Suvestinė redakcija nuo 1996-07-01 iki 2000-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1991, Nr. 67-0; Žin. 1991, Nr.11-274, i. k. 0911010ISTA00I-1163

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS

Į S T A T Y M A S

 

 

Lietuvos Respublikos mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius yra valstybinių gamtos išteklių nuosavybės realizavimo forma.

Šio įstatymo tikslas – didinti gamtos išteklių naudotojų atsakomybę už suteikto nacionalinio turto efektyvų ir taupų naudojimą, kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų kiekiui bei kokybei išsaugoti valstybines išlaidas.

 

I. Mokesčių objektas ir mokėtojai

 

1 straipsnis. Mokesčių objektas yra valstybiniai gamtos ištekliai. Šiame įstatyme nenumatytus mokesčius nustato kiti įstatymai.

 

2 straipsnis. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius mokėtojai yra juridiniai ir fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka išgaunantys Lietuvos Respublikos valstybinius gamtos išteklius.

 

II. Mokesčių tarifai ir jų nustatymo tvarka

 

3 straipsnis. Juridiniai ir fiziniai asmenys moka nustatyto dydžio mokesčius pagal paimtų gamtos išteklių kiekį ir kokybę.

 

III. Mokesčių lengvatos

 

4 straipsnis. Žemės naudotojai, ūkiniams reikalams (ne pardavimui) naudojantys statybinių medžiagų žaliavas ir vandenį, esančius jiems suteiktame sklype, nuo mokesčio atleidžiami.

 

IV. Mokesčio mokėjimo tvarka ir kontrolė

 

5 straipsnis. Mokesčius pagal nustatytą formą apskaičiuoja ir moka gamtos išteklių naudotojas.

 

6 straipsnis. Mokesčiai mokami avansu lygiomis metinių mokesčių sumos, kuri apskaičiuojama pagal numatomų sunaudoti išteklių kiekį, dalimis kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Metų gale mokesčių suma perskaičiuojama pagal faktiškai išgautų išteklių kiekį, ir iki vasario 1 dienos metiniai apskaičiavimai pateikiami valstybinei mokesčių inspekcijai.

 

7 straipsnis. Aplinkos apsaugos ministerija kontroliuoja mokesčių apskaičiavimo teisingumą. Už nuslėptą išteklių kiekį mokamas mokestis ir taikoma dešimteriopo tarifo dydžio bauda.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1313, 1996-04-30, Žin., 1996, Nr. 46-1108 (1996-05-17), i. k. 0961010ISTA00I-1313

 

8 straipsnis. Juridiniams ir fiziniams asmenims, nustatyta tvarka nevykdantiems valstybinių gamtos išteklių apskaitos, naudojamų valstybinių gamtos išteklių kiekiai nustatomi pagal valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės duomenis.

 

9 straipsnis. Laiku neapmokestinti mokėtojai apmokestinami, mokestis išieškomas, grąžinamas bei patikslinamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1313, 1996-04-30, Žin., 1996, Nr. 46-1108 (1996-05-17), i. k. 0961010ISTA00I-1313

 

10 straipsnis. Mokesčio laiku nesumokėjus, imami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1313, 1996-04-30, Žin., 1996, Nr. 46-1108 (1996-05-17), i. k. 0961010ISTA00I-1313

 

11 straipsnis. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius įskaitomas į gamybos kaštus ir mokamas į valstybės biudžetą.

Lėšos už ekonomines sankcijas išieškomos iš mokėtojui liekančio pelno į Valstybinį gamtos apsaugos fondą.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                                                                                                 V. LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1991 m. kovo 21 d.

Nr. I-1163

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1313, 1996-04-30, Žin., 1996, Nr. 46-1108 (1996-05-17), i. k. 0961010ISTA00I-1313

Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 7, 9, 10 straipsnių pakeitimo įstatymas