Suvestinė redakcija nuo 2001-10-27 iki 2002-12-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 12-346, i. k. 1011100NUTA00000126

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. vasario 2 d. Nr. 126

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 42-1192, Nr. 92-2850) 24 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Pasienio kontrolės punktų veiklos taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl keleivių ir krovinių vežimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną“ (Žin., 1993, Nr. 9-217, Nr. 39-840, Nr. 53-1039; 1996, Nr. 1-16; 2000, Nr. 7-186) 4 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 25 d. nutarimą Nr. 1028 „Dėl Lietuvos Respublikos pasienio ruožo režimo laikinųjų taisyklių bei Lietuvos Respublikos pasienio policijos kontrolės punktų ir pasienio muitinės įstaigų veiklos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 84-1599).

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                   Vytautas Markevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. vasario 2 d. Nr. 126

 

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ VEIKLOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato patikrinimą atliekančių valstybės institucijų funkcijas pasienio kontrolės punktuose ir pasienio kontrolės punktų režimą.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

pasienio kontrolės punktų režimas – šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatyta asmenų, transporto priemonių, gyvūnų, prekių (daiktų) patekimo į pasienio kontrolės punktus, buvimo juose ir išvykimo (išgabenimo) iš jų, ūkio subjektų veiklos, taip pat asmenų kitokių teisių įgyvendinimo tvarka ir elgesio pasienio kontrolės punktuose taisyklės;

pasienio tikrinimas – asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie pagal įstatymus ir kitus teisės aktus pavesti atlikti Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės sienos apsaugos tarnyba);

patikrinimo zona – pasienio kontrolės punkto teritorijos dalis, apimanti vykstančių per valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių patikrinimo vietas ir judėjimo juostas.

3. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos muitinės kodekse, kituose įstatymuose.

4. Valstybės sienos perėjimo punkte įsteigto pasienio kontrolės punkto atidarymo ir darbo laikas, asmenų ir transporto priemonių vykimo, gyvūnų, prekių (daiktų) gabenimo per valstybės sieną būdai derinami Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nustatyta tvarka su gretimos valstybės institucijomis, įgaliotomis atlikti patikrinimą valstybės sienos perėjimo punkte.

Pasienio kontrolės punkto, esančio tarptautiniame oro uoste, geležinkelio stotyje, atvirame tarptautinei laivybai jūrų ar vidaus vandenų uoste, darbo laiką, asmenų, transporto priemonių vykimo, gyvūnų, prekių (daiktų) gabenimo per valstybės sieną būdus ūkio subjekto, kurio teritorijoje yra pasienio kontrolės punktas, teikimu nustato susisiekimo ministras, suderinęs tai su Vidaus reikalų ministerija ir Finansų ministerija.

Apie pasienio kontrolės punktus, jų darbo laiką, leidžiamus asmenų ir transporto priemonių vykimo, gyvūnų, prekių (daiktų) gabenimo per valstybės sieną būdus skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

5. Pasienio kontrolės punktuose atliekamą patikrinimą sudaro pasienio, muitinis, medicininis karantininis, veterinarinis ir fitosanitarinis tikrinimai. Šių tikrinimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotų valstybės institucijų teisės aktai.

Patikrinimui atlikti gali būti naudojamos techninės kontrolės priemonės, tarnybiniai šunys.

6. Per valstybės sieną leidžiami tik patikrinti asmenys, transporto priemonės, gyvūnai, prekės (daiktai).

Gyvūnai, prekės (daiktai), kurių veterinarinis ar fitosanitarinis tikrinimas numatytas atitinkamuose teisės aktuose, gali būti gabenami tik per tuos pasienio kontrolės punktus, kuriuose toks tikrinimas atliekamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų gali būti nustatyti pasienio kontrolės punktai, per kuriuos leidžiama gabenti tam tikrų rūšių prekes.

Asmenys, transporto priemonės, gyvūnai, prekės (daiktai), kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus negali būti įleisti (atgabenti) į Lietuvos Respublikos teritoriją, grąžinami iš pasienio kontrolės punkto į teritoriją valstybės, iš kurios atvyksta (atgabenami).

7. Pasienio kontrolės punkto teritorijos ribas nustato Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas), derindami jas su kitomis patikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis ir ūkio subjektu, kurio teritorijoje steigiamas šis punktas.

Pasienio kontrolės punkto teritorija aptveriama arba kitokiomis priemonėmis užtikrinamas patekimas į pasienio kontrolės punkto teritoriją tik nustatytose vietose.

Pasienio kontrolės punktų teritorijos ir patikrinimo zonos ribos žymimos informaciniais ženklais, asmenų ir transporto priemonių įleidimo ir išleidimo vietose įrengiami kontroliniai vartai, įleidžiamosios ir išleidžiamosios užtvaros, šviesoforai.

8. Jeigu yra galimybė, į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų ir transporto priemonių judėjimo juostos ir patikrinimo vietos turi būti atskirtos nuo išvykstančių iš Lietuvos Respublikos, o keleivinių transporto priemonių judėjimo juostos ir patikrinimo vietos – nuo krovininių transporto priemonių. Judėjimo juostos gali būti skirstomos pagal transporto priemonių tipus, taikomas muitinės procedūras (žaliasis ir raudonasis kanalai), prekių garantijų rūšis ir kitas vykimo sąlygas.

Įvažiavimo į pasienio kontrolės punktą ir išvažiavimo iš jo, privalomųjų sustojimų ir patikrinimo vietos, asmenų ir transporto priemonių, vykstančių per valstybės sieną, judėjimo kryptys ir kelių ruožai, kuriuose draudžiama sustoti, stovėti arba keisti važiavimo kryptį, žymimi Kelių eismo taisyklėse nustatytais ženklais ir užrašais bei kelio ženklinimu.

9. Pasienio kontrolės punkto, esančio prie automobilių kelio, tvarkymą ir priežiūrą organizuoja valstybės institucija, valdanti pasienio kontrolės punkto teritorijos žemę, iš jai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų asignavimų. Valstybės institucijos ir ūkio subjektai savo lėšomis eksploatuoja patalpas ir įrenginius, kuriais naudojasi.

Pasienio kontrolės punkto, esančio tarptautiniame oro uoste, geležinkelio stotyje, atvirame tarptautinei laivybai jūrų ar vidaus vandenų uoste, teritoriją tvarko ir prižiūri tas ūkio subjektas, kurio teritorijoje yra šis pasienio kontrolės punktas.

 

II. PATIKRINIMĄ ATLIEKANČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ VEIKLA PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE

 

10. Patikrinimą pasienio kontrolės punktuose atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, muitinė, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, valstybiniai visuomenės sveikatos priežiūros centrai.

11. Kitos valstybės institucijos pasienio kontrolės punktuose veiklą, susijusią su asmenų ir transporto priemonių vykimu ir gyvūnų, prekių (daiktų) gabenimu per valstybės sieną, derina su patikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiomis taisyklėmis.

12. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pasienio kontrolės punktuose atsako už asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną kontrolę. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai:

12.1. tikrina asmenų ir transporto priemonių dokumentus, daro juose reikiamas žymas;

12.2. išsiaiškina atvykstančių užsieniečių vykimo tikslą, kelionės pobūdį, tikrina, ar atvykstantys užsieniečiai turi pakankamai lėšų pragyventi buvimo Lietuvos Respublikoje metu, ar nėra įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą, ar atitinka kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus įleidimo į Lietuvos Respubliką reikalavimus;

12.3. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda užsieniečiams vizas ar kitus leidimus kirsti valstybės sieną;

12.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima užsieniečių prašymus suteikti pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje;

12.5. tikrina nustatytose įskaitose, duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose duomenis apie kertančius valstybės sieną asmenis ir transporto priemones;

12.6. tikrina transporto priemones, ar jose nėra pasislėpusių asmenų;

12.7. atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, ir gabenamų krovinių radiacinę kontrolę;

12.8. užtikrina pasienio kontrolės punktuose, kuriuose nėra muitinės įstaigų, kad vykstantys per šiuos pasienio kontrolės punktus asmenys, gabendami daiktus, už kuriuos imami importo (eksporto) muitai ir kiti mokesčiai ar kuriems taikomi įvežimo (išvežimo) draudimai bei apribojimai, laikytųsi nustatytųjų šių daiktų įvežimo (išvežimo) normų;

12.9. kontroliuoja asmenų, transporto priemonių judėjimą pasienio kontrolės punkto teritorijoje;

12.10. priima grąžinamus iš kitų valstybių ir perduoda išsiunčiamus iš Lietuvos Respublikos asmenis;

12.11. renka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas valstybės rinkliavas;

12.12. palaiko viešąją tvarką, užtikrina visuomenės rimtį, kertančių valstybės sieną asmenų ir pasienio kontrolės punkte dirbančių pareigūnų saugumą, tarnybos tikslais ar saugumo sumetimais apriboja įėjimą ar įvažiavimą į tam tikrą pasienio kontrolės punkto teritorijos dalį;

12.13. įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais sulaiko neteisėtai kertančius valstybės sieną asmenis ir transporto priemones, o pasienio kontrolės punktuose, kuriuose nėra muitinės postų, – ir neteisėtai gabenamas prekes (daiktus);

12.14. įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais sulaiko, kol priimamas atitinkamas sprendimas, asmenis, be leidimo įvežančius ar išvežančius šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, narkotines, psichotropines, pavojingas ir (ar) kenksmingąsias medžiagas;

12.15. įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais taiko administracinės atsakomybės priemones už pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimus;

12.16. įstatymų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą, atlieka kvotą baudžiamosiose bylose;

12.17. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

13. Muitinės pareigūnai pasienio kontrolės punktuose atsako už prekių (daiktų) gabenimo per valstybės sieną kontrolę. Muitinės pareigūnai:

13.1. tikrina prekes (daiktus), dokumentų atitiktį ir galiojimą, transporto priemones, asmenis (keleivius), jų gabenamą bagažą ir kitus daiktus, siekdami įsitikinti, ar laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsako muitinė;

13.2. kviečia nustatytąja tvarka į patikrinimo vietą kitų patikrinimą atliekančių institucijų darbuotojus;

13.3. reikalauja muitiniam tikrinimui būtinos informacijos;

13.4. atlieka pateiktų dokumentų muitinį įforminimą;

13.5. atlieka kontrolinius matavimus, plombuoja transporto priemones, kuriomis gabenamos prekės (daiktai), taip pat šių prekių saugojimo vietas, žymi prekes jų identifikavimą lengvinančiais ženklais, ima prekių mėginius;

13.6. kontroliuoja pagal kompetenciją asmenų ir transporto priemonių judėjimą pasienio kontrolės punkto teritorijoje;

13.7. teisės aktų nustatyta tvarka renka mokesčius ir rinkliavas;

13.8. įstatymų nustatyta tvarka atlieka asmens apžiūrą;

13.9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka taiko administracinio poveikio priemones;

13.10. teikia informaciją apie muito režimą keleiviams, vykstantiems per valstybės sieną;

13.11. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

14. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos pareigūnai, vadovaudamiesi jų darbą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, atlieka medicininį karantininį tikrinimą, skirtą apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų.

15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai, vadovaudamiesi jų darbą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, atlieka veterinarinį tikrinimą, skirtą apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir vartotojus nuo nesaugių prekių.

Veterinarinis tikrinimas taikomas gyvūnams, gyvūnų žaliavai ir produktams, kitoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms prekėms.

16. Valstybinės augalų apsaugos tarnybos pareigūnai, vadovaudamiesi jų darbą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, atlieka fitosanitarinį tikrinimą, užtikrinantį, kad į Lietuvos Respublikos teritoriją nebūtų įvežti ir nepaplistų joje augalams bei augaliniams produktams kenksmingi organizmai. Fitosanitarinis tikrinimas taikomas augalams ir augalinės kilmės prekėms.

17. Patikrinimą atliekančios valstybės institucijos pasienio kontrolės punkto teritorijoje laikosi pasienio kontrolės punkto darbo nuostatų ir šių taisyklių reikalavimų, bendradarbiauja ir keičiasi tarpusavyje būtina informacija.

Patikrinimą atliekančios valstybės institucijos kartu su Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija gali nustatyti patikrinimą atliekančių ir kitų valstybės institucijų ir ūkio subjektų bendradarbiavimo jūrų ir vidaus vandenų uostuose ar geležinkelio stotyse taisykles.

18. Vykstančios per valstybės sieną transporto priemonės pasienio kontrolės punkte stabdomos tik vieną kartą. Pasienio ir muitinis tikrinimai atliekami vienoje vietoje laikantis šios tvarkos:

18.1. atvykstančiųjų į Lietuvos Respubliką – pasienio tikrinimas, muitinis tikrinimas;

18.2. išvykstančiųjų iš Lietuvos Respublikos – muitinis tikrinimas, pasienio tikrinimas.

19. Pasienio kontrolės punktuose, kuriuose įsteigti medicininio karantino postai, medicininis karantininis tikrinimas ir reikiamos priešepideminės priemonės atliekami prieš pasienio ir muitinį tikrinimus.

20. Valstybės sienos apsaugos tarnybos, muitinės ir kitų patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnai, per patikrinimą įtarę, kad yra asmenų, turinčių užkrečiamosios ligos požymių, nedelsdami informuoja apie tai teritorinio visuomenės sveikatos centro darbuotojus.

21. Veterinarinis ir fitosanitarinis tikrinimai atliekami prieš muitinį tikrinimą arba drauge su muitiniu tikrinimu.

22. Aptiktus transporto priemonėse ar kroviniuose pasislėpusius nuo patikrinimo asmenis muitinės ar kitų patikrinimą atliekančių valstybės institucijų darbuotojai perduoda Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams.

23. Nuodugnesniam patikrinimui atlikti transporto priemonės, gyvūnai, prekės (daiktai) gali būti siunčiami į šiam tikslui skirtus boksus, angarus, geležinkelio atšakas ar kitas vietas. Nuodugnesnis patikrinimas neturi trukdyti per nustatytąjį laiką patikrinti kitų transporto priemonių. Per patikrinimą išardytas transporto priemones surenka jas išardę asmenys.

24. Pakartotinis patikrinimas gali būti atliktas, jeigu yra pagrindo manyti, kad per patikrinimą pateikti klaidingi duomenys, patikrinimas atliktas nepakankamai nuodugniai ar kitaip pažeista tikrinimo tvarka.

Sprendimą dėl pakartotinio patikrinimo pagal kompetenciją gali priimti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų pamainos vyresnysis, muitinės posto pamainos viršininkas, muitinės posto viršininkas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinių ir muitinės įstaigų vadovai.

25. Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir muitinės pareigūnai, gavę išankstinės informacijos apie transporto priemonėse, kroviniuose pasislėpusius asmenis, gabenamą kontrabandą ar kitą teisės pažeidimą, praneša apie tai vieni kitiems ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų pamainos vyresniojo bei muitinės posto pamainos viršininko vadovaujami kartu atlieka nuodugnesnį patikrinimą. Jį atlikus ir nenustačius pažeidimo, surašomas aktas trimis egzemplioriais, kurių pirmasis ir antrasis egzemplioriai pateikiami Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinio, kurio pareigūnai atlieka patikrinimą pasienio kontrolės punkte, ir muitinės posto vadovams, o trečiasis – transporto priemonės, prekių (daiktų) savininkui ar jo įgaliotam vežėjui.

26. Vadovaujantis 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvencija dėl konsulinių santykių, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų, diplomatinio ir konsulinio personalo narių ir kartu su jais gyvenančių šeimos narių autotransporto priemonės ir bagažas netikrinami, jeigu nėra rimto pagrindo manyti, kad juose yra daiktų, neskirtų diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms oficialiai naudoti, taip pat daiktų, neskirtų asmeniniam naudojimui, arba daiktų, kurių įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ar išvežimas iš jos uždraustas arba be atskirų leidimų apribotas. Šiuo atveju asmeninis bagažas gali būti tikrinamas tik dalyvaujant šiame punkte nurodytiems asmenims ar jų įgaliotiems atstovams.

Oficialių delegacijų narių ir asmenų, turinčių diplomatinius pasus, pasienio tikrinimas atliekamas pirmiausia.

27. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai neleidžia per valstybės sieną skleidžiančių padidintą jonizuojančiąją spinduliuotę asmenų, transporto priemonių, gyvūnų, prekių (daiktų), jeigu nepateikiama gydymą jonizuojančiosiomis medžiagomis ar radioaktyviųjų medžiagų teisėtą gabenimą patvirtinančių dokumentų. Apie tokius atvejus Valstybės sienos apsaugos tarnyba privalo nedelsdama informuoti Radiacinės saugos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Aplinkos ministeriją. Asmenys, gydomi ar gydyti jonizuojančiosiomis medžiagomis, per valstybės sieną leidžiami, jeigu pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus dokumentus.

28. Jeigu išvykstantys iš Lietuvos Respublikos asmenys ir transporto priemonės ar išgabenami gyvūnai, prekės (daiktai) neįleidžiami į kitą valstybę ir grąžinami, Lietuvos Respublikos patikrinimą atliekančių institucijų žymos dokumentuose šių institucijų nustatyta tvarka panaikinamos ir laikoma, jog tokie asmenys, transporto priemonės neišvyko, gyvūnai, prekės (daiktai) nebuvo išgabenti iš Lietuvos Respublikos, jeigu kitaip nenustatyta teisės aktuose.

Jeigu iš kitų valstybių atvykstančios transporto priemonės ar gabenami gyvūnai, augalai ir augalinės kilmės prekės neįleidžiami į Lietuvos Respubliką, atitinkamuose dokumentuose dedamos teisės aktuose nustatytos žymos.

29. Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinės ir teritorinės muitinės, kurių padaliniai atlieka patikrinimą pasienio kontrolės punkte, vadovai rengia pasienio kontrolės punkto teritorijos schemą ir pasienio kontrolės punkto darbo nuostatus, kuriuos suderina su kitų patikrinimą atliekančių valstybės institucijų teritorinių padalinių vadovais, o pasienio kontrolės punkto, esančio tarptautiniame oro uoste, geležinkelio stotyje, atvirame tarptautinei laivybai jūrų ar vidaus vandenų uoste, – ir su Susisiekimo ministerijos įgaliotos institucijos ir ūkio subjekto, kurio teritorijoje įsteigtas pasienio kontrolės punktas, vadovais.

30. Pasienio kontrolės punkto teritorijos schemoje turi būti nurodytos pasienio kontrolės punkto teritorijos ir patikrinimo zonos ribos, tvoros, vartai, stebėjimo prietaisų ir kitų techninių priemonių, užtikrinančių pasienio kontrolės punktų režimą, išdėstymo vietos, vykstančių per valstybės sieną asmenų, transporto priemonių, gabenamų prekių (daiktų) judėjimo kryptys, juostos, privalomųjų sustojimų ir patikrinimo vietos, nuodugnesnio patikrinimo, laikinojo prekių saugojimo ir paslaugų teikimo vietos, patikrinimą atliekančių valstybės institucijų padalinių tarnybinės patalpos.

31. Pasienio kontrolės punkto darbo nuostatuose nurodomas pasienio kontrolės punkto darbo laikas, vykstančių per valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių atvykimo į punktą, buvimo jame ir išvykimo iš jo tvarka, tikrinimų eiliškumas ir būdai, nevykstančių per valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių įleidimo į punkto teritoriją ir išleidimo iš jos tvarka, patikrinimą atliekančių valstybės institucijų ir ūkio subjekto, kurio teritorijoje įsteigtas pasienio kontrolės punktas, bendradarbiavimo taisyklės, kitos pasienio kontrolės punkto veiklos sąlygos.

32. Pasienio kontrolės punkto teritorijos schemą ir darbo nuostatus tvirtina Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Muitinės departamento vadovai kartu su ūkio subjektu, kurio teritorijoje steigiamas pasienio kontrolės punktas.

Pasienio kontrolės punkto, kuriame nėra muitinės įstaigos, teritorijos schemą ir darbo nuostatus tvirtina Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas.

 

III. PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ REŽIMAS

 

33. Pasienio kontrolės punktų teritorijoje galioja pasienio kontrolės punktų režimas.

34. Asmenis ir transporto priemones į pasienio kontrolės punkto, esančio prie automobilių kelio, patikrinimo zoną paprastai įleidžia tie patikrinimą atliekančios valstybės institucijos pareigūnai, kurie pirmieji atlieka tikrinimą, o išleidžia iš pasienio kontrolės punktų teritorijos pareigūnai, kurie paskutinieji atlieka tikrinimą.

35. Į pasienio kontrolės punktą, esantį tarptautiniame oro uoste, geležinkelio stotyje, atvirame tarptautinei laivybai jūrų ir vidaus vandenų uoste, asmenis ir transporto priemones įleidžia ir iš jo išleidžia ūkio subjekto, kurio teritorijoje įsteigtas pasienio kontrolės punktas, apsaugos ar kiti padaliniai pagal ūkio subjekto nustatytas ir su Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktine bei teritorine muitine (jūrų uoste – ir su Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija) suderintas taisykles.

Asmenų ir transporto priemonių įleidimas į šiuos pasienio kontrolės punktus ir išleidimas iš jų gali būti kontroliuojamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir muitinės (jūrų uoste – ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos institucijos) darbuotojų.

36. Asmenų ir transporto priemonių atvykimo į patikrinimą atliekančių valstybės institucijų padalinių prižiūrimas vietas, neįeinančias į patikrinimo zoną, buvimo jose ir išvykimo iš jų, prekių (daiktų) įvežimo į jas, laikymo (saugojimo) jose ir išvežimo iš jų taisykles nustato šie padaliniai, suderinę jas su Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktine ir ūkio subjektu, kurio teritorijoje yra prižiūrimos vietos, o Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste – ir su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

37. Į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės:

37.1. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių oficialių delegacijų nariai;

37.2. transporto priemonės, kuriomis vyksta asmenys, turintys diplomatinius pasus;

37.3. transporto priemonės, vežančios keleivius reguliariais reisais, kelionės leidimuose nurodytu laiku;

37.4. krovininio transporto priemonės, gabenančios mirusiuosius, greitai gendančius krovinius, pavojingus (1–9 klasės) krovinius, gyvulius, prekes, skirtas paramai ar labdarai (jeigu tokių prekių vertė ir kiekis (svoris, dydis) sudaro ne mažiau kaip pusę visų prekių vertės ir atitinkamai kiekio (svorio, dydžio), taip pat krovininio transporto priemonės, kurios grįžta įvežusios prekes, skirtas paramai ar labdarai;

37.5. transporto priemonės, vežančios nereguliariais reisais turistines grupes ar keleivių grupes, sudarytas iš vaikų iki 16 metų, trečiųjų valstybių piliečių turistines grupes arba į trečiąsias valstybes vykstančių Lietuvos Respublikos piliečių turistines grupes;

37.6. transporto priemonės, vežančios asmenis, turinčius oficialius pranešimus apie artimųjų mirtį;

37.7. vykstantys į darbą, mokymo įstaigą ir grįžtantys iš jų asmenys, kurių sąrašą sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta Lietuvos Respublikos įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1252, 2001-10-19, Žin., 2001, Nr. 91-3196 (2001-10-26), i. k. 1011100NUTA00001252

 

38. Ūkio subjektas, kurio teritorijoje įsteigtas pasienio kontrolės punktas, privalo:

38.1. suteikti pastatus (patalpas) patikrinimą atliekančioms valstybės institucijoms naudotis įstatymų nustatyta tvarka;

38.2. užtikrinti uosto (stoties) apsaugą, įrengti apsaugines aptvaras (tvoras), vartus, užtvaras ir kitas technines priemones, kad į patikrinimo zoną be Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir muitinės leidimo nepatektų pašaliniai (nevykstantys per valstybės sieną arba nedirbantys pasienio kontrolės punkte) asmenys, būtų sudarytos galimybės kontroliuoti pasienio kontrolės punkto režimą, techninėmis priemonėmis stebėti pasienio kontrolės punkto teritoriją;

38.3. derinti su Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktine ir teritorine muitine pasienio kontrolės punktų teritorijoje statomų (rekonstruojamų) statinių projektus, įrengti keleiviams vietas, kur jie galėtų pasirengti patikrinimui, gautų reikiamos informacijos apie patikrinimo tvarką;

38.4. nustatytąja tvarka iš anksto informuoti patikrinimą atliekančių valstybės institucijų darbuotojus apie orlaivių ir traukinių atvykimo ir išvykimo laiką, patikrinimo vietą (apie laivų atvykimo ir išvykimo laiką, patikrinimo vietą informuoja laivo agentas ar savininkas, kapitonas tiesiogiai ar per Susisiekimo ministerijos įgaliotą instituciją); atvykus transporto priemonei, apie kurią iš anksto nepranešta, užtikrinti, kad iki patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų atvykimo nebūtų išlaipinami iš transporto priemonės arba įlaipinami į ją žmonės, iškraunami arba kraunami gyvūnai, prekės (daiktai);

38.5. išleisti iš pasienio kontrolės punkto patikrintą transporto priemonę. Kad patikrinimas baigtas, patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnai praneša ūkio subjekto atsakingam darbuotojui;

38.6. nedelsdamas informuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir muitinės pareigūnus apie savavališką nepatikrintos ar nebaigtos tikrinti transporto priemonės išvykimą;

38.7. laiku informuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinę ir teritorine muitinę apie teikiamus prašymus, tarpininkavimą, kad būtų keičiamas reguliaraus tarptautinio susisiekimo grafikas (tvarkaraštis), taip pat naujo grafiko patvirtinimą;

38.8. derinti su Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktine ir teritorine muitine nevykstančių tarptautinio susisiekimo maršrutais laivų, orlaivių ir traukinių atvykimo į pasienio kontrolės punkto teritoriją, buvimo joje ir išvykimo iš jos tvarką;

38.9. laikytis pasienio kontrolės punkto darbo nuostatų.

39. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste įsteigtame pasienio kontrolės punkte 38.5 ir 38.6 punktuose nustatytus reikalavimus vykdo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

40. Vežėjai privalo pagal išankstines patikrinimą atliekančių valstybės institucijų paraiškas pateikti joms naudotis reguliariai tikrinamų pasienio kontrolės punkte transporto priemonių konstrukcijos schemų ir kitos transporto priemonėms patikrinti reikalingos techninės dokumentacijos kopijas.

41. Jeigu orlaivis, laivas ar traukinys dėl avarijos, stichinės nelaimės, techninių, oro ar kitų nenumatytų sąlygų negali atvykti į nustatytąją patikrinimo vietą, apie tai oro, jūrų ar vidaus vandenų uosto, geležinkelio stoties administracija privalo nedelsdama pranešti patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnams. Tokia transporto priemonė gali būti patikrinta kitoje pasienio kontrolės punkto vietoje ar už jo teritorijos ribų.

Jeigu muitinio tikrinimo negalima atlikti pasienio kontrolės punkto teritorijoje, jis gali būti atliekamas kitoje muitinės nustatytoje ar muitinei priimtinoje vietoje. Prekės į šią vietą turi būti gabenamos laikantis Lietuvos Respublikos muitinės kodekso ir jo taikymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų.

42. Ūkio subjektų, teikiančių paslaugas, susijusias su pasienio kontrolės punktuose atliekamu patikrinimu (muitinės tarpininkų, draudimo ir kitų), objektai (statiniai, patalpos, įrengimai) statomi (įrengiami) už patikrinimo zonos ribų vežėjams ir keleiviams patogiose vietose. Pasienio kontrolės punktų, esančių prie automobilių kelių, teritorijoje šie objektai statomi ar įrengiami tik gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinės ir teritorinės muitinės leidimus.

Objektai, kuriuose kertantiems valstybės sieną asmenims teikiamos paslaugos, nesusijusios su patikrinimu, paprastai statomi (įrengiami) už pasienio kontrolės punktų, esančių prie automobilių kelių, ribų.

Kelio atkarpoje tarp pasienio kontrolės punkto ir valstybės sienos statyti arba įrengti objektus, kuriuose teikiamos paslaugos kertantiems valstybės sieną asmenims, draudžiama.

43. Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinė ir teritorinė muitinė, atsižvelgdamos į konkretaus pasienio kontrolės punkto, esančio prie automobilių kelio, veiklos sąlygas, bendru sprendimu nustato maksimalų teikiančių atitinkamas paslaugas pasienio kontrolės punkto teritorijoje ūkio subjektų skaičių. Paslaugas teikiantys pasienio kontrolės punkto teritorijoje ūkio subjektai atrenkami pagal konkursą atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Pasienio kontrolės punktų teritorijoje statybos (rekonstravimo) ir kitokie darbai, turintys įtakos pasienio kontrolės punktų režimui, vykdomi tik iš anksto juos suderinus su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentu.

Apie numatomus statybos (rekonstravimo) ir kitokius darbus, neturinčius įtakos pasienio kontrolės punktų režimui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinė ir teritorinė muitinė informuojamos iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki darbų pradžios.

45. Transporto priemonių įgulų, komandų, brigadų nariai privalo:

45.1. užtikrinti, kad iš vykstančių per valstybės sieną transporto priemonių nuo jų atvykimo į pasienio kontrolės punkto teritoriją iki patikrinimo pradžios, taip pat iš išvykstančių iš Lietuvos Respublikos teritorijos transporto priemonių nuo jų patikrinimo pabaigos iki išvykimo iš pasienio kontrolės punkto teritorijos nebūtų išlaipinami arba į jas įlaipinami žmonės, iš jų iškraunami arba į jas kraunami gyvūnai, prekės (daiktai);

45.2. iš anksto paskelbti keleiviams apie būsimą patikrinimą, naktį juos pažadinti;

45.3. užtikrinti, kad per patikrinimą transporto priemonėse nebūtų nevykstančių per valstybės sieną asmenų, nebūtų vykdomi krovos darbai (išskyrus tuos atvejus, kai prekes pateikti reikalauja patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnai, taip pat kai gyvūnus, prekes (daiktus) reikia iškrauti dėl stichinės nelaimės ar kitokio jiems kilusio pavojaus);

45.4. informuoti patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnus apie keleivių skaičių ir jų išsidėstymą transporto priemonėje, nustatytaisiais atvejais pateikti vykstančiųjų sąrašus;

45.5. atidaryti ir parodyti visas transporto priemonėje esančias patalpas, įjungti reikiamą patalpų apšvietimą, dalyvauti tikrinant technines ir pagalbines patalpas.

46. Asmenys, kertantys valstybės sieną, pasienio kontrolės punkto teritorijoje privalo:

46.1. paklusti eismo reguliavimo signalams, laikytis kelio ženklų ir ženklinimo, elgesio viešosiose vietose reikalavimų;

46.2. per patikrinimą pateikti asmens, transporto priemonės ir gabenamų prekių (daiktų) dokumentus;

46.3. nedelsdami pranešti pradedantiems patikrinimą Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar muitinės pareigūnams apie su savimi turimus ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias, narkotines, psichotropines, radioaktyviąsias ir kitokias medžiagas ar daiktus, kuriuos gabenti per valstybės sieną be leidimų draudžiama. Per patikrinimą aptiktos tokios medžiagos ar daiktai, jeigu jie nedeklaruoti, paimami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

46.4. atsakyti į patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų pateiktus klausimus, susijusius su vykimu per valstybės sieną, prireikus pateikti raštiškus paaiškinimus;

46.5. būti važiavimo, kelionės, keleivio bilietuose nurodytose vietose, jeigu patikrinimas atliekamas transporto priemonėje;

46.6. patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų prašymu išlipti iš transporto priemonės;

46.7. patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų reikalavimu pateikti patikrinti vairuojamą transporto priemonę, gabenamus gyvūnus, prekes (daiktus), dalyvauti juos tikrinant;

46.8. vykdyti kitus teisėtus patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų reikalavimus.

47. Asmenims, kertantiems valstybės sieną, draudžiama:

47.1. apvažiuoti (apeiti) pasienio kontrolės punkte esančias patikrinimo vietas ar kitaip mėginti išvengti patikrinimo;

47.2. išvykti iš patikrinimo vietos neužbaigus patikrinimo;

47.3. fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus patikrinimo zonoje be patikrinimą atliekančių valstybės institucijų pareigūnų leidimo;

47.4. įeiti į patikrinimą atliekančių valstybės institucijų tarnybines patalpas ir jose būti be šių institucijų pareigūnų leidimo;

47.5. krauti gyvūnus, prekes (daiktus) iš vienų transporto priemonių į kitas, sandėlius, aikšteles ar kitur patikrinimo zonoje ir kitose patikrinimą atliekančių valstybės institucijų padalinių prižiūrimose vietose be atitinkamų patikrinimą atliekančių valstybės institucijų leidimo;

47.6. išlaipinti iš transporto priemonės arba įlaipinti į ją žmones, iškrauti iš jos arba krauti į ją gyvūnus, prekes (daiktus) be Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir muitinės pareigūnų leidimo (vykstant nuo valstybės sienos iki pasienio kontrolės punkto ar atgal).

48. Asmenys, sulaikyti patikrinimo zonoje, siekiant nustatyti jų asmens tapatybę ar teisės pažeidimo pobūdį, asmenys, grąžinti iš kitų valstybių, išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos, neturintys teisės išvykti iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsieniečiai, atvykę į Lietuvos Respubliką nesilaikydami nustatytųjų atvykimo sąlygų ar pateikę prašymą suteikti pabėgėlio statusą, gali būti atvesdinami (palydimi, nusiunčiami) į Valstybės sienos apsaugos tarnybos tarnybines patalpas. Tokiems asmenims išeiti iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos tarnybinių patalpų, išvykti iš pasienio kontrolės punkto teritorijos be Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų leidimo draudžiama.

49. Pasienio kontrolės punktų režimo pažeidimais nelaikomi veiksmai, padaryti dėl nenumatytų aplinkybių: nelaimingo atsitikimo, avarijos, stichinės nelaimės, pavojaus laivo (orlaivio) saugumui, sugedusių laivų buksyravimo, neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimo, išgelbėtų žmonių pristatymo arba kitų priverstinių priežasčių.

50. Į pasienio kontrolės punktą įleidžiami pasienio kontrolės punkto teritorijoje dirbantys valstybės institucijų ir ūkio subjektų darbuotojai, pateikę tarnybinius pažymėjimus arba leidimus. Leidimų išdavimo pasienio kontrolės punkte, esančiame prie automobilių kelio, tvarką nustato Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentas, o geležinkelio stotyje, tarptautiniame oro uoste, atvirame tarptautinei laivybai jūrų ar vidaus vandenų uoste – ūkio subjektas, kurio teritorijoje yra pasienio kontrolės punktas, suderinęs tai su Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktine, teritorine muitine ir Susisiekimo ministerijos įgaliota institucija.

Teikiančių atitinkamas paslaugas ūkio subjektų darbuotojai būna tik susijusioje su jų veikla teritorijoje, patekti į patikrinimo zoną jie gali tik suderinę tai su Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais.

51. Į pasienio kontrolės punktų teritoriją, pateikę tarnybinius pažymėjimus, turi teisę nekliudomai patekti vykdantys tarnybines pareigas:

51.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos štabo ir Muitinės departamento darbuotojai;

51.2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinės ir teritorinės muitinės, kurioms priklauso pasienio kontrolės punkte vykdantis savo veiklą Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinys ir muitinės postas, darbuotojai;

51.3. Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, vidaus reikalų sistemos, prokuratūros, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinės augalų apsaugos tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, teritorinio visuomenės sveikatos centro, Lietuvos kariuomenės transportavimo tarnybos, Susisiekimo ministerijos ir jos įgaliotų institucijų darbuotojai.

52. Kitų asmenų, nekertančių valstybės sienos, įleidimo į pasienio kontrolės punkto, esančio prie automobilių kelio, teritoriją taisykles nustato Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentas; į tarptautinio oro uosto, atviro tarptautinei laivybai jūrų ar vidaus vandenų uosto teritorijas – ūkio subjektas, kurio teritorijoje yra pasienio kontrolės punktas, suderinęs tai su Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktine, teritorine muitine ir Susisiekimo ministerijos įgaliota institucija.

53. Pasienio kontrolės punktų režimą patikrinimo zonoje užtikrina ir kontroliuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir muitinė, kitose patikrinimą atliekančių institucijų padalinių prižiūrimose vietose – šių institucijų padaliniai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir muitinės pareigūnų reikalavimai ir nurodymai pasienio kontrolės punktų režimo užtikrinimo klausimais privalomi visiems patikrinimą atliekančių valstybės institucijų ir vykdančių ūkinę veiklą pasienio kontrolės punktų teritorijoje ūkio subjektų darbuotojams, kertantiems ir nekertantiems valstybės sienos asmenims, turintiems teisę disponuoti prekėmis, kurios laikomos muitinės prižiūrimose vietose, arba jas vežti, ar jų atstovams.

Visi asmenys privalo turėti ir pareigūnų, kontroliuojančių pasienio kontrolės punktų režimą, reikalavimu pateikti dokumentus, įrodančius jų teisėtą buvimą pasienio kontrolės punkto teritorijoje. Neteisėtai patekę į pasienio kontrolės punktą asmenys sulaikomi.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Asmenys, pažeidę pasienio kontrolės punktų veiklos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1252, 2001-10-19, Žin., 2001, Nr. 91-3196 (2001-10-26), i. k. 1011100NUTA00001252

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 126 "Dėl Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo