Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-04-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 75-2271, i. k. 1001010ISTAIII-1904

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO

ĮSTATYMAS

Įstatymo pavadinimas keistas:

Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15)

 

2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904
Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, darbo užmokesčio dydžius ir apmokėjimo sąlygas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15)

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos taikomi valstybės politikams:

1) Seimo Pirmininkui;

2) Seimo pareigūnams;

3) Seimo nariams;

4) Ministrui Pirmininkui;

5) ministrams;

6) merams ir merų pavaduotojams;

7) savivaldybių tarybų nariams.

2. Neteko galios 2008-11-15.

3. Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos taip pat taikomi tiems valstybės pareigūnams, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – valstybės pareigūnai):

1) netenka galios 2018-07-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-899, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21496

 

2) valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams;

3) Seimo kontrolieriams;

4) neteko galios nuo 2009-02-01;

5) lygių galimybių kontrolieriui;

6) vaiko teisių apsaugos kontrolieriui;

7) žurnalistų etikos inspektoriui;

8) Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtiems institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovams (išskyrus policijos generalinį komisarą bei specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių ir jo pavaduotojus) bei pareigūnams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2137, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19845

Nr. XIII-939, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21626

 

9) Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkams, jų pavaduotojams ir nariams (išskyrus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininką ir narius);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1972, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03170

 

11) žvalgybos pareigūnams;

12) netenka galios 2018-01-01;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-2137, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19845

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-939, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21626

 

13) Vyriausybės atstovams;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1481, 2018-09-18, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14925

 

14) žvalgybos kontrolieriams.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-873, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-25, i. k. 2021-26910

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-2057, 00.10.17, Žin., 2000, Nr.92-2887 (00.10.31)

Nr. IX-312, 2001 05 08, Žin., 2001, Nr. 43-1492 (2001 05 23)

Nr. IX-349, 2001 05 24, Žin., 2001, Nr. 48-1661 (2001 06 06) (atitaisymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 49)

Nr. IX-841, 2002-04-09, Žin., 2002, Nr. 43-1606 (2002-04-26)

Nr. IX-1012, 2002-07-02, Žin., 2002, Nr. 72-3018 (2002-07-17)

Nr. IX-1045, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 73-3104 (2002-07-19)

Nr. IX-1326, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 17-703 (2003-02-19)

Nr. IX-1390, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 35-1464 (2003-04-11)

Nr. IX-1520, 2003-04-22, Žin., 2003, Nr. 42-1920 (2003-05-01)

Nr. IX-1594, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 59-2639 (2003-06-20)

Nr. IX-1918, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5589 (2003-12-30)

Nr. X-789, 2006-07-19, Žin., 2006, Nr. 87-3400 (2006-08-08)

Nr. X-1688, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3188 (2008-07-17)

Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15)

Nr. XI-865, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 71-3543 (2010-06-19)

Nr. XI-2296, 2012-10-17, Žin., 2012, Nr. 129-6470 (2012-11-08)

 

3 straipsnis. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis

1. Valstybės politikų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

2. Valstybės pareigūnų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus;

3) vienkartinės priemokos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-899, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21496

 

3. Neteko galios nuo 2018-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-899, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21496

 

4. Žvalgybos pareigūnų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už tarnybinį rangą ar kario laipsnį;

3) priedo už tarnybos stažą;

4)  priemokos už su ypatinga specifika susijusių funkcijų atlikimą.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1103, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06970

 

5. Žvalgybos pareigūnų priedų už tarnybinį rangą ar kario laipsnį, priedo už tarnybos stažą ir priemokos už su ypatinga specifika susijusių funkcijų atlikimą dydžius nustato Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1103, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06970

 

6. Neteko galios nuo 2018-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-939, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21626

 

7. Neteko galios nuo 2018-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-939, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21626

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2137, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19845

 

8. Duomenys apie valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestį yra vieši. Šie duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2137, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19845

 

9. Valstybės pareigūnų, nurodytų šio įstatymo priedėlio IV skirsnyje, einančių pareigas įstaigose, kuriose pagal šiame įstatyme nustatytą tvarką apskaičiuotas darbo užmokestis yra mažesnis negu 115 procentų toje įstaigoje dirbančio ir didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, o kai tokiu didžiausią darbo užmokestį gaunančiu tarnautoju ar darbuotoju, dirbančiu pagal darbo sutartį, yra vadovo pavaduotojas, – mažesnė negu 110 procentų, darbo užmokesčio vidurkis, įvertinus per praėjusius kalendorinius metus apskaičiuotą darbo užmokestį, darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Valstybės pareigūnų, einančių institucijos vadovo pareigas, darbo užmokestis šiame straipsnyje apibrėžtais atvejais yra 15 procentų didesnis negu toje įstaigoje didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio per praėjusius kalendorinius metus vidurkis, o kai tokiu didžiausią darbo užmokestį gaunančiu tarnautoju ar darbuotoju, dirbančiu pagal darbo sutartį, yra vadovo pavaduotojas, – 10 procentų didesnis. Valstybės pareigūnų, einančių įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas, darbo užmokestis yra 5 procentais didesnis negu toje įstaigoje didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio per praėjusius kalendorinius metus vidurkis. Kitų valstybės pareigūnų, dirbančių toje įstaigoje, darbo užmokestis yra 10 procentų mažesnis negu įstaigos vadovo darbo užmokestis, apskaičiuotas šioje dalyje nustatyta tvarka. Šioje dalyje nustatytas darbo užmokesčio skaičiavimas atliekamas vieną kartą per metus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1807, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10146

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-819, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20023

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2137, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19845

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-811, 2002-03-26, Žin., 2002, Nr. 38-1358 (2002-04-10)

Nr. IX-1045, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 73-3104 (2002-07-19)

Nr. IX-1520, 2003-04-22, Žin., 2003, Nr. 42-1920 (2003-05-01)

Nr. X-1254, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 81-3318 (2007-07-21)

Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15)

Nr. XI-2296, 2012-10-17, Žin., 2012, Nr. 129-6470 (2012-11-08)

 

4 straipsnis. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos

1. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos skaičiuojamos taikant pareiginės algos bazinį dydį (toliau – bazinis dydis), kurį Vyriausybės teikimu, įvertinus valstybės politikams ir valstybės pareigūnams atstovaujančių organizacijų pasiūlymus, praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė.

2. Pareiginė alga apskaičiuojama šio įstatymo priedėlyje nustatytą atitinkamą pareiginės algos koeficientą ar iš koeficientų intervalo įstatymų nustatyta tvarka pareigūnui nustatytą koeficientą padauginus iš bazinio dydžio. Pareiginė alga apvalinama vadovaujantis bendromis skaičių apvalinimo taisyklėmis taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1103, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06970

 

3. Savivaldybių tarybų narių pagrindinėje darbovietėje negautas atlyginimas už laiką, praleistą tarybos, komitetų, komisijų, kolegijos posėdžiuose, taip pat už laiką, praleistą vykdant kitas savivaldybės tarybos nario pareigas, mokamas Vietos savivaldos įstatymo nustatytais pagrindais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1594, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 59-2639 (2003-06-20)

Nr. X-789, 2006-07-19, Žin., 2006, Nr. 87-3400 (2006-08-08)

Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15)

Nr. XI-82, 2008-12-19, Žin., 2008, Nr. 149-6008 (2008-12-30)

 

5 straipsnis. Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

1. Valstybės politikams ir valstybės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nurodytą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse, apskaičiuojamą Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro 1 procentas valstybės politiko ar valstybės pareigūno pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus, tačiau šio priedo dydis neturi viršyti 30 procentų pareiginės algos.

 Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-2057, 00.10.17, Žin., 2000, Nr.92-2887 (00.10.31)

Nr. X-1254, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 81-3318 (2007-07-21)

Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2751, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21567

 

51 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-07-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-899, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21496

 

6 straipsnis. Vienkartinė priemoka

1. Valstybės pareigūnams metų pabaigoje už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis išmokama ne didesnė kaip pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant valstybės pareigūnų darbo užmokesčiui teisės aktų nustatyta tvarka skirtų lėšų. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jei valstybės pareigūnas institucijoje nėra išdirbęs visų metų, priemokos dydis perskaičiuojamas proporcingai esamoms darbo užmokesčio lėšoms ir dirbtam laikui tais metais.

2. Institucijų teisės aktuose (statutuose, nuostatuose), reglamentuojančiuose valstybės pareigūnų darbą, atsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas sukonkretinamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemokų dydžių nustatymo ir išmokėjimo sąlygos bei tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1045, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 73-3104 (2002-07-19)

 

7 straipsnis. Neteko galios 2008-11-15.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-2057, 00.10.17, Žin., 2000, Nr.92-2887 (00.10.31)

Nr. IX-231, 2001 03 27, Žin., 2001, Nr. 29-918 (2001 04 04)

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2001-07-12, Žin., 2001, Nr. 62-2276 (2001-07-18)

Nr. IX-667, 2001-12-18, Žin., 2001, Nr. 111-4026 (2001-12-30)

Nr. IX-841, 2002-04-09, Žin., 2002, Nr. 43-1606 (2002-04-26)

Nr. IX-1012, 2002-07-02, Žin., 2002, Nr. 72-3018 (2002-07-17)

Nr. IX-1240, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5532 (2002-12-24)

Nr. IX-1326, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 17-703 (2003-02-19)

Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15)

 

8 straipsnis. Neteko galios 2000-10-31.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-2057, 00.10.17, Žin., 2000, Nr.92-2887 (00.10.31)

 

9 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė per du mėnesius nuo šio įstatymo paskelbimo „Valstybės žiniose“ parengia ir pateikia Seimui įstatymų, susijusių su šiuo įstatymu, pakeitimų ir papildymų įstatymų projektus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybės politikų ir valstybės

pareigūnų darbo apmokėjimo

įstatymo

priedėlis

 

I. VALSTYBĖS POLITIKŲ PAREIGINĖS ALGOS

(Baziniais dydžiais)

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Seimo Pirmininkas

25,8

2.

Seimo pareigūnai:

 

2.1.

Pirmininko pirmasis pavaduotojas

23,2

2.2.

Pirmininko pavaduotojai, Seimo opozicijos lyderis

22,4

2.3.

Komitetų pirmininkai

21,7

2.4.

Komitetų pirmininkų pavaduotojai

20,5

2.5.

Pakomitečių pirmininkai, nuolatinių komisijų pirmininkai

20,2

2.6.

Nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai

19,6

2.7.

Frakcijų vadovai, kai frakcijos dydis:

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

2.7.1.

nuo 7 iki 10 narių

20,0

19,6

2.7.2.

nuo 11 iki 20 narių

20,2

19,9

2.7.3.

nuo 21 iki 30 narių

20,7

20,1

2.7.4.

nuo 31 iki 40 narių

21,4

20,7

2.7.5.

daugiau kaip 40 narių

21,9

21,2

3.

Seimo nariai

19,4

4.

Vyriausybė:

 

4.1.

Ministras Pirmininkas

25,8

4.2.

Ministrai

23,8

5.

Savivaldybių merai ir merų pavaduotojai, kai savivaldybės teritorijoje gyvena

 

 

per 500 tūkst. gyventojų

nuo 100 tūkst. gyventojų iki 500 tūkst. gyventojų

nuo 50 tūkst. gyventojų iki 100 tūkst. gyventojų

nuo 15 tūkst. gyventojų iki 50 tūkst. gyventojų

iki 15 tūkst. gyventojų

5.1.

Merai

19,1

19

18,6

18,3

18

5.2.

Merų pavaduotojai

16,1

16

15,6

15,3

15

Pastabos.

1. Savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginėms algoms taikytini koeficientai nustatomi atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių, nustatytą pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais vyko paskutiniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Nustatyti koeficientai galioja iki pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio.

2. Jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortinė teritorija, savivaldybės merui ir mero pavaduotojams šio įstatymo priedėlio I skyriaus 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas 4 procentais, o jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortas, savivaldybės merui ir mero pavaduotojams šio įstatymo priedėlio I skyriaus 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas 5 procentais.

 

III. Prokurorų pareiginės algos

III skyrius neteko galios 2018-07-01

 

 

IV. VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Valstybės kontrolė:

1.1.

valstybės kontrolierius

15,5

1.2.

valstybės kontrolieriaus pavaduotojai

13,8

2.

Seimo kontrolieriai:

2.1.

įstaigos vadovas

15,5

2.2.

Seimo kontrolieriai

14,5

3.

Lygių galimybių kontrolierius

13

4.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

13

5.

Žurnalistų etikos inspektorius, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius

12

6.

Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų – Konkurencijos tarybos, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, Lietuvos kultūros tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos:

6.1.

pirmininkai ar direktoriai

12,3

6.2.

pavaduotojai

11

6.3.

nariai

9,5

7.

Vyriausiosios rinkimų komisijos:

 

7.1.

pirmininkas

15,5

7.2.

pavaduotojai

14

7.3.

nariai

12,3

8.

Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų:

8.1.

pirmininkai

9

8.2.

pavaduotojai

7,3

8.3.

nariai

7

9.

Kiti Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti institucijų ir įstaigų:

9.1.

vadovai

8

9.2.

pareigūnai

7

10.

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

10.1.

pirmininkas

18

10.2.

nariai

17

11.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos:

 

11.1.

pirmininkas

18

11.2.

pirmininko pavaduotojas

17

11.3.

nariai

16

11.4.

pirmininko pavaduotojai teritoriniuose padaliniuose

10,5

11.5.

teritorinių padalinių nariai

9,5

12.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius

12

13.

neteko galios 2019-01-01

14.

Vyriausybės atstovai:

 

14.1.

įstaigos vadovas

14,3

14.2.

Vyriausybės atstovas

13

15.

Žvalgybos kontrolierių įstaiga:

 

15.1.

įstaigos vadovas

15,5

15.2.

žvalgybos kontrolieriai

14,5

Pastaba. Komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

 

V. ŽVALGYBOS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

 

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

Direktorius

19

Direktoriaus pavaduotojas

18

Valdybos viršininkas

17

Valdybos viršininko pavaduotojas

16

Skyriaus viršininkas

13,515,5

Skyriaus viršininko pavaduotojas

1314,5

Poskyrio viršininkas

12,5–14,5

Vyriausiasis specialistas

12–14

Vyresnysis specialistas

11–13

Specialistas

10–11,5

Jaunesnysis specialistas

8–10

 

 

VI. SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

VI skyrius neteko galios 2018-01-01

 

 

Priedėlio pakeitimai:

Nr. VIII-2057, 2000 10 17, Žin., 2000, Nr. 92-2887 (2000 10 31)

Nr. IX-312, 2001 05 08, Žin., 2001, Nr. 43-1492 (2001 05 23)

Nr. IX-349, 2001 05 24, Žin., 2001, Nr. 48-1661 (2001 06 06)

Nr. IX-841, 2002-04-09, Žin., 2002, Nr. 43-1606 (2002-04-26)

Nr. IX-1012, 2002-07-02, Žin., 2002, Nr. 72-3018 (2002-07-17)

Nr. IX-1045, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 73-3104 (2002-07-19)

Nr. IX-1326, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 17-703 (2003-02-19)

Nr. IX-1390, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 35-1464 (2003-04-11)

Nr. IX-1520, 2003-04-22, Žin., 2003, Nr. 42-1920 (2003-05-01)

Nr. IX-1594, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 59-2639 (2003-06-20)

Nr. IX-1738, 2003-09-18, Žin., 2003, Nr. 94-4247 (2003-10-08)

Nr. IX-1918, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5589 (2003-12-30)

Nr. X-128, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 28-877 (2005-02-26)

Nr. X-789, 2006-07-19, Žin., 2006, Nr. 87-3400 (2006-08-08)

Nr. X-1253, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 80-3223 (2007-07-19)

Nr. X-1385, 2007-12-18, Žin., 2007, Nr. 140-5757 (2007-12-29)

Nr. X-1688, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3188 (2008-07-17)

Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15)

Nr. X-1816, 2008-11-13, Žin., 2008, Nr. 135-5245 (2008-11-25)

Nr. XI-157, 2009-01-20, Žin., 2009, Nr. 11-398 (2009-01-29)\

Nr. XI-224, 2009-04-23, Žin., 2009, Nr. 49-1935 (2009-04-30)

Nr. XI-866, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 71-3544 (2010-06-19)

Nr. XI-951, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 82-4305 (2010-07-13)

Nr. XI-1582, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5615 (2011-10-01)

Nr. XI-1727, 2011-11-22, Žin., 2011, Nr. 150-7042 (2011-12-08)

Nr. XI-1789, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 156-7386 (2011-12-22)

Nr. XI-1839, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 163-7749 (2011-12-31)

Nr. XI-2181, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 82-4267 (2012-07-13)

Nr. XII-109, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-7987 (2012-12-31)

Nr. XII-443, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3978 (2013-07-23)

Nr. XI-361, 2009-07-17, Žin., 2009, Nr. 91-3916 (2009-07-31)

Nr. XI-980, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 86-4531 (2010-07-20)

Nr. XI-1726, 2011-11-22, Žin., 2011, Nr. 150-7041 (2011-12-08)

Nr. XI-1840, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 163-7750 (2011-12-31)

Nr. XII-110, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-7988 (2012-12-31)

Nr. XI-865, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 71-3543 (2010-06-19)

Nr. XI-1581, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5614 (2011-10-01)

Nr. XI-1790, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 156-7387 (2011-12-22)

Nr. XI-1788, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 156-7385 (2011-12-22)

Nr. XI-1834, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 163-7747 (2011-12-31)

Nr. XII-111, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-7989 (2012-12-31)

Nr. XI-2180, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 82-4266 (2012-07-13)

Nr. XI-2296, 2012-10-17, Žin., 2012, Nr. 129-6470 (2012-11-08)

Nr. XII-122, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-8000 (2012-12-31)

Nr. XII-443, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3978 (2013-07-23)

Nr. XII-688, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 140-7065 (2013-12-30)

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1630, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06452

Nr. XII-1764, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09300

Nr. XII-2137, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19845

Nr. XIII-768, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18820

Nr. XIII-939, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21626

Nr. XIII-899, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21496

Nr. XIII-1103, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06970

Nr. XIII-1376, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11331

Nr. XIII-1828, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21848

Nr. XIII-1481, 2018-09-18, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14925

Nr. XIII-1972, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03170

Nr. XIII-2431, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16069

Nr. XIII-2751, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21567

Nr. XIV-873, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-25, i. k. 2021-26910

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-2057, 2000 10 17, Žin., 2000, Nr. 92-2887 (2000 10 31)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-231, 2001 03 27, Žin., 2001, Nr. 29-918 (2001 04 04)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-312, 2001 05 08, Žin., 2001, Nr. 43-1492 (2001 05 23)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO IV SKIRSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-349, 2001 05 24, Žin., 2001, Nr. 48-1661 (2001 06 06)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 49 (2001 06 08)

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-667, 2001-12-18, Žin., 2001, Nr. 111-4026 (2001-12-30)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-811, 2002-03-26, Žin., 2002, Nr. 38-1358 (2002-04-10)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-841, 2002-04-09, Žin., 2002, Nr. 43-1606 (2002-04-26)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2, 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1012, 2002-07-02, Žin., 2002, Nr. 72-3018 (2002-07-17)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2, 7 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1045, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 73-3104 (2002-07-19)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2, 3, 6 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1240, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5532 (2002-12-24)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1326, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 17-703 (2003-02-19)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO, 7 STRAIPSNIO 1 DALIES PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1390, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 35-1464 (2003-04-11)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1520, 2003-04-22, Žin., 2003, Nr. 42-1920 (2003-05-01)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2, 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 5(1) STRAIPSNIU IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO III SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. gegužės 1 d.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1594, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 59-2639 (2003-06-20)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2, 4 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1738, 2003-09-18, Žin., 2003, Nr. 94-4247 (2003-10-08)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1918, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5589 (2003-12-30)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO IR PRIEDĖLIO I BEI IV SKIRSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-128, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 28-877 (2005-02-26)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO I SKIRSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-789, 2006-07-19, Žin., 2006, Nr. 87-3400 (2006-08-08)

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO IR VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1253, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 80-3223 (2007-07-19)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO IV SKIRSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1254, 2007-07-03, Žin., 2007, Nr. 81-3318 (2007-07-21)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 3, 5 IR 5(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1385, 2007-12-18, Žin., 2007, Nr. 140-5757 (2007-12-29)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO IV SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1688, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3188 (2008-07-17)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO IV SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtam Nacionalinės teismų administracijos direktoriui iki kadencijos, kuriai jis buvo paskirtas, pabaigos taikomos Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos.

 

23.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PAVADINIMO, 1, 2, 3, 4, 5, 7 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 9 straipsnis įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Keistas įstatymo pavadinimas

 

24.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1816, 2008-11-13, Žin., 2008, Nr. 135-5245 (2008-11-25)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO I SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

25.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-82, 2008-12-19, Žin., 2008, Nr. 149-6008 (2008-12-30)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

26.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-157, 2009-01-20, Žin., 2009, Nr. 11-398 (2009-01-29)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO I SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.

Šis įstatymas galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Šis įstatymas neteko galios nuo 2009 m. gegužės 1 d.:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-225, 2009-04-23, Žin., 2009, Nr. 49-1936 (2009-04-30)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO I SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. gegužės 1 d.

 

27.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-224, 2009-04-23, Žin., 2009, Nr. 49-1935 (2009-04-30)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo ir jo galiojimo pakeitimai:

27.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-866, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 71-3544 (2010-06-19)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

27.2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-951, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 82-4305 (2010-07-13)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

27.3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1582, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5615 (2011-10-01)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

27.4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1727, 2011-11-22, Žin., 2011, Nr. 150-7042 (2011-12-08)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

27.5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1789, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 156-7386 (2011-12-22)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

27.6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1839, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 163-7749 (2011-12-31)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS, 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

27.7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2181, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 82-4267 (2012-07-13)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

27.8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-109, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-7987 (2012-12-31)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

27.9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-444, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3978 (2013-07-23)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

28.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-361, 2009-07-17, Žin., 2009, Nr. 91-3916 (2009-07-31)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d., išskyrus 1 straipsnyje išdėstytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio III skirsnį.

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio III skirsnis įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja iki 2012 m. balandžio 30 d.

Įstatymo galiojimas keistas:

28.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-980, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 86-4531 (2010-07-20)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

28.2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1726, 2011-11-22, Žin., 2011, Nr. 150-7041 (2011-12-08)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

28.3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1840, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 163-7750 (2011-12-31)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

28.4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-110, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-7988 (2012-12-31)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

29.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-865, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 71-3543 (2010-06-19)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDĖLIO IV SKIRSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

30.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1581, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5614 (2011-10-01)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO IV SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas neteko galios nuo 2011-12-22:

30.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1790, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 156-7387 (2011-12-22)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO IV SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

31.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1788, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 156-7385 (2011-12-22)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2012 m. kovo 1 d.

 

32.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1834, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 163-7747 (2011-12-31)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO III SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d. ir galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Šio įstatymo galiojimas keistas:

32.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-111, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-7989 (2012-12-31)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO III SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

33.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2180, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 82-4266 (2012-07-13)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO IV SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d.

 

34.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2296, 2012-10-17, Žin., 2012, Nr. 129-6470 (2012-11-08)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAPILDYMO V SKYRIUMI ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2013-01-01.

Šis įstatymas keistas:

34.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-122, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-8000 (2012-12-31)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAPILDYMO V SKYRIUMI ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Jeigu žvalgybos pareigūno darbo užmokestis (pareiginė alga su priedais), nustatytas nuo 2013 m. sausio 1 d., yra mažesnis, negu gautas iki šio įstatymo įsigaliojimo, žvalgybos pareigūnui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. mokamas buvusio dydžio darbo užmokestis.

Šio įstatymo 1 straipsnis galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

35.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-443, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3978 (2013-07-23)

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO IV SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

36.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-688, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 140-7065 (2013-12-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalis, įsigalioja 2014 m. kovo 1 d.

Šio įstatymo 1 straipsnyje nurodyta savivaldybės gyventojų skaičiaus nustatymo tvarka taikoma po 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimų.

2014 metais savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginėms algoms taikytini koeficientai nustatomi atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių, nustatytą pagal 2014 m. sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis. Nustatyti koeficientai galioja iki pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio.

 

 

 

 

Konstitucinio Teismo nutarimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2001-07-12, Žin., 2001, Nr. 62-2276 (2001-07-18)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALIŲ, 5 STRAIPSNIO 1 IR 3 DALIŲ, 7 STRAIPSNIO 3 DALIES 1 PUNKTO, 4, 5 IR 6 DALIŲ, ŠIO ĮSTATYMO PRIEDĖLIO II SKIRSNIO, LIETUVOS RESPUBLIKOS 2000 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO 6 PRIEDĖLIO, LIETUVOS RESPUBLIKOS 2000 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. LAPKRIČIO 29 D. NUTARIMO NR. 499 "DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS, VALSTYBĖS VALDYMO IR TEISĖSAUGOS ORGANŲ VADOVŲ BEI KITŲ PAREIGŪNŲ LAIKINOS BANDOMOSIOS DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS", LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BIRŽELIO 24 D. NUTARIMO NR. 666 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ TEISĖJŲ, PROKURATŪROS SISTEMOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNŲ BEI KITŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO", LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GRUODŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 1494 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BIRŽELIO 30 D. NUTARIMO NR. 689 "DĖL TEISĖTVARKOS, TEISĖSAUGOS IR KONTROLĖS INSTITUCIJŲ VADOVAUJANČIŲJŲ PAREIGŪNŲ IR VALDININKŲ DARBO APMOKĖJIMO" DALINIO PAKEITIMO" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1630, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06452

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1764, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09300

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1807, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10146

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2137, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19845

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-819, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20023

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1807 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-768, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18820

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-939, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21626

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-899, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21496

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2, 3 straipsnių, Įstatymo priedėlio pakeitimo ir 5-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1103, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06970

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3, 4 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1376, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11331

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1828, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21848

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1481, 2018-09-18, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14925

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1972, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03170

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2431, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16069

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2751, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21567

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 5 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-873, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-25, i. k. 2021-26910

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas