Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 43-1495

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ

ĮSTATYMAS

 

2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-325
Vilnius


 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato azartinių lošimų organizavimo sąlygas ir tvarką Lietuvos Respublikoje.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Azartinis lošimas (toliau – lošimas) – toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.

2. Lošimo įrenginys – lošimo automatas, taip pat kitas elektroninis arba mechaninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai.

3. Lošimo automatas (toliau automatas) – elektroninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai:

1) A kategorijos automatas – neriboto laimėjimo automatas, kuriame vienkartinis didžiausias laimėjimas nėra ribojamas;

2) B kategorijos automatas – riboto laimėjimo automatas, kuriame vienkartinis didžiausias laimėjimas neviršija 200 litų, didžiausia statoma suma – 1 litas, vieno lošimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 sekundės.

4. Lošimo namai (kazino) – vieta, kurioje pagal patvirtintus lošimo reglamentus organizuojami stalo lošimai (ruletė, kortų, kauliukų lošimai), lošimai A kategorijos automatais.

5. Automatų salonas – vieta, kurioje pagal patvirtintą lošimo reglamentą organizuojami lošimai B kategorijos automatais.

6. Bingo salonas – vieta, kurioje pagal patvirtintą lošimo reglamentą organizuojamas bingas.

7. Lošėjas – fizinis asmuo, dalyvaujantis lošimuose.

8. Laimėjimų fondas – laimėjusiems lošėjams skiriamų laimėjimų suma.

9. Juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo – fizinis arba juridinis asmuo, kuris:

1) turi teisę išrinkti (paskirti) daugiau negu pusę stebėtojų tarybos (valdybos) narių ar administracijos vadovą;

2) faktiškai kontroliuoja juridinio asmens priimamus sprendimus: turi nuosavybės teisę į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisę naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto.

10. Tiesioginio ryšio sistema – sistema, kurią naudojant įmokos priimamos ir laimėjimai išmokami per tiesioginio ryšio kompiuterinio tinklo terminalus, esančius įvairiose Lietuvos Respublikos vietose, telekomunikacijų ryšiais, sujungtais su centriniu kompiuteriu, užtikrinančiu centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą.

11. Lažybų tarpininkas – fizinis asmuo, kuris tarpininkauja susilažinusiems asmenims: nustato lažybų santykio koeficientą, užrašo statomas sumas, surenka ir išmoka pinigus.

12. Lažybų punktas – vieta, kurioje priimamos lažybų lošėjų statomos sumos.

13. Totalizatoriaus punktas – vieta, kurioje priimamos totalizatoriaus lošėjų statomos sumos.

14. Žaidimo automatas – sertifikuotas elektroninis, elektromechaninis ar mechaninis prietaisas, kuriuo žaidžiant žaidimus galima laimėti tik galimybę nemokamai žaisti papildomą laiką. Žaidimų automatais organizavimo tvarką nustato Vyriausybė.

15. Vienkartinis didžiausias laimėjimas – galima didžiausia suma, kurią lošėjas gali išlošti vieno lošimo metu, lygi statomos sumos bei automato programoje nustatyto didžiausio laimėjimo koeficiento sandaugai.

16. Vieno lošimo trukmė lošiant automatu – laikas nuo lošimo pradžios (klavišo paspaudimo) iki lošimo rezultato pateikimo.

 

[2 straipsnio 14 dalis netenka galios, buvusios 2 straipsnio 15 ir 16 dalys laikomos atitinkamai 14 ir 15 dalimis nuo 2003 m. sausio 1 d.:

14. Vienkartinis didžiausias laimėjimas – galima didžiausia suma, kurią lošėjas gali išlošti vieno lošimo metu, lygi statomos sumos bei automato programoje nustatyto didžiausio laimėjimo koeficiento sandaugai.

15. Vieno lošimo trukmė lošiant automatu – laikas nuo lošimo pradžios (klavišo paspaudimo) iki lošimo rezultato pateikimo.]

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Nr. IX-1271, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5553 (2002-12-24)

 

3 straipsnis. Lošimų rūšys

1. Lošimai automatu:

1) lošimas A kategorijos automatu – kai lošiama žetonus įmetus į automatą ir laimėjimas per automatą išmokamas žetonais. Lošimo rezultatą ir laimėjimo dydį nustato automatas;

2) lošimas B kategorijos automatu – kai lošiama į automatą įmetus metalinius pinigus ir (arba) žetonus ir laimėjimas per automatą išmokamas pinigais arba žetonais. Lošimo rezultatą ir laimėjimo dydį nustato automatas.

2. Bingas – kai lošiama naudojant skaičių korteles ir švieslentę; laimėjimo dydis priklauso nuo visos įmokų sumos bei atspėtų atsitiktiniu būdu parenkamų skaičių derinio. Bendras bingo laimėjimų fondas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos.

3. Stalo lošimai:

1) ruletė – kai lošiama spėjant, kurioje vietoje sustos rutuliukas, numestas ant besisukančio rato; laimėjimo dydis priklauso nuo visos užstatytos sumos ir iš anksto nustatytos laimėjimo proporcijos;

2) kortų arba kauliukų lošimas – kai laimėtojas ir laimėjimo dydis nustatomas pagal iškritusių kortų simbolius arba kauliukų akių skaičių.

4. Totalizatorius – sporto varžybų rezultatų spėjimas, kai laimėjimo dydis priklauso nuo totalizatoriaus lošėjo įmokėtos (totalizatoriaus organizatorių iš anksto nustatytos) sumos ir totalizatoriaus laimėjimų fondo santykio. Bendras totalizatoriaus laimėjimų fondas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos.

5. Lažybos – abipusės lažybos dėl įvykio baigties, pagrįstos spėjimu, kai laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI LOŠIMAMS ORGANIZUOTI

 

4 straipsnis. Institucija, išduodanti licencijas organizuoti lošimus

1. Licencijas organizuoti lošimus išduoda Valstybinė lošimų priežiūros komisija (toliau – Priežiūros komisija).

2. Priežiūros komisija, prieš išduodama licenciją organizuoti lošimus, turi gauti Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos bei Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išvadas.

 

5 straipsnis. Licencijų organizuoti lošimus rūšys

1. Gali būti išduodamos licencijos organizuoti šiuos lošimus:

1) stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais;

2) lošimus B kategorijos automatais;

3) bingą;

4) totalizatorių;

5) lažybas.

2. Vienai bendrovei gali būti išduotos visų rūšių licencijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

6 straipsnis. Licencijos galiojimas ir panaikinimas

1. Licencija organizuoti lošimus išduodama neterminuotam laikui ir turi būti kasmet perregistruojama sumokant nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

2. Licencija panaikinama, jeigu:

1) licencijos turėtojas pateikia prašymą panaikinti licenciją;

2) likviduojama ar reorganizuojama bendrovė baigia veiklą;

3) licencijos turėtojas nustatytu laiku neperregistruoja licencijos;

4) pateikti neteisingi duomenys licencijai gauti;

5) bendrovė, kuri buvo įspėta apie galimą licencijos panaikinimą, per nustatytą laiką nepašalino licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

6) kitais teisės aktų numatytais pagrindais.

3. Licenciją panaikina ją išdavusi institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-412, 2001-06-28, Žin., 2001, Nr. 56-1984 (2001-06-30), įsigalioja nuo 2001-07-01

 

7 straipsnis. Lošimų licencijavimo taisyklės

Lošimų licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė.

 

8 straipsnis. Lošimus organizuojantys subjektai

Lošimus turi teisę organizuoti akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovės), veikiančios Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka bei gavusios šios veiklos licencijas ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba kai Priežiūros komisija patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.

 

9 straipsnis. Lošimo namų (kazino) steigimo vietos

Lošimo namai (kazino) steigiami vietos savivaldybės tarybos sutikimu.

 

10 straipsnis. Lošimų organizavimo draudimai ir apribojimai

1. Draudžiama organizuoti lošimus, nenurodytus šiame įstatyme arba pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką.

2. Draudžiama organizuoti lošimus šiose vietose:

1) gyvenamuosiuose namuose, išskyrus tuos, kurių pirmuosiuose aukštuose esančios negyvenamos patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę;

2) ikimokyklinio ugdymo įstaigose;

3) bendrojo lavinimo mokyklose;

4) profesinio mokymo įstaigose;

5) aukštesniosiose mokyklose;

6) aukštosiose mokyklose;

7) papildomo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose;

8) sveikatos priežiūros įstaigose;

9) vaikų sanatorijose;

10) kultūros įstaigose;

11) bibliotekose;

12) teatruose;

13) muziejuose ir parodų salėse;

14) kredito įstaigose ir kitose finansų institucijose;

15) parduotuvėse, išskyrus lažybų ir totalizatoriaus punktų steigimą prekybos centruose, kurie pagal savo paskirtį yra pritaikyti ne vien parduotuvių veiklai ir kuriuose pagal projektinį išplanavimą yra įrengtos atskiros patalpos;

16) valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;

17) kino teatruose, geležinkelio ir autobusų stotyse, oro uostuose, jūrų uostuose, išskyrus lošimus automatais, jeigu jie organizuojami atskirose patalpose, nesusijusiose su šių įstaigų tiesioginėmis funkcijomis;

18) pašto įstaigose, išskyrus jose įsteigtus lažybų ir totalizatorių punktus.

3. Draudžiama lošti savo bendrovės organizuojamuose lošimuose asmenims (patiems, per kitą asmenį arba pagal kito asmens išduotą įgaliojimą) – lošimus organizuojančios bendrovės steigėjams, akcininkams, juos kontroliuojantiems asmenims, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariams ir visiems bendrovės darbuotojams. Valstybės tarnautojai, kurie vykdo lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę, gali lošti tik kontrolės vykdymo metu Priežiūros komisijos nustatyta tvarka.

4. Lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama užtikrinti kitų subjektų bet kokių prievolių įvykdymą ir teikti kitiems asmenims bet kokias paskolas.

5. Draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis bei statyti bankomatus patalpose, kuriose organizuojami lošimai.

6. Patalpose, kuriose organizuojami lošimai automatais, bingas, stalo lošimai, draudžiama kita ūkinė komercinė veikla, išskyrus restoranų, barų, koncertinę veiklą ir valiutos keitimą.

7. Draudžiama eksploatuoti neturinčius sertifikato ir nepaženklintus lošimų įrenginius, kaip tai numatyta šio įstatymo 16 straipsnio 1, 5 ir 6 dalyse.

8. Draudžiama naudoti lošimų įrenginius kitais ne su azartinių lošimų organizavimu susijusiais tikslais, išskyrus personalo rengimą darbui su lošimo įrenginiais, kai mokymo organizatorius turi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą licenciją mokyti.

9. Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų (kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų vietos adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimo namuose (kazino), bingo arba automatų salonuose.

10. Draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų. Lošimus, organizuojamus lošimo namuose (kazino), gali lošti asmenys, kuriems yra sukakę 21 metai. Jaunesnius kaip 21 metų asmenis draudžiama įleisti į lošimo namus (kazino). Draudžiama įleisti į lošimo namus (kazino) asmenis, turinčius ginklų, išskyrus asmenis, saugančius lošimo namus (kazino), ir pareigūnus, įstatymų nustatyta tvarka vykdančius tarnybines funkcijas. Šių reikalavimų laikymąsi privalo užtikrinti lošimų organizatorius.

11. Lošimus organizuojančios bendrovės visos akcijos turi būti vardinės.

12. Lošimus organizuojančios bendrovės akcininkai, perleidę visas arba dalį savo turimų akcijų kitiems asmenims, privalo per 30 dienų apie tai pranešti Priežiūros komisijai jos nustatyta tvarka. Jeigu akcininkas miršta, jo akcijas paveldėjęs asmuo privalo per 30 dienų po paveldėjimo apie tai pranešti Priežiūros komisijai jos nustatyta tvarka. Šiais atvejais Priežiūros komisija turi spręsti klausimą dėl licencijos organizuoti lošimus perregistravimo.

13. Lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama gaminti, taip pat rinkti iš dalių lošimo įrenginius, juos remontuoti, kurti naujas ar keisti esamas lošimo algoritmo programas.

14. Lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama būti kitų įmonių steigėja ir akcininke.

15. Licencija organizuoti lošimus negali būti parduota arba kitu būdu perleista kitoms bendrovėms.

16. Gali būti taikomi ir kiti lošimų organizavimo draudimai bei apribojimai, nustatyti šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose.

17. Draudžiama B kategorijos automatus jungti į „kaupiamojo fondo“ sistemą.

18. Šio straipsnio 4, 11 ir 14 dalių apribojimai taikomi ir bendrovėms, pateikusioms prašymą išduoti licenciją organizuoti azartinius lošimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-412, 2001-06-28, Žin., 2001, Nr. 56-1984 (2001-06-30), įsigalioja nuo 2001-07-01

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

11 straipsnis. Reikalavimai lošimų organizatoriams ir Priežiūros komisijos

darbuotojams

1. Lošimus organizuojančios bendrovės steigėjais (akcininkais), taip pat juos kontroliuojančiais asmenimis, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariais ir administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiaisiais finansininkais, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiaisiais finansininkais, lošėjus aptarnaujančio personalo ir Priežiūros komisijos darbuotojais negali būti asmenys, dėl kurių pačių ar jų artimųjų giminaičių bei šeimos narių yra atliekamas operatyvinis tyrimas dėl neteisėto lošimo namų (kazino) laikymo ar lošimų organizavimo arba priklausymo nusikalstamam susivienijimui, bei asmenys, turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.

2. Už lošėjus aptarnaujančio personalo kompetenciją ir profesionalumą atsako lošimų organizatorius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1418, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1663 (2003-04-24), įsigalioja nuo 2003-05-01

 

12 straipsnis. Lošimų organizavimo vieta

1. Lošimai organizuojami:

1) automatų salonuose – B kategorijos automatais;

2) bingo salonuose;

3) lošimo namuose (kazino) – stalo lošimai ir lošimai A kategorijos automatais.

2. Lošimai automatais, bingas, lošimai lošimo namuose (kazino) gali būti organizuojami tik tose patalpose, kurios nurodytos leidime atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino).

3. Automatų salonuose privalo būti įrengta ne mažiau kaip 10 automatų.

4. Bingo salonuose organizuojamas tik bingas.

5. Lošimo namuose (kazino) gali būti organizuojami ruletė, kortų, kauliukų lošimai ir lošimai A kategorijos automatais. Vienuose lošimo namuose (kazino) turi būti ne mažiau kaip
3 lošimo stalai, iš kurių bent vienas ruletės stalas, ir ne mažiau kaip 30 A kategorijos automatų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

13 straipsnis. Reikalavimai lošimus organizuojančių bendrovių įstatiniam kapitalui

1. Bingą, totalizatorių, lažybas organizuojančios bendrovės apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 1 mln. litų, o žirgų totalizatorių organizuojančios bendrovės – ne mažesnis kaip 0,5 mln. litų.

2. Bendrovės, organizuojančios lošimus B kategorijos automatais, apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 1 mln. litų, o tais atvejais, kai bendrovė organizuoja lošimus lošimo namuose (kazino), – 4 mln. litų.

3. Bendrovės, kuri verčiasi kelių rūšių lošimų organizavimu, apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis už didžiausią įstatinį kapitalą, nustatytą atitinkamai lošimo rūšiai.

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išvardytų bendrovių dokumentų licencijai gauti pateikimo metu nuosavas kapitalas turi atitikti Akcinių bendrovių įstatymo 39 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

5. Minimali pinigų suma, kurią pagal Priežiūros komisijos nustatytą investavimo tvarką bendrovės, organizuojančios lošimus, turi investuoti į Vyriausybės vertybinius popierius, laikyti banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų talpose ir skirti tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, yra:

1) vienam lošimo stalui - 40 tūkst. litų;

2) A kategorijos lošimo automatui - 25 tūkst. litų;

3) B kategorijos lošimo automatui - 300 litų;

4) bendrovėms, organizuojančioms bingą, totalizatorių, lažybas, žirgų totalizatorių - ne mažiau kaip 25 proc. minimalaus reikalaujamo įstatinio kapitalo sumos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

14 straipsnis. Lošimus organizuojančių bendrovių teisė verstis kita ūkine komercine

veikla

Bendrovės, organizuojančios lošimus automatų salonuose, bingą, stalo lošimus, totalizatorių, lažybas neturi teisės verstis kita komercine ūkine veikla, išskyrus patalpų, kuriose bendrovė organizuoja lošimus, nuomą šio įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje nurodytai ūkinei komercinei veiklai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

15 straipsnis. Reikalavimai automatų, bingo salonų ir lošimo namų (kazino)

patalpoms

1. Lošimo namai (kazino) ir bingo salonai įrengiami izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą. Jose turi būti:

1) įrenginys, garantuojantis nuolatinį apšvietimą ir vientisą be sutrikimų lošimo procesą;

2) įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai veikianti vykstant lošimui (jeigu organizuojami lošimai lošimo namuose (kazino) – skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi būti įrengta virš kiekvieno stalo). Lošimų organizatorius privalo įrašus saugoti 180 dienų ir juos pateikti tik Priežiūros komisijai, pretenzijas raštu pareiškusiems lošimo dalyviams ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams arba teismui įstatymų nustatyta tvarka;

3) atskira kasa, kurioje pinigai būtų keičiami į žetonus, o žetonai – į pinigus;

4) įrengta priešgaisrinė sistema.

5) atskiros patalpos, lošimo namų (kazino) administracijos skirtos valstybės pareigūnams ir tarnautojams, atliekantiems lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę.

2. Automatų salonai įrengiami izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą. Šių salonų patalpos turi atitikti šio straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktų reikalavimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Nr. IX-1418, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1663 (2003-04-24), įsigalioja nuo 2003-05-01

 

16 straipsnis. Reikalavimai lošimų įrenginiams

1. Lietuvos Respublikoje leidžiama pradėti eksploatuoti tik naujus ir nenaudotus automatus, jeigu jie yra pagaminti atitinkamą licenciją (sertifikatą) turinčio gamintojo ir jeigu jų tipai patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka.

 

[1 dalies redakcija nuo 2003 m. kovo 1 d.:

1. Lietuvos Respublikoje leidžiama pradėti eksploatuoti tik naujus ir nenaudotus lošimo įrenginius, jeigu jie yra pagaminti atitinkamą licenciją (sertifikatą) turinčio gamintojo ir jeigu jų tipai yra Vyriausybės įgaliotos priežiūrą atliekančios institucijos patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos lošimo įrenginių registrą Vyriausybės nustatyta tvarka.]

 

2. A kategorijos automatų laimėjimų fondą turi sudaryti ne mažiau kaip 90 procentų, o B kategorijos automatų – ne mažiau kaip 80 procentų visos įmokų sumos.

3. Visi lošimų įrenginiai turi būti lošimus organizuojančios bendrovės nuosavybė arba gali būti įsigyjami išperkamosios nuomos (lizingo) būdu.

4. Kiekvienas lošimo įrenginys turi atitikti šio įstatymo ir Priežiūros komisijos nustatytus ir patvirtintus reikalavimus.

5. Kiekvienas lošimo įrenginys turi turėti akredituotų įstaigų (laboratorijų) išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad lošimo įrenginiai atitinka šio įstatymo ir Priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimu gali būti pripažįstami užsienio valstybėse akredituotų įstaigų išduoti sertifikatai.

6. Kiekvienas lošimo įrenginys, turintis sertifikatą, privalo būti paženklinamas specialiu ženklu Priežiūros komisijos nustatyta tvarka.

7. Bendrovė gali keisti arba pradėti naudoti naujus lošimų įrenginius tik įvykdžiusi šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus ir gavusi Priežiūros komisijos leidimą šio įstatymo nustatyta tvarka.

8. Turi būti pildomi lošimo įrenginių apskaitos žurnalai. Jų formą ir pildymo tvarką nustato Priežiūros komisija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

17 straipsnis. Reikalavimai lošimo kortelėms ir kortoms

1. Kiekviena lošime naudojama bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelė turi būti numeruota ir turėti individualų numerį.

2. Bendrovės, prieš pradėdamos organizuoti bingą, totalizatorių arba lažybas, privalo įregistruoti bingo, totalizatoriaus arba lažybų korteles teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, išskyrus atvejį, kai bingo, totalizatoriaus arba lažybų kortelės platinamos per tiesioginio ryšio sistemą.

3. Ant lošimo kortų nugarėlių turi būti išspausdintas lošimo namų (kazino) logotipas.

 

18 straipsnis. Lošimų organizavimo reglamentas

1. Lošimai organizuojami pagal lošimo reglamentą, kuriame turi būti nurodyta:

1) lošimo pavadinimas;

2) lošimo organizavimo vieta;

3) lošimo taisyklės;

4) įmokos, imamos už dalyvavimą lošime, dydis;

5) didžiausia laimėjimo suma;

6) laimėjimų grupės;

7) „kaupiamojo fondo“ sudarymo ir laimėjimo tvarka (jeigu sudaromas toks fondas);

8) lošimo kortelių rūšys, jų numeravimo, įsigijimo bei grąžinimo tvarka (jeigu organizuojamas bingas), išskyrus atvejį, kai bingo kortelės platinamos per tiesioginio ryšio sistemą;

9) laimėjimų išmokėjimo tvarka;

10) pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.

2. Lošimo reglamentą, jo pakeitimus ir papildymus tvirtina Priežiūros komisija.

3. Lošėjo reikalavimu lošimų organizatorius privalo jį supažindinti su lošimo reglamentu.

 

19 straipsnis. Lošimų laimėjimų išmokėjimas

1. Lošimo namuose (kazino), automatų ir bingo salonuose laimėjimai išmokami tik pinigais iš karto, jei laimėjimas neviršija 100 tūkst. litų, arba ne vėliau kaip per 24 valandas, jei laimėjimas viršija 100 tūkst. litų. Laimėjimas lošėjo pageidavimu išmokamas grynaisiais pinigais arba įteikiant laimėjusiam asmeniui banko čekį, arba pavedimu į jo sąskaitą banke.

2. Dalis stalo lošimų, automatų arba bingo laimėjimų gali būti išmokama „kaupiamojo fondo“ forma. „Kaupiamasis fondas“ laimimas sujungus lošimo namuose (kazino) esančius stalus arba tuo pačiu automatu automatiškai, arba sujungus lošimo namuose (kazino) esančius automatus, arba sujungus lošimo namuose (kazino), priklausančiuose tam pačiam organizatoriui, esančius automatus. Tuo atveju, kai „kaupiamasis fondas“ laimimas keliais sujungtais automatais ar stalais, lošėjams matomoje vietoje turi būti:

1) nurodytas sujungtų stalų arba automatų skaičius ir vieta, kurioje jie eksploatuojami;

2) įrengtas specialus ekranas, kuriame nuolat rodoma suma, esanti „kaupiamajame fonde“;

3) nurodytas procentas, kuris bus atskaitomas nuo kiekvieno lošimo į „kaupiamąjį fondą.“

3. Totalizatoriaus ir lažybų laimėjimai išmokami tik pinigais iš karto pateikus laimėjusiąją kortelę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

 

20 straipsnis. Lošėjų tapatybės nustatymas

1. Lošimų organizatorius Priežiūros komisijos nustatyta tvarka privalo nustatyti kasoje keičiančių grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė yra didesnė kaip 5000 litų, asmenų tapatybę.

2. Lošimų organizatorius Priežiūros komisijos nustatyta tvarka privalo nustatyti asmenų, laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, tapatybę.

3. Laimėjusio asmens reikalavimu lošimų organizatorius privalo jam išduoti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą, pagrindžiančią turto deklaravimą.

4. Lošimų organizatorius dokumentus ir informaciją apie šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus asmenis privalo saugoti 10 metų ir privalo pateikti tik Priežiūros komisijai ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

5. Lošimų organizatorius privalo Vyriausybės nustatyta tvarka pranešti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai apie laimėjimus ir pralaimėjimus, jei laimėjimo ar pralaimėjimo suma viršija Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“ 2 straipsnyje nustatytą ir atsižvelgiant į vartojimo kainų pasikeitimus indeksuotą dydį.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-412, 2001-06-28, Žin., 2001, Nr. 56-1984 (2001-06-30), įsigalioja nuo 2001-07-01

Nr. IX-1418, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1663 (2003-04-24), įsigalioja nuo 2003-05-01

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LEIDIMŲ ATIDARYTI AUTOMATŲ, BINGO SALONUS, LOŠIMO NAMUS (KAZINO) IŠDAVIMAS, JŲ PAPILDYMAS ARBA PAKEITIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

21 straipsnis. Leidimų atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino)

išdavimas

1. Leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) išduoda Priežiūros komisija.

2. Leidimai atidaryti automatų, bingo salonus ir lošimo namus (kazino) išduodami bendrovėms, turinčioms licencijas organizuoti atitinkamus lošimus, arba kartu su šiomis licencijomis.

3. Bendrovė, pageidaujanti gauti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), pateikia Priežiūros komisijai prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos adresas, telefono numeris, numatomų organizuoti lošimų rūšys, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data, numeris (jei leidimas išduodamas licenciją turinčiai bendrovei), bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.

4. Kartu su prašymu išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

1) lošimo reglamentai;

2) lošimo įrenginių aprašymas (tipas, modifikacija, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo) ir dokumentai, patvirtinantys prašančios išduoti leidimą bendrovės nuosavybės teisę į juos, arba įrenginių įsigijimo išperkamosios nuomos (lizingo) būdu sutartys;

3) lošimo įrenginių skaičius;

4) sertifikatai, nurodyti šio įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje;

5) Priežiūros komisijos nustatyta informacija apie lošimų organizavimo vietą;

6) dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į patalpas, kuriose numatoma organizuoti lošimus, arba šių patalpų nuomos ar išperkamosios nuomos sutarties nuorašas;

7) taisyklės, nustatančios įėjimo į automatų, bingo salonus arba lošimo namus (kazino) užmokestį, jo mokėjimo tvarką (jeigu užmokestis bus imamas);

8) lošimo automatų, bingo salonų arba lošimo namų (kazino) administracijos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiųjų finansininkų ir lošėjus aptarnaujančio personalo sąrašas, kuriame nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai.

5. Priežiūros komisija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir informacijos, kurių reikia priimti sprendimui dėl leidimo išdavimo, taip pat pareikalauti paaiškinti arba papildyti pateiktus duomenis.

6. Priežiūros komisijos valstybės tarnautojai patikrina, ar patalpos, kuriose numatoma atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), atitinka joms keliamus reikalavimus. Prašymas išduoti leidimą atidaryti lošimo patalpas turi būti išnagrinėtas per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Jeigu pareikalaujama papildomų dokumentų ir informacijos, 30 dienų laikotarpis skaičiuojamas iš naujo nuo papildomos informacijos arba paaiškinimų bei pataisų pateikimo. Bendras leidimo išdavimo laikotarpis neturi viršyti 60 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai buvo pirmą kartą pateikti visi reikiami dokumentai ir duomenys.

7. Leidime atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) nurodomas lošimus organizuojančios bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, lošimų organizavimo vietos adresas, organizuojamų lošimų rūšys, lošimo įrenginių skaičius, leidimo išdavimo data.

8. Priežiūros komisija, išdavusi licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), per 5 darbo dienas nuo licencijos (leidimo) išdavimo praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms policijos įstaigoms, kurių teritorijoje bus organizuojami lošimai, bendrovės, kuriai išduota licencija (leidimas), pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius, licencijos rūšį, numerį, leidimo numerį, lošimų organizavimo adresą, organizuojamų lošimų rūšis, lošimo įrenginių skaičių.

9. Leidimas atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir galioja neterminuotą laiką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

Nr. IX-1193, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5191 (2002-12-06)

 

22 straipsnis. Atsisakymas išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba

lošimo namus (kazino)

1. Priežiūros komisija atsisako išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), jeigu:

1) prašyme išduoti leidimą arba kituose dokumentuose pateikiami žinomai neteisingi duomenys;

2) bendrovė atsisako pateikti šio įstatymo 21 straipsnio 3, 4, 5 dalyse nurodytus dokumentus, duomenis ar paaiškinimus arba pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų;

3) patalpos, kuriose numatoma organizuoti lošimus automatais ar bingą arba stalo lošimus, neatitinka reikalavimų;

4) lošimo įrenginiai neatitinka šio įstatymo ir Priežiūros komisijos nustatytų reikalavimų;

5) šio įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 8 punkte išvardyti asmenys neatitinka šio įstatymo 11 straipsnio reikalavimų.

2. Jeigu išduoti leidimą atidaryti lošimo patalpas atsisakoma, apie tai pranešama raštu pareiškėjui.

3. Atsisakymas išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

 

23 straipsnis. Leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus

(kazino) papildymas arba pakeitimas

1. Bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) ir pageidaujanti tose patalpose įrengti daugiau lošimo įrenginių, privalo gauti Priežiūros komisijos sutikimą. Toks sutikimas įforminamas papildant leidimą.

2. Bendrovė, pageidaujanti papildyti leidimą, pateikia Priežiūros komisijai prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos adresas, telefono numeris, numatomų papildomai organizuoti lošimų rūšys ir lošimo įrenginių skaičius, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data. Kartu su prašymu pateikiami šio įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose nurodyti duomenys ir dokumentai.

3. Prašymas papildyti leidimą turi būti išnagrinėtas per 10 kalendorinių dienų nuo jo gavimo.

4. Priežiūros komisija gali atsisakyti papildyti leidimą, jeigu lošimo įrenginiai neatitinka šio įstatymo ir Priežiūros komisijos nustatytų reikalavimų.

5. Bendrovė, turinti licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), norinti sumažinti lošimo įrenginių skaičių arba juos pakeisti kitais, pateikia Priežiūros komisijai prašymą, kuriame nurodo lošimų organizavimo vietos adresą ir kiek lošimo įrenginių prašo sumažinti arba kokius pakeisti.

6. Priežiūros komisija per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo pakeičia leidimą ir jame nurodo likusių lošimo įrenginių skaičių bei rūšis.

7. Priežiūros komisija, papildžiusi arba pakeitusi leidimą, per 5 darbo dienas nuo leidimo papildymo arba pakeitimo praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms policijos įstaigoms, kurių teritorijoje organizuojami lošimai, apie lošimo įrenginių skaičiaus pasikeitimą ir nurodo bendrovės, kurios leidimas papildytas arba pakeistas, pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius, leidimo numerį, lošimų organizavimo adresą, organizuojamų lošimų rūšis, lošimo įrenginių skaičių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1193, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5191 (2002-12-06)

 

24 straipsnis. Leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus

(kazino) galiojimo panaikinimas

1. Leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) to prašo leidimą turinti bendrovė;

2) per metus nuo leidimo išdavimo nurodytose patalpose nepradedama verstis lošimų veikla;

3) panaikinamas licencijos organizuoti lošimus galiojimas arba licencija neperregistruojama;

4) paaiškėja, kad prašyme išduoti leidimą arba kituose dokumentuose pateikti žinomai neteisingi duomenys;

5) patalpos, kuriose organizuojami lošimai, neatitinka reikalavimų;

6) pasibaigia patalpų, kuriose organizuojami lošimai, nuomos sutarties galiojimo laikas arba nuomos sutartis yra nutraukiama.

 2. Priežiūros komisija, priėmusi sprendimą panaikinti leidimo galiojimą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia jį licencijos turėtojui.

3. Sprendimas panaikinti leidimo atidaryti lošimo patalpas galiojimą gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

 

25 straipsnis. Totalizatoriaus ir lažybų organizavimas

1. Bendrovė, turinti licenciją organizuoti totalizatorių arba lažybas, gali jas pradėti rengti tik tada, kai Priežiūros komisija patvirtina lošimo reglamentą.

2. Lažybų tarpininkų darbo tvarką ir lažybų bei totalizatoriaus punktų steigimo tvarką nustato Priežiūros komisija.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VALSTYBINĖ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

26 straipsnis. Priežiūros komisija

1. Lošimus organizuojančių subjektų veiklą prižiūri ir kontroliuoja Priežiūros komisija. Priežiūros komisiją sudaro 6 asmenys, iš kurių po 2 asmenis skiria Respublikos Prezidentas, Seimo Primininkas ir Ministras Pirmininkas. Priežiūros komisijos pirmininką išsirenka komisijos nariai iš savo tarpo. Priežiūros komisijos funkcijoms atlikti sudaroma etatinių darbuotojų administracija. Jos struktūrą ir etatus, neviršijant Vyriausybės nustatyto metinio darbo apmokėjimo fondo, tvirtina Priežiūros komisijos pirmininkas.

2. Priežiūros komisijos nuostatus tvirtina Vyriausybė.

3. Priežiūros komisijos tikslas yra teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti ir kontroliuoti lošimų veiklos organizavimą, kad būtų užtikrinta lošėjų ir lošimų organizatorių interesų bei jų teisių apsauga.

 

27 straipsnis. Priežiūros komisijos steigimas ir išlaikymas

1. Priežiūros komisijos steigėja yra Vyriausybė.

2. Priežiūros komisija išlaikoma iš valstybės lėšų.

 

28 straipsnis. Priežiūros komisijos pagrindinės funkcijos

Priežiūros komisija, įgyvendindama šio įstatymo nuostatas:

1) nagrinėja dokumentus, reikalingus išduoti licencijoms organizuoti lošimus;

2) nagrinėja dokumentus, reikalingus išduoti leidimams atidaryti lošimo automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino);

3) išduoda licencijas organizuoti lošimus ir panaikina jų galiojimą;

4) išduoda leidimus atidaryti lošimo automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino), šiuos leidimus papildo, pakeičia ir panaikina jų galiojimą;

5) kontroliuoja, kaip lošimų organizatoriai laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų organizavimą, reikalavimų;

6) rengia lošimų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus.

 

[28 straipsnis papildomas 7 punktu nuo 2003 m. kovo 1 d.:

7) tvarko Lietuvos lošimo įrenginių registrą.]

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1271, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5553 (2002-12-24)

 

29 straipsnis. Priežiūros komisijos teisės

Priežiūros komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

1) gauti informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;

2) tikrinti, kaip lošimų organizatoriai laikosi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų lošimų organizavimo vietose;

3) tikrinti lošimus organizuojančių bendrovių finansinę veiklą;

4) reikalauti, kad lošimų organizatoriai pateiktų paaiškinimus apie lošimų organizavimą;

5) nustatyti lošimus organizuojančių bendrovių įstatinio kapitalo dalies investavimo į Vyriausybės vertybinius popierius tvarką;

6) nustatyti lošimo įrenginių ženklinimo tvarką;

7) nustatyti reikalavimus lošimų įrenginiams;

8) nustatyti lošimų įrenginiams pildomų žurnalų formą ir jų pildymo tvarką;

9) nustatyti asmenų, laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, tapatybės nustatymo tvarką;

10) nustatyti asmenų, kasoje keičiančių grynuosius pinigus į žetonus, kurių vertė didesnė nei 5000 litų, tapatybės nustatymo tvarką;

11) nustatyti, kokiai lošimo rūšiai priskirti lošimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai lošimo rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms lošimo rūšims nustatytus požymius;

12) nustatyti, kokias finansines ataskaitas ir kokia tvarka turi teikti lošimus organizuojanti bendrovė;

13) taikyti lošimus organizuojančioms bendrovėms šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų organizavimą, nustatytas poveikio priemones.

 

30 straipsnis. Auditas

Lošimus organizuojanti bendrovė ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos privalo pateikti Priežiūros komisijai atestuoto auditoriaus išvadą bei metinės finansinės atskaitomybės ataskaitą ir viešai paskelbti atestuoto auditoriaus patikrintas finansines ataskaitas.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31 straipsnis. Lošimus organizuojančių bendrovių apmokestinimas

Lošimus organizuojančios bendrovės mokesčius moka vadovaudamosi Azartinių lošimų mokesčio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

32 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Už šio įstatymo pažeidimus taikoma atsakomybė įstatymų nustatyta tvarka.

 

33 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 34 straipsnį, įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

34 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei iki 2001 m. birželio 1 d.:

1) patvirtinti lošimų licencijavimo taisykles;

2) patvirtinti valstybės rinkliavų, imamų už licencijų organizuoti lošimus ir leidimų atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) išdavimą, dydžius;

3) įsteigti Priežiūros komisiją ir patvirtinti jos nuostatus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                            VALDAS ADAMKUS

 

______________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-412, 2001-06-28, Žin., 2001, Nr. 56-1984 (2001-06-30)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 6, 10, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-995, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3010 (2002-07-17)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. rugsėjo 1 d.

Bendrovės, gavusios licencijas ir leidimus atidaryti automatų ir bingo salonus, lošimo namus (kazino) pagal Azartinių lošimų įstatymą, galiojusį iki šio Įstatymo įsigaliojimo, savo veiklą pagal šį Įstatymą pertvarko per metus nuo šio Įstatymo įsigaliojimo.

Šio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalis įsigalioja nuo 2003 m. kovo 1 d.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1193, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5191 (2002-12-06)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO, DARBO SUTARTIES ĮSTATYMO, ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI ARBA KITŲ ĮSIGYTŲ BEI PERLEIDŽIAMŲ LĖŠŲ DEKLARAVIMO“, GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1271, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5553 (2002-12-24)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 2, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio Įstatymo 1 straipsnis įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

Šio Įstatymo 2 straipsnis įsigalioja nuo 2003 m. kovo 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1418, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1663 (2003-04-24), įsigalioja nuo 2003-05-01

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 11, 15 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušra Bodin (2003-04-25)

                  aubodi@lrs.lt