Suvestinė redakcija nuo 2009-12-09 iki 2009-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 24-794, i. k. 1011100NUTA00000291

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. kovo 14 d. Nr. 291

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos panaikinimo ir Vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2754) 2 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843, 2007, Nr. 72-2831) 22 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

 

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 6 d. nutarimą Nr. 1015 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2101).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                   Vytautas Markevičius

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 333

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau vadinama – Vidaus reikalų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Vidaus reikalų ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas vidaus reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Vidaus reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

3. Vidaus reikalų ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Vidaus reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas).

5. Vidaus reikalų ministerija turi savo ženklą.

 

II. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Svarbiausieji Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai yra:

6.1. dalyvauti formuojant visuomenės saugumo valstybės politikos įgyvendinimo strategiją ir organizuoti jos vykdymą;

6.2. dalyvauti įgyvendinant valstybės tarnybos politiką;

6.3. įgyvendinti valstybės politiką viešojo administravimo srityje;

6.4. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką;

6.5. užtikrinti valstybės ir savivaldybių interesų derinimą, kurti teisines ir ekonomines sąlygas, tinkamas teritorinei gyventojų bendruomenei funkcionuoti;

6.6. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką migracijos srityje;

6.7. dalyvauti įgyvendinant valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos ir tarptautinių ryšių politiką.

6.9. dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą tarp visuomenės iniciatyva bendriems visuomeniniams interesams tenkinti įsteigtų nevyriausybinių organizacijų, valstybės institucijų ir įstaigų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

 

7. Įgyvendindama 6.1 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

7.1. rengia visuomenės saugumo valstybės politikos įgyvendinimo strategiją;

7.2. analizuoja visuomenės saugumo būklę šalyje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus;

7.3. analizuoja pavaldžių institucijų ir įstaigų (toliau vadinama – pavaldžios institucijos) veiklą ir jos rezultatus, pagal kompetenciją koordinuoja nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, taip pat kitų programų, skirtų visuomenės saugumui užtikrinti, rengimą ir įgyvendinimą;

7.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, nacionalinių programų ir kitų teisės aktų, skirtų visuomenės saugumui stiprinti, projektus;

7.5. užtikrina policijos veiklos organizavimą;

7.6. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos įgyvendinimą priešgaisrinės saugos srityje ir užtikrina priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

7.7. įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką civilinės saugos srityje, koordinuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų veiklą įgyvendinant jų kompetencijai skirtus uždavinius;

7.8. organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos sausumoje ir teritoriniuose vandenyse politikos įgyvendinimą;

7.9. užtikrina Lietuvos Respublikos teritorijoje saugomų asmenų ir objektų apsaugos organizavimą, taip pat vadovybės fizinės apsaugos organizavimą už Lietuvos Respublikos ribų;

7.10. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą kelių transporto priemonių registravimo, vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo srityje;

7.11. užtikrina Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgų panaudojimą padedant vidaus reikalų centrinėms įstaigoms atlikti pavestas funkcijas;

7.12. pagal kompetenciją užtikrina pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais likvidavimą, viešosios tvarkos ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais atkūrimą ir palaikymo organizavimą;

7.13. organizuoja valstybės finansų sistemos apsaugą nuo nusikalstamo poveikio;

7.14. atlieka atsakingosios institucijos funkcijas įgyvendinant Šengeno priemonę ir Specialiąją Kaliningrado tranzito programą;

7.15. atlieka atsakingosios institucijos funkcijas įgyvendinant Išorės sienų fondo 2007–2013 m. ir Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą daugiametes ir metines programas;

7.16. vykdo ir užtikrina atominės elektrinės ir gabenamų per šalies teritoriją branduolinių medžiagų krovinių fizinę apsaugą.

8. Įgyvendindama 6.2 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

8.1. dalyvauja vykdant valstybės tarnybos bendrąjį valdymą;

8.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, projektus;

8.3. dalyvauja formuojant personalo valdymo viešajame sektoriuje strategines kryptis.

9. Įgyvendindama 6.3 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

9.1. rengia valstybės politikos viešojo administravimo srityje įgyvendinimo strategiją ir pagal kompetenciją koordinuoja jos įgyvendinimą;

9.2. teisės aktų nustatyta tvarka derina teisės aktų dėl viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo tobulinimo projektus;

9.3. koordinuoja bendrosios valstybės politikos viešųjų paslaugų teikimo asmenims srityje įgyvendinimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo tobulinimo;

9.4. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl administracinio reglamentavimo tobulinimo;

9.5. pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl administracinių paslaugų teikimo tobulinimo;

9.6. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kokybės vadybos politiką viešojo administravimo srityje.

10. Įgyvendindama 6.4 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

10.1. koordinuoja nacionalinę regioninę politiką;

10.2. atlieka Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA kaimynystės programos tarp Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

10.3. atlieka Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA kaimynystės programos tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos, Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės programos, INTERREG IIIC (Šiaurės, Rytų, Pietų ir Vakarų) programų, INTERACT programos administravimo Lietuvoje funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

10.4. koordinuoja 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (išskyrus antrąjį Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklą), kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;

10.5. koordinuoja 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą, atlieka programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, jeigu tai numatyta atitinkamose programose;

10.6. dalyvauja tobulinant valstybės valdymą Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose;

10.7. koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimą ir naudojimą.

10.8. išduoda arba atsisako išduoti leidimą Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (toliau vadinama – ETBG) veikloje, kontroliuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG atitiktį 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) 1 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, prižiūri ne Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

11. Įgyvendindama 6.5 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

11.1. dalyvauja įgyvendinant vietos savivaldos politiką, rengia vietos savivaldos politikos įgyvendinimo strategiją ir koordinuoja šios strategijos įgyvendinimą;

11.2. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su vietos savivalda ir savivaldybių administracine priežiūra, projektus;

11.3. nagrinėja pasiūlymus dėl apskričių ar savivaldybių steigimo ar panaikinimo, pavadinimų joms suteikimo ar keitimo, jų teritorijų ribų ir centrų nustatymo ar keitimo;

11.4. nagrinėja pasiūlymus dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ar panaikinimo, jų teritorijų ribų nustatymo ar keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ar keitimo;

11.5. bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių asociacija, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nagrinėja ir vertina jų išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su vietos savivaldos, savivaldybių administracinės priežiūros klausimais, projektų;

11.6. koordinuoja savivaldybių bendradarbiavimo per sienas politikos įgyvendinimą pagal Europos konvenciją „Dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų“ (Žin., 1997, Nr. 33-816).

12. Įgyvendindama 6.6 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

12.1. pagal kompetenciją organizuoja valstybinį migracijos reguliavimą;

12.2. pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką vizų ir imigracijos, prieglobsčio ir Lietuvos Respublikos pilietybės procedūrų, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų, kelionės dokumentų, leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje ir kitų dokumentų išdavimo ir apskaitos, gyvenamosios vietos deklaravimo ir laisvo asmenų judėjimo srityse;

12.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl migracijos politikos įgyvendinimo tobulinimo;

12.4. pagal kompetenciją koordinuoja projektų ir programų, susijusių su migracijos politikos įgyvendinimu, rengimą ir įgyvendinimą.

13. Įgyvendindama 6.7 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

13.1. pagal kompetenciją formuoja Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės plėtros, informacinių technologijų taikymo valstybės valdyme strategiją ir dalyvauja ją įgyvendinant;

13.2. koordinuoja informacinių technologijų saugą valstybės institucijose ir įstaigose;

13.3. organizuoja ministerijos kompetencijai priskirtų registrų ir informacinių sistemų valstybės politikos įgyvendinimą;

13.4. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant elektroninės valdžios politiką Lietuvoje;

13.5. vykdo elektroninės valdžios projektų valdymą ir viešųjų paslaugų teikimo naudojant skaitmenines technologijas priežiūrą;

13.6. atlieka Lietuvos Respublikos ir NATO įslaptintos informacijos naudojimo sistemų Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas;

13.7. koordinuoja Lietuvos dalyvavimą Europos Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programoje (IDA);

13.8. koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų informacinių technologijų projektus;

13.9. koordinuoja asmens identifikavimą elektroninėje erdvėje.

13.10. derina Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles ir universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausias ribas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1587, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6431 (2009-12-08), i. k. 1091100NUTA00001587

 

14. Įgyvendindama 6.8 punkte nurodytą uždavinį, ministerija:

14.1. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

14.2. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

14.3. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

14.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų atliekamos ministerijai priskirtos vykdyti Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo koordinavimo ir planavimo institucijos funkcijos;

14.5. atlieka Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

14.6. organizuoja tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, sudaromų pagal jos kompetenciją su atitinkamomis užsienio valstybių ar organizacijų institucijomis, projektų rengimą, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą;

14.7. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su atitinkamomis užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, kitomis institucijomis.

141. Įgyvendindama 6.9 punkte nurodytą uždavinį, ministerija koordinuoja bendradarbiavimą tarp visuomenės iniciatyva bendriems visuomeniniams interesams tenkinti įsteigtų nevyriausybinių organizacijų, valstybės institucijų ir įstaigų ir teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Papildyta punktu:

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

 

15. Vidaus reikalų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

15.1. kontroliuoja pavaldžių institucijų veiklą, atlieka jų valdymo priežiūrą, dalyvauja rengiant šių institucijų veiklos standartus;

15.2. pagal kompetenciją atstovauja valstybei bylose dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims;

15.3. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, kitus tarptautinius renginius viešojo saugumo, viešojo administravimo tobulinimo, vietos savivaldos, regioninės plėtros ir kitais su Vidaus reikalų ministerijos veikla susijusiais klausimais;

15.4. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

15.5. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą;

15.6. užtikrina deramas darbo ir poilsio sąlygas ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau vadinama – darbuotojai), užtikrina jiems teisės aktų nustatytas socialines ir sveikatos apsaugos garantijas;

15.7. užtikrina ministerijos administracijos padalinių personalo parinkimą, kvalifikacijos tobulinimą;

15.8. skiria ir moka pareigūnų ir karių valstybinę pensiją vidaus reikalų įstaigų pareigūnams ir kariams, išėjusiems iš tarnybos;

15.9. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS

 

16. Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

16.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

16.2. pagal kompetenciją tikrinti, kaip įmonės, įstaigos, organizacijos ir asmenys laikosi įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, taip pat vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, duoti privalomus vykdyti nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus;

16.3. tikrinti pagal kompetenciją ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų darbą, nustatyti joms uždavinius, gauti jų darbo ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

16.4. pasitelkti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, taip pat kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

16.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.

17. Vidaus reikalų ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

18. Vidaus reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir derinamais su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), kitais strateginio planavimo dokumentais. Sutrumpintiems ministerijos strateginiams veiklos planams pritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijos strateginiai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo grupė. Ministerijos strateginio veiklos plano vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

 

19. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių veiklą reguliuoja Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2004 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1V-8 (Žin., 2004, Nr. 12-348), Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-328 (Žin., 2006, Nr. 90-3533), ir vidaus reikalų ministro tvirtinami ministerijos administracijos padalinių nuostatai.

Ministerijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti vidaus reikalų ministro tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

20. Vidaus reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys.

Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų 22.6, 22.9, 22.13–22.15, 22.17, 22.20 ir 22.21 punktuose.

21. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

22. Ministras:

22.1. sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

22.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

22.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

22.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

22.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitais ministrais;

22.6. tvirtina ministerijos strateginius veiklos planus ir įstaigų prie ministerijos strateginius ar metinius veiklos planus. Tvirtinti įstaigos prie ministerijos metinius veiklos planus ministras gali pavesti įstaigos prie ministerijos vadovui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

 

22.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės, ministerijos strateginis veiklos planas ir įstaigų prie ministerijos strateginiai ar metiniai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

 

22.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

22.9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vidaus reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

22.10. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;

22.11. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

22.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir jeigu įstatymai nenustato kitaip;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

22.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti vykdyti ministerijos kancleriui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

22.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

22.15. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

22.16. tvirtina strategines policijos veiklos programas ir kontroliuoja jų vykdymą;

22.17. policijos generalinio komisaro teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų generalinio komisaro pavaduotojus;

22.18. rekomenduoja policijos generaliniam komisarui panaikinti jo ar jam pavaldžių įstaigų priimtus teisės aktus, jeigu šie, ministro nuomone, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, kitiems teisės aktams;

22.19. formuoja pagrindines Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo kryptis valstybės sienos apsaugos politikos srityje ir kontroliuoja jų vykdymą;

22.20. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) vadą; Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado teikimu skiria į pareigas jo pavaduotojus;

22.21. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Viešojo saugumo tarnyba) vadą; Viešojo saugumo tarnybos vado teikimu skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Viešojo saugumo tarnybos vado pavaduotojus;

22.22. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje;

22.23. įgyvendina vidaus tarnybos valdymą;

22.24. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

23. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

231. Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau negu 4 viceministrai.

Papildyta punktu:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

24. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

24.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

24.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

24.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

24.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

24.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

25. Vidaus reikalų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos, inspekcijos ir kitos įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

26. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris:

26.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

26.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

26.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

26.4. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

26.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

26.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

26.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

27. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

271. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra – ministro paskirtas ministerijos administracijos struktūrinio padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

Papildyta punktu:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

28. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

29. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin. 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

30. Vidaus reikalų ministerijoje sudaroma kolegija kaip ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

 

V. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

31. Vidaus reikalų ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijoje įsteigtas Vidaus audito skyrius.

32. Vidaus reikalų ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Vidaus reikalų ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 333, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1722 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000333

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1340, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5782 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001340

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 262, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1225 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000262

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 333, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1722 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000333

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1352, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6064 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001352

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1520 "Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 445, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2474 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000445

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 928, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4326 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000928

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1587, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6431 (2009-12-08), i. k. 1091100NUTA00001587

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" papildymo