Suvestinė redakcija nuo 2013-03-07 iki 2014-12-19

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 90-1751, i. k. 0941100NUTA00001135

 

Nauja redakcija nuo 2008-01-01:

Nr. 1356, 2007-12-12, Žin. 2007, Nr. 137-5580 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001356

 

LiETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

1994 m. lapkričio 16 d. Nr. 1135

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 51-951; 2007, Nr. 114-4631) 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus;

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   POVILAS GYLYS

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1356 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI

 

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau vadinama – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau vadinama – konsuliniai veiksmai) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) yra šie:

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą                                         5 eurai

2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:

2.1. oro uosto tranzitinės vizos (A)                                                        60 eurų

2.2. tranzitinės vizos (B)                                                                        60 eurų

2.3. trumpalaikės vizos (C)                                                                    60 eurų

2.4. nacionalinės vizos (D)                                                                     60 eurų

2.5. grupinės vizos                                                                                 60 eurų,

                                                                                                               pridedant po

                                                                                                               1 eurą už asmenį

2.6. riboto teritorinio galiojimo vizos                                                     60 eurų

2.7. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą                                                                                                   5 eurai

3. Neteko galios nuo 2013-03-07

Punkto naikinimas:

Nr. 190, 2013-02-27, Žin. 2013, Nr. 24-1177 (2013-03-06), i. k. 1131100NUTA00000190

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

4.  Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:

4.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą                                                           50 eurų

4.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą                  25 eurai

4.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą                                                                                              60 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

Nr. 190, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 24-1177 (2013-03-06), i. k. 1131100NUTA00000190

 

5. Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl

paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą                                   100 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

6. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos

Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą                                      100 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

7. Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):

7.1. dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą                           10 eurų už vieno dokumento

pažyma (Apostille) Užsienio reikalų                                    legalizavimą ar tvirtinimą

ministerijoje                                                                         pažyma (Apostille)

7.2. dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir                    20 eurų už vieno dokumento

perdavimą legalizuoti ar tvirtinti                                         legalizavimą ar tvirtinimą

pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos                           pažyma (Apostille).

diplomatinėje atstovybėje ar

konsulinėje įstaigoje

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

8. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:

8.1. santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą                115 eurų

8.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą              15 eurų

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

9. Už atliekamus notarinius veiksmus:

9.1. sandorių patvirtinimą                                                                      30 eurų

9.2. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo                          

paliudijimą                                                                                             10 eurų už puslapį

9.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą                                     10 eurų

9.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą

tikrumo paliudijimą (už puslapį):

9.4.1. iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą                                                  30 eurų

9.4.2. iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas                                               30 eurų

9.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje

vietovėje, patvirtinimą                                                                           30 eurų

9.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti                                         50 eurų

9.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą                                        30 eurų

9.8. jūrinio protesto priėmimą                                                                100 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

10. Už konsulinės pažymos išdavimą                                                    30 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

11. Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos

Respublikos ar buvimo valstybės institucijų                                          20 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

12. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti)

ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą                                                    50 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

13. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių

ir dokumentų saugojimą                                                                       30 eurų per mėnesį

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

14. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:                                                

14.1. iki 115 eurų vertės                                                                         15 eurų

14.2. daugiau kaip 115 eurų vertės                                                        20 eurų

15. Už sandorių ar pareiškimų surašymą                                                50 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

16. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

dvigubas atitinkamo

konsulinio veiksmo

atlikimo tarifas

(pareiškėjas taip pat

apmoka būtinas faktines

transporto ir kitas

išlaidas, įskaitant

nakvynės viešbutyje

išlaidas ir

komandiruotpinigius)

 

Pastaba. Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

Nr. 1356, 2007-12-12, Žin., 2007, Nr. 137-5580 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001356

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1356 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau vadinama – konsulinės įstaigos) atliekant konsulines funkcijas vykdomus veiksmus, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau vadinama – konsuliniai veiksmai) imamas bet kuria konvertuojamąja valiuta arba litais (eurais nustatytą tarifą perskaičiavus į kitą konvertuojamąją valiutą arba į litus pagal oficialų tos valstybės centrinio banko nustatytą konvertuojamos valiutos kursą arba Lietuvos banko nustatytą konvertuojamosios valiutos ir lito santykį).

2. Konsulinis mokestis sumokamas grynaisiais pinigais, banko čekiu arba mokėjimo pavedimu į konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš atliekant konsulinius veiksmus.

3. Konsulinės įstaigos, pasibaigus mėnesiui, praneša Užsienio reikalų ministerijai per mėnesį sumokėto konsulinio mokesčio sumą, o ši iki kito mėnesio 27 dienos kreipiasi į Finansų ministeriją su prašymu įskaityti konsulinį mokestį į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir tokia pat suma padidinti atitinkamoms Užsienio reikalų ministerijos vykdomoms programoms skirtą finansavimą.

4. Už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) konsulinis mokestis sumokamas litais (eurais nustatytą mokesčio tarifą perskaičiavus pagal sumokėjimo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį) į valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, laikantis valstybės rinkliavos mokėjimo tvarkos.

5. Konsulinio mokesčio permoka grąžinama Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.

6. Konsulinio mokesčio permoka grąžinama, jeigu prašymas ją grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 metus nuo mokesčio sumokėjimo.

7. Konsulinio mokesčio permoka užsienyje grąžinama po to, kai mokėtojas pateikia konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, prašymą ją grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

8. Konsulinio mokesčio permoka, sumokėta už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille), grąžinama, kai mokėtojas valstybinei mokesčių inspekcijai, į kurios surenkamąją sąskaitą mokestis sumokėtas, pateikia prašymą ją grąžinti. Šiuo atveju valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikiama Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento išvada dėl mokesčio permokos grąžinimo ir dokumentas, patvirtinantis, kad mokestis sumokėtas.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

Nr. 1356, 2007-12-12, Žin., 2007, Nr. 137-5580 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001356

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 606, 1995-04-27, Žin., 1995, Nr. 36-905 (1995-05-03), i. k. 0951100NUTA00000606

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 725, 1995-05-22, Žin., 1995, Nr. 44-1090 (1995-05-26), i. k. 0951100NUTA00000725

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 419, 1996-04-03, Žin., 1996, Nr. 32-797 (1996-04-10), i. k. 0961100NUTA00000419

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 7, 1997-01-09, Žin., 1997, Nr. 4-59 (1997-01-15), i. k. 0971100NUTA00000007

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1143, 1997-10-16, Žin., 1997, Nr. 95-2393 (1997-10-22), i. k. 0971100NUTA00001143

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1461, 2000-12-15, Žin., 2000, Nr. 109-3480 (2000-12-22), i. k. 1001100NUTA00001461

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 151, 2002-01-31, Žin., 2002, Nr. 13-498 (2002-02-06), i. k. 1021100NUTA00000151

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 818, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2261 (2002-06-07), i. k. 1021100NUTA00000818

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 795, 2003-06-23, Žin., 2003, Nr. 60-2727 (2003-06-25), i. k. 1031100NUTA00000795

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1347, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5789 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001347

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 661, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 77-2797 (2005-06-21), i. k. 1051100NUTA00000661

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1045, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 105-4308 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1356, 2007-12-12, Žin., 2007, Nr. 137-5580 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001356

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 190, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 24-1177 (2013-03-06), i. k. 1131100NUTA00000190

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo