Suvestinė redakcija nuo 2013-12-13 iki 2013-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 24-794, i. k. 1011100NUTA00000291

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. kovo 14 d. Nr. 291

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos panaikinimo ir Vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2754) 2 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843, 2007, Nr. 72-2831) 22 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

 

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 6 d. nutarimą Nr. 1015 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2101).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                   Vytautas Markevičius

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. spalio 13 d.

nutarimo Nr. 1465 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.

2. Vidaus reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

3. Vidaus reikalų ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika. Sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.

4. Vidaus reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

5. Vidaus reikalų ministerijos savininkė yra valstybė. Vidaus reikalų ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Vidaus reikalų ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje (www.vrm.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

7. Vidaus reikalų ministerija turi savo ženklą.

 

II. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji Vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslai yra:

8.1. formuoti valstybės politiką viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

8.2. formuoti valstybės politiką viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

8.3. formuoti valstybės politiką vietos savivaldos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

8.4. formuoti valstybės politiką regionų plėtros srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

8.5. formuoti valstybės politiką valstybės tarnybos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

8.6. formuoti valstybės politiką elektroninės informacijos saugos, kibernetinio saugumo srityje organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

8.7. formuoti valstybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

9. Ministerija, siekdama 8.1 punkte nurodyto veiklos tikslo:

9.1. rengia viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos ir saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos), asmens dokumentų išrašymo sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei šiame punkte nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

9.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika viešojo saugumo (viešosios tvarkos, vidaus tarnybos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos ir saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos) srityse ministerijai pavaldžiose įstaigose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

9.3. analizuoja viešojo saugumo būklę šalyje, teikia Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus;

9.4. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos priešgaisrinės saugos srityje įgyvendinimą ir užtikrina priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

9.5. atlieka atsakingosios institucijos funkcijas įgyvendinant Šengeno priemonę ir Specialiąją Kaliningrado tranzito programą;

9.6. atlieka atsakingosios institucijos funkcijas įgyvendinant Išorės sienų fondo 2007–2013 m. ir Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą daugiametes ir metines programas;

9.7. užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą vizų srityje;

9.8. prižiūri, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens dokumentų išrašymo srityje.

9.9. valdo registrus ir valstybės informacines sistemas viešojo saugumo srityje, užtikrina jų funkcinį suderinamumą ir sąveikumą su informacinėmis sistemomis, tvarkomomis Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybėse;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

9.10. pagal kompetenciją užtikrina ir kontroliuoja valstybės politikos įgyvendinimą saugomų objektų apsaugos srityje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

10. Ministerija, siekdama 8.2 punkte nurodyto veiklos tikslo:

10.1. rengia viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

10.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) sričių valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

10.3. koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo asmenims administravimo politikos įgyvendinimą;

10.4. pagal kompetenciją planuoja ar dalyvauja planuojant informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) srityje projektus, užtikrina šių projektų tarpusavio suderinamumą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

10.5. koordinuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų dalyvavimą Europos viešojo administravimo institucijų, įskaitant vietos ir regionų viešojo administravimo institucijas ir Europos Sąjungos institucijas ir organus, sąveikumo sprendimų programoje (ISA programoje);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

10.6. koordinuoja Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros procesą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

11. Ministerija, siekdama 8.3 punkte nurodyto veiklos tikslo, rengia vietos savivaldos srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus.

12. Ministerija, siekdama 8.4 punkte nurodyto veiklos tikslo:

12.1. rengia regionų plėtros srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

12.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama regionų plėtros srities valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;

12.3. koordinuoja nacionalinę regioninę politiką;

12.4. Neteko galios nuo 2013-12-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1138, 2013-12-04, Žin. 2013, Nr. 127-6469 (2013-12-12), i. k. 1131100NUTA00001138

 

12.5. koordinuoja 2009–2014 metų Norvegijos finansinių mechanizmų programų – Gebėjimų stiprinimo ir institucinio valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimo programos ir Šengeno bendradarbiavimo ir kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, ir klajojančiomis nusikalstamomis grupuotėmis programos – rengimą bei įgyvendinimą ir atlieka šių programų operatorės funkcijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

12.6. koordinuoja 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (išskyrus antrąjį Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklą), kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;

12.7. koordinuoja 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;

12.8. koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir naudojimą;

12.9. išduoda arba atsisako išduoti leidimą Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių veikloje, kontroliuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų šių grupių atitiktį 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) 1 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, prižiūri ne Lietuvos Respublikoje įsteigtų šių grupių veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

12.10. teikia valstybės institucijoms ir savivaldybėms pasiūlymus dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos ir probleminių teritorijų plėtros programų įgyvendinimo;

12.11. organizuoja rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, teikia valstybės institucijoms, savivaldybėms ir visuomenei informaciją apie regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos ir probleminių teritorijų plėtros programų rengimą ir įgyvendinimą.

13. Ministerija, siekdama 8.5 punkte nurodyto veiklos tikslo:

13.1. rengia valstybės tarnybos srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

13.2. atlieka valstybės tarnybos bendrąjį valdymą.

14. Ministerija, siekdama 8.6 punkte nurodyto veiklos tikslo:

14.1. rengia elektroninės informacijos saugos, kibernetinio saugumo srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

14.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama elektroninės informacijos saugos, kibernetinio saugumo srities valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

14.3. organizuoja Saugumo priežiūros tarnybos funkcijų atlikimą;

14.4. koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų elektroninės informacijos projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

14.5. prižiūri, kaip įgyvendinama asmens identifikavimo elektroninėje erdvėje srities valstybės politika;

14.6. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus įgyvendinant elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) valstybės institucijose ir įstaigose politiką ir atlieka saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

14.7. koordinuoja Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programos įgyvendinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

14.8. organizuoja informacinių technologijų priemonių valdymo ir saugos vertinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

14.9. renka ir analizuoja informaciją apie institucijų ir įstaigų valdomą elektroninės informacijos saugą (kibernetinio saugumo) ir tam naudojamas lėšas, teikia Vyriausybei ir institucijoms pasiūlymus dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) ir lėšų šios informacijos saugai poreikio ir veiksmingesnio jų naudojimo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

14.10. rengia elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimus, saugos dokumentų turinio gaires;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

14.11. konsultuoja valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojus, valstybės informacinių sistemų ir registrų tvarkytojus, kitas institucijas elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) klausimais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

14.12. nustato elektroninės informacijos svarbos įvertinimo, valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose apdorojamos informacijos svarbą kriterijus ir jų priskyrimo atitinkamai kategorijai tvarką.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

15. Ministerija, siekdama 8.7 punkte nurodyto veiklos tikslo:

15.1. rengia kūno kultūros ir sporto srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei šiame punkte nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

15.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika kūno kultūros ir sporto srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose.

16. Vidaus reikalų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

16.1. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

16.2. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

16.3. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

16.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų atliekamos ministerijai priskirtos Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo koordinavimo ir planavimo institucijos funkcijos;

16.5. atlieka Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

16.51. atlieka 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programos tarpinės institucijos funkcijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1138, 2013-12-04, Žin., 2013, Nr. 127-6469 (2013-12-12), i. k. 1131100NUTA00001138

 

16.6. Neteko galios nuo 2011-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1465, 2010-10-13, Žin. 2010, Nr. 123-6302 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001465

 

16.61. pagal kompetenciją dalyvauja tvarkant Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas ir pavadinimus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

16.7. organizuoja tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, sudaromų pagal jos kompetenciją su atitinkamomis užsienio valstybių ar organizacijų institucijomis, projektų rengimą, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą;

16.8. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su atitinkamomis užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, kitomis institucijomis;

16.9. kontroliuoja pavaldžių institucijų ir įstaigų veiklą, atlieka jų valdymo priežiūrą;

16.10. pagal kompetenciją atstovauja valstybei bylose dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims;

16.11. atlieka ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės informacinių sistemų, registrų, elektroninių tinklų valdytojo funkcijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

16.12. dalyvauja formuojant personalo valdymo viešajame sektoriuje strategines kryptis;

16.13. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, kitus tarptautinius renginius viešojo saugumo, viešojo administravimo tobulinimo, vietos savivaldos, regioninės plėtros ir kitais su Vidaus reikalų ministerijos veikla susijusiais klausimais;

16.14. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

16.15. įgyvendina vidaus tarnybos valdymą, skiria ir moka pareigūnų ir karių valstybinę pensiją vidaus reikalų įstaigų pareigūnams ir kariams, išėjusiems iš tarnybos;

16.16. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą;

16.17. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

17. Vidaus reikalų ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

17.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

17.2. pagal kompetenciją tikrinti, kaip asmenys laikosi įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus, taip pat vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, duoti privalomus vykdyti nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus;

17.3. gauti vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų darbo ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

17.4. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

17.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.

18. Vidaus reikalų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

19. Vidaus reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginiai ir ministerijos metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio ir ministerijos metinio veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

20. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių veiklą reguliuoja Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2004 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1V-8 (Žin., 2004, Nr. 12-348; 2009, Nr. 62-2509), Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-328 (Žin., 2006, Nr. 90-3533), vidaus reikalų ministro tvirtinami ministerijos administracijos padalinių nuostatai ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymai.

21. Vidaus reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys.

Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

22. Ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis, kurias nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas ir kiti įstatymai. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

23. Ministras:

23.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos ir kasmetinių Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;

23.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

23.3. teikia Vyriausybei jos darbo reglamento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

23.4. užtikrina Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

23.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitais ministrais;

23.6. vadovaudamasis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą, taip pat tvirtina ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginius veiklos planus, ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

 

23.7. Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

23.8. teikia Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus; Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

23.9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vidaus reikalų ministerijai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

23.10. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

23.11. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;

23.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir įstatymai nenustato kitaip;

23.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;

23.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

23.15. siūlo Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria jiems pašalpas; teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, ir jų skatinimo;

23.16. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;

23.17. tvirtina strategines policijos veiklos programas ir kontroliuoja jų vykdymą;

23.18. policijos generalinio komisaro teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų generalinio komisaro pavaduotojus;

23.19. rekomenduoja policijos generaliniam komisarui panaikinti jo ar jam pavaldžių įstaigų priimtus teisės aktus, jeigu šie, ministro nuomone, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, kitiems teisės aktams;

23.20. formuoja pagrindines Vyriausybės programos įgyvendinimo kryptis valstybės sienos apsaugos politikos srityje ir kontroliuoja jų vykdymą;

23.21. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) vadą; Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado teikimu skiria į pareigas jo pavaduotojus;

23.22. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba) vadą; Viešojo saugumo tarnybos vado teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Viešojo saugumo tarnybos vado pavaduotojus;

23.23. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje ir Europos Sąjungos Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 212, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1162 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000212

 

23.24. įgyvendina vidaus tarnybos valdymą;

23.25. atlieka kitas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

24. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau negu 4 viceministrai.

25. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

25.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

25.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

25.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

25.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

25.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Jeigu viceministro laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

26. Vidaus reikalų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

27. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris:

27.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

27.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

27.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

27.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

27.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

27.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

27.7. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

28. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

29. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

30. Vidaus reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

31. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

 

V. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS vidaus administravimo KONTROLĖ

 

32. Vidaus reikalų ministerijos finansų kontrolę atlieka ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

33. Vidaus reikalų ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius.

34. Vidaus reikalų ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

35. Ministerijos strateginio ir metinio veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Vidaus reikalų ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 333, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1722 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000333

Nr. 1465, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6302 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001465

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1340, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5782 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001340

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 262, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1225 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000262

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 333, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1722 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000333

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1520 "Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 928, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4326 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000928

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1587, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6431 (2009-12-08), i. k. 1091100NUTA00001587

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1465, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6302 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001465

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 212, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1162 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000212

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 762, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3881 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000762

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1138, 2013-12-04, Žin., 2013, Nr. 127-6469 (2013-12-12), i. k. 1131100NUTA00001138

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo