Suvestinė redakcija nuo 2011-06-12

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 52-1843, i. k. 1011100NUTA00000722

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, ĮSKAITYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. birželio 14 d. Nr. 722

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad mokslo ir studijų institucijų nuo 2001 m. sausio 1 d. iki birželio 1 d. neįmokėtos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pajamos, gautos už teikiamas paslaugas, būtų įskaitomos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, remiantis mokslo ir studijų institucijų duomenimis, pagal Finansų ministerijos nustatytas formas.

2. Neteko galios nuo 2011-06-12

Punkto naikinimas:

Nr. 681, 2011-06-08, Žin. 2011, Nr. 71-3426 (2011-06-11), i. k. 1111100NUTA00000681

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                   JONAS LIONGINAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 681, 2011-06-08, Žin., 2011, Nr. 71-3426 (2011-06-11), i. k. 1111100NUTA00000681

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, keitusių šį nutarimą, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios