Suvestinė redakcija nuo 2020-02-02 iki 2020-11-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 90-1751, i. k. 0941100NUTA00001135

 

Nauja redakcija nuo 2008-01-01:

Nr. 1356, 2007-12-12, Žin. 2007, Nr. 137-5580 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001356

 

LiETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

1994 m. lapkričio 16 d. Nr. 1135

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 139, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02467

 

Patvirtinti pridedamus:

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus;

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   POVILAS GYLYS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1356 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI

 

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau vadinama – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau vadinama – konsuliniai veiksmai) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) yra šie:

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą                                        20 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02467

 

2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus

priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms

prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:

2.1. Šengeno vizos                                                                                       80 eurų

2.2. Šengeno vizos vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus                              40 eurų

2.3. nacionalinės vizos (D)                                                                           120 eurų

2.4. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m.

balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003,

nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STGD)

ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir

Bendrąjį vadovą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas,

p. 138)                                                                                                          5 eurai

Punkto pakeitimai:

Nr. 1415, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20049

Nr. 46, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01156

 

3. Neteko galios nuo 2013-03-07

Punkto naikinimas:

Nr. 190, 2013-02-27, Žin. 2013, Nr. 24-1177 (2013-03-06), i. k. 1131100NUTA00000190

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

4.  Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:

4.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą                                                           50 eurų

4.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą                  25 eurai

4.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą                                                                                              60 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

Nr. 190, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 24-1177 (2013-03-06), i. k. 1131100NUTA00000190

 

5. už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba            100 eurų

dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir

keitimo priėmimą ir perdavimą

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

Nr. 218, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-03-02, i. k. 2015-03252

 

6. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos

Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą                                      100 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

7. Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):

7.1. dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą                           10 eurų už vieno dokumento

pažyma (Apostille) Užsienio reikalų                                    legalizavimą ar tvirtinimą

ministerijoje                                                                         pažyma (Apostille)

7.2. dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir                    20 eurų už vieno dokumento

perdavimą legalizuoti ar tvirtinti                                         legalizavimą ar tvirtinimą

pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos                           pažyma (Apostille).

diplomatinėje atstovybėje ar

konsulinėje įstaigoje

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

8. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės

būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą:

8.1. santuokos įregistravimą                                                                  100 eurų

8.2. civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą                   5 eurai

8.3. daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL 2016 L 200, p. 1), išdavimą                             5 eurai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 139, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02467

 

Pastaba. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1252, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28717

 

9. Už atliekamus notarinius veiksmus:

9.1. sandorių patvirtinimą                                                                      30 eurų

9.2. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo                          

paliudijimą                                                                                             10 eurų už puslapį

9.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą                                     10 eurų

9.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)                                                                                                   30 eurų

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1415, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20049

 

9.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje

vietovėje, patvirtinimą                                                                           30 eurų

9.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti                                         50 eurų

9.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą                                        30 eurų

9.8. jūrinio protesto priėmimą                                                                100 eurų

9.9. dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą                                                             10 eurų

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1415, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20049

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

10. Už konsulinės pažymos išdavimą                                                    30 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

11. Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos

Respublikos ar buvimo valstybės institucijų                                          20 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

12. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti)

ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą                                                    50 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

13. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių

ir dokumentų saugojimą                                                                       30 eurų per mėnesį

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

14. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:                                                

14.1. iki 115 eurų vertės                                                                         15 eurų

14.2. daugiau kaip 115 eurų vertės                                                        20 eurų

15. Už sandorių ar pareiškimų surašymą                                                50 eurų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

 

16. Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

dvigubas atitinkamo

konsulinio veiksmo

atlikimo tarifas

(pareiškėjas taip pat

apmoka būtinas faktines

transporto ir kitas

išlaidas, įskaitant

nakvynės viešbutyje

išlaidas ir

komandiruotpinigius)

 

17. Už laikino paso išdavimą                                                                 50 eurų

Papildyta punktu:

Nr. 657, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17944

 

Pastaba. Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

Nr. 1356, 2007-12-12, Žin., 2007, Nr. 137-5580 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001356

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1415
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato konsulinio mokesčio už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje nustatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau – konsuliniai veiksmai) mokėjimo, konsulinio mokesčio tarifų perskaičiavimo į užsienio valiutą ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 89, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-31, i. k. 2018-01521

 

2. Konsulinis mokestis mokamas eurais arba užsienio valiuta. Konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis konsulinėje įstaigoje, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 89, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-31, i. k. 2018-01521

 

3. Eurais nustatyti konsulinio mokesčio tarifai perskaičiuojami į konsulinio mokesčio tarifus užsienio valiuta pagal paskutinį paskelbtą Europos centrinio banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Kai Europos centrinis bankas neskelbia orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio, konsulinio mokesčio tarifai eurais perskaičiuojami į konsulinio mokesčio tarifus užsienio valiuta pagal paskutinį paskelbtą Lietuvos banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Konsulinio mokesčio tarifą eurais perskaičiavus į konsulinio mokesčio tarifą užsienio valiuta, gautas skaičius apvalinamas iki sveiko skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas. Atsižvelgiant į euro ir užsienio valiutos santykį, iki sveiko skaičiaus suapvalintas konsulinio mokesčio tarifas užsienio valiuta toliau apvalinamas vienetų, dešimčių, šimtų arba tūkstančių tikslumu tol, kol skirtumas tarp suapvalinto ir nesuapvalinto dydžio užsienio valiuta, perskaičiuotas į eurus, yra mažesnis už 0,5 euro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 89, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-31, i. k. 2018-01521

 

4. Konsulinės įstaigos, kuriose konsuliniai mokesčiai mokami eurais ir užsienio valiuta, kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną nustato fiksuotą euro ir užsienio valiutos santykį, pagal kurį perskaičiuojami konsulinio mokesčio tarifai eurais į konsulinio mokesčio tarifus užsienio valiuta. Fiksuotas euro ir užsienio valiutos santykis turi būti tikslinamas, jeigu, Europos centrinio banko arba Lietuvos banko duomenimis, euro ir užsienio valiutos santykis pakinta daugiau nei 0,5 euro nuo paskutinio fiksuoto euro ir užsienio valiutos santykio. Fiksuotas euro ir užsienio valiutos santykis nustatomas ir tikslinamas vadovaujantis tvarkos aprašo 3 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 89, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-31, i. k. 2018-01521

 

5. Konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją į konsulinių įstaigų sąskaitas prieš atliekant konsulinius veiksmus. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, atsižvelgdamas į valstybių, kuriose yra konsulinės įstaigos, finansų rinkos reguliavimo ypatumus ir technines konsulinių įstaigų galimybes, tvirtina sąrašą konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais. Į šį sąrašą neįtrauktose konsulinėse įstaigose konsulinis mokestis gali būti sumokamas grynaisiais pinigais, kai jis negali būti sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją dėl laikinų techninių priežasčių arba kai besikreipiantis į konsulinę įstaigą asmuo neturi galimybių sumokėti konsulinio mokesčio per mokėjimo paslaugų teikėją dėl nelaimingo atsitikimo ar nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos. Jeigu į užsienio valiutą perskaičiuoto ir suapvalinto konsulinio mokesčio negalima sumokėti, atsižvelgiant į grynųjų pinigų atsiskaitymuose oficialiai naudojamus užsienio valiutos nominalus, konsulinio mokesčio tarifas apvalinamas pagal tvarkos aprašo 3 punkte nurodytas apvalinimo taisykles grynųjų pinigų atsiskaitymuose oficialiai naudojamo mažiausio užsienio valiutos nominalo tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 89, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-31, i. k. 2018-01521

Nr. 139, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02467

 

6. Konsulinės įstaigos, pasibaigus mėnesiui, praneša Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (toliau – Užsienio reikalų ministerija) per mėnesį sumokėto konsulinio mokesčio sumą, o ministerija iki kito mėnesio 27 dienos kreipiasi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją su prašymu įskaityti konsulinį mokestį į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir tokia pat suma padidinti atitinkamoms Užsienio reikalų ministerijos vykdomoms programoms skirtą finansavimą.

7. Už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) konsulinis mokestis mokamas eurais į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą, laikantis valstybės rinkliavos mokėjimo tvarkos.

8. Konsulinio mokesčio permoka grąžinama Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.

9. Neteko galios nuo 2018-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 89, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-31, i. k. 2018-01521

 

10. Konsulinio mokesčio permoka užsienyje grąžinama po to, kai mokėtojas pateikia konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, prašymą ją grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

11. Konsulinio mokesčio permoka, sumokėta už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille), grąžinama, kai mokėtojas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikia prašymą ją grąžinti ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento išvadą dėl mokesčio permokos grąžinimo.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

Nr. 1356, 2007-12-12, Žin., 2007, Nr. 137-5580 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001356

Nr. 1415, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20049

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 606, 1995-04-27, Žin., 1995, Nr. 36-905 (1995-05-03), i. k. 0951100NUTA00000606

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 725, 1995-05-22, Žin., 1995, Nr. 44-1090 (1995-05-26), i. k. 0951100NUTA00000725

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 419, 1996-04-03, Žin., 1996, Nr. 32-797 (1996-04-10), i. k. 0961100NUTA00000419

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 7, 1997-01-09, Žin., 1997, Nr. 4-59 (1997-01-15), i. k. 0971100NUTA00000007

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1143, 1997-10-16, Žin., 1997, Nr. 95-2393 (1997-10-22), i. k. 0971100NUTA00001143

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1461, 2000-12-15, Žin., 2000, Nr. 109-3480 (2000-12-22), i. k. 1001100NUTA00001461

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 151, 2002-01-31, Žin., 2002, Nr. 13-498 (2002-02-06), i. k. 1021100NUTA00000151

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 818, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2261 (2002-06-07), i. k. 1021100NUTA00000818

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1771, 2002-11-11, Žin., 2002, Nr. 110-4870 (2002-11-15), i. k. 1021100NUTA00001771

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 795, 2003-06-23, Žin., 2003, Nr. 60-2727 (2003-06-25), i. k. 1031100NUTA00000795

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1347, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5789 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001347

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 661, 2005-06-16, Žin., 2005, Nr. 77-2797 (2005-06-21), i. k. 1051100NUTA00000661

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 742, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3259 (2007-07-19); Žin., 2007, Nr. 83-0 (2007-07-26), i. k. 1071100NUTA00000742

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1045, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 105-4308 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1356, 2007-12-12, Žin., 2007, Nr. 137-5580 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001356

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1789, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7175 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001789

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 190, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 24-1177 (2013-03-06), i. k. 1131100NUTA00000190

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1415, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20049

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 218, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-03-02, i. k. 2015-03252

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 657, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17944

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1252, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28717

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 89, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-31, i. k. 2018-01521

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 139, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-15, i. k. 2019-02467

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 46, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-27, i. k. 2020-01156

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo