Suvestinė redakcija nuo 2021-04-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 99-3152, i. k. 1002250ISAK00000621

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ RADIACINĖS SAUGOS CENTRE IR JO SKYRIUOSE

 

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 621

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2000, Nr. 92-2876; 2004, Nr. 171-6309) 11 straipsnio 2 dalies 2 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-61, 2012-01-30, Žin., 2012, Nr. 15-680 (2012-02-02), i. k. 1122250ISAK0000V-61

 

1. Tvirtinu:

1.1. Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose, kainų nustatymo, indeksavimo bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką (1 priedas);

1.2. Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose, sąrašas ir kainos (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-61, 2012-01-30, Žin., 2012, Nr. 15-680 (2012-02-02), i. k. 1122250ISAK0000V-61

 

2. Laikau netekusiais galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 11 08 įsakymo Nr. 373 „Dėl higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų įkainių“ 10.15-10.20 punktus.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-61, 2012-01-30, Žin., 2012, Nr. 15-680 (2012-02-02), i. k. 1122250ISAK0000V-61

 

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO pareigas                     RAIMUNDAS ALEKNA

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 11 09 įsakymu Nr. 621

1 priedas

 

MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ RADIACINĖS SAUGOS CENTRE IR JO SKYRIUOSE, KAINŲ NUSTATYMO, INDEKSAVIMO BEI ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Ši tvarka taikoma Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose, kurie teikia mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas siekiant apsaugoti gyventojus ir dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais darbuotojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

2. Mokamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose:

2.1. su gyventojų radiacine sauga susijusios visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos fiziniams ar juridiniams asmenims pagal sutartis su paslaugų užsakovais;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-391, 2009-05-22, Žin., 2009, Nr. 64-2573 (2009-05-30), i. k. 1092250ISAK000V-391

 

2.2. darbo, gyvenamosios aplinkos ir gamtos, maisto, geriamojo vandens, žaliavų, technikos, įrangos, prekių ir kitų ūkinės ar kitokios veiklos nepavojingumo ir nekenksmingumo sveikatai rodiklių ir higienos reikalavimų nustatymas;

2.3. visuomenės sveikatos monitoringas ir ekspertizė suinteresuotų juridinių ir fizinių asmenų užsakymu.

 

2 skyrius. Neteko galios nuo 2008-11-09

Skyriaus naikinimas:

Nr. V-1045, 2008-10-28, Žin. 2008, Nr. 128-4913 (2008-11-08), i. k. 1082250ISAK00V-1045

 

III. MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO, REGISTRAVIMO, UŽSAKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

8. Radiacinės saugos centras ir jo skyriai, teikiantys mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti licenciją ir turi būti įregistruoti Valstybiniame sveikatos priežiūros įstaigų registre.

9. Mokamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos registruojamos Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose specialiuose žurnaluose.

10. Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kiekis nustatomas Radiacinės saugos centro ar jo skyrių ir užsakovo derybose:

10.1. užsakovas pateikia paslaugos teikėjui raštišką prašymą suteikti paslaugą;

10.2. sudaroma dvišalė sutartis dėl mokamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo. Sutartis gali būti vienkartinė arba ilgalaikė. Sutartyje nurodoma: paslauga, atlikimo terminas, kaina ir atsiskaitymo tvarka;

10.3. jei mokamai visuomenės sveikatos priežiūros paslaugai teikti reikia papildomų lėšų, kurios pagal paslaugos technologinį aprašymą nėra įskaičiuotos į mokamos paslaugos kainą, užsakovas teikėjui moka teikėjo nurodyto ir pagrįsto dydžio priemoką:

10.3.1. tyrimų, atliekamų poilsio, švenčių dienomis, nakties metu, lauke žiemos metu, dirbant viršvalandžius, kaina didinama koeficientu 2,0,

10.3.2. už skubius tyrimus, matavimus mokamas 30 % priedas,

10.3.3. jei naudojamas tyrimus atliekančios įstaigos transportas, prie mokamos paslaugos kainos pridedamos transporto išlaidos,

10.3.4. jei paslaugą teikiančios įstaigos darbuotojas tyrimus atlieka kitame mieste, prie paslaugos kainos pridedamos komandiruotės išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-796, 2005-10-26, Žin., 2005, Nr. 128-4623 (2005-10-29); Žin., 2005, Nr. 130-0 (2005-11-03), i. k. 1052250ISAK000V-796

 

11. Mokamų paslaugų kainas nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

12. Įstaigos vadovas atsako už teikiamų mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, jų kokybę, apskaitą ir atskaitomybę, sudaro galimybę užsakovams susipažinti su teikiamų mokamų paslaugų kainomis. Informacija apie mokamas paslaugas ir jų teikimo tvarką skelbiama viešai.

13. Lėšos, gautos už mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 621

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-654

redakcija)

2 priedas

 

 

MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ RADIACINĖS SAUGOS CENTRE IR JO SKYRIUOSE, SĄRAŠAS IR KAINOS

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina (eurais)

1.

Gama spinduliuotės vieno taško lygiavertės dozės galios matavimas

2,98

2.

Rentgeno spinduliuotės vieno taško lygiavertės dozės galios matavimas

2,96

3.

Individualiosios dozės ekvivalento tyrimas termoliuminescencinės dozimetrijos metodu

9,50

4.

Paviršiaus radioaktyviosios taršos matavimas

17,98

5.

Visuminio tūrinio alfa ir beta aktyvumo vandenyje tyrimas

75,44

6.

Radono (Rn-222) tūrinio aktyvumo vandenyje tyrimas

25,20

7.

Stroncio (Sr-90) aktyvumo koncentracijos bandymas

170,32

8.

Neteko galios nuo 2020-11-13

 

9.

Radionuklidų aktyvumų nustatymas gama spektrometriniu būdu

50,38

10.

Aktyvumo nustatymas gama spektrometriniu būdu (nepriklausomai nuo radionuklidų skaičiaus), kai aktyvumas ne didesnis kaip 2 minimalūs detektuojami lygiai

73,45

11.

Radono tūrinių aktyvumų patalpose matavimas

55,41

12.

Rentgeno aparato su 1 rentgeno vamzdžiu techninių charakteristikų parametrų matavimas

70,73

13.

Rentgeno aparato su 2 rentgeno vamzdžiais arba 1 rentgeno vamzdžiu su 2 darbo režimais (rentgenografijos ir rentgenoskopijos) techninių charakteristikų parametrų matavimas

113,32

14.

Dantų rentgeno aparato techninių charakteristikų parametrų matavimas

46,09

15.

Mėginio pelenų paruošimas tyrimui

47,93

16.

Tričio (H-3) aktyvumo tyrimas

35,83

17.

Bandinio paėmimas

18,51

18.

Alfa aktyvumo matavimas alfa spektrometrine įranga

142,92

19.

Plutonio ir transuraninių elementų aktyvumo tyrimas

569,26

20.

Radionuklidų aktyvumo visame kūne tyrimas

17,84

21.

Radionuklidų aktyvumo skydliaukėje tyrimas

11,75

22.

Neteko galios nuo 2020-11-13

 

23.

Rentgeno procedūrų kabineto su dantų rentgeno aparatu projekto radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė

59,90

24.

Rentgeno procedūrų kabineto su rentgenodiagnostikos aparatu projekto radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė

89,27

25.

Rentgeno procedūrų kabineto su kompiuterinės tomografijos aparatu projekto radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė

118,60

26.

Kitų projektų (spindulinės terapijos, saugyklų ir kitų) radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė

89,25

27.

Negatoskopų arba TV monitorių skaisčio ir aplinkos apšviestumo vieno taško bandymas

4,53

28.

Kompiuterinės tomografijos dozės indekso nustatymas

43,76

29.

Vidutinės paviršiaus įėjos dozės nustatymas TLD detektoriais (10 vnt.)

28,60

30.

Radionuklidų aktyvumų nustatymas nešiojamu gama spektrometru

44,58

31.

Radono tūrinio aktyvumo grunto ore matavimas

13,24

32.

Tepinėlio paėmimas

8,40

33.

Gama spinduliuotės dozės galios matavimas mobilia laboratorija

10,32

34.

Oro mėginio paėmimas

7,37

35.

Beta radionuklidų tyrimas

17,58

36.

Visuminio alfa ir beta aktyvumo mėginiuose tyrimas

76,85

37.

Radionuklidų ore tyrimas mobilia laboratorija

50,56

38.

Mokymas radiacinės saugos klausimais (1 val.)

5,05

39.

Tyrimų higieninis įvertinimas (1 val.)

8,48

40.

Mamografijos aparato techninių charakteristikų parametrų matavimas

95,48

41.

Neutronų spinduliuotės vieno taško lygiavertės dozės galios matavimas

2,90

42.

Dantų panoraminio aparato techninių charakteristikų parametrų matavimas

56,45

43.

Sugertosios dozės nustatymas dicentrinių chromosomų metodu

597,23

44.

Sugertosios dozės nustatymas fluorescencinės in situ hibridizacijos metodu

1072,86

45.

Rentgeno procedūrų kabineto su mamografijos rentgeno aparatu projekto radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė

52,55

46.

Spindulinės terapijos branduolinės medicinos procedūrų kabinetų radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė

223,12

47.

Kompiuterinės tomografijos aparato techninių charakteristikų parametrų matavimas

70,64

48.

Patikrinto statinio projekto kopijos išdavimas

14,39

49.

Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės korektūra

23,20

50.

Radono koncentracijos patalpose naudojant alfa pėdsakų detektorius matavimas

19,38

51.

Didelio jautrumo jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo stotelės (1 val.) matavimas

16,12

52.

Mėginio drėgmės nustatymas

34,22

53.

Mėginio smulkinimas

12,39

 

Pastaba. Kai Radiacinės saugos centras dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, atsižvelgiant į siūlomų teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kiekį, siūlomoms teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms vadovo sprendimu gali būti taikomos iki 20 procentų nuolaidos.

_____________

Priedo pakeitimai:

Nr. 388, 2001-07-17, Žin., 2001, Nr. 64-2375 (2001-07-25), i. k. 1012250ISAK00000388

Nr. V-796, 2005-10-26, Žin., 2005, Nr. 128-4623 (2005-10-29); Žin., 2005, Nr. 130-0 (2005-11-03), i. k. 1052250ISAK000V-796

Nr. V-1045, 2008-10-28, Žin., 2008, Nr. 128-4913 (2008-11-08), i. k. 1082250ISAK00V-1045

Nr. V-61, 2012-01-30, Žin., 2012, Nr. 15-680 (2012-02-02), i. k. 1122250ISAK0000V-61

Nr. V-201, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01245

Nr. V-848, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-08, i. k. 2014-10950

Nr. V-390, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-27, i. k. 2015-04426

Nr. V-793, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10492

Nr. V-654, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09654

Nr. V-2604, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23839

Nr. V-724, 2021-04-06, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07130

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 388, 2001-07-17, Žin., 2001, Nr. 64-2375 (2001-07-25), i. k. 1012250ISAK00000388

Dėl 2000 m. lapkričio 9 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 621 "Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-796, 2005-10-26, Žin., 2005, Nr. 128-4623 (2005-10-29); Žin., 2005, Nr. 130-0 (2005-11-03), i. k. 1052250ISAK000V-796

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 "Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1045, 2008-10-28, Žin., 2008, Nr. 128-4913 (2008-11-08), i. k. 1082250ISAK00V-1045

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 "Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-391, 2009-05-22, Žin., 2009, Nr. 64-2573 (2009-05-30), i. k. 1092250ISAK000V-391

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 "Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-61, 2012-01-30, Žin., 2012, Nr. 15-680 (2012-02-02), i. k. 1122250ISAK0000V-61

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 "Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-201, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01245

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 ,,Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-848, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-08, i. k. 2014-10950

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 "Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-390, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-27, i. k. 2015-04426

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-793, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10492

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-654, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09654

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2604, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23839

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-724, 2021-04-06, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07130

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo