Suvestinė redakcija nuo 2002-05-30 iki 2004-10-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 24-794, i. k. 1011100NUTA00000291

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. kovo 14 d. Nr. 291

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos panaikinimo ir Vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2754) 2 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843) 22 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 6 d. nutarimą Nr. 1015 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2101).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                   Vytautas Markevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai

 

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau vadinama – Vidaus reikalų ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Vidaus reikalų ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas vidaus reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Vidaus reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarė Lietuvos Respublikos Seimas, ir derinamais su valstybės ilgalaikės raidos strategija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

3. Vidaus reikalų ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Vidaus reikalų ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

II. Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai ir funkcijos

 

5. Svarbiausieji Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai yra:

5.1. visuomenės saugumo srityje – formuoti visuomenės saugumo valstybės politikos įgyvendinimo strategiją ir organizuoti jos vykdymą;

5.2. valstybės tarnybos valdymo srityje – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės tarnybos politiką, siekti, kad būtų sukurta profesionali ir efektyvi valstybės tarnybos sistema;

5.3. viešojo administravimo srityje – įgyvendinti efektyvią valstybinio administravimo politiką, dalyvauti formuojant racionalią viešojo administravimo sistemą, atitinkančią Lietuvos Respublikos Konstituciją, demokratinės valstybės valdymo principus ir Europos Sąjungos teisės reikalavimus;

5.4. regioninės plėtros srityje – formuoti ir įgyvendinti regionų plėtros politiką;

5.5. vietos savivaldos plėtros srityje – užtikrinti valstybės ir savivaldybių interesų derinimą, kurti teisines ir ekonomines sąlygas, tinkamas teritorinei gyventojų bendruomenei funkcionuoti;

5.6. informatikos srityje – dalyvauti formuojant valstybės informacinės politikos strategiją, įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strategiją informacijos technologijų kūrimo ir diegimo srityje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

 

6. Ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

6.1. visuomenės saugumo srityje:

6.1.1. rengia visuomenės saugumo valstybės politikos įgyvendinimo strategiją, strateginius veiklos planus, dalyvauja rengiant pavaldžių institucijų strateginius veiklos planus, organizuoja jų įgyvendinimą;

6.1.2. analizuoja visuomenės saugumo būklę šalyje, teikia išvadas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

6.1.3. analizuoja pavaldžių institucijų veiklą ir jos rezultatus, koordinuoja pavaldžių institucijų veiklą rengiant ir įgyvendinant nusikaltimų kontrolės ir prevencijos bei kitas programas, skirtas visuomenės saugumui užtikrinti, prognozuoja ekstremalias situacijas, planuoja ir įgyvendina prevencines priemones;

6.1.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, nacionalinių programų ir kitų teisės aktų, skirtų visuomenės saugumui stiprinti, projektus;

6.1.5. kontroliuoja pavaldžių institucijų veiklą, atlieka jų valdymo priežiūrą, dalyvauja rengiant šių institucijų veiklos standartus;

6.1.6. užtikrina policijos veiklos organizavimą;

6.1.7. užtikrina valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo darbų organizavimą;

6.1.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

6.1.9. organizuoja valstybinį migracijos reguliavimą;

6.1.10. organizuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos sausumoje ir teritoriniuose vandenyse politikos įgyvendinimą;

6.1.11. užtikrina Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, oficialių svečių apsaugos organizavimą;

6.1.12. užtikrina operatyvinės veiklos, nusikaltimų ir kitų teisėtvarkos pažeidimų tyrimo organizavimą;

6.1.13. pagal savo kompetenciją imasi priemonių nusikaltimų, kitų teisėtvarkos pažeidimų priežastims ir sąlygoms šalinti, kontroliuoja, kaip vykdomos šios priemonės;

6.1.14. organizuoja asmens tapatybę liudijančių dokumentų tvarkymo sistemą, imigravimo dokumentų tvarkymą, įgyvendina Lietuvos Respublikos vizų politiką, organizuoja sprendimų pilietybės klausimais priėmimą;

6.1.15. koordinuoja valdymo organizavimo priemonių įgyvendinimą gaivalinės nelaimės, avarijos, epidemijos, epizootijos, kitokių ekstremalių situacijų atveju ir likviduojant jų padarinius;

6.1.16. pagal savo kompetenciją organizuoja ir užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo srityje;

6.1.17. organizuoja ministerijos vidaus tarnybos (specializuotus policijos) dalinius, nustatytąja tvarka jiems vadovauja, pagal savo įgaliojimus vykdo priemones, susijusias su visuomenės saugumu;

6.2. valstybės tarnybos valdymo srityje:

6.2.1. vykdo valstybės tarnybos valdymą, rengia valstybės tarnybos plėtros strategiją;

6.2.2. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų vykdymą valstybės tarnyboje;

6.2.3. formuoja valstybės tarnautojų registro strategiją, teikia pasiūlymus, kaip ją įgyvendinti, užtikrina valstybės tarnautojų registro funkcionavimą;

6.2.4. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės strategiją valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo srityje, užtikrina jos įgyvendinimą, koordinuoja valstybės tarnautojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

6.3. viešojo administravimo srityje:

6.3.1. vykdo valstybės valdymo tobulinimo politiką, rengia ir koordinuoja jos įgyvendinimo strategiją;

6.3.2. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus rengia teisės aktus, reglamentuojančius viešojo administravimo institucijų struktūrą, jų tarpusavio ryšius;

6.3.3. organizuoja viešojo administravimo sistemos būklės stebėjimą, teikia pasiūlymus, kaip tobulinti administravimą ir mažinti valdymo išlaidas;

6.3.4. rengia valstybės valdymo ir viešojo administravimo tobulinimo koncepcijas, strategijas, programas;

6.4. regioninės plėtros srityje:

6.4.1. vykdo nacionalinės regionų plėtros institucijos funkcijas;

6.4.2. kartu su kitomis institucijomis rengia nacionalinį regionų plėtros plano projektą, organizuoja plėtros plano priežiūrą ir vertinimą, koordinuoja atskirų regionų plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą;

6.4.3. koordinuoja vidaus ir tarptautinį regioninį bendradarbiavimą;

6.4.4. tvarko paramą regioninėms ir vietos iniciatyvoms;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

 

6.5. vietos savivaldos plėtros srityje:

6.5.1. užtikrina teritorinės administracinės ir vietos savivaldos reformos politikos įgyvendinimą;

6.5.2. dalyvauja rengiant teisės aktus, nustatančius savivaldybių institucijų kompetenciją, jų santykius su valstybės valdymo institucijomis;

6.5.3. nagrinėja pasiūlymus steigti ar panaikinti savivaldybes, kitus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus ir gyvenamąsias vietoves bei nustatyti ar keisti jų ribas, suteikti ar panaikinti gyvenamosioms vietovėms kurorto statusą ir teikia išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

 

6.5.4. bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis institucijomis, nagrinėja ir vertina jų pasiūlymus bei išvadas rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su vietos savivaldos klausimais, projektus, numatant priemones įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti;

6.5.5. kartu su kitomis institucijomis užtikrina bendrosios viešųjų paslaugų teikimo gyventojams valstybės politikos įgyvendinimą;

6.5.6. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant kurortų plėtros politiką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

 

6.6. informatikos srityje:

6.6.1. dalyvauja užtikrinant Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginio plano priemonių įgyvendinimą, informacijos technologijų taikymą valstybės valdymui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

 

6.6.2. užtikrina informacijos technologijų saugą valstybės institucijose ir įstaigose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

 

6.6.3. organizuoja asmens elektroninio identifikavimo sistemos diegimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

 

6.6.4. užtikrina vidaus reikalų sistemoje tvarkomiems viešiesiems registrams ir duomenų bazėms keliamų reikalavimų įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

 

6.6.5. Neteko galios nuo 2001-12-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin. 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

 

6.7. tarptautinių ryšių ir Europos integracijos srityje:

6.7.1. organizuoja tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, sudaromų pagal jos kompetenciją su atitinkamomis užsienio valstybių ar organizacijų institucijomis, projektų rengimą, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą;

6.7.2. padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytą Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą politiką;

6.7.3. palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių ambasadomis, kitomis institucijomis;

6.8. ministerija taip pat vykdo šias funkcijas:

6.8.1. pagal savo kompetenciją atstovauja valstybei civilinėse bylose dėl žalos, padarytos neteisėtais valstybės tarnautojų veiksmais, atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims;

6.8.2. vykdo ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų ir valstybės įmonių steigėjo funkcijas;

6.8.3. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, kitus tarptautinius renginius viešojo saugumo, valdymo tobulinimo, vietos savivaldos, regioninės plėtros ir kitais su Vidaus reikalų ministerijos veikla susijusiais klausimais;

6.8.4. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, priskirtinus ministerijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

6.8.5. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą;

6.8.6. užtikrina deramas darbo ir poilsio sąlygas ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų tarnautojams, užtikrina jiems teisės aktų nustatytas socialines ir sveikatos apsaugos garantijas;

6.8.7. organizuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių gamybinę ir ūkinę veiklą;

6.8.8. užtikrina ministerijos padalinių personalo parinkimą, mokymą, tobulinimąsi, reikiamą tarnybinę parengtį;

6.8.9. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

 

III. VIDAUS REIKALŲ ministerijos teisės

 

7. Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. gauti iš ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

7.2. pagal savo kompetenciją tikrinti, kaip įmonės, įstaigos bei organizacijos, asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, taip pat vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus;

7.3. tikrinti pagal savo kompetenciją ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų darbą, nustatyti joms uždavinius, gauti jų darbo ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

7.4. pasitelkti ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų, taip pat kitų įstaigų bei organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

7.5. pagal savo kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.

8. Vidaus reikalų ministerija turi ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teises.

 

IV. VIDAUS REIKALŲ ministerijos darbo organizavimas

 

9. Vidaus reikalų ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Vidaus reikalų ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, nurodytų šių nuostatų 11.8, 11.11, 11.12, 11.14 ir 11.17 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

10. Vidaus reikalų ministras, vadovaudamas jam pavestai valdymo sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

11. Vidaus reikalų ministras:

11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

11.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

11.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus jis leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymu patvirtintus kitus teisės aktus;

11.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo priemonės, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

11.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus;

11.8. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.9. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.10. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus, išskyrus policijos generalinį komisarą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.12. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretorių administravimo sritis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.13. tvirtina strategines policijos veiklos programas ir kontroliuoja jų vykdymą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.14. policijos generalinio komisaro teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų generalinio komisaro pavaduotojus;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.15. rekomenduoja policijos generaliniam komisarui panaikinti jo ar jam pavaldžių įstaigų priimtus teisės aktus, jeigu šie, ministro nuomone, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, kitiems teisės aktams;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.16. formuoja pagrindines Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo kryptis valstybės sienos apsaugos politikos srityje ir kontroliuoja jų vykdymą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.17. suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadą. Tarnybos vado teikimu skiria jo pavaduotojus;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

11.18. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

12. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

13. Viceministras:

13.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

13.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

13.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose;

13.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

13.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

14. Vidaus reikalų ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius.

Vidaus reikalų ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

15. Ministerijos valstybės sekretorius yra ministrui pavaldus karjeros valstybės tarnautojas, kuris:

15.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

15.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

15.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

15.4. koordinuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

15.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų bei programų projektų rengimą ir derinimą, pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius;

15.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, ministro įsakymų projektų rengimą;

15.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus;

15.8. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

15.9. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

16. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

16.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą;

16.2. organizuoja teisės aktų projektų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir derinimą;

16.3. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

16.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

16.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

Papildyta punktu:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

17. Vidaus reikalų ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Vidaus reikalų ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMO IR JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

18. Valstybės tarnautojų tarnybos Vidaus reikalų ministerijoje, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kiti įstatymai bei teisės aktai.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

VI. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

19. Vidaus reikalų ministerija yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

VII. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

20. Vidaus reikalų ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė, Vidaus audito tarnyba ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1624, 2001-12-22, Žin., 2001, Nr. 110-4005 (2001-12-29), i. k. 1011100NUTA00001624

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2060 (2002-05-29), i. k. 1021100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo