Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-06-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 92-2873, i. k. 1001010ISTAIII-2032

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2014-11-01, 4 straipsnis įsigalioja 2015-01-01:

Nr. XII-898, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05729

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032
Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato kelių naudojimo apmokestinimo ir Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo tvarką.

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo 5 priede.

3. Šio įstatymo tikslas – kaupti ir naudoti lėšas automobilių kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-812, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20006

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Kelių naudotojas – asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi keliais ir jų statiniais.

2. Kelių naudotojo mokestis – transporto priemonės valdytojo mokestis už naudojimąsi keliais ir jų statiniais.

3. Programos finansavimo lėšos – valstybės biudžeto lėšos, fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinės lėšos, skirtos Programai finansuoti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-865, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27771

 

4. Stacionarioji Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga – tam tikrose vietose nejudamai įtvirtinta įranga (greičio matuokliai, vaizdo kameros su duomenų perdavimo įranga ir kt.), skirta Kelių eismo taisyklių pažeidimams fiksuoti.

5. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1704, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27296

 

3 straipsnis. Neteko galios nuo 2022-01-01.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-865, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27771

 

4 straipsnis. Neteko galios nuo 2022-01-01.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-865, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27771

 

5 straipsnis. Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones

1. Transporto priemonių, nurodytų šio įstatymo 1 priede, valdytojai moka kasmetinį mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones.

2. Mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką bei dydžius, neviršydama šio įstatymo 1 priede nustatytų ribinių tarifų, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

3. Mokestis į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokamas iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros.

4. Mokestis nemokamas:

1) už Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) ir įstaigų prie šios ministerijos krovinines transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) už specialiai neįgaliesiems vairuoti pritaikytas krovinines transporto priemones, priklausančias savivaldybių administracijoms ir nevalstybinėms neįgaliųjų organizacijoms;

3) už Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos krovinines transporto priemones.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2242, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10367

 

6 straipsnis. Kelių naudotojo mokestis

1. M2, M3, N1, N2, N3 motorinių transporto priemonių valdytojai moka kelių naudotojo mokestį už naudojimąsi keliais. Už naudojimąsi vietinės reikšmės keliais kelių naudotojo mokestis nemokamas.

2. Kelių naudotojo mokesčio dydžius, neviršydama šio įstatymo 2 priede nustatytų maksimalių dydžių, šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė. Nustatyti mokesčio dydžiai turi būti proporcingi naudojimosi keliais trukmei. Mėnesio tarifas turi būti ne didesnis kaip 10 procentų metų tarifo, savaitės tarifas turi būti ne didesnis kaip 5 procentai metų tarifo, o dienos tarifas turi būti ne didesnis kaip 2 procentai metų tarifo.

3. Kelių naudotojo mokestis nemokamas už naudojimąsi magistraliniais keliais važiuojant:

1) Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos transporto priemonėmis, priskirtomis kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) savivaldybių priešgaisrinės tarnybos transporto priemonėmis;

3) specialiai asmenims su negalia vežti ir (ar) vairuoti pritaikytomis transporto priemonėmis;

4) sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos automobiliais;

5) švietimo įstaigų ir (ar) savivaldybių institucijų kontroliuojamų įmonių specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais), taip pat užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais);

6) transporto priemonėmis, naudojamomis valstybinės reikšmės keliams prižiūrėti;

7) užsienio šalyse įregistruotomis transporto priemonėmis, kai jomis vykstama likviduoti stichinių nelaimių ar eismo įvykių padarinių, kai jomis vežamos labdaros ir humanitarinės pagalbos siuntos;

8) krašto apsaugos sistemos ir užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų transporto priemonėmis;

9) vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais (nurodytais leidimuose) važiuojančiomis keleivinėmis transporto priemonėmis;

10) grynaisiais elektromobiliais ir vandenilio dujomis varomais automobiliais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2037, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12399

 

7 straipsnis. Mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis

1. Transporto priemonių ar jų junginių, kurių techniniai parametrai viršija didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techninius parametrus, valdytojai moka mokestį už naudojimąsi valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, priežiūros tvarką ir dydžius, neviršydama šio įstatymo 3 priede nustatytų ribinių tarifų, nustato Vyriausybė. Mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis dydį, neviršydamos šio įstatymo 3 priede nustatytų ribinių tarifų, ir mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato savivaldybių tarybos.

2. Mokestis nemokamas:

1) už Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) už krašto apsaugos sistemos ir užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones.

3. Naudojimosi valstybinės ir vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis teisinius pagrindus reglamentuoja Kelių įstatymas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2242, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10367

 

8 straipsnis. Kiti mokesčiai ir finansavimo šaltiniai

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-865, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27771

 

1. Mokesčio už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose dirbant įvairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas, tarifai nurodyti šio įstatymo 4 priede. Šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato susisiekimo ministras. Mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose nemokamas, kai darbai atliekami iš Programos finansavimo lėšų ir kai įrengiamos, rekonstruojamos ar taisomos (remontuojamos) melioracijos sistemos kelių apsaugos zonoje, jeigu nepažeidžiama kelio sankasa ir (ar) kiti kelio statiniai.

2. Programai finansuoti gali būti naudojamos fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos. Fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinių lėšų perdavimo, administravimo, naudojimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

3. Programai finansuoti skiriamos lėšos iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta valstybinės reikšmės keliuose. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato šių lėšų mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką.

4. Asmenys, kurie naudojasi valstybinės reikšmės keliuose šių kelių valdytojo teisėtu pagrindu valdomomis elektromobilių įkrovimo stotelėmis, už suteiktas elektromobilių įkrovimo paslaugas atsiskaito su valstybinės reikšmės kelių valdytoju. Elektromobilių įkrovimo paslaugos kainos dydžio apskaičiavimo metodiką nustato susisiekimo ministras.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2037, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12399

 

9 straipsnis. Programos finansavimo lėšų naudojimas

1. Programos finansavimo lėšos naudojamos valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, tai yra:

1) keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

2) keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams ir buitiniams kelio statiniams, pralaidoms projektuoti, projektų ekspertizėms atlikti, kelių priežiūros ir tinklo plėtros programoms rengti, mokslo tiriamiesiems darbams, susijusiems su kelių tinklo plėtra ir užtikrinimu, kad šis tinklas veiktų, vykdyti;

3) keliams, kelio statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti;

4) tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams ir buitiniams kelio statiniams apskaityti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), inventorizuoti ir prižiūrėti;

5) kelių tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų techninei kontrolei, kelių, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių specialiesiems tyrimams, laboratoriniams darbams, kelio statinių statybos techninei priežiūrai, saugos ir paskirties valstybinei priežiūrai atlikti;

6) kelio ruožų apšvietimo, eismo valdymo, reguliavimo priemonėms, kelių dangos šildymui įrengti;

7) dviračių ir pėsčiųjų takams projektuoti, įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

8) poilsio aikštelėms, maršrutinio transporto sustojimo vietoms, paviljonams, pavėsinėms, tualetams ir kitiems prie kelio esantiems techniniams įrenginiams, oro sąlygų keliuose stebėjimo, transporto eismo apskaitos ir valdymo sistemoms ir kitiems kelio statiniams plėtoti;

9) kelių informacinėms sistemoms kurti;

10) žvyrkelių asfaltavimo programoms įgyvendinti;

11) ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir įvykių padariniams keliuose likviduoti;

12) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti, daliai padengti vykdant Europos Sąjungos paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus;

13) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros funkcijoms, nurodytoms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalyje, atlikti, valstybinės reikšmės kelių naudojimo priežiūrai vykdyti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2037, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12399

 

14) tiesiant, rekonstruojant, taisant (remontuojant), prižiūrint kelius patirtoms išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms ir apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) kelius;

15) bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis kelių tinklo plėtros ir užtikrinimo, kad šis tinklas veiktų, klausimais finansuoti;

16) teisės aktams ir normatyviniams dokumentams, susijusiems su kelių tinklo plėtra ir užtikrinimu, kad šis tinklas veiktų, rengti;

17) kelių transporto priemonių svėrimo įrangai įsigyti;

18) institucijų ir įstaigų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, išlaikymo išlaidoms ir akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos išlaidoms, patiriamoms vykdant įstatymais priskirtas valstybines funkcijas, apmokėti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-663, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-25029

 

19) institucijų ir įstaigų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, ir akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos paskoloms, skirtoms tiesioginėms funkcijoms atlikti, grąžinti ir palūkanoms mokėti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-663, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-25029

 

20) mokesčiams už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, už eismo ribojimą administruoti ir jų surinkimo priežiūrai atlikti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1702, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27285

 

21) Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti;

22) saugaus eismo keliuose programoms ir jų priemonėms įgyvendinti (tarp jų keliuose įrengtai stacionariajai Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangai prižiūrėti, gaunamai informacijai apdoroti ir kitoms saugaus eismo programoms įgyvendinti, naudojant lėšas iš sumokėtų ar išieškotų baudų už stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga užfiksuotus administracinius nusižengimus);

23) viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) veiklai, susijusiai su Programos lėšų, skiriamų valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, priežiūra, užtikrinti;

24) Lietuvos transporto saugos administracijos veiklai, apimančiai eismo dalyvių švietimą eismo saugumo srityje, viešojo transporto informacijai apdoroti, viešojo transporto kelionių duomenų ir transporto įvykių informacinėms sistemoms palaikyti ir tobulinti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1702, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27285

 

25) Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti;

26) Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijai apdoroti ir Administracinių nusižengimų registrui palaikyti ir tobulinti;

27) akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ atliekamai valstybinės reikšmės kelių tinklo priežiūrai;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-1702, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27285

 

28) kitoms kelių srities reikmėms finansuoti.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-1702, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27285

 

2. Programos finansavimo lėšos naudojamos savivaldybių ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybių įmonių valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, tai yra:

1) keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

2) kelių, kelio statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti;

3) tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, pralaidoms projektuoti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

4) apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

5) kelio juostoje esantiems paviršinio vandens nuleidimo įrenginiams ir lietaus kanalizacijai įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

6) ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir įvykių padariniams keliuose likviduoti;

7) kelio juostoje esančioms automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

8) institucijų ar įstaigų, atsakingų už vietinės reikšmės viešuosius kelius, paskoloms, naudojamoms vietinės reikšmės viešiesiems keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), grąžinti ir palūkanoms mokėti;

9) tiesiant, rekonstruojant, taisant (remontuojant), prižiūrint kelius patirtoms išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, naikinamus želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) kelius;

10) Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolei, darbų kokybės kontrolės priežiūrai vietinės reikšmės kelių objektuose;

11) viešojo sektoriaus ir privačios partnerystės būdu įgyvendinamiems vietinės reikšmės viešiesiems keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, projektų išlaidoms finansuoti;

12) želdinių gyvenamųjų vietovių gatvių raudonosiose linijose įrengimui saugaus eismo tikslais ir priežiūrai finansuoti;

13) darnaus judumo priemonėms (esamiems šaligatviams, pėsčiųjų takams, pėsčiųjų viadukams ir tiltams, pėsčiųjų estakadoms, pėsčiųjų perėjoms (įskaitant požemines) pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; viešojo transporto infrastruktūrai; viešojo transporto eismui organizuoti; dviračių statymo infrastruktūrai; transporto priemonių stovėjimo aikštelėms ir (ar) automobilių saugykloms kurortuose ir kurortinėse teritorijose įrengti; stovėjimo aikštelėms, skirtoms motorinėms transporto priemonėms arba dviračiams palikti, siekiant tęsti kelionę viešuoju transportu, įrengti, jeigu už naudojimąsi jomis neimamas atlygis; elektrinių transporto priemonių (išskyrus elektromobilius) viešosioms įkrovimo prieigoms; šaligatviams, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takams įrengti, projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti; pėsčiųjų, dviračių takų įrenginiams (tvorelėms ir pan.)) įgyvendinti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2227, 2023-11-09, paskelbta TAR 2023-11-21, i. k. 2023-22372

 

14) inžinerinėms saugaus eismo priemonėms (važiuojamajai kelio daliai siaurinti; įvažiavimų į teritorijas zonoms pertvarkyti; važiuojamajai kelio daliai iškreivinti; iškiliosioms greičio mažinimo priemonėms (greičio mažinimo kalneliams) įrengti; kelio įrenginiams (saugos salelėms, sankryžoms, pėsčiųjų perėjoms); greičio mažinimo priemonėms ties gyvenamosios teritorijos pradžia, siekiant sumažinti galimą per didelį transporto priemonių greitį ir parodyti, kad keičiasi važiavimo režimas (miesto vartai), įrengti; kelio ženklams įrengti; kelio dangai ženklinti; šviesoforams įrengti; tvoroms, kelio apsauginių atitvarų sistemoms, signaliniams stulpeliams įrengti; kelio veidrodžiams įrengti; elektroniniams įrenginiams (greičio kontrolės priemonėms, informacinėms momentinio važiavimo greičio švieslentėms, kintamosios informacijos ženklams (stendams)  įrengti ir prižiūrėti; apšvietimui keliuose) ir kitoms priemonėms įgyvendinti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

15) įgyvendinant vietinės reikšmės kelių projektus būtiniems vietinės reikšmės ir valstybinės reikšmės kelių statinių sujungimo darbams, kuriuos vykdant nekeičiami valstybinės reikšmės kelio (statinio) elementų (sankryžų, nuovažų) geometriniai parametrai, finansuoti;

16) valstybinėje ir savivaldybių žemėje daugiabučių namų kiemų vidaus kelių (gatvių) ir daugiabučių namų gyventojų automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti)  ir prižiūrėti, neatsižvelgiant į tai, ar atlikta šių inžinerinių statinių teisinė registracija.

3. Vyriausybė nustato Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką. Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką įgyvendina akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Programos finansavimo lėšų naudojimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms kelių reikmėms tinkamumą tikrina CPVA. Šio įstatymo įgyvendinimą prižiūri Susisiekimo ministerija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1702, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27285

Nr. XIV-1674, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27265

 

4. Programos finansavimo lėšos naudojamos pagal per vieną mėnesį nuo valstybės biudžeto patvirtinimo Vyriausybės patvirtintą 3 metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatą, kuri rengiama vadovaujantis Susisiekimo ministerijos strateginiu veiklos planu. Iki 3 metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos laikotarpio pirmųjų metų pabaigos akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir savivaldybių institucijos gali pasirašyti sutarčių dėl antraisiais ir trečiaisiais metais planuojamo šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų veiklų finansavimo ne didesnei kaip 80 procentų atitinkamų metų Programos finansavimo lėšų sumai. 3 metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmata sudaroma ir vykdoma Vyriausybės nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-663, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-25029

Nr. XIV-1702, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27285

 

5. Trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms veikloms numatoma 67 procentai Programos finansavimo lėšų.

6. 3 metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje šio straipsnio 2 dalyje nustatytoms veikloms, taip pat skoloms (jeigu jų yra) sumokėti ir išlaidoms kompensuoti, kai deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos už praėjusiais finansiniais metais atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, kurių vertė neviršijo praėjusiais finansiniais metais planuotų asignavimų, numatoma 33 procentai Programos finansavimo lėšų, iš kurių iki 9 procentų Vyriausybės nustatyta tvarka paskirstoma atrinktiems valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti, likusi dalis, ne mažiau kaip 91 procentas, akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos paskirstoma taip:

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1702, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27285

1) vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse – 2 procentai, iš kurių 50 procentų šioms savivaldybėms paskirstoma po lygiai ir 50 procentų – pagal per paskutinius 12 mėnesių suteiktų nakvynių apgyvendinimo įstaigose skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis, skelbiamais einamųjų biudžetinių metų vasario 1 d.); lėšos paskirstomos toms savivaldybėms, kurių savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, patvirtino savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą (tarifus);

TAR pastaba. 9 straipsnio 6 dalies 1 punktas įsigalioja 2022-03-01.

2) savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams – 98 procentai, iš kurių miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 35 procentai, kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 65 procentai. Šios lėšos savivaldybėms paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis, skelbiamais einamųjų biudžetinių metų vasario 1 d.) – 50 procentų ir pagal motorizuoto eismo kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų iki einamųjų biudžetinių metų sausio 1 d. patvirtintuose kelių sąrašuose, kuriuose taip pat nurodomas kelio numeris ir kelio pavadinimas, – 50 procentų. Nuo 2025 metų Programos finansavimo lėšos savivaldybėms paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis, skelbiamais einamųjų biudžetinių metų vasario 1 d.) – 50 procentų ir pagal Nekilnojamojo turto registre iki einamųjų biudžetinių metų sausio 1 d. įregistruotų motorizuoto eismo kelių ilgį – 50 procentų.

7. Ne mažiau kaip 50 procentų Programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams, turi būti naudojama turtui įsigyti – vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti; ne mažiau kaip 10 procentų Programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams, turi būti naudojama saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms vietinės reikšmės keliuose finansuoti.

8. Savivaldybių institucijos Programos finansavimo lėšas paskirsto vadovaudamosi savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, pagal kurią turi būti sudaromos viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir nuolat atnaujinamos vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės. Vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės sudaromos ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

TAR pastaba. 9 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2022-03-01.

9. Vyriausybės nustatyta tvarka Programos finansavimo lėšos taip pat naudojamos perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti:

1) neįgaliųjų ir jų nuosavybės ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų automobilių, kuriuos jie vairuoja arba kuriais jie važiuoja;

2) tarnybos reikalais vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnų, Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių karių, valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų ir šiame punkte nurodytų institucijų ir tarnybų transporto priemonių;

3) Klaipėdos miesto savivaldybės tarnybinių transporto priemonių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas ir dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

4) tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų, dviračių, autocisternų, kuriomis vežami degalai į Kuršių neriją, ir transporto priemonių, kuriomis gabenamas biokuras į Kuršių neriją;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1702, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27285

 

5) juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonių ir darbuotojų;

6) Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų transporto priemonių ir darbuotojų, dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

7) Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir jų transporto priemonių;

8) darbo reikalais vykstančių miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas, darbuotojų ir jos transporto priemonių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-865, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27771

 

91 straipsnis. CPVA funkcijos

CPVA, vykdydama Programos finansavimo lėšų naudojimo šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kelių reikmėms priežiūrą, atlieka šias funkcijas:

1) tikrina ir tvirtina deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti Programos finansavimo lėšomis;

2) atlieka patikrinimus, įskaitant patikrinimus vietoje, siekdama nustatyti, ar Programos finansavimo lėšos panaudotos tinkamai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1674, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27265

 

10 straipsnis. Programos finansavimo garantijos

1. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatytais programų finansavimo principais, planuojamos valstybės biudžete.

2. Programos finansavimo lėšos negali būti naudojamos kitoms valstybės reikmėms, kurios nėra numatytos šio įstatymo 9 straipsnyje, finansuoti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                     VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir

plėtros programos

finansavimo įstatymo

1 priedas

 

MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES RIBINIAI TARIFAI

 

Transporto priemonių valdytojų kasmetinio mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones ribiniai tarifai:

 

Eil.

Nr.

Transporto priemonės kategorija ir klasė, didžiausioji leidžiamoji masė***

Ribiniai tarifai, eurais

1.

N2 ir N3 klasių krovininiai automobiliai,

O4 klasės krovininių automobilių priekabos ir puspriekabės

nuo 12 t (įskaitytinai) iki 15 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

86–179

nuo 12 t (įskaitytinai) iki 15 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

127–254

nuo 15 t (įskaitytinai) iki 23 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

127–301

nuo 15 t (įskaitytinai) iki 23 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

286–573

nuo 23 t (įskaitytinai) iki 29 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

237–474

nuo 23 t (įskaitytinai) iki 29 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

376–753

nuo 29 t (įskaitytinai) iki 33 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

376–753

nuo 29 t (įskaitytinai) iki 33 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

558–1 120

nuo 33 t (įskaitytinai) iki 40 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

535–1 071

nuo 33 t (įskaitytinai) iki 40 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

735–1 471

2.

Krovininių transporto priemonių junginys – N3O4, susidedantis iš dviašio vilkiko ir triašės puspriekabės, kuriuo, vykdant kombinuotą vežimą, vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos)

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 42 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

654–1 222

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 42 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

967–1 778

3.

Krovininių transporto priemonių junginys – N3O4, susidedantis iš triašio vilkiko ir dviašės ar triašės puspriekabės, kuriuo, vykdant kombinuotą vežimą, vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos)

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 44 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

 

 

654–1 309

 

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 44 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

967–1 937

* Kai ašis (ašys) su pneumatine pakaba.

** Kai yra kita ašies (ašių) pakabų sistema.

*** Didžiausioji leidžiama naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masė pagal Kelių įstatymą arba didžiausioji leidžiamoji masė pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą (taikoma ta, kuri yra mažesnė).

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

Nr. XII-2347, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13914

 

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo įstatymo

2 priedas

 

KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO MAKSIMALŪS DYDŽIAI

 

 

Ne daugiau kaip trys ašys

Ne mažiau kaip keturios ašys

Transporto priemonės emisijos klasė

Metų tarifas, eurais

Mėnesio tarifas, eurais

Savaitės tarifas, eurais

Dienos tarifas, eurais

Metų tarifas, eurais

Mėnesio tarifas, eurais

Savaitės tarifas, eurais

Dienos tarifas, eurais

Euro 0

1 899

189

94

37

3 185

318

159

63

Euro I

1 651

165

82

33

2 757

275

137

55

Euro II

1 428

142

71

28

2 394

239

119

47

Euro III

1 242

124

62

24

2 073

207

103

41

Euro IV

1 081

108

54

21

1 803

180

90

36

Euro V

940

94

47

18

1 567

156

78

31

Euro VI

855

85

42

17

1 425

142

71

28

 

Pastaba. Transporto priemonių emisijos klasės nurodomos pagal motorinių transporto priemonių variklių išmetamųjų dujinių ir kietųjų dalelių teršalų normas.

––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

Nr. XIV-2037, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12399

 

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir

plėtros programos

finansavimo įstatymo

3 priedas

 

MOKESČIŲ UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS RIBINIAI TARIFAI

 

I SKYRIUS

MOKESČIŲ UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS MOTORINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO YRA DIDESNI UŽ DIDŽIAUSIUOSIUS LEIDŽIAMUS NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ MATMENIS, RIBINIAI TARIFAI

 

1. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis (toliau – didžiausieji leidžiamieji matmenys), ribiniai tarifai:

 

Didžiausieji leidžiamieji matmenys viršyti, cm

Ribiniai tarifai, eurais

aukščio

pločio

ilgio

vienkar-tiniai,

10 km

mėnesio

metų

savival-dybės teritori-joje

šalies terito-rijoje

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

10–20

1,4–1,7

67–81

168–185

337–405

844–929

11–30

21–60

101–300

1,7–2,0

82–94

206–236

412–473

1 031–1 183

31–50

61–100

301–500

2,0–2,1

95–101

239–253

480–506

1 199–1 267

101–145*

501–750*

2,3–2,4

* Automagistralėse ir I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2242, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10367

 

2. Jeigu didžiagabaritės motorinės transporto priemonės ar jų junginio matmenys su kroviniu ar be jo viršija didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis daugiau, negu nurodyta šio priedo 1 punkto lentelėje, didžiagabaritė motorinė transporto priemonė ar jų junginys tampa ypač pavojingi saugiam eismui. Tokioms didžiagabaritėms motorinėms transporto priemonėms ar jų junginiams taikomas vienkartinis tarifas, kuris apskaičiuojamas taip: prie didžiausiojo ribinio tarifo už atitinkamo didžiausiojo leidžiamojo matmens viršijimą pridedamas papildomas 0,28 euro mokestis už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jeigu viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų didžiausiųjų leidžiamųjų matmenų viršijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2242, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10367

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS VAŽIUOJANT SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVA SU KROVINIU AR BE JO YRA DIDESNĖ UŽ DIDŽIAUSIĄJĄ LEIDŽIAMĄ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVĄ, RIBINIAI TARIFAI

 

3. Mokesčio už naudojimąsi keliais sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių ašies (ašių) apkrovą (toliau – didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova), ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Ribiniai tarifai, eurais

vienkartiniai,

10 km

mėnesio

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

0,6–1,0

0,69–0,97

48–68

121–170

1,1–1,5

1,39–1,52

97–107

243–267

1,6–2,0

1,94–2,22

136–155

340–389

2,1–3,0

3,47–3,85

243–269

608–675

3,1–4,0

5,56–6,25

389–437

973–1 094

4,1–5,0

7,64–9,03

5,1–6,0

9,73–11,12

6,1–7,0

11,81–13,20

7,1–8,0 įskaitytinai

13,90–15,98

 

4. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (ašių) didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą. Jeigu sunkiasvorės motorinės transporto priemonės ar jų junginio ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo viršija 8 t, tokioms sunkiasvorėms motorinėms transporto priemonėms ar jų junginiams taikomas vienkartinis tarifas, kuris apskaičiuojamas taip: prie didžiausiojo ribinio tarifo pridedamas papildomas 2 eurų mokestis už kiekvieną ašies (ašių) apkrovos viršijimą 1 t.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIV-865, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27771

 

5. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Ribiniai tarifai, eurais

vienkartiniai,

10 km

mėnesio

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

0,6–1,0

0,23–0,32

16–22

40–56

1,1–1,5

0,46–0,51

32–35

81–89

1,6–2,0

0,64–0,74

45–51

113–129

2,1–3,0

1,15–1,28

81–90

202–225

3,1–4,0

1,85–2,08

129–145

324–364

4,1–5,0

2,54–3,01

5,1–6,0

3,24–3,70

6,1–7,0

3,93–4,40

7,1–8,0 įskaitytinai

4,63–5,32

 

6. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

7. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS VAŽIUOJANT SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIŲ MASĖ SU KROVINIU AR BE JO YRA DIDESNĖ UŽ DIDŽIAUSIĄJĄ LEIDŽIAMĄ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONĖS AR JŲ JUNGINIŲ MASĘ, RIBINIAI TARIFAI

 

8. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginių masę ir yra didesnė kaip 40 t, o vežant vieną arba kelis kombinuoto vežimo vienetus (puspriekabes, nuimamuosius kėbulus ir konteinerius, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos) magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuoto vežimo vienetai, – 44 t (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė), ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną,
eurais už 10 km

Mėnesio ribiniai tarifai*,
eurais

Metų ribiniai tarifai*,
eurais

1,0–20,0

1,01–1,30

115–173

920–1 384

21,0–40,0

1,30–1,44

> 40

1,59–1,88

* Taikoma šešių ar daugiau ašių transporto priemonėms, kurias sudaro motorinė transporto priemonė ir priekaba (puspriekabė), kurių ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti, ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ir masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, tačiau ne didesnė kaip 48 t.

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-2347, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13914

Nr. XIII-2242, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10367

 

9. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną,
eurais už 10 km

1,0–20,0

0,14–0,19

21,0–40,0

0,19–0,28

> 40

0,28–0,41

 

10. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

 

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo

įstatymo

4 priedas

 

Mokesčio už eismo ribojimą tarifai

 

1. Mokesčio už eismo ribojimą tarifai:

 

Eil.

Nr.

Eismo ribojimo priežastys

Tarifai, eurais

 

Valstybinės reikšmės keliai

 

magistra-liniai

krašto

rajoniniai

 

1.1.

Įvairūs darbai kelio juostoje su važiuojamosios dalies asfalto (cemento) danga iki 3 parų imtinai, kai nepažeidžiama kelio važiuojamoji dalis

80

58

37

 

1.2.

Įvairūs darbai kelio juostoje su važiuojamosios dalies žvyro danga iki 3 parų imtinai, kai nepažeidžiama kelio važiuojamoji dalis

5

2

 

1.3.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama asfalto (cemento) danga ir kai kelias visai uždaromas, o transporto priemonių eismas nukreipiamas kitais keliais arba įrengiama uždarytos vietos apylanka

1 013

738

463

 

1.4.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama žvyro danga ir kai kelias visai uždaromas, o transporto priemonių eismas nukreipiamas kitais keliais arba įrengiama uždarytos vietos apylanka

75

75

 

1.5.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama asfalto (cemento) danga ir kai kelias iš dalies uždaromas (ribojamas greitis)

253

184

115

 

1.6.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama žvyro danga ir kai kelias iš dalies uždaromas (ribojamas greitis)

23

23

 

1.7.

Inžinerinių komunikacijų klojimas, medžiagų ar įrenginių sandėliavimas kelio juostoje, išskyrus kelio važiuojamąją dalį (1 parai 1 km kelio ar 1 parai 1 vieta)

28

14

7

 

1.8.

Visiškas kelio uždarymas, eismo nukreipimas apylanka kitais keliais (1 parai 1 km apylankos)

2

5

 

1.9.

Įvairūs masiniai, sporto renginiai ir kiti atvejai, kai kelias uždaromas:

1 parai 1 km kelio arba 1 parai 1 vieta;

1 valandai 1 km kelio arba 1 valandai 1 vieta

 

 

290

17

 

 

174

8

 

 

35

2

 

1.10.

Įvairūs masiniai, sporto renginiai ir kiti atvejai, kai apribojamas transporto priemonių eismas:

1 parai 1 km kelio;

1 valandai 1 km kelio arba 1 valandai 1 vieta

 

 

 

144

8

 

 

 

86

5

 

 

 

17

1

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

 

2. Jeigu pratęsiama šio priedo 1 punkto 1.1–1.6 papunkčiuose nurodytų darbų trukmė, už kiekvienas kitas 3 paras mokestis už eismo ribojimą didinamas 5 procentais.

3. Jeigu šio priedo 1 punkte nurodytas eismo ribojimas nebaigiamas nurodytu laiku, už kiekvieną pradelstą dieną yra taikomas 3 kartus didesnis mokesčio tarifas.

4. Mokestis didinamas 2 kartus, kai eismas ribojamas kelių su keturiomis ir daugiau eismo juostų važiuojamojoje dalyje.

5. Mokestis didinamas 4 kartus, kai eismas ribojamas:

5.1. gyvenamosiose vietovėse valstybinės reikšmės kelio važiuojamojoje dalyje ir kai tie darbai susiję su kelio dangos ardymu nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 1 d.;

5.2. važiuojamojoje kelio dalyje, kai asfalto danga paklota mažiau kaip prieš 5 metus.

 

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo

5 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1242.

2. 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/362.

––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. XIV-2037, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12399

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-682, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 112-4089 (2001-12-30)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-840, 2002-04-09, Žin., 2002, Nr. 43-1605 (2002-04-26)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO IR 1 PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas taikomas apskaičiuojant atskaitymus į Programos finansavimo sąskaitą nuo 2002 metų balandžio mėnesio ir vėlesnių mėnesių pajamų.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1592, 2003-05-29, Žin., 2003, Nr. 59-2637 (2003-06-20)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1703, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 69-3122 (2003-07-10)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1776, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 104-4646 (2003-11-05)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27)

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO, KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO, GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO, RINKLIAVŲ ĮSTATYMO, MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO, KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO, LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2329, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 116-4319 (2004-07-27)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2386, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 116-4333 (2004-07-27)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2546, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 171-6302 (2004-11-26)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 4 straipsnis ir įstatymo 1 priedėlis netenka galios nuo 2005 m. liepos 1 d. Atskaitymų nuo pajamų mokėtojai atskaitymus nuo 2005 m. birželio mėnesio pajamų turi sumokėti į Programos finansavimo sąskaitą „Kelių programa – atskaitymai nuo pajamų“ iki 2005 m. liepos 25 d., o atskaitymų į Programos finansavimo sąskaitą deklaraciją už 2005 m. sausio–birželio mėnesius privalo pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2005 m. rugsėjo 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-693, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2761 (2006-06-30)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-725, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2969 (2006-07-14)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-884, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 127-4820 (2006-11-25)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 5 PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1177, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 69-2724 (2007-06-23)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 2, 3, 4 IR 6 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1259, 2007-07-04, Žin., 2007, Nr. 81-3319 (2007-07-21)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1402, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 140-5761 (2007-12-29)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Šis įstatymas neteko galios nuo 2008-12-30.

Šio įstatymo negaliojimą nusako:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-110, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 149-6032 (2008-12-30)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1604, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 75-2919 (2008-07-03)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO, 3, 4 IR 6 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-109, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 149-6031 (2008-12-30)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 3 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2009-01-01.

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1292, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 40-1916 (2011-04-05)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 2, 3, 7, 9 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2197, 2012-06-30, Žin., 2012, Nr. 80-4147 (2012-07-10)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 2, 6 STRAIPSNIŲ IR 4 PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnį, įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-363, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3404 (2013-06-28)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 4 PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2014-01-01.

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-696, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 140-7070 (2013-12-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Pakeitimas:

21.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1081, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-07-23, i. k. 2014-10450

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-696 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-898, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05729

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-2032 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 1, 2, 3 ir 4 priedų pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2315, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09858

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2347, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13914

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 1, 3 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2571, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20663

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-320, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07679

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-812, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20006

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 1 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2118, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08302

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2119, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08303

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2242, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10367

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 3, 5, 6, 7, 9 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2120, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08304

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3088, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13965

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT187-N15/2020, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23045

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, kuriais reguliuojamas tam tikrų programų, fondų arba institucijų finansavimas, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3420, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24269

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-865, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27771

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 8, 9 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir 3, 4 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-663, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-25029

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1702, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27285

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3420 pakeitimo įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1704, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27296

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1674, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27265

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 ir 9-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2037, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12399

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 6, 8, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymas

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2227, 2023-11-09, paskelbta TAR 2023-11-21, i. k. 2023-22372

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2312, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-14, i. k. 2023-24180

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3420 7 straipsnio pakeitimo įstatymas