@D1=19910521;D2=19960528;D3=19960614

Pakeitimai:

 1.

 Parlamentas, Įstatymas

{#19920416AA2501 ;} Nr. 1-2501, 92.04.16, Žin., 1992, Nr. 13-350

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

 2.

 Parlamentas, Įstatymas

{#19940512AA0455 ;} Nr. 1-455, 94.05.12, Žin., 1994, Nr. 39-702 (94.05.25)

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

 PAPILDYMO

 

 3.

 Parlamentas, Įstatymas

{#19941103AA0623 ;} Nr. 1-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

 PAKEITIMO

 

 4.

 Parlamentas, Įstatymas

{#19941129AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

 PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 5.

 Parlamentas, Įstatymas

{#19950427AA0869 ;} Nr. 1-869, 95.04.27, Žin., 1995, Nr. 36-889 (95.05.03)

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

 PAKEITIMO

 

 6.

 Parlamentas, Įstatymas

{#19950705AA1024 ;} Nr. 1-1024, 95.07.05, Žin., 1995, Nr. 59-1481 (95.07.19)

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

 PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

 7.

 Parlamentas, Įstatymas

{#19951017AA1062 ;} Nr. 1-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

 PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 8.

 Parlamentas, Įstatymas

{#19960528AA1353 ;} Nr. 1-1353, 96.05.28, Žin., 1996, Nr. 53-1250 (96.06.05)

 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 37-1

 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 *** Pabaiga ***

 

 

                      LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

                 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO

 

                        Į S T A T Y M A S

 

 

 

 

                 I SKYRIUS. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

     1 straipsnis. Valstybinis socialinis draudimas

 

     Valstybinis   socialinis   draudimas  -  valstybės nustatytų

socialinių    ekonominių priemonių sistema,  teikianti

apdraustiesiems   Respublikos   gyventojams,  taip   pat įstatymo

numatytais   atvejais   apdraustųjų   šeimų   nariams   gyvenimui

reikalingų lėšų ir paslaugų, jei jie negali dėl įstatymo numatytų

priežasčių apsirūpinti  iš darbo  ir kitokių  pajamų  arba    dėl

įstatymo numatytų   svarbių   priežasčių turi papildomų  išlaidų.

Įgyvendinant valstybinį socialinį draudimą, dalyvauja draudėjų ir

draudžiamųjų interesus ginančios organizacijos.

 

     2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo

                    reguliavimas

 

     Valstybinį  socialinį   draudimą  reguliuoja   šis  ir  kiti

Lietuvos Respublikos  socialinio aprūpinimo  įstatymai, taip  pat

Valstybinių  socialinio   draudimo  pensijų  įstatymas,  Lietuvos

Respublikos   Vyriausybės   tvirtinami   Valstybinių   socialinio

draudimo  pensijų  skyrimo  ir  mokėjimo  nuostatai,  Valstybinio

socialinio draudimo  pašalpų  nuostatai,  Valstybinio  socialinio

draudimo  įstaigų  nuostatai,  taip  pat  Valstybinio  socialinio

draudimo  fondo   biudžeto   sudarymo   ir   vykdymo   taisyklės,

Savanoriškojo valstybinių socialinio pensijų draudimo taisyklės.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo rūšys

 

     Lietuvos   Respublikoje    nustatomos   tokios   valstybinio

socialinio draudimo rūšys:

     1) pensijų  draudimas, kai  draudžiama pensijoms, numatytoms

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme;

     2) ligos  ir motinystės  draudimas, kai  draudžiama ligos ir

motinystės (tėvystės)  pašalpoms, numatytoms  šio  įstatymo  6-17

straipsniuose,  taip  pat  laidojimo  pašalpoms,  numatytoms  šio

įstatymo 20-22 straipsniuose;

     3)   sveikatos   draudimas,   kai   draudžiama   gydymo   ir

profilaktikos išlaidų kompensacijoms, numatytoms šio įstatymo 23-

26 straipsniuose;

     4) draudimas  nuo nedarbo, kai draudžiama bedarbio pašalpoms

pagal Gyventojų  užimtumo įstatymą. Iš šio draudimo lėšų taip pat

kompensuojama už  kitas nedarbo  priemones,  numatytas  Gyventojų

užimtumo įstatyme;

     5)  draudimas   nuo  nelaimingų   atsitikimų  gamyboje,  kai

draudžiama pašalpoms  suluošinimo darbe  ir profesinių  susirgimų

atvejais ir  kitoms išmokoms,  numatytoms Draudimo nuo nelaimingų

atsitikimų darbe įstatyme.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     4 straipsnis. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu

                   draudimu

 

     Asmenų, draudžiamų  kiekvienos rūšies  draudimu, kategorijas

nustato atitinkami  įstatymai, reguliuojantys tos rūšies draudimo

tvarką.

     Šio įstatymo nustatyta tvarka privalomai draudžiami:

     1)  asmenys,   dirbantys  pagal  darbo  sutartis,  taip  pat

dirbantys narystės  pagrindais renkamose  institucijose,  ūkinėse

bendrijose,   žemės    ūkio   bendrovėse    arba    kooperatinėse

organizacijose ir gaunantys atlyginimą už darbą;

     2) individualių  (personalinių) įmonių  savininkai ir  jiems

Vyriausybės nustatyta  tvarka prilyginti  savarankiškai dirbantys

asmenys;

     3)  ūkininkai   ir  dirbantys  ūkyje  pilnamečiai  jų  šeimų

nariai.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     5 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo stažas

 

     Valstybinio socialinio   draudimo stažas  - tai  laikas, kai

asmuo pats   mokėjo ar  už  tą  asmenį  buvo  mokamos valstybinio

socialinio draudimo  įmokos, taip  pat kiti laikotarpiai, kuriuos

valstybinio   socialinio  draudimo stažui  prilygina  galiojantys

įstatymai.

 

 

 

      II SKYRIUS.  VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPOS

 

                       1. Ligos pašalpa

 

 

     6 straipsnis. Ligos pašalpos skyrimo atvejai

 

     Ligos pašalpa skiriama:

     1) atsiradus nedarbingumui dėl ligos ar traumos;

     2) susirgus šeimos nariui, kurį būtina slaugyti;

     3) epideminių situacijų atvejais;

     4) esant proteziniame-ortopediniame stacionare;

     5) laikinai  perkėlus į  kitą darbą  dėl susirgimo profesine

liga, tuberkulioze arba dėl užkrečiamų ligų sukėlėjų nešiojimo.

     Ligos  pašalpa  kaip  nedarbingumo   dėl  ligos  atveju   (1

punktas)   taip   pat   skiriama   iškilus   būtinybei    gydytis

tuberkuliozės arba kitoje sanatorijoje, į kurią siunčiama  baigti

gydymą  po  sunkaus  susirgimo,  įrašyto  į Sveikatos apsaugos ir

Socialinės apsaugos ministerijų tvirtinamą sąrašą (24  straipsnio

trečioji dalis).

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     7 straipsnis. Teisė į ligos pašalpą

 

     Teisę į  ligos  pašalpą turi  apdraustieji,

išvardinti šio  įstatymo 4  straipsnio 1-6 punktuose, jei jie dėl

šio įstatymo  6 straipsnyje  numatytų priežasčių yra palaisvinami

nuo darbo   ar tarnybinių pareigų ir  dėl to  praranda savo darbo

pajamas. Šią  teisę jie įgyja  nuo  pirmosios  darbo  (draudimo)

dienos.

     Pašalpa bendrąja  tvarka mokoma, jei teisė ją gauti atsirado

darbo laikotarpiu   (įskaitant bandomąjį  laiką  ir atleidimo  iš

darbo dieną),   taip pat  trijų kalendorinių dienų po savanoriško

išėjimo iš  darbo arba  atleidimo su teise gauti išeitinę pašalpą

laikotarpiu.

     Asmenys,  kurie  buvo  draudžiami   pagal  šio  įstatymo   4

straipsnio 1 punktą ir neteko  darbo, turi teisę į ligos  pašalpą

dėl ligos arba traumos (6 straipsnio 1 punktas), jei jie  prarado

darbingumą laikotarpiu,  kuriuo pagal  įstatymus mokama  išeitinė

pašalpa,  visas  uždarbis  arba  jo  dalis ir yra nedarbingi šiam

laikotarpiui pasibaigus.

     Pagrindas  skirti   ligos  pašalpą   yra  nustatyta   tvarka

išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     8 straipsnis. Ligos pašalpos mokėjimo trukmė

 

     Apdraustiesiems,   netekusiems   darbingumo  dėl  ligos arba

traumos (6   straipsnio 1  punktas)   šio įstatymo  7 straipsnyje

nurodytais laikotarpiais,  ligos  pašalpa mokama

nuo pirmosios  darbingumo netekimo  dienos (neskaitant  dienų, už

kurias buvo  gauta išeitinė pašalpa arba uždarbis) iki darbingumo

atstatymo arba iki invalidumo pripažinimo.

     Ligos  pašalpa  už pirmąsias  dvi kalendorines  nedarbingumo

dėl ligos,  nelaimingo atsitikimo darbe, susirgimo profesine liga

ar kitokio  sveikatos  pakenkimo,  susijusio  su  darbu,  dienas,

išskyrus motinystės  pašalpą už nėštumo ir gimdymo laikotarpį bei

šeimos nario  slaugos pašalpą, moka darbdavys iš savo lėšų. Ligos

atveju ši  pašalpa turi  būti ne  mažesnė  kaip  80  procentų,  o

nelaimingo atsitikimo  darbe, susirgimo profesine liga ar kitokio

sveikatos pakenkimo, susijusio su darbu, atveju - ne mažesnė kaip

100   procentų   jos   gavėjo   vidutinio   mėnesinio   uždarbio,

apskaičiuoto pagal  paskutinių trijų mėnesių darbo užmokestį. Nuo

trečios kalendorinės  nedarbingumo dienos ligos pašalpa mokama iš

Valstybinio socialinio  draudimo fondo  ir yra  šio  įstatymo  10

straipsnyje nurodyto dydžio.

     Laikiniems ir  sezoniniams    darbuotojams,      netekusiems

darbingumo sutarties  galiojimo laikotarpiu, pašalpa dėl bendrojo

susirgimo mokama  ne ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų po

darbo sutarties galiojimo pabaigos.

     Susižalojus   darbe,    susirgus   profesine    liga    arba

tuberkulioze, asmenims,  dirbantiems pagal laikinojo ar sezoninio

darbo sutartį,  pašalpa mokama  šio straipsnio  pirmojoje  dalyje

nustatyta tvarka.

     Dirbantiems  invalidams   ligos  pašalpų   mokėjimo   trukmė

nustatoma Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatuose.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

{#19951017AA1062 ;} Nr. 1-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

 

 

     9 straipsnis. Ligos pašalpa atostogų metu

 

     Atsiradus laikinajam  nedarbingumui  dėl  ligos  ar  traumos

kasmetinių   apmokamų   atostogų  metu,  pašalpa mokama  už visas

sirgtas darbo dienas, patvirtintas nedarbingumo pažymėjimu.

     Atsiradus laikinajam nedarbingumui neapmokamų atostogų metu,

pašalpa mokama  nuo tos  dienos, kurią darbuotojas turėjo pradėti

dirbti.

 

     10 straipsnis. Ligos pašalpos dydis

 

     Ligos pašalpa  mokama 80  procentų kompensuojamojo  uždarbio

dydžio.

     Jei laikinasis  nedarbingumas trunka  ilgiau kaip trisdešimt

kalendorinių dienų,  nuo trisdešimt pirmosios mokama 100 procentų

kompensuojamojo uždarbio dydžio laikinojo nedarbingumo pašalpa.

     Susižalojus  darbe  ar  susirgus  profesine  liga,  taip pat

asmenims,    dalyvavusiems   likviduojant   Černobylio   atominės

elektrinės   avarijos   padarinius,   ligos  pašalpa  mokama  100

procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio.

     Ligos  pašalpa,  skiriama  pagal  6  straipsnio 1-4 punktus,

negali būti  mažesnė už  Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatytą

darbo  užmokesčio  minimumą,  apskaičiuotą  proporcingai  dirbtam

laikui arba atliktam darbui.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

{#19951017AA1062 ;} Nr. 1-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

 

     11 straipsnis. Kompensuojamasis uždarbis pašalpai

                    skaičiuoti

 

     Kompensuojamasis  uždarbis  ligos  ir  motinystės (tėvystės)

pašalpoms yra skaičiuojamas  pagal visose darbo  vietose gaunamas

pajamas,   nuo   kurių   skaičiuojamos   privalomojo  valstybinio

socialinio   draudimo   įmokos.      Kompensuojamasis    uždarbis

apskaičiuojamas  pagal  Valstybinio  socialinio  draudimo pašalpų

nuostatus.  Visais  atvejais  kompensuojamasis  uždarbis pašalpai

skaičiuoti  negali  viršyti  Statistikos  departamento  skelbiamo

užpraeito mėnesio vidutinio darbo užmokesčio trijų dydžių sumos.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

{#95FDAA1024 ;} Nr. 1-1024, 95.07.05, Žin., 1995, Nr. 59-1481 (95.07.19)

 

     12 straipsnis. Sąlygos, kurioms esant, pašalpa nemokama

 

     Ligos pašalpa nemokama:

     1) asmenims, laikinai nedarbingiems dėl traumų, gautų darant

nusikaltimus;

     2) asmenims,  sužalojusiems savo  arba    savo    globotinių

sveikatą,   kad    išvengtų   darbo   ar   kitokių   pareigų arba

apsimetusiems sergančiais (simuliantams);

     3) asmenims,  kurių laikinojo  nedarbingumo       tiesioginė

priežastis   -    alkoholio,  narkotinių arba  toksinių  medžiagų

vartojimas.

     Tuo  atveju,  kai   savanoriškai  gydomasi  stacionare   nuo

alkoholizmo,  narkomanijos  ar   toksikomanijos,  ligos   pašalpa

mokama  ne  ilgiau  kaip   keturiolika  kalendorinių  dienų   per

kalendorinius metus.

     Asmenims, pažeidžiantiems     gydytojo  nustatytą  gydymo ir

slaugos režimą,  be   svarbių   priežasčių  neatvykstantiems  pas

gydytoją  arba   į  įstatymo  nustatytą  darbingumo  patikrinimą,

pašalpa Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatų numatyta

tvarka gali būti neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     13 straipsnis. Ligos pašalpa šeimos nariui slaugyti

 

     Pašalpa sergančiajam  šeimos nariui  slaugyti mokama,  jeigu

gydytojo nurodymu būtina ligonį slaugyti.

     Slaugant   šeimos   narį,  pašalpa   mokama  ne  ilgiau kaip

septynias kalendorines dienas.

     Slaugant sergantį  iki keturiolikos  metų  amžiaus    vaiką,

pašalpa mokama ne ilgiau kaip keturiolika kalendorinių dienų.

     Slaugant  stacionare  sergantį iki  septynerių  metų  vaiką,

taip pat  vaiką iki  keturiolikos metų, sergantį onkohematologine

liga, po  sudėtingos operacijos,  traumos  ar  nudegimo,  pašalpa

mokama visą  slaugymo laiką,  bet ne  ilgiau kaip šimtą dvidešimt

dvi dienas.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     14 straipsnis. Ligos pašalpa epideminių situacijų atveju

 

     Įvedus nustatyta  tvarka  karantino  režimą  ypač  pavojingų

infekcijų   židiniuose,  pašalpa  mokama  nušalintiems  nuo darbo

asmenims.

     Valstybiniams  gydytojams  higienistams  laikinai  nušalinus

apdraustąjį kaip užkrečiamų  ligų sukėlėją nešiotoją  ir negalint

jo  perkelti  į  kitą  darbą,  ligos  pašalpa  jam  mokama   visą

nušalinimo   nuo    darbo   laiką    ir   apskaičiuojama    pagal

kompensuojamąjį  uždarbį  tik  toje  darbovietėje,  kurioje   jis

nušalintas nuo darbo.

     Valstybiniams gydytojams higienistams įvedus vaikų įstaigose

infekcijų plitimą  ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei

prižiūrėti vaiką, pašalpa mokama kaip šeimos nario slaugos atveju

pagal šio įstatymo 13 straipsnio antrąją dalį.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     15 straipsnis. Pašalpa, esant proteziniame-ortopediniame

                    stacionare

 

     Paguldžius apdraustąjį  į  protezinį-ortopedinį  stacionarą,

pašalpa mokama   už  visą  jame  būtą  laiką, taip pat  vykimo  į

stacionarą ir atgal laiką.

 

     16 straipsnis. Pašalpa laikinai perkėlus į kitą darbą

 

     Jeigu apdraustasis dėl profesinės ligos, tuberkuliozės, taip

pat dėl  to, kad  jis yra  užkrečiamų ligų sukėlėjų nešiotojas (6

straipsnio 5  punktas), laikinai  negali dirbti  savo darbo, bet,

nepažeisdamas paskirto  gydymo, gali  dirbti kitą darbą ir dėl to

pagal medicininę  išvadą perkeliamas  į kitą  darbą, jam  pašalpa

mokama už visą perkėlimo laiką, bet ne ilgiau kaip du mėnesius ir

tokio dydžio,    kad  gaunamas   uždarbis  ir  pašalpa  neviršytų

vidutinio uždarbio iki perkėlimo.

 

               2. Motinystės (tėvystės) pašalpa

 

     17 straipsnis. Motinystės (tėvystės) pašalpa

 

     Motinystės  (tėvystės)  pašalpa  iš  valstybinio  socialinio

draudimo lėšų skiriama vienam iš tėvų (globėjų), apdraustam pagal

šio įstatymo 4 straipsnio 1 punktą.

     Moterims, pagimdžiusioms suėjus dvidešimt aštuonioms nėštumo

savaitėms ir  vėliau, apmokama  už  septyniasdešimt  kalendorinių

dienų iki  gimdymo ir už penkiasdešimt šešias kalendorines dienas

po gimdymo  (komplikuoto gimdymo  atveju ir kai gimė daugiau negu

vienas vaikas - už septyniasdešimt kalendorinių dienų). Moterims,

pagimdžiusioms  suėjus   dvidešimt  dviems   nėštumo   savaitėms,

apmokama už  dvidešimt aštuonias  kalendorines dienas  po gimdymo

(jei kūdikis  gyvena, apmokama  už penkiasdešimt šešias dienas po

gimdymo). Už  šioje  dalyje  nurodytus  laikotarpius  mokama  100

procentų kompensuojamojo uždarbio.

     Pasibaigus  šio   straipsnio  antrojoje  dalyje  nurodytiems

laikotarpiams, vienam  iš tėvų  (vieninteliam esamam  iš tėvų  ar

globėjui), kuris  pagal Atostogų  įstatymą  yra  išleistas  vaiko

priežiūros atostogų,  mokama 60 procentų kompensuojamojo uždarbio

dydžio pašalpa,  bet ne  mažesnė kaip  nustatytas minimalus darbo

užmokestis, iki vaikui sukanka vieneri metai.

     Jei asmuo,  gaunantis šiame  straipsnyje nurodytą motinystės

(tėvystės) pašalpą,  atleidžiamas iš  darbo dėl įmonės, įstaigos,

organizacijos likvidavimo,  pašalpa mokama, jei tuo metu nemokama

išeitinė pašalpa.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94JBAA0623 ;} Nr. 1-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

                   3. Pašalpa vaiko priežiūrai

 

     18 straipsnis. (Panaikintas)

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94JBAA0623 ;} Nr. 1-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

 

     19 straipsnis. (Panaikintas)

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94JBAA0623 ;} Nr. 1-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

 

                      4. Laidojimo pašalpa

 

     20 straipsnis. Teisė į laidojimo pašalpą

 

     Laidojimo pašalpa  mokama, mirus  pačiam  apdraustajam    (4

straipsnis) arba jo išlaikomajam šeimos nariui.

     Mirus apdraustajam,  laidojimo  pašalpa  mokama    mirusiojo

šeimos nariams   arba tiems  asmenims,  kurie  jį  laidojo. Mirus

apdraustojo šeimos nariui, pašalpa mokama pačiam apdraustajam.

     Laidojimo  pašalpa   nemokama,   kai   laidojama   valstybės

(savivaldybės) lėšomis.

 

     21 straipsnis. Laidojimo pašalpos dydis

 

     Laidojimo pašalpa   mokama  trijų  minimalių  gyvenimo lygių

dydžio.

 

     22 straipsnis. Pašalpos išmokėjimas, mirus asmeniui,

                    turėjusiam teisę ją gauti

 

     Ligos,  nėštumo  ir  gimdymo  pašalpos,  negautos iki gavėjo

mirties  dienos,  išmokamos  kartu  su  juo  gyvenusiems   šeimos

nariams, taip  pat nedarbingiems  asmenims, kurie  buvo mirusiojo

išlaikomi.

     Pašalpa vaiko  iki trejų metų priežiūrai, negauta dėl gavėjo

mirties,  išmokama   likusiam  tėvui   arba  asmeniui,  faktiškai

auginančiam vaiką.

     Negauta pašalpa į paveldimą turtą neįtraukiama.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

          III SKYRIUS. GYDYMO IR PROFILAKTIKOS IŠMOKOS

 

 

     23 straipsnis. Išlaidų vaistams ir medicinos pagalbos

                    priemonėms kompensavimas

 

     Iš  valstybinio  socialinio  draudimo  fondo  kompensuojamos

išlaidos  ambulatorinio  gydymo  metu  naudojamiems  būtiniesiems

vaistams  ir   medicinos  pagalbos   priemonėms  pagal  Sveikatos

apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintą

sąrašą. Vaistų  išlaidos  kompensuojamos  pagal  bazines  kainas,

kurios apskaičiuojamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Visa  bazinė   vaistų  kaina   ir  visa  medicinos  pagalbos

priemonių kaina kompensuojama:

     1) apdraustųjų,  išvardintų  šio  įstatymo  4  straipsnio  1

punkte, apdraustųjų,  netekusių darbo  ir gaunančių išeitinę arba

bedarbio pašalpas, taip pat asmenų, gaunančių arba turinčių teisę

gauti valstybinę  socialinio draudimo  pensiją, vaikams iki trejų

metų;

     2) I  grupės invalidams,  gaunantiems arba  turintiems teisę

gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją;

     3) šio  įstatymo 4  straipsnyje  išvardintiems  apdraustiems

asmenims, netekusiems darbo ir gaunantiems išeitinę arba bedarbio

pašalpas, taip  pat asmenims,  gaunantiems arba  turintiems teisę

gauti valstybinę  socialinio draudimo pensiją, ir jų išlaikomiems

nedarbingiems šeimos  nariams, susirgusiems ligomis, įrašytomis į

Sveikatos apsaugos  bei Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijų

patvirtintą sąrašą.

     80 procentų  bazinės vaistų  kainos ir 80 procentų medicinos

pagalbos priemonių kainos kompensuojama:

     1)  šio   įstatymo  4   straipsnio   1   punkte   išvardintų

apdraustųjų, netekusių  darbo ir gaunančių išeitinę arba bedarbio

pašalpas, taip  pat asmenų,  gaunančių arba  turinčių teisę gauti

valstybinę socialinio  draudimo pensiją,  vaikams nuo  trejų  iki

septynerių metų;

     2)  gaunantiems   arba  turintiems  teisę  gauti  valstybinę

socialinio draudimo pensiją II grupės ir nedirbantiems III grupės

invalidams bei kitiems nedirbantiems pensininkams.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     24 straipsnis. Kelialapiai į sanatorines įstaigas

 

     Išlaidos     kelialapiams     į     sanatorines     įstaigas

kompensuojamos,    remiantis    Vyriausybės    nustatyta   tvarka

patvirtintomis    standartinėmis    sanatorinio   gydymo   dienos

kainomis.

     Valstybinio  socialinio  draudimo  lėšomis  apdraustiesiems,

išvardintiems    4    straipsnyje,   ,pensininkams,   gaunantiems

valstybinio   socialinio   draudimo   pensijas,   apmokama   visa

standartinė  jų  sergančių  vaikų  iki septynerių metų amžiaus ir

vaikų  invalidų  iki  šešiolikos  metų amžiaus sanatorinio gydymo

dienų  kaina,  jei vaikas vyksta gydytis pagal atskirą kelialapį,

arba  90  procentų standartinės kainos, jei vaikas vyksta gydytis

pagal  bendrą  kelialapį  kartu su apdraustuoju. Visa standartinė

sanatorinio  gydymo  kaina apmokama taip pat I grupės invalidams,

kuriems paskirta valstybinio socialinio draudimo pensija.

     Valstybinio   socialinio   draudimo  lėšomis  apmokama  visa

standartinė  sanatorinio  gydymo  kaina šiems siunčiamiems baigti

gydymą  po  sunkaus  susirgimo,  įrašyto  į Sveikatos apsaugos ir

Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijų  patvirtintą sąrašą,

asmenims:

     1) apdraustiesiems, išvardintiems 4 straipsnio 1 punkte;

     2)  asmenims,  kurie  buvo  draudžiami  pagal šio įstatymo 4

straipsnio  1  punktą  ir  neteko  darbo, jei sanatorinis gydymas

paskirtas  išeitinės  pašalpos  arba  ligos  pašalpos,  paskirtos

darbo laikotarpiu, gavimo metu;

     3)  pensininkams  arba  turintiems  teisę gauti, gaunantiems

valstybinio socialinio draudimo pensijas;

     4)   šio   straipsnio   1-3   punktuose   išvardintų  asmenų

išlaikomiems šeimos nariams.

     Kitais  atvejais apdraustiesiems, išvardintiems 4 straipsnio

1  punkte,  ir  jų  vaikams nuo septynerių iki šešiolikos metų iš

valstybinio   socialinio   draudimo  lėšų  apmokama  50  procentų

kiekvienos  sanatorinio  gydymo  dienos  standartinės  kainos,  o

pensininkams,   gaunantiems   valstybines   socialinio   draudimo

pensijas, - 80 procentų standartinės kainos.

 

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

{#19951017AA1062 ;} Nr. 1-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

 

 

     25 straipsnis. Kompensacija donorams

 

     Apdraustajam donorui, davusiam 450 mililitrų kraujo arba 600

mililitrų  plazmos,  iš  valstybinio  socialinio  draudimo  fondo

mokama  kompensacija,   lygi   trijų   dienų   vidutiniam   darbo

užmokesčiui Lietuvos Respublikoje. Apdraustajam donorui, davusiam

mažiau kaip  450 mililitrų  kraujo arba mažiau kaip 600 mililitrų

plazmos,  iš   valstybinio  socialinio   draudimo  fondo   mokama

kompensacija, lygi  dviejų  dienų  vidutiniam  darbo  užmokesčiui

Lietuvos Respublikoje.

     Vienos   dienos    vidutinis   darbo   užmokestis   Lietuvos

Respublikoje  apskaičiuojamas   pagal  užpraeito   mėnesio  prieš

duodant kraują  ar plazmą  vidutinį  darbo  užmokestį,  paskelbtą

Statistikos departamento  prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybės,

dalijant jį  iš užpraeito  mėnesio prieš duodant kraują ar plazmą

darbo dienų  skaičiaus. Užpraeito mėnesio prieš duodant kraują ar

plazmą darbo  dienų skaičius  nustatomas pagal penkių darbo dienų

savaitę.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#92COAA2501 ;} Nr. 1-2501, 92.04.16, Žin., 1992, Nr. 13-350

{#95CZAA0869 ;} Nr. 1-869, 95.04.27, Žin., 1995, Nr. 36-889 (95.05.03)

 

     26 straipsnis. Išlaidų transportui kompensavimas

 

     Šio įstatymo  4 straipsnyje  išvardintiems  apdraustiesiems,

gaunantiems arba  turintiems teisę  gauti  valstybinę  socialinio

draudimo pensiją,  jeigu jiems  invalidumą  nustatančių  komisijų

sprendimu pripažinta  teisė  įsigyti  specialiuosius  lengvuosius

automobilius,  kas   mėnesį  išmokama   25   procentų   mėnesinio

minimalaus gyvenimo lygio dydžio transporto išlaidų kompensacija,

nepaisant to, ar jie yra įsigiję automobilį.

     I grupės invalidams, gaunantiems arba turintiems teisę gauti

valstybinę socialinio  draudimo pensiją,  patiems  vairuojantiems

specialiuosius automobilius,  kas  mėnesį  papildomai  mokama  25

procentų mėnesinio  minimalaus gyvenimo  lygio dydžio  transporto

išlaidų kompensacija.

     Šio  straipsnio  pirmojoje  dalyje  išvardintiems  asmenims,

kuriems  dėl   sutrikusių  judėjimo   funkcijų   sunku   naudotis

visuomeniniu transportu,  mokama specialiųjų lengvųjų automobilių

arba motorinių  vežimėlių įsigijimo  ir jų  techninio  pritaikymo

išlaidų kompensacija, jeigu pagal invalidumą nustatančių komisijų

sprendimą ir  nustatytos formos  pažymą šie  asmenys  turi  teisę

įsigyti ir  gali vairuoti  šiuos  lengvuosius  automobilius  arba

motorinius  vežimėlius.   Šių  kompensacijų  mokėjimo  tvarką  ir

dydžius  tvirtina  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  Valstybinio

socialinio draudimo fondo tarybos teikimu.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     27 straipsnis. Sąlygos, kurioms esant, gydymo ir

                    profilaktikos išmokos nemokamos

 

     Apdraustasis   netenka    teisės   į   23-26   straipsniuose

išvardintas išmokas   iš valstybinio  socialinio draudimo lėšų 12

straipsnyje nurodytais atvejais.

 

 

 

      IV SKYRIUS. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FINANSAI

 

 

     28 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    biudžetas

 

     Lietuvos   Respublikos   valstybinio   socialinio   draudimo

finansų  pagrindą  sudaro   savarankiškas  Lietuvos   Respublikos

valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas, neįtraukiamas  į

Valstybės ir savivaldybių biudžetus.

     Lietuvos Respublikos  valstybinio socialinio  draudimo fondo

biudžetą  ir  jo  vykdymo  metinę  ataskaitą  tvirtina   Lietuvos

Respublikos Vyriausybė.

     Lietuvos Respublikos  valstybinio socialinio  draudimo fondo

biudžetas  sudaromas  kalendoriniams  metams.   Biudžetas  ir  jo

vykdymo ataskaita skelbiami viešai Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Lietuvos Respublikos  valstybinio socialinio  draudimo fondo

biudžeto  projektą  rengia  ir  pateikia  Vyriausybei   tvirtinti

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba.

     Lietuvos Respublikos  valstybinio socialinio  draudimo fondo

biudžeto  sudarymo   ir  vykdymo   taisykles  tvirtina   Lietuvos

Respublikos Vyriausybė.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

 

     29 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo ir Lietuvos

                    Respublikos valstybės biudžetų santykiai

 

     Asignavimai  iš   Valstybės  biudžeto   skiriami,  kai   dėl

Aukščiausiosios Tarybos  priimtų įstatymų arba kitokių nenumatytų

priežasčių padidėja  socialinio draudimo  išlaidos arba  sumažėja

pajamos, o įmokų socialiniam draudimui tarifai nekeičiami.

 

     30 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto

                    pajamos

 

     Lietuvos   Respublikos   valstybinio   socialinio   draudimo

biudžeto pajamas sudaro:

     1) juridinių  bei fizinių  asmenų privalomosios  valstybinio

socialinio draudimo įmokos;

     2) Valstybinio  socialinio draudimo  fondo valdybos  veiklos

pajamos;

     3) asignavimai   iš Valstybės  biudžeto, skiriami  pagal šio

įstatymo 29 straipsnį;

     4) valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos.

     Valstybinio   socialinio  draudimo  fondo  biudžeto  pajamos

apskaitomos  atskirose   sąskaitose  pagal  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės nustatytus kiekvienos draudimo rūšies įmokų dydžius.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     31 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    biudžeto išlaidos

 

     Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo  biudžeto  išlaidos

skirstomos  ir   apskaitomos  pagal   draudimo   rūšis.   Išlaidų

straipsnių klasifikaciją  nustato Valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     32 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    rezervas

 

     Valstybinio   socialinio    draudimo   fondui   stabilizuoti

sudaromas fondo  rezervas, kuris yra ne mažesnis kaip 15 procentų

metinės pajamų  sumos. Šis  fondas formuojamas  iš pajamų dalies,

viršijančios išlaidas.

     Jeigu  rezervo  fonde  susikaupia  20  ir  daugiau  procentų

metinės  pajamų  sumos,  Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo

taryba turi teikti Vyriausybei siūlymus dėl įmokų tarifų mažinimo

arba išmokų didinimo.

     Rezervo lėšos  Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos

sprendimu gali  būti naudojamos  išlaidoms, kurių  nebuvo  galima

numatyti  tvirtinant   biudžetą,  apmokėti   ir  pajamų  laikinam

trūkumui padengti.

     Taryba privalo  užtikrinti Valstybinio  socialinio  draudimo

fondo rezervo lėšų realiosios vertės išsaugojimą.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     33 straipsnis. Kasos apyvartos lėšos

 

     Valstybinio socialinio  draudimo  fondo  biudžete  sudaromos

kasos apyvartos  lėšos, būtinos  pinigų cirkuliacijai užtikrinti.

Šių lėšų dydis nustatomas tvirtinant fondo biudžetą.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     34 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos

 

     Drausdamas asmenis,  išvardintus šio įstatymo 4 straipsnio 1

punkte, darbdavys  privalo mokėti  nustatyto  dydžio  valstybinio

socialinio draudimo įmokas.

     Įmokos    skaičiuojamos    nuo    kiekvienam    apdraustajam

priskaičiuoto atlyginimo už darbą.   Atlyginimo suma, nuo  kurios

skaičiuojamos  įmokos,   negali  būti   mažesnė  kaip   kiekvieno

kalendorinio mėnesio minimalus darbo užmokestis.

     Asmenys,  išvardinti  šio  įstatymo  4  straipsnio  2  ir  3

punktuose,  valstybinio  socialinio  draudimo  įmokas moka patys.

Jie  gali  įmokų  nemokėti  (tas  laikotarpis  bus neįskaitytas į

valstybinio  socialinio  draudimo  stažą) tik tada, jeigu jie yra

Valstybinio  socialinio  draudimo fondo pensininkai, taip pat jei

yra  draudžiami  valstybiniu  socialiniu  draudimu pagal Lietuvos

Respublikos  įstatymus,  o  ūkininkai  -  už  save ir pilnamečius

šeimos  narius,  dirbančius  ūkyje,  - dar ir tuo atveju, kai šie

asmenys  turi  būtinąjį stažą pensijai gauti. Įmokų dydis bazinei

valstybinei  socialinio  draudimo  pensijai gauti apskaičiuojamas

pagal aktuarinius skaičiavimus ir tvirtinamas Vyriausybės.

     Įmokų  mokėjimo   terminus  ir  tvarką  nustato  Valstybinio

socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

{#95FDAA1024 ;} Nr. 1-1024, 95.07.05, Žin., 1995, Nr. 59-1481 (95.07.19)

{#19951017AA1062 ;} Nr. 1-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

 

     35 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų

                    tarifai

 

     Bendrąjį privalomojo  valstybinio socialinio  draudimo įmokų

tarifą ir  jo dydžius  atskiroms draudimo rūšims nustato Lietuvos

Respublikos  Vyriausybė,   tvirtindama   Valstybinio   socialinio

draudimo fondo biudžetą.

     Apdraustųjų, išvardintų  šio įstatymo 4 straipsnio 1 punkte,

įmokų tarifus nustato Lietuvos Respublikos Seimas.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     36 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų

                    mokėjimo tvarka

 

     Valstybinio socialinio  draudimo įmokų mokėtojas (draudėjas)

pats jas apskaičiuoja ir sumoka į valstybinio socialinio draudimo

biudžetą.

     Draudėjai  -  įmonės,  įstaigos  ir  organizacijos,  kuriose

dirba 4 straipsnio  1 punkte apdraustieji  asmenys, apskaičiuoja,

išskaito ir įmoka į  valstybinio socialinio draudimo biudžetą  iš

minėtų  apdraustųjų  asmenų  pajamų  mokamas  socialinio draudimo

įmokas.

     Įmokų mokėjimo  tvarka  ir  terminai  nustatomi  Valstybinio

socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     37 straipsnis. Atsakomybė valstybiniam socialiniam draudimui

 

     Juridiniai  arba   fiziniai  asmenys,   dėl   kurių   kaltės

valstybinio  socialinio   draudimo   įstaigos   turėjo   išmokėti

apdraustiesiems tam  tikras išmokas  arba kurių kaltais veiksmais

buvo padaryta  kitokia  žala  valstybinio    socialinio  draudimo

turtui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

 

     37-1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų

                      santykiai su Lietuvos bankų įstaigomis

 

     Lietuvos  komerciniai bankai valstybinio socialinio draudimo

fondo lėšų  apyvartos operacijas  atlieka nemokamai.  Atidarydami

ūkio subjektų  sąskaitas, bankai privalo išreikalauti pažymą apie

ūkio  subjekto   įregistravimą  valstybinio  socialinio  draudimo

įstaigoje, o  uždarydami sąskaitas,  - pažymą  apie tai, kad ūkio

subjektas neskolingas  valstybinio  socialinio  draudimo  fondui.

Bankai pirmiausiai  vykdo darbininkų  ir tarnautojų reikalavimus,

susijusius su darbo teisiniais santykiais, reikalavimus atlyginti

žalą  dėl   sveikatos  sužalojimo,   taip  pat  gyvybės  atėmimo,

reikalavimus apmokėti  už perdirbti  supirktą ir neapmokėtą žemės

ūkio produkciją,  po to - valstybinio socialinio draudimo įstaigų

reikalavimus dėl socialinio draudimo lėšų išieškojimo.

     Lietuvos  bankų   įstaigos,   pažeidusios   šio   straipsnio

nuostatas ir  padariusios žalos  valstybinio socialinio  draudimo

fondui, privalo ją atlyginti.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

{#19960528AA1353 ;} Nr. 1-1353, 96.05.28, Žin., 1996, Nr. 53-1250 (96.06.05)

 

     38 straipsnis. Atsakomybė už įmokų mokėjimo teisingumą

 

     Už pavėluotai  pervestas į  valstybinio socialinio  draudimo

fondą  įmokas   mokama  0,2  procento  delspinigių  už  kiekvieną

pavėluotą dieną.

     Valstybinio  socialinio  draudimo fondo taryba gali atleisti

įmones,  įstaigas   ir  organizacijas  jų  steigėjų  teikimu  nuo

delspinigių, priskaičiuotų  už pavėluotai  pervestas įmokų sumas,

mokėjimo arba atidėti šių delspinigių išieškojimo laiką, jei šios

dėl nuo  jų pačių  veiklos  nepriklausančių  priežasčių  negalėjo

laiku sumokėti įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondą.

     Jei įmokos  neteisėtai sumažintos,  į valstybinio socialinio

draudimo fondą  paimama visa  suma, kuria sumažintos įmokos, taip

pat dvigubos šios sumos dydžio bauda.

     Valstybinio  socialinio  draudimo fondui  laiku  nesumokėtos

draudėjų ir  jų draudžiamų  asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos

išieškomos ne  ginčo tvarka,  bet už  ne ilgesnį  kaip paskutinių

dvejų  metų   laikotarpį.  Pirmiausiai   sumokamos  privalomosios

įmokos, po to - baudos, o vėliausiai - delspinigiai.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

{#19951017AA1062 ;} Nr. 1-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

{#19960528AA1353 ;} Nr. 1-1353, 96.05.28, Žin., 1996, Nr. 53-1250 (96.06.05)

 

 

       V SKYRIUS. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYMAS

 

 

     39 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo valdymo

                    sistema

 

     Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo valdymo

sistemą sudaro:

     1)  Valstybinio   socialinio  draudimo   fondo  taryba  prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

     2) Valstybinio  socialinio draudimo  fondo  valdyba  ir  jos

teritoriniai skyriai;

     3)  kitos   akredituotos  valstybinio   socialinio  draudimo

įstaigos;

     4) draudėjai.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     40 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    taryba

 

     Valstybinio socialinio  draudimo fondui,  kaip savarankiškai

finansų ir  kredito  sistemos  grandžiai,  Lietuvos  Respublikoje

vadovauja 15  narių taryba.  Ji  sudaroma  iš  vienodo  skaičiaus

lygiateisių   narių,    atstovaujančių   apdraustųjų    interesus

ginančioms      organizacijoms       (profesinėms      sąjungoms,

susivienijimams, asociacijoms  ir kt.),  darbdavių organizacijoms

(susivienijimams, asociacijoms  ir  kt.)  bei  valstybės  valdymo

institucijoms.  Apdraustųjų   ir  darbdavių   atstovus  deleguoja

atstovaujamos  organizacijos,  o  valstybės  valdymo  institucijų

atstovus skiria  Lietuvos Respublikos  Vyriausybė. Tarybos sudėtį

tvirtina Vyriausybė.

     Tarybai vadovauja  Socialinės apsaugos  ir  darbo  ministras

arba jo įgaliotas tarybos narys.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     41 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    tarybos kompetencija

 

     Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba:

     1)  nustato   perspektyvinius  ir   einamuosius  valstybinio

socialinio draudimo uždavinius;

     2) teikia  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei  siūlymus  dėl

valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifų;

     3) aprobuoja  valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto

projektą  bei   jo  vykdymo   ataskaitą   ir   teikia   tvirtinti

Vyriausybei;

     4) tvirtina  darbuotojų skaičiaus  ir valstybinio socialinio

draudimo  organizavimo   išlaidų  normatyvus,   taip  pat   darbo

apmokėjimo schemas;

     5)  organizuoja   Valstybinio  socialinio   draudimo   fondo

valdybos veiklos  patikrinimus, kurie  turi būti  ne rečiau  kaip

vieną kartą per metus;

     6)  nagrinėja  ir  sprendžia  kitus  valstybinio  socialinio

draudimo klausimus.

     Tarybos  sprendimai   priimami  jos   narių  paprasta  balsų

dauguma.  Tarybos   darbas  organizuojamas   pagal   jos   pačios

patvirtintą reglamentą.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     42 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    valdyba

 

     Valstybinio  socialinio   draudimo  fondo   valdyba  yra  iš

valstybinio socialinio  draudimo fondo  biudžeto  lėšų  išlaikoma

įstaiga, turinti  juridinio asmens  teises, antspaudą su Lietuvos

valstybės herbu ir sąskaitas bankuose. Valdyba:

     1)  vykdo   Lietuvos  Respublikos   valstybinio   socialinio

draudimo fondo biudžetą;

     2)  sudaro  sutartis  su  kitais  juridiniais  ar  fiziniais

asmenimis dėl  kai kurių  draudimo  funkcijų  atlikimo,  išskyrus

įmokų rinkimą;

     3) užtikrina  šiame įstatyme numatytą apdraustųjų aprūpinimą

laiku;

     4)  įstatymų   nustatyta  tvarka   organizuoja   savanorišką

valstybinį socialinį draudimą;

     5) užsiima  kita  veikla,  numatyta  Valstybinio  socialinio

draudimo įstaigų nuostatuose.

     Valdyba turi teisę:

     1) įsigyti  arba išsinuomoti  Lietuvoje ar  užsienyje turtą,

reikalingą socialinio draudimo veiklai;

     2) įsigyti vertybinių popierių ir jais disponuoti;

     3) savarankiškai  sudaryti sutartis  su Lietuvos Respublikos

ir užsienio  ūkio subjektais,  atsiskaityti už  pateiktas prekes,

atliktus darbus ir paslaugas bet kokia sutarta forma;

     4)  įstatymų   nustatyta  tvarka   steigti  įmones  veiklai,

susijusiai su socialiniu draudimu;

     5) Valstybinio  socialinio draudimo  fondo tarybos nustatyta

tvarka įgyvendinti priemones papildomoms pajamoms gauti.

     Valdybai  vadovauja  direktorius,  kurį  skiria  Valstybinio

socialinio draudimo fondo taryba.

     Valdyba  veikia   pagal  Lietuvos   Respublikos  Vyriausybės

patvirtintus Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatus.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     43 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    valdybos teritorinės įstaigos

 

     Rajonuose  ir  miestuose  steigiami  Valstybinio  socialinio

draudimo fondo valdybos  skyriai, kurie yra  tiesiogiai atsakingi

už:

     1) valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimą;

     2) pensijų išmokėjimą teisingai ir laiku;

     3) kitų  Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatuose

numatytų funkcijų vykdymą.

     Valstybinio  socialinio  draudimo   fondo  valdyba  ir   jos

teritoriniai skyriai  yra juridiniai  asmenys, turi  antspaudą su

Lietuvos Respublikos valstybinio herbo atvaizdu.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     44 straipsnis. Draudėjų pareigos

 

     Visi  draudėjai,  kurie  turi  mokėti valstybinio socialinio

draudimo įmokas  už draudžiamuosius,  išvardintus šio  įstatymo 4

straipsnio  1  punkte,  taip  pat  4  straipsnio 2 ir 3 punktuose

nurodyti  asmenys  privalo  registruotis  Valstybinio  socialinio

draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose.

     Draudėjai yra  atsakingi už  teisingą ir  laiku    atliekamą

valstybinio socialinio draudimo įmokų priskaičiavimą ir įmokėjimą

į valstybinio socialinio draudimo biudžetą.

     Draudėjai  išmoka   apdraustiesiems  valstybinio  socialinio

draudimo     pašalpas  Valstybinio  socialinio  draudimo  pašalpų

nuostatų numatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     45 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų

                    teisė į kontrolę

 

     Akredituota vykdyti  valstybinį socialinį  draudimą  įstaiga

turi teisę patikrinti dokumentus, kuriais grindžiamos jos žinioje

esančios įmokos ir išmokos.

     Vykdant   valstybinio    socialinio    draudimo    kontrolę,

valstybinio socialinio  draudimo įstaigų  pareigūnams suteikiamos

Lietuvos Respublikos  valstybinės mokesčių inspekcijos įstatymo 4

straipsnyje nurodytos teisės.

     Valstybinio socialinio  draudimo fondo  valdybos direktorius

ir   jo   pavaduotojai,   teritorinių   skyrių   vedėjai   ir  jų

pavaduotojai turi teisę:

     1)  išieškoti   neginčo  tvarka  iš  įmonių  sąskaitų  banko

įstaigose  laiku   nesumokėtas  valstybinio  socialinio  draudimo

įmokas bei netesybas;

     2) duoti nurodymus bankų įstaigoms nutraukti pinigų išdavimą

bei pervedimą  iš įmonių  sąskaitų,  jeigu  jos  nustatytu  laiku

nepateikė valstybinio  socialinio draudimo  įstaigoms  finansinės

apyskaitos, neleidžia  patikrinti socialinio  draudimo įmokų  bei

išmokų  arba   kai  tikrinimo  metu  nustatyti  neteisingo  įmokų

apskaičiavimo faktai;

     3)   įstatymų   nustatyta  tvarka   skirti   administracines

nuobaudas. Paskirtos  piniginės baudos  išieškomos į  valstybinio

socialinio draudimo fondo biudžetą.

     Valstybinio socialinio  draudimo fondo  valdybos direktorius

turi  teisę   siūlyti  rejestro   tvarkytojui  atšaukti    įmonės

registravimą,  jeigu   ši  be   pateisinamų  priežasčių   nevykdo

socialinio   draudimo   įstaigų    pareigūnų   reikalavimų    dėl

valstybinio  socialinio  draudimo   įmokų  mokėjimo,   finansinių

ataskaitų ir duomenų apie apdraustuosius pateikimo.

     Draudėjų   ir   apdraustųjų   pretenzijas   dėl  valstybinio

socialinio  draudimo  įstaigų   pareigūnų,  vykdančių   kontrolę,

veiksmų   sprendžia   atitinkamos   įstaigos   vadovas   arba  jo

pavaduotojas,  o  dėl  pastarųjų  pareigūnų veiksmų - Valstybinio

socialinio draudimo  fondo valdyba.   Pareiškėjas,  nesutinkantis

su  Valdybos  sprendimu,  turi  teisę  per  10 dienų po sprendimo

gavimo kreiptis į teismą.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94DKAA0455 ;} Nr. 1-455, 94.05.12, Žin., 1994, Nr. 39-702 (94.05.25)

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     46 straipsnis. Ginčų, kylančių iš valstybinio socialinio

                    draudimo teisių santykių, sprendimas

 

     Ginčus  tarp  draudėjų  ir  valstybinio  socialinio draudimo

įstaigų sprendžia Valstybinio socialinio draudimo fondo  valdyba,

Valstybinis arbitražas arba teismas.

     Apdraustųjų ginčai  su draudėjais  ir valstybinio socialinio

draudimo įstaigomis   dėl pensijų,  pašalpų ir kitokio aprūpinimo

yra  sprendžiami   Valstybinių  pensijų   įstatyme,       kituose

įstatymuose, taip   pat Valstybinio socialinio  draudimo  pašalpų

nuostatuose numatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

{#94J\AA0676 ;} Nr. 1-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                        V.LANDSBERGIS

 

 

Vilnius, 1991 m. gegužės 21 d.

     Nr. I-1336

 

 

 

_