Suvestinė redakcija nuo 2009-08-30 iki 2012-04-26

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 80-2422, i. k. 1001100NUTA00001114

 

Nauja redakcija nuo 2009-08-30:

Nr. 920, 2009-08-19, Žin. 2009, Nr. 103-4318 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000920

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

dėl lietuvos respublikos UPIŲ, EŽERŲ IR TVENKINIŲ KADASTRO STEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1114

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 6 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2008, Nr. 120-4550) 131 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                  Andrius Kubilius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                             Danius Lygis

 

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 920 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UPIŲ, EŽERŲ IR TVENKINIŲ KADASTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatai (toliau vadinama – šie nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau vadinama – kadastras) paskirtį, objektus, tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, kadastro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, kadastro duomenų saugą, duomenų skelbimą ir teikimą, kadastro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Kadastro paskirtis – registruoti kadastro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims kadastro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus kadastro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Kadastro objektai yra:

3.1. upės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 3 kilometrai arba baseino plotas ne mažesnis kaip 5 kv. kilometrai;

3.2. ežerai ir tvenkiniai, kurių vandens paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro;

3.3. upės, ežerai, tvenkiniai, kanalai ir dirbtiniai nepratekami paviršinio vandens telkiniai, kurie priskirti valstybinės reikšmės vidaus vandens telkiniams arba kuriuose vykdomas valstybinis aplinkos monitoringas;

3.4. paviršiniai vandens telkiniai, jungiantys kadastro objektus, nurodytus šių nuostatų 3.1–3.3 punktuose.

4. Kai valstybės siena eina kadastro objekto vandeniu, kadastro objektas yra tik Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti jo dalis.

5. Kadastro duomenys kaupiami vienoje kadastro duomenų bazėje.

6. Kadastro duomenų teikėjai yra:

6.1. kadastro objektų savininkai ir valdytojai;

6.2. hidrotechnikos statinių savininkai ir valdytojai;

6.3. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

6.4. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

6.5. Aplinkos apsaugos agentūra.

7. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) ir Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226) vartojamas sąvokas.

8. Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. kadastro tvarkymo ĮSTAIGOS

 

9. Vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga – Aplinkos ministerija, kadastro tvarkymo įstaiga – Aplinkos apsaugos agentūra.

10. Vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga metodiškai vadovauja kadastro tvarkymui ir atlieka kitas šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

11. Vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga privalo:

11.1. koordinuoti kadastro tvarkymo įstaigos ir kadastro tvarkytojų darbą, nustatytąja tvarka atlikti šių įstaigų priežiūrą;

11.2. užtikrinti tinkamą kadastro tvarkymo įstaigos darbą;

11.3. vykdyti kadastro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

11.4. kontroliuoti, kaip vykdomas metinis ir perspektyvinis kadastro biudžetai;

11.5. nagrinėti ir apibendrinti kadastro tvarkymo įstaigos pasiūlymus dėl kadastro veiklos tobulinimo, priimti sprendimus dėl kadastro veiklos tobulinimo;

11.6. užtikrinti, kad kadastras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais;

11.7. planuoti metinį ir perspektyvinį kadastro biudžetus;

11.8. teikti suinteresuotiems asmenims informaciją apie kadastro veiklą;

11.9. organizuoti ir koordinuoti kadastro tvarkymo įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymą, rengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, kitus su kvalifikacijos tobulinimu susijusius metodinius dokumentus.

12. Vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga turi teisę:

12.1. rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su kadastro tvarkymu ir kadastro duomenų sauga;

12.2. organizuoti kadastro kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti kadastro modernizavimo ir plėtimo klausimus;

12.3. perduoti kadastro tvarkytojams atlikti dalį kadastro duomenų tvarkymo funkcijų, nesusijusių su sprendimo dėl objektų registravimo ir sprendimo dėl kadastro duomenų teikimo priėmimu;

12.4. atlikti kitus šiuose nuostatuose nustatytus veiksmus.

13. Kadastro tvarkymo įstaiga atlieka šias funkcijas:

13.1. registruoja kadastro objektus;

13.2. užtikrina kadastro sąveiką su susijusiais registrais;

13.3. sudaro kadastro duomenų teikimo sutartis su kadastro duomenų gavėjais;

13.4. teikia kadastro duomenis kadastro duomenų gavėjams;

13.5. užtikrina tinkamą kadastro veikimą, kadastro duomenų ir dokumentų saugą, tvarko kadastro archyvą;

13.6. teikia vadovaujančiajai kadastro tvarkymo įstaigai pasiūlymus dėl metinio ir perspektyvinio kadastro biudžeto, kadastro veiklos tobulinimo, kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimo, kadastro priežiūros reikalavimų, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymo;

13.7. atlieka kitas šiuose nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

14. Kadastro tvarkymo įstaiga turi užtikrinti, kad:

14.1. kadastras veiktų nepertraukiamai;

14.2. kadastro duomenys atitiktų kadastro tvarkymo įstaigai pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

14.3. kadastro duomenys, gaunami iš susijusių registrų, būtų nuolat atnaujinami;

14.4. klaidingi, netikslūs, neišsamūs kadastro duomenys arba jų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

14.5. kadastro duomenų gavėjai, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs kadastro duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

14.6. kadastras būtų tvarkomas vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

15. Kadastro tvarkymo įstaiga turi teisę:

15.1. reikalauti iš kadastro duomenų teikėjų, kad kadastro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, laiku pateikti ir atitiktų su kadastru susijusių registrų duomenis;

15.2. skirti kadastro duomenų teikėjams laikotarpį trūkumams pašalinti, jeigu kadastro tvarkymo įstaiga nustato, kad kadastrui pateikti duomenys ar dokumentai netikslūs arba neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų;

15.3. nustatyti kadastro darbo organizavimo principus ir tvarką;

15.4. atlikti kitus šiuose nuostatuose nustatytus veiksmus.

 

III. KADASTRO DUOMENYS

 

16. Kadastro duomenys:

16.1. identifikavimo kodas;

16.2. pavadinimas;

16.3. kategorija (upė, kanalas, ežeras, tvenkinys, dirbtinis nepratekamas paviršinio vandens telkinys);

16.4. savivaldybės (-ių), kurioje (-iose) yra kadastro objektas, pavadinimas. Jeigu kadastro objektas yra kelių savivaldybių teritorijose, nurodomi tų savivaldybių pavadinimai;

16.5. savivaldybės (-ių), kurioje (-iose) yra kadastro objektas, ribos 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (toliau vadinama – koordinatės LKS 94), kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 (Žin., 1994, Nr. 78-1476);

16.6. kadastro objekto įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo datos;

16.7. upių baseinų rajono, baseino ir pabaseinio (jeigu jis išskirtas), kuriame yra kadastro objektas, pavadinimai;

16.8. grafiniai duomenys:

16.8.1. upių, kanalų ašinės linijos;

16.8.2. ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių krantų ribos;

16.8.3. hidrotechnikos statinių ribų koordinatės LKS 94 arba centro taškų koordinatės LKS 94, jeigu ribų duomenų nėra;

16.8.4. žemės sklypų, kuriuose yra kadastro objektai arba kurie ribojasi su kadastro objektais, ribų koordinatės LKS 94 ir unikalūs numeriai.

17. Upių, kanalų specifiniai duomenys:

17.1. vyresniosios upės, ežero ar tvenkinio, į kurį įteka registruojama upė, identifikavimo kodas ir pavadinimas;

17.2. žiočių taško geografinės koordinatės LKS 94;

17.3. įtekėjimo į vyresniąją upę atstumas nuo žiočių (kilometrais);

17.4. įtekėjimo į vyresniąją upę krantas (d – dešinysis, k – kairysis);

17.5. įtekėjimo eiliškumas upės, įtekančios į Baltijos jūrą arba Kuršių marias, atžvilgiu;

17.6. ilgis (kilometrais);

17.7. upės baseino plotas (kv. kilometrais);

17.8. salų, kurių plotas didesnis kaip 0,1 hektaro, pavadinimai (jeigu yra), kodai, atstumai nuo žiočių (kilometrais), centro taškų koordinatės LKS 94, plotai (hektarais);

17.9. paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų grafiniai (linijiniai) duomenys;

17.10. vidutinis daugiametis vandens debitas upės žiotyse (kub. metrais per sekundę);

17.11. vandens matavimo stotys (pavadinimas, taško koordinatės LKS 94, atstumas nuo upės žiočių (kilometrais), hidrometrinių stebėjimų laikotarpis (metais);

17.12. vandens tyrimų vietos, kuriose vykdomas valstybinis aplinkos monitoringas (pavadinimas, taško koordinatės LKS 94, atstumas nuo upės žiočių (kilometrais).

18. Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių specifiniai duomenys:

18.1. ežero kvadrato numeris ir ežero numeris kvadrate (kvadratas – Lietuvos ežerų schemoje, sudarytoje Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto 1964 metais, išskirtas plotas ežero numeriui suteikti);

18.2. įtekančių / ištekančių (užtvenktų) upių pavadinimai ir identifikavimo kodai;

18.3. atstumai nuo ištekančių (užtvenktų) upių žiočių (kilometrais);

18.4. centro taško koordinatės LKS 94;

18.5. morfometriniai duomenys: baseino plotas (kv. kilometrais), vandens paviršiaus be salų plotas (hektarais), vandens lygio altitudės (natūraliam ežerui ir dirbtiniam nepratekamam paviršinio vandens telkiniui – vidutinio vandens lygio, užtvenktam ežerui ir tvenkiniui – normaliai patvenkto vandens lygio aukštis (metrais Baltijos aukščių sistemoje), maksimalus ir vidutinis vandens gylis (metrais) ir vandens tūris (tūkst. kub. metrų) (natūraliam ežerui ir dirbtiniam nepratekamam paviršinio vandens telkiniui – esant vidutiniam vandens lygiui, užtvenktam ežerui ir tvenkiniui – esant normaliai patvenktam vandens lygiui), ilgis (kilometrais), vidutinis plotis (kilometrais), kranto linijos ilgis (kilometrais), naudingas vandens tūris (tūkst. kub. metrų) (užtvenktam ežerui ir tvenkiniui);

18.6. salų, kurių plotas didesnis kaip 0,1 hektaro, pavadinimai (jeigu yra), centro taškų koordinatės LKS 94, plotai (hektarais);

18.7. paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų grafiniai (linijiniai) duomenys;

18.8. vandens matavimo stotys (pavadinimas, taško koordinatės LKS 94, hidrometrinių stebėjimų laikotarpis (metais);

18.9. vandens tyrimų vietos, kuriose vykdomas valstybinis aplinkos monitoringas (pavadinimas, taško koordinatės LKS 94, atstumas nuo upės žiočių (kilometrais);

18.10. duomenys apie hidrotechnikos statinius:

18.10.1. žemių užtvanka: pastatymo metai, ribų koordinatės LKS 94 arba centro taško koordinatės LKS 94, jeigu ribų duomenų nėra, savivaldybės, kurioje yra žemių užtvanka, pavadinimas, ilgis (metrais), plotis (metrais), maksimalus patvankos aukštis (metrais);

18.10.2. vandens pertekliaus pralaida: tipas, pastatymo metai, ribų koordinatės LKS 94 arba centro taško koordinatės LKS 94, jeigu ribų duomenų nėra, savivaldybės, kurioje yra vandens pertekliaus pralaida, pavadinimas, patvankos aukštis (metrais), vandens debitai ties vandens pertekliaus pralaida (vidutinis ir 95 procentų tikimybės daugiamečiai, pavasario potvynio (lietaus poplūdžio) maksimalūs 1 procento ir 5 procentų tikimybės, vasaros–rudens 30 sausiausių parų laikotarpio minimalus 95 procentų tikimybės, gamtosauginis), maksimalus vandens debitas (kub. metrais per sekundę), esant maksimaliai (skaičiuotinai) debito tikimybei;

18.10.3. hidroelektrinė: tipas, pastatymo metai, ribų koordinatės LKS 94 arba centro taško koordinatės LKS 94, jeigu ribų duomenų nėra, savivaldybės, kurioje yra hidroelektrinė, pavadinimas, galia (kilovatais), maksimalus slėgio aukštis (metrais);

18.10.4. žuvų pralaida: tipas, pastatymo metai, ribų koordinatės LKS 94 arba centro taško koordinatės LKS 94, jeigu ribų duomenų nėra, savivaldybės, kurioje yra žuvų pralaida, pavadinimas, nustatytas žuvų pralaidai debitas (kub. metrais per sekundę);

18.10.5. žemės sklypų, kuriuose yra hidrotechnikos statinių, ribų koordinatės LKS 94 ir unikalūs numeriai.

19. Kadastro objektams suteikiamas identifikavimo kodas – unikali, nekintanti ženklų kombinacija.

20. Kadastro objektams klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai:

20.1. upių baseinų rajonų;

20.2. upių baseinų;

20.3. upių pabaseinių;

20.4. paviršinių vandens telkinių kategorijų.

21. Šių nuostatų 20 punkte nurodytus klasifikatorius tvirtina vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga.

22. Kadastro tvarkymo įstaiga, naudodama Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo grafinius duomenis kartu su ortofotografiniais žemėlapiais ir atributinę kadastro objektų informaciją, sudaro skaitmeninį žemėlapį (toliau vadinama – kadastro žemėlapis).

 

IV. KADASTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

23. Registruojant įrengtą naują vandens telkinį (kanalą, tvenkinį, dirbtinį nepratekamą paviršinio vandens telkinį), kadastro duomenų teikėjai kadastrui privalo teikti:

23.1. kadastro objektų savininkai, valdytojai:

23.1.1. prašymą įregistruoti kadastro objektą ir žemės sklypo, kuriame yra kadastro objektas, unikalų numerį;

23.1.2. šių nuostatų 17.1, 17.3–17.6, 18.2, 18.3 ir 18.5 punktuose nurodytus kadastro duomenis. Šie duomenys teikiami iš statinio projekto, parengto teisės aktų nustatyta tvarka;

23.1.3. batimetrinį registruojamo kadastro objekto planą, jeigu planas sudarytas;

23.2. hidrotechnikos statinių savininkai ir valdytojai – šių nuostatų 18.10.1–18.10.4 punktuose nurodytus duomenis (žemių užtvankos ilgis, plotis, maksimalus patvankos aukštis, vandens pertekliaus pralaidos patvankos aukštis, maksimalus hidroelektrinės slėgio aukštis, vandens debitai ties vandens pertekliaus pralaida, maksimalus vandens debitas, žuvų pralaidos debitas) apie hidrotechnikos statinius ir žemės sklypo, kuriame yra hidrotechnikos statinys, unikalų numerį;

23.3. Aplinkos apsaugos agentūra – šių nuostatų 16.2, 16.3, 16.7, 17.2, 17.7, 17.8, 17.12, 18.1, 18.4, 18.6, 18.9 punktuose nurodytus duomenis;

23.4. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Nacionalinė žemės tarnyba) Lietuvos teritorijos georeferencinį pagrindą M 1:10 000 skaitmenine forma kartu su ortofotografiniais žemėlapiais ir M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazę SŽNS_DB10LT šių nuostatų 16.8.1, 16.8.2, 17.9 ir 18.7 punktuose nurodytiems grafiniams duomenims sudaryti;

23.5. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – šių nuostatų 17.10, 17.11 ir 18.8 punktuose nurodytus kadastro duomenis.

24. Registruojant šių nuostatų 23 punkte nenurodytus kadastro objektus (ežerus, upes, esamus (ne naujus įrengtus) kanalus, tvenkinius, dirbtinius nepratekamus paviršinius vandens telkinius ir paviršinius vandens telkinius, jungiančius kadastro objektus, nurodytus šių nuostatų 3.1–3.3 punktuose), kadastro duomenų teikėjai kadastrui privalo teikti:

24.1. Aplinkos apsaugos agentūra – šių nuostatų 16.2–16.7, 17.1–17.9, 17.12, 18.1–18.6, 18.9, 18.10.1–18.10.4 punktuose nurodytus duomenis;

24.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – šių nuostatų 17.10, 17.11 ir 18.8 punktuose nurodytus kadastro duomenis;

24.3. Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvos teritorijos georeferencinį pagrindą M 1:10 000 skaitmenine forma kartu su ortofotografiniais žemėlapiais ir M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazę SŽNS_DB10LT šių nuostatų 16.8.1, 16.8.2, 17.9 ir 18.7 punktuose nurodytiems grafiniams duomenims sudaryti.

25. Kadastro tvarkymo įstaiga per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo atlieka pateiktų dokumentų ir duomenų analizę. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka šių nuostatų reikalavimus, kadastro tvarkymo įstaiga priima sprendimą registruoti kadastro objektą ir per 5 darbo dienas įrašo kadastro duomenis į kadastro duomenų bazę, apie tai raštu informuodama duomenų teikėją. Kadastro objektas laikomas įregistruotu, kai kadastro tvarkymo įstaiga priima sprendimą įregistruoti kadastro objektą, suteikia kadastro objektui identifikavimo kodą, suformuoja ir įrašo šių nuostatų 16.1–16.8 punktuose nurodytus kadastro duomenis į kadastro duomenų bazę.

26. Kadastro tvarkymo įstaiga, nustačiusi kadastro objektams registruoti pateiktų dokumentų ir duomenų netikslumus, per 5 darbo dienas raštu apie tai informuoja duomenų teikėją ir pareikalauja ištaisyti netikslumus.

27. Pasikeitus jau įregistruoto kadastro objekto duomenims, kadastro duomenų teikėjai privalo per 10 darbo dienų pateikti kadastro tvarkymo įstaigai pasikeitusius kadastro objekto duomenis ir kadastro objekto duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Kadastro tvarkymo įstaiga per 10 darbo dienų nuo duomenų ir dokumentų gavimo priima sprendimą dėl duomenų pakeitimo ir įrašo pakeitimus į kadastro duomenų bazę. Kadastro tvarkymo įstaiga duomenų teikėją raštu informuoja apie duomenų pakeitimą.

28. Jeigu nustatoma, kad į kadastro duomenų bazę įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys dėl kadastro tvarkymo įstaigos kaltės, ji privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas netikslumus ištaisyti ir raštu informuoti apie tai visus kadastro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

29. Kadastro tvarkymo įstaiga, nustačiusi, kad gauti iš kurio nors registro duomenys skiriasi nuo kadastro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, sustabdo kadastro objekto registravimo procedūrą ir per 3 darbo dienas nuo duomenų netikslumų nustatymo raštu informuoja atitinkamo registro tvarkymo įstaigą. Jeigu kadastro tvarkymo įstaiga turi dokumentus, patvirtinančius pateiktų duomenų teisingumą, objekto registravimo procedūra gali būti nestabdoma ir suformuojami kadastro duomenys. Šiuo atveju kadastro tvarkymo įstaiga per 3 darbo dienas raštu informuojama apie pastebėtus jos pateiktų duomenų netikslumus.

30. Kai nustatoma, kad gauti georeferencinio pagrindo grafiniai duomenys arba specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazės duomenys klaidingi, netikslūs, neišsamūs, kadastro tvarkymo įstaiga šiuos duomenis ir aplinkybių paaiškinimus nedelsdama perduoda georeferencinio pagrindo tvarkymo įstaigai. Duomenys į kadastro duomenų bazę įrašomi tik nustačius teisingus duomenis.

31. Asmuo, kurio duomenys įrašyti kadastre, susipažinęs su kadastre tvarkomais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys. Kadastro tvarkymo įstaiga privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo nurodytus netikslumus ištaisyti ir informuoti apie tai reikalavusį to asmenį ir kadastro duomenų gavėjus, kuriems pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

32. Kadastro tvarkymo įstaiga, gavusi informaciją, kad kadastro objektas neatitinka šių nuostatų 3.1–3.4 punktuose nurodytų kriterijų, per 10 darbo dienų patikrina gautus duomenis ir priima sprendimą dėl kadastro objekto išregistravimo. Priėmus sprendimą išregistruoti kadastro objektą, išregistruoto objekto duomenys per 10 darbo dienų perkeliami į kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi nuolat. Kadastro tvarkymo įstaiga duomenų teikėją raštu informuoja apie kadastro objekto išregistravimą.

33. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant kadastrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, o kadastro duomenys atitiktų objektų registravimo dokumentuose pateiktus duomenis.

34. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant kadastro duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laikotarpį.

35. Šiuose nuostatuose nustatyta tvarka pakeitus įregistruotų kadastro objektų duomenis, senieji duomenys perkeliami į kadastro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi nuolat.

 

V. KADASTRO SĄVEIKA SU REGISTRAIS

 

36. Duomenys iš kitų registrų gaunami ir atnaujinami automatiniu būdu, arba duomenų kopijos teikiamos magnetinėse laikmenose, vadovaujantis sutartimis, sudarytomis su susijusių registrų tvarkymo įstaigomis.

37. Kadastro sąveika su valstybės registrais palaikoma susijusių valstybės registrų nuostatų ir kadastro duomenų teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

38. Kadastro objektams apibūdinti naudojami šių valstybės registrų duomenys:

38.1. Lietuvos Respublikos adresų registro – savivaldybių pavadinimai ir savivaldybių teritorijų ribų koordinatės LKS 94 (šių nuostatų 16.4, 16.5 ir 18.10.118.10.4 punktuose nurodyti duomenys);

38.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro – sklypų, kuriuose yra kadastro objektai ir kurie ribojasi su kadastro objektais, ribų koordinatės LKS 94 ir šių žemės sklypų unikalūs numeriai, sklypų, kuriuose yra hidrotechnikos statiniai, ribų koordinatės LKS 94, hidrotechnikos statinių ribų koordinatės LKS 94 arba centro taškų koordinatės LKS 94, jeigu ribų duomenų nėra (šių nuostatų 16.8.3, 16.8.4, 18.10.5 punktai).

39. Kadastro tvarkymo įstaiga, gavusi iš susijusio su kadastru registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo kadastro tvarkymo įstaiga turi kreiptis į kadastro duomenų teikėją su prašymu pateikti informaciją apie kadastro objektus arba kadastro tvarkymo įstaigos sprendimu kadastro objektas apžiūrimas vietoje, šis terminas pratęsiamas iki 30 darbo dienų. Kadastro tvarkymo įstaiga, ištaisiusi kadastro duomenų netikslumus, apie tai nedelsdama informuoja su kadastru susijusio registro tvarkymo įstaigą ir kadastro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

 

VI. KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

40. Kadastro duomenis kadastro duomenų gavėjams teikia kadastro tvarkymo įstaiga.

41. Kadastro duomenys yra vieši.

42. Kadastro tvarkymo įstaiga kadastro duomenų gavėjams kadastro duomenis teikia šiais būdais:

42.1. perduoda automatiniu būdu (tvarka nustatoma kadastro duomenų teikimo sutartyje);

42.2. išduoda pažymas ar kitus dokumentus;

42.3. teikia kadastro duomenų išrašus ir kitą informaciją (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis);

42.4. kitais teisės aktų nustatytais būdais.

43. Kadastro duomenys teikiami neatlygintinai.

44. Kadastro duomenys teikiami pagal kadastro duomenų teikimo sutartis (daugkartinio duomenų teikimo atveju) ar prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodyta, kurių kadastro duomenų reikia, jų pateikimo forma, kuriam tikslui jie bus naudojami.

45. Kadastro duomenų gavėjas, gaunantis kadastro duomenis pagal duomenų teikimo sutartis ar prašymą, privalo šiuos duomenis naudoti tik taip, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme.

46. Kadastro duomenų gavėjas, pastebėjęs gautų kadastro duomenų netikslumų, apie juos privalo raštu pranešti kadastro tvarkymo įstaigai ne vėliau kaip per mėnesį nuo duomenų gavimo.

47. Kadastro tvarkymo įstaiga, gavusi iš kadastro duomenų gavėjo raštišką informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo kadastro tvarkymo įstaiga turi kreiptis į kadastro duomenų teikėjus arba kadastro tvarkymo įstaigos sprendimu kadastro objektas apžiūrimas vietoje, šis terminas pratęsiamas iki 30 darbo dienų. Ištaisiusi kadastro duomenų netikslumus, kadastro tvarkymo įstaiga neatlygintinai apie tai nedelsdama informuoja kadastro duomenų gavėjus, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

48. Kadastro tvarkymo įstaigos interneto svetainėje pateikiama informacija apie kadastro objektą ir tikslus, kadastro tvarkymo įstaigą, kadastro tvarkymą, klaidingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, kadastro duomenų teikėjus ir gavėjus, kokiu būdu pateikiamas kadastrui teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas, taip pat kiekis. Kadastro tvarkymo įstaigos interneto svetainėje skelbiamas kadastro žemėlapis rastrine forma.

 

VII. KADASTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

49. Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms ir fiziniams asmenims kadastro duomenys teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms ir fiziniams asmenims.

50. Kadastro duomenys trečiųjų valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.

 

VIII. KADASTRO DUOMENŲ SAUGA

 

51. Už kadastro duomenų saugą atsako vadovaujančioji kadastro tvarkymo įstaiga ir kadastro tvarkymo įstaiga.

52. Kadastro duomenų saugą reglamentuoja vadovaujančiosios kadastro tvarkymo įstaigos patvirtinti Kadastro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

 

IX. KADASTRO FINANSAVIMAS

 

53. Kadastro tvarkymas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis.

 

X. KADASTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

54. Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

55. Reorganizuojamo arba likviduojamo kadastro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 101, 2004-02-02, Žin., 2004, Nr. 19-584 (2004-02-05), i. k. 1041100NUTA00000101

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1114 "Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 920, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 103-4318 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000920

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1114 "Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

 

part_174c0290c7de4db5ae4c9c6ca33308d9_end