Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 89-2743, i. k. 1001010ISTAIII-1973

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2011-08-01:

Nr. XI-1564, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 87-4186 (2011-07-14)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GAMTINIŲ DUJŲ

ĮSTATYMAS

 

2000 m. spalio 10 d. Nr. VIII-1973
Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato su gamtinių dujų perdavimu, skirstymu, laikymu, skystinimu, tiekimu, suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotiniu dujinimu ir SGD perkrova susijusius santykius. Šiame įstatyme įtvirtinamos taisyklės, susijusios su gamtinių dujų sektoriaus organizavimu ir funkcionavimu, gamtinių dujų patekimu į rinką, taip pat gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, SGD pakartotinio dujinimo ir tiekimo licencijų, licencijų verstis rinkos operatoriaus veikla išdavimo kriterijai ir tvarka. Šis įstatymas taip pat nustato priemones, skirtas tinkamam gamtinių dujų tiekimo patikimumo lygiui užtikrinti ir bendrajai Europos Sąjungos vidaus rinkai kurti. Šio įstatymo nuostatos, taikomos veiklai, susijusiai su gamtinėmis dujomis, įskaitant SGD, taip pat nediskriminuojant taikomos ir veiklai, susijusiai su biodujomis, iš biomasės pagamintomis dujomis ar kitų rūšių dujomis, jeigu tik šias dujas galima techniškai ir saugiai įleisti į gamtinių dujų sistemą ir ja transportuoti. Šio įstatymo nuostatos, susijusios su įrenginių prijungimo išlaidomis, netaikomos biodujų gamybos įrenginiams. Apmokėjimai už biodujų gamybos įrenginių prijungimą atliekami Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

Nr. XIV-198, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07416

 

2. Šio įstatymo tikslas – sukurti konkurencingą, ekonomiškai pagrįstą ir patikimą gamtinių dujų rinką, užtikrinančią vartotojų galimybę laisvai pasirinkti gamtinių dujų tiekėją ir garantuojančią veiksmingą vartotojų ir rinkos dalyvių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

3. Šio įstatymo nuostatos yra suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Buitinis gamtinių dujų vartotojas (toliau – buitinis vartotojas) – fizinis asmuo, perkantis gamtines dujas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, nesusijusioms su ūkine komercine ar profesine veikla.

2. Didmeninis gamtinių dujų vartotojas (toliau – didmeninis vartotojas) – asmuo, išskyrus perdavimo sistemos operatorių, regioninės gamtinių dujų rinkos zonos operatorių ar skirstymo sistemos operatorių, perkantis gamtines dujas perparduoti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

3. Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra – agentūra, kurios veiklą reglamentuoja 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/942, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

4. Gamtinės dujos – iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos, taip pat SGD, biodujos, dujos, pagamintos iš biomasės, ir kitos nustatytus reikalavimus atitinkančios dujos, kurios gali būti tiekiamos į gamtinių dujų sistemą arba ja transportuojamos.

5. Gamtinių dujų birža – centralizuota prekybos gamtinėmis dujomis sistema.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

51. Gamtinių dujų biržos operatorius (toliau – biržos operatorius) – asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka organizuojantis prekybą gamtinėmis dujomis, administruojantis gamtinių dujų biržą ir turintis gamtinių dujų biržos operatoriaus licenciją.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

6. Gamtinių dujų gavybos tinklas (toliau – gavybos tinklas) – vamzdynas ar vamzdynų tinklas, eksploatuojamas ir (arba) įrengtas kaip naftos ar gamtinių dujų gavybos objekto dalis arba naudojamas gamtinėms dujoms perduoti iš vieno ar kelių tokių objektų į perdirbimo gamyklą, galutinį pakrantės terminalą arba kitą terminalą.

61. Gamtinių dujų išleidimo taškas (toliau – išleidimo taškas) – vieta, kurioje gamtinės dujos išleidžiamos iš perdavimo sistemos į kitą perdavimo sistemą, požeminę gamtinių dujų saugyklą, skirstymo sistemą ar tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtą gamtinių dujų vartotojo sistemą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

62. Gamtinių dujų įleidimo ir išleidimo taškų sistema (toliau – įleidimo ir išleidimo taškų sistema) – visus gamtinių dujų įleidimo ir išleidimo taškus regioninės gamtinių dujų rinkos zonoje apimanti sistema, suteikianti teisę sistemos naudotojams, turintiems sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi (operatoriais), laisvai rezervuoti gamtinių dujų įleidimo ir išleidimo pajėgumus kiekvienam įleidimo į sistemą ir išleidimo iš sistemos taškui ir taip užtikrinti gamtinių dujų transportavimą per regioninės gamtinių dujų rinkos zoną.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

63. Gamtinių dujų įleidimo taškas (toliau – įleidimo taškas) – vieta, kurioje gamtinės dujos įleidžiamos į perdavimo sistemą iš gretimos perdavimo sistemos, SGD terminalo ar požeminės gamtinių dujų saugyklos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

7. Gamtinių dujų įmonė – asmuo, kuris verčiasi bent viena iš šių rūšių veikla: gamtinių dujų gavyba, perdavimu, skirstymu, skystinimu, tiekimu, laikymu, SGD pakartotiniu dujinimu ir SGD perkrova, ir yra atsakingas už susijusius su šių rūšių veikla komercinius, techninius ir (arba) eksploatavimo įpareigojimus.

8. Gamtinių dujų įmonių paslaugos – gamtinių dujų įmonių teikiamos paslaugos sistemos naudotojams ir gamtinių dujų vartotojams: gamtinių dujų perdavimas, skirstymas, skystinimas, laikymas, tiekimas, garantinis tiekimas, SGD pakartotinis dujinimas, vartotojų sistemų prijungimas, balansavimas ar kitos su gamtinėmis dujomis susijusios papildomos paslaugos, būtinos naudojantis perdavimo sistema, skirstymo sistema, SGD saugyklomis ir (arba) SGD sistema (išskyrus įrenginius, skirtus vien tik perdavimo sistemos operatoriams, atliekantiems savo funkcijas) ir jas eksploatuojant, įskaitant apkrovos balansavimo, gamtinių dujų maišymo, inertinių gamtinių dujų įleidimo paslaugas ir SGD perkrovą.

9. Gamtinių dujų kainų reguliavimo periodas – penkerių metų laikotarpis, kuriam yra nustatoma reguliuojamos gamtinių dujų kainos ir (ar) reguliuojamų gamtinių dujų paslaugų pajamų viršutinė riba ir principai, kuriais remiantis šios kainos ir (ar) šių paslaugų pajamų viršutinė riba gali būti koreguojama iki reguliavimo periodo pabaigos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

10. Gamtinių dujų laikymas – gamtinių dujų sandėliavimas gamtinių dujų saugykloje.

11. Gamtinių dujų laikymas vamzdyne – suslėgtų gamtinių dujų laikymas jų perdavimo ir skirstymo sistemoje, išskyrus laikymą įrenginiuose, skirtuose perdavimo sistemos operatoriams, atliekantiems savo funkcijas.

12. Gamtinių dujų laikymo sistemos operatorius (toliau – laikymo sistemos operatorius) – asmuo, kuris verčiasi gamtinių dujų laikymo veikla ir yra atsakingas už gamtinių dujų saugyklos eksploatavimą.

13. Gamtinių dujų perdavimas (toliau – perdavimas) – gamtinių dujų transportavimas, išskyrus tiekimą, sistema, kurią paprastai sudaro aukšto slėgio vamzdynai, išskyrus gavybos tinklą ir aukšto slėgio vamzdynų dalį, daugiausia naudojamą gamtinėms dujoms paskirstyti vietoje, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams.

14. Gamtinių dujų perdavimo sistema (toliau – perdavimo sistema) – aukšto slėgio vamzdynai ir įrenginiai, įskaitant gamtinių dujų skirstymo stotis, dujoms iš įmonių, suskystintų gamtinių dujų sistemų perduoti į gamtinių dujų saugyklas, skirstomuosius dujotiekius arba į dujas naudojančius įrenginius, taip pat statiniai ir priemonės šiems vamzdynams veikti. Perdavimo sistema taip pat vadinama magistraliniu dujotiekiu.

15. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius (toliau – perdavimo sistemos operatorius) – asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje verčiasi gamtinių dujų perdavimo veikla ir yra atsakingas už šių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, techninės priežiūros užtikrinimą, prireikus – už jos plėtrą konkrečioje teritorijoje ir sujungimą su kitomis sistemomis, taip pat už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas patenkinti pagrįstus gamtinių dujų transportavimo poreikius.

16. Gamtinių dujų perdavimo sistemos savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso gamtinių dujų perdavimo sistema (magistralinis dujotiekis).

17. Gamtinių dujų perdavimo sistemos valdytojas – asmuo, kuris valdo gamtinių dujų perdavimo sistemą (magistralinį dujotiekį) kitais negu nuosavybės teisė teisėtais pagrindais.

18. Gamtinių dujų pristatymo vieta – vieta, kurioje baigiasi gamtinių dujų perdavimas perdavimo sistema (magistraliniu dujotiekiu) ar skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kurioje perdavimo ar skirstymo sistemos operatorius pateikia gamtines dujas sistemos naudotojui ar gamtinių dujų vartotojui.

19. Gamtinių dujų rinka – asmenų, vykdančių gamtinių dujų gavybą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, skystinimą, laikymą, SGD pakartotinį dujinimą ir SGD perkrovą, santykių visuma, apimanti didmeninę ir mažmeninę prekybą gamtinėmis dujomis, paslaugų teikimą ir pagrįsta teisėtumo ir lygiateisiškumo principais bei trečiųjų šalių prieigos principu.

20. Gamtinių dujų rinkos finansinė priemonė – finansinė priemonė, nurodyta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 15 dalies 5, 6, 7 punktuose, jeigu ta priemonė susijusi su gamtinėmis dujomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1256, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09924

 

21. Neteko galios nuo 2019-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

22. Gamtinių dujų saugykla (toliau – saugykla) – gamtinių dujų įmonei nuosavybės teise priklausantis ir (arba) jos eksploatuojamas įrenginys gamtinėms dujoms laikyti, įskaitant įrenginius SGD laikyti, išskyrus tuos įrenginius ar įrenginių dalį, kurie naudojami gamtinių dujų gavybos operacijoms, SGD pakartotiniam dujinimui, mažos apimties SGD pakartotiniam dujinimui ir (arba) SGD perkrovai vykdyti, ir įrenginius, skirtus vien tik perdavimo sistemos operatoriams, atliekantiems savo funkcijas.

23. Gamtinių dujų sektorius – energetikos sritis, apimanti gamtinių dujų gavybą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, didmeninę ir mažmeninę prekybą, skystinimą, laikymą, tranzitą, SGD pakartotinį dujinimą ir SGD perkrovą.

24. Gamtinių dujų sistema – gamtinių dujų įmonei nuosavybės teise priklausantys ir (ar) gamtinių dujų įmonės valdomi magistraliniai dujotiekiai, skirstomieji dujotiekiai, SGD sistema ir (arba) gamtinių dujų saugyklos, gamtinių dujų laikymo vamzdyne įrenginiai ir įrenginiai papildomoms paslaugoms teikti bei susijusių įmonių įrenginiai, kurie reikalingi suteikiant teisę naudotis perdavimo, skirstymo ir SGD sistema.

25. Gamtinių dujų sistemos balansavimas (toliau – sistemos balansavimas) – įleidžiamo ir išleidžiamo gamtinių dujų kiekio perdavimo ir (ar) skirstymo sistemose išlyginimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

26. Gamtinių dujų sistemos naudotojas (toliau – sistemos naudotojas) – su gamtinių dujų sistemos operatoriumi sudaręs sutartį asmuo, kuris tiekia gamtines dujas į sistemą arba kuriam jos tiekiamos iš sistemos.

27. Gamtinių dujų sistemos pajėgumai (toliau – sistemos pajėgumai) – didžiausias gamtinių dujų srautas, kuris išreiškiamas kubiniais metrais per laiko vienetą arba energijos vienetu per laiko vienetą ir kuriuo gamtinių dujų sistemos naudotojas turi teisę naudotis pagal gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sutarties nuostatas.

28. Gamtinių dujų skirstymas (toliau – skirstymas) – gamtinių dujų transportavimas skirstomuoju dujotiekiu siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams, išskyrus tiekimą.

29. Gamtinių dujų skirstymo sistema (toliau – skirstymo sistema) – vamzdynai gamtinėms dujoms iš magistralinio dujotiekio gamtinių dujų skirstymo stočių arba iš mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių pristatyti iki gamtinių dujų vartotojo sistemų, taip pat statiniai, įrenginiai, mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti. Gamtinių dujų skirstymo sistema taip pat vadinama skirstomuoju dujotiekiu.

30. Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius (toliau – skirstymo sistemos operatorius) – asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje verčiasi gamtinių dujų skirstymo veikla ir yra atsakingas už gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimą, techninės priežiūros užtikrinimą, prireikus – už jos plėtrą konkrečioje teritorijoje, sujungimą su kitomis sistemomis, taip pat už ilgalaikio sistemos pajėgumo užtikrinimą, pagrįstą gamtinių dujų skirstymo paklausa.

31. Gamtinių dujų skystinimas (toliau – skystinimas) – procesas, kai gamtinės dujos priimamos, laikomos ir verčiamos į skystą formą.

32. Gamtinių dujų tiekimas (toliau – tiekimas) – gamtinių dujų pardavimas ir (ar) perpardavimas gamtinių dujų vartotojams.

33. Gamtinių dujų tiekimo įmonė (toliau – tiekimo įmonė) – asmuo, kuris verčiasi gamtinių dujų tiekimo veikla.

34. Gamtinių dujų tiekimo rinkos dalis – asmens ar susijusių asmenų grupės perkamo ar parduodamo gamtinių dujų kiekio procentinis santykis su bendru perkamu ar parduodamu gamtinių dujų kiekiu atitinkamoje rinkoje.

35. Gamtinių dujų tiekimo saugumas (toliau – tiekimo saugumas) – gamtinių dujų tiekimo patikimumas ir techninis saugumas.

36. Gamtinių dujų tiekimo sutartis (toliau – tiekimo sutartis) – sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo, išskyrus sutartis dėl gamtinių dujų rinkos finansinių priemonių.

37. Gamtinių dujų tranzitas – gamtinių dujų, kilusių iš trečiosios valstybės ir skirtų tai ir (ar) kitai trečiajai valstybei, transportavimas per Lietuvos Respublikos teritoriją.

38. Gamtinių dujų vartotojas (toliau – vartotojas) – asmuo, perkantis gamtines dujas.

39. Garantinis gamtinių dujų tiekimas (toliau – garantinis tiekimas) – vartotojams užtikrinamas gamtinių dujų tiekimas, garantuojantis saugų, patikimą ir nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą, kai gamtinių dujų tiekimo įmonė nebegali užtikrinti šios pareigos įgyvendinimo.

40. Horizontaliai integruota gamtinių dujų įmonė – įmonė ar įmonių grupė, kuri verčiasi bent viena iš šių rūšių veikla: gamtinių dujų gavybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo ar laikymo, ir kartu verčiasi kuria nors kita, su gamtinėmis dujomis nesusijusia veikla.

41. Įmonės kontrolė – teisės, susitarimai ar kitos priemonės, kurios kiekviena atskirai ar visos kartu, atsižvelgiant į atitinkamas faktines ir (ar) teisines aplinkybes, suteikia galimybę daryti lemiamą poveikį įmonei, visų pirma naudojantis:

1) nuosavybės teise arba teise naudotis visu įmonės turtu ar jo dalimi;

2) teisėmis arba susitarimais, turinčiais lemiamą įtaką sudarant įmonės valdymo organus, balsuojant arba priimant sprendimus.

42. Integruota gamtinių dujų įmonė – vertikaliai ar horizontaliai integruota įmonė ar įmonių grupė.

43. Įsipareigojimo mokėti už nepaimtą gamtinių dujų kiekį sutartis – gamtinių dujų tiekimo sutartis, kurios viena pagrindinių sąlygų yra įsipareigojimas mokėti už numatytas pirkti, bet nepaimtas gamtines dujas. Įsipareigojimo mokėti už nepaimtą gamtinių dujų kiekį sutartis dar vadinama sutartimi „imk arba mokėk“.

44. Jungiamasis gamtinių dujų vamzdynas (toliau – jungiamasis vamzdynas) – valstybių narių sienas kertantis ar tarp valstybių narių nutiestas gamtinių dujų perdavimo vamzdynas, kurio paskirtis – sujungti tų valstybių narių nacionalines gamtinių dujų perdavimo sistemas, arba gamtinių dujų perdavimo vamzdynas tarp valstybės narės ir trečiosios šalies iki šios valstybės narės teritorijos arba jos teritorinės jūros.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

45. Jungtinė gamtinių dujų sistema (toliau – jungtinė sistema) – keletas viena su kita sujungtų gamtinių dujų sistemų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

46. Magistralinio dujotiekio vietovės klasė (toliau – vietovės klasė) – saugos kriterijus, kuriuo apibūdinamas magistralinio dujotiekio vamzdynas ir išilgai šio vamzdyno besitęsianti teritorija, esanti po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurį nustatomi šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (didžiausias leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus).

47. Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas (toliau – vietovės klasės vienetas) – bet kuri išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno besitęsiančios teritorijos atkarpa, esanti po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir besitęsianti 1 600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno.

48. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektas – visuma teisės aktų nustatytų dokumentų, kuriuose pateikiami mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių ir jų įrengimo sprendiniai.

49. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovas – Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys šiame įstatyme nustatytą teisę įrengti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekius.

50. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektuotojas – Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys šiame įstatyme nustatytą teisę projektuoti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekius.

51. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių užsakovas (toliau – užsakovas) – Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės, taip pat trečiosios šalies fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, užsakantys mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektavimo ir (ar) įrengimo paslaugas.

52. Mažo slėgio dujotiekis – ne didesnio kaip 0,1 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio skirstymo sistemos, vartotojo sistemos vamzdynai, taip pat įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

53. Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginys (toliau – mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginys) – skirstymo sistemos įrenginys, skirtas SGD priimti, laikyti ir mažos apimties SGD pakartotiniam dujinimui atlikti.

54. Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinis dujinimas (toliau – mažos apimties SGD pakartotinis dujinimas) – procesas, kai SGD verčiamos į dujinę formą mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginyje vėlesniam pateikimui į skirstymo sistemą.

541. Nacionalinis gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – ekstremaliųjų situacijų valdymo planas) – valstybės institucijų, gamtinių dujų įmonių, nebuitinių gamtinių dujų vartotojų pagrindinių funkcijų, priemonių ir veiksmų, kurių reikia imtis siekiant sumažinti galimą gamtinių dujų trūkumo poveikį sutrikus gamtinių dujų tiekimui, planas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1644, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26588

 

542. Nacionalinis gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų valdymo planas (toliau – prevencinių veiksmų valdymo planas) – iš anksto numatytų valstybės institucijų, gamtinių dujų įmonių ir nebuitinių gamtinių dujų vartotojų funkcijų ir įpareigojimų, švelninančių gamtinių dujų tiekimo sutrikimų poveikį, planas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1644, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26588

 

55. Nebuitinis gamtinių dujų vartotojas (toliau – nebuitinis vartotojas) – vartotojas, perkantis gamtines dujas naudoti ne savo namų ūkio reikmėms.

56. Nedujofikuota teritorija – šalies teritorija, kurioje nėra įrengtų sistemų ir nė vienai gamtinių dujų įmonei nustatyta tvarka nėra išduota licencija verstis gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo veikla.

57. Prekyba gamtinėmis dujomis gamtinių dujų biržoje (toliau – prekyba gamtinių dujų biržoje) – gamtinių dujų įsigijimas ir (ar) pardavimas gamtinių dujų biržoje pagal biržos operatoriaus prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento nustatytas taisykles ir sąlygas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

571. Regioninės gamtinių dujų rinkos zona (toliau – regioninės rinkos zona) –prekybos gamtinėmis dujomis zona, apimanti kelių valstybių narių perdavimo sistemų operatorių veiklos teritorijas ir turinti bendrą gamtinių dujų perdavimo sistemų balansavimo zoną, biržos operatorių, bendrus kainodaros elementus ir priežiūros sistemą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

572. Regioninės gamtinių dujų rinkos zonos operatorius (toliau – regioninės rinkos zonos operatorius) – šiame įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkantis juridinis asmuo, įsteigtas regioninės rinkos zonos perdavimo sistemų balansavimo funkcijoms atlikti ir valdomas regioninės rinkos zonoje veikiančių perdavimo sistemos operatorių.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

58. Susijusi įmonė – bet kokios teisinės formos įmonė, kurią su gamtinių dujų įmone sieja bendri dalyviai (dalyvavimas), kontrolė (kai turima 20 procentų ar daugiau akcijų arba balsavimo teisė, arba teisė skirti valdymo organų narius) ar vadovai, taip pat įmonė, priklausanti tiems patiems akcininkams.

59. Suskystintų gamtinių dujų pakartotinis dujinimas (toliau – SGD pakartotinis dujinimas) – procesas, kai SGD priimamos, laikomos ir verčiamos į dujinę formą SGD terminale vėlesniam pateikimui į perdavimo sistemą.

60. Suskystintų gamtinių dujų perkrova (toliau – SGD perkrova) – procesas, apimantis SGD krovą į SGD terminalą, jų laikiną laikymą SGD terminale ir SGD iškrovimą iš SGD terminalo į laivus, gabenančius SGD.

61. Suskystintų gamtinių dujų sistema (toliau – SGD sistema) – SGD terminalas gamtinėms dujoms skystinti arba SGD importuoti, priimti ir pakartotinai dujinti, įskaitant paslaugas ir SGD laikiną laikymą, būtinus pakartotinio dujinimo ir vėlesnio pateikimo į perdavimo sistemą procesui vykti, išskyrus bet kurią SGD terminalų dalį, naudojamą gamtinėms dujoms laikyti.

62. Suskystintų gamtinių dujų sistemos operatorius (toliau – SGD sistemos operatorius) – asmuo, kuris atlieka gamtinių dujų skystinimo arba SGD importo, priėmimo ir pakartotinio jų dujinimo funkciją ir yra atsakingas už SGD sistemos eksploatavimą.

63. Tiesioginis gamtinių dujų vamzdynas (toliau – tiesioginis vamzdynas) – gamtinių dujų vamzdynas, papildantis jungtinę gamtinių dujų sistemą.

64. Trečiosios šalies teisė naudotis sistema – prieigos suteikimas gamtinių dujų sistemos naudotojui.

65. Vartotojo gamtinių dujų sistema (toliau – vartotojo sistema) – vartotojo žemės sklype ar nekilnojamajame daikte įrengti vamzdynai ir įrenginiai, skirti gamtinėms dujoms iš magistralinio ar skirstomojo dujotiekio priimti ir saugiai naudoti vartotojo reikmėms.

66. Vertikaliai integruota gamtinių dujų įmonė (toliau – vertikaliai integruota įmonė) – gamtinių dujų įmonė ar jų grupė, kai tas pats asmuo ar tie patys asmenys turi teisę tiesiogiai arba netiesiogiai vykdyti gamtinių dujų įmonės ar jų grupės kontrolę ir kai gamtinių dujų įmonė ar jų grupė atlieka bent vieną iš gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ar SGD pakartotinio dujinimo funkcijų ir bent vieną iš gamtinių dujų gavybos ar tiekimo funkcijų.

67. Vidutinio slėgio dujotiekis – didesnio kaip 0,1 bar, bet ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio skirstymo sistemos, vartotojo sistemos vamzdynai, taip pat įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

68. Vietinė gamtinių dujų bendrojo naudojimo sistema (toliau – vietinė bendrojo naudojimo sistema) – asmeniui (asmenims) nuosavybės teise priklausanti arba jo (jų) valdoma ribotoje teritorijoje įrengta gamtinių dujų skirstymo sistemos dalis, kuria gamtinės dujos tiekiamos ne mažiau kaip dviem vartotojams.

69. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1457, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11770

Nr. XIV-1185, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15168

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS KONTROLĖ, PRIEŽIŪRA IR REGULIAVIMAS

 

3 straipsnis. Gamtinių dujų sektoriaus veiklos reguliavimo principai

Gamtinių dujų sektoriaus veiklos valstybinis valdymas, reguliavimas, priežiūra ir kontrolė grindžiami šiais principais:

1) gamtinių dujų tiekimo ir gamtinių dujų sistemos darbo saugumo ir patikimumo;

2) gamtinių dujų vartojimo efektyvumo didinimo;

3) neigiamo gamtinių dujų sektoriaus poveikio aplinkai mažinimo ir darnios sektoriaus plėtotės, įgyvendinant valstybės aplinkos apsaugos, ekonominės ir socialinės politikos tikslus;

4) konkurencijos tarp gamtinių dujų rinkos dalyvių;

5) gamtinių dujų prieinamumo ir pakankamumo vartotojams už ekonomiškai pagrįstą kainą ir pažeidžiamų vartotojų grupių teisių ir teisėtų interesų apsaugos;

6) nediskriminavimo, skaidrumo ir teisinio tikrumo.

 

4 straipsnis. Gamtinių dujų sektoriaus veiklos valdymo institucijos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) ar jos įgaliota institucija, įgyvendindama šį įstatymą ir laikydamasi šio įstatymo reikalavimų, formuoja ir įgyvendina valstybės politiką gamtinių dujų sektoriuje, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika gamtinių dujų sektoriuje, nustato veiklos rūšių Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektoriuje teisinius pagrindus ir sąlygas, taip pat prižiūri ir kontroliuoja tokią veiklą.

2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) atlieka veiklos rūšių Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektoriuje valstybinio reguliavimo funkcijas ir užtikrina reguliuojamos veiklos vykdymo bei gamtinių dujų sektoriaus dalyvių ir vartotojų teisių bei pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę. Tarybos funkcijos, veiklos tikslai, teisės ir pareigos gamtinių dujų sektoriuje ir finansavimo šaltiniai nustatomi Energetikos įstatyme, šiame ir kituose įstatymuose, taip pat Tarybos nuostatuose.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įgyvendindama valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, nagrinėja buitinių vartotojų skundus dėl gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, taip pat buitinių vartotojų skundus ir ginčus dėl gamtinių dujų tiekimo įmonių nesąžiningos komercinės veiklos.

 

5 straipsnis. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos funkcijos gamtinių dujų sektoriuje

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija gamtinių dujų sektoriuje:

1) formuoja ir įgyvendina valstybės gamtinių dujų politiką;

2) suderinusi su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nustato sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo bei naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo standartines sąlygas, kurios yra privalomos abiem sutarčių šalims;

3) nustato perdavimo ir skirstymo sistemos, gamtinių dujų saugyklos, SGD sistemų įrengimo, plėtros, eksploatavimo, priežiūros ir apsaugos reikalavimus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

4) tvirtina gamtinių dujų įmonių veiklos licencijavimo taisykles;

5) tvirtina naudojimosi vietine bendrojo naudojimo sistema taisykles;

6) (neteko galios nuo 2012-06-19);

7) tvirtina techninius saugos kriterijus ir nediskriminacines technines taisykles, užtikrinančias sistemų sąveiką ir nustatančias būtiniausius techninės konstrukcijos ir eksploatavimo reikalavimus, taikomus prijungiant prie sistemos SGD sistemą, saugyklas, kitas perdavimo ar skirstymo sistemas ir tiesioginius vamzdynus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

8) priima sprendimą dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumą užtikrinančių priemonių taikymo;

9) nustato perdavimo, skirstymo ir SGD sistemų operatorių, tiekimo įmonių ir saugyklų metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų turinį;

10) pagal Tarybos atliktą ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominį vertinimą sprendžia dėl pažangių matavimo sistemų, kuriomis būtų padedama vartotojams aktyviai dalyvauti gamtinių dujų tiekimo rinkoje, įdiegimo darbotvarkės;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

11) tvirtina Prekybos gamtinėmis dujomis taisykles;

12) nustato gamtinių dujų atsargų kaupimo ir panaudojimo pažeidžiamiems vartotojams ir kitas tiekimo patikimumo užtikrinimo priemones ir jų taikymo tvarką;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

Nr. XIV-603, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23525

 

13) nustato proporcingas laikinąsias priemones, taikytinas staiga įvykus gamtinių dujų ar visos energetikos rinkos krizei ar iškilus grėsmei asmenų, gamtinių dujų įrenginių arba gamtinių dujų sistemos vientisumo saugumui;

14) nustato pažeidžiamų gamtinių dujų vartotojų ir solidariai saugomų pažeidžiamų gamtinių dujų vartotojų ir jų grupių sąrašus, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 2017/1938 2 straipsnio 5 ir 6 punktų nuostatomis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

15) imasi tinkamų priemonių, kurios skirtos nustatyto energijos nepritekliaus klausimams spręsti, įskaitant kovą su skurdu;

16) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

6 straipsnis. Tarybos tikslai gamtinių dujų sektoriuje

Taryba savo veikloje, prireikus bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir kitomis institucijomis bei įstaigomis, atlikdama savo funkcijas ir pareigas, siekia, kad būtų:

1) sukurta ir plėtojama konkurencinga, saugi ir aplinką tausojanti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos gamtinių dujų rinka;

2) užtikrinta, kad Lietuvos Respublikos rinka būtų veiksmingai atverta visiems Europos Sąjungos gamtinių dujų vartotojams ir tiekėjams ir būtų panaikinti prekybos gamtinėmis dujomis tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių apribojimai;

3) užtikrintos tinkamos veiksmingo ir patikimo gamtinių dujų tinklų veikimo sąlygos;

4) skatinama į vartotojus orientuotų, saugių, patikimų ir veiksmingų nediskriminacinių sistemų plėtra;

5) skatinamas sistemos pakankamumas, energijos vartojimo efektyvumas ir gamtinių dujų gavybos bei gavybos iš atsinaujinančių energijos išteklių integravimas;

6) sudarytos palankesnės sąlygos naujų gamtinių dujų gavybos pajėgumų prieigai prie sistemos;

7) skatinami aukšti viešųjų paslaugų teikimo gamtinių dujų sektoriuje standartai ir prisidedama prie pažeidžiamų vartotojų apsaugos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

7 straipsnis. Tarybos funkcijos ir pareigos gamtinių dujų sektoriuje

1. Taryba gamtinių dujų sektoriuje, be kitų šiame įstatyme, Energetikos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų funkcijų, prižiūri:

1) kaip laikomasi gamtinių dujų įmonių licencijuojamos veiklos sąlygų;

2) gamtinių dujų įmonių reguliuojamos veiklos sąnaudas;

3) kad sistemų operatorių skelbiama informacija apie sąlygas, suteikiančias teisę suinteresuotosioms šalims naudotis sistemomis, jungiamaisiais vamzdynais ir gamtinių dujų saugyklomis, būtų išsami ir tinkamai pateikta;

4) kaip suteikiamos teisės naudotis sistemomis;

5) apskaitų atskyrimą, siekiant išvengti veiklų kryžminio subsidijavimo;

6) kaip laikomasi jungiamųjų vamzdynų valdymo ir jų pajėgumų skirstymo taisyklių;

7) kaip laikomasi gamtinių dujų tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų;

8) gamtinių dujų įmonių veiklos skaidrumą ir konkurenciją;

9) kaip įgyvendinamos nacionalinės gamtinių dujų perdavimo tinklų perkrovos valdymo taisyklės;

10) kaip laikomasi gamtinių dujų sistemų saugumo ir patikimumo taisyklių;

11) kaip dujų įmonės užtikrina prieigą vartotojams prie duomenų apie jų suvartojamą gamtinių dujų kiekį ir kaip sukuria lengvai suprantamos formos duomenų sistemą;

12) kaip įgyvendinamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos laikinosios priemonės, taikomos staiga įvykus gamtinių dujų ar visos energetikos rinkos krizei ar iškilus grėsmei asmenų, gamtinių dujų įrenginių arba gamtinių dujų sistemos vientisumo saugumui;

13) kad nebūtų perdavimo, skirstymo, laikymo, SGD pakartotinio dujinimo ir tiekimo veiklos kryžminio subsidijavimo.

2. Taryba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi pareigą:

1) vadovaudamasi skaidrumo kriterijais, poreikiu didinti energijos vartojimo efektyvumą, tiekimo saugumą, integruoti rinką, nustatyti ar patvirtinti perdavimo, skirstymo, laikymo ir SGD pakartotinio dujinimo paslaugų kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, jų skaičiavimo metodikas ir nustatyti ar patvirtinti konkrečias buitinių vartotojų prijungimo prie tinklo ir SGD perkrovos paslaugų kainas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

2) nustatyti prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros tvarką;

3) tarpvalstybiniais klausimais bendradarbiauti su atitinkamų valstybių narių reguliavimo institucijomis ir Agentūra;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

4) laikytis visų teisiškai privalomų Europos Komisijos ir Agentūros sprendimų;

5) kiekvienais metais teikti savo veiklos ir pareigų vykdymo ataskaitą, informaciją apie nustatytas laikinąsias priemones įvykus energetikos krizei Europos Komisijai, Agentūrai ir atitinkamoms valstybių narių institucijoms;

6) nustatyti metodikas, pagal kurias apskaičiuojamos ar nustatomos sąlygos, susijusios su prijungimu ir prieiga prie perdavimo ir skirstymo sistemų, saugyklų ir SGD sistemos, balansavimo paslaugų teikimu, prieiga prie tarpvalstybinių perdavimo jungčių;

7) nustatyti gamtinių dujų įmonių paslaugų kokybės, įskaitant patikimumo, rodiklius ir jų įvertinimo tvarką;

8) nustatyti gamtinių dujų įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo rodiklius ir jų įvertinimo tvarką;

9) prižiūrėti buitiniams vartotojams taikomas kainas, išankstinio mokėjimo sistemas, tiekimo įmonę pakeitusių vartotojų ar nuo tinklo atjungtų vartotojų procentinę dalį, mokėjimus už priežiūros paslaugas ir jų vykdymą;

10) užtikrinti sutarties laisvės principo įgyvendinimą nutraukiamoms Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisę atitinkančioms tiekimo sutartims;

11) stebėti, per kiek laiko perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriai sujungia vamzdynus ir atlieka remonto darbus, kaip suteikiama teisė naudotis saugyklomis, gamtinių dujų laikymo vamzdynuose ir kitomis papildomomis paslaugomis;

12) imtis veiksmingų vartotojų apsaugos priemonių, prižiūrėti, kaip jos vykdomos;

13) reguliariai atlikti gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimus ir taip užtikrinti, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo didele įtaka gamtinių dujų rinkoje atvejų, skelbti išvadas dėl gamtinių dujų kainų ir jas pateikti konkurencijos priežiūros institucijoms;

14) nustatyti gamtinių dujų įmonių reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimus ir (ar) metodą, ir (ar) modelį;

15) patvirtinti balansavimo taisykles, jeigu sistemų operatorių parengti taisyklių projektai neatitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų;

16) patvirtinti standartinius reikalavimus skirstymo sistemos operatoriaus ir laikymo sistemos operatoriaus atitikties programoms parengti;

17) stebėti gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją srautus ir teikti metines ataskaitas Vyriausybei;

18) įvykdyti Europos Komisijos įpareigojimą panaikinti Tarybos sprendimą, prieštaraujantį Europos Sąjungos kompetentingų institucijų priimtoms gairėms gamtinių dujų sektoriuje per du mėnesius nuo atitinkamo Europos Komisijos sprendimo priėmimo dienos;

19) šio įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų ir Tarybos ar kompetentingos Europos Sąjungos institucijos nurodymų nevykdančioms gamtinių dujų įmonėms skirti šiame įstatyme, Energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas ir inicijuoti atsakingų asmenų patraukimą administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-772, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03220

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

8 straipsnis. Tarybos teisės ir įgaliojimai gamtinių dujų sektoriuje

Taryba, siekdama šio įstatymo tikslų ir atlikdama šiame įstatyme jai nustatytas funkcijas, turi teisę:

1) priimti gamtinių dujų įmonėms privalomus vykdyti sprendimus;

2) susipažinti su gamtinių dujų įmonių sudaromomis sutartimis, susijusiomis su reguliuojamomis veiklomis, ir pareikalauti, kad gamtinių dujų įmonės patikslintų tokias sutartis, kad šios atitiktų šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Jeigu gamtinių dujų įmonė neįvykdo šio reikalavimo, Taryba, gindama viešąjį interesą, turi teisę kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo;

3) reikalauti iš gamtinių dujų įmonių informacijos, kuri reikalinga šiame įstatyme nustatytoms Tarybos funkcijoms atlikti, ir nustatyti gamtinių dujų įmonių jai teikiamos informacijos ir teikiamų derinti dokumentų pateikimo protingus terminus;

4) prašyti Agentūros pateikti nuomonę dėl Tarybos priimto sprendimo atitikties Europos Sąjungos kompetentingų institucijų priimtoms gairėms gamtinių dujų sektoriuje ir pranešti Europos Komisijai apie šioms gairėms prieštaraujantį kitos valstybės narės gamtinių dujų sektoriaus reguliavimo institucijos sprendimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS TAISYKLĖS

 

9 straipsnis. Kainų reguliavimas

1. Gamtinių dujų sektoriuje nustatydama viršutines paslaugų kainų ir (ar) pajamų ribas, Taryba reguliuoja perdavimo, skirstymo, laikymo ir SGD pakartotinio dujinimo paslaugų kainas.

2. Gamtinių dujų sektoriuje nustatydama konkrečias paslaugų kainas, Taryba reguliuoja buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos, SGD perkrovos paslaugų kainas ir tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos dydį (toliau – papildoma dedamoji).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

3. Taryba rengia ir tvirtina šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų paslaugų kainų nustatymo metodikas.

4. Taryba, nustatydama šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas reguliuojamas kainas:

1) nustato reikalavimus gamtinių dujų įmonėms teikti paslaugas kainomis, pagrįstomis sąnaudomis, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, ir turi teisę pareikalauti, kad gamtinių dujų įmonės įrodytų kainų pagrindimą sąnaudomis. Taryba turi teisę nustatyti privalomą protingumo kriterijų atitinkantį terminą šioms sąnaudoms pagrįsti. Jeigu per šį terminą asmuo neįrodo sąnaudų pagrįstumo, laikoma, kad asmens sąnaudos yra nepagrįstos;

2) nustato reikalavimus sąnaudų apskaitos sistemoms, metodams ir (arba) modeliams, skirtiems konkrečioms paslaugų rūšims teikti. Tokią apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį Taryba privalo paskelbti viešai savo interneto svetainėje;

3) nustato sąnaudų padengimo mechanizmą, kuris turi skatinti efektyvumą ir, kiek įmanoma, padidinti ilgalaikę naudą vartotojams. Tuo tikslu Taryba turi atsižvelgti į kainų rodiklius, taikomus palyginamose rinkose;

4) užtikrina, kad perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriams būtų suteiktos tinkamos paskatos trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją ir tiekimo saugumą bei remti susijusius mokslinius tyrimus. Siekdama didinti gamtinių dujų vartojimo efektyvumą, nustatydama viršutines perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas ir vertindama paslaugų teikėjų pateiktas kainas ir tarifus, Taryba įvertina perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių veiklos sąnaudų sumažėjimą dėl efektyvumo priemonių diegimo, įskaitant sutaupymą dėl gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo paslaugų teikimo ar investicijų į tinklus sąnaudų sumažėjimo bei optimalaus tinklo eksploatavimo.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

5. Nustatant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas reguliuojamas viršutines paslaugų kainų ir (ar) pajamų ribas ar konkrečias paslaugų kainas, turi būti numatytos būtinos investicijos, užtikrinančios efektyvią gamtinių dujų įmonės veiklą.

6. Gamtinių dujų tiekimo kaina yra reguliuojama, kai Tarybos pagal šio įstatymo 11 straipsnį atliekamo rinkos tyrimo metu yra nustatoma, kad dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo asmuo taiko pernelyg dideles kainas, tai yra palyginamosios analizės metodu įvertintas vidutines kainas, viršijančias gamtinių dujų ir gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainas, arba naudoja kainų spaudimą, tuo darydamas žalą rinkos dalyviams.

7. Taryba, pagal šio straipsnio 6 dalį reguliuodama gamtinių dujų tiekimo kainas, turi teisę dujų įmonei taikyti šio straipsnio 4 dalyje nurodytas priemones.

8. Kol asmuo per Tarybos nurodytą terminą įgyvendina šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus, Taryba turi teisę nustatyti laikiną tiekimo kainą, atsižvelgdama į tiesioginiais ir netiesioginiais sąnaudų vertinimo metodais gautus duomenis apie atitinkamas sąnaudas. Nustatydama laikiną tiekimo kainą, Taryba lygina atitinkamų paslaugų kainų rodiklius, atsižvelgdama į kitų valstybių narių, panašaus išsivystymo užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos praktiką. Taryba, nustatydama tiekimo kainą, be šioje dalyje išvardytų kriterijų, vertina atitinkamų didmeninių ir mažmeninių kainų santykį.

9. Taryba, motyvuotai nusprendusi, kad, net ir įgyvendinus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus, veiksminga konkurencija gamtinių dujų tiekimo rinkoje nebus užtikrinta, didelę įtaką gamtinių dujų tiekimo rinkoje turinčiam asmeniui gali nustatyti pagrįstus ir proporcingus įpareigojimus, įskaitant įpareigojimą nesudaryti kliūčių kitiems rinkos dalyviams patekti į rinką ar neriboti konkurencijos nustatant nepagrįstas kainas, nedaryti geresnių sąlygų atskiriems vartotojams ar nepagrįstai neteikti paslaugų, taip pat įpareigojimus užtikrinti Tarybos nustatytą paslaugų kokybę. Taryba, siekdama apsaugoti vartotojų interesus ir skatinti veiksmingą konkurenciją, turi teisę didelę įtaką dujų tiekimo rinkoje turinčiam asmeniui taikyti individualias kainų kontrolės priemones ir įpareigojimus kainas grįsti sąnaudomis ar kainomis, nustatomomis palyginamose rinkose.

10. Gamtinių dujų įmonės, vykdydamos Tarybos joms nustatytą šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą reikalavimą, privalo Tarybos patvirtintomis sąlygomis, tvarka ir terminais parengti sąnaudų apskaitos sistemą, jos aprašymą pateikti Tarybai ir laikytis šios sąnaudų apskaitos sistemos. Sąnaudų apskaitos sistema ir jos skelbimo būdas turi atitikti Tarybos nustatytas sąnaudų apskaitos taisykles.

11. Gamtinių dujų įmonės, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos ir (ar) kurioms šio įstatymo 9 straipsnio 7 dalies pagrindu nustatyti Tarybos įpareigojimai, susiję su reguliavimo apskaitos sistema, privalo rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo apskaitos sistemos patikra vadovaujantis Energetikos įstatymo 161 straipsnio nuostatomis.

12. Gamtinių dujų įmonės viešai savo interneto svetainėse skelbia šio straipsnio 1 dalyje nurodytas Tarybos patikrintas ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytas Tarybos nustatytas kainas.

13. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainos nustatomos neatsižvelgiant į gamtinių dujų transportavimo atstumą. Vartotojams (sistemos naudotojams) gamtinių dujų skirstymo kainos nustatomos atsižvelgiant į tai, koks gamtinių dujų kiekis yra tiekiamas į gamtinių dujų pristatymo vietą per vienų metų laikotarpį. Buitiniams vartotojams perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimo paslauga teikiama gamtinių dujų įmonės lėšomis. Nebuitiniams vartotojams gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainos nustatomos ir diferencijuojamos pagal gamtinių dujų kiekį ir sistemos pajėgumus. Buitiniams vartotojams gamtinių dujų skirstymo kainos diferencijuojamos pagal suvartojamą gamtinių dujų kiekį. Gamtinių dujų kiekio ir sistemos pajėgumų diferencijavimo principai nustatomi kainų nustatymo metodikose. Siekiant išvengti kryžminio subsidijavimo tarp vartotojų grupių, reguliuojamos kainos ir jų diferencijavimo taisyklės skelbiamos viešai gamtinių dujų įmonių interneto svetainėse, o jų nustatymo principai privalo būti pagrįsti, objektyvūs, skaidrūs ir nediskriminuojantys.

14. Reguliuojamų kainų ir (ar) pajamų viršutinės ribos nustatomos penkerių metų reguliavimo periodui. Reguliuojamų kainų ir (ar) pajamų viršutinės ribos Tarybos sprendimu kartą per metus gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) gamtinių dujų kainoms, mokesčiams, gamtinių dujų kiekiui (išskyrus atvejus, kai nustatoma pajamų viršutinė riba), gamtinių dujų įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, gamtinių dujų įmonėms atlikus su Taryba suderintas investicijas, nepasiekus nustatytos pajamų viršutinės ribos arba ją viršijus, gamtinių dujų įmonėms nukrypus nuo Tarybos patvirtintose kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų skaičiavimo metodikose nustatytų rodiklių. Gamtinių dujų perdavimo pajamų viršutinės ribos nustatomos įvertinus gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų paskirstymą, atliktą pagal perdavimo sistemų operatorių intersisteminio kompensavimo tvarką. Gamtinių dujų kainų reguliavimo periodas gali būti keičiamas motyvuotu Tarybos sprendimu. Apie sprendimą dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo periodo pakeitimo Taryba privalo informuoti Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją. Tarybos sprendimas dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo periodo pakeitimo pradedamas taikyti ne anksčiau kaip pasibaigus ankstesniajam gamtinių dujų kainų reguliavimo periodui.

15. Konkrečias perdavimo, laikymo, skirstymo, SGD pakartotinio dujinimo kainas, neviršijančias nustatytų kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų, kiekvienais metais nustato gamtinių dujų įmonės. Konkrečios perdavimo, SGD pakartotinio dujinimo, laikymo, skirstymo kainos gali būti nustatomos du kartus per metus. Taryba, patikrinusi ir nustačiusi, kad kainos ir (ar) buitiniams vartotojams nustatyti tarifai apskaičiuoti nesilaikant kainų ir (ar) tarifų nustatymo reikalavimų, nustatytų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikose, kad jos diskriminuoja vartotojus ir (ar) yra klaidingos, gamtinių dujų įmonėms pateikia nurodymus dėl konkrečių kainų ir tarifų skaičiavimo. Gamtinių dujų įmonės kainas ir (ar) tarifus privalo pakoreguoti per 15 dienų nuo Tarybos nurodymų gavimo. Jeigu gamtinių dujų įmonės nevykdo Tarybos reikalavimo, Taryba vienašališkai nustato konkrečias kainas ir (ar) tarifus.

16. Gamtinių dujų įmonės buitiniams vartotojams tarifus nustato kas pusę metų. Buitiniams vartotojams nustatytą tarifą sudaro prognozuojamų gamtinių dujų (produkto), įskaitant SGD pakartotinį dujinimą, SGD perkrovą ir gamtinių dujų pristatymą iki mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginio, konkrečių perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo, papildomos dedamosios kainų ir skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų (produkto) kainų suma, sumažinus ją Energetikos įstatymo 192 straipsnyje nurodytais suvartotų gamtinių dujų kainos dalies kompensavimo buitiniams vartotojams dydžiais, jeigu tokie dydžiai nustatomi. Gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurios aptarnauja daugiau kaip 100 tūkstančių vartotojų, kartą per metus arba Tarybai pareikalavus pateikia Tarybai analizę ir siūlymus dėl dujų portfelio diversifikavimo tarp tiekėjų, sutarčių terminų, kainodaros formulių, taip pat galimybes naudoti gamtinių dujų rinkos finansines priemones ir kitas galimas priemones, padedančias valdyti tiekimo ir dujų kainų rizikas. Tiekimo įmonės Tarybos nustatyta tvarka gali naudoti gamtinių dujų rinkos finansines priemones, kurios įskaičiuojamos į gamtinių dujų įmonių aptarnaujamų buitinių vartotojų tarifus. Tarybos nustatyta tvarka yra įvertinamos patirtos sąnaudos ir gauta nauda, atsirandanti dėl naudojimosi gamtinių dujų rinkos finansinėmis priemonėmis. Gamtinių dujų įmonės konkrečius tarifus pateikia tvirtinti Tarybai, kuri šiuos tarifus tikrina ir priima sprendimus dėl jų šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-603, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23525

Nr. XIV-1095, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10293

 

161. Kai gamtinių dujų tarifai tvirtinami 6 kalendoriniams mėnesiams patvirtinus Energetikos įstatymo 192 straipsnyje nurodytus suvartotų gamtinių dujų kainos dalies kompensavimo buitiniams vartotojams dydžius arba perskaičiuojami pakeitus gamtinių dujų kainos dalies kompensavimo buitiniams vartotojams dydžius, Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostata netaikoma. Patvirtinti gamtinių dujų tarifai taikomi nuo prasidedančio kalendorinio pusmečio pirmo mėnesio pirmos dienos, o perskaičiuoti gamtinių dujų tarifai – nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo priimtas Tarybos sprendimas dėl gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams patvirtinimo, pirmos dienos, jeigu Tarybos sprendime nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1095, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10293

 

17. Taryba suderina perdavimo sistemos operatoriaus pateiktą perdavimo sistemų operatorių intersisteminio kompensavimo tvarką, parengtą pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/460 10 straipsnyje nurodytas gaires.

18. Tiekimo įmonės gali siūlyti Tarybai priimti sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo ir dėl prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos susidariusio skirtumo dėl faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų išdėstymo per Tarybos nustatytą laikotarpį. Tiekimo įmonės tokį pasiūlymą Tarybai gali teikti, kai skirtumas tarp tiekimo įmonės planuojamo pateikti tarifo buitiniams vartotojams ir tuo metu galiojančio tarifo buitiniams vartotojams yra didesnis kaip 40 procentų. Taryba kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka priima sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo ir dėl prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos susidariusio skirtumo dėl faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų išdėstymo per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Tarybai priėmus sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo, skirtumas, susidaręs tarp to laikotarpio sumažintos prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos, taip pat skirtumas tarp Tarybos nustatytos ir prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos likusiam laikotarpiui, kuriam galioja nustatyti gamtinių dujų tarifai, išdėstomas per Tarybos nustatytą laikotarpį ir įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, taikomos buitiniams vartotojams, arba gamtinių dujų tiekimo įmonės prašymu gamtinių dujų tiekimo kainoje. Jeigu ankstesniais laikotarpiais yra susidarę skirtumai tarp prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos, tiekimo įmonės siūlymu toks skirtumas taip pat gali būti įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, taikomos buitiniams vartotojams. Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos perveda gamtinių dujų tiekėjui, kurio vartotojų gamtinių dujų suvartojimas lėmė dėl prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos, taip pat Tarybos nustatytos ir prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos likusiam laikotarpiui, kuriam galioja nustatyti gamtinių dujų tarifai, susidariusį skirtumą dėl faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų. Šios papildomos dedamosios administravimas negali turėti neigiamos finansinės įtakos skirstymo sistemos operatoriui. Tarybos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka skaičiuojant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams per Tarybos nustatytą laikotarpį įvertinamos skirtumo tarp prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos, taip pat Tarybos nustatytos ir prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos likusiam laikotarpiui, kuriam galioja nustatyti gamtinių dujų tarifai, ir (arba) tiekimo įmonės faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų skolinimosi sąnaudos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-603, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23525

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1095, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10293

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

10 straipsnis. Konkurencijos priežiūra energetinių išteklių rinkoje

1. Taryba prižiūri, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai konkurencijai energetinių išteklių rinkoje ir sąlygos, užkertančios kelią asmenims piktnaudžiauti didele įtaka gamtinių dujų rinkoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

2. Konkurencijos priežiūrą energetinių išteklių rinkoje pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą atlieka Konkurencijos taryba.

 

11 straipsnis. Energetinių išteklių rinkos tyrimas

1. Taryba, atlikdama šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, atlieka rinkos tyrimus, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą konkurenciją gamtinių dujų sektoriuje ir užkirsti kelią didelę įtaką turintiems asmenims ja piktnaudžiauti.

2. Taryba nustato rinkos tyrimo taisykles.

3. Taryba atlieka rinkos tyrimą:

1) valstybės ar savivaldybės institucijų motyvuotu prašymu;

2) suinteresuotų asmenų motyvuotu prašymu;

3) savo iniciatyva.

4. Rinkos tyrimo procedūrą sudaro šie etapai:

1) rinkos apibrėžimas (produkto ar paslaugos ir geografinės teritorijos apibrėžimas);

2) konkurencijos rinkoje veiksmingumo tyrimas;

3) asmenų, turinčių didelę įtaką rinkoje, nustatymas;

4) šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodytų įpareigojimų nustatymas, pakeitimas ir (ar) panaikinimas didelę įtaką rinkoje turintiems asmenims.

5. Rinkos tyrimas atliekamas Tarybos patvirtintose rinkos tyrimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Rinkos tyrimas pradedamas Tarybos sprendimu. Taryba turi teisę atlikti ne visą rinkos tyrimo procedūrą, bet tik atskiras jos dalis, jeigu motyvuotai ir pagrįstai mano, kad nepasikeitus ankstesnių tyrimų duomenims kitas dalis atlikti nėra tikslinga.

6. Taryba, tirdama rinką, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teise ir atsižvelgia į Europos Komisijos nuorodas ir rekomendacijas.

7. Taryba rinkos tyrimo procedūrą atlieka per 4 mėnesius nuo sprendimo pradėti rinkos tyrimą priėmimo, neįskaitant šio įstatymo 17 straipsnyje numatytų konsultacijų dėl rinkos tyrimo trukmės. Motyvuotu Tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne daugiau kaip 3 kartus, kiekvieną kartą pratęsiant ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Taryba siekia, kad rinkos tyrimas būtų atliktas per įmanomai trumpiausią laiką. Rinkos tyrimas baigiamas Tarybos sprendimu dėl rinkos tyrimo rezultatų. Sprendime išdėstomi visų atliktų rinkos tyrimo etapų rezultatai.

8. Taryba, prieš priimdama sprendimą, kuriuo būtų apibrėžta atitinkama produktų ar paslaugų rinka arba nustatyti ar nenustatyti asmenys, turintys didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, ar nustatyti, nenustatyti ar panaikinti šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodyti įpareigojimai, privalo atlikti viešąją konsultaciją pagal šio įstatymo 17 straipsnį.

9. Taryba, prieš priimdama galutinį sprendimą, įvertina viešųjų konsultacijų metu gautas pastabas ir nuomones ir savo interneto svetainėje paskelbia jų suvestinę. Priimtą galutinį sprendimą Taryba pateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai.

10. Atitinkamų rinkų, kuriose nustatyti didelę įtaką turintys asmenys, sąrašą ir didelę įtaką šiose rinkose turinčių asmenų sąrašą bei jiems nustatytus įpareigojimus, taip pat bet kuriuos tokios informacijos pasikeitimus Taryba skelbia savo interneto svetainėje.

11. Atlikdama rinkos tyrimą, spręsdama, ar asmuo turi didelę įtaką rinkoje, ir nustatydama įpareigojimus didelę įtaką rinkoje turintiems asmenims, Taryba atsižvelgia į tarptautinių sutarčių ir (ar) susitarimų nuostatas ir pagal kompetenciją užtikrina, kad šių sutarčių ir (ar) susitarimų būtų laikomasi ir jie būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje.

12. Taryba, atlikdama rinkos tyrimą, konsultuojasi su Konkurencijos taryba.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

12 straipsnis. Didelė įtaka atitinkamoje gamtinių dujų tiekimo rinkoje

1. Asmuo laikomas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje gamtinių dujų tiekimo rinkoje arba atitinkamoje gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyje, jeigu jis vienas ar kartu su kitais susijusiais asmenimis užima padėtį, prilygintiną dominuojančiai, tai yra tokią ekonominės galios padėtį, kuri suteikia jam galią elgtis nepriklausomai nuo konkurentų ir paslaugų gavėjų (vartotojų).

2. Kai asmuo, veikiantis gamtinių dujų sektoriuje, turi didelę įtaką vienoje gamtinių dujų tiekimo rinkoje arba gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyje, jis gali būti laikomas turinčiu didelę įtaką susijusioje gamtinių dujų tiekimo rinkoje arba gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyje, jeigu sąsajos tarp šių dviejų rinkų leidžia vienoje gamtinių dujų tiekimo rinkoje turimą įtaką panaudoti kitoje gamtinių dujų tiekimo rinkoje ir taip sustiprinti savo įtaką susijusioje gamtinių dujų tiekimo rinkoje.

3. Asmuo, veikiantis gamtinių dujų sektoriuje, laikomas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje gamtinių dujų tiekimo rinkoje arba atitinkamoje gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyje, kai, atlikus rinkos tyrimą, tai nustatoma Tarybos sprendimu. Toks sprendimas galioja tol, kol kito gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo metu Tarybos sprendimu nustatoma, kad šis asmuo didelės įtakos atitinkamoje gamtinių dujų tiekimo rinkoje arba gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyje neturi.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

13 straipsnis. Žemės naudojimas gamtinių dujų sistemos objektams

1. Tuo atveju, jeigu siekiant plėtoti tinkamos kokybės ir patikimą gamtinių dujų sistemą dalis gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo vamzdyno arba bet koks kitas įrenginys, būtinas gamtinėms dujoms perduoti ar skirstyti, turi būti įrengiamas gamtinių dujų sistemos operatoriui nuosavybės teise nepriklausančioje ar kitais pagrindais teisėtai nevaldomoje žemėje, operatoriai turi teisę tokias sistemas įrengti tik sudarę sutartis su žemės savininkais ar gavę žemės savininko sutikimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nustačius žemės servitutą.

2. Nuostoliai, kuriuos dėl naujų gamtinių dujų sistemų įrengimo, servitutų nustatymo ir asmenų veiklos aptarnaujant šias sistemas patiria žemės savininkas ar jos naudotojas, turi būti atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Vienkartinė kompensacija nuostoliams, patiriamiems dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonose, atlyginti apskaičiuojama atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintą metodiką.

4. Apsaugos zonų dydis ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos šiose zonose nustatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Mažiausi leistini atstumai nuo vamzdynų ir kitų įrenginių iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus nustatomi energetikos ministro patvirtintose gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių apsaugos ir (ar) įrengimo taisyklėse.

5. Magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų dydis ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos šiose teritorijose nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Didžiausią leistiną pastatų ir jų aukštų skaičių vietovės klasės teritorijoje ir vietovės klasės vienete, atsižvelgdama į magistralinio dujotiekio vamzdyno pavojingumo ir rizikos laipsnį, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2175, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09949

 

131 straipsnis. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektavimas ir įrengimas

1. Gamtinių dujų sistema, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus objektus, statoma Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti objektai projektuojami, įrengiami bei informacija apie įrengtus objektus (techniniai bei buvimo vietos duomenys) skelbiama viešai Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) nustatyta tvarka.

2. Mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-267, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05921

 

132 straipsnis. Teisė būti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektuotoju. Projektuotojo teisės ir pareigos

1. Būti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektuotoju turi teisę:

1) Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys ne mažiau kaip vieną šios dalies 2 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantį darbuotoją;

2) Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės fizinis asmuo, įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį arba jam prilygintą inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės statybos inžinerijos krypties išsilavinimą ir turintis žinių apie projektuojamų mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių parametrus.

2. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektuotojas privalo:

1) užsakovo pavedimu, vadovaudamasis šio įstatymo ir kitų teisės aktų nurodytais dokumentais, parengti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą;

2) pasirašyti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą (privalo pasirašyti juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas kitas darbuotojas ir projektą rengęs darbuotojas, o kai projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik šis asmuo), tuo prisiimdamas atsakomybę, kad mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektas atitinka teisės aktų nuostatas;

3) teisės aktų nustatyta tvarka suderinti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą su kompetentingomis institucijomis ir (ar) asmenimis, išspręsti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiams įrengti reikalingos žemės naudojimo klausimą šiame įstatyme nurodytais būdais ir sąlygomis, parengti visus mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimui būtinus dokumentus;

4) pataisyti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą pagal užsakovo pastabas, jeigu jos neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;

5) pataisyti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą pagal šį projektą derinančių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas;

6) pagal sutartį atlikti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projekto vykdymo priežiūrą;

7) jeigu mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbai atliekami pažeidžiant mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą, nedelsdamas informuoti užsakovą, o tais atvejais, kai nustatoma avarijos grėsmė, – užsakovą ir Tarybą.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

3. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektuotojas turi teisę mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių ir įrenginių įrengimo metu įrengimo vietoje patikrinti, kaip laikomasi mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projekto sprendinių.

4. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektuotojas turi ir kitų teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) ir kituose įstatymuose.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-267, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05921

 

133 straipsnis. Teisė būti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovu. Rangovo teisės ir pareigos

1. Būti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovu turi teisę:

1) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys Tarybos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatą;

2) valstybės narės juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys Tarybos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1457, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11770

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

2. Įrengti mažo ir (ar) vidutinio slėgio kriterijus atitinkančias vartotojo sistemas, išskyrus mažo ir (ar) vidutinio slėgio kriterijus atitinkančias vartotojo sistemas ypatinguosiuose statiniuose, turi teisę šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti asmenys ir Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės fiziniai asmenys, turintys Energetikos įstatymo nustatyta tvarka Tarybos išduotą gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1457, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11770

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

3. Įrengti mažo ir (ar) vidutinio slėgio kriterijus atitinkančias dujų sistemas statiniuose turi teisę Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodyti asmenys, kuriems suteikta teisė būti ypatingųjų statinių statybos rangovais ir vykdyti statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimo darbus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1457, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11770

 

4. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovas privalo:

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1457, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11770

 

1) vykdyti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbus pagal mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas;

2) pagal rangos sutartį iš užsakovo gavęs mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą, nuvykti į mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo vietą, įvertinti projekto sprendinių įgyvendinimo galimybes ir prireikus pateikti pastabas užsakovui dėl projekto sprendinių įgyvendinimo. Jeigu per rangos sutartyje nurodytą terminą mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovas pastabų nepateikia, laikoma, kad mažo ar vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projekte nurodyti sprendiniai galimi įgyvendinti;

3) vykdyti viešojo administravimo subjektų, atliekančių mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo valstybinę priežiūrą, reikalavimus;

4) užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo vietoje ir šalia jos esančių žmonių apsaugą nuo įrengimo darbų keliamo pavojaus;

5) prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose, teisės aktų nustatyta tvarka gauti savivaldybės leidimą (rašytinį pritarimą) žemės darbams vykdyti, gauti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų, valdytojų) rašytinius sutikimus, teisės aktuose nustatytais atvejais organizuoti inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų, valdytojų) atstovų dalyvavimą vykdant žemės darbus;

6) gauti skirstymo sistemos operatoriaus leidimą, suteikiantį teisę vykdyti darbus skirstymo sistemos objektuose.

5. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovas turi teisę:

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1457, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11770

 

1) pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu kiti įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas;

2) gauti iš užsakovo mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą.

6. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovas turi ir kitų teisių ir pareigų, numatytų Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1457, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11770

 

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-267, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05921

 

14 straipsnis. Gamtinių dujų įmonių, vartotojų ir sistemos naudotojų sudaromos sutartys

1. Gamtinių dujų įmonių santykiai su vartotojais ir sistemos naudotojais grindžiami sutartimis. Perdavimo ir skirstymo paslaugų sutartys ir su buitiniais vartotojais sudaromos gamtinių dujų tiekimo sutartys yra viešosios sutartys. Bendrosios sutarčių sąlygos turi būti sąžiningos ir skaidrios, aiškiai ir suprantamai apibrėžtos, jose neturi būti kliūčių, trukdančių vartotojui naudotis savo teisėmis. Gamtinių dujų įmonėms draudžiama taikyti vartotojams nesąžiningus ar klaidinančius pardavimo metodus.

2. Gamtinių dujų įmonių sutartyse su vartotojais nurodoma: gamtinių dujų įmonės pavadinimas, adresas, kodas, gamtinių dujų kiekis, kokybė, kaina, tiekimo, transportavimo tvarka, gamtinių dujų tiekimo, perdavimo, skirstymo ribojimo ar nutraukimo sąlygos, informacijos apie gamtinių dujų, teikiamų paslaugų kainas pateikimo tvarka, paslaugų teikimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, atsakomybė, atsiskaitymo tvarka, sutarties terminas, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka.

3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nustato sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo, skirstymo ir naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo standartines sąlygas, kurias gamtinių dujų įmonės paskelbia įmonių interneto svetainėse ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų pakeitimo.

 

15 straipsnis. Gamtinių dujų įmonių, vartotojų ir sistemos naudotojų santykiai

1. Draudžiama perduoti, skirstyti, tiekti ir vartoti gamtines dujas be gamtinių dujų tiekimo sutarties arba nesilaikant sutarties sąlygų.

2. Vartotojas ar sistemos naudotojas, neteisėtai vartojantys gamtines dujas, privalo atlyginti gamtinių dujų įmonei padarytus nuostolius (žalą).

3. Vartotojai ir sistemos naudotojai, kurie yra sudarę sutartis su perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriumi, privalo laiku atsiskaityti už dujų transportavimo, perdavimo ir (ar) skirstymo sistema paslaugas. Sistemos naudotojai, pažeidę su perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriumi sudarytą sutartį dėl atsiskaitymo už sistemos naudotojui suteiktas perdavimo arba skirstymo paslaugas, privalo perdavimo arba skirstymo sistemos operatoriaus reikalavimu pateikti visų savo prievolių, kurios atsiranda iš su perdavimo arba skirstymo sistemos operatoriumi sudarytų sutarčių, tinkamo įvykdymo užtikrinimą.

4. Vartotojai turi teisę pakeisti gamtinių dujų tiekimo įmonę. Prie gamtinių dujų sistemos prisijungę vartotojai turi teisę pirkti gamtines dujas iš bet kurioje valstybėje narėje registruotų gamtinių dujų tiekimo įmonių, kurios turi galimybę patiekti dujas vartotojui ir laikosi Lietuvos Respublikoje nustatytų Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių, balansavimo taisyklių ir tiekimo saugumo reikalavimų.

5. Gamtinių dujų įmonės optimizuoja gamtinių dujų vartojimą, teikdamos energijos valdymo paslaugas, kurdamos naujoviškas kainodaros formules, taikydamos pažangias matavimo sistemas, diegdamos pažangiuosius tinklus ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikdamos kitus gamtinių dujų vartojimo ekonomiškumą skatinančius veiksmus.

 

16 straipsnis. Sistemų suderinamumas

Perdavimo ir skirstymo sistemos, gamtinių dujų saugyklos, SGD sistema turi atitikti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus įrengimo, eksploatavimo reikalavimus, skirtus užtikrinti perdavimo ir skirstymo sistemų, gamtinių dujų saugyklų, SGD sistemos suderinamumą ir saugią jų veiklą. Turi būti užtikrintas perdavimo, skirstymo ir laikymo sistemų dispečerinis valdymas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

17 straipsnis. Viešasis konsultavimasis

1. Taryba šio įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų pagrindu priimdama gamtinių dujų rinkoje veiklą reglamentuojančius teisės aktus, išskyrus teisės aktus, kuriais sprendžiamas ginčas, viešai paskelbia šių teisės aktų projektus ir nustato protingumo kriterijų atitinkantį terminą suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas.

2. Taryba savo nustatyta tvarka ir sąlygomis Tarybos interneto svetainėje paskelbia Tarybos sprendimų dėl klausimų, susijusių su visomis gamtinių dujų sektoriaus dalyvių teisėmis, ypač kai šių klausimų sprendimas turi reikšmingą poveikį gamtinių dujų rinkai, projektus ir suteikia gamtinių dujų sektoriaus dalyviams protingumo kriterijų atitinkantį terminą pastaboms pateikti.

3. Taryba nustato konsultavimosi taisykles, apibrėžiančias konsultacijų atvejus, tvarką ir sąlygas. Informacija, susijusi su visomis tuo metu vykstančiomis konsultacijomis, skelbiama Tarybos interneto svetainėje. Taryba skelbia konsultacijų rezultatus, išskyrus informaciją, kuri yra valstybės, tarnybos ar komercinė paslaptis.

4. Taryba, atlikdama šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose jai nustatytas funkcijas, šio straipsnio 3 dalyje nurodytose konsultavimosi taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis konsultuojasi su sistemų operatoriais, nepažeisdama jų nepriklausomumo ir nedarydama įtakos jų kompetencijai, taip pat su kitomis kompetentingomis institucijomis, įstaigomis ir (ar) sistemų naudotojais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

18 straipsnis. Gamtinių dujų tranzitas

1. Gamtinės dujos transportuojamos tranzitu asmenų tarpusavio susitarimu, pagal sutartis ir atsižvelgiant į esamų perdavimo sistemų pajėgumą bei prioritetinį šalies sistemos naudotojų poreikių tenkinimą.

2. Pasinaudojimo perdavimo sistema gamtinėms dujoms transportuoti tranzitu tvarka nustatoma šio įstatymo 49 straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse.

3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija gali nustatyti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektoriaus saugumui ir patikimumui užtikrinti būtinas priemones, susijusias su gamtinių dujų transportavimo tranzitu per Lietuvos Respubliką. Dujų tiekimo sutrikimo atveju tranzitu transportuojamų dujų kiekiai ribojami proporcingai šalies vartotojams ribojamiems dujų kiekiams. Dujų tiekimo nutraukimo atveju dujų transportavimas tranzitu nutraukiamas nedelsiant.

 

19 straipsnis. Techninių taisyklių, metodikų rengimas ir skelbimas

1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija parengia ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia techninius saugos kriterijus ir nediskriminacines technines taisykles, užtikrinančias sistemų sąveiką ir nustatančias būtiniausius techninės konstrukcijos ir eksploatavimo reikalavimus, taikomus prijungiant prie gamtinių dujų sistemos SGD sistemą, saugyklas, kitas perdavimo ar skirstymo sistemas ir tiesioginius vamzdynus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

2. Taryba, priimdama šį įstatymą įgyvendinančias taisykles, kriterijus ar metodikas, vadovaujasi šiais kriterijais:

1) sistemų naudotojų ir vartotojų nediskriminavimo;

2) protingumo, teisingumo, sąžiningumo, objektyvumo ir sąnaudų pagrįstumo;

3) naujiems vartotojams skirtų investicijų efektyvumo, atsipirkimo laikotarpio ir šių investicijų pagrįstumo įvertinimo;

4) sistemos naudotojų ir vartotojų diferencijavimo;

5) galimybės panaudoti gamtinių dujų įmonių sistemas kitiems naujiems vartotojams prijungti įvertinimo;

6) sistemos naudotojų įrenginiams veikti reikalingų investicijų poreikio įvertinimo;

7) pažangiųjų gamtinių dujų tinklų technologijos plėtros;

8) teisės aktų nustatytų lengvatų ir (ar) skatinimo priemonių, taikomų sistemos naudotojų prijungimui, įvertinimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LICENCIJOS, ATESTATAI IR LEIDIMAI GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE

 

20 straipsnis. Licencijos, leidimai ir atestatai gamtinių dujų sektoriuje

1. Gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama ši veikla:

1) perdavimo;

2) skirstymo;

3) laikymo;

4) SGD pakartotinio dujinimo;

5) biržos operatoriaus.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

2. Gamtinių dujų sektoriuje leidimais reguliuojama tiekimo, išskyrus prekybą gamtinių dujų biržoje ir degalinėse, veikla.

3. Asmenims, siekiantiems gamtinių dujų sektoriuje vykdyti licencijuojamą ir leidimais reguliuojamą veiklą, licencijos ir leidimai šio įstatymo ir Energetikos įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka išduodami vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo ir nediskriminavimo principais, nesiekiant apriboti rinkos dalyvių skaičiaus ir neterminuotam laikui.

4. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo, SGD pakartotinio dujinimo, biržos operatoriaus licencijavimo ir tiekimo leidimų išdavimo taisykles (toliau – Licencijavimo taisyklės) tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Licencijas išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą, keičia, tikslina licencijas, prireikus išduoda licencijų dublikatus ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Taryba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

5. Perdavimo, skirstymo, laikymo ir SGD pakartotinio dujinimo licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje. Licencijos išduodamos asmenims, turintiems pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Asmenų technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus ir jų įvertinimo tvarką nustato Taryba, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

1) asmenys, siekiantys įgyti sistemos operatoriaus licenciją ir vykdantys sistemos operatoriaus veiklą, privalo nuosavybės teise, kaip nurodyta šiame įstatyme, ar kitais teisėtais pagrindais valdyti perdavimo ar skirstymo sistemas;

2) asmenys, siekiantys įgyti biržos operatoriaus licenciją ir vykdantys biržos operatoriaus veiklą, privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti technines priemones, skirtas prisijungti prie perdavimo sistemos operatoriaus informacinio komplekso, ryšio priemones, reikalingas pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti, ir programinę įrangą, kurios reikia licencijuojamai veiklai vykdyti;

3) asmenys, siekiantys įgyti skirstymo operatoriaus licenciją ir vykdantys skirstymo operatoriaus veiklą, privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti pagal teisės aktų reikalavimus įrengtą skirstymo sistemą, kuri turi būti sujungta su veikiančia perdavimo ar skirstymo sistema, leidžiančią užtikrinti gamtinių dujų pristatymą vartotojams;

4) asmenys, siekiantys įgyti laikymo licenciją ir vykdantys laikymo veiklą, privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti pagal teisės aktų reikalavimus įrengtą gamtinių dujų saugyklą, kurios įrenginiai turi būti sujungti su veikiančia perdavimo sistema;

5) asmenys, siekiantys įgyti SGD pakartotinio dujinimo licenciją ir vykdantys SGD pakartotinio dujinimo veiklą, privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti pagal teisės aktų reikalavimus įrengtą SGD sistemą, kuri turi būti sujungta su veikiančia perdavimo sistema;

6) pareiškėjo, siekiančio įgyti licenciją, finansinis pajėgumas vertinamas pagal jo dvejų paskutinių ataskaitinių finansinių metų (arba nuo pareiškėjo įregistravimo dienos, jeigu pareiškėjas vykdė veiklą trumpiau negu dvejus finansinius metus) balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis, kuriems įvertinti taikomi Tarybos nustatyti finansinio pajėgumo rodikliai;

7) pareiškėjas, siekiantis įgyti licenciją, privalo turėti darbuotojų licencijuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai licencijuojamos veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti bei skundams dėl licencijuojamos veiklos nagrinėti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

6. Tiekimo leidimai išduodami asmenims, kuriems nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.

7. Perdavimo ir skirstymo licencijose nurodomos perdavimo ir skirstymo teritorijos, kuriose atitinkamą licenciją turintis asmuo turi išskirtines licencijoje nurodytos veiklos vykdymo teises ir pareigas.

8. Taryba teikia informaciją Europos Komisijai apie atsisakymo išduoti perdavimo licencijas priežastis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

9. Asmenys, eksploatuojantys dujų perdavimo, skirstymo sistemas, dujų laikymo įrenginius ar SGD sistemas arba atliekantys energijos vartojimo auditą, privalo turėti Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą atestatą eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius.

10. Asmenys, kurie vykdo šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą veiklą, išskyrus šio įstatymo 391 straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, neturi teisės įgalioti kitų asmenų vykdyti licencijoje ar leidime nurodytą veiklą ir privalo laikytis šių bendrųjų veiklos sąlygų:

1) efektyviai ir ekonomiškai vykdyti licencijuojamą ir leidimais reguliuojamą veiklą, užtikrinti tiekimo patikimumą, reguliarumą, kokybę, vartotojų apsaugą ir aplinkosaugos reikalavimus, nediskriminuoti vartotojų, kitų gamtinių dujų įmonių ir sistemų naudotojų, laikytis sąžiningos konkurencijos, veiklos viešumo ir informavimo principų;

2) Neteko galios nuo 2019-05-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-1626, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18859

 

3) Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka teikti Tarybai ir Energetikos ministerijai informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

4) užtikrinti nediskriminacines sąlygas visiems vartotojams, sistemų naudotojams ir kitiems rinkos dalyviams;

5) informuoti ir konsultuoti vartotojus ir sistemų naudotojus;

6) užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų šiame ir kituose įstatymuose nustatytų pareigų, licencijuojamos ir leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

11. Gamtinių dujų įmonės, vykdydamos licencijuojamą ir (ar) leidimais reguliuojamą veiklą, privalo laikytis Europos Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės reikalavimų ir principų bei šiame įstatyme nustatytų įpareigojimų.

12. Perdavimo ar skirstymo licencija išduodama teritorijoje, apibrėžtoje pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą. Perdavimo licencijoje mažiausia teritorija yra apskritis, skirstymo licencijoje – savivaldybė. Išduotose perdavimo ir skirstymo licencijose nurodytų teritorijų ribas išimtiniais atvejais gamtinių dujų įmonės prašymu gali pakeisti Taryba, suderinusi jas su atitinkamomis gamtinių dujų įmonėmis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

21 straipsnis. Veiklos gamtinių dujų sektoriuje licencijų ir leidimų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas ir keitimas

1. Asmuo, siekiantis įgyti veiklos gamtinių dujų sektoriuje licenciją, Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikia Tarybai prašymą ir šiose taisyklėse nustatytus dokumentus. Asmuo, siekiantis įgyti tiekimo leidimą, Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikia Tarybai atitikties šio įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatytiems reikalavimams deklaraciją (toliau – deklaracija). Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisės verstis gamtinių dujų tiekimo veikla įgijimo dienos Taryba privalo patikrinti deklaracijoje pateiktą informaciją.

2. Licencija išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikto prašymo bei visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti licenciją neatsakoma per šioje dalyje nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas dėl licencijos išdavimo.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas netaikomas, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ir kai yra prašoma išduoti perdavimo, skirstymo licenciją teritorijoje, kurioje jau yra išduota perdavimo, skirstymo licencija, ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais ar nustatytų kituose įstatymuose, ir pareiškėjas apie tai yra informuotas Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Šiuo atveju licencija išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pareiškėjui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimas.

4. Už licencijuojamos veiklos, leidimus turinčių asmenų veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus asmenys, turintys atitinkamos veiklos licencijas, įspėjami apie galimą licencijų ar leidimų galiojimo sustabdymą ar panaikinimą Energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Licencijos ar leidimo galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas, licencijos ar leidimo galiojimas panaikinamas, taip pat licencija ar leidimas yra keičiami Energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5. Gamtinių dujų įmonė, numatanti nutraukti licencijuojamą veiklą ir (ar) leidimais reguliuojamą veiklą, privalo ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki numatomo veiklos nutraukimo apie tai informuoti Tarybą. Tuo atveju, kai pranešime nurodomas asmuo, kuris ketina pasibaigus pranešime nurodytam terminui vykdyti licencijuojamą biržos operatoriaus, perdavimo, skirstymo veiklą ir atitinka šiai veiklai keliamus reikalavimus, nustatytus šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, ir pranešime nurodomas asmuo Tarybai pateikia įvertinti tokią atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pranešimo apie veiklos nutraukimą terminas derinamas Tarybos, pranešimą teikiančio asmens ir licencijuojamą veiklą ketinančio vykdyti asmens sutarimu.

6. Jeigu sprendimas dėl licencijos ir (ar) leidimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų aprūpinimui gamtinėmis dujomis, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo sprendimo priėmimo dienos. Apie tai, kad numatoma priimti tokį sprendimą, Taryba privalo informuoti Vyriausybę ir Energetikos ministeriją.

7. Siekiant užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą, vartotojų aprūpinimo gamtinėmis dujomis patikimumą ir viešųjų interesų gamtinių dujų sektoriuje apsaugą, licencijuojamą ir (ar) leidimais reguliuojamą veiklą vykdančio asmens veiklos patikrinimai gali būti atliekami ir įstatymų nustatytos poveikio priemonės už licencijuojamos ir (ar) leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus gali būti taikomos jau pirmaisiais atitinkamos veiklos gamtinių dujų sektoriuje vykdymo metais. Taryba ir (ar) kitos valstybės ar savivaldybių institucijos pagal kompetenciją užtikrina nuolatinę licencijuojamos ir (ar) leidimais reguliuojamos veiklos gamtinių dujų sektoriuje priežiūrą ir kontrolę, vadovaudamosi teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir rinkos dalyvių nediskriminavimo principais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

22 straipsnis. Neteko galios nuo 2012-06-19.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

PENKTASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS

 

23 straipsnis. Tiekimas

1. Gamtines dujas vartotojams tiekia tiekimo įmonės, turinčios leidimą verstis tiekimo veikla. Tiekimo įmonė yra atsakinga už kokybės reikalavimus atitinkančių gamtinių dujų patiekimą į sistemą, už tiekimo reguliarumą ir privalo dalyvauti balansuojant gamtinių dujų srautus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

2. Leidimas verstis tiekimo veikla suteikia teisę tiekimo įmonei tiekti gamtines dujas vartotojams ir gamtinių dujų įmonėms.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

3. Tiekimo įmonė tiekia gamtines dujas gamtinių dujų vartotojams pagal dvišales sutartis ir (ar) kitais būdais Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintose Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1530, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21324

 

4. Tiekimo įmonės, vykdydamos informacijos sklaidą, privalo:

1) pateikti informaciją Tarybai apie pagrindines sudarytų gamtinių dujų tiekimo sutarčių sąlygas gamtinių dujų tiekimo patikimumo stebėsenai atlikti;

2) parengti metines savo veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas ir pateikti jas Tarybai. Tiekimo įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų turinį nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

3) pateikti savo vartotojams Europos Komisijos parengto energijos vartotojams skirto klausimų ir atsakymų sąrašo kopiją ir šį sąrašą paskelbti viešai įmonių interneto svetainėse.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

5. Perdavimo sistemos naudotojai yra atsakingi perdavimo sistemos operatoriui už pristatomų į perdavimo sistemą ir paimamų iš perdavimo sistemos gamtinių dujų kiekių subalansavimą pagal perdavimo sistemos operatoriaus parengtas ir su Taryba suderintas balansavimo taisykles.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1530, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21324

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

24 straipsnis. Duomenų saugojimas

1. Tiekimo įmonės privalo penkerius metus saugoti ir prireikus pateikti visų su didmeniniais vartotojais, perdavimo sistemos, skirstymo sistemos, laikymo ir SGD sistemų operatoriais sudarytų sandorių duomenis apie šių sandorių trukmę, pristatymo ir apmokėjimo taisykles, kiekį, vykdymo datas ir terminus, sandorių vertę, didmeninių vartotojų nustatymo priemones. Papildomai tiekimo įmonės saugo ir Tarybos reikalavimu jai pateikia visą informaciją apie neįvykdytas gamtinių dujų tiekimo sutartis ir gamtinių dujų rinkos finansines priemones.

2. Taryba, neatskleisdama informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, apie atskirus rinkos dalyvius ar atskirus sandorius, nuolat viešai Tarybos interneto svetainėje skelbia informaciją, užtikrinančią rinkos konkurencingumą ir kontrolę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

SISTEMŲ OPERATORIAI

 

25 straipsnis. Sistemų operatoriai

1. Lietuvos Respublikoje yra paskiriami perdavimo, skirstymo, laikymo, SGD sistemų ir biržos operatoriai. Šiuos operatorius šio įstatymo nustatyta tvarka paskiria ir vėliau kontroliuoja, ir prižiūri Taryba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

2. Ta pati gamtinių dujų įmonė, atitinkanti šio skirsnio reikalavimus, gali būti bendru perdavimo, laikymo, skirstymo ir SGD sistemos operatoriumi.

 

26 straipsnis. Perdavimo, laikymo ir (arba) SGD sistemos operatorių užduotys

1. Kiekvienas perdavimo, laikymo ir (arba) SGD sistemos operatorius:

1) ekonomiškai eksploatuoja, prižiūri ir plėtoja saugius, patikimus, efektyvius ir atvirą rinką užtikrinančius perdavimo ir (arba) laikymo įrenginius ir (arba) SGD sistemą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

2) deramai atsižvelgdamas į aplinkos apsaugą, užtikrina tinkamas priemones paslaugų teikimo įpareigojimams vykdyti;

3) nediskriminuoja sistemos naudotojų ar sistemos naudotojų kategorijų;

4) bet kuriam kitam perdavimo sistemos operatoriui, laikymo sistemos operatoriui, SGD sistemos operatoriui ir (arba) skirstymo sistemos operatoriui pateikia pakankamai informacijos, kad užtikrintų reikalavimų dėl saugaus ir veiksmingo jungtinės sistemos eksploatavimo laikymąsi transportuojant ir laikant gamtines dujas;

5) teikia sistemos naudotojams informaciją, reikalingą veiksmingai naudotis sistema.

2. Perdavimo sistemos operatorius pastato pakankamus tarpvalstybinius pajėgumus, skirtus Europos Sąjungos perdavimo infrastruktūrai integruoti, atsižvelgdamas į visą ekonomiškai pagrįstą ir techniškai įmanomą pajėgumų paklausą ir į gamtinių dujų tiekimo saugumą.

3. Perdavimo sistemos operatorius pagal Tarybos patvirtintą tvarką kaupia, sistemina ir reguliariai teikia informaciją Tarybai apie gamtinių dujų tranzitą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

4. Perdavimo sistemos operatorių priimtos taisyklės, kuriomis siekiama subalansuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, turi būti objektyvios, skaidrios ir nediskriminacinės. Sąlygos, kuriomis perdavimo sistemos operatoriai teikia tokias paslaugas, nustatomos nediskriminaciniu išlaidas atspindinčiu būdu ir skatinant sistemos naudotojus subalansuoti dujų srautus pagal Tarybos paskelbtą metodiką. Tokios sąlygos yra skelbiamos viešai perdavimo sistemos operatorių svetainėse.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

5. Taryba prižiūri, kad perdavimo sistemos operatoriai laikytųsi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų būtiniausių perdavimo sistemos plėtros standartų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

6. Neteko galios 2019-07-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

7. Savo funkcijoms atlikti reikalingą vartoti energiją perdavimo sistemos operatoriai įsigyja laikydamiesi skaidrios, nediskriminacinės ir rinkos pagrindu veikiančios tvarkos.

8. Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos perdavimo sistemų operatoriai, jeigu tai būtina jų funkcijoms atlikti, turi teisę, laikydamiesi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, naudotis kitų perdavimo sistemos operatorių tinklais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

27 straipsnis. Perdavimo sistemos operatorius

1. Gamtinių dujų įmonė, kuriai nuosavybės teise priklauso perdavimo sistema ir kuri buvo paskirta perdavimo sistemos operatoriumi šio įstatymo 28 ir 29 straipsniuose nustatyta tvarka, veikia kaip perdavimo sistemos operatorius.

2. Taryba informuoja Europos Komisiją apie sprendimą paskirti perdavimo sistemos operatorių arba numanomą sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau negu per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo arba projekto patvirtinimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

3. Laikoma, kad įpareigojimas gamtinių dujų įmonei, nuosavybės teise valdančiai perdavimo sistemą, veikti kaip perdavimo sistemos operatoriui yra įvykdytas, jeigu dvi ar daugiau gamtinių dujų įmonių, kurioms nuosavybės teise priklauso perdavimo sistemos, įsteigia bendrą gamtinių dujų įmonę, atliekančią perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas atitinkamai dviejose ar daugiau valstybių narių. Bendrai įmonei gali priklausyti tik tos įmonės, kurios atitinka reikalavimus, taikomus atitinkamoje valstybėje narėje nepriklausomam sistemos operatoriui ar nepriklausomam perdavimo operatoriui patvirtinti.

 

28 straipsnis. Perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimas

1. Jeigu gamtinių dujų įmonė įrodo, kad ji atitinka šio įstatymo ketvirtojo ir aštuntojo skirsnių reikalavimus, išduodant perdavimo sistemos operatoriaus licenciją, ta gamtinių dujų įmonė yra paskiriama perdavimo sistemos operatoriumi.

2. Numanomas sprendimas dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo ir licencijos išdavimo yra priimamas per keturių mėnesių laikotarpį nuo visų pareiškėjo pateiktų dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos. Numanomas sprendimas notifikuojamas Europos Komisijai. Tarybos galutinis sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009 L 211, p. 36), 3 straipsnio 1 dalyje Europos Komisijos nuomonei pateikti nustatyto laiko pabaigos. Tarybos galutinis sprendimas ir Europos Komisijos nuomonė, jeigu ji pateikta, skelbiami kartu. Jeigu Taryba nepriima jokio sprendimo iki šio laikotarpio pabaigos, laikoma, kad licencija yra išduota ir gamtinių dujų įmonė paskiriama perdavimo sistemos operatoriumi. Siekiant užtikrinti gamtinių dujų perdavimo veiklos tęstinumą ir nenutrūkstamumą, kol bus paskirtas šio įstatymo ketvirtojo ir aštuntojo skirsnių reikalavimus atitinkantis perdavimo sistemos operatorius ir jam išduota licencija, Taryba turi teisę išduoti terminuotą gamtinių dujų perdavimo licenciją, netaikydama šio įstatymo aštuntojo skirsnio reikalavimų. Terminuota gamtinių dujų perdavimo veiklos licencija galioja tol, kol energetikos įmonės, neatitinkančios šio įstatymo aštuntojo skirsnio reikalavimų, įvykdys Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatyme nustatytas procedūras ir bus paskirtas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atitinkantis šio įstatymo ketvirtajame ir aštuntajame skirsniuose nustatytus reikalavimus.

3. Priimdama sprendimą, Taryba atsižvelgia į Europos Komisijos poziciją, jeigu Europos Komisija ją pateikia. Jeigu Europos Komisija nepateikia nuomonės perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo klausimu, laikoma, kad ji neprieštarauja Tarybos sprendimui.

4. Taryba ir Europos Komisija bet kuriuo procedūros metu gali prašyti, kad asmuo, siekiantis tapti perdavimo sistemos operatoriumi, pateiktų visą informaciją, svarbią sprendimui dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo priimti.

5. Kiekvienas perdavimo sistemos operatorius Tarybai praneša apie visus planuojamus sandorius, kuriuos Tarybai gali reikėti įvertinti, siekiant nustatyti, ar perdavimo sistemos operatorius atitinka šio įstatymo ketvirtojo skirsnio reikalavimus.

6. Taryba prižiūri, kad perdavimo sistemos operatorius visada atitiktų šio įstatymo ketvirtojo ir aštuntojo skirsnių reikalavimus. Taryba iš naujo įvertina perdavimo sistemos operatoriaus atitiktį šio įstatymo ketvirtojo skirsnio reikalavimams, kai:

1) gaunamas perdavimo sistemos operatoriaus pranešimas pagal šio straipsnio 5 dalį;

2) sužino, kad dėl numatomo arba įvykusio teisių pasikeitimo arba poveikio perdavimo sistemos savininkams ar operatoriams gali arba galėjo būti pažeisti šio įstatymo ketvirtojo skirsnio reikalavimai;

3) Europos Komisija kreipiasi į Tarybą prašydama įvertinti perdavimo sistemos operatoriaus atitiktį Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams.

7. Nustačiusi, kad perdavimo sistemos operatorius nebeatitinka šio įstatymo aštuntojo skirsnio reikalavimų, Taryba skiria baudas, sudarančias iki 10 procentų šios gamtinių dujų įmonės metinių pajamų, laikinai apriboja tas asmens ar asmens dalyvių teises, kurių įgyvendinimas pažeidžia šio įstatymo aštuntojo skirsnio reikalavimus, ir įpareigoja šią gamtinių dujų įmonę per Tarybos nurodytą protingą terminą, ne ilgesnį kaip du mėnesiai, pašalinti atsiradusius trūkumus. Baudos skiriamos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Jeigu perdavimo sistemos operatorius per nurodytą protingą laikotarpį trūkumų nepašalina, Taryba pradeda naujo operatoriaus licencijavimo ir paskyrimo procedūrą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

29 straipsnis. Su trečiosiomis valstybėmis susijęs perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimas

1. Jeigu perdavimo sistemos operatorius, kurį kontroliuoja asmuo ar asmenys iš trečiosios valstybės ar valstybių, prašo išduoti licenciją, Taryba apie tai praneša Europos Komisijai. Taryba informuoja Europos Komisiją ir apie visas kitas aplinkybes, kurių rezultatas būtų tas, kad asmuo ar asmenys iš trečiosios valstybės ar valstybių įgytų perdavimo sistemos ar perdavimo sistemos operatoriaus kontrolę.

2. Perdavimo sistemos operatorius praneša Tarybai apie visas aplinkybes, kurių rezultatas būtų tas, kad asmuo ar asmenys iš trečiosios valstybės ar valstybių įgytų perdavimo sistemos ar perdavimo sistemos operatoriaus kontrolę.

3. Numanomas sprendimas dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo ir licencijos išdavimo yra priimamas per keturių mėnesių laikotarpį (šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos išimties atveju perdavimo licencija išduodama pagal šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalį) nuo visų pareiškėjo pateiktų dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos. Numanomas sprendimas notifikuojamas Europos Komisijai. Taryba, prieš priimdama galutinį sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo ir licencijos išdavimo, kreipiasi į Europos Komisiją dėl nuomonės, patvirtinančios, kad:

1) tenkinami Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai dėl veiklų atskyrimo;

2) išdavus licenciją, nekils pavojus Europos Sąjungoje vykstančiam energijos tiekimui.

4. Taryba per du mėnesius nuo dienos, kai buvo gauta ar turėjo būti gauta, tačiau nebuvo pateikta, Europos Komisijos nuomonė, atsižvelgdama į Europos Komisijos poziciją, jeigu tokia buvo pateikta, priima galutinį sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo. Taryba paskiria operatorių, jeigu operatorius įrodo, kad:

1) jis atitinka šio įstatymo ketvirtojo skirsnio reikalavimus;

2) jo paskyrimas nesukelia pavojaus Lietuvos Respublikos, kitos valstybės narės arba Europos Sąjungos energijos tiekimui ir šio tiekimo saugumui. Taryba numanomo sprendimo dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo ir licencijos išdavimo priėmimo metu vertindama, ar perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimas nesukelia pavojaus Lietuvos Respublikos, kitos valstybės narės arba Europos Sąjungos energijos tiekimui ir šio tiekimo saugumui, atsižvelgia į Europos Sąjungos teises ir pareigas, numatytas pagal tarptautinę teisę, tos trečiosios valstybės atžvilgiu, įskaitant visus susitarimus, sudarytus su viena ar daugiau trečiųjų valstybių, kurių viena susitariančioji šalis yra Europos Sąjunga, ir kuriuose nagrinėjami energijos tiekimo saugumo klausimai, taip pat į Lietuvos Respublikos teises ir pareigas, numatytas pagal su ja sudarytus susitarimus, jeigu jie atitinka Europos Sąjungos teisę, tos trečiosios valstybės atžvilgiu, ir kitus konkrečius faktus bei aplinkybes, dėl kurių perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimas sukeltų pavojų Lietuvos Respublikos, kitos valstybės narės arba Europos Sąjungos energijos tiekimui ir šio tiekimo saugumui ir į atitinkamą trečiąją valstybę;

3) nepažeidžiami teisėti visuomenės saugumo interesai.

5. Kartu su priimtu Tarybos sprendimu paskelbiama Europos Komisijos nuomonė, jeigu ji buvo pateikta. Jeigu Tarybos sprendimas skiriasi nuo Europos Komisijos nuomonės, Tarybos sprendime turi būti nurodomi tokio skirtumo motyvai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Nr. XII-772, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03220

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

30 straipsnis. Perdavimo sistemos operatoriaus statusas ir funkcijos

1. Perdavimo sistemos operatoriai privalo turėti visus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, kurie reikalingi gamtinių dujų perdavimo veiklai vykdyti, įskaitant kvalifikuotą personalą ir nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą perdavimo sistemą.

2. Gamtinių dujų perdavimo veiklą, be šio įstatymo 26 straipsnyje išvardytų užduočių, sudaro:

1) ryšių su trečiosiomis šalimis ir reguliavimo institucijomis palaikymas;

2) aktyvi veikla Europos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių tinkle (ENTSO-G);

3) prieigos suteikimas trečiajai šaliai nediskriminuojant sistemos naudotojų ar tam tikrų sistemos naudotojų kategorijų ir tokios prieigos valdymas;

4) visų su perdavimo sistema susijusių mokėjimų, įskaitant mokestį už prieigą, balansavimą ir papildomas paslaugas, rinkimas;

5) saugios, veiksmingos ir ekonomiškos perdavimo sistemos eksploatavimas, priežiūra ir plėtojimas;

6) investicijų planavimas užtikrinant ilgalaikį sistemos pajėgumą (įskaitant tarptautinius pajėgumus) tenkinti esamą ir prognozuojamą būsimą paklausą ir garantuojant tiekimo saugumą;

7) regioninių kelių valstybių narių rinkų kūrimas arba palankesnių sąlygų liberalizavimo procesui sudarymas;

8) kitos būtinos funkcijos saugiam ir patikimam gamtinių dujų transportavimui užtikrinti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

31 straipsnis. Perdavimo sistemos operatoriaus vykdoma tinklo plėtra ir įgaliojimai priimti sprendimus dėl investavimo

1. Perdavimo sistemos operatorius kas dvejus metus iki einamųjų metų liepos 1 dienos, pasikonsultavęs su suinteresuotaisiais subjektais, Tarybos nustatyta tvarka parengia ir Tarybai pateikia dešimties metų tinklo plėtros planą, kuris yra grindžiamas esama ir numatoma pasiūla bei paklausa. Tinklo plėtros plane nurodomos veiksmingos priemonės, skirtos sistemos pajėgumų pakankamumui ir tiekimo saugumui užtikrinti.

2. Dešimties metų tinklo plėtros plane:

1) rinkos dalyviams nurodoma svarbiausia perdavimo infrastruktūra, kurią reikia sukurti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų;

2) nurodomos visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius trejus metus;

3) nustatomas visų investicinių projektų terminas;

4) nurodomos investiciniuose projektuose pateikiamos galimos paklausos mažinimo, diegiant ar skatinant diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones gamtinių dujų perdavimo sistemoje, alternatyvos siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytą energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principą.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-3019, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13236

 

3. Rengdamas dešimties metų tinklo plėtros planą, perdavimo sistemos operatorius daro pagrįstas prielaidas apie gamtinių dujų gavybos, tiekimo, vartojimo ir mainų su kitomis šalimis raidą, atsižvelgdamas į regioniniams kelių valstybių narių ir visos Europos Sąjungos tinklams skirtus investicijų planus, taip pat laikymo ir SGD sistemai skirtus investicijų planus.

4. Taryba dėl dešimties metų tinklo plėtros plano viešai konsultuojasi su visais esamais ar potencialiais sistemos naudotojais ir paskelbia konsultavimosi rezultatus.

5. Taryba išnagrinėja, ar dešimties metų tinklo plėtros plane atsižvelgta į visus investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti konsultavimosi metu, ir ar šis planas suderinamas su Europos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planu. Jeigu iškyla abejonių dėl suderinamumo su Europos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planu, Taryba konsultuojasi su Agentūra. Tarybos prašymu perdavimo sistemos operatorius privalo iš dalies pakeisti savo dešimties metų tinklo plėtros planą, jeigu jame neatsižvelgta į visus investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti konsultavimosi metu, arba jeigu dešimties metų tinklo plėtros planas nesuderintas su Europos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planu, arba jeigu plėtros planas neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytų dešimties metų tinklo plėtros plano turinio reikalavimų.

6. Taryba atlieka dešimties metų tinklo plėtros plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir paskelbia gautus rezultatus. Dešimties metų tinklo plėtros plano nevykdantį perdavimo sistemos operatorių Taryba įpareigoja vykdyti dešimties metų tinklo plėtros planą ir gali skirti sankcijas Energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

7. Tuo atveju, kai perdavimo sistemos operatorius dėl kitų ne nuo jo priklausančių svarbių priežasčių neatlieka investicijos, kuri pagal dešimties metų tinklo plėtros planą turėjo būti atlikta per artimiausius trejus metus, Taryba privalo imtis bent vienos iš toliau nurodytų priemonių tam, kad tokia investicija būtų atlikta, jeigu tokia investicija vis dar yra svarbi, atsižvelgdama į naujausią dešimties metų tinklo plėtros planą:

1) reikalauti, kad perdavimo sistemos operatorius atliktų investiciją;

2) dėl investicijos organizuoti konkursą, kuriame galėtų dalyvauti bet kurie investuotojai;

3) įpareigoti perdavimo sistemos operatorių priimti sprendimą padidinti turimą kapitalą siekiant finansuoti reikiamas investicijas ir sudaryti sąlygas nepriklausomiems investuotojams dalyvauti kapitale.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

32 straipsnis. Sistemos operatoriams taikomi konfidencialumo reikalavimai

1. Nepažeisdamas teisės aktuose numatytų prievolių atskleisti informaciją, kiekvienas perdavimo, laikymo ir (arba) SGD sistemos operatorius privalo saugoti vykdydamas savo veiklą gautos informacijos, laikomos komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, konfidencialumą ir užtikrinti, kad komercinį pranašumą galinti suteikti informacija apie jų pačių veiklą nebūtų atskleista diskriminaciniu būdu.

2. Kai tas pats jungtinis operatorius vykdo perdavimo ir skirstymo veiklą, perdavimo sistemos operatoriui draudžiama naudotis bendromis tarnybomis su kitais įmonės padaliniais, išskyrus išimtinai administracines arba su informacinėmis technologijomis susijusias funkcijas atliekančius padalinius.

3. Susijusioms įmonėms parduodant ar perkant gamtines dujas, perdavimo, laikymo ir (arba) SGD sistemos operatoriams draudžiama ne pagal paskirtį naudotis informacija, laikoma komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, kurią asmenys suteikė įgydami teisę naudotis sistema arba derėdamiesi dėl tokios teisės.

4. Perdavimo, laikymo ir (arba) SGD sistemos operatoriai viešai savo interneto svetainėje skelbia informaciją, būtiną veiksmingai konkurencijai ir veiksmingam rinkos veikimui užtikrinti. Skelbtinos informacijos sąrašą nustato Taryba, atsižvelgdama į informacijos, laikomos komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, konfidencialumo apsaugą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

33 straipsnis. Perdavimo sistemos operatoriaus teisės

Perdavimo sistemos operatorius turi teisę:

1) gauti skirstymo sistemų operatorių, sistemos naudotojų ir vartotojų, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklų, rodmenis ir kitą informaciją, reikalingą ilgalaikei plėtrai planuoti, balansavimo funkcijai ir kitoms pareigoms, nurodytoms šiame įstatyme, atlikti;

2) gauti iš perdavimo sistemos naudotojų informaciją, kuri reikalinga trečiajai šaliai suteikti teisę naudotis perdavimo sistema;

3) vadovaudamasis norminiais eksploatavimo dokumentais, nustatyti skirstymo sistemų ir vartotojų įrenginių, prijungtų prie perdavimo sistemos, funkcionavimo sąlygas, kurios užtikrintų perdavimo sistemos darbo saugumą, stabilumą ir patikimumą;

4) siekdamas užtikrinti avarijų prevencijos priemonių ir avarijų prevencijos planų vykdymą, perdavimo sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, reikalauti, kad visi rinkos dalyviai įgyvendintų būtinas avarijų prevencijos ir likvidavimo priemones;

5) gavęs vartotojų, sistemų ar patalpų savininkų ar teisėtų valdytojų sutikimą, patekti į skirstymo sistemų, vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas, kad įrengtų, prižiūrėtų ar keistų apskaitos prietaisus ar fiksuotų jų rodmenis;

6) reikalauti iš sistemos naudotojų pateikti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuriuo būtų užtikrintos būsimos ir (ar) esamos sistemos naudotojo prievolės pagal perdavimo sistemos operatoriaus parengtas ir su Taryba suderintas balansavimo taisykles už paimtų iš perdavimo sistemos, tačiau į perdavimo sistemą nepristatytų gamtinių dujų nupirkimą iš perdavimo sistemos operatoriaus ir dėl to susidariusių nuostolių atlyginimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1530, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21324

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

7) teisės aktų nustatyta tvarka naudotis kitų perdavimo sistemos operatorių tinklu, jei tai būtina jų funkcijoms, įskaitant funkcijas, susijusias su tarpvalstybiniu perdavimu, atlikti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

34 straipsnis. Skirstymo sistemos operatorių užduotys

1. Kiekvienas skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už ilgalaikį sistemos pajėgumą vykdyti pagrįstus gamtinių dujų skirstymo poreikius, ekonomiškai eksploatuojant, prižiūrint ir plėtojant saugią, patikimą ir veiksmingą sistemą, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikalavimus ir energijos vartojimo efektyvumą.

2. Bet kuriuo atveju skirstymo sistemos operatorius nediskriminuoja sistemos naudotojų ar sistemos naudotojų kategorijų, ypač su juo susijusių įmonių naudai.

3. Kiekvienas skirstymo sistemos operatorius bet kuriam kitam skirstymo, perdavimo, SGD ir (arba) laikymo sistemos operatoriui pateikia pakankamai informacijos, kad užtikrintų reikalavimų dėl saugaus ir veiksmingo jungtinės sistemos eksploatavimo laikymąsi transportuojant ir laikant gamtines dujas.

4. Kiekvienas skirstymo sistemos operatorius teikia sistemos naudotojams informaciją, kurios jiems reikia norint veiksmingai prisijungti prie sistemos ir naudotis ja.

5. Jeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą ir šiuo tikslu priima taisykles, šios taisyklės turi būti objektyvios, skaidrios ir nediskriminacinės. Sąlygos, kuriomis skirstymo sistemos operatoriai teikia tokias paslaugas, įskaitant taisykles ir tarifus, nustatomos nediskriminaciniu išlaidas atspindinčiu būdu pagal Tarybos priimtą metodiką. Šios sąlygos paskelbiamos viešai skirstymo sistemos operatorių interneto svetainėse.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

35 straipsnis. Skirstymo sistemos operatorių konfidencialumo įsipareigojimai

1. Nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų pateikti informaciją, kiekvienas skirstymo sistemos operatorius užtikrina verslo veiklos metu gautos informacijos, laikomos komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, konfidencialumą ir pasirūpina, kad komercinį pranašumą galinti suteikti informacija apie jo veiklą nebūtų atskleista diskriminaciniu būdu.

2. Susijusioms įmonėms parduodant ar perkant gamtines dujas, skirstymo sistemos operatoriai nepiktnaudžiauja iš trečiųjų šalių gauta informacija, laikoma komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, šioms suteikiant teisę naudotis sistema arba derantis dėl šios teisės.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

36 straipsnis. Skirstymo sistemos operatoriaus teisės

Skirstymo sistemos operatorius turi teisę:

1) iš sistemos naudotojų, vartotojų ar kitų dujų skirstymo įmonių, kurių įrenginiai prijungti prie skirstymo sistemos, ir perdavimo sistemos operatoriaus gauti dujų apskaitos prietaisų rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jų pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, atlikti;

2) gavęs vartotojų, patalpų savininkų ar teisėtų valdytojų sutikimą, patekti į vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas, kad įrengtų, prižiūrėtų ar keistų apskaitos prietaisus ar fiksuotų jų rodmenis;

3) reikalauti iš esančių ir potencialių vartotojų informacijos, kuri reikalinga trečiajai šaliai suteikti teisę naudotis skirstymo sistema.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

37 straipsnis. Perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių vykdoma gamtinių dujų sistemų plėtra ir gamtinių dujų saugyklų, SGD sistemos ir naujų vartotojų prijungimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

1. Perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai nustato ir, gavę Tarybos patvirtinimą, viešai savo interneto svetainėse paskelbia saugyklų, SGD sistemos, skirstymo sistemos operatoriui nuosavybes teise nepriklausančių mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių ir vartotojų nediskriminacinio prijungimo prie perdavimo ir skirstymo sistemų skaidrias ir veiksmingas procedūras bei įkainius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

2. Perdavimo sistemos operatorius neturi teisės atsisakyti prijungti naują saugyklą, SGD sistemą ar vartotoją, motyvuodamas turimų tinklo pajėgumų galimais apribojimais ateityje arba papildomomis išlaidomis, susijusiomis su būtinu pajėgumų didinimu. Perdavimo sistemos operatorius užtikrina naujos jungties pakankamą įeinamąjį ir išeinamąjį pajėgumą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

3. Naujas perdavimo ar skirstymo sistemas nedujofikuotoje teritorijoje turi teisę įrengti asmenys, įgiję šią teisę konkurso būdu. Konkurso metu asmenys Tarybai pateikia rinkos tyrimų, įvertinančių dujų naudojimo dešimties metų laikotarpiu prognozes nedujofikuotoje teritorijoje, rezultatus ir naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje investicijų projektus. Konkurso metu geriausias pasiūlymas išrenkamas vadovaujantis šiais kriterijais: gamtinių dujų transportavimo kainos viršutinė riba nedujofikuotos teritorijos vartotojams; numatytu paskirstyti dujų kiekiu; investicijų mastu pagal numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgį bei atsižvelgus į tiekimo patikimumo, reguliarumo, kokybės, vartotojų apsaugos reikalavimus. Sprendimą leisti įrengti naujas sistemas priima Taryba, vadovaudamasi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis naujų sistemų nedujofikuotoje (naujai dujofikuojamoje) teritorijoje įrengimo tvarkos taisyklėmis. Tarybos sprendimas leisti įrengti naujas perdavimo ar skirstymo sistemas yra privaloma sąlyga išduodant leidimą statyti šiuos objektus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

4. Perdavimo ar skirstymo sistemų operatoriai licencijoje nurodytoje teritorijoje privalo prijungti naujų vartotojų sistemas prie savo sistemų pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas taisykles.

5. Taryba parengia ir patvirtina prijungimo įkainių nustatymo metodiką. Taryba tvirtina naujų buitinių vartotojų sistemų prijungimo įkainius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

6. Perdavimo ar skirstymo sistemos operatoriai padengia ekonomiškai pagrįstas sistemos plėtros ir prie perdavimo ar skirstymo sistemos prijungiamų vartotojų prijungimo išlaidas. Prie perdavimo ar skirstymo sistemos prijungiami vartotojai padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas. Prie skirstymo sistemos prijungiamas nebuitinis vartotojas turi teisę, suderinęs su skirstymo sistemos operatoriumi, Energetikos ministerijos nustatyta tvarka savo lėšomis organizuoti skirstymo sistemos įrengimo darbus ir ją įrengti, jeigu įrengiamos skirstymo sistemos pajėgumas yra ne mažesnis kaip 40 MWh/val. Šiuo atveju nebuitinio vartotojo atlikti skirstymo sistemos įrengimo darbai laikomi nebuitinio vartotojo prijungimo prie skirstymo sistemos paslaugos dalimi ir ši nebuitinio vartotojo įrengta skirstymo sistema yra skirstymo sistemos operatoriaus nuosavybė. Prie šios skirstymo sistemos prijungiant kitus vartotojus, už jos įrengimą ir (ar) naudojimą įrengimą atlikusiam nebuitiniam vartotojui neatlyginama.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1457, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11770

 

7. Prijungimo prie esamų gamtinių dujų sistemų išlaidos negali būti pripažintos pagrįstomis, jeigu dėl jų padidėtų kainos esamiems sistemų naudotojams ir gamtinių dujų vartotojams. Naujai dujofikuojamoms teritorijoms atsipirkimo laikotarpiui gali būti nustatyta tokia gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kaina, kuri padengtų investicijas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

371 straipsnis. Skirstymo sistemos operatoriaus vykdoma tinklo plėtra

1. Skirstymo sistemos operatorius, aptarnaujantis daugiau negu 100 000 vartotojų, kas dvejus metus iki einamųjų metų liepos 1 dienos Tarybos nustatyta tvarka parengia ir savo interneto svetainėje paskelbia dešimties metų tinklo plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planą (toliau – investicijų planas). Prieš investicijų plano paskelbimą skirstymo sistemos operatorius viešai konsultuojasi su kompetentingomis valstybės institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Investicijų plane, be kita ko, nurodomos veiksmingos priemonės, skirtos tiekimo saugumui, patikimumui ir teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame investicijų plane, grindžiamame sistemos patikimumu, esama ir numatoma gamtinių dujų pasiūla ir paklausa gamtinių dujų sektoriuje, šio įstatymo reikalavimais, gamtinių dujų patikimumu, leistinu įrangos tarnavimo amžiumi bei išmaniųjų tinklų ir išmaniųjų apskaitos sistemų plėtros gairėmis ir reikalavimais, nurodoma:

1) skirstymo sistemų infrastruktūra, kurią planuojama įrengti ar atnaujinti per planuojamą dešimties metų laikotarpį;

2) metinė investicijų į skirstymo sistemų infrastruktūrą apimtis per planuojamą dešimties metų laikotarpį;

3) numatomi lėšų investicijoms per planuojamą dešimties metų laikotarpį finansuoti šaltiniai;

4) investiciniuose projektuose pateikiamos galimos paklausos mažinimo, diegiant ar skatinant diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones gamtinių dujų skirstymo sistemoje, alternatyvos siekiant įgyvendinti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytą energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principą.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-3019, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13236

 

3. Rengdamas investicijų planą, skirstymo sistemos operatorius įvertina gamtinių dujų gavybos, tiekimo ir vartojimo tendencijas, atsižvelgdamas į valstybės politikos kryptis, pagrįstas gamtinių dujų sektoriaus veiklos valstybinio valdymo bendraisiais principais.

4. Taryba turi teisę kreiptis į skirstymo sistemos operatorių su prašymu pateikti papildomą informaciją apie investicijų planą, informaciją apie praėjusiais metais padarytas investicijas ir (arba) paaiškinimus dėl neatliktų investicijų pagal investicijų planą.

5. Kai skirstymo sistemos operatorius neatlieka investicijų plane numatytų investicijų, kurios taip pat yra numatytos Vyriausybės nutarimuose, Taryba įpareigoja skirstymo sistemos operatorių atlikti atitinkamas investicijas. Kai Taryba pasinaudoja šioje dalyje nurodytais įgaliojimais, teisės aktų nustatyta tvarka skirstymo sistemos operatoriaus paslaugos ir susijusių paslaugų kainodaros tikslais įvertinamos atitinkamų investicijų sąnaudos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

38 straipsnis. Biržos operatoriaus užduotys ir veikla

1. Biržos operatorius organizuoja prekybą gamtinėmis dujomis pagal Prekybos gamtinių

dujų biržoje reglamentą, suderintą su Taryba ir atitinkantį Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių reikalavimus.

2. Biržos operatoriaus veikloje patiriamoms gamtinių dujų biržos administravimo ir susijusioms sąnaudoms padengti biržos operatorius, suderinęs su Taryba, nustato prekybos gamtinių dujų biržoje įmokas.

3. Biržos operatorius pagal šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytose taisyklėse nustatytą tvarką bendradarbiauja su Taryba ir nedelsdamas Tarybai pateikia su įtartinais prekybos gamtinėmis dujomis sandoriais susijusią informaciją ir bet kurią kitą aktualią informaciją, kuri būtų reikalinga gamtinių dujų biržos priežiūrai vykdyti, ypač apie licencijų ir (ar) leidimų turėtojams nustatytų veiklos sąlygų galimus pažeidimus.

4. Biržos operatorius yra atsakingas, kad gamtinių dujų biržoje sudarytų sandorių pagrindu parduotas ir įsigytas gamtinių dujų kiekis sutaptų, o už gamtinių dujų biržoje parduotų gamtinių dujų kiekių patiekimą į perdavimo sistemą ir nupirktų gamtinių dujų kiekių paėmimą iš perdavimo sistemos yra atsakingas gamtinių dujų biržos dalyvis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

GARANTINIS TIEKIMAS

 

39 straipsnis. Garantinis tiekimas

1. Kai tiekimo įmonė nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti gamtines dujas su vartotojais sutartomis sąlygomis arba kai tiekimo įmonei leidimo verstis tiekimo veikla galiojimas yra sustabdomas ar panaikinamas, tokios tiekimo įmonės garantinis gamtinių dujų tiekimas vartotojams užtikrinamas šiame straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Garantinio tiekimo pradžia laikoma Tarybos sprendimo dėl leidimo verstis tiekimo veikla galiojimo sustabdymo ar panaikinimo paskelbimo Licencijų informacinėje sistemoje diena arba sprendime nurodyta diena, jeigu ši diena yra vėlesnė negu sprendimo paskelbimo Licencijų informacinėje sistemoje diena.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

2. Garantinis tiekimas užtikrinamas buitiniams vartotojams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

3. Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama kaip vidutinės praėjusio ataskaitinio mėnesio gamtinių dujų biržos kainos, susiformavusios Lietuvos gamtinių dujų biržoje, pritaikius koeficientą 1,25, ir kitų valstybės reguliuojamų kainų (jeigu tokios taikomos) suma. Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas teritorijoje, kuri nėra sujungta su gamtinių dujų perdavimo sistema, taikoma faktinės, ekonomiškai pagrįstos gamtinių dujų įsigijimo kainos, vidutinės praėjusio ataskaitinio mėnesio gamtinių dujų biržos kainos, susiformavusios Lietuvos gamtinių dujų biržoje, pritaikius koeficientą 0,25, ir kitų valstybės reguliuojamų kainų (jeigu tokios taikomos) suma. Faktinių ataskaitinio laikotarpio pajamų ir skirstymo sistemos operatoriaus patirtų garantinio tiekimo veiklos sąnaudų, įskaitant gamtinių dujų įsigijimo sąnaudas, skirtumas priskiriamas skirstymo sistemos operatoriaus sąnaudoms ar pajamoms pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą skaičiavimo metodiką. Garantinio tiekimo kainą apskaičiuoja ir nustato garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

4. Garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius privalo sudaryti visas reikalingas sutartis su sistemų operatoriais ir yra atsakingas už gamtinių dujų patiekimą iki vartotojų sistemų, esančių jam išduotoje skirstymo licencijoje nustatytoje teritorijoje.

5. Garantinis tiekimas šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems vartotojams vykdomas laikantis šių sąlygų:

1) garantinis tiekimas vykdomas tomis pačiomis sąlygomis, kurios yra numatytos vartotojų sutartyse su dujų tiekimo nebevykdančiu ankstesniu tiekėju, išskyrus kainą, atsiskaitymo už gamtines dujas, gamtinių dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką, kurios įsigalioja kartu su garantinio tiekimo pradžia. Apie garantinio tiekimo kainą, atsiskaitymo už gamtines dujas, gamtinių dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką, kurios pradedamos taikyti nuo garantinio tiekimo pradžios, garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius paskelbia savo interneto svetainėje ir apie tai tiesiogiai, skaidriai, suprantamai ir ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki sąskaitų už gamtines dujas pateikimo informuoja vartotojus. Ankstesnis tiekėjas privalo nedelsdamas perduoti garantinį tiekimą vykdančiam skirstymo sistemos operatoriui su vartotojų sutartimis susijusią garantiniam tiekimui vykdyti reikalingą informaciją;

2) vartotojams taikoma garantinio tiekimo kaina nustatoma pagal šio straipsnio 3 dalies reikalavimus ir kartu su šia kaina nenustatomi jokie papildomi mokėjimai, išskyrus atsiskaitymus už perdavimą, skirstymą ir įstatymų nustatytus mokesčius;

3) pradėjus teikti garantinio tiekimo paslaugą, vartotojas ne vėliau kaip per 3 savaites nuo garantinį tiekimą vykdančio skirstymo sistemos operatoriaus rašytinio pranešimo apie teikiamą paslaugą gavimo dienos sudaro sutartį su garantinį tiekimą vykdančiu skirstymo sistemos operatoriumi. Jeigu vartotojas sutarties nesudaro, garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius įgyja teisę nutraukti tiekimą vartotojui ar jo objektams;

4) garantinis tiekimas visą vartotojui nustatytą laikotarpį privalo būti vykdomas nepertraukiamai, jeigu vartotojas tinkamai vykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat su garantinį tiekimą vykdančiu skirstymo sistemos operatoriumi sudarytose sutartyse nustatytus įsipareigojimus;

5) garantinis tiekimas vartotojui užtikrinamas tol, kol vartotojas energetikos ministro patvirtintose Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka sudarys tiekimo sutartį su kita tiekimo įmone, bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, kuriam pasibaigus, garantinis tiekimas nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių tiekimo veiklą buitiniams vartotojams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

6) vartotojas, kuriam buvo suteikta garantinio tiekimo paslauga ir kuris pasirenka kitą tiekimo įmonę, privalo sumokėti garantinį tiekimą vykdančiam skirstymo sistemos operatoriui už suvartotas gamtines dujas pagal šio skirstymo sistemos operatoriaus pateiktą sąskaitą.

6. Garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius privalo atskirai tvarkyti garantinio tiekimo veiklos apskaitą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

SEPTINTASIS1 SKIRSNIS

REGIONINĖ GAMTINIŲ DUJŲ RINKA

 

391 straipsnis. Regioninės rinkos zona

1. Sprendimą dėl Lietuvos prisijungimo prie regioninės rinkos zonos priima Vyriausybė, įvertinusi Energetikos ministerijos ir Tarybos pateiktas išvadas dėl tokio sprendimo ekonominės naudos šalies vartotojams. Taryba, teikdama išvadą, vadovaujasi šio įstatymo 392 straipsnio 1 dalimi.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

2. Regioninėje rinkos zonoje taikomas vienodas perdavimo sistemos balansavimo režimas, vadovaujantis regioninės rinkos zonos perdavimo sistemų balansavimo taisyklėmis. Perdavimo sistemos operatorius Tarybos nustatyta tvarka derina su Taryba ir tvirtina regioninės rinkos zonos perdavimo sistemų balansavimo taisykles.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

3. Regioninės rinkos zonoje funkcijos, susijusios su regioninės rinkos zonos perdavimo sistemų balansavimu, vykdomos pagal bendradarbiavimo susitarimus tarp regioninės rinkos zonoje veikiančių perdavimo sistemos operatorių arba šių operatorių sprendimu yra pavestos regioninės rinkos zonos operatoriui.

4. Regioninės rinkos zonos operatorius privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

1) turėti susitarimą su perdavimo sistemos operatoriais, nustatantį regioninės rinkos zonos operatoriaus ir perdavimo sistemos operatoriaus tarpusavio santykius ir veiklos vykdymo pradžią;

2) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti technines priemones, skirtas prisijungti prie perdavimo sistemos operatoriaus ir (ar) kitų regioninės rinkos zonoje veikiančių perdavimo sistemos operatorių informacinio komplekso;

3) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti ryšio priemones, reikalingas pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti, ir programinę įrangą, kurios reikia regioninės rinkos zonos perdavimo sistemų balansavimo veiklai vykdyti;

4) turėti atitinkamos valstybės narės, kurioje yra įsteigtas, nustatyta tvarka išduotą licenciją.

 

392 straipsnis. Regioninės rinkos zonos kainodara

1. Perdavimo paslaugų kainodaros modelis, pagal kurį paskirstomos perdavimo sistemos operatoriaus (operatorių) pajamos įleidimo ir išleidimo taškams, ir perdavimo sistemų operatorių intersisteminio kompensavimo tvarka turi:

1) teikti ekonominę naudą šalies vartotojams skatinant didesnį gamtinių dujų rinkos likvidumą ir konkurencingumą, efektyvesnį gamtinių dujų sistemos panaudojimą, mažinant gamtinių dujų sistemos išlaikymo kaštus šalies gamtinių dujų vartotojams ir (ar) gamtinių dujų sistemos naudotojams;

2) užtikrinti kiekvienam iš perdavimo sistemos operatorių nacionalinių reguliavimo institucijų nustatytas pajamų viršutines ribas;

3) užtikrinti, kad tarp įleidimo ir išleidimo taškų sistemos naudotojų nebūtų diskriminavimo ir kryžminio subsidijavimo, ir atitikti kitus Reglamentu (ES) Nr. 2017/460 nustatytus suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodekso principus;

4) būti suderinti su Taryba.

2. Taryba, nustatydama gamtinių dujų perdavimo pajamų viršutines ribas, atsižvelgia į gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškų sistemoje esančių perdavimo sistemų operatorių reguliuojamos veiklos būtinąsias sąnaudas ir mokamas ar gaunamas sumas pagal perdavimo sistemų operatorių intersisteminio kompensavimo tvarką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

393 straipsnis. Regioninės rinkos zonos priežiūra

1. Regioninės rinkos zonos priežiūrą ir stebėseną pagal kompetenciją, bendradarbiaudama su atitinkamų valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, vykdo Taryba.

2. Perdavimo sistemos operatorius ir (ar) regioninės rinkos zonos operatorius pagal kompetenciją informuoja Tarybą apie licencijų ir (ar) leidimų turėtojams nustatytų veiklos sąlygų galimus pažeidimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

Papildyta skirsniu:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VEIKLŲ IR APSKAITOS ATSKYRIMAS

 

40 straipsnis. Atskiriamos veiklos

1. Lietuvos Respublikoje vykdoma gamtinių dujų perdavimo veikla privalo būti atskirta nuo gamtinių dujų gavybos veiklos ir tiekimo veiklos, atskiriant perdavimo sistemos ir (arba) perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybę nuo gavybos ir (arba) tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų įmonių.

2. Sprendimus dėl turto, kuris reikalingas sistemai eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti, panaudojimo savarankiškai priima perdavimo, laikymo, skirstymo ar SGD sistemos operatorius.

3. Neteko galios nuo 2012-06-19.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

41 straipsnis. Neleistina kontrolė

1. Tas pats asmuo ar asmenys neturi teisės:

1) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti įmonės, vykdančios gavybos ar tiekimo veiklą, ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatoriaus ar pačios perdavimo sistemos arba įgyvendinti kontrolės ar valdymo teises perdavimo sistemos operatoriaus arba perdavimo sistemos atžvilgiu;

2) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatoriaus ar perdavimo sistemos ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti įmonės, vykdančios gavybos ar tiekimo veiklą, arba įgyvendinti kontrolės ar valdymo teises tokios įmonės atžvilgiu;

3) skirti perdavimo sistemos operatoriaus stebėtojų tarybos, valdybos arba įmonei atstovaujančių organų narius ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti įmonę, vykdančią gavybos ar tiekimo veiklą, arba turėti kontrolės ar valdymo teisių tokios įmonės atžvilgiu.

2. Įmonė, atliekanti kurią nors iš gamtinių dujų gavybos ar tiekimo funkcijų bet kurioje kitoje valstybėje, kurios gamtinių dujų perdavimo sistema yra sujungta su Lietuvos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistema, neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatoriaus ar turėti kokių nors kitų teisių jo atžvilgiu.

3. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos įmonės, atliekančios kurią nors iš gavybos ar tiekimo funkcijų, apima įmones, atliekančias kurią nors iš gamtinių dujų gavybos ar tiekimo ir elektros gamybos ar tiekimo funkcijų. Atitinkamai šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti perdavimo sistemos operatoriai ir pačios perdavimo sistemos apima tiek gamtinių dujų, tiek elektros perdavimo sistemos operatorius ir perdavimo sistemas.

4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos teisės visų pirma apima:

1) įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis;

2) įgaliojimus skirti priežiūros organų, valdymo organų ir kito įmonei atstovaujančio organo narius;

3) kontrolinio akcijų paketo valdymą ir disponavimą juo.

5. Tuo atveju, jeigu šio straipsnio 1 dalyje ir šio įstatymo 42 straipsnyje nurodytas asmuo yra valstybė narė ar kitas viešasis subjektas, du atskiri viešieji subjektai, kontroliuojantys perdavimo sistemos operatorių ar perdavimo sistemą ir įmonę, atliekančią kurią nors iš gavybos ar tiekimo funkcijų, nėra laikomi tuo pačiu asmeniu ar asmenimis.

 

42 straipsnis. Gamtinių dujų įmonių organų nariai

Tas pats asmuo neturi teisės būti ir įmonės, vykdančios gavybos ar tiekimo veiklą, ir perdavimo sistemos operatoriaus stebėtojų tarybos, valdymo organo arba kito įmonei atstovaujančio organo nariu ar šių bendrovių vienasmeniu vadovu.

 

43 straipsnis. Skirstymo sistemos operatorių veiklos rūšių atskyrimas

1. Kai skirstymo sistemos operatorius yra vertikaliai integruotos įmonės dalis (padalinys), jis savo teisine forma, organizacine struktūra ir priimdamas sprendimus turi būti nepriklausomas nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su skirstymu. Ši nuostata nereiškia pareigos skirstymo sistemos turto nuosavybę atskirti nuo vertikaliai integruotos įmonės.

2. Užtikrinant skirstymo sistemos operatoriaus nepriklausomumą, taikomi šie reikalavimai:

1) skirstymo sistemos operatoriaus valdymo organų nariai negali dalyvauti integruotos gamtinių dujų įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos už gamtinių dujų gavybos, perdavimo ir tiekimo kasdienį organizavimą, valdymo organuose;

2) būtina imtis tinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad į skirstymo sistemos operatoriaus valdymo organų narių profesinius interesus būtų atsižvelgiama taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;

3) skirstymo sistemos operatorius turi turėti faktines teises nepriklausomai nuo integruotos gamtinių dujų įmonės priimti sprendimus, susijusius su turtu, reikalingu sistemai eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti. Šioms užduotims atlikti skirstymo sistemos operatorius turi turėti būtinus išteklius, įskaitant technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus. Nuostata, susijusi su skirstymo sistemos operatoriaus faktinėmis teisėmis, neturi kliudyti taikyti tinkamų koordinavimo priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų saugomos patronuojančios įmonės ekonominės ir valdymo priežiūros teisės, kurios netiesiogiai reglamentuojamos šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 6 punkte, dėl dukterinės įmonės protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos. Patronuojanti įmonė turi teisę patvirtinti skirstymo sistemos operatoriaus metinį finansinį planą ar bet kurį kitą lygiavertį dokumentą ir nustatyti savo dukterinės įmonės bendras įsiskolinimų ribas, kurie skirstymo sistemos operatoriui yra privalomi ir kurių pagrindu jis veikia. Ši nuostata nesuteikia patronuojančiai įmonei teisės duoti nurodymus dėl kasdienės veiklos ar dėl atskirų su skirstymo sistemų statyba ar atnaujinimu susijusių sprendimų, kurie neviršija patvirtinto finansinio plano ar bet kurio kito lygiaverčio dokumento sąlygų;

4) skirstymo sistemos operatorius, vadovaudamasis Tarybos patvirtintais standartiniais reikalavimais, turi parengti atitikties programą, kurioje nurodomos taikytinos priemonės siekiant išvengti diskriminacinio elgesio, ir užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimo stebėseną. Atitikties programoje nustatomos konkrečios darbuotojų pareigos šiems tikslams pasiekti.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

3. Taryba stebi ir kontroliuoja, kad skirstymo sistemos operatorius, esantis vertikaliai integruotos įmonės dalis (padalinys), negalėtų pasinaudoti vertikalios integracijos pranašumu konkurencijai iškraipyti. Vertikaliai integruoti skirstymo sistemos operatoriai, teikdami informaciją ir kurdami prekės ženklą, turi atskleisti, kad tiekimo veiklą vykdo vertikaliai integruotos įmonės dalis (padalinys).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

4. Šio straipsnio 1 dalis nedraudžia integruotai gamtinių dujų įmonei vykdyti perdavimo, SGD pakartotinio dujinimo, laikymo ir skirstymo veiklą, jeigu laikomasi šio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

5. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių reikalavimai netaikomi integruotai gamtinių dujų įmonei, skirstančiai ir tiekiančiai gamtines dujas mažiau kaip 100 tūkst. vartotojų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Nr. XII-772, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03220

 

431 straipsnis. Laikymo sistemos operatorių veiklos rūšių atskyrimas

1. Kai laikymo sistemos operatorius yra vertikaliai integruotos įmonės dalis (padalinys), jis savo teisine forma, organizacine struktūra ir priimdamas sprendimus turi būti nepriklausomas nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su perdavimu, skirstymu, gamtinių dujų laikymu.

2. Užtikrinant laikymo sistemos operatoriaus nepriklausomumą, taikomi šie reikalavimai:

1) asmenys, atsakingi už laikymo sistemos operatoriaus valdymą, neturi priklausyti integruotos gamtinių dujų įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos už gamtinių dujų gavybos ir tiekimo kasdienį organizavimą, organizacinei struktūrai;

2) būtina imtis tinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad į laikymo sistemos operatoriaus valdymo organų narių profesinius interesus būtų atsižvelgiama taip, kad jie galėtų veikti nepriklausomai;

3) laikymo sistemos operatorius turi turėti faktines teises nepriklausomai nuo integruotos gamtinių dujų įmonės priimti sprendimus, susijusius su turtu, reikalingu sistemai eksploatuoti, prižiūrėti ar plėtoti. Ši nuostata neturi kliudyti taikyti tinkamų koordinavimo priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugotos patronuojančios įmonės ekonominės ir valdymo priežiūros teisės, kurios netiesiogiai reglamentuojamos šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 6 punkte, dėl dukterinės įmonės protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos. Patronuojančiai įmonei sudaromos sąlygos patvirtinti laikymo sistemos operatoriaus metinį finansinį planą ar bet kurį kitą lygiavertį dokumentą ir nustatyti savo dukterinės įmonės bendras įsiskolinimų ribas, kurie laikymo sistemos operatoriui yra privalomi ir kurių pagrindu jis veikia. Ši nuostata nesuteikia patronuojančiai įmonei teisės duoti nurodymų dėl kasdienės veiklos ar dėl atskirų su saugyklų statyba ar atnaujinimu susijusių sprendimų, kurie neviršija patvirtinto finansinio plano ar bet kurio kito lygiaverčio dokumento sąlygų;

4) laikymo sistemos operatorius, vadovaudamasis Tarybos patvirtintais standartiniais reikalavimais, turi parengti atitikties programą, kurioje nurodomos taikytinos priemonės siekiant išvengti diskriminacinio elgesio, ir užtikrinti tinkamą jos priežiūrą. Atitikties programoje nustatomos konkrečios darbuotojų pareigos šiems tikslams pasiekti. Už atitikties programos priežiūrą atsakingas asmuo ar organas reguliavimo institucijai pateikia metinę ataskaitą, kurioje nurodo taikytas priemones. Laikymo sistemos operatorius šią ataskaitą paskelbia savo interneto svetainėje.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-772, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03220

 

44 straipsnis. Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimas ir viešumas

1. Gamtinių dujų įmonės kiekvienos gamtinių dujų veiklos (perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo nebuitiniams ir buitiniams vartotojams, SGD pakartotinio dujinimo) apskaitą tvarko atskirai. Atskirai tvarkoma ir su gamtinių dujų veikla nesusijusios veiklos rūšių apskaita. Gamtinių dujų įmonės, kurios, vadovaudamosi Energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalimi, nėra įpareigotos skelbti metinių finansinių ataskaitų interneto svetainėse, pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per keturis mėnesius praėjusių finansinių metų metines finansines ataskaitas ir auditoriaus išvadas, kai jos privalomos pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimus, paskelbia savo interneto svetainėje. Jeigu šios gamtinių dujų įmonės dėl techninių priežasčių negali paskelbti praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvadų savo interneto svetainėse ar jų neturi, tuomet jos apie tai raštu informuoja Tarybą ir praėjusių finansinių metų metines finansines ataskaitas ir auditoriaus išvadas, kai jos privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, teikia Tarybai, kuri paskelbia jas savo interneto svetainėje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

2. Atskirų veiklos rūšių apskaita tvarkoma taip, kaip ji turėtų būti tvarkoma, jeigu šių rūšių veikla verstųsi atskiros įmonės su joms priskirtu turtu.

3. Valstybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas įmonių veiklos priežiūros funkcijas, turi teisę susipažinti su gamtinių dujų įmonių apskaitos dokumentais, tačiau privalo saugoti gamtinių dujų įmonės pateiktą konfidencialią informaciją.

4. Gamtinių dujų įmonės metinėse finansinėse ataskaitose turi pateikti informaciją apie 289 620 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų dvidešimt) eurų ir didesnės vertės sandorius, sudarytus su susijusiomis įmonėmis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1626, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18859

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS PATIKIMUMAS

 

45 straipsnis. Atsakomybė už gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimą

1. Už gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimą pagal savo kompetenciją kartu atsako Vyriausybė, Energetikos ministerija, Taryba, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Lietuvos energetikos agentūra), gamtinių dujų įmonės ir nebuitiniai vartotojai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

2. Vyriausybė nustato konkrečias saugumą užtikrinančias priemones, kurių įgyvendinimas Tarybai, gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams yra privalomas. Priemonės turi apimti minimalius dujų tiekimo patikimumo reikalavimus, pažeidžiamų vartotojų ir solidariai saugomų pažeidžiamų vartotojų apibrėžtis, dujų tiekimo prioritetus dujų tiekimo sutrikimo atveju, jos turi būti nediskriminacinės, aiškios ir paskelbtos teisės aktų nustatyta tvarka. Su gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimu susijusių dalyvių funkcijas ir atsakomybę Vyriausybė nustato taip, kad visų pirma veiksmų turėtų imtis gamtinių dujų įmonės ir nebuitiniai dujų vartotojai, o po to – valstybės ir Europos Sąjungos institucijos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

Nr. XIV-1644, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26588

 

3. Energetikos ministerija yra kompetentinga institucija, užtikrinanti gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

4. Energetikos ministerija gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje, atlikdama užduotis, susijusias su gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimu, užtikrina:

1) gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimo atlikimą;

2) prevencinių veiksmų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

Nr. XIV-1644, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26588

 

3) Neteko galios nuo 2020-07-04

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

4) Neteko galios nuo 2020-07-04

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

 

5) nuolatinę nacionalinio lygmens gamtinių dujų tiekimo saugumo stebėseną;

6) infrastruktūros standarto įgyvendinimą;

7) tiekimo standarto įgyvendinimą;

8) fizinio pajėgumo transportuoti gamtines dujas abiem (priešpriešinėmis) kryptimis įgyvendinimą;

9) kitų šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų užduočių, susijusių su gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimu, atlikimą.

5. Taryba gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje prižiūri:

1) tiekimo įmonių taikomų priemonių veiksmingumą, užtikrinant patikimą gamtinių dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-603, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23525

 

2) pagrindines gamtinių dujų tiekimo sutarčių sąlygas dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo tarp gamtinių dujų tiekimo įmonių ir vartotojų ir gamtinių dujų įmonių veiksmus dėl dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo tarp gamtinių dujų įmonių ir galutinių vartotojų, naudojančių gamtines dujas energijai gaminti, kai ta energija parduodama ar naudojama visuomeniniams ar gyventojų poreikiams tenkinti;

3) kitų šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų užduočių, susijusių su gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimu, atlikimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

6. Siekdami užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dalyviai tarpusavyje bendradarbiauja rengiant gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimą, prevencinių veiksmų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, įgyvendinant infrastruktūros ir tiekimo standartus ir fizinį pajėgumą transportuoti gamtines dujas tarpvalstybinėmis jungtimis abiem (priešpriešinėmis) kryptimis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

Nr. XIV-1644, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26588

 

46 straipsnis. Gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančios priemonės

1. Gamtinių dujų įmonės privalo būti nuolat pasirengusios veikti galimo dujų tiekimo sutrikimo atveju ir įgyvendinti prevencinių veiksmų valdymo planą gamtinių dujų tiekimo patikimumui ir techninei gamtinių dujų sistemų saugai užtikrinti. Dujų tiekimo sutrikimo atveju ar sumažėjus gamtinių dujų tiekimui, kilus grėsmei sistemų saugumui, įvykus avarijai, iškilus grėsmei žmonių sveikatai ar saugumui, gamtinių dujų įmonės privalo įgyvendinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir nedelsdamos imtis visų pagrįstų priemonių gamtinių dujų tiekimo patikimumui ir techninei gamtinių dujų sistemų saugai užtikrinti. Šios priemonės turi būti pagrįstos ir proporcingos. Gamtinių dujų įmonės apie taikomas prevencines ir ekstremaliųjų situacijų valdymo priemones praneša Energetikos ministerijai.

2. Gamtinių dujų įmonės ir vartotojai, kurie turi didesnės kaip 5 MW galios energijos gamybos objektų, privalo planuoti būsimą gamtinių dujų paklausą, gamtinių dujų sistemų pajėgumą. Gamtinių dujų įmonės privalo planuoti gamtinių dujų sistemų techninės būklės lygį, priemones, kaip patenkinti paklausą, kai ji yra didžiausia, spręsti gamtinių dujų trūkumo problemas, kylančias dėl vienos ar kelių gamtinių dujų tiekimo įmonių kaltės. Gamtinių dujų įmonės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos parengia saugumo užtikrinimo ataskaitas ir pateikia jas Energetikos ministerijai.

3. Dujų tiekimo sutrikimo atveju ar sumažėjus gamtinių dujų tiekimui, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą nustatyti reikalavimą gamtinių dujų įmonėms ir nebuitiniams vartotojams naudotis gamtinių dujų saugyklomis ir šio reikalavimo sąlygas. Gamtinių dujų atsargos gali būti tiekiamos iš valstybių narių teritorijoje esančių gamtinių dujų saugyklų.

31. SGD terminalo operatorius negali SGD terminalo pajėgumų ar jų dalies paskirstyti ir (ar) naudoti suskystintoms gamtinėms dujoms tiekti iš valstybių, kurios pagal Nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui.

32. Perdavimo sistemos operatorius ir skirstymo sistemos operatorius negali šių sistemų naudotojams suteikti teisės naudotis perdavimo sistema ir skirstymo sistema tiekti gamtines dujas į (per) Lietuvos Respublikos teritoriją tiesiogiai iš valstybių, kurios pagal Nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Šis reikalavimas nėra taikomas gamtinių dujų tranzitui į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį.

4. Nebuitiniai vartotojai, kurie naudoja gamtines dujas energijai gaminti, kai ta energija parduodama ar naudojama visuomeniniams ar gyventojų poreikiams tenkinti, privalo turėti Energetikos įstatyme nustatyto laikotarpio energijos išteklių rezervo atsargas.

5. Buitinių vartotojų nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo saugumo išlaidos, kurių įtraukimo į gamtinių dujų tiekimo sąnaudų metodiką tvirtina Taryba, įtraukiamos apskaičiuojant gamtinių dujų tiekimo kainą kaip atskira tiekimo kainos dalis. Nebuitiniai vartotojai pagal sutartis nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo saugumo išlaidas padengia savo lėšomis.

6. Lietuvos energetikos agentūra, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2017/1938 nuostatomis, atlieka gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimą, rengia ir teikia tvirtinti Energetikos ministerijai prevencinių veiksmų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.

7. Energetikos ministro patvirtintus prevencinių veiksmų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus Energetikos ministerija viešai paskelbia savo interneto svetainėje ir užtikrina nuolatinę jų įgyvendinimo stebėseną. Apie patvirtintus prevencinių veiksmų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir jų atnaujinimus Energetikos ministerija nedelsdama praneša Europos Komisijai. Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją gamtinių dujų sektoriuje, Vyriausybė, Energetikos ministerija, Taryba ir gamtinių dujų įmonės imasi iš anksto nustatytų veiksmų, apibūdintų ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, ir nedelsdamos apie tai praneša Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Paskelbus ekstremaliąją situaciją gamtinių dujų sektoriuje, Energetikos ministerija gali kreiptis į Europos Komisiją su prašymu paskelbti regioninio arba Europos Sąjungos lygmens ekstremaliąją situaciją, kuri gali būti paskelbta Europos Komisijai atlikus patikrinimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1644, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26588

 

47 straipsnis. Gamtinių dujų tiekimas pažeidžiamiems vartotojams

1. Tiekimo įmonės privalo imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrintas gamtinių dujų tiekimas pažeidžiamiems vartotojams kiekvienu Reglamento (ES) 2017/1938 6 straipsnio 1 dalyje nustatytu atveju.

2. Įgyvendindamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, tiekimo įmonės visų pirma turi naudoti gamtinių dujų rinkos priemones, taip pat turi teisę kaupti gamtinių dujų atsargas pažeidžiamiems vartotojams, kurios gali būti panaudojamos tik laikantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos tvarkos. Tiekimo įmonės privalo kaupti gamtinių dujų atsargas buitiniams vartotojams. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į buitinių vartotojų gamtinių dujų suvartojimą Reglamento (ES) Nr. 2017/1938 6 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, nustato gamtinių dujų tiekėjams privalomą sukaupti gamtinių dujų kiekį buitiniams vartotojams ir šio kiekio sukaupimo terminus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1185, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15168

 

3. Tiekimo įmonės gamtinių dujų atsargas pažeidžiamiems vartotojams kaupia pačios arba sudarydamos sutartis su gamtinių dujų įmonėmis, registruotomis, veikiančiomis ir (ar) turinčiomis saugyklas bet kurioje valstybėje narėje, gamtinių dujų perdavimo sistema sujungtoje su Lietuvos Respublika.

4. Gamtinių dujų tiekimo sutrikimo ar nutraukimo atveju vartotojams gamtinių dujų tiekimą užtikrina tiekimo įmonė, kuri tiekė gamtines dujas prieš gamtinių dujų tiekimo apribojimą ar nutraukimą, prioriteto tvarka tiekdama gamtines dujas pažeidžiamiems vartotojams.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-603, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23525

 

48 straipsnis. Gamtinių dujų perdavimo sistemos sujungimas su Europos Sąjungos gamtinių dujų perdavimo sistemomis

Vyriausybė arba jos įgaliota institucija turi teisę priimti sprendimus dėl dujotiekio, gamtinių dujų saugyklos ir SGD įrenginių, reikalingų saugumui užtikrinti, įrengimo, išplėtimo ir finansavimo. Dujų įmonės tokius sprendimus privalo įgyvendinti, o Taryba prižiūri tokių sprendimų įgyvendinimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PRIEIGOS PRIE SISTEMOS ORGANIZAVIMAS

 

49 straipsnis. Teisė naudotis sistema

1. Taryba ir sistemų operatoriai užtikrina galimybę asmenims naudotis perdavimo, skirstymo ir SGD sistemomis paskelbtomis ir taikomomis visiems vartotojams kainomis, įskaitant tiekimo įmones, ir objektyvų šios sistemos taikymą nediskriminuojant sistemos naudotojų. Sistemų operatoriai užtikrina, kad šios kainos ir jų apskaičiavimo metodai būtų paremti Tarybos metodika. Ši metodika teisės aktų nustatyta tvarka paskelbiama iki jos įsigaliojimo.

2. Sistemų operatoriai vartotojams, gamtinių dujų įmonėms ir asmenims, transportuojantiems gamtines dujas tranzitu, suteikia teisę pagal sutartis naudotis sistema.

3. Sistemų operatoriai, vadovaudamiesi Tarybos paskelbtais reikalavimais, patvirtina naudojimosi sistema taisykles. Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki naudojimosi sistema taisyklių įsigaliojimo momento šias taisykles ir jų pakeitimus savo interneto svetainėje paskelbia Taryba ir sistemų operatoriai. Teisė naudotis sistemomis turi būti suteikiama objektyviai, nediskriminuojant sistemos naudotojų.

4. Taryba turi teisę reikalauti, kad sistemos operatorius pakeistų patvirtintas naudojimosi sistema taisykles taip, kad jos atitiktų Tarybos paskelbtus reikalavimus.

5. Šio įstatymo nuostatos nedraudžia sistemų valdytojams (operatoriams) ir jų naudotojams sudaryti ilgalaikių sutarčių dėl prieigos prie sistemos, jeigu jos neprieštarauja Europos Sąjungos konkurencijos taisyklėms.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

50 straipsnis. Teisė naudotis saugyklomis

1. Suteikiant teisę asmenims naudotis gamtinių dujų įmonių saugyklomis ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis, kai tai yra būtina dėl techninių ir (arba) ekonominių priežasčių, norint užtikrinti teisę veiksmingai naudotis tiekimo vartotojams sistema, ir suteikiant teisę naudotis papildomomis paslaugomis, Taryba gali nuspręsti taikyti kurį nors vieną arba abu šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytus būdus. Šios procedūros įgyvendinamos laikantis objektyvių, skaidrių ir nediskriminacinių kriterijų.

2. Taryba apibrėžia ir paskelbia kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti, kuris teisės naudotis saugyklomis ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis būdas taikomas. Taryba paskelbia, kokios saugyklos ar tų saugyklų dalys ir atitinkamos gamtinių dujų laikymo vamzdyne paslaugos yra siūlomos pagal šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytus būdus.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos papildomoms ir laikinojo laikymo paslaugoms, kurios susijusios su SGD sistema ir būtinos SGD pakartotinio dujinimo procesui ir paskesniam pristatymui į perdavimo sistemą.

4. Kai teisė naudotis saugykla, gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis ir kitomis papildomomis paslaugomis įgyvendinama derybų būdu, vartotojai ir sistemos naudotojai dėl sutarčių derasi su atitinkamu laikymo sistemos operatoriumi arba gamtinių dujų įmonėmis. Laikymo sistemos operatoriai ir gamtinių dujų įmonės kiekvienais metais paskelbia naudojimosi savo saugyklomis, gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis ir kitomis papildomomis paslaugomis pagrindines komercines sąlygas. Laikymo sistemos operatoriai ir gamtinių dujų įmonės šias sąlygas nustato pasikonsultavę su sistemos naudotojais. Šalys dėl teisės naudotis saugyklomis, gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis ir kitomis papildomomis paslaugomis privalo derėtis sąžiningai.

5. Taryba imasi būtinų priemonių, kad gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams būtų suteikta teisė naudotis saugyklomis, gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis ar kitomis papildomomis paslaugomis taikant iš anksto paskelbtus tarifus ir (arba) kitas naudojimosi šiomis saugyklomis ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis sąlygas ir pareigas. Taryba šiuos tarifus ir jų apskaičiavimo metodikas nustato, pasikonsultavusi su sistemos naudotojais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

51 straipsnis. Teisė naudotis gavybos tinklais

1. Taryba imasi būtinų priemonių, kad gamtinių dujų įmonės ir vartotojai, neatsižvelgiant į jų buvimo vietą, šiame straipsnyje nustatyta tvarka galėtų naudotis gavybos tinklais, įskaitant įrenginius, kuriais teikiamos tokiam naudojimuisi būtinos techninės paslaugos, išskyrus tokias tinklų ir įrenginių dalis, kurios naudojamos vietinei gavybos veiklai gamtinių dujų gavybos telkinio vietoje. Apie tokias taikomas priemones Taryba praneša Europos Komisijai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta naudojimosi teisė suteikiama pagal Tarybos patvirtintą naudojimosi gavybos tinklais tvarkos aprašą. Naudojimosi gavybos tinklais tvarkos apraše nustatomi kriterijai, pagal kuriuos naudojimosi teisė suteikiama sąžiningai ir viešai, skatinant konkurencingą gamtinių dujų rinką ir išvengiant piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, atsižvelgiant į tiekimo saugumą ir reguliarumą, turimus arba pagrįstai prieinamus pajėgumus ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

3. Taryba ginčus dėl naudojimosi gavybos tinklais sprendžia operatyviai ir vadovaudamasi Energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Kilus tarptautiniam ginčui, jo sprendimui taikoma valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso gavybos tinklas, kuriuo atsisakoma leisti naudotis, arba tarptautiniuose susitarimuose numatyta teisė. Jei, kilus tarptautiniam ginčui, ginčijamas gavybos tinklas yra ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitos valstybės narės ir (ar) trečiosios šalies teritorijoje, turi būti konsultuojamasi su atitinkama valstybe nare ir (ar) trečiąja šalimi siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai būtų taikomi nuosekliai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

52 straipsnis. Atsisakymas suteikti teisę naudotis sistema

1. Gamtinių dujų įmonės, pateikdamos argumentuotus motyvus, gali atsisakyti suteikti teisę naudotis sistema, jeigu:

1) trūksta pajėgumų arba teisė naudotis sistema trukdytų joms vykdyti šiame įstatyme nurodytus viešųjų paslaugų teikimo įpareigojimus;

2) atsirado esminių ekonominių ir finansinių sunkumų, susijusių su sudarytų įsipareigojimo mokėti už nepaimtą gamtinių dujų kiekį sutarčių („imk arba mokėk“ sutarčių) vykdymu;

3) teisės naudotis sistema suteikimas keltų grėsmę Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams ir Vyriausybės nustatytų gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimui.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-1185, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15168

 

2. Atsisakymas, grindžiamas įsipareigojimo mokėti už nepaimtą gamtinių dujų kiekį sutarčių („imk arba mokėk“ sutarčių) vykdymu, gali būti pripažintas tinkamu tik gavus Tarybos pritarimą.

3. Gamtinių dujų įmonė, atsisakiusi patenkinti kitos gamtinių dujų įmonės ar vartotojo raštu pateiktą prašymą naudotis sistema gamtinėms dujoms transportuoti, apie šį savo sprendimą ir jo priežastis per 10 darbo dienų praneša Tarybai.

4. Taryba turi teisę įpareigoti gamtinių dujų įmonę suteikti teisę pasinaudoti sistema, jeigu nustato, kad gamtinių dujų įmonės atsisakymas yra nepagrįstas.

5. Taryba turi teisę įpareigoti gamtinių dujų įmonę, atsisakiusią suteikti teisę naudotis sistema dėl pajėgumų ar jungčių trūkumo, atlikti būtinus ekonomiškai pagrįstus arba potencialaus vartotojo apmokamus patobulinimus.

6. Gamtinių dujų įmonės, pateikdamos argumentuotus motyvus, atsisako suteikti teisę naudotis sistema, jeigu jos įgyvendina šio įstatymo 46 straipsnio 31 ir 32 dalyse nustatytus draudimus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1185, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15168

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

53 straipsnis. Nauja infrastruktūra

1. Gamtinių dujų įmonei, pateikusiai Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai prašymą įrengti naują stambią gamtinių dujų sistemą – tai yra įrenginius, kurie reikšmingai padidina gamtinių dujų sistemos pajėgumus arba leidžia plėtoti naujus gamtinių dujų tiekimo šaltinius, SGD sistemą, saugyklas ar jungiamuosius vamzdynus, – Seimas Vyriausybės teikimu savo sprendimu gali leisti nustatytą laikotarpį, tačiau ne ilgiau negu iki dešimties metų, netaikyti šio įstatymo nuostatų, susijusių su veiklos rūšių atskyrimu, teise naudotis sistema, teise naudotis saugyklomis, teise naudotis gavybos tinklais, prijungimu ir prieiga prie nacionalinių sistemų, balansavimo paslaugų teikimu, prieiga prie tarpvalstybinių sistemų, energijos vartojimo efektyvumo didinimu, rinkos integracijos ir tiekimo saugumo skatinimu ir (arba) pareiga pakeisti netinkamas taikomas sąlygas, jeigu laikomasi šių sąlygų:

1) investicija į naują stambią gamtinių dujų sistemą sukuria objektyvias galimybes skatinti gamtinių dujų tiekimo konkurenciją ir gerinti tiekimo saugumą;

2) nesuteikus išimties, ši investicija objektyviai būtų negalima dėl jos rizikos;

3) būsimas naujos stambios gamtinių dujų sistemos, išskyrus jungiamuosius vamzdynus, savininkas turi būti kitas asmuo negu sistemos operatorius, kurio sistemoje tą infrastruktūrą numatyta pastatyti;

4) iš būsimų naujos stambios gamtinių dujų sistemos vartotojų turi būti imamas užmokestis už naudojimąsi šia sistema;

5) išimtis neturi kenkti konkurencijai ar veiksmingam gamtinių dujų vidaus rinkos funkcionavimui arba veiksmingam sistemos, su kuria ta infrastruktūra yra sujungta, funkcionavimui, taip pat valstybių narių gamtinių dujų tiekimo saugumui.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

 

2. Seimui priimti sprendimą dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų išimčių taikymo teikia Vyriausybė, įvertinusi Tarybos pateiktą išvadą. Taryba, prieš pateikdama išvadą dėl išimčių taikymo Vyriausybei, konsultuojasi su valstybių narių, kurių rinkoms galėtų turėti įtakos nauja infrastruktūra, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir trečiųjų šalių, kurių teritorijoje prasideda arba baigiasi nauja infrastruktūra, atsakingomis institucijomis, šioms konsultacijoms skiriant pagrįstą ne ilgesnį kaip trijų mėnesių terminą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

3. Išimtį galima suteikti naujos infrastruktūros arba esamos infrastruktūros, kurios pajėgumas smarkiai padidėjo, visiems pajėgumams arba jų daliai.

4. Priimant sprendimą suteikti išimtį, įvertinama, ar šio straipsnio 2 dalyje nurodytų konsultacijų metu nebuvo gauta pagrįstų prieštaravimų iš suinteresuotų valstybių narių ir (ar) trečiųjų šalių, taip pat kiekvienu atskiru atveju atsižvelgiama į poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su išimties galiojimo laikotarpiu ir nediskriminacine teise naudotis infrastruktūra. Nustatant šias sąlygas, visų pirma atsižvelgiama į planuojamus sukurti papildomus pajėgumus, esamų pajėgumų pakeitimus, projekto įgyvendinimo laikotarpį ir kitas reikšmingas aplinkybes.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

5. Sprendimas suteikti išimtį turi būti tinkamai pagrindžiamas ir paskelbiamas.

6. Taryba nedelsdama perduoda Europos Komisijai kiekvieno Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pateikto prašymo suteikti išimtį kopiją ir nedelsdama praneša apie sprendimą, kartu pateikdama visą svarbią su sprendimu susijusią informaciją. Taryba turi teisę šią informaciją pateikti apibendrintos formos, kad Europos Komisija galėtų priimti tinkamai pagrįstą sprendimą. Visų pirma pateikiama tokia informacija:

1) išsamios priežastys, dėl kurių išimtis buvo suteikta arba buvo atsisakyta ją suteikti;

2) išimties, jei ji būtų suteikta, poveikio konkurencijai ir veiksmingam gamtinių dujų vidaus rinkos funkcionavimui analizė;

3) priežastys, į kurias atsižvelgiant buvo nustatyta išimties galiojimo trukmė ir visų gamtinių dujų sistemos pajėgumų dalis, kuriai suteikiama išimtis;

4) kai išimtis susijusi su jungiamuoju vamzdynu, – konsultacijų su valstybių narių reguliavimo institucijomis rezultatai;

5) informacija apie tai, kaip infrastruktūra pasitarnaus įvairinant gamtinių dujų tiekimo šaltinius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

7. Sprendimas suteikti išimtį netenka galios po dvejų metų nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko nepradedama infrastruktūros statyba, ir po penkerių metų nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko infrastruktūra nepradedama eksploatuoti, nebent Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nuspręstų, kad vėluojama dėl kliūčių, kurių asmuo, kuriam suteikta išimtis, negali kontroliuoti.

 

54 straipsnis. Vietinė bendrojo naudojimo sistema

1. Vietinė bendrojo naudojimo sistema yra skirstymo sistemos sudedamoji dalis ir jai taikomi tie patys reikalavimai kaip ir skirstymo sistemai, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.

2. Vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininkas (savininkai) privalo leisti asmenims naudotis sistema, prijungti kitų vartotojų sistemas ir užtikrinti saugią ir efektyvią sistemos veiklą. Naudojimosi vietine bendrojo naudojimo sistema taisyklės, jų patvirtinimas ir paskelbimas turi atitikti šio įstatymo 49 straipsnio reikalavimus. Teisė naudotis bendrojo naudojimo sistemomis turi būti suteikiama objektyviai, nediskriminuojant sistemos naudotojų.

3. Vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininkas ar valdytojas turi teisę šio įstatymo nustatyta tvarka pats vykdyti skirstymo veiklą arba privalo sudaryti skirstymo paslaugų teikimo sutartį su skirstymo licenciją turinčia gamtinių dujų įmone, prie kurios sistemos yra prijungta vietinė bendrojo naudojimo sistema. Vietinės bendrojo naudojimo sistemos, per kurią gamtinės dujos neskirstomos kitoms skirstymo sistemoms, savininkams ar valdytojams netaikomi šio įstatymo 49 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Vietinės bendrojo naudojimo sistemos naudotojas turi teisę pateikti Tarybai prašymą dėl skirstymo paslaugų vietinėje bendrojo naudojimo sistemoje kainos peržiūrėjimo ir tvirtinimo pagal šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

55 straipsnis. Tiesioginiai vamzdynai

1. Gamtinių dujų įmonės turi teisę tiekti vartotojams dujas tiesioginiu vamzdynu ir vartotojai turi teisę gauti gamtines dujas iš dujų įmonių tiesioginiu vamzdynu.

2. Jeigu gamtinių dujų įmonė atsisako suteikti teisę naudotis gamtinių dujų sistema šio įstatymo 52 straipsnyje nustatytais atvejais arba jeigu kyla ginčas dėl tokio atsisakymo suteikti teisę naudotis gamtinių dujų sistema, sprendimą dėl tiesioginio vamzdyno įrengimo ir sąlygų priima Taryba. Tarybos priimti sprendimai dėl tiesioginių vamzdynų įrengimo yra privalomi vykdyti abiem šalims, jie turi būti pagrįsti, objektyvūs, skaidrūs ir nediskriminuojantys kitų vartotojų. Taryba, priimdama sprendimą dėl tiesioginio vamzdyno įrengimo, turi užtikrinti, kad būtų išnaudojami visi esami pajėgumai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

 

56 straipsnis. Pareigos suteikti tretiesiems asmenims prieigą prie sistemos išimtys

1. Jeigu gamtinių dujų įmonė susiduria su dideliais ekonominiais ir finansiniais sunkumais, atsirandančiais iš „imk arba mokėk“ įsipareigojimų, prisiimtų pagal vieną ar kelias gamtinių dujų pirkimo sutartis, arba jeigu kyla tokių sunkumų grėsmė, gamtinių dujų įmonė gali pateikti prašymą Tarybai laikinai netaikyti reikalavimų suteikti tretiesiems asmenims prieigą prie sistemos. Prašymai pateikiami kiekvienu konkrečiu atveju prieš atsisakant suteikti tretiesiems asmenims prieigą prie sistemos.

2. Prie prašymo pridedama visa svarbi informacija apie problemos pobūdį ir mastą bei gamtinių dujų įmonės įdėtas pastangas siekiant išspręsti problemą.

3. Jeigu nėra pagrįstų alternatyvių sprendimų ir atsižvelgdama į šio straipsnio 5 dalį, Taryba gali leisti netaikyti reikalavimų suteikti tretiesiems asmenims prieigą prie sistemos. Toks Tarybos sprendimas turi būti tinkamai pagrįstas.

4. Taryba nedelsdama praneša Europos Komisijai apie sprendimą leisti netaikyti reikalavimų suteikti tretiesiems asmenims prieigą prie sistemos, pateikdama ir visą svarbią informaciją apie šį sprendimą. Jeigu per aštuonias savaites nuo pranešimo gavimo dienos Europos Komisija paprašo, kad Taryba iš dalies pakeistų arba atšauktų sprendimą leisti netaikyti reikalavimų suteikti tretiesiems asmenims prieigą prie sistemos, Taryba Europos Komisijos prašymą įvykdo per keturias savaites ir apie tai praneša Europos Komisijai.

5. Priimdama sprendimus dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išimties taikymo, Taryba visų pirma atsižvelgia į šiuos kriterijus:

1) tikslą sukurti konkurencinę gamtinių dujų rinką;

2) būtinybę užtikrinti viešųjų paslaugų teikimo įpareigojimų vykdymą ir garantuoti tiekimo saugumą;

3) gamtinių dujų įmonės padėtį gamtinių dujų rinkoje ir faktinę konkurencijos padėtį toje rinkoje;

4) ekonominių ir finansinių sunkumų, su kuriais susiduria gamtinių dujų įmonės ir perdavimo įmonės arba vartotojai, mastą;

5) sutarties ar sutarčių pasirašymo datą ir sąlygas, įskaitant tai, kiek jos palankios pokyčiams rinkoje;

6) pastangas rasti problemos sprendimo būdą;

7) įmonės sugebėjimą „imk arba mokėk“ įsipareigojimų prisiėmimo metu numatyti šių didelių sunkumų atsiradimo tikimybę;

8) sistemos sujungimą su kitomis sistemomis ir tų sistemų sąveiką;

9) poveikį, kurį sprendimas leisti netaikyti reikalavimų suteikti tretiesiems asmenims prieigą prie sistemos galėtų turėti šio įstatymo teisingam taikymui, kad gamtinių dujų vidaus rinka veiktų sklandžiai.

6. Laikoma, kad didelių sunkumų nėra, jeigu gamtinių dujų pardavimas nesumažėja iki lygio, mažesnio už minimalias realizavimo garantijas, numatytas „imk arba mokėk“ gamtinių dujų pirkimo sutartyse, arba jei „imk arba mokėk“ gamtinių dujų pirkimo sutartį galima patikslinti, arba gamtinių dujų įmonė gali rasti alternatyvių realizavimo rinkų.

7. Gamtinių dujų įmonė, kuriai nebuvo leista netaikyti reikalavimų suteikti tretiesiems asmenims prieigą prie sistemos, negali atsisakyti suteikti prieigos prie sistemos dėl gamtinių dujų tiekimo sutartyje prisiimtų „imk arba mokėk“ įsipareigojimų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA

 

57 straipsnis. Vartotojų apsaugos priemonės

1. Gamtinių dujų vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę pagal kompetenciją atlieka Taryba ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

2. Nepažeisdami vartotojų teisių pagal kitus teisės aktus, vartotojai turi teisę:

1) su laisvai pasirinkta gamtinių dujų tiekimo įmone sudaryti sutartį, kurioje nurodoma tiekėją nurodantys duomenys ir adresas, teikiamos paslaugos, siūlomų paslaugų kokybės lygis ir pradinio prijungimo terminas, siūlomų techninės priežiūros paslaugų rūšys, priemonės, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už techninę priežiūrą, sutarties galiojimo laikotarpis, paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygos, taip pat tai, ar numatyta teisė nutraukti sutartį netaikant sankcijų, kompensavimas ir pinigų grąžinimas tuo atveju, kai paslaugų kokybė neatitinka sutartyje nurodyto lygio, įskaitant netikslias ir vėluojančias sąskaitas, metodas, kuriuo pradedamos neteisminės ginčų sprendimo procedūros, informacija apie vartotojų teises ir skundų nagrinėjimą. Visa šiame punkte nurodyta informacija skelbiama gamtinių dujų įmonės interneto svetainėje. Visos sąlygos turi būti sąžiningos ir pateiktos vartotojams susipažinti iš anksto prieš sudarant ar patvirtinant sutartį;

2) iš tiekėjo gauti aiškią informaciją apie taikomas kainas, tarifus ir apie standartines sąlygas, susijusias su galimybe naudotis gamtinių dujų įmonių teikiamomis paslaugomis ir naudojimusi jomis. Tiekėjai savo vartotojams apie kainų ir kitų mokėjimų padidinimą turi pranešti tiesiogiai, skaidriai, suprantamai ir ne vėliau kaip likus vienam įprastam sąskaitų pateikimo laikotarpiui iki didesnių kainų ir kitų mokėjimų įsigaliojimo. Taip pat tiesiogiai, skaidriai, suprantamai tiekėjai informuoja vartotojus apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas ir iš to atsirandančią vartotojų teisę nutraukti sutartį ir teisę nesutikti pakeisti galiojančios sutarties sąlygų. Buitiniai vartotojai bet kada turi teisę nutraukti sutartis vienašališkai ir neatlygintinai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.390 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis;

3) iš Tarybos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos gauti visą reikiamą informaciją apie savo teises, ginčų sprendimo būdus ir galiojančius gamtinių dujų sektorių reglamentuojančius teisės aktus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

4) pasirinkti iš kelių apmokėjimo būdų, kuriuos taikant vartotojai nebūtų diskriminuojami. Bendrosios apmokėjimo sąlygos turi būti sąžiningos ir skaidrios, jos turi būti apibrėžtos aiškiai ir suprantamai, jose neturi būti kliūčių vartotojui naudotis savo teisėmis. Draudžiama taikyti nesąžiningus ar klaidinančius pardavimo metodus;

5) nemokamai pakeisti tiekėją. Šį pakeitimą gamtinių dujų įmonės turi įvykdyti per tris savaites nuo prašymo pakeisti tiekėją pateikimo;

6) naudotis vartotojų skundų nagrinėjimo procedūromis. Visi vartotojai turi teisę reikalauti, kad gamtinių dujų įmonė teiktų geros kokybės paslaugas ir tinkamai, sąžiningai bei operatyviai nagrinėtų skundus pagal patvirtintą tokių skundų nagrinėjimo tvarką, o prireikus kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar Tarybą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

7) po prijungimo prie gamtinių dujų sistemos būti informuojami apie galiojančiuose nacionalinės teisės aktuose nustatytą jų teisę gauti nustatytos kokybės gamtines dujas pagrįstomis kainomis;

8) gauti savo suvartojimo duomenis, o sudarius aiškų susitarimą nemokamai leisti bet kokiai registruotai tiekimo įmonei naudotis savo skaitiklių rodmenimis. Už duomenų tvarkymą atsakinga šalis privalo įmonei pateikti tuos duomenis. Taryba nustato duomenų formą ir tvarką, pagal kurią tiekėjams ir vartotojams suteikiama galimybė naudotis duomenimis. Už šią paslaugą papildomas mokestis vartotojui nenustatomas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

9) be papildomo mokesčio ir ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus, o vartotojų prašymu – kas ketvirtį, gauti sąskaitas ir tinkamą informaciją apie faktinį gamtinių dujų suvartojimą ir gamtinių dujų kainas, kuri sudaro vartotojui galimybę reguliuoti savo gamtinių dujų suvartojimą. Šis reikalavimas gali būti netaikomas vartotojams, kurie dujas naudoja tik maistui ruošti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2706, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26488

 

10) pakeitus gamtinių dujų tiekėją, ne vėliau kaip per šešias savaites nuo tiekėjo pakeitimo gauti paskutinę sąskaitą;

11) neteko galios nuo 2012-06-19.

3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija pagal Tarybos atliktą ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominį vertinimą parengia pažangių matavimo sistemų, kuriomis būtų padedama aktyviam vartotojų dalyvavimui gamtinių dujų tiekimo rinkoje, įdiegimo terminus. Taryba užtikrina šių sistemų įdiegimą, matavimo sistemų sąveikos įgyvendinimą ir tinkamų standartų bei geriausios praktikos panaudojimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

4. Vartotojų teisių apsaugos priemonės nekliudo gamtinių dujų įmonei apriboti ar nutraukti gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ar tiekimo tik šiame straipsnyje numatytais pagrindais.

5. Gamtinių dujų įmonė be jokio išankstinio įspėjimo tol, kol išnyksta toliau išvardytos priežastys, gali nutraukti gamtinių dujų perdavimą, skirstymą ar tiekimą, kai:

1) dėl vartotojų veiksmų kyla perdavimo ar skirstymo sistemų avarijos grėsmė arba kenkiama gamtinių dujų sistemos saugumui ir patikimumui;

2) vartotojo sistema kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;

3) kyla avarija ar ekstremalioji energetikos padėtis, dėl kurių neįmanoma tęsti gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ar tiekimo konkretiems vartotojams, jeigu tenkinami Energetikos įstatyme nustatyti apribojimų ekstremaliųjų energetikos padėčių metu taikymo pagrindai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1644, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26588

 

4) nutraukiamas ar apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją. Pažeidžiamiems vartotojams gamtinių dujų tiekimas gali būti apribojamas ar nutraukiamas tik išnaudojus šio įstatymo 47 straipsnyje numatytas priemones.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-603, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23525

 

6. Gamtinių dujų įmonė, raštu įspėjusi vartotoją ne vėliau kaip prieš 5 dienas, turi teisę nutraukti gamtinių dujų perdavimą, skirstymą ar tiekimą tuo atveju, kai:

1) vartotojas, nepaisydamas gauto rašytinio dujų įmonės įspėjimo, savo veiksmais ar neveikimu kelia trikdžius ir neigiamai veikia gamtinių dujų kokybę;

2) būtina atlikti remontą ar kitų vartotojų sistemų prijungimo darbus;

3) vartotojas nesutinka įleisti perdavimo sistemos ar skirstomųjų sistemų operatoriaus į vartotojo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti gamtinių dujų apskaitos prietaisų ar fiksuoti jų rodmenis.

7. Gamtinių dujų įmonė turi teisę nutraukti gamtinių dujų perdavimą, skirstymą ar tiekimą tiems vartotojams, kurie po rašytinio įspėjimo gavimo neapmokėjo sąskaitų už suvartotas gamtines dujas arba jų transportavimą ir su tuo susijusias paslaugas: buitiniai vartotojai – per 15 dienų nuo rašytinio įspėjimo gavimo, o visi kiti vartotojai – per 10 dienų nuo rašytinio įspėjimo gavimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Nr. XII-772, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03220

 

58 straipsnis. Vartotojų teisių apsauga

1. Siekdama užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą, Taryba:

1) prižiūri, kad būtų tinkamai įgyvendintos vartotojų apsaugos priemonės, taip užtikrinant vartotojų apsaugą. Svarbiausia Tarybos funkcija vartotojų teisių gynimo srityje – užtikrinti, kad būtų taikomos adekvačios pažeidžiamų vartotojų apsaugos priemonės;

2) imasi tinkamų priemonių prie gamtinių dujų sistemos prisijungusiems vartotojams atokiose vietovėse apsaugoti;

3) užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį, ypač susijusį su sutarties sąlygų, bendros informacijos ir ginčų sprendimo būdų skaidrumu;

4) užtikrina, kad visi prie gamtinių dujų sistemos prisijungę vartotojai turėtų teisę gauti gamtines dujas iš bet kurioje valstybėje registruoto šio įstatymo reikalavimus atitinkančio tiekėjo, kuris laikosi patvirtintų Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių, balansavimo taisyklių ir tiekimo saugumo reikalavimų;

5) užtikrina, kad vartotojai turėtų teisę gauti savo suvartojimo duomenis ir laikydamiesi sutarties sąlygų galėtų pakeisti gamtinių dujų tiekėją trijų savaičių laikotarpiu;

6) užtikrina, kad gamtinių dujų tiekėjai ar skirstymo sistemos operatoriai, bendradarbiaudami su Taryba, imtųsi reikiamų veiksmų viešai įmonių interneto svetainėse paskelbti Europos Komisijos parengtą aiškų ir glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame teikiama praktinė informacija apie energijos vartotojų teises.

2. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis prie Tarybos įsteigiamas bendrasis informacijos centras, skirtas teikti gamtinių dujų vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus. Bendrasis informacijos centras yra Tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlieka gamtinių dujų buitinių vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, vertina gamtinių dujų buitinių vartotojų sutarčių su gamtinių dujų įmonėmis standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas šių sutarčių nuostatas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

 

59 straipsnis. Tarptautinio bendradarbiavimo pareiga

Taryba ir perdavimo sistemos operatorius privalo bendradarbiauti su kompetentingomis Europos Sąjungos institucijomis ar organizacijomis, valstybių narių reguliavimo institucijomis ir šių valstybių perdavimo sistemos operatoriais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

60 straipsnis. Tarybos tarptautinis bendradarbiavimas

Vykdydama tarptautinį bendradarbiavimą, Taryba:

1) rengia Europos Komisijai reikalingas gamtinių dujų rinkos ataskaitas;

2) tarptautiniais klausimais bendradarbiauja su Agentūra ir valstybių narių reguliavimo institucijomis ir teikia joms visą užduotims vykdyti būtiną informaciją;

3) užtikrina tokį iš Agentūros ir valstybių narių reguliavimo institucijų gaunamos informacijos konfidencialumo lygį, kokio reikalauja informaciją perduodanti institucija;

4) keičiasi duomenimis regioniniu lygmeniu, siekdama prisidėti prie svarbiausių rinkos procesų suderinimo;

5) bendradarbiauja su valstybių narių reguliavimo institucijomis bent regioniniu lygmeniu, siekdama skatinti rengti eksploatacines priemones, bendras gamtinių dujų biržas ir tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymą ir sudaryti sąlygas tinkamam sujungimo pajėgumų lygiui užtikrinti regione ir tarp regionų, sudarant galimybes plėtoti veiksmingą konkurenciją ir gerinti tiekimo saugumą. Taryba siekia koordinuoti visų perdavimo sistemos operatoriams ir kitiems rinkos dalyviams skirtų tinklo nuostatų ir perkrovos valdymo taisyklių rengimą. Visi šiame punkte išvardyti veiksmai yra atliekami konsultuojantis su kitomis nacionalinėmis institucijomis ir nedarant įtakos jų specialiajai kompetencijai;

6) turi teisę tarpusavyje sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su kitų valstybių narių reguliavimo institucijomis;

7) teikia Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai informaciją apie tarptautinio bendradarbiavimo klausimus, tiesioginiai susijusius su Vyriausybės vykdoma užsienio politika.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

61 straipsnis. Perdavimo sistemos operatoriaus tarptautinis bendradarbiavimas

Vykdydamas tarptautinį bendradarbiavimą, perdavimo sistemos operatorius privalo:

1) turėti vieną ar daugiau regionų lygmeniu integruotų pajėgumų paskirstymo ir tinklo saugumo patikrinimo sistemų, apimančių dvi ar daugiau valstybių narių;

2) veiksmingai eksploatuoti, prižiūrėti ir plėtoti saugius, patikimus ir efektyvius perdavimo įrenginius, skirtus atvirai rinkai užtikrinti, deramai atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikalavimus, užtikrinant tinkamas priemones paslaugų teikimo įpareigojimams vykdyti;

3) pastatyti pakankamus tarpvalstybinius pajėgumus, skirtus Europos Sąjungos perdavimo infrastruktūrai integruoti, atsižvelgiant į visą ekonomiškai pagrįstą ir techniškai įmanomą pajėgumų paklausą ir dujų tiekimo saugumą.

 

62 straipsnis. Regioninis solidarumas

1. Siekdamos užtikrinti patikimą tiekimo saugumą gamtinių dujų vidaus rinkoje ir integruoti nacionalinę Lietuvos Respublikos gamtinių dujų rinką, Lietuvos Respublika ir Taryba bendradarbiauja regioniniu lygmeniu su kaimyninėmis valstybėmis narėmis, skatindama regioninį ir dvišalį solidarumą.

2. Bendradarbiavimas, vykdomas susidarius aplinkybėms, kurios sukelia ar per trumpą laiką gali sukelti didelį tiekimo sutrikimą, darantį poveikį bet kuriai bendradarbiaujančiai valstybei narei, apima:

1) ekstremaliosios energetikos padėties nacionalinių priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, koordinavimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1644, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26588

 

2) jungiamųjų gamtinių dujų vamzdynų nustatymą, plėtojimą ir atnaujinimą;

3) tarpusavio pagalbos teikimo sąlygas ir praktines priemones.

3. Taryba skatina perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą vieno ar kelių regionų lygmeniu, įskaitant bendradarbiavimą tarpvalstybiniais klausimais, siekiant sukurti konkurencingą gamtinių dujų vidaus rinką.

4. Taryba nuolat informuoja Europos Komisiją ir kitas valstybes nares apie tokį regioninį bendradarbiavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

63 straipsnis. Vartotojų ir gamtinių dujų įmonių ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Skundų nagrinėjimas

1. Vartotojų ir gamtinių dujų įmonių ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

2. Asmenų skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

TAR pastaba. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pradėti nagrinėti vartotojų ir gamtinių dujų įmonių ginčai, taip pat asmenų skundai baigiami nagrinėti ir sprendimai dėl jų priimami ir vykdomi vadovaujantis iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusių teisės aktų nuostatomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2091, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19369

 

64 straipsnis. Atsakomybė

Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                        DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

Lietuvos Respublikos

gamtinių dujų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB.

2. 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo.

3. 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas.

4. 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010.

5. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/692, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.

Priedo pakeitimai:

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-130, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 113-3618 (2000 12 30)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-382, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 56-1980 (2001-06-30)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 2, 5, 8, 12, 15, 20, 21, 22, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-927, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 62-2495 (2002-06-21)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1334, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 17-709 (2003-02-19)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO IR NAFTOS PRODUKTŲ IR NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1054, 2007-03-20, Žin., 2007, Nr. 43-1626 (2007-04-19)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija nuo 2007 m. balandžio 19 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-136, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-358 (2009-01-27)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 13, 16, 24 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-353, 2009-07-17, Žin., 2009, Nr. 91-3913 (2009-07-31)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 6, 7, 10, 14, 23, 25 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išdėstyto Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1220, 2010-12-14, Žin., 2010, Nr. 153-7789 (2010-12-28)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 3, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 13, 16 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR ĮSTATYMO TREČIOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1564, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 87-4186 (2011-07-14)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija nuo 2011-08-01.

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 29 straipsnis įsigalioja 2013 m. kovo 3 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2054, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3467 (2012-06-19)

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 2, 5, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 63 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 22 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 10 straipsnis įsigalioja 2013 m. kovo 3 d.

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-772, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03220

LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 7, 29, 43, 57 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 43-1 STRAIPSNIU

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1177, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13569

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 44 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1530, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21324

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 20, 23, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2091, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19369

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 63 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2706, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26488

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 57 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2782, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26878

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-267, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05921

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1, 13-2, 13-3 straipsniais įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-555, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12058

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 28 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-707, 2017-11-07, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18141

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1256, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09924

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1457, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11770

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13-3 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1782, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21216

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37-1, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju-1 skirsniu įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1626, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18859

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1971, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03169

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2175, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09949

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3019, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13236

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 31 ir 37-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3140, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-15002

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 7, 9, 45, 46, 51, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-198, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07416

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-603, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23525

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1095, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10293

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1185, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15168

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 46, 47 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1644, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26588

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 45, 46, 57 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymas