Nauja nutarimo redakcija nuo 2007-04-08:

Nr. 318, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1486 (2007-04-07)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2000 m. lapkričio 6 d. Nr. 1346

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Neteko galios nuo 2015-01-01

Nr. 1495, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21069