Suvestinė redakcija nuo 1997-07-24 iki 1997-10-22

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 90-1751, i. k. 0941100NUTA00001135

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1994 m. lapkričio 16 d. Nr. 1135

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 51-951) 11 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus;

1.2. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarką.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 378 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos nuostatų ir jos tarifų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 19-479);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-649);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 809 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 58-1126);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 8 d. nutarimą Nr. 91 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 12-192);

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 3 d. nutarimą Nr. 941 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 78-1481).

3. Šis nutarimas taikomas nuo 1995 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   POVILAS GYLYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m.

lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

 

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai

 

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai už pasų išdavimą, vizų išdavimą, pilietybei įgyti dokumentų įforminimą, metrikacijos aktų registravimą, dokumentų legalizavimą ir kitas konsulines paslaugas bei notarinius veiksmus yra šie:

1. Už pasų išdavimą, jų galiojimo laiko pratęsimą ir kitų asmens tapatybę įrodančių dokumentų išdavimą:

1.1. už Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą:

Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalyse                                                                                                      5 JAV doleriai

kitose valstybėse                                                                                    20 JAV dolerių

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

 

1.2. už Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą vietoj prarastojo:

Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalyse                                                                                                      10 JAV dolerių

kitose valstybėse                                                                                    30 JAV dolerių

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

 

1.3. už Lietuvos Respublikos piliečio paso galiojimo laiko pratęsimą:

Estijos Respublikoje, Latvijos                                                                5 JAV doleriai

Respublikoje ir Nepriklausomų                                                             

Valstybių Sandraugos šalyse                                                                

kitose valstybėse                                                                                    10 JAV dolerių

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

 

1.4. už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą                                       5 JAV doleriai

2. Už civilinės būklės aktų įforminimą ir dokumentų išdavimą:

2.1. už santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą           100 JAV dolerių

2.2. už santuokos nutraukimo įregistravimą                                           200 JAV dolerių

3. Už vizų išdavimą, emigracijos bei imigracijos dokumentų įforminimą:

3.1. už vizų išdavimą:

paprastosios vizos                                                                                  20 JAV dolerių

specialiosios vizos                                                                                  50 JAV dolerių

tranzitinės vizos                                                                                     5 JAV doleriai

kolektyvinės vizos                                                                                  po 10 JAV dolerių

už asmenį

kolektyvinės tranzitinės vizos                                                                po 5 JAV dolerius

už asmenį

Pastabos:

1. Jeigu viza yra daugkartinė, konsulinis mokestis už jos išdavimą kiekvienam asmeniui didinamas 20 JAV dolerių.

2. Asmenims, kurie yra reabilituoti pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo“ (Žin., 1990, Nr. 14-386; 1995, Nr. 94-2086, Nr. 85-1915; 1996, Nr. 67-1603, Nr. 119-2773), pateikusiems reabilitacijos pažymėjimą, mokestis už vizų išdavimą mažinamas 100 procentų.

3. Lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems krašto lietuvių bendruomenių arba Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienio valstybėse pareigūnų išduotus Užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymėjimus, mokestis už vizų išdavimą mažinamas 100 procentų.

4. Užsieniečiams, atvykstantiems dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos Respublikos aukštąsias, aukštesniąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas, mokestis už specialiųjų vizų išdavimą mažinamas 100 procentų.

5. Už skubiai išduotas vizas konsulinis mokestis didinamas: už išduotą per 24 valandas vizą – 20 JAV dolerių papildomai už asmenį, už išduotą per 72 valandas vizą – 15 JAV dolerių papildomai už asmenį.

6. Paštu gautų dokumentų pagrindu išduotos vizos nelaikomos skubiai išduotomis vizomis

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 606, 1995-04-27, Žin., 1995, Nr. 36-905 (1995-05-03), i. k. 0951100NUTA00000606

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

 

3.2. Neteko galios nuo 1996-05-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. 553, 1996-05-09, Žin. 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

 

3.3. Neteko galios nuo 1996-05-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. 553, 1996-05-09, Žin. 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

 

3.4. už Lietuvos Respublikos piliečių, laikinai išvykusių iš Lietuvos, pasilikimo gyventi užsienyje dokumentų įforminimą pagal Lietuvos Respublikos emigracijos įstatymą                                                                               150 JAV dolerių

3.5. už prašymo imigruoti į Lietuvos Respubliką įforminimą:

šeimų susijungimo atvejais                                                                     50 JAV dolerių

kitais atvejais                                                                                          100 JAV dolerių

 

Pastaba. Šeimų susijungimu laikomi tie atvejai, kai prašymą imigruoti į Lietuvos Respubliką pateikia Lietuvos Respublikos piliečio ar nuolat gyvenančio Lietuvos Respublikoje užsieniečio sutuoktinis, Lietuvos Respublikos piliečio nedarbingi tėvai, vaikai, broliai ar seserys, Lietuvos Respublikos piliečio pilnamečiai vaikai iki 21 metų, jeigu jie nesudarę santuokos.

 

4. Už pilietybės dokumentų įforminimą ir išdavimą:

4.1. už teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimą:

Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių Piliečiams                                                                   5 JAV doleriai

kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės                                10 JAV dolerių

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

 

4.2. už prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo įforminimą:

Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalyse                                                                                  50 JAV dolerių

kitose valstybėse                                                                                    100 JAV dolerių

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

 

5. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos įstaigų, dokumentų legalizavimą:

5.1. už dokumentų pareikalavimą:

Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių Piliečiams                         5 JAV doleriai

kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės                                10 JAV dolerių

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

 

5.2. už pakartotinį dokumentų pareikalavimą:

Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių Piliečiams                         5 JAV doleriai

kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės                                15 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

 

5.3. už dokumentų legalizavimą:

Lietuvos Respublikos piliečiams dokumentą                                         1 JAV doleris už

Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių Piliečiams                                                                   5 JAV doleriai

                                                                                                               už dokumentą

kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės                                10 JAV dolerių

                                                                                                               už dokumentą

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

 

6. Už notarinius veiksmus ir konsulines paslaugas globos, rūpybos, teisės į palikimą bei kitais turtiniais klausimais:

6.1. už sandorių patvirtinimą:

6.1.1. sutarčių, kurias galima įvertinti konkrečia pinigų suma               1 procentas sutartyje

nurodytos sumos, bet

ne mažiau kaip 15 JAV

 dolerių

kitų sutarčių                                                                                           15 JAV dolerių

6.1.2. įgaliojimų                                                                                     5 JAV doleriai

6.1.3. testamento                                                                                    15 JAV dolerių

6.2. už paveldimo turto apyrašo surašymą bei šio turto saugojimą        1 procentas šio turto

                                                                                                               sumos, bet ne mažiau

kaip 30 JAV dolerių

 

Pastaba. Be to, paveldėtojai apmoka kilnojamojo bei nekilnojamojo turto saugojimo išlaidas (patalpų nuomos, sargų samdymo, transporto, komandiruočių, pašto, kanceliarijos bei kitas).

 

6.3. už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą:

6.3.1. jeigu palikimo suma ne didesnė kaip 5000 JAV dolerių              100 JAV dolerių

6.3.2. jeigu palikimo suma didesnė kaip 5000 JAV dolerių:

sutuoktiniui, tėvams, vaikams, vaikaičiams, broliams ir seserims          1 procentas bendros

                                                                                                               palikimo sumos,

                                                                                                               bet ne mažiau kaip

                                                                                                               100 JAV dolerių

kitiems įpėdiniams                                                                                 5 procentai bendros

                                                                                                               palikimo  sumos,

                                                                                                               bet ne mažiau

                                                                                                               kaip 500 JAV dolerių

6.4. už nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto paliudijimą   1 procentas šio turto

                                                                                                               vertės, bet ne mažiau

                                                                                                               kaip 30 JAV dolerių

6.5. už dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą puslapį      5 JAV doleriai

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

 

6.6. už parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą                                5 JAV doleriai

6.7. už dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį):

iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą                                                            5 JAV doleriai

iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas                                                         10 JAV dolerių

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

6.7.1. Lietuvos Respublikos piliečiams:

iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą                                                            1 JAV doleris

iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas                                                         1 JAV doleris

6.7.2. kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės:

iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą                                                            5 JAV doleriai

iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas                                                         10 JAV dolerių

6.8. už fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą   10 JAV dolerių

6.9. už dokumentų, pinigų ir vertybinių popierių saugojimą diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

6.9.1. už dokumentų paketo saugojimą                                                 5 JAV doleriai

                                                                                                               per mėnesį

 

Pastaba. Mokestis imamas už visą priimto saugoti dokumentų paketo saugojimo laiką ir negrąžinamas, jeigu paketas atsiimamas anksčiau. Trumpiausias saugojimo laikas – mėnuo.

 

6.9.2. už pinigų, vertybinių popierių, kitų vertybių saugojimą               1 procentas bendros

sumos per mėnesį

 

Pastaba. Jeigu pinigai, vertybiniai popieriai, kitos vertybės priimami saugoti daugiau nei 6 mėnesiams, išankstinis mokestis imamas už 6 mėnesius ir negrąžinamas, jeigu vertybės atsiimamos anksčiau.

 

6.9.3. už pinigų, vertybinių popierių, kitų vertybių perdavimą nurodytiems asmenims:

iki 100 JAV dolerių vertės                                                                     10 JAV dolerių

daugiau kaip 100 JAV dolerių vertės                                                    15 JAV dolerių

6.10. už dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą                                 10 JAV dolerių

6.11. už vykdomuosius įrašus pagal konsulinių įstaigų patvirtintus skolos dokumentus                                                                                           1 procentas ieškomos

                                                                                                               sumos, bet ne mažiau

                                                                                                               kaip 10 JAV dolerių

6.12. už jūrinio protesto akto priėmimą                                                 30 JAV dolerių

6.13. už vekselių ar čekių protestavimą                                                 1 procentas juose

                                                                                                               nurodytos sumos,

                                                                                                               bet ne mažiau kaip

                                                                                                               10 JAV dolerių

6.14. už globėjo paskyrimo akto surašymą                                            20 JAV dolerių

6.15. už globojamo turto valdymo ataskaitos patvirtinimą                    1 procentas valdomo

                                                                                                               turto vertės

 

7. Už kitas paslaugas:

7.1. už testamento surašymą                                                                  25 JAV doleriai

7.2. už įgaliojimo ar pareiškimo surašymą                                              20 JAV dolerių

7.3. už konsulinių pažymų, kad asmuo yra arba nėra susituokęs, kad asmuo yra arba nėra Lietuvos Respublikos pilietis, pažymų, kad asmuo yra arba nėra teistas, taip pat asmens tapatybės nustatymo pažymų išdavimą            20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

 

7.4. už pažymų, išduodamų vietoj prarastų vairuotojo pažymėjimų ir transporto priemonės registracijos liudijimų, išdavimą                                           20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

 

7.5. už pažymų, kad pasas keistas (išduotas) Lietuvos Respublikos ambasadoje ar konsulinėje įstaigoje, išdavimą                                                           20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

 

7.6. už pažymų apie asmens gyvenamąją vietą išdavimą                       20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

 

7.7. už pažymų, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje, išdavimą              20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

 

7.8. už pažymų apie asmens gaunamas pajamas išdavimą                     20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

 

7.9. už pažymų, kad pasas grąžintas ambasadai ar konsulinei įstaigai (gavus kitos valstybės pilietybę), išdavimą                                                       20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

 

7.10. už pažymų, kad asmuo neteko ar atsisakė Lietuvos Respublikos pilietybės, išdavimą 20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

 

7.11. už pažymų, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas, išdavimą         20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

 

7.12. už pažymų, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išdavimą arba už spaudo „dokumentas buvo pateiktas“ įdėjimą                                                   20 JAV dolerių

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

 

8. Už ypatinga tvarka suteiktas konsulines paslaugas:

8.1. už skubiai suteiktas konsulines paslaugas:

per 24 valandas                                                                                      15 JAV dolerių

                                                                                                               papildomai

per 48 valandas                                                                                      10 JAV dolerių

                                                                                                               papildomai

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

 

8.2. už paslaugas, teikiamas ne diplomatinėje           dvigubas atitinkamos paslaugos tarifas,

atstovybėje  konsulinėje įstaigoje o kitose                (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas

patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį                faktines naktį transporto ir kitas išlaidas,

įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas

ir komandiruotpinigius)

 

Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir 8.2 punkte nurodytas konsulines paslaugas suteikia ten esančiose organizacijose, konsulinis mokestis nedidinamas.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m.

lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135

 

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarka

 

1. Konsulinis mokestis už konsulines paslaugas ir notarinius veiksmus, atliekamus Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, imamas bet kuria konvertuojama valiuta arba litais (JAV doleriais nustatytą tarifą perskaičiavus į kitą konvertuojamą valiutą arba į litus pagal oficialų tos valstybės centrinio banko nustatytą konvertuojamos valiutos kursą arba Lietuvos banko nustatytą konvertuojamos valiutos ir lito santykį).

2. Konsulinis mokestis sumokamas grynais pinigais arba mokamuoju pavedimu į Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš teikiant konsulines paslaugas ar atliekant notarinius veiksmus. Atsižvelgdama į vietos sąlygas, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga konsulinį mokestį gali paimti vietoje pagal griežtos apskaitos kvitus ir nustatyti kitą mokėjimo laiką – imti konsulinį mokestį teikdama konsulines paslaugas ar atlikdama notarinius veiksmus.

3. Konsulinį mokestį Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos ketvirčiui pasibaigus per 20 dienų perveda į Lietuvos valstybės biudžetą Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

4. Už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento teikiamas konsulines paslaugas konsulinis mokestis sumokamas litais (JAV doleriais nustatytą mokesčio tarifą perskaičiavus pagal sumokėjimo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį) į valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, laikantis žyminio mokesčio mokėjimo tvarkos.

5. Konsulinis mokestis grąžinamas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais.

6. Konsulinis mokestis grąžinamas, jeigu prašymas jį grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per dvejus metus nuo mokesčio sumokėjimo.

7. Konsulinis mokestis užsienyje grąžinamas po to, kai mokėtojas pateikia diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, pareiškimą jį grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

8. Konsulinis mokestis, sumokėtas už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento teikiamas konsulines paslaugas, grąžinamas, kai mokėtojas pateikia pareiškimą jį grąžinti valstybinei mokesčių inspekcijai, į kurios surenkamąją sąskaitą mokestis sumokėtas. Šiuo atveju valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikiama Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento išvada dėl mokesčio grąžinimo ir dokumentas, patvirtinantis, kad mokestis sumokėtas.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 606, 1995-04-27, Žin., 1995, Nr. 36-905 (1995-05-03), i. k. 0951100NUTA00000606

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 725, 1995-05-22, Žin., 1995, Nr. 44-1090 (1995-05-26), i. k. 0951100NUTA00000725

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 1995-07-25, Žin., 1995, Nr. 63-1584 (1995-08-02), i. k. 0951100NUTA00001032

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 419, 1996-04-03, Žin., 1996, Nr. 32-797 (1996-04-10), i. k. 0961100NUTA00000419

Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 553, 1996-05-09, Žin., 1996, Nr. 44-1084 (1996-05-15), i. k. 0961100NUTA00000553

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 7, 1997-01-09, Žin., 1997, Nr. 4-59 (1997-01-15), i. k. 0971100NUTA00000007

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 767, 1997-07-15, Žin., 1997, Nr. 69-1751 (1997-07-23), i. k. 0971100NUTA00000767

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo