Suvestinė redakcija nuo 2022-10-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 80-2422, i. k. 1001100NUTA00001114

 

Nauja redakcija nuo 2009-08-30:

Nr. 920, 2009-08-19, Žin. 2009, Nr. 103-4318 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000920

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

dėl lietuvos respublikos UPIŲ, EŽERŲ IR TVENKINIŲ KADASTRO STEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1114

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 131 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 439, 2012-04-18, Žin., 2012, Nr. 49-2394 (2012-04-26), i. k. 1121100NUTA00000439

Nr. 1057, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-27, i. k. 2022-21744

 

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                  Andrius Kubilius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                             Danius Lygis

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. spalio 26 d. nutarimo

Nr. 1057 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UPIŲ, EŽERŲ IR TVENKINIŲ KADASTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau – kadastras) paskirtį, kadastro valdytoją, kadastro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, kadastro objektus, kadastro duomenų, informacijos ir dokumentų ir (arba) jų kopijų (toliau – kadastro duomenys) tvarkymą, kadastro objektų registravimą, kadastro duomenų taisymą, kadastro sąveiką su kitais valstybės registrais, kadastrais ir valstybės informacinėmis sistemomis (toliau – susiję registrai), kadastro duomenų teikimą ir naudojimą, kadastro duomenų saugą, kadastro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Kadastro paskirtis – registruoti Nuostatų 11 punkte nurodytus kadastro objektus, tvarkyti kadastro duomenis, juos teikti kadastro duomenų gavėjams, registrams, nurodytiems Nuostatų 45 punkte.

3. Kadastro duomenys kaupiami vienoje kadastro duomenų bazėje.

4. Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą ir duomenų tvarkymą.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

KADASTRO VALDYTOJAS IR KADASTRO TVARKYTOJAS,

jų teisės ir pareigos

 

6. Kadastro valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

7. Kadastro tvarkytoja yra Aplinkos apsaugos agentūra.

8. Kadastro valdytojas ir kadastro tvarkytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas.

9. Kadastro tvarkytojas turi teisę teikti pasiūlymus kadastro valdytojui dėl kadastro veiklos tobulinimo, kadastro duomenų tvarkymo procedūrų, darbo organizavimo ir teisės aktų keitimo.

10. Kadastro tvarkytojas atlieka šias funkcijas:

10.1. užtikrina, kad kadastro duomenys būtų teikiami duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka;

10.2. užtikrina tinkamą kadastro veikimą, sąveiką su susijusiais registrais, nurodytais Nuostatų 45 punkte;

10.3. užtikrina, kad nuolat būtų atnaujinami kadastro duomenys, gaunami iš susijusių registrų, nurodytų Nuostatų 45 punkte.

 

III SKYRIUS

KADASTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA

IR DOKUMENTAI

 

11. Kadastro objektai yra:

11.1. upės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 3 kilometrai arba baseino plotas ne mažesnis kaip 5 kvadratiniai kilometrai;

11.2. ežerai ir tvenkiniai, kurių vandens paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro;

11.3. upės, ežerai, tvenkiniai, kanalai ir nepratekami dirbtiniai paviršiniai vandens telkiniai, priskirti valstybinės reikšmės vidaus vandens telkiniams arba kuriuose vykdomas valstybinis aplinkos monitoringas;

11.4. paviršiniai vandens telkiniai, jungiantys kadastro objektus, nurodytus Nuostatų 11.1–11.3 papunkčiuose.

12. Kai valstybės siena kerta kadastro objektą, kadastro objektas yra tik Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti jo dalis.

13. Bendrieji kadastro duomenys:

13.1. kadastro objekto identifikavimo kodas (formuojamas automatiškai);

13.2. kadastro objekto pavadinimas;

13.3. kadastro objekto kategorija (upė, kanalas, natūralus ežeras, patvenktas ežeras, tvenkinys, nepratekamas dirbtinis paviršinis vandens telkinys);

13.4. savivaldybės (-ių), kurioje (-iose) yra kadastro objektas, pavadinimas (‑ai) ir identifikavimo kodas (‑ai). Jeigu kadastro objektas yra kelių savivaldybių teritorijose, nurodomi šių savivaldybių pavadinimai ir identifikavimo kodai;

13.5. kadastro objekto įregistravimo, duomenų įrašymo, keitimo ar taisymo datos arba išregistravimo data;

13.6. upių baseinų rajono, baseino ir pabaseinio (jeigu jis išskirtas), kuriame yra kadastro objektas, pavadinimai;

13.7. erdviniai duomenys, pateikiami 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“ (toliau – LKS-94):

13.7.1. upių, kanalų ašinės linijos;

13.7.2. ežerų, tvenkinių ir nepratekamų dirbtinių paviršinių vandens telkinių ribos;

13.7.3. upių baseinų rajono, baseino ir pabaseinio (jeigu jis išskirtas), kuriame yra kadastro objektas, ribos;

13.7.4. paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų ribos;

13.7.5. savivaldybės (-ių), kurioje (-iose) yra kadastro objektas, teritorijos (‑ų) ribos.

14. Specialieji kadastro duomenys:

14.1. upių, kanalų apibūdinimo duomenys:

14.1.1. upės, ežero ar tvenkinio, į kurį įteka registruojama upė, identifikavimo kodas ir pavadinimas;

14.1.2. upės, kanalo žiočių taško koordinatės;

14.1.3. atstumas nuo registruojamos upės įtekėjimo vietos iki kitos upės žiočių (kilometrais);

14.1.4. įtekėjimo krantas (d – dešinysis, k – kairysis);

14.1.5. įtekėjimo eiliškumas upės, įtekančios į Baltijos jūrą arba Kuršių marias, atžvilgiu;

14.1.6. ilgis (kilometrais);

14.1.7. upės baseino plotas (kvadratiniais kilometrais);

14.1.8. vidutinis daugiametis vandens debitas upės žiotyse (kubiniais metrais per sekundę);

14.1.9. vandens matavimo stotys (pavadinimas, taško koordinatės, upės baseino plotas ties vandens matavimo stotimi (kvadratiniais kilometrais), vandens matavimų stoties atskaitos nulinė altitudė, atstumas nuo upės, kanalo žiočių (kilometrais), hidrometrinių stebėjimų laikotarpio pradžia (data);

14.1.10. valstybinio aplinkos monitoringo tyrimų vietos (pavadinimas, taško koordinatės, atstumas nuo upės, kanalo žiočių (kilometrais);

14.2. ežerų, tvenkinių ir nepratekamų dirbtinių paviršinių vandens telkinių apibūdinimo duomenys:

14.2.1. ežero kvadrato numeris ir ežero numeris kvadrate (kvadratas – Lietuvos ežerų schemoje, sudarytoje Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto 1964 metais, išskirtas plotas ežero numeriui suteikti);

14.2.2. įtekančių ir (ar) ištekančių, ir (ar) patvenktų upių pavadinimai ir identifikavimo kodai;

14.2.3. atstumai nuo ištekančių ir (ar) patvenktų upių žiočių (kilometrais);

14.2.4. centro taško koordinatės;

14.2.5. morfometriniai duomenys: baseino plotas (kvadratiniais kilometrais), vandens paviršiaus be salų plotas (hektarais), vandens lygio altitudės (natūraliam ežerui ir nepratekamam dirbtiniam paviršiniam vandens telkiniui – vidutinio vandens lygio, patvenktam ežerui ir tvenkiniui – normaliojo patvankos lygio aukštis (metrais Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07, nustatytoje pagal Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl Lietuvos valstybinės aukščių sistemos ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos“ reikalavimus, jei yra), maksimalus ir vidutinis vandens gylis (metrais) ir vandens tūris (tūkstančiais kubinių metrų) (natūraliam ežerui ir nepratekamam dirbtiniam paviršiniam vandens telkiniui – esant vidutiniam vandens lygiui, patvenktam ežerui ir tvenkiniui – esant normaliajam patvankos lygiui), ilgis (kilometrais), vidutinis plotis (kilometrais), kranto linijos ilgis (kilometrais), naudingas vandens tūris (tūkstančiais kubinių metrų) (patvenktam ežerui ir tvenkiniui);

14.2.6. vandens matavimo stotys (pavadinimas, taško koordinatės, vandens matavimų stoties atskaitos nulinė altitudė, hidrometrinių stebėjimų laikotarpio pradžia (data);

14.2.7. valstybinio aplinkos monitoringo tyrimų vietos (pavadinimas, taško koordinatės, atstumas nuo upės, kanalo žiočių (kilometrais);

14.2.8. duomenys apie hidrotechninius statinius:

14.2.8.1. žemių užtvanka: pastatymo metai, centro taško koordinatės, ilgis (metrais), plotis (metrais), maksimalus patvankos aukštis (metrais), savivaldybės, kurioje yra žemių užtvanka, pavadinimas ir identifikavimo kodas;

14.2.8.2. vandens pertekliaus pralaida: tipas, pastatymo metai, centro taško koordinatės, patvankos aukštis (metrais), vandens debitai ties vandens pertekliaus pralaida (vidutinis ir 95 procentų tikimybės daugiamečiai, pavasario potvynio (lietaus poplūdžio) maksimalūs 1 procento ir 5 procentų tikimybės, vasaros–rudens 30 sausiausių parų laikotarpio minimalus 95 procentų tikimybės, gamtosauginis), maksimalus vandens debitas (kubiniais metrais per sekundę), esant maksimaliai (skaičiuotinai) debito tikimybei, savivaldybės, kurioje yra vandens pertekliaus pralaida, pavadinimas ir identifikavimo kodas;

14.2.8.3. hidroelektrinė: tipas, pastatymo metai, centro taško koordinatės, galia (kilovatais), maksimalus slėgio aukštis (metrais), savivaldybės, kurioje yra hidroelektrinė, pavadinimas ir identifikavimo kodas;

14.2.8.4. žuvų pralaida: tipas, pastatymo metai, centro taško koordinatės, nustatytas žuvų pralaidai debitas (kubiniais metrais per sekundę), savivaldybės, kurioje yra žuvų pralaida, pavadinimas ir identifikavimo kodas.

15. Kadastro objektams suteikiamas identifikavimo kodas – unikali, nekintanti ženklų kombinacija.

16. Kadastro objektams klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai:

16.1. upių baseinų rajonų;

16.2. upių baseinų;

16.3. upių pabaseinių;

16.4. paviršinių vandens telkinių kategorijų.

17. Nuostatų 16 punkte nurodytus klasifikatorius tvirtina kadastro valdytojas.

18. Kadastro skaitmeniniame interaktyviame žemėlapyje vaizduojami kadastro erdviniai duomenys, kurie sudaromi ir į kadastrą įrašomi naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinius duomenis, ortofotografinius žemėlapius, Nuostatų 45 punkte išvardintų susijusių registrų, kadastro duomenų teikėjų teikiamus erdvinius duomenis.

 

IV SKYRIUS

KADASTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

19. Kadastro duomenų teikėjai yra:

19.1. kadastro objektų savininkai ir valdytojai;

19.2. hidrotechninių statinių savininkai ir valdytojai;

19.3. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

20. Kadastro duomenų teikėjai kadastro tvarkytojui teikia šiuos duomenis:

20.1. kadastro objektų savininkai ir valdytojai:

20.1.1. Nuostatų 14.2.5 papunktyje nurodytus duomenis;

20.1.2. batimetrinį registruojamo kadastro objekto planą, jeigu jis sudarytas;

20.2. hidrotechninių statinių savininkai ir valdytojai Nuostatų 14.2.8 papunktyje nurodytus duomenis;

20.3. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – Nuostatų 14.1.8, 14.1.9 ir 14.2.6 papunkčiuose nurodytus duomenis.

21. Kadastro duomenų teikėjai:

21.1. Nuostatuose nustatyta tvarka teikia duomenis ir jų pakeitimus, privalo ištaisyti netikslius, klaidingus ar neišsamius duomenis ir juos pateikti kadastro tvarkytojui su naujus duomenis patvirtinančiais dokumentais;

21.2. atsako už pateiktų duomenų išsamumą ir tikslumą;

21.3. privalo pranešti kadastro tvarkytojui apie pasikeitusius kadastro duomenis per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo.

22. Kadastro duomenys, nurodyti Nuostatų 13.2, 13.3, 13.6, 13.7.3, 13.7.4, 14.1.2–14.1.7, 14.1.10, 14.2.1–14.2.4, 14.2.7 papunkčiuose, teikiami kadastrui kadastro tvarkytojo turimų duomenų, dokumentų ir informacijos pagrindu.

23. Kadastro objektas registruojamas, duomenys keičiami ar objektas išregistruojamas kadastro tvarkytojo sprendimu, vadovaujantis duomenų teikėjų, nurodytų Nuostatų 19 punkte, duomenimis, pateiktais norint objektą įregistruoti, išregistruoti ar pakeisti duomenis, ir pagal kadastro duomenų teikėjų pateiktus prašymus objektą įregistruoti, išregistruoti ar pakeisti duomenis.

24. Kadastro objektas laikomas įregistruotu, kai duomenys įrašomi į kadastro duomenų bazę ir kadastro objektui suteikiamas identifikavimo kodas.

25. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš kadastro duomenų teikėjų duomenis, per 10 darbo dienų patikrina, ar pateikti duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu nustatoma, kad teikiami duomenys netikslūs, klaidingi ar neišsamūs, kadastro tvarkytojas privalo per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo apie tai informuoti kadastro duomenų teikėją. Duomenų teikėjas privalo pateikti patikslintus netikslius, ištaisytus klaidingus arba papildytus neišsamius duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti, taisyti ar papildyti per 10 darbo dienų. Gavęs duomenų teikėjo atsisakymą patikslinti, ištaisyti ar papildyti duomenis, kadastro tvarkytojas, įvertinęs atsisakymo motyvus, per 5 darbo dienas priima sprendimą neregistruoti kadastro objekto ir apie tai informuoja duomenų teikėją arba, jei motyvai pagrįsti, įregistruoja kadastro objektą.

26. Kadastro tvarkytojas, nustatęs, kad gauti duomenys iš susijusio registro skiriasi nuo kadastro duomenų teikėjų pateiktų duomenų, stabdo registravimo procedūrą ir per 5 darbo dienas nuo duomenų neatitikimo nustatymo praneša susijusio registro tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Susijusio registro tvarkytojas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro tvarkytojo ištaisytus duomenis, tęsia kadastro objekto registravimo procedūrą. Gavęs atsisakymą tikslinti duomenis, kadastro tvarkytojas, įvertinęs atsisakymo motyvus, per 5 darbo dienas priima sprendimą neregistruoti kadastro objekto arba, jei motyvai pagrįsti, įregistruoja kadastro objektą.

27. Kadastro tvarkytojas kadastro objektą įregistruoja, išregistruoja per 5 darbo dienas po Nuostatų 25 punkte nurodyto duomenų patikrinimo, įsitikinęs, kad pateikti duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs, gavęs Nuostatų 26 punkte nurodytus patikslintus duomenis, Nuostatų 29 punkte nurodytą išvadą ar 30.2 papunktyje nurodytą informaciją.

28. Kadastre objektai įregistruojami, kai duomenys, teikiami įregistruoti juos, atitinka Nuostatų 11 punkte nurodytus požymius.

29. Kadastro tvarkytojas, prieš įrašydamas ar patikslindamas kadastro objekto pavadinimą kadastro duomenų bazėje, kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją išvados dėl kadastro objekto pavadinimo. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, gavusi kadastro tvarkytojo prašymą pateikti išvadą apie kadastro objekto pavadinimą, išvadą pateikia per 10 darbo dienų.

30. Kadastro objektas išregistruojamas:

30.1. kai objektas neatitinka kadastro objekto požymių, nurodytų Nuostatų 11 punkte;

30.2. kai objektas išnyksta dėl gamtinių veiksnių. Šiuo atveju kadastro tvarkytojas prašo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją, ar kadastro objektas išnyko ne dėl aplinkosauginio pažeidimo. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, gavęs minėtą prašymą, informaciją kadastro tvarkytojui pateikia per 10 darbo dienų;

30.3. Vandens įstatyme numatytais atvejais.

31. Kadastro objektas laikomas išregistruotu, kai kadastro duomenų bazėje įrašomi duomenys apie objekto išregistravimą. Informacija apie kadastro objekto išregistravimą neskelbiama.

32. Išregistravus kadastro objektą, išregistruoto objekto duomenys perkeliami į kadastro duomenų bazės archyvą ir saugomi nuolat.

33. Kadastro duomenys keičiami, kadastro tvarkytojui nustačius ar gavus iš kadastro duomenų teikėjų ar susijusio registro informaciją apie kurio nors iš kadastro duomenų bazėje kaupiamo kadastro objekto duomenų pasikeitimą.

34. Tikslinant duomenis apie kadastro objektą, atliekami atitinkami pakeitimai kadastro duomenų bazėje, kadastro objekto identifikavimo kodas nekeičiamas.

35. Pakeisti kadastro duomenys perkeliami į kadastro duomenų bazės archyvą ir saugomi nuolat nuo duomenų pakeitimo momento.

36. Kadastro tvarkytojas, įregistravęs ar išregistravęs kadastro objektą arba pakeitęs kadastro objekto duomenis, per 3 darbo dienas apie tai informuoja prašymą įregistruoti ar išregistruoti kadastro objektą arba pakeisti kadastro duomenis pateikusį kadastro duomenų teikėją ar kitą asmenį tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas jo prašymas.

37. Kadastro objektai įregistruojami ir išregistruojami, kadastro objekto duomenys keičiami Nuostatuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

38. Netikslūs, klaidingi, neišsamūs kadastro duomenys taisomi ar papildomi kadastro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (kadastro duomenų teikėjo, duomenų gavėjo, susijusio registro tvarkytojo) prašymą ištaisyti netikslius, klaidingus ar papildyti neišsamius kadastro duomenis ir jį pagrindžiančius dokumentus.

39. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro tvarkytojo informaciją apie jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 5 darbo dienas informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Kai dėl netikslumų ištaisymo kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kadastro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. Kadastro tvarkytojas, ištaisęs kadastro duomenų netikslumus, apie tai per 3 darbo dienas būdu, kuriuo pranešta apie netikslius duomenis, praneša atitinkamo registro tvarkytojui ir kadastro duomenų gavėjams, kuriems perduoti netikslūs duomenys. Kai susijusio registro tvarkytojo pateikta informacija apie kadastro duomenų netikslumus nepasitvirtina, kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas po atlikto patikrinimo, nurodyto šiame punkte, priima sprendimą netikslinti duomenų ir apie atsisakymą tikslinti informuoja susijusio registro tvarkytoją, nurodydamas priežastis.

40. Kadastro duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotus netikslius ar klaidingus kadastro duomenis, privalo apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešti kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo ištaisyti netikslius ar klaidingus duomenis ir jį pagrindžiančių dokumentų gavimo privalo juos patikrinti ir išnagrinėti nurodytus netikslumus. Kai dėl netikslių ar klaidingų duomenų ištaisymo kadastro tvarkytojas turi kreiptis į kadastro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. Kadastro tvarkytojas, ištaisęs netikslius ar klaidingus duomenis, būdu, kuriuo pranešta apie netikslius ar klaidingus duomenis, privalo apie tai pranešti informaciją pateikusiam duomenų gavėjui. Jeigu pateikta informacija apie netikslius ar klaidingus kadastro duomenis nepasitvirtina, kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas priima sprendimą netikslinti ar netaisyti duomenų ir apie atsisakymą tikslinti ar taisyti informuoja kadastro duomenų gavėją, nurodydamas priežastis.

41. Kadastro tvarkytojas, nustatęs, kad į kadastro duomenų bazę įrašyti netikslūs ar klaidingi duomenys dėl kadastro tvarkytojo kaltės, privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nustatęs šias aplinkybes, netikslumus ar klaidas ištaisyti ir neatlygintinai raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pranešti apie tai visiems kadastro duomenų gavėjams ir susijusių registrų tvarkytojams, kuriems perduoti netikslūs ar klaidingi duomenys.

42. Kadastro tvarkytojas, nustatęs kadastro duomenų teikėjo pateiktų duomenų arba susijusio registro tvarkytojo perduotų duomenų netikslumų, per 5 darbo dienas nuo šių duomenų gavimo apie tai informuoja kadastro duomenų teikėją arba susijusio registro tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Kadastro duomenų teikėjas arba susijusio registro tvarkytojas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti per 5 darbo dienas nuo reikalavimo patikslinti duomenis gavimo. Kadastro tvarkytojas, gavęs patikslintus duomenis, per 5 darbo dienas ištaiso juos kadastro duomenų bazėje arba, įvertinęs atsisakymo motyvus, priima sprendimą duomenų netikslinti.

43. Kadastro duomenų teikėjas, pateikęs prašymą, turi teisę susipažinti su kadastre esančiais jo pateiktais duomenimis, jeigu yra netikslių, klaidingų ar neišsamių duomenų, pateikęs įrodančius dokumentus, turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius, klaidingus ar papildyti neišsamius duomenis. Kadastro tvarkytojas, gavęs reikalavimą ištaisyti ar papildyti duomenis, privalo per 10 darbo dienų nuo reikalavimo ir jį pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos nurodytus netikslumus ištaisyti ar papildyti duomenis ir apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešti kadastro duomenų teikėjui.

44. Ištaisyti ar papildyti kadastro objektų duomenys perkeliami į kadastro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi nuolat.

 

VI SKYRIUS

KADASTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

45. Kadastro objektams apibūdinti naudojami šių susijusių registrų duomenys:

45.1. Lietuvos Respublikos adresų registro – savivaldybių pavadinimai ir identifikavimo kodai, savivaldybių teritorijų ribos LKS-94 (informacijai apie kadastro objektus ir (ar) juos apibūdinančius duomenis, nurodytus Nuostatų 13.4, 13.7.5 ir 14.2.8 papunkčiuose, įrašyti);

45.2. Georeferencinio pagrindo kadastro – upių, kanalų ašinės linijos, ežerų, tvenkinių ir nepratekamų dirbtinių paviršinių vandens telkinių ribos (Nuostatų 13.7.1, 13.7.2 papunkčiuose nurodyti duomenys).

46. Duomenys iš susijusių registrų perduodami elektroninių ryšių tinklais.

47. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos elektroninių ryšių priemonėmis gaunami ortofotografiniai žemėlapiai.

48. Kadastro ir susijusių registrų sąveika reglamentuojama, perduodamų ir gaunamų duomenų teikimo terminai nustatomi kadastro duomenų teikimo sutartyse, sudarytose kadastro tvarkytojo su susijusių registrų tvarkytojais.

 

VII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

49. Kadastro duomenys yra vieši.

50. Kadastro duomenis duomenų gavėjams – Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių fiziniams ar juridiniams asmenims arba juridinių asmenų struktūriniams padaliniams ar kitoms organizacijoms – Nuostatuose nustatyta tvarka teikia kadastro tvarkytojas.

51. Kadastro duomenys teikiami neatlygintinai.

52. Kadastro duomenys teikiami šiais būdais:

52.1. perduodami duomenys, apimantys visus kadastro duomenų bazėje saugomus kadastro duomenis arba jų dalį, duomenų pasikeitimus;

52.2. teikiamos pažymos, išrašai ir kiti dokumentai, parengti pagal kadastro duomenis;

52.3. teikiama apibendrinta, susisteminta ar kitaip apdorota informacija, parengta pagal kadastro duomenis;

52.4. teikiamos kadastro duomenų teikėjų pateiktų dokumentų kopijos.

53. Išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija gali būti:

53.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

53.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

53.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

53.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Nuostatuose nustatytais duomenų teikimo būdais.

54. Kadastro duomenų gavėjams duomenys teikiami pagal prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju), duomenų teikimo sutartis (daugkartinio duomenų teikimo atveju). Kadastro duomenų gavėjo prašyme turi būti nurodytas kadastro duomenų teisėtas ir apibrėžtas naudojimo tikslas ir kokius duomenis pageidaujama gauti. Kadastro duomenų teikimo sutartyse turi būti nurodytas šių duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos ir tvarka, perdavimo būdas ir apimtis.

55. Kadastro tvarkytojas duomenis asmeniui pagal jo prašymą turi pateikti per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Kai kadastro tvarkytojo prašoma pateikti pagal kadastro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą informaciją, šis terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų.

56. Kadastro duomenų gavėjai privalo naudoti gautus kadastro duomenis tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams ir būdu, kurie nurodyti juos gaunant.

57. Kadastro duomenų pakartotinio naudojimo sąlygos nustatytos Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme. Kadastro duomenys pakartotinai naudoti teikiami vadovaujantis ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtintu Duomenų atvėrimo tvarkos aprašu.

58. Kadastro tvarkytojas savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie kadastro tikslus ir funkcijas, kadastro objektus, tvarkytoją, netikslių ar klaidingų duomenų ištaisymo tvarką, kadastro duomenų teikėjus, susijusių registrų tvarkytojus, kuriems perduodami kadastro duomenys, kokie duomenys teikiami kadastrui, kokiu būdu jie turi būti teikiami ir kokius reikalavimus atitikti, kadastro duomenų teikimo sutartis. Kadastro tvarkytojo interneto svetainėje skelbiamas skaitmeninis interaktyvus kadastro žemėlapis ir tekstinė informacija apie kadastro objektus.

59. Kadastro duomenys į kitas valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ SAUGA

 

60. Už kadastro duomenų ir elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako kadastro valdytojas ir kadastro tvarkytojas.

61. Kadastro duomenų ir elektroninės informacijos saugą nustato kadastro valdytojo tvirtinami kadastro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų ir elektroninės informacijos saugą, nustatyta tvarka.

62. Kadastro tvarkytojas įgyvendina technines, organizacines ir kitas priemones, kurios užtikrintų kadastro duomenų konfidencialumą ir prieinamumą.

 

IX SKYRIUS

KADASTRO FINANSAVIMAS

 

63. Kadastro kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos skiriamų valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas).

 

X SKYRIUS

KADASTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

64. Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

65. Kadastro duomenų perdavimo valstybės archyvams tvarka arba jų sunaikinimo priemonės ir terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1057, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-27, i. k. 2022-21744

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 101, 2004-02-02, Žin., 2004, Nr. 19-584 (2004-02-05), i. k. 1041100NUTA00000101

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1114 "Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 920, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 103-4318 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000920

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1114 "Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 439, 2012-04-18, Žin., 2012, Nr. 49-2394 (2012-04-26), i. k. 1121100NUTA00000439

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1114 "Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1057, 2022-10-26, paskelbta TAR 2022-10-27, i. k. 2022-21744

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_58b412d8784b4a6989de205e9f3d7f0e_end