Suvestinė redakcija nuo 2007-10-12 iki 2007-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 90-1751, i. k. 0941100NUTA00001135

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1994 m. lapkričio 16 d. Nr. 1135

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 51-951) 11 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus;

1.2. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarką.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 378 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos nuostatų ir jos tarifų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 19-479);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-649);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 809 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 58-1126);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 8 d. nutarimą Nr. 91 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 12-192);

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 3 d. nutarimą Nr. 941 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 78-1481).

3. Šis nutarimas taikomas nuo 1995 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   POVILAS GYLYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1771

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI

 

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai už dokumentų pasui išduoti ir keisti priėmimą bei perdavimą ir asmens tapatybę įrodančių dokumentų išdavimą ir galiojimo pratęsimą, civilinės būklės aktų įforminimą ir dokumentų išdavimą, vizų ir joms prilyginamų dokumentų išdavimą, Lietuvos Respublikos pilietybės ir teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo prašymų priėmimą ir perdavimą, dokumentų legalizavimą ir kitas konsulines paslaugas bei notarinius veiksmus yra šie:

1. Už dokumentų pasui išduoti ir keisti priėmimą bei perdavimą ir asmens tapatybę įrodančių dokumentų išdavimą ir jų galiojimo pratęsimą:      

1.1. dokumentų pasui išduoti ir keisti priėmimą bei perdavimą            20 eurų

1.2. asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą                                            5 eurai

1.3. asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo pratęsimą      2 eurai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

2. Už civilinės būklės aktų įforminimą ir dokumentų išdavimą:           

2.1. santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą                115 eurų

2.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą              5 eurai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

3. Už vizų išdavimą arba dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą, jeigu viza nebuvo išduota (toliau vadinama – vizų išdavimas):                     

Punkto pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

3.1. oro uosto tranzitinės vizos (A)                                                        35 eurai

3.2. tranzitinės vizos (B)                                                                        35 eurai

3.3. trumpalaikės vizos (C)                                                                    35 eurai

3.4. ilgalaikės vizos (D)                                                                          60 eurų

3.5. grupinės vizos (A, B ir C kategorijų)                                              35 eurai, pridedant

po 1 eurą už asmenį

3.6. prašymų išduoti supaprastinto tranzito dokumentą, numatytą 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą, nagrinėjimą                                                                5 eurai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1347, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5789 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001347

Nr. 661, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 77-2797 (2005-06-21), i. k. 1051100NUTA00000661

 

4. Lietuvos Respublikos pilietybės ir teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo dokumentų priėmimą ir perdavimą:                                  

4.1. teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo dokumentų priėmimą ir perdavimą                                                                                              10 eurų

4.2. prašymų atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų priėmimą ir perdavimą                                                                                              60 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

5. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos įstaigų, dokumentų legalizavimą, tvirtinimą pažyma (Apostille):                                         

5.1. dokumentų pareikalavimą                                                               5 eurai

5.2. pakartotinį dokumentų pareikalavimą                                             10 eurų

5.3. dokumentų legalizavimą, tvirtinimą pažyma (Apostille)                10 eurų už vieno

dokumento legalizavimą, tvirtinimą pažyma (Apostille)                      

Punkto pakeitimai:

Nr. 661, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 77-2797 (2005-06-21), i. k. 1051100NUTA00000661

 

6. Už atliekamus notarinius veiksmus:                                                  

6.1. sandorių patvirtinimą:                                                                    

6.1.1. įgaliojimo patvirtinimą                                                                 10 eurų

6.1.2. testamento patvirtinimą                                                               20 eurų

6.1.3. kitų sandorių patvirtinimą                                                            20 eurų

6.2. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą                           5 eurai už puslapį

6.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą                                     5 eurai

6.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą kalbą tikrumo paliudijimą (už puslapį):  

6.4.1. iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą                                                  5 eurai

6.4.2. iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas                                               5 eurai

6.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 10 eurų

6.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti                                         15 eurų

6.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą                                        15 eurų

6.8. jūrinio protesto akto priėmimą                                                        35 eurai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7. Už kitas paslaugas:                                                    

7.1. testamento surašymą                                                                       30 eurų

7.2. įgaliojimo ar pareiškimo surašymą                                                  25 eurai

7.3. konsulinės pažymos išdavimą                                                         25 eurai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7.4. Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą       10 eurų per mėnesį.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7.5. pinigų perdavimą nurodytiems asmenims:                                     

7.5.1. iki 115 eurų vertės                                                                        15 eurų

7.5.2. daugiau kaip 115 eurų vertės                                                       20 eurų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7.6. Neteko galios nuo 2007-07-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin. 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19) ; Žin. 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7.7. Neteko galios nuo 2007-07-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin. 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19) ; Žin. 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7.8. Neteko galios nuo 2007-07-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin. 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19) ; Žin. 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7.9. Neteko galios nuo 2007-07-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin. 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19) ; Žin. 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1347, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5789 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001347

 

7.10. Neteko galios nuo 2007-07-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin. 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19) ; Žin. 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7.11. Neteko galios nuo 2007-07-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin. 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19) ; Žin. 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7.12. Neteko galios nuo 2007-07-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin. 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19) ; Žin. 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

8. dokumentų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą   90 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1045, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 105-4308 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001045

 

9. Už paslaugas, teikiamas ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį                     dvigubas atitinkamos paslaugos

                                                                                                      tarifas, (pareiškėjas taip pat

                                                                                                      apmoka būtinas faktines

                                                                                                      transporto ir kitas išlaidas,

                                                                                                      įskaitant nakvynės viešbutyje

                                                                                                      išlaidas ir komandiruotpinigius)

Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir šiame punkte nurodytas konsulines paslaugas suteikia ten esančiose organizacijose, konsulinis mokestis nedidinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 661, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 77-2797 (2005-06-21), i. k. 1051100NUTA00000661

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1771

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKA

 

1. Konsulinis mokestis už konsulines paslaugas ir notarinius veiksmus, atliekamus Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, imamas bet kuria konvertuojama valiuta arba litais (eurais nustatytą tarifą perskaičiavus į kitą konvertuojamą valiutą arba į litus pagal oficialų tos valstybės centrinio banko nustatytą konvertuojamos valiutos kursą arba Lietuvos banko nustatytą konvertuojamos valiutos ir lito santykį).

2. Konsulinis mokestis sumokamas grynais pinigais arba mokamuoju pavedimu į Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš teikiant konsulines paslaugas ar atliekant notarinius veiksmus. Atsižvelgdama į vietos sąlygas, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga konsulinį mokestį gali paimti vietoje pagal griežtos apskaitos kvitus ir nustatyti kitą mokėjimo laiką – imti konsulinį mokestį, teikdama konsulines paslaugas ar atlikdama notarinius veiksmus.

3. Konsulinės įstaigos pasibaigus mėnesiui praneša Užsienio reikalų ministerijai per mėnesį sumokėto konsulinio mokesčio sumą, o ši iki kito mėnesio 27 dienos kreipiasi į Finansų ministeriją su prašymu įskaityti konsulinį mokestį į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir tokia pat suma padidinti atitinkamoms Užsienio reikalų ministerijos vykdomoms programoms skirtą finansavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

4. Už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento teikiamas konsulines paslaugas konsulinis mokestis sumokamas litais (eurais nustatytą mokesčio tarifą perskaičiavus pagal sumokėjimo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį) į valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, laikantis valstybės rinkliavos mokėjimo tvarkos.

5. Konsulinis mokestis grąžinamas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.

6. Konsulinis mokestis grąžinamas, jeigu prašymas jį grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 metus nuo mokesčio sumokėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

 

7. Konsulinis mokestis užsienyje grąžinamas po to, kai mokėtojas pateikia diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, pareiškimą jį grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

8. Konsulinis mokestis, sumokėtas už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento teikiamas konsulines paslaugas, grąžinamas, kai mokėtojas pateikia pareiškimą jį grąžinti valstybinei mokesčių inspekcijai, į kurios surenkamąją sąskaitą mokestis sumokėtas. Šiuo atveju valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikiama Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento išvada dėl mokesčio grąžinimo ir dokumentas, patvirtinantis, kad mokestis sumokėtas.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 606, 1995-04-27, Žin., 1995, Nr. 36-905 (1995-05-03), i. k. 0951100NUTA00000606

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 725, 1995-05-22, Žin., 1995, Nr. 44-1090 (1995-05-26), i. k. 0951100NUTA00000725

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 419, 1996-04-03, Žin., 1996, Nr. 32-797 (1996-04-10), i. k. 0961100NUTA00000419

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 7, 1997-01-09, Žin., 1997, Nr. 4-59 (1997-01-15), i. k. 0971100NUTA00000007

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1143, 1997-10-16, Žin., 1997, Nr. 95-2393 (1997-10-22), i. k. 0971100NUTA00001143

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1461, 2000-12-15, Žin., 2000, Nr. 109-3480 (2000-12-22), i. k. 1001100NUTA00001461

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 151, 2002-01-31, Žin., 2002, Nr. 13-498 (2002-02-06), i. k. 1021100NUTA00000151

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 818, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2261 (2002-06-07), i. k. 1021100NUTA00000818

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 795, 2003-06-23, Žin., 2003, Nr. 60-2727 (2003-06-25), i. k. 1031100NUTA00000795

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1347, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5789 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001347

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 661, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 77-2797 (2005-06-21), i. k. 1051100NUTA00000661

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1045, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 105-4308 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo