Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30

 

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1991, Nr. 67-0; Žin. 1991, Nr.11-274, i. k. 0911010ISTA00I-1163

 

Nauja redakcija nuo 2007-01-01:

Nr. X-616, 2006-05-25, Žin. 2006, Nr. 65-2382 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-616

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS

ĮSTATYMAS

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato valstybinių gamtos išteklių, kurie pagal šį įstatymą yra mokesčio objektas, apmokestinimo mokesčiu už valstybinius gamtos išteklius ir ginčų nagrinėjimo tvarką.

 

2 straipsnis. Įstatymo tikslas

Šio įstatymo tikslas – ekonominėmis priemonėmis skatinti gamtos išteklių naudotojus taupiai ir efektyviai naudoti valstybinius gamtos išteklius, kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų kiekiui bei kokybei išsaugoti valstybines išlaidas.

 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Gamtos išteklių išgavimas (naudojimas) – medžiojimas, naudingųjų iškasenų kasimas ar gamtos išteklių paėmimas iš aplinkos kitokiu būdu.

2. Medžiojamųjų gyvūnų ištekliai – laukiniai gyvūnai, kurie Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse yra priskirti medžiojamiesiems.

3. Medžioklės plotai – žemės, miškų ir vandens telkinių plotai, kuriuose Medžioklės įstatymo nustatyta tvarka gali būti medžiojama.

4. Naudingosios iškasenos – žemės gelmėse esančios gamtinės mineralinės medžiagos, kurios tinkamos naudoti gamyboje ar kitoms reikmėms.

 

4 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas yra šie išgaunami valstybiniai gamtos ištekliai:

1) naudingosios iškasenos, nurodytos šio įstatymo 1 priede, išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-400, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3989 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-400

 

2) vanduo ir statybinis gruntas, nurodyti šio įstatymo 2 priede;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-400, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3989 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-400

 

3) medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas, nurodytas šio įstatymo 3 priede.

 

5 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys šiuo įstatymu apmokestinamus valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti reikalingas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas.

2. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą, išskyrus biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigas, vykdančias laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus.

 

6 straipsnis. Mokesčio tarifų nustatymas ir jų indeksavimas

1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai nustatyti šio įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose.

2. Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir (ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas. Jis apskaičiuojamas šio įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose nustatytus tarifus dauginant iš  koeficiento 10.

3. Šio įstatymo 1 ir 2 prieduose nustatyti tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento apskaičiuojamą ir Oficialiosios statistikos portale skelbiamą mokestinio ketvirčio vartotojų kainų indeksą. Vartotojų kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinio ketvirčio antrojo mėnesio kainas su 2014 metų gruodžio mėnesio kainomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2148, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19625

 

4. Šio įstatymo 3 priede nustatyti tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis.

5. Indeksavimo koeficientas, kurį taikant indeksuojami mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai, nustatomas vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto.

6. Indeksuoti mokesčio tarifai, išskyrus mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifus, įsigalioja nuo kiekvieno mokestinio ketvirčio, kurio mokestis deklaruojamas, pradžios. Indeksuoti mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai įsigalioja nuo kalendorinių metų, kurių mokestis deklaruojamas, pradžios.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-400, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3989 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-400

Nr. XI-1818, 2011-12-20, Žin., 2011, Nr. 161-7617 (2011-12-29), i. k. 1111010ISTA0XI-1818

 

7 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka

1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1818, 2011-12-20, Žin., 2011, Nr. 161-7617 (2011-12-29), i. k. 1111010ISTA0XI-1818

 

2. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokėtojai, mokestinio laikotarpio mokesčio deklaracijoje taikydami indeksuotą šio įstatymo 1 ar 2 prieduose nustatytą tarifą, apskaičiuoja ir moka mokestį už visą per tą mokestinį laikotarpį išgautą gamtos išteklių kiekį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-400, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3989 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-400

 

3. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai, mokestinio laikotarpio mokesčio deklaracijoje taikydami indeksuotą šio įstatymo 3 priede nustatytą mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifą pagal medžioklės plotų kategorijas, apskaičiuoja ir moka mokestį už per mokestinį laikotarpį mokesčio mokėtojui suteiktą (leistą) naudoti atitinkamos kategorijos medžioklės plotų dydį.

4. Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-400, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3989 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-400

Nr. XI-1818, 2011-12-20, Žin., 2011, Nr. 161-7617 (2011-12-29), i. k. 1111010ISTA0XI-1818

Nr. XII-2155, 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19851

 

5. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

 

8 straipsnis. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo kontrolė

1. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pagal mokesčio mokėtojų pateiktas deklaracijas bei Aplinkos ministerijos ar jų įgaliotų institucijų tikrinimo dokumentus kontroliuoja, ar laiku sumokamas mokestis, išieško nesumokėtą mokestį ir su juo susijusias sumas.

2. Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuojamas ir deklaruojamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius.

3. Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos pagal kompetenciją mokestinio patikrinimo rezultatus įformina bei juos patvirtina Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

4. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, taip pat Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos keičiasi mokesčiui už valstybinius gamtos išteklius administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčio už valstybinius gamtos išteklius informacija tvarką nustato Aplinkos ministerija, suderinusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

 

9 straipsnis. Ginčų nagrinėjimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų veiksmai arba neveikimas taikant šį įstatymą gali būti skundžiami pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, jeigu nenustatyta kitaip.

 

10 straipsnis. Mokesčio sumokėjimas, išieškojimas ir grąžinimas

1. Nesumokėtas mokestis už valstybinius gamtos išteklius sumokamas arba išieškomas, delspinigiai skaičiuojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Permokėta mokesčio už valstybinius gamtos išteklius suma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka grąžinama (įskaitoma).

 

11 straipsnis. Mokesčio įskaitymas

1. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, įskaitomas: 80 procentų – į valstybės biudžetą, o 20 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami gamtos ištekliai, biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-835, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04869

 

2. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius įskaitomas: 50 procentų mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius – į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami medžiojamųjų gyvūnų ištekliai, biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti, ir 50 procentų – į valstybės biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1711, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20969

 

3. Didesnio tarifo mokestis už valstybinius gamtos išteklius įskaitomas: 90 procentų – į valstybės biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti, o 10 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami gamtos ištekliai, biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti.

4. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos naudojamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme, o šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos savivaldybių biudžetų lėšos – Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatyme numatytiems tikslams.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1658, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3170 (2008-07-17), i. k. 1081010ISTA00X-1658

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                                                                                                 V. LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1991 m. kovo 21 d.

Nr. I-1163

 

 


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

1 priedas

 

MOKEČIO UŽ NAUDINGĄSIAS IŠKASENAS TARIFAI

 

 

Eil. Nr.

 

Ištekliai

 

Matavimo vnt.

 

Tarifas, Eur

 

1.

 

Anhidritas

 

m3

 

1,99

 

2.

 

Dolomitas

 

m3

 

0,99

 

3.

 

Durpės

 

m3

 

0,80

 

4.

Gintaras:

iki 40 mm

daugiau kaip 40 mm

 

kg

 

280

900

 

5.

 

Klintis

 

m3

 

0,84

 

6.

 

Kreidos mergelis

 

m3

 

0,89

7.

Molis:

devono periodo

triaso periodo

kitas

m3

 

0,86

0,84

0,51

 

8.

 

Opoka

 

m3

 

0,71

 

9.

 

Sapropelis

 

m3

 

0,34

 

10.

 

Smėlis moliui liesinti

 

m3

 

0,48

 

11.

 

Smėlis stiklui gaminti

 

m3

 

1,59

 

12.

 

Smėlis silikatiniams dirbiniams

 

m3

 

0,44

 

13.

 

Kitas smėlis, žvyras

 

m3

 

0,42

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XI-400, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3989 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-400

Nr. XI-1818, 2011-12-20, Žin., 2011, Nr. 161-7617 (2011-12-29), i. k. 1111010ISTA0XI-1818

Nr. XII-1196, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14127

Nr. XII-2148, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19625

Nr. XIII-1711, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20969

 

part_8e0b589b173b42d191e94dfd1906f8c3_end


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

2 priedas

 

MOKESČIO UŽ VANDENĮ IR STATYBINĮ GRUNTĄ TARIFAI

 

Eil. Nr.

Ištekliai

Matavimo vnt.

Tarifas, Eur

1.

Požeminis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį:

a)   vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio reikmėms ir patalpų šildymui

b)   juridinių asmenų naudojamas komerciniams tikslams, supilstytas į tarą

c)   kitas (a ir b punktuose nenurodytas) požeminis vanduo

m3

 

0,03

 

4,29

 

0,10

2.

Mineralinis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį, naudojamą gydymo įstaigose

m3

4,29

3.

Mineralinis vanduo, naudojamas gydymo įstaigose

m3

2,14

4.

Paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui

m3

0,003

5.

Paviršinis vanduo kondensacinėms šiluminėms elektrinėms aušinti

m3

0,0003

6.

Paviršinis vanduo žuvininkystei

m3

0,0001

7.

Paviršinis vanduo hidroenergetikai

m3

0,00001

8.

Paviršinis vanduo atominei elektrinei

m3

0,0004

9.

Paviršinis vanduo suskystintų gamtinių dujų importo terminalui

m3

0,00003

10.

Statybinis gruntas

m3

0,26

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XI-400, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3989 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-400

Nr. XI-1818, 2011-12-20, Žin., 2011, Nr. 161-7617 (2011-12-29), i. k. 1111010ISTA0XI-1818

Nr. XII-1196, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14127

Nr. XII-2148, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19625

 

part_d8cb958b87114f1d9a461d60fbe7d36c_end


 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už valstybinius

gamtos išteklius įstatymo

3 priedas

 

MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMUOSIUS GYVŪNUS TARIFAI PAGAL MEDŽIOKLĖS PLOTŲ KATEGORIJAS

 

Medžioklės plotų kategorijos pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis

Metinis mokesčio tarifas, Eur/ha

Kategorija

Charakteristika

I

Lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai (spygliuočių – iki 50 procentų)

1,04

II

Mišrūs spygliuočių su lapuočiais medynai (lapuočių – nuo 25 iki 50 procentų)

0,7

III

Mišrūs spygliuočių su nedidele lapuočių priemaiša medynai (lapuočių – nuo 11 iki 24 procentų)

0,52

IV

Gryni pušynai su ne didesne kaip 10 procentų kitų medžių rūšių priemaiša

0,26

V

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) Marijampolės apskrityje

0,16

VI

Laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) kitoje Lietuvos Respublikos dalyje

0,14

VII

Vandens telkiniai

0,06

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1196, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14127

Nr. XIII-1711, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20969

 

part_5811aa8607304808978a8791d18cab03_end 

Lietuvos Respublikos mokesčio už

valstybinius gamtos išteklius įstatymo

4 priedas

4 priedas neteko galios nuo 2010-01-01

Priedo pakeitimai:

Nr. XI-400, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3989 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-400

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1313, 1996-04-30, Žin., 1996, Nr. 46-1108 (1996-05-17), i. k. 0961010ISTA00I-1313

Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 7, 9, 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-2028, 2000-10-12, Žin., 2000, Nr. 90-2775 (2000-10-27), i. k. 1001010ISTAIII-2028

Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1093, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 96-4170 (2002-10-04), i. k. 1021010ISTA0IX-1093

Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3, 4, 6, 7, 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1609, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2762 (2003-06-27), i. k. 1031010ISTA0IX-1609

Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-616, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2382 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-616

Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1658, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3170 (2008-07-17), i. k. 1081010ISTA00X-1658

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-400, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3989 (2009-08-04), i. k. 1091010ISTA00XI-400

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 4, 6, 7 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo bei 4 priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1120, 2010-11-12, Žin., 2010, Nr. 139-7104 (2010-11-27), i. k. 1101010ISTA0XI-1120

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1818, 2011-12-20, Žin., 2011, Nr. 161-7617 (2011-12-29), i. k. 1111010ISTA0XI-1818

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6, 7 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-835, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04869

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1196, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14127

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 1, 2 ir 3 priedų pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2148, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19625

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2155, 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19851

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1711, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20969

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymas

 

 

part_bb8e8624b232454c8f86fecbf1773829_end