Neoficialus dekreto tekstas

Dekretas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 54-1573

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

DEKRETAS

DĖL APDOVANOJIMO

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MEDALIU

 

2000 m. liepos 1 d. Nr. 929
Vilnius

 

            1 straipsnis.

            Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečio proga už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę Lietuvos nepriklausomybės medaliu  a p d o v a n o j a m i  šie ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo dalyviai, kariai savanoriai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjai, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto steigėjai, Helsinkio grupės nariai, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo nariai, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatai:

 

Aleksandras Algirdas ABIŠALA

Laimutė Marija ABRAITYTĖ

Regimantas ADOMAITIS

Ričardas ADOMAITIS

Povilas AKSOMAITIS

Vytautas ALIŠAUSKAS

Vaclovas ALIULIS

Kazys ALMINAS

Kazimieras AMBRASAS

Nijolė AMBRAZAITYTĖ

Aleksandras AMBRAZEVIČIUS

Julius ANDREJEVAS

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

Irena ANDRUKAITIENĖ

Birutė ANDZIULIENĖ

Vytautas ANDZIULIS

Artūras ANIULIS

Jonas Algirdas ANTANAITIS

Bronius ANTANAITIS

Vaidotas ANTANAITIS

Bernardas ANUŽIS

Leonas APŠEGA

Mykolas ARLAUSKAS

Juozas ARMONAITIS

Rimantas ASTRAUSKAS

Mensaidas BAIRAŠEVSKIS

Osvaldas BALAKAUSKAS

Zbignevas BALCEVIČIUS

Petras BALČIŪNAS

Vilius BALDIŠIS

Vytautas BALSYS

Algis BALTRUŠIS

Raimundas BARTUSEVIČIUS

Nijolė Angelė BAUŽYTĖ

Julius BEINORTAS

Gintautas BENDORAITIS

Vladimiras BERIOZOVAS

Egidijus BIČKAUSKAS

Jadvyga BIELIAUSKIENĖ

Kazys BLAŽEVIČIUS

Vytautas BOGUŠIS

Jonas BORUTA

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS

Rimantas BRAZIULIS

Vytautas BRĖDIKIS

Birutė BRILIŪTĖ

Vytautas BUBNYS

Antanas BURAČAS

Audrius BUTKEVIČIUS

Alvydas BUTKUS

Petras CIDZIKAS

Algimantas ČEKUOLIS

Virgilijus Juozas ČEPAITIS

Vytautas ČEPAS

Jonas ČEPONIS

Vytautas ČEPONIS

Algirdas Eduardas ČIŽAS

Medardas ČOBOTAS

Genutė DAINAUSKAITĖ

Adolfas DAMUŠIS

Albinas DAUBARAS

Stasys DAUGĖLA

Vaclovas DAUNORAS

Arūnas DEGUTIS

Vaclovas DEGUTIS

Ona DRANGINYTĖ

Juozas DRINGELIS

Zenonas DRONGIS

Andriejus DRUČKUS

Juozas ENČERIS

Algirdas ENDRIUKAITIS

Saulius FILIPAVIČIUS

Eitanas FINKELŠTEINAS

Rūta GAJAUSKAITĖ

Balys GAJAUSKAS

Kazimieras GAŠČIŪNAS

Monika GAVĖNAITĖ

Sigitas GEDA

Eugenijus GENTVILAS

Bronislovas GENZELIS

Miglutė GERDAITYTĖ

Gintaras GIBAS

Kazys GIEDRAITIS

Petras GINIOTAS

Kazys GIRDŽIŪNAS

Edvardas GIRUCKAS

Kęstutis GLAVECKAS

Leonas Vytautas GLINSKIS

Aringas GORODECKIS

Eimantas GRAKAUSKAS

Algis GRAUŽINIS

Juozas GRAŽYS

Antanas GRAŽULIS

Petras GRAŽULIS

Ona Jurina GRICIENĖ

Robertas GRIGAS

Bronius GRIGELIONIS

Kęstutis GRINIUS

Steponas GRYBAUSKAS

Ričardas GUDAITIS

Romas GUDAITIS

Stanislovas GVILDYS

Romualda HOFERTIENĖ

Gintautas Vincas IEŠMANTAS

Eugenijus IGNATAVIČIUS

Stanislovas Gediminas ILGŪNAS

Klemas INTA

Leonardas JAGMINAS

Gediminas JAKAVONIS

Juozas JAKŠTAS

Albinas JAKUBAUSKAS

Vincentas JALINSKAS

Vytautas JANONIS

Albinas JANUŠKA

Egidijus JARAŠIŪNAS

Vladimiras JARMOLENKO

Vidmantė JASUKAITYTĖ

Georgij JEFREMOV

Vladimir JEFREMOV

Vytautas JOCIUS

Jonas JONYNAS

Vitalija Teresė JONUŠIENĖ

Janina JUDIKEVIČIŪTĖ

Zenonas JUKNEVIČIUS

Kazys JUKNIUS

Balys JUODZEVIČIUS

Bronislovas JUOSPAITIS

Arvydas JUOZAITIS

Jurgis JURGELIS

Česlovas JURŠĖNAS

Julija JUŠKAUSKAITĖ

Julius JUZELIŪNAS

Virgilijus KAČINSKAS

Jonas KADŽIONIS

Jonas KAIREVIČIUS

Gunaras Imantas KAKARAS

Antanas KALANTA

Leonas  KALINAUSKAS

Petras KALTENIS

Alvydas KARALIUS

Gediminas KARALIUS

Antanas KAROBLIS

Juozas KARVELIS

Stasys KAŠAUSKAS

Marija KATILIŪTĖ-LAKRIMA

Valdemaras KATKUS

Jonas KAUNECKAS

Algirdas KAUŠPĖDAS

Ona Virginija KAVALIAUSKAITĖ

Vladas KAZLAUSKAS

Algimantas KEINA

Jonas KELDUŠIS

Faustas KERŠYS

Jurgis KLIOŠTORAITIS

Aleksandras KLUMBYS

Egidijus KLUMBYS

Halina KOBECKAITĖ

Vytautas KOLESNIKOVAS

Antanas KONTAUTAS

Juozas KONTAUTAS

Aldona Veronika KOSKIENĖ

Gediminas KOSTKEVIČIUS

Vytautas KRIKŠČIŪNAS

Kazimieras Vytautas KRYŽEVIČIUS

Stasys KROPAS

Andrius KUBILIUS

Vytautas KUBILIUS

Antanė KUČINSKAITĖ

Petras KUDABA

Algirdas KUMŽA

Bronislovas Juozas KUZMICKAS

Vincas KUZMINSKAS

Vytautas KVIETKAUSKAS

Vytautas LANDSBERGIS

Vladas LAPIENIS

Kęstutis LAPINSKAS

Eugenijus LAURINAITIS

Mečys LAURINKUS

Leonas LAURINSKAS

Bronius LEONAVIČIUS

Arvydas Kostas LEŠČINSKAS

Jonas LIAUČIUS

Valdas LIEGUS

Jonas LIORANČAS

Bronislovas LUBYS

Antanas LUKŠA

Gytis LUKŠAS

Meilutė Julija LUKŠIENĖ

Zygmunt MACKIEVIČ

Jonas MAČYS

Stasys MAKŪNAS

Alfonsas MALDONIS

Bernadeta MALIŠKAITĖ

Stasys MALKEVIČIUS

Justinas MARCINKEVIČIUS

Marcelijus Teodoras MARTINAITIS

Stanislovas MARTINĖNAS

Jonas MATUKEVIČIUS

Juozapas MATULAITIS

Juozas Kastytis MATULIONIS

Robertas MATULIONIS

Alvydas MEDALINSKAS

Nikolajus MEDVEDEVAS

Elena MEZGINAITĖ

Giedrė MICKŪNAITĖ

Raimundas MICKŪNAS

Vaclovas MIKULSKIS

Leonas MILČIUS

Nijolė MISIŪNIENĖ

Albertas MIŠKINIS

Juozas MOCIUS

Donatas MORKŪNAS

Kazimieras MOTIEKA

Algirdas MULEVIČIUS

Valdas NARKŪNAS

Algimantas NASVYTIS

Antanas NAVAITIS

Genovaitė NAVICKAITĖ

Eimuntas NEKROŠIUS

Laimonas NOREIKA

Algimantas NORVILAS

Česlavas OKINČICAS

Juozas OLEKA

Romualdas OZOLAS

Nijolė OŽELYTĖ-VAITIEKŪNIENĖ

Ričardas PABIRŽIS

Bernardas Gytis PADEGIMAS

Romas PAKALNIS

Justas Vincas PALECKIS

Vytautas PALIŪNAS

Jonas PANGONIS

Petras PAPOVAS

Algirdas Vaclovas PATACKAS

Vytautas PAUKŠTĖ

Zita PAULAUSKAITĖ

Rolandas PAULAUSKAS

Antanas PAULAVIČIUS

Saulius PEČELIŪNAS

Povilas PEČIULAITIS

Saulius PEČIULIS

Algimantas PEŠKYS

Jadvyga PETKEVIČIENĖ

Jonas PETKEVIČIUS

Vytautas PETKEVIČIUS

Viktoras PETKUS

Vilhelmas PETRAITIS

Juozas Antanas PETRAŠKA

Eugenijus PETROVAS

Virginijus PIKTURNA

Vytautas Petras PLEČKAITIS

Kazys PLESKUS

Petras PLUMPA

Bronius POŠKUS

Petras POŠKUS

Vidmantas POVILIONIS

Jonas PRAPIESTIS

Juozas PRAPUOLENIS

Kazimiera Danutė PRUNSKIENĖ

Romualdas PUKŠTAS

Vytautas Adolfas PUPLAUSKAS

Antanas RAČAS

Vytautas RADŽVILAS

Romaldas Juozas RAGAIŠIS

Liudvikas Narcizas RASIMAVIČIUS

Rasa RASTAUSKIENĖ-JUKNEVIČIENĖ

Irena RATKIENĖ

Liudvikas Saulius RAZMA

Algirdas RAŽAUSKAS

Kęstutis  RIMKUS

Antanas RYBELIS

Audrius RUDYS

Romualdas RUDZYS

Benediktas Vilmantas RUPEIKA

Kazimieras Gediminas RUZGYS

Liudvikas SABUTIS

Felicija Nijolė SADŪNAITĖ

Kazimieras SAJA

Aloyzas SAKALAS

Henrikas SAMBORA

Leonora SASNAUSKAITĖ

Julius SASNAUSKAS

Algirdas SAUDARGAS

Kazimieras SAVIČIUS

Algimantas SĖJŪNAS

Artūras SIMANAVIČIUS

Arnoldas SIMĖNAS

Gintaras SIMONAITIS

Liudvikas SIMUTIS

Artūras SKUČAS

Morkus SMELEVIČIUS

Gintaras SONGAILA

Vaclovas STAKĖNAS

Mindaugas STAKVILEVIČIUS

Dalius STANCIKAS

Antanas STANČIKAS

Gema Jadvyga STANELYTĖ

Vytautas STANIONIS

Vidmantas STANIULIS

Gintautas Vincentas STANKAITIS

Antanas STANKEVIČIUS

Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS

Ignas STANKOVIČIUS

Valentin STECH

Rimvydas Raimondas SURVILA

Alfonsas SVARINSKAS

Rimantas ŠAGŽDAVIČIUS

Genovaitė ŠAKALIENĖ

Arvydas ŠALTENIS

Saulius ŠALTENIS

Ona ŠARAKAUSKAITĖ

Juozas ŠATAS

Jonas ŠEDYS

Lionginas ŠEPETYS

Gediminas ŠERKŠNYS

Gintaras ŠIDLAUSKAS

Gintaras ŠILEIKIS

Sigitas ŠILINSKAS

Irena ŠIMANAUSKIENĖ-RUGINIENĖ

Albertas ŠIMĖNAS

Antanas ŠIMĖNAS

Jonas ŠIMĖNAS

Zita ŠLIČYTĖ

Vytautas ŠNEIDERIS

Rožė ŠOMKAITĖ

Elena Gerarda ŠULIAUSKAITĖ

Augustinas ŠVENČIONIS

Sigitas TAMKEVIČIUS

Jonas TAMULIS

Arnas TAUJANSKAS

Aurimas TAURANTAS

Stanislavas TEIŠERSKIS

Antanas TERLECKAS

Vladas TERLECKAS

Elena TERLECKIENĖ

Vitas TOMKUS

Mečislovas TREINYS

Andrius TUČKUS

Pranciškus TUPIKAS

Algimantas Vincas ULBA

Vytautas UMBRASAS

Kazimieras UOKA

Stasys UOSIS

Kęstutis URBA

Danutė VABALAITĖ

Gediminas VAGNORIUS

Kazimieras VAIČIONIS

Vytautas VAIČIŪNAS

Zigmas VAIŠVILA

Petras VAITIEKŪNAS

Viktoras VALAŠINAS

Rimvydas  VALATKA

Birutė VALIONYTĖ

Vidmantas VALIUŠAITIS

Povilas VARANAUSKAS

Dionizas VARKALIS

Kazimieras VASILIAUSKAS

Raimundas VEDEGYS

Virmantas VELIKONIS

Tomas VENCLOVA

Arvydas VERSECKAS

Jonas VERSECKAS

Julius VESELKA

Evaldas VĖBRA

Vytautas VILIŪNAS

Eduardas VILKAS

Vaclovas VINGRAS

Audrius VINGRYS

Ona VITKAUSKAITĖ

Stasys VITKAUSKAS

Jonas VOLUNGEVIČIUS

Bronė VOZGELEVIČIŪTĖ

Vanda ZABORSKAITĖ

Bronius ZABULIS

Emanuelis ZINGERIS

Alfonsas ŽALDOKAS

Aleksandras ŽALYS

Alfonsas ŽALYS

Sigitas ŽALNERAVIČIUS

Arūnas ŽEBRIŪNAS

Vidmantas ŽIEMELIS

Vytautas ŽUKAS

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 107, 2004-10-26, Žin., 2004, Nr. 158-5761 (2004-10-30)

Nr. 1K-838, 2006-12-22, Žin., 2006, Nr. 141-5413 (2006-12-28)

 

            2 straipsnis.

            Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 VALDAS ADAMKUS

 

________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 107, 2004-10-26, Žin., 2004, Nr. 158-5761 (2004-10-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2000 M. LIEPOS 1 D. DEKRETO NR. 929 DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 1K-838, 2006-12-22, Žin., 2006, Nr. 141-5413 (2006-12-28)

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS MEDALIAIS APDOVANOTŲ ASMENŲ IŠBRAUKIMO IŠ APDOVANOTŲJŲ SĄRAŠO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2007-03-07)

                  autrap@lrs.lt