Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-01-02

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 24-794, i. k. 1011100NUTA00000291

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. kovo 14 d. Nr. 291

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 6 d. nutarimą Nr. 1015 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2101).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                   Vytautas Markevičius

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. spalio 13 d.

nutarimo Nr. 1465 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.

2. Vidaus reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

3. Vidaus reikalų ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika. Sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.

4. Vidaus reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

5. Vidaus reikalų ministerijos savininkė yra valstybė. Vidaus reikalų ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Vidaus reikalų ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto svetainėje (www.vrm.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

7. Vidaus reikalų ministerija turi savo ženklą.

 

II SKYRIUS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

8. Vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslai yra:

Punkto pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

8.1. formuoti valstybės politiką viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

8.2. formuoti valstybės politiką viešojo administravimo, viešųjų įstaigų ir elektroninės atpažinties srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

Nr. 3, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-04, i. k. 2018-00188

Nr. 904, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14457

Nr. 432, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07339

 

8.3. formuoti valstybės politiką vietos savivaldos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

8.4. formuoti valstybės politiką regionų plėtros srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

8.5. formuoti valstybės politiką valstybės tarnybos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

8.6. Neteko galios nuo 2018-01-05

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-04, i. k. 2018-00188

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

8.7. Neteko galios nuo 2018-07-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

8.8. formuoti valstybės politiką migracijos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

8.9. formuoti valstybės politiką bendruomeninių organizacijų plėtros politikos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

9. Ministerija, siekdama 8.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

9.1. rengia viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame papunktyje nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

9.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) srityse ministerijai pavaldžiose įstaigose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

9.3. analizuoja viešojo saugumo būklę šalyje, teikia Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus;

9.4. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos priešgaisrinės saugos srityje įgyvendinimą ir užtikrina priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

9.5. koordinuoja Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programos atsakingosios ir audito institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

9.6. atlieka atsakingosios institucijos funkcijas įgyvendinant Išorės sienų fondo 2007–2013 m. ir Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą daugiametes ir metines programas;

9.7. Neteko galios nuo 2016-03-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

9.8. Neteko galios nuo 2016-03-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

9.9. valdo registrus ir valstybės informacines sistemas viešojo saugumo srityje, užtikrina jų funkcinį suderinamumą ir sąveikumą su informacinėmis sistemomis, tvarkomomis Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybėse;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

9.10. pagal kompetenciją užtikrina ir kontroliuoja valstybės politikos įgyvendinimą saugomų objektų apsaugos srityje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

10. Ministerija, siekdama 8.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

10.1. rengia viešojo administravimo, viešųjų įstaigų ir elektroninės atpažinties sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 904, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14457

Nr. 432, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07339

 

10.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama viešojo administravimo srities valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 904, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14457

 

10.3. koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo politikos įgyvendinimą, rengia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo tobulinimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

10.31. kaupia duomenis apie viešąsias įstaigas, kurių dalininkė (savininkė) yra valstybė ir (ar) savivaldybė, atlieka jų analizę ir vertina valstybės mastu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 432, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07339

 

10.4. Neteko galios nuo 2018-09-14

Papunkčio naikinimas:

Nr. 904, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14457

 

10.5. Neteko galios nuo 2019-07-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

10.6. koordinuoja Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros procesą;

10.7. kaupia duomenis apie administracines ir viešąsias paslaugas, šių paslaugų stebėsenos rodiklius ir teikėjus, atlieka administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo analizę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

10.8. bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungos institucijomis elektroninės atpažinties klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 904, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14457

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-04, i. k. 2018-00188

 

10.9. kaupia ir analizuoja duomenis apie viešojo administravimo subjektus, teikia jiems metodinę pagalbą viešojo administravimo klausimais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

11. Ministerija, siekdama 8.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, rengia vietos savivaldos srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

12. Ministerija, siekdama 8.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

12.1. rengia regionų plėtros srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

12.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama regionų plėtros srities valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;

12.3. koordinuoja nacionalinę regioninę politiką;

12.4. Neteko galios nuo 2013-12-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1138, 2013-12-04, Žin. 2013, Nr. 127-6469 (2013-12-12), i. k. 1131100NUTA00001138

 

12.5. koordinuoja 2009–2014 metų Norvegijos finansinių mechanizmų programų – Gebėjimų stiprinimo ir institucinio valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimo programos ir Šengeno bendradarbiavimo ir kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, ir klajojančiomis nusikalstamomis grupuotėmis programos – rengimą bei įgyvendinimą ir atlieka šių programų operatorės funkcijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

12.6. koordinuoja 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (išskyrus antrąjį Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklą), kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios, koordinuojančiosios, audito ir tvirtinančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

12.7. koordinuoja 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios, koordinuojančiosios ir audito institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

12.8. koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir naudojimą;

12.9. išduoda arba atsisako išduoti leidimą Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių veikloje, kontroliuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų šių grupių atitiktį 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) 1 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, prižiūri ne Lietuvos Respublikoje įsteigtų šių grupių veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

12.10. teikia valstybės institucijoms ir savivaldybėms pasiūlymus dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos ir probleminių teritorijų plėtros programų įgyvendinimo;

12.11. organizuoja rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, teikia valstybės institucijoms, savivaldybėms ir visuomenei informaciją apie regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos ir probleminių teritorijų plėtros programų rengimą ir įgyvendinimą.

13. Ministerija, siekdama 8.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

13.1. rengia valstybės tarnybos srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

13.2. atlieka valstybės tarnybos bendrąjį valdymą.

14. Neteko galios nuo 2018-01-05

Punkto naikinimas:

Nr. 3, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-04, i. k. 2018-00188

Punkto pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

15. Neteko galios nuo 2018-07-17

Punkto naikinimas:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

151. Ministerija, siekdama 8.8 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

151.1. rengia migracijos srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame papunktyje nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

151.2. koordinuoja migracijos procesų reguliavimą, analizuoja migracijos procesus ir organizuoja jų stebėseną;

151.3. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika migracijos srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose;

151.4. koordinuoja valstybės politikos įgyvendinimą vizų srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

151.5. prižiūri, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens dokumentų išdavimo srityje;

151.6. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimus Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

151.7. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje kontrolės srityje įgyvendinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

Papildyta punktu:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

152. Ministerija, siekdama 8.9 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

152.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka rengiamų ir priimtų teisės aktų, reglamentuojančių bendruomeninių organizacijų klausimus, analizę ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus;

152.2. savo iniciatyva arba bendradarbiaudamos su kitomis valstybės institucijomis rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos priimti įgaliotiems subjektams;

152.3. koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą bendruomeninių organizacijų klausimais;

152.4. analizuoja bendruomeninių organizacijų būklę Lietuvos Respublikoje, inicijuoja su bendruomeninėmis organizacijomis ir jų veikla susijusius tyrimus.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

16. Vidaus reikalų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

16.1. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

16.2. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

16.3. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

16.31. pagal kompetenciją užtikrina 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) įgyvendinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-04, i. k. 2018-00188

 

16.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų atliekamos ministerijai priskirtos Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo koordinavimo ir planavimo institucijos funkcijos;

16.5. atlieka Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

16.51. atlieka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tarpinės institucijos funkcijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1138, 2013-12-04, Žin., 2013, Nr. 127-6469 (2013-12-12), i. k. 1131100NUTA00001138

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

16.6. Neteko galios nuo 2011-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1465, 2010-10-13, Žin. 2010, Nr. 123-6302 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001465

 

16.61. vertina gyventojų iniciatyvinių grupių ir savivaldybių tarybų pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų keitimo, prireikus rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

16.62. rengia gyvenamosios vietos deklaravimo srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

16.63. renka ir analizuoja informaciją, kaip įgyvendinami teisės aktai, reguliuojantys gyvenamosios vietos deklaravimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

16.64. Neteko galios nuo 2018-07-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

Papildyta papunkčiu:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

16.7. organizuoja tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, sudaromų pagal jos kompetenciją su atitinkamomis užsienio valstybių ar organizacijų institucijomis, projektų rengimą, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą;

16.8. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su atitinkamomis užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, kitomis institucijomis;

16.9. kontroliuoja pavaldžių institucijų ir įstaigų veiklą, atlieka jų valdymo priežiūrą;

16.10. pagal kompetenciją atstovauja valstybei bylose dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims;

16.11. atlieka ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės informacinių sistemų, registrų, elektroninių tinklų valdytojo funkcijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

16.12. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl personalo valdymo viešajame sektoriuje strateginių krypčių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

16.13. organizuoja Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, kitus tarptautinius renginius viešojo saugumo, migracijos, viešojo administravimo tobulinimo, vietos savivaldos, regioninės plėtros ir kitais su Vidaus reikalų ministerijos veikla susijusiais klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

16.14. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, priskirtinus ministerijos kompetencijai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

16.15. Neteko galios nuo 2018-07-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

16.16. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą;

16.17. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

17. Vidaus reikalų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

17.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

17.2. pagal kompetenciją tikrinti, kaip asmenys laikosi įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus, taip pat vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, duoti privalomus vykdyti nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus;

17.3. gauti vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų darbo ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

17.4. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

17.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.

18. Vidaus reikalų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

19. Vidaus reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginiai ir ministerijos metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio ir ministerijos metinio veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

20. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių veiklą reguliuoja vidaus reikalų ministro tvirtinami Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklės, ministerijos administracijos padalinių nuostatai ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

21. Vidaus reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys.

Pavaduojantysis ministras neatlieka Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6, 9, 16 ir 17 punktuose nurodytų funkcijų, išskyrus atvejus, kai pavaduojamas ministras negali atlikti savo funkcijų ilgiau negu 30 dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

22. Ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis, kurias nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas ir kiti įstatymai. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

23. Ministras:

23.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos bei Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano ir prioritetinių darbų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

23.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

23.3. teikia Vyriausybei jos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

23.4. užtikrina Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

23.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitais ministrais;

23.6. vadovaudamasis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą, taip pat tvirtina ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginius veiklos planus, ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

23.7. Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

23.8. teikia Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus; Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

23.9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vidaus reikalų ministerijai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

23.10. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

23.11. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;

23.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir įstatymai nenustato kitaip;

23.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas arba priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo ar šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

23.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos bei kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

23.15. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, ir jų skatinimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

23.16. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;

23.17. tvirtina policijos veiklos strateginio planavimo dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

23.18. Neteko galios nuo 2018-07-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

23.19. rekomenduoja policijos generaliniam komisarui panaikinti jo ar jam pavaldžių įstaigų priimtus teisės aktus, jeigu šie, ministro nuomone, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, kitiems teisės aktams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

23.20. Neteko galios nuo 2018-07-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

23.21. siūlo Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovus, jeigu šių įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenustatyta kitaip;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

23.22. vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo pavaduotojus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

23.23. atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 212, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1162 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000212

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

 

23.24. įgyvendina vidaus tarnybos valdymą;

23.25. atlieka kitas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

24. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau negu 4 viceministrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

25. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

25.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

25.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

25.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

25.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

25.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Jeigu viceministro laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

26. Vidaus reikalų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

27. Ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministras. Ministerijos kancleris:

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

27.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

27.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

27.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

27.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

27.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

27.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas ar priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

 

27.7. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

28. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

29. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

30. Vidaus reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

31. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

 

V SKYRIUS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

32. Vidaus reikalų ministerijos finansų kontrolę atlieka ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

33. Vidaus reikalų ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius.

34. Vidaus reikalų ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

35. Ministerijos strateginio ir metinio veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

 

36. Vidaus reikalų ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 333, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1722 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000333

Nr. 1465, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6302 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001465

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1340, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5782 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001340

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 262, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1225 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000262

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 333, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1722 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000333

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1520 "Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 928, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4326 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000928

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1587, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6431 (2009-12-08), i. k. 1091100NUTA00001587

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1465, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6302 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001465

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 212, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1162 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000212

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1138, 2013-12-04, Žin., 2013, Nr. 127-6469 (2013-12-12), i. k. 1131100NUTA00001138

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1285, 2013-12-31, Žin., 2013, Nr. 141-7115 (2013-12-31); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00307

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 222, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04793

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 3, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-04, i. k. 2018-00188

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 655, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11999

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 904, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14457

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 666, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10882

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 432, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07339

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo