Įstatymas paskelbtas: Žin., 1991, Nr. 17-447

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO

Į S T A T Y M A S

 

Įstatymo redakcija nuo 2004 m. sausio 1 d.:

 

I SKYRIUS. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1 straipsnis. Valstybinis socialinis draudimas

1. Valstybinis socialinis draudimas – valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems Respublikos gyventojams, taip pat įstatymo numatytais atvejais apdraustųjų šeimų nariams gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų, jei jie negali dėl įstatymo numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba dėl įstatymo numatytų svarbių priežasčių turi papildomų išlaidų. Įgyvendinant valstybinį socialinį draudimą, dalyvauja draudėjų ir draudžiamųjų interesus ginančios organizacijos.

2. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos:

1) valstybinio socialinio draudimo įmoka – šiame įstatyme draudėjui ar apdraustajam nustatyta piniginė prievolė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

2) valstybinio socialinio draudimo išmoka – apdraustiesiems mokamos pensijos, ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Bedarbių rėmimo įstatymuose nustatytos draudimo išmokos, skiriamos įvykus draudiminiam įvykiui;

3) asmenys, kurie valstybiniu socialiniu draudimu draudžiasi savanoriškai – asmenys, kurie sutarčių pagrindu moka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir kurie turi teisę įvykus draudiminiam įvykiui gauti valstybinio socialinio draudimo išmokas;

4) Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnai – Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų tarnautojai, kuriems pagal pareigas nustatyta teisė atlikti administracines ar kontrolės funkcijas arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atstovauti šioms įstaigoms pagal įgaliojimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-1831, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 113-5056 (2003-12-03)

 

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo reglamentavimas

Valstybinį socialinį draudimą reglamentuoja šis, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros, Mokesčių administravimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų, taip pat kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

Šių įstatymų nuostatų įgyvendinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti teisės aktai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-1831, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 113-5056 (2003-12-03)

 

            3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo rūšys

            Lietuvos Respublikoje nustatomos tokios valstybinio socialinio draudimo rūšys:

            1) pensijų draudimas, kai draudžiama pensijoms, numatytoms Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme;

2) ligos ir motinystės draudimas, kai draudžiama ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;

3) draudimas nuo nedarbo, kai draudžiama bedarbio pašalpoms pagal Bedarbių rėmimo įstatymą. Iš šio draudimo lėšų taip pat kompensuojama už kitas nedarbo priemones, numatytas Bedarbių rėmimo įstatyme;

4) draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe, kai draudžiama pašalpoms suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais ir kitoms išmokoms, numatytoms Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatyme.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. VIII-1705, 00.05.23, Žin., 2000, Nr.45-1299 (00.06.02), neteko galios nuo 2001.01.01

Nr. IX-98, 2000 12 20, Žin., 2000, Nr. 111-3570 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

4 straipsnis. Asmenys, privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu

Valstybiniu socialiniu draudimu privalomai draudžiami šie asmenys:

1) gaunantys atlyginimą už darbą asmenys: dirbantys pagal darbo sutartis, einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, dirbantys žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, kandidatai į notarus (asesoriai), valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus šios dalies 3 ir 5 punktuose);

2) valstybės politikai, Konstitucinio Teismo teisėjai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai, kitų teismų teisėjai, kandidatai į teisėjus, prokuratūros pareigūnai, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai, valdybos nariai, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybės institucijų ar įstaigų vadovai, kiti Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybės institucijų ar įstaigų pareigūnai, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų, kitų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų  pirmininkai, jų pavaduotojai ir nariai, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų ar tarybų pareigūnai.  Asmenys, išvardyti šiame punkte, valstybiniu socialiniu draudimu draudžiami tuo atveju, jei jie gauna atlyginimą už darbą;

3) Vidaus reikalų ministerijos, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnai, vidaus tarnybos dalinių karininkai, liktinės tarnybos puskarininkiai ir kariai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnai;

4) profesinės karo tarnybos kariai ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekantys statutiniai tarnautojai;

5) Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnai;

6) individualių (personalinių) įmonių savininkai, individualių (personalinių) įmonių  nuomininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų nariai, komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, taip pat asmenys, kurie verčiasi individualia veikla pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, išskyrus individualią veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą;

7) (neteko galios nuo 2004 m. sausio 1 d.);

8) asmenys, kurie verčiasi individualia veikla turėdami  verslo liudijimą;

9) nedirbantys valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių sutuoktiniai – tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar su profesinės karo tarnybos kariu, dirbančiu ar atliekančiu karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;

10) privalomosios nuolatinės pradinės karo tarnybos ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos kariai;

11) motina (tėvas) – vaiko iki trejų metų priežiūros atostogų metu, jeigu tuo laikotarpiu motina (tėvas) neturi draudžiamųjų pajamų;

12) motina (tėvas), neturinti (neturintis) vaiko priežiūros atostogų ir draudžiamųjų pajamų, tuo laikotarpiu, kai augina vaiką iki trejų metų;

13) tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai;

14) vienas iš visiškos negalios invalido tėvų arba asmuo, nustatyta tvarka pripažintas visiškos negalios invalido globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą.

Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose, privalomai draudžiami visų šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu.

Šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3–14 punktuose nurodyti asmenys privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu (6 punkte nurodyti asmenys privalomai draudžiami bazinei pensijai ir papildomai pensijos daliai 34 straipsnyje nustatyta tvarka, 8 punkte nurodyti asmenys privalomai draudžiami bazinei pensijai). Asmenys, nurodyti 10–14 punktuose, valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami valstybės lėšomis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Asmenų, draudžiamų privalomuoju sveikatos draudimu, įmokų dydžius, mokėjimo šaltinius bei tvarką nustato Sveikatos draudimo įstatymas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-361, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.67-1651 (97.07.16)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. VIII-1573, 00.03.16, Žin., 2000, Nr.28-763 (00.04.05)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

Nr. IX-615, 2001-11-20, Žin., 2001, Nr. 103-3657 (2001-12-07), įsigalioja nuo 2002 01 01

Nr. IX-1246, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5621 (2002-12-27)

Nr. IX-1748, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 101-4535 (2003-10-29)

 

            5 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo stažas

            Valstybinio socialinio draudimo stažas - tai laikas, kai asmuo pats mokėjo ar už tą asmenį buvo mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat kiti laikotarpiai, kuriuos valstybinio socialinio draudimo stažui prilygina galiojantys įstatymai.

 

II SKYRIUS. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPOS

 

1. Ligos pašalpa

 

   6 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

7 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. VIII-1573, 00.03.16, Žin., 2000, Nr.28-763 (00.04.05)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            8 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            9 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            10 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            11 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1024, 95.07.05, Žin., 1995, Nr. 59-1481 (95.07.19)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            12 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            13 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            14 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            15 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            16 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

 

2. Motinystės (tėvystės) pašalpa

 

            17 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1573, 00.03.16, Žin., 2000, Nr.28-763 (00.04.05)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

3. Pašalpa vaiko priežiūrai

 

            18 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

 

            19 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

 

4. Laidojimo pašalpa

 

            20 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1705, 00.05.23, Žin., 2000, Nr.45-1299 (00.06.02), neteko galios  nuo 2001.01.01

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            21 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1705, 00.05.23, Žin., 2000, Nr.45-1299 (00.06.02), neteko galios nuo 2001.01.01

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

            22 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. IX-113, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 111-3577 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

III SKYRIUS. GYDYMO IR PROFILAKTIKOS IŠMOKOS

 

            23 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

 

            24 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

 

            25 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2501, 92.04.16, Žin., 1992, Nr. 13-350

Nr. I-869, 95.04.27, Žin., 1995, Nr. 36-889 (95.05.03)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

 

26 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. VIII-1573, 00.03.16, Žin., 2000, Nr.28-763 (00.04.05)

Nr. IX-98, 2000 12 20, Žin., 2000, Nr. 111-3570 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

27 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

Nr. IX-98, 2000 12 20, Žin., 2000, Nr. 111-3570 (2000 12 29), įsigalioja nuo 2001 01 01

 

 

IV SKYRIUS. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS, DELSPINIGIAI

IR BAUDOS

Skyriaus pavadinimas keistas:

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

 

28 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

 

28(1) straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

 

29 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

 

30 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

 

31 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

 

            32 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

 

33 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimas
1. Valstybinė mokesčių inspekcija, administruodama valstybinio socialinio draudimo įmokas:
1) Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka registruoja draudėjus; 
2) Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka tikrina draudėjų ir apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimą, taip pat tikrina šių įmokų sumokėjimą, kiek tai susiję su tikrinamais draudėjais ir apdraustaisiais; 
3) atstovauja valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo interesams įmonėse, viešosiose įstaigose, kurioms iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos pagal Įmonių bankroto įstatymo ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo suteiktas kreditoriaus teises Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos abipusio susitarimo pagrindu;
4) nagrinėja mokestinius ginčus dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų patikrinimo metu apskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų, paskirtų baudų, apskaičiuotų delspinigių Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, administruodami valstybinio socialinio draudimo įmokas:
1) kontroliuoja valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumokėjimą pagal draudėjų finansinių ataskaitų duomenis, taip pat ir Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo metu nustatytų nesumokėtų įmokų sumų, apskaičiuotų delspinigių bei paskirtų baudų sumokėjimą ir asmenų, kurie valstybiniu socialiniu draudimu draudžiasi savanoriškai, valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimą bei sumokėjimą;
2) išieško nesumokėtas įmokas, baudas ir delspinigius;
3) Vyriausybės nustatyta tvarka atideda valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo terminą;
4) Vyriausybės nustatyta tvarka atideda draudėjui apskaičiuotų delspinigių ir baudų sumokėjimo terminą arba atleidžia nuo jų mokėjimo.
3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba kartu su Valstybine mokesčių inspekcija pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą kompetenciją kontroliuoja valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimą ir sumokėjimą. Šių įmokų apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės srityje bendradarbiavimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos kartu su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

4. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai keičiasi informacija, reikalinga valstybinio socialinio draudimo įmokoms administruoti. Keitimosi informacija tvarką nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, suderinusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

Nr. IX-1831, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 113-5056 (2003-12-03)

 

34 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos

1. Drausdamas asmenis, išvardytus šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, darbdavys privalo mokėti nustatyto dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokas.

2. Įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo kiekvienam apdraustajam apskaičiuoto atlyginimo už darbą. Atlyginimo suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, negali būti mažesnė kaip kiekvieno kalendorinio mėnesio minimali mėnesinė alga.

3. Asmenų, išvardytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktuose, valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos taip: individualios (personalinės) įmonės moka įmokas už šių įmonių savininkus ir nuomininkus, tikrosios ūkinės bendrijos – už jų narius, komanditinės ūkinės bendrijos – už jų tikruosius narius, o asmenys, kurie verčiasi individualia veikla pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, valstybinio socialinio draudimo įmokas už save moka patys:

1) individualių (personalinių) įmonių savininkų, individualių (personalinių) įmonių nuomininkų, tikrųjų ūkinių bendrijų narių, komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių, taip pat asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus individualią veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos bazinei pensijai ir papildomai pensijos daliai Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. Įmokos papildomai pensijos daliai mokamos nuo jų pačių pasirinktos valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų metinės sumos, kuri negali būti mažesnė negu 12 minimalių mėnesinių algų. Šiame punkte išvardyti asmenys papildomai pensijos daliai draudžiami tik tuo atveju, jei individualių (personalinių) įmonių savininkų, individualių (personalinių) įmonių nuomininkų, tikrųjų ūkinių bendrijų narių, komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pelno mokesčio sumą, o asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus individualią veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamųjų pajamų, apskaičiuotų pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pajamų mokesčio sumą, yra lygi arba didesnė už 12 minimalių mėnesinių algų;

2) asmenys, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, draudžiasi valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai.

4. Asmenų, išvardytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte, valstybinio socialinio draudimo įmokų galima nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio draudimo stažą) tik tuo atveju, kai individualių (personalinių) įmonių savininkų, individualių (personalinių) įmonių nuomininkų, tikrųjų ūkinių bendrijų narių, komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pelno mokesčio sumą, o asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus individualią veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamųjų pajamų, apskaičiuotų pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pajamų mokesčio sumą, yra mažesnė už 12 minimalių mėnesinių algų ir šie asmenys:

1) yra Valstybinio socialinio draudimo fondo pensininkai;

2) yra I ar II grupės invalidai nuo vaikystės, gaunantys šalpos (socialinę) pensiją;

3) yra sukakę senatvės pensijos amžių ir gauna šalpos (socialinę) pensiją arba kompensaciją pagal Šalpos (socialinių) pensijų įstatymą;

4) gauna valstybinio socialinio draudimo pensiją iš tos šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį, ir ta sutartis yra įsigaliojusi;

5) yra laisvės atėmimo vietose;

6) yra įregistravę likviduojamos individualios (personalinės) įmonės ar ūkinės bendrijos statusą Įmonių rejestre, o visi įmonės ar ūkinės bendrijos darbuotojai atleisti iš darbo;

7) yra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5. Asmenys, išvardyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte, valstybinio socialinio draudimo įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio draudimo stažą) šio straipsnio 4 dalies 1–5 ir 7 punktuose numatytais atvejais, taip pat kai jie turi būtinąjį stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba yra sukakę senatvės pensijos amžių pagal Lietuvos Respublikos pensijų įstatymus.

6. Įmokų dydis valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai gauti apskaičiuojamas pagal aktuarinius skaičiavimus ir Vyriausybės teikimu tvirtinamas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

7. Įmokų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

8. Pertvarkomų individualių (personalinių) įmonių savininkų, nuomininkų, tikrųjų ūkinių bendrijų narių, komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas bazinei pensijai ir papildomai pensijos daliai nustatoma pagal jų pačių pertvarkymo dieną valstybiniam socialiniam draudimui deklaruotas pajamų sumas už mokestinį laikotarpį iki pertvarkymo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1024, 95.07.05, Žin., 1995, Nr. 59-1481 (95.07.19)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

Nr. VIII-987, 98.12.21, Žin., 1998, Nr.115-3242 (98.12.31)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. VIII-1355, 99.10.14, Žin., 1999, Nr.88-2583 (99.10.20)

Nr. VIII-1573, 00.03.16, Žin., 2000, Nr.28-763 (00.04.05)

Nr. VIII-1788, 00.07.04, Žin., 2000, Nr.56-1652 (00.07.12)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

Nr. IX-615, 2001-11-20, Žin., 2001, Nr. 103-3657 (2001-12-07), įsigalioja nuo 2002 01 01

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-1029, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 73-3095 (2002-07-19)

Nr. IX-1748, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 101-4535 (2003-10-29)

Nr. IX-1831, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 113-5056 (2003-12-03)

 

35 straipsnis. Neteko galios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. VIII-1573, 00.03.16, Žin., 2000, Nr.28-763 (00.04.05)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

 

36 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka

1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojas (draudėjas) pats apskaičiuoja ir sumoka valstybinio socialinio draudimo įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

2. Draudėjai apskaičiuoja, išskaito ir moka darbdavio bei apdraustųjų, išvardytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose, valstybinio socialinio draudimo įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių surenkamąsias sąskaitas.

3. Darbdavio ir apdraustojo asmens privalomąsias valstybinio socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią darbuotojas pradeda dirbti, neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje datą.

4. Asmenys, išvardyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktuose, valstybinio socialinio draudimo įmokas moka nuo įmonės įregistravimo juridinių asmenų registre dienos arba įrašymo į atitinkamus sąrašus dienos. Verslo liudijimus įsigiję asmenys valstybinio socialinio draudimo įmokas moka nuo verslo liudijimo įsigaliojimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka.

5. Apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus. Įstaigos ir organizacijos, visiškai išlaikomos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas turi sumokėti tą dieną, kurią iš Lietuvos Respublikos kredito įstaigų gauna lėšas praėjusio mėnesio darbo užmokesčiui mokėti, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

6. Žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatyvai ir ūkininkai už samdomus darbuotojus įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą gali sumokėti iš anksto draudėjo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pasirašytose sutartyse nustatytu laiku. Kalendoriniais metais gali būti pasirašyta tik atsiskaitymo už einamuosius kalendorinius metus sutartis.

7. Asmenys, išvardyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte, valstybinio socialinio draudimo įmokas už save moka kartą per ketvirtį, ne vėliau kaip iki to ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos.

8. Asmenys, kurie draudžiasi savanoriškai, socialinio draudimo įmokas moka draudimo sutartyje nurodyto dydžio ir nustatytu laiku į valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių surenkamąsias sąskaitas.

9. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktuose išvardytų asmenų socialiniam draudimui skirtas lėšas perveda tiesiogiai į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

10. Valstybės biudžeto asignavimai, skirti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 11–14 punktuose išvardytų asmenų socialiniam draudimui, tiesiogiai pervedami į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

11. Asmenys, kurie verčiasi veikla, įsigiję verslo liudijimus, išduotus trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, privalo sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį per 5 darbo dienas nuo verslo liudijimo įsigaliojimo ar jo galiojimo laiko pratęsimo. Asmenys, kurie verčiasi veikla įsigiję verslo liudijimus, išduotus ketvirčiui ar ilgesniam laikotarpiui, valstybinio socialinio draudimo įmokas moka šio straipsnio 7 dalyje nustatytais terminais.

12. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

Nr. IX-615, 2001-11-20, Žin., 2001, Nr. 103-3657 (2001-12-07), įsigalioja nuo 2002 01 01

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-1831, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 113-5056 (2003-12-03)

 

37 straipsnis. Atsakomybė valstybiniam socialiniam draudimui

Juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės valstybinio socialinio draudimo įstaigos turėjo išmokėti apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių kaltais veiksmais buvo padaryta kitokia žala valstybinio socialinio draudimo turtui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

 

37(1) straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų santykiai su Lietuvos Respublikos kredito įstaigomis

Lietuvos Respublikos kredito įstaigos Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų apyvartos operacijas atlieka nemokamai. Atidarydamos ūkio subjektų sąskaitas, Lietuvos Respublikos kredito įstaigos privalo išreikalauti pažymą apie ūkio subjekto įregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o uždarydamos sąskaitas – pažymą apie tai, kad ūkio subjektas neskolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų reikalavimus išieškoti Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšas pagal pateiktus mokėjimo dokumentus banko įstaigos vykdo pagal Civilinio kodekso 6.923 straipsnyje nustatytą lėšų nurašymo eilę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1353, 96.05.28, Žin., 1996, Nr. 53-1250 (96.06.05)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

Nr. VIII-384, 97.07.02, Žin., 1997, Nr.67-1665 (97.07.16)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-1507, 2003-04-17, Žin., 2003, Nr. 42-1913 (2003-05-01)

 

38 straipsnis. Atsakomybė už įmokų mokėjimo teisingumą

Už pavėluotai pervestas į Valstybinio socialinio draudimo fondą įmokas skaičiuojami delspinigiai pagal finansų ministro nustatytą delspinigių normą, taikomą už pavėluotą mokesčių mokėjimą. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai įmokos turėjo būti sumokėtos arba pervestos, ir baigiami skaičiuoti įmokų sumokėjimo (pervedimo) dieną įskaitytinai. Delspinigiai skaičiuojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Jei patikrinimo metu nustatoma, kad įmokos neteisėtai sumažintos, tai draudėjui priskaičiuojama sumažinta įmokų suma ir skiriama dviguba šios sumos dydžio bauda. Jeigu draudėjas pastebėjo, kad apskaičiavo per mažas valstybinio socialinio draudimo įmokas, bet iki pavedimo patikrinti draudėją (jei pavedimo nėra – iki tikrinimo pradžios) klaidas savanoriškai ištaisė, sumokėjo trūkstamą įmokų sumą ir pateikė valstybinio socialinio draudimo įstaigoms patikslintas apyskaitas bei informaciją apie draudžiamųjų asmenų pajamas, už padarytą pažeidimą bauda neskiriama. Šiuo atveju delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai įmokos turėjo būti sumokėtos, iki įmokų sumokėjimo dienos.

Jeigu įmokos neteisėtai sumažintos, į valstybinio socialinio draudimo fondą išieškoma visa suma, kuria sumažintos įmokos, taip pat dvigubos šios sumos dydžio bauda. Jeigu draudėjas pastebėjo, kad apskaičiavo per mažas valstybinio socialinio draudimo įmokas, bet iki pavedimo patikrinti draudėją (jei pavedimo nėra - iki tikrinimo pradžios) klaidas savanoriškai ištaisė, sumokėjo trūkstamą įmokų sumą ir pristatė valstybinio socialinio draudimo įstaigoms patikslintas apyskaitas bei informaciją apie draudžiamųjų asmenų pajamas, už padarytą pažeidimą bauda neskiriama. Šiuo atveju delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai įmokos turėjo būti sumokėtos, iki įmokų sumokėjimo dienos.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka draudėjams gali atidėti delspinigių, apskaičiuotų už pavėluotai pervestas įmokas, išieškojimo laiką arba atleisti juos nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo, jei šie dėl nuo jų pačių veiklos nepriklausančių priežasčių negalėjo laiku sumokėti įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. Ši lengvata netaikoma draudėjui, kuris padarė bent vieną šiame straipsnyje nurodytą piktybinį įstatymų pažeidimą.

            Įstaigos ir organizacijos, visiškai išlaikomos iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, gali būti atleistos nuo delspinigių mokėjimo tik tiek, kiek jos nebuvo finansuojamos pagal Finansų ministerijos ir savivaldybių pateiktas ataskaitas.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba gali atleisti draudėjus nuo baudų mokėjimo, jei draudėjas įrodo, kad apskaičiavo per mažas įmokas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Kad kaltės nėra, draudėjas turi įrodyti pats. Ši lengvata netaikoma draudėjui, kuris padarė bent vieną šiame straipsnyje nurodytą piktybinį įstatymų pažeidimą.

Piktybiniu įstatymų pažeidimu laikoma, jei:

1) nustatytais terminais neatvykstama į valstybinio socialinio draudimo įstaigą įsiregistruoti draudėju ar nepranešamas pasikeitęs draudėjo adresas;

2) draudėjas aplaidžiai ar apgaulingai tvarko buhalterinę apskaitą arba neišsaugo, paslepia ar sunaikina apskaitos dokumentus ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti jo komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatų ar įvertinti turto;

3) draudėjas valstybinio socialinio draudimo įstaigai pateikiamoje apyskaitoje, ataskaitoje ir kitame dokumente įrašo žinomai neteisingus duomenis apie savo pajamas, sąskaitas bankuose, darbuotojų pajamas bei įmokas;

4) draudėjas valstybinio socialinio draudimo įstaigai laiku nepateikia apyskaitos, ataskaitos apie draudžiamųjų asmenų pajamas ir socialinio draudimo įmokas arba nesumoka įmokų po to, kai valstybinio socialinio draudimo įstaiga raštu priminė pareigą pateikti apyskaitą, ataskaitą ar kitą dokumentą ir sumokėti įmokas;

5) draudėjas leidžia dirbti asmenims neįforminus darbo santykių, nepasirašius darbo sutarčių;

6) draudėjas pažeidžia Darbo apmokėjimo įstatymą;

7) draudėjas į buhalterinės apskaitos dokumentus neįtraukia darbuotojams mokamų su darbo santykiais susijusių išmokų;

8) draudėjas neleidžia valstybinio socialinio draudimo įstaigos pareigūnui susipažinti su apskaitos dokumentais;

9) draudėjas, gavęs valstybinio socialinio draudimo įstaigos nurodymą, be svarbių priežasčių neatvyksta į ją nurodytu laiku;

10) draudėjas klastoja arba pateikia valstybinio socialinio draudimo įstaigų pareigūnams žinomai suklastotus dokumentus;

11) draudėjas vengia mokėti socialinio draudimo įmokas arba trukdo jas nustatyti ar surinkti;

12) draudėjas pažeidinėja apskaitos taisykles.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai gali atidėti baudų išieškojimą iki vienerių metų, nustatydami baudos mokėjimo grafiką. Delspinigiai skaičiuojami, jeigu pažeidžiamas mokėjimo grafikas.

Apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginčo tvarka netaikant senaties termino. Pirmiausia sumokamos privalomosios įmokos, po to - baudos, o vėliausiai - delspinigiai. Apskaičiuoti arba perskaičiuoti galima ne daugiau kaip penkerių praėjusių kalendorinių metų valstybinio socialinio draudimo fondui priklausančias įmokas.

9. Patikrinimo metu apskaičiuotos įmokos, baudos ir delspinigiai turi būti sumokėti Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

Nr. I-1353, 96.05.28, Žin., 1996, Nr. 53-1250 (96.06.05)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. IX-546, 2001-10-11, Žin., 2001, Nr. 91-3189 (2001-10-26)

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-1831, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 113-5056 (2003-12-03)

 

38(1) straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų delspinigiai

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos moka delspinigius už draudėjams pavėluotai pervestas lėšas Valstybinio socialinio draudimo fondo išmokoms (ligos bei motinystės pašalpoms). Delspinigių dydis nustatomas pagal finansų ministro nustatytą normą, taikomą už pavėluotą mokesčių mokėjimą. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią draudėjas, nustatytu laiku iš fondo negavęs lėšų, išmokėjo šią išmoką jos gavėjui iš savo lėšų, ir skaičiuojami, iki bus pervestos lėšos už šią išmoką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

 

V SKYRIUS. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYMAS

 

39 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo valdymo sistema

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo valdymo sistemą sudaro:

1) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri nustato perspektyvinius ir einamuosius valstybinio socialinio draudimo uždavinius, organizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos patikrinimus;

2) Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

3) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai;

4) draudėjai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

 

40 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba

Valstybinio socialinio draudimo fondo, kaip savarankiškos finansų sistemos grandies, veiklą Lietuvos Respublikoje prižiūri 15 narių taryba. Ji sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms (profesinėms sąjungoms, susivienijimams, asociacijoms ir kt.), darbdavių organizacijoms (susivienijimams, asociacijoms ir kt.) bei valstybės valdymo institucijoms. Apdraustųjų ir darbdavių atstovus deleguoja atstovaujamos organizacijos, o valstybės valdymo institucijų atstovus (viceministrus) skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tarybos sudėtį tvirtina Vyriausybė.

            Tarybai vadovauja socialinės apsaugos ir darbo ministras arba jo įgaliotas tarybos narys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

 

41 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos kompetencija

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba:

1) prižiūri, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai, ir teikia išvadas bei pasiūlymus;

2) teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifų, asignavimų iš valstybės biudžeto skyrimo, rezervo fondo formavimo;

3) svarsto ir teikia išvadą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto bei jo vykdymo ataskaitos;

4) svarsto ir teikia išvadą dėl darbuotojų skaičiaus ir valstybinio socialinio draudimo organizavimo išlaidų normatyvų, taip pat darbo apmokėjimo schemų;

5) pagal savo patvirtintą metodiką tvirtina praeitų metų draudžiamąsias pajamas ir nustato einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, kurias tvirtina Vyriausybė;

6) nagrinėja ir pareiškia nuomonę dėl kitų valstybinio socialinio draudimo bei jo organizavimo ir veiklos klausimų.

Tarybos sprendimai priimami paprasta jos narių balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, Tarybos pirmininko balsas yra lemiamas. Tarybos darbas organizuojamas pagal jos pačios patvirtintą reglamentą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-964, 98.12.10, Žin., 1998, Nr.114-3191 (98.12.30)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. VIII-1785, 00.07.04, Žin., 2000, Nr.58-1714 (00.07.19)

Nr. IX-1247, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5535 (2002-12-24), įsigalioja nuo 2003-01-01

 

42 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kurios pagrindinis uždavinys - operatyvus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų tvarkymas ir apskaita, užtikrinant įmokų surinkimą bei išmokų paskyrimą ir pristatymą gavėjams.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitas bankuose bei antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

Valdyba yra išlaikoma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų ir veikia pagal šį įstatymą ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamus Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų nuostatus.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos funkcijos:

1) vykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą;

2) sudaro sutartis su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl kai kurių draudimo funkcijų atlikimo, išskyrus įmokų rinkimą;

3) užtikrina šiame įstatyme numatytą apdraustųjų aprūpinimą;

4) priima sprendimus dėl kreditinių reikalavimų, atsiradusių dėl įmokų, baudų ir delspinigių nesumokėjimo, vykdymo terminų atidėjimo, kreditinių reikalavimų dalinio ar visiško atsisakymo arba atsiskaitymo už kreditinius reikalavimus Vyriausybės nustatyta tvarka turtu, akcijomis ir vertybiniais popieriais, kai įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, bankrutuojanti įmonė sanuojama ar sudaroma taikos sutartis;

5) įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savanorišką valstybinį socialinį draudimą;

6) kita veikla, numatyta Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatuose.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patikėjimo teise naudoja, valdo Valstybinio socialinio draudimo fondo turtą bei juo disponuoja.

Valdyba turi teisę:

1) įsigyti arba išsinuomoti Lietuvoje ar užsienyje turtą, reikalingą socialinio draudimo veiklai;

2) įsigyti vertybinių popierių ir jais disponuoti;

3) savarankiškai sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio ūkio subjektais, atsiskaityti už pateiktas prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kokia sutarta forma;

4) įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones veiklai, susijusiai su socialiniu draudimu;

5) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įgyvendinti priemones papildomoms pajamoms gauti.

Valdybai vadovauja direktorius, kurį, įvertinęs Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos rekomendacijas, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius yra tiesiogiai atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. VIII-1188, 99.05.18, Žin., 1999, Nr.50-1599 (99.06.09)

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-893, 2002-05-21, Žin., 2002, Nr. 56-2226 (2002-06-07)

Nr. IX-1213, 2002-12-03, Žin., 2002, Nr. 123-5509 (2002-12-24)

 

43 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinės įstaigos

Rajonuose ir miestuose steigiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriai, kurie yra tiesiogiai atsakingi už:

1) valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimą;

2) pensijų išmokėjimą teisingai ir laiku;

3) kitų Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai yra juridiniai asmenys, turi antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybinio herbo atvaizdu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

 

            44 straipsnis. Draudėjų pareigos

Visi draudėjai, kurie turi mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už draudžiamuosius, išvardintus šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, taip pat 4 straipsnio 1 dalies 6, 7 ir 8 punktuose nurodyti asmenys privalo registruotis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose.

            Draudėjai yra atsakingi už teisingą ir laiku atliekamą valstybinio socialinio draudimo įmokų priskaičiavimą ir įmokėjimą į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

            Draudėjai išmoka apdraustiesiems valstybinio socialinio draudimo pašalpas Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatų numatyta tvarka.

Draudėjai teikia valstybinio socialinio draudimo lėšų finansines apyskaitas ir informaciją apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius bei draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-1573, 00.03.16, Žin., 2000, Nr.28-763 (00.04.05)

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-1831, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 113-5056 (2003-12-03)

 

45 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų teisė į kontrolę

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai turi teisę tikrinti dokumentus, kuriais grindžiamos jos administruojamos įmokos ir išmokos.

2. Atlikdami šio įstatymo jiems pavestas funkcijas, Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnai turi teisę:

1) gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, įmonių, įstaigų bei organizacijų ir kitų asmenų, įskaitant bankus ir kitas kredito bei finansų įstaigas, pareigoms atlikti reikalingus duomenis bei dokumentų nuorašus apie tikrinamo juridinio, fizinio asmens ūkinę-finansinę veiklą;

2) norėdami nustatyti, kaip draudėjas vykdo prievoles Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ar kaip mokamos išmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, be išankstinio įspėjimo, pateikę tarnybinį pažymėjimą, įeiti į draudėjo patalpas ar teritoriją, susijusias su jų veikla (įskaitant ir nuomojamas). Be išankstinio įspėjimo įeiti į draudėjo patalpas ar teritoriją (įskaitant ir nuomojamas) galima tik draudėjo darbo metu. Kitais atvejais reikia draudėjo sutikimo;

3) paimti laikinai – iki 30 dienų – iš draudėjo dokumentus, fiksuojančius darbo pajamas, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat išmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, palikus dokumentų paėmimo aktą (šiuo atveju draudėjui turi būti leidžiama pasidaryti paimamų dokumentų kopijas);

4) užantspauduoti laikinai – iki 30 kalendorinių dienų – dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, daryti dokumentų kopijas arba išrašus, žymas ant draudėjo dokumentų, kad būtų išvengta jų klastojimo;

5) duoti draudėjui privalomus vykdyti nurodymus valstybinio socialinio draudimo klausimais;

6) surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus bylose, kurios pagal įstatymą priskirtos valstybinio socialinio draudimo pareigūno kompetencijai;

7) duoti netvarkančiam buhalterinės apskaitos draudėjui privalomus vykdyti nurodymus sutvarkyti buhalterinę apskaitą. Apie tokį nurodymą jie privalo nedelsdami pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;

8) gauti draudėjo paaiškinimus dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų ir išmokų mokėjimo bei draudėjo teritorijoje esančių asmenų paaiškinimus dėl darbo santykių, tarp jų ir draudėjo buvimo, kai yra pagrindas manyti, kad jie faktiškai ten dirba;

9) surašyti nustatytų pažeidimų aktus dėl išmokų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų apskaičiavimo, žalos, padarytos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, atlyginimo arba nepriemokų išmokėjimo gavėjams, taip pat kitų šio įstatymo reikalavimų vykdymo.

3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius ir jo pavaduotojai, teritorinių skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai turi teisę:

1) išieškoti ne ginčo tvarka iš įmonių sąskaitų Lietuvos Respublikos kredito įstaigose laiku nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, baudas ir delspinigius;

2) duoti nurodymus Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms nutraukti pinigų išdavimą bei pervedimą iš įmonių sąskaitų, jeigu jos nustatytu laiku nepateikė valstybinio socialinio draudimo įstaigoms finansinės apyskaitos ar nemoka socialinio draudimo įmokų ilgiau kaip 3 mėnesius, neleidžia patikrinti socialinio draudimo įmokų bei išmokų arba kai tikrinimo metu nustatyti neteisingo įmokų apskaičiavimo faktai;

3) įstatymų nustatyta tvarka skirti administracines nuobaudas. Paskirtos piniginės baudos išieškomos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą;

4) kreiptis į juridinių asmenų vadovus dėl aplinkybių ir sąlygų, trukdančių valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnams tinkamai atlikti pareigas. Įmonių vadovai bei kiti pareigūnai privalo išnagrinėti Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų nurodymus ir nedelsdami (ne vėliau kaip kitą dieną po nurodymo gavimo) pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigai apie priimtas priemones.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius ir jo pavaduotojai turi teisę:

1) siūlyti juridinių asmenų registro tvarkytojui atšaukti įmonės registravimą, jeigu ši be pateisinamų priežasčių nevykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų reikalavimų dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo, finansinių ataskaitų ir duomenų apie apdraustuosius pateikimo;

2) areštuoti draudėjo turtą bei jo lėšas banko sąskaitose Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka, jeigu Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigoms nesumokėta (nepervesta) įmokos, baudos ir delspinigiai.

5. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų pareigūnai, įgyvendindami įstatymo jiems suteiktas teises ir eidami pareigas, atliekamus veiksmus įformina sprendimais. Jų formas (aktas, pažyma, nurodymas, nutarimas, raginimas ir kt.) ir užpildymo tvarką nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-455, 94.05.12, Žin., 1994, Nr. 39-702 (94.05.25)

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1545, 96.09.25, Žin., 1996, Nr.98-2232 (96.10.11)

Nr. VIII-1086, 99.03.16, Žin., 1999, Nr.32-900 (99.04.09)

Nr. VIII-1383, 99.11.04, Žin., 1999, Nr.99-2844 (99.11.24)

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-1831, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 113-5056 (2003-12-03)

 

46 straipsnis. Ginčų, kylančių iš valstybinio socialinio draudimo teisinių santykių,

sprendimas

1. Draudėjai ir apdrausti asmenys turi teisę apskųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų, atliekančių šio įstatymo jiems pavestą kontrolę, veiksmus.

2. Skundus nagrinėja atitinkamo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus vedėjas arba jo pavaduotojas, o skundus dėl šių pareigūnų veiksmų – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Skundus dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos veiksmų nagrinėja teismas.
3. Skundai dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų veiksmų nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią draudėjas ar apdraustas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie pažeistą teisę. Skundą dėl nepriimto sprendimo draudėjai ir apdrausti asmenys turi teisę pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas.
4. Šiame straipsnyje nustatytais terminais pateiktą skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus vedėjas, jo pavaduotojas arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba pagal savo kompetenciją išnagrinėja ir priima sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
5. Apdraustų asmenų ginčai su draudėjais ir Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigomis dėl pensijų, pašalpų ir kitų išmokų yra sprendžiami šiame įstatyme, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
6. Ginčus dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų stažo ir dėl draudžiamųjų bei joms prilyginamų pajamų nagrinėja teismas.

7. Draudėjų skundai dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų patikrinimo metu apskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų, paskirtų baudų, apskaičiuotų delspinigių nagrinėjami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Skundai dėl kitų Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų veiksmų, susijusių su šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų administravimo funkcijų atlikimu, nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. IX-615, 2001-11-20, Žin., 2001, Nr. 103-3657 (2001-12-07), įsigalioja nuo 2002 01 01

Nr. IX-869, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1983 (2002-05-24)

Nr. IX-1229, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5521 (2002-12-24)

Nr. IX-1831, 2003-11-18, Žin., 2003, Nr. 113-5056 (2003-12-03)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                               V.LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1991 m. gegužės 21 d.

            Nr. I-1336

 

__________________

 

Pakeitimai:

 

1.