Suvestinė redakcija nuo 2003-06-19 iki 2013-07-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 13-405, i. k. 1012250ISAK00000065

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2001 m. vasario 1 d. Nr. 65

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1573; 1998, Nr. 109-2995) 45 straipsnio 5 punktą,

1. Tvirtinu Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarką (pridedama).

2. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Radavičiui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                        VINSAS JANUŠONIS


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65

 

INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS

IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKA

 

1. Ši tvarka reglamentuoja sveikatos priežiūros įstaigų informacijos apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir gydymą, taip pat visos kitos informacijos apie pacientą teikimo valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms (toliau – institucijos) sąlygas ir terminus.

2. Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento sutikimą, išskyrus 5 punkte nurodytus atvejus.

3. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, sveikatos priežiūros įstaigai pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.

4. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę tai patikslinti.

5. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:

5.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

5.2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

5.3. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai

Punkto pakeitimai:

Nr. V-155, 2003-03-06, Žin., 2003, Nr. 27-1108 (2003-03-19), i. k. 1032250ISAK000V-155

Nr. V-332, 2003-06-06, Žin., 2003, Nr. 58-2618 (2003-06-18), i. k. 1032250ISAK000V-332

 

6. 5 punkte išvardytos institucijos ar įstaigos pateikia vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 270, 2001-04-18, Žin., 2001, Nr. 36-1222 (2001-04-27), i. k. 1012250ISAK00000270

 

7. Sveikatos priežiūros įstaiga turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

8. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais (kai reikia pranešti apie nusikaltimą ir pan.) sveikatos priežiūros įstaiga informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva ir be paciento sutikimo.

9. Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas ir skyriaus, kuriame yra ar buvo gydomas (konsultuojamas) pacientas, vedėjas. Lydraštį pasirašo sveikatos priežiūros įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

10. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 270, 2001-04-18, Žin., 2001, Nr. 36-1222 (2001-04-27), i. k. 1012250ISAK00000270

 

11. Asmenys, pažeidę šią tvarką ar pateikę neteisingą informaciją, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 270, 2001-04-18, Žin., 2001, Nr. 36-1222 (2001-04-27), i. k. 1012250ISAK00000270

Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-155, 2003-03-06, Žin., 2003, Nr. 27-1108 (2003-03-19), i. k. 1032250ISAK000V-155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 "Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-332, 2003-06-06, Žin., 2003, Nr. 58-2618 (2003-06-18), i. k. 1032250ISAK000V-332

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 544 "Dėl Narkologinės priežiūros įstatymo poįstatyminių aktų tvirtinimo" ir dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 "Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo