 d. nutarimą Nr. 941 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 78-1481).

3. Šis nutarimas taikomas nuo 1995 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   POVILAS GYLYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1771

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI

 

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai už pasų išdavimą, vizų išdavimą, pilietybei įgyti dokumentų įforminimą, metrikacijos aktų registravimą, dokumentų legalizavimą ir kitas konsulines paslaugas bei notarinius veiksmus yra šie:

1. Už pasų ir kitų asmens tapatybę įrodančių dokumentų išdavimą:

1.1. paso išdavimą ar keitimą                                                                 20 eurų

1.2. asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą                                            5 eurai

2. Už civilinės būklės aktų įforminimą ir dokumentų išdavimą:           

2.1. santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą                115 eurų

2.2. santuokos nutraukimo įregistravimą                                               230 eurų

3. Už vizų ir supaprastinto tranzito dokumento išdavimą:

3.1. oro uosto tranzitinės vizos (A)                                                        10 eurų

3.2. tranzitinės vizos (B)                                                                        10 eurų

3.3. trumpalaikės vizos (C)                                                                    20 eurų

3.4. ilgalaikės vizos (D)                                                                          60 eurų

3.5. grupinės vizos (A, B ir C kategorijų)                                              20 eurų, pridedant

                                                                                                               po 1 eurą už asmenį

3.6. supaprastinto tranzito dokumento                                                  5 eurai

Pastabos:

1. Mokestis už supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimą mažinamas 100 procentų.

2. Jeigu viza (įskaitant grupinę) yra dvikartinė arba daugkartinė, konsulinis mokestis už jos išdavimą kiekvienam asmeniui didinamas 15 eurų.

3. Asmenims, kurie yra reabilituoti pagal Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymą (Žin., 1990, Nr. 14-386; 1998, Nr. 28-729), pateikusiems reabilitacijos pažymėjimą, mokestis už vizų išdavimą mažinamas 100 procentų.

4. Lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems krašto lietuvių bendruomenių arba Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienio valstybėse pareigūnų išduotus Užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymėjimus, taip pat asmenims, pateikusiems teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, ir asmenims, įrašytiems į pažymėjimą, mokestis už vizų išdavimą mažinamas 100 procentų.

5. Užsieniečiams, atvykstantiems dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos Respublikos aukštąsias, aukštesniąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas, mokestis už ilgalaikės vizos (D) išdavimą mažinamas 100 procentų.

6. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams mokestis už vizų išdavimą mažinamas 100 procentų.

7. Už vizų išdavimą užsieniečiams, turintiems tarnybinius pasus, konsulinis mokestis mažinamas 100 procentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1347, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5789 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001347

 

4. Už pilietybės dokumentų įforminimą ir išdavimą:

4.1. teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimą                                                                                                               10 eurų

4.2. prašymų atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės įforminimą    60 eurų

5. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos įstaigų, dokumentų legalizavimą:

5.1. dokumentų pareikalavimą                                                                5 eurai

5.2. pakartotinį dokumentų pareikalavimą                                              10 eurų

5.3. dokumentų legalizavimą:                                                                  

5.3.1. Lietuvos Respublikos piliečiams                               1 euras už vieno dokumento

                                                                                            legalizavimą Lietuvos Respublikos

                                                                                            užsienio reikalų ministerijoje

                                                                                            5 eurai už vieno dokumento

                                                                                            legalizavimą Lietuvos Respublikos

                                                                                            diplomatinėse atstovybėse ir

                                                                                            konsulinėse įstaigose

 

5.3.2. Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių piliečiams                                10 eurų už vieno dokumento

                                                                                            legalizavimą

5.3.3. kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės   15 eurų už vieno dokumento

                                                                                            legalizavimą

6. Už notarinius veiksmus ir konsulines paslaugas globos, rūpybos, teisės į palikimą ir kitais turtiniais klausimais:

6.1. sandorių patvirtinimą:

6.1.1. sutarčių, kurias galima įvertinti konkrečia pinigų suma               1 procentas

sutartyje nurodytos sumos, bet ne mažiau kaip 20 eurų

6.1.2. kitų sutarčių                                                                                 20 eurų

6.1.3. įgaliojimų                                                                                     10 eurų

6.1.4. testamento                                                                                    20 eurų

6.2. paveldimo turto apyrašo surašymą ir šio turto saugojimą               1 procentas šio turto

sumos, bet ne mažiau

kaip 35 eurai

Pastaba. Be to, paveldėtojai apmoka kilnojamojo ir nekilnojamojo turto saugojimo išlaidas (patalpų nuomos, sargų samdymo, transporto, komandiruočių, pašto, kanceliarijos ir kitas).

6.3. paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą:

6.3.1. jeigu palikimo suma ne didesnė kaip 5600 eurų 115 eurų

6.3.2. jeigu palikimo suma didesnė kaip 5600 eurų:              

6.3.2.1. sutuoktiniui, tėvams, vaikams, vaikaičiams                               1 procentas bendros

                                                                                                                palikimo sumos, bet

                                                                                                               ne mažiau kaip

                                                                                                               115 eurų

6.3.2.2. kitiems įpėdiniams                                                                    5 procentai bendros

                                                                                                               palikimo sumos, bet ne

                                                                                                               mažiau kaip 560 eurų

6.4. nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto paliudijimą        1 procentas šio turto

                                                                                                               vertės, bet ne mažiau

                                                                                                               kaip 35 eurai

6.5. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą                       5 eurai už puslapį

6.6. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą                                     5 eurai

6.7. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį):

6.7.1. iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą                                                  5 eurai

6.7.2. iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas                                               5 eurai

6.8. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą  10 eurų

6.9. dokumentų, pinigų ir vertybinių popierių saugojimą diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

6.9.1. dokumentų paketo saugojimą                                                      10 eurų per mėnesį

Pastaba. Mokestis imamas už visą priimto saugoti dokumentų paketo saugojimo laiką ir negrąžinamas, jeigu paketas atsiimamas anksčiau. Trumpiausias saugojimo laikas – mėnuo.

6.9.2. pinigų, vertybinių popierių, kitų vertybių saugojimą                   1 procentas bendros

                                                                                                               sumos per mėnesį

Pastaba. Jeigu pinigai, vertybiniai popieriai, kitos vertybės priimami saugoti daugiau nei 6 mėnesiams, išankstinis mokestis imamas už 6 mėnesius ir negrąžinamas, jeigu vertybės atsiimamos anksčiau.

6.9.3. pinigų, vertybinių popierių, kitų vertybių perdavimą nurodytiems asmenims:

6.9.3.1. iki 115 eurų vertės                                                                     15 eurų

6.9.3.2. daugiau kaip 115 eurų vertės                                                    20 eurų

6.10. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą                                      15 eurų

6.11. vykdomuosius įrašus pagal konsulinių įstaigų patvirtintus skolos dokumentus

                                                                                                      1 procentas ieškomos sumos,

                                                                                                      bet ne mažiau kaip 15 eurų

6.12. jūrinio protesto akto priėmimą                                             35 eurai

6.13. vekselių ar čekių protestavimą                                             1 procentas juose nurodytos

                                                                                                      sumos, bet ne mažiau

                                                                                                      kaip 15 eurų

6.14. globėjo paskyrimo akto surašymą                                        25 eurai

6.15. globojamo turto valdymo ataskaitos patvirtinimą               1 procentas valdomo

                                                                                                      turto vertės

7. Už kitas paslaugas:                                                    

7.1. testamento surašymą                                                                       30 eurų

7.2. įgaliojimo ar pareiškimo surašymą                                                  25 eurai

7.3. konsulinių pažymų, kad asmuo nėra susituokęs, kad asmuo yra arba nėra Lietuvos Respublikos pilietis, pažymų, kad asmuo yra arba nėra teistas, taip pat asmens tapatybės nustatymo pažymų išdavimą                                     25 eurai

7.4. pažymų, išduodamų vietoj prarastų vairuotojo pažymėjimų ir transporto priemonės registracijos liudijimų, išdavimą       25 eurai

7.5. pažymų, kad pasas keistas (išduotas) Lietuvos Respublikos ambasadoje ar konsulinėje įstaigoje, išdavimą                                                               25 eurai

7.6. pažymų apie asmens gyvenamąją vietą išdavimą                            25 eurai

7.7. pažymų, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje, išdavimą             25 eurai

7.8. pažymų apie asmens gaunamas pajamas išdavimą                          25 eurai

7.9. pažymų, kad pasas ar asmens tapatybės

kortelė grąžinti ambasadai ar konsulinei įstaigai

(gavus kitos valstybės pilietybę), išdavimą                                            25 eurai

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1347, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5789 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001347

 

7.10. pažymų, kad asmuo neteko ar atsisakė Lietuvos Respublikos pilietybės, išdavimą                                                                                                 25 eurai

7.11. pažymų, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas, išdavimą         25 eurai

7.12. pažymų, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išdavimą arba spaudo „Dokumentas buvo pateiktas“ įdėjimą                                                         25 eurai

8. Už ypatinga tvarka suteiktas konsulines paslaugas:          

8.1. skubiai suteiktas konsulines paslaugas:                          

8.1.1. per 24 valandas                                                                            20 eurų papildomai

8.1.2. per 48 valandas                                                                            15 eurų papildomai

8.2. paslaugas, teikiamas ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

                                                                                   dvigubas atitinkamos paslaugos tarifas

                                                                                   (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas

                                                                                   faktines transporto ir kitas išlaidas,

                                                                                   įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir

                                                                                   komandiruotpinigius)

Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir 8.2 punkte nurodytas konsulines paslaugas suteikia ten esančiose organizacijose, konsulinis mokestis nedidinamas.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1771

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKA

 

1. Konsulinis mokestis už konsulines paslaugas ir notarinius veiksmus, atliekamus Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, imamas bet kuria konvertuojama valiuta arba litais (eurais nustatytą tarifą perskaičiavus į kitą konvertuojamą valiutą arba į litus pagal oficialų tos valstybės centrinio banko nustatytą konvertuojamos valiutos kursą arba Lietuvos banko nustatytą konvertuojamos valiutos ir lito santykį).

2. Konsulinis mokestis sumokamas grynais pinigais arba mokamuoju pavedimu į Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš teikiant konsulines paslaugas ar atliekant notarinius veiksmus. Atsižvelgdama į vietos sąlygas, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga konsulinį mokestį gali paimti vietoje pagal griežtos apskaitos kvitus ir nustatyti kitą mokėjimo laiką – imti konsulinį mokestį, teikdama konsulines paslaugas ar atlikdama notarinius veiksmus.

3. Konsulinį mokestį Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos ketvirčiui pasibaigus per 20 dienų perveda į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą finansų ministro nustatyta tvarka.

4. Už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento teikiamas konsulines paslaugas konsulinis mokestis sumokamas litais (eurais nustatytą mokesčio tarifą perskaičiavus pagal sumokėjimo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį) į valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, laikantis valstybės rinkliavos mokėjimo tvarkos.

5. Konsulinis mokestis grąžinamas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.

6. Konsulinis mokestis grąžinamas, jeigu prašymas jį grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per 2 metus nuo mokesčio sumokėjimo.

7. Konsulinis mokestis užsienyje grąžinamas po to, kai mokėtojas pateikia diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, pareiškimą jį grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

8. Konsulinis mokestis, sumokėtas už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento teikiamas konsulines paslaugas, grąžinamas, kai mokėtojas pateikia pareiškimą jį grąžinti valstybinei mokesčių inspekcijai, į kurios surenkamąją sąskaitą mokestis sumokėtas. Šiuo atveju valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikiama Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento išvada dėl mokesčio grąžinimo ir dokumentas, patvirtinantis, kad mokestis sumokėtas.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 606, 1995-04-27, Žin., 1995, Nr. 36-905 (1995-05-03), i. k. 0951100NUTA00000606

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 725, 1995-05-22, Žin., 1995, Nr. 44-1090 (1995-05-26), i. k. 0951100NUTA00000725

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 419, 1996-04-03, Žin., 1996, Nr. 32-797 (1996-04-10), i. k. 0961100NUTA00000419

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 7, 1997-01-09, Žin., 1997, Nr. 4-59 (1997-01-15), i. k. 0971100NUTA00000007

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1143, 1997-10-16, Žin., 1997, Nr. 95-2393 (1997-10-22), i. k. 0971100NUTA00001143

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1461, 2000-12-15, Žin., 2000, Nr. 109-3480 (2000-12-22), i. k. 1001100NUTA00001461

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 151, 2002-01-31, Žin., 2002, Nr. 13-498 (2002-02-06), i. k. 1021100NUTA00000151

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 818, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2261 (2002-06-07), i. k. 1021100NUTA00000818

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 795, 2003-06-23, Žin., 2003, Nr. 60-2727 (2003-06-25), i. k. 1031100NUTA00000795

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1347, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5789 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001347

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo