Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 66-1987

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

REGIONINĖS PLĖTROS

ĮSTATYMAS

2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1889
Vilnius

Nauja įstatymo redakcija:

Nr. IX-1285, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5558 (2002-12-24)

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato nacionalinės regioninės politikos tikslą, uždavinius, įgyvendinimo priemones, regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimą ir tvirtinimą, taip pat nacionalinę regioninę politiką įgyvendinančių subjektų įgaliojimus.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Nacionalinė regioninė politika – valstybės institucijų ir kitų subjektų tikslinė veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis valstybės regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti regionų socialinius ir ekonominius skirtumus bei išsivystymo netolygumus pačiuose regionuose, skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą.

2. Probleminė teritorija – Vyriausybės išskirta tikslinė nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo teritorija, turinti specifinių socialinių ir (ar) ekonominių problemų, atitinkančių Vyriausybės nustatytus probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus.

3. Probleminės teritorijos išskyrimo kriterijus – probleminės teritorijos socialinės ir (ar) ekonominės būklės vertinimo matas, nustatomas atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus nacionalinės regioninės politikos prioritetus ir pasireiškiančių specifinių socialinių ir (ar) ekonominių problemų pobūdį bei mastą.

4. Probleminės teritorijos plėtros programa – dokumentas, kuriame nurodomos socialinės ir ekonominės plėtros priemonės, skirtos plėtotinai valstybės teritorijos daliai.

5. Regionas – vientisa valstybės teritorijos dalis, kurioje įgyvendinama nacionalinė regioninė politika.

6. Regiono plėtros planas – vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentas, kuriame pateikiami regiono socialinės ir ekonominės būklės įvertinimo pagrindiniai duomenys ir jų analizė, nurodomi regiono plėtros strateginiai tikslai ir uždaviniai bei galimos jų įgyvendinimo priemonės.

7. Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programa – nacionalinės regioninės politikos strateginio planavimo dokumentas, kuriame nurodomi plėtros laikotarpio nacionalinės regioninės politikos tikslai, uždaviniai ir prioritetai, taip pat išskirtų probleminių teritorijų plėtros strateginiai tikslai ir uždaviniai bei pasiūlymai dėl regionų, turinčių atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinių regioninių ir vietinių problemų, kurios spręstinos per tų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir programas, plėtros.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-728, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2972 (2006-07-14)

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

II SKYRIUS

NACIONALINĖS REGIONINĖS POLITIKOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

3 straipsnis. Nacionalinės regioninės politikos tikslas ir uždaviniai

1. Pagrindinis nacionalinės regioninės politikos tikslas – mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir regionų viduje, skatinti visos valstybės teritorijos tolygią ir tvarią plėtrą.

2. Nacionalinės regioninės politikos uždaviniai yra:

1) teikti valstybės pagalbą probleminėse teritorijose įgyvendinamiems projektams;

2) teikti valstybės pagalbą regionuose, turinčiuose atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinių regioninių ir vietinių problemų, įgyvendinamiems projektams;

3) sudaryti sąlygas tolygiai ir tvariai ilgalaikei visų regionų plėtrai.

 

4 straipsnis. Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės

1. Įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką, gali būti teikiama valstybės pagalba Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl valstybės pagalbos teikimo nustatyta tvarka.

2. Nacionalinė regioninė politika įgyvendinama per valstybės viešąją politiką, pirmiausia per verslo, žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros plėtrą. Ji yra sudedamoji valstybės viešosios politikos dalis.

3. Probleminės teritorijos plėtros programos socialinių ir ekonominių plėtros priemonių įgyvendinimo projektai gali būti tiesiogiai finansuojami iš valstybės biudžeto, kitų finansavimo šaltinių ir iš Europos Sąjungos paramos fondų.

4. Socialinės ir ekonominės plėtros bei infrastruktūros projektai, skirti konkrečių regionų atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinėms regioninėms ir vietinėms problemoms spręsti, gali būti finansuojami iš valstybės biudžeto, jeigu jie yra įtraukti į atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, atitinka galiojančius teritorijų bendruosius ir specialiuosius planus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajam planui, taip pat iš kitų finansavimo šaltinių ir iš Europos Sąjungos paramos fondų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2372, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 116-4324 (2004-07-27)

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

III SKYRIUS

REGIONAI

 

5 straipsnis. Teritorijos, kuriose įgyvendinama nacionalinė regioninė politika

1. Nacionalinė regioninė politika įgyvendinama ir regioninės plėtros planavimas atliekamas apskrityse.

2. Nacionalinės regioninės politikos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti Vyriausybė gali sudaryti regionus iš kelių bendras ribas turinčių apskričių ar savivaldybių.

3. Prieš Vyriausybei sudarant regionus, kurių ribos nesutampa su apskričių teritorijų ribomis, Vidaus reikalų ministerija šį klausimą derina su į tokį regioną įeisiančių savivaldybių tarybomis ir apskričių viršininkais.

4. Vykdant tarptautinio bendradarbiavimo programas, nacionalinė regioninė politika gali aprėpti veiklą, susijusią su tų programų įgyvendinimu kaimyninėse valstybėse ar atskirose jų teritorijose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

6 straipsnis. Probleminė teritorija

1. Probleminę teritoriją sudaro:

1) vieno regiono teritorija;

2) kelių regionų, turinčių bendras administracines ribas, arba tų regionų savivaldybių, turinčių bendras administracines ribas, teritorija;

3) regiono dalis, kurioje yra viena savivaldybė arba kelios bendras administracines ribas turinčios savivaldybės, priklausančios tam pačiam regionui.

2. Sprendimą dėl probleminių teritorijų išskyrimo priima Vyriausybė Vidaus reikalų ministerijos teikimu. Iki teikimo klausimas dėl probleminių teritorijų išskyrimo turi būti apsvarstytas Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2372, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 116-4324 (2004-07-27)

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

IV SKYRIUS

REGIONINĖS PLĖTROS PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

7 straipsnis. Regioninės plėtros planavimo dokumentai

1. Nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti rengiami:

1) regionų plėtros planai;

2) regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programa; probleminių teritorijų plėtros programos.

2. Regioninės plėtros planavimo dokumentai rengiami vadovaujantis pagal Teritorijų planavimo įstatymą parengtais teritorijų planavimo dokumentais.

3. Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti rengiamas savivaldybės strateginis plėtros planas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

8 straipsnis. Regiono lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimas

ir tvirtinimas

1. Regiono plėtros plano projektą rengia apskrities viršininko administracija:

1) atsižvelgdama į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus, apskrities ir jos teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus bei savivaldybių strateginius plėtros planus;

2) atlikusi regiono socialinės ir ekonominės būklės analizę;

3) įvertinusi valstybės ir savivaldybių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių bei visų kitų kompetentingų įmonių, įstaigų ir organizacijų iniciatyvas bei pasiūlymus.

2. Regiono plėtros plane turi būti nurodyta:

1) regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys;

2) regiono plėtros strateginiai tikslai ir uždaviniai atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinėms regioninėms ir vietinėms problemoms spręsti;

3) galimos įgyvendinimo priemonės.

3. Regionų plėtros planai rengiami vadovaujantis metodika, kurią tvirtina Vidaus reikalų ministerija.

4. Regiono plėtros planą tvirtina regiono plėtros taryba.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

9 straipsnis. Valstybės lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimas ir tvirtinimas

1. Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą rengia Vidaus reikalų ministerija:

1) atsižvelgdama į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus;

2) atlikusi regionų socialinės ir ekonominės būklės ir plėtros tendencijų lyginamąją analizę;

3) įvertinusi regionų plėtros planuose nustatytus tikslus ir uždavinius atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinėms regioninėms ir vietinėms problemoms spręsti;

4) įvertinusi valstybės ir savivaldybių institucijų, savivaldybių, socialinių ir ekonominių partnerių bei visų kitų kompetentingų įmonių, įstaigų ir organizacijų iniciatyvas bei pasiūlymus.

2. Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programoje turi būti nurodyta:

1) regionų socialinės ir ekonominės būklės ir plėtros tendencijų lyginamosios analizės pagrindiniai duomenys;

2) plėtros laikotarpio nacionalinės regioninės politikos tikslai, uždaviniai ir prioritetai;

3) probleminių teritorijų plėtros strateginiai tikslai ir uždaviniai, valstybės pagalbos teikimo probleminėms teritorijoms kriterijai;

4) prioritetiniai uždaviniai ir priemonės atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinėms regioninėms ir vietinėms problemoms pagal regionus spręsti. Šiuos uždavinius ir priemones siūloma įgyvendinti per atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programas.

3. Nacionalinė regioninės plėtros taryba svarsto regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programoje nustatytus probleminių teritorijų plėtros strateginius tikslus ir uždavinius, valstybės pagalbos teikimo probleminėms teritorijoms kriterijus, prioritetinius uždavinius ir priemones atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinėms regioninėms ir vietinėms problemoms pagal regionus spręsti. Nacionalinei regioninės plėtros tarybai pritarus regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programai, Vidaus reikalų ministerija teikia šią programą svarstyti ir tvirtinti Vyriausybei. Vyriausybei patvirtinus regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, už konkrečias valdymo sritis atsakingos ministerijos šios programos tikslus ir uždavinius bei jų įgyvendinimo priemones įtraukia į atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir atsižvelgia rengdamos nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus.

4. Vyriausybei išskyrus problemines teritorijas ir patvirtinus regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su apskričių, kuriose yra probleminė teritorija, ir savivaldybių administracijomis, organizuoja probleminės teritorijos plėtros programos parengimą. Probleminės teritorijos plėtros programą svarsto Nacionalinė regioninės plėtros taryba. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pritarimu probleminės teritorijos plėtros programą tvirtina Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2372, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 116-4324 (2004-07-27)

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

V SKYRIUS

NACIONALINĘ REGIONINĘ POLITIKĄ ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ ĮGALIOJIMAI

 

10 straipsnis. Vyriausybės įgaliojimai nustatant ir įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką

Vyriausybė, nustatydama ir įgyvendindama nacionalinę regioninę politiką:

1) tvirtina nacionalinės regioninės politikos prioritetus;

2) sudaro Nacionalinę regioninės plėtros tarybą, tvirtina jos sudėtį bei nuostatus;

3) nustato probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus. Šie kriterijai, įvertinus socialinių ir (ar) ekonominių problemų specifiškumą, atskiroms probleminėms teritorijoms gali būti skirtingi;

4) išskiria problemines teritorijas;

5) svarsto ir tvirtina regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą;

6) tvirtina probleminių teritorijų plėtros programas;

7) sudaro regionus iš kelių bendras ribas turinčių apskričių ar savivaldybių, nustato jų plėtros tarybų sudarymo tvarką ir paskiria instituciją šio Įstatymo 14 straipsnyje numatytiems įgaliojimams vykdyti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-728, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2972 (2006-07-14)

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

11 straipsnis. Vidaus reikalų ministerijos įgaliojimai įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką

1. Už nacionalinės regioninės politikos koordinavimą atsako Vidaus reikalų ministerija.

2. Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama nacionalinę regioninę politiką:

1) tvirtina Nacionalinės regioninės plėtros tarybos darbo reglamentą;

2) dalyvauja rengiant Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir programas bei atsako už nacionalinės regioninės politikos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą;

3) teikia išvadas rengėjams (prireikus – Vyriausybei), ar svarbiausias viešosios politikos kryptis nustatantys teisės aktai, programos ir kiti dokumentai atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslą bei uždavinius;

4) organizuoja regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos parengimą, šį dokumentą teikia svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai ir po jos pritarimo – svarstyti ir tvirtinti Vyriausybei;

5) teikia Vyriausybei sprendimo dėl probleminių teritorijų išskyrimo projektą; teikia rekomendacijas ministerijoms dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos įgyvendinimo;

6) organizuoja probleminių teritorijų plėtros programų parengimą, teikia jas svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai ir po jos pritarimo – Vyriausybei tvirtinti;

7) svarsto atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, siūlomas valstybės pagalbos regioninei plėtrai priemones ir, įvertinusi šių priemonių veiksmingumą, teikia ministerijoms išvadas, ar jos atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslą ir uždavinius;

8) konsultuoja regionų plėtros tarybas ir apskričių viršininkų administracijas dėl rengiamų regionų plėtros planų, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

9) rengia siūlymus Nacionalinei regioninės plėtros tarybai dėl regionų plėtros programos, skirtos teikti pagalbą rengiant regionų plėtros planus, vietines iniciatyvas atitinkančius projektinius pasiūlymus bei įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimą regioninės politikos srityje, dėl lėšų naudojimo, administruoja regionų plėtros programos lėšas;

10) organizuoja Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžius.

3. Ministerijos, kurioms Vidaus reikalų ministerija pateikė rekomendacijas dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos įgyvendinimo, turi pateikti Vidaus reikalų ministerijai motyvuotą informaciją, į kokias rekomendacijas neatsižvelgta.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

12 straipsnis. Nacionalinė regioninės plėtros taryba ir jos įgaliojimai

1. Nacionalinė regioninės plėtros taryba yra konsultacinė grupė, susidedanti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, socialinių ir ekonominių partnerių atstovų ir regionų plėtros tarybų pirmininkų.

2. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pirmininką skiria Vyriausybė.

3. Socialiniai ir ekonominiai partneriai, neturintys atstovų Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje, jos darbe dalyvauja patariamojo balso teise. Socialinius ir ekonominius partnerius į savo posėdžius kviečia Nacionalinė regioninės plėtros taryba.

4. Nacionalinė regioninės plėtros taryba:

1) svarsto nacionalinės regioninės politikos tikslą, uždavinius ir priemones, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir teikia išvadas bei pasiūlymus jų rengėjams ir Vyriausybei;

2) svarsto regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą ir teikia Vidaus reikalų ministerijai išvadas dėl šios programos;

3) svarsto probleminių teritorijų ir atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programas, teikia išvadas bei pasiūlymus šių programų rengėjams bei Vyriausybei;

4) svarsto ir teikia Vidaus reikalų ministerijai išvadas dėl regionų plėtros programos, skirtos teikti pagalbą rengiant regionų plėtros planus, vietines iniciatyvas atitinkančius projektinius pasiūlymus bei įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimą regioninės politikos srityje, dėl lėšų panaudojimo;

5) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

5. Nacionalinė regioninės plėtros taryba posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus. Sprendimai priimami visų tarybos narių balsų dauguma darbo reglamento nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

13 straipsnis. Regionų plėtros tarybos ir jų įgaliojimai

1. Regiono plėtros tarybą sudaro ir jos pirmąjį posėdį šaukia apskrities viršininkas. Jis vadovauja regiono plėtros tarybos darbui, kol taryba išsirenka pirmininką.

2. Regiono plėtros taryba susideda iš apskrities viršininko, regiono savivaldybių merų ir deleguotų savivaldybių tarybų narių.

3. Savivaldybių tarybų narius į regiono plėtros tarybą deleguoja savivaldybių tarybos pagal kiekvienos savivaldybės gyventojų skaičių:

1) nuo 200 000 ir daugiau gyventojų – 3 tarybos narius;

2) nuo 50 000 iki 200 000 gyventojų – 2 tarybos narius;

3) iki 50 000 gyventojų – 1 tarybos narį.

4. Socialiniai ir ekonominiai partneriai regiono plėtros tarybos darbe dalyvauja patariamojo balso teise. Socialinius ir ekonominius partnerius į savo posėdžius kviečia regiono plėtros taryba.

5. Regionų, kuriuos sudaro Vyriausybė, plėtros tarybų sudarymo tvarką, vadovaudamasi šiuo Įstatymu, nustato Vyriausybė.

6. Regiono plėtros taryba:

1) tvirtina savo nuostatus ir darbo reglamentą;

2) svarsto ir tvirtina regiono plėtros planą;

3) teikia išvadas Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros tarybai dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo;

4) svarsto ir teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros tarybai dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos;

5) teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminių teritorijų išskyrimo bei tose teritorijose įgyvendinamiems projektams teiktinos valstybės pagalbos kriterijų;

6) teikia siūlymus Vyriausybei ir Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminės teritorijos plėtros programos ir jos vykdymo;

7) svarsto savivaldybių ir apskrities viršininko administracijos siūlymus dėl regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikiamų įgyvendinant regiono plėtros planą ir savivaldybių strateginius plėtros planus; vadovaudamasi nacionalinių Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentų, kitų strateginio planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo dokumentų nuostatomis, Vyriausybės nustatyta tvarka atrenka projektus ir teikia savo išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms;

8) renka regiono plėtros tarybos pirmininką bei jo pavaduotoją, atleidžia juos iš pareigų;

9) gali sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti nagrinėti konkrečius regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtus klausimus ir teikti dėl jų išvadas, svarsto ir priima sprendimus dėl pateiktų išvadų;

10) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

7. Regiono plėtros taryba sprendimus priima visų tarybos narių balsų dauguma savo darbo reglamento nustatyta tvarka.

8. Regiono plėtros taryba sprendimus dėl regiono plėtros plano, jo įgyvendinimo, probleminės teritorijos išskyrimo bei tos probleminės teritorijos plėtros programos, aktualiausių regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, taip pat kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos to regiono (apskrities) socialinei ir ekonominei plėtrai, priima pasikonsultavusi su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei teritorinių darbo biržų atstovais. Šiam tikslui regiono plėtros taryba gali sudaryti konsultacinę socialinių ir ekonominių partnerių darbo grupę, kuri pateikia išvadas dėl numatomo priimti sprendimo. Priimdama sprendimą, regiono plėtros taryba įvertina darbo grupės išvadas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

14 straipsnis. Apskrities viršininko administracijos įgaliojimai įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką

Apskrities viršininko administracija, įgyvendindama nacionalinę regioninę politiką:

1) įvertinusi savivaldybių plėtros planus, Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka rengia regiono plėtros plano projektą ir pateikia jį regiono plėtros tarybai svarstyti bei tvirtinti;

2) rengia pasiūlymus regiono plėtros tarybai dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo, regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programoje numatytų prioritetinių uždavinių ir priemonių specifinėms regioninėms ir vietinėms problemoms spręsti įtraukimo į atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programas, probleminių teritorijų išskyrimo bei jose įgyvendinamiems projektams teiktinų valstybės pagalbos kriterijų;

3) dalyvauja rengiant ir vykdant probleminės teritorijos plėtros programas, probleminėje teritorijoje atlieka asignavimų valdytojo funkcijas, jei nenustatyta kitaip;

4) apibendrinusi siūlymus dėl regionines ir vietines iniciatyvas atitinkančių regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikia šiuos projektus svarstyti regiono plėtros tarybai;

5) koordinuoja savivaldybių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių veiklą jiems vykdant priimtus sprendimus, susijusius su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu tame regione;

6) atlieka regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, kaupia regiono plėtros tarybos priimtus dokumentus ir jos sudarytų darbo grupių išvadas;

7) organizuoja rengiamų dokumentų aptarimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, ūkio subjektais ir Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka teikia informaciją apie regiono plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą;

8) atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei apskrities viršininko administracijos nuostatų numatytas funkcijas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                            VALDAS ADAMKUS

 

_________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1285, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5558 (2002-12-24)

REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2372, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 116-4324 (2004-07-27)

REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO 4, 6 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-728, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2972 (2006-07-14)

REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO 2, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1134, 2007-05-17, Žin., 2007, Nr. 61-2339 (2007-06-02)

REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2007-06-05)

                  autrap@lrs.lt