Suvestinė redakcija nuo 2023-07-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 52-1484; Žin. 2000, Nr.53-0, i. k. 1001010ISTAIII-1725

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
RINKLIAVŲ
ĮSTATYMAS

 

2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725
Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, nuostatomis.

3. Šio įstatymo nuostatos, reglamentuojančios valstybės rinkliavos dydį, atleidimą nuo valstybės rinkliavos ar valstybės rinkliavos keitimą ar neėmimą, taikomos tiek, kiek jų tiesiogiai nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, taip pat Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos tarptautinės sutartys.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-608, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6284 (2013-12-05)

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Valstybės rinkliava – privaloma įmoka  už valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų (toliau – institucijos), išskyrus teismus, teikiamas paslaugas, išskyrus specialiuose įstatymuose nustatytas paslaugas, už kurias šiuose įstatymuose nustatyta tvarka numatytas kitoks atlyginimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-200, 2017-01-17, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01327

 

2. Institucijų teikiamos paslaugos - juridinę galią turinčių dokumentų bei jų dublikatų išdavimas, taip pat jų perregistravimas ir kitos paslaugos.

3. Vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu ir jos nustatyta tvarka nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-702, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25130

 

3 straipsnis. Rinkliavų mokėtojai

Rinkliavas moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-435, 2001-07-10, Žin., 2001, Nr. 62-2233 (2001-07-18)

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27)

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS RINKLIAVA

 

4 straipsnis. Valstybės rinkliavos objektai

1. Valstybės rinkliava imama už įstatymuose, Europos Sąjungos reglamentuose ar sprendimuose nustatytas institucijų teikiamas asmenims paslaugas.

2. Neteko galios nuo 2008 m. sausio 1 d.

3. Institucijos neturi teisės reikalauti iš fizinių ir juridinių asmenų atlyginti už suteiktas paslaugas kitaip, negu sumokėti pagal šį įstatymą nustatytą valstybės rinkliavą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-435, 2001-07-10, Žin., 2001, Nr. 62-2233 (2001-07-18)

Nr. X-359, 2005-09-29, Žin., 2005, Nr. 121-4333 (2005-10-11)

Nr. X-925, 2006-11-28, Žin., 2006, Nr. 137-5200 (2006-12-16)

Nr. X-1155, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 61-2343 (2007-06-02)

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

 

5 straipsnis. Valstybės rinkliavos dydžiai

1. Valstybės rinkliava yra ne mažesnė kaip vienas euras ir ne didesnė kaip 80 000 eurų ir apskaičiuojama atsižvelgiant į paslaugos suteikimo išlaidas, kurias sudaro išlaidos:

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

1) darbui, susijusiam su paslaugos suteikimu, apmokėti;

2) juridinę galią turinčio dokumento blankui pagaminti;

3) teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti;

4) institucijos teikiamą paslaugą reglamentuojančiame Europos Sąjungos reglamente nustatytos kitos išlaidos.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

2. Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalį, apskaičiuoja Vyriausybė. Kai apskaičiuoti valstybės rinkliavos dydžiai yra lygūs arba didesni kaip 10 eurų, jie nurodomi eurais be centų. Kai apskaičiuoti valstybės rinkliavos dydžiai yra ne didesni kaip 10 eurų, jie nurodomi eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

3. Kalendoriniams metams pasibaigus, Vyriausybė, atsižvelgdama į faktišką paslaugų teikimo išlaidų padidėjimą ar sumažėjimą, perskaičiuoja ir patikslina valstybės rinkliavos dydžius ir dėl to priima nutarimą. Patikslinti valstybės rinkliavos dydžiai įsigalioja nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos.

4. Neteko galios nuo 2017-11-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1128, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13616

 

6 straipsnis. Atleidimas nuo valstybės rinkliavos

Valstybės rinkliava neimama už:

1) gimimo registravimą ir gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą, taip pat civilinės būklės aktų įrašų ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ar papildymą pasikeitus tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenims;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2115, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19702

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

2) vardo, pavardės, tėvo vardo pakeitimą, papildymą ir ištaisymą tikslinant civilinės būklės aktų įrašus, padarytus registruojant aktus okupacijų metais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2115, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19702

 

3) Neteko galios nuo 2017-01-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XII-2115, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19702

 

4) dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą;

5) asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

6) asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą, asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą ir keitimą, nacionalinių vizų išdavimą pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2025, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05399

 

7) asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento ir užsieniečio paso išdavimą, nacionalinių vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmenims iki 16 metų;

8) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuriam suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir jo šeimos nariams, atvykstantiems gyventi kartu su juo;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

9) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmeniui iki 18 metų, kurio globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis;

10) prašymų išduoti nacionalines vizas diplomatinių ar tarnybinių pasų ar jiems prilygintų kelionės dokumentų turėtojams, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu, nagrinėjimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

11) prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais, kai vykstama dėl humanitarinių priežasčių ar tarptautinių įsipareigojimų arba kai yra gautas Lietuvos valstybės institucijų patvirtinimas, kad užsieniečiai vyksta į Lietuvos Respubliką dalyvauti susitikimuose ar renginiuose, skirtuose skatinti kultūrinius ar sportinius interesus, interesus užsienio politikos ar vystomojo bendradarbiavimo politikos srityse ir kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse, nagrinėjimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

12) prašymų išduoti nacionalines vizas Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečių šeimos nariams nagrinėjimą ir prašymų išduoti nacionalines vizas nagrinėjimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba išduotus teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

13) nacionalinių vizų išdavimą sunkiai sergantiems užsieniečiams arba užsieniečiams, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba, kai pateikiami dokumentai, išduoti atitinkamos organizacijos ir patvirtinantys būtinumą nurodytiems asmenims būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat šiuos asmenis lydintiesiems, kai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis tokio lydėjimo būtinumą;

14) Neteko galios nuo 2020-12-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

15) nacionalinių vizų (D) išdavimą užsieniečiams, vykstantiems dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas, taip pat užsieniečiams, atvykstantiems studijuoti, mokytis į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas pagal tarptautines sutartis ir susitarimus;

16) leidimo įvežti (išvežti) ginklus, leidimo vežti ginklus, išankstinio sutikimo įvežti ginklus išdavimą Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms ir jų pareigūnams, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos ir užsienio gynybos institucijoms, taip pat jų pareigūnams, vežantiems jiems priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis, arba asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus (jeigu šiems asmenims, norintiems gauti leidimą, tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija), arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie išvyksta į sporto varžybas užsienyje, atvyksta į sporto varžybas Lietuvos Respublikoje ar vyksta į sporto varžybas per Lietuvos Respubliką tranzitu;

17) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas negali būti grąžintas į užsienio valstybę, išsiųstas iš Lietuvos Respublikos ar kurio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos sustabdytas, taip pat kuris negali išvykti dėl pavojingos organizmo būklės ir kuriam reikia neatidėliotinos būtinosios medicinos pagalbos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

18) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kurie ketina studijuoti, mokytis, stažuoti, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ar profesiniuose mokymuose, jeigu jie priimti studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas, mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą, pakviesti stažuoti, tobulinti kvalifikaciją ar į profesinius mokymus pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis;

19) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kuriems leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jie yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo aukos ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis, arba nelegaliu darbu, kai dirbta ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis arba kai dirbo nepilnametis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

20) civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą darbuotojams, papildomos kvalifikacijos suteikimą, civilinės aviacijos teorijos egzamino perlaikymą, skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą, pirmos, antros ir trečios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą darbuotojams, kurie atlieka valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, ir civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą studentams, kurie, atlikdami praktiką, privalo turėti galiojančią atitinkamą civilinės aviacijos specialisto licenciją;

21) jūrininkų knygelės (išduodamos pirmą kartą), jūrinio laipsnio kvalifikacijos, kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo, pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo, darbo su gelbėjimo plaustais, valtimis (išskyrus greitaeiges) kursų baigimo, laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo, darbo tanklaiviuose įvadinių kursų baigimo liudijimų išdavimą mokyklų, rengiančių jūrų transporto specialistus, studentams, studijuojantiems pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas, ir mokiniams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1575, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05689

 

22) išduotų licencijų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą;

23) išsilavinimo ir kvalifikacijų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimą ir (arba) pripažinimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

24) institucijų teikiamas paslaugas, kurių suteikimo išlaidos mažesnės už šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą minimalų valstybės rinkliavos dydį;

25) prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais nagrinėjimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

26) prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais, kai prašymus pateikia užsieniečiai, kurių pilietybės valstybė netaiko vizų režimo Lietuvos Respublikos piliečiams arba kurių pilietybės valstybė Lietuvos Respublikos piliečiams taiko ne mažiau palankias sąlygas, negu numatyta Vizų kodekso 16 straipsnio 5 dalyje, nagrinėjimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

27) Neteko galios nuo 2020-12-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

28) išduotų Šengeno vizų galiojimo laiko ir (arba) buvimo trukmės pratęsimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 33 straipsnio 1 dalyje;

29) profesinės kvalifikacijos pripažinimą asmenims, kvalifikaciją įgijusiems kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje (Islandijos Respublikoje, Lichtenšteino Kunigaikštystėje, Norvegijos Karalystėje) arba Šveicarijos Konfederacijoje ir siekiantiems įsisteigti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, remiantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

30) dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje, pabaigos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2054, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06690

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3391, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24540

 

31) prašymų išduoti nacionalines vizas tyrėjams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 straipsnio 282 dalyje, vykstantiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslais, nagrinėjimą.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

32) dokumentų išduoti arba pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą arba keitimą bendra tvarka užsieniečiams, kurie Lietuvos Respublikoje užbaigė studijas arba mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus. Valstybės rinkliava už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo arba pakeitimo tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą arba keitimą bendra tvarka neimama vieną kartą šių asmenų pasirinkimu;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-1284, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15433

 

33) nacionalinių vizų išdavimą Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatytais atvejais, kai užsienio valstybė Lietuvos Respublikos piliečiams taiko ne mažiau palankias sąlygas.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-1284, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15433

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1077, 2002-09-17, Žin., 2002, Nr. 95-4086 (2002-10-02)

Nr. X-359, 2005-09-29, Žin., 2005, Nr. 121-4333 (2005-10-11)

Nr. X-925, 2006-11-28, Žin., 2006, Nr. 137-5200 (2006-12-16)

Nr. X-1155, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 61-2343 (2007-06-02)

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

Nr. X-1491, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1840 (2008-04-30)

Nr. X-1811, 2008-11-13, Žin., 2008, Nr. 135-5242 (2008-11-25)

Nr. XII-608, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6284 (2013-12-05)

 

61 straipsnis. Atleidimas nuo valstybės rinkliavos, kai yra sumokėtas konsulinis mokestis

1. Nuo valstybės rinkliavos už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą ir lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimą ar keitimą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl šių paslaugų kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 ar 15 punkte, atlikimą.

2. Neteko galios nuo 2023-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-1284, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15433

 

3. Nuo valstybės rinkliavos už civilinės būklės aktų įregistravimą, civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą ir daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl šių paslaugų kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 5 punkte, atlikimą.

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr. X-1301, 2007-10-18, Žin., 2007, Nr. 114-4632 (2007-11-08)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1491, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1840 (2008-04-30)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

7 straipsnis. Valstybės rinkliavos lengvatos

1. Valstybės rinkliavos už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, dydis sumažinamas 50 procentų, o piliečiams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 80 procentų. Šiems asmenims valstybės rinkliava mažinama jų pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų išdavimą, keitimą bendra tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2477, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17214

 

11. Valstybės rinkliavos už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ar pakeitimo tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ar pakeitimą bendra tvarka užsieniečiams, kurie priimti studijuoti į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, dydis sumažinamas 50 procentų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1284, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15433

 

2. Savivaldybės taryba turi teisę savo biudžeto sąskaita paskiriems valstybės rinkliavos mokėtojams sumažinti valstybės rinkliavos dydį arba iš viso nuo jos atleisti tais atvejais, kai valstybės rinkliava įskaitoma į tos savivaldybės biudžetą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

Nr. X-1491, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1840 (2008-04-30)

Nr. XI-1061, 2010-10-12, Žin., 2010, Nr. 125-6384 (2010-10-23)

 

8 straipsnis. Valstybės rinkliavos keitimas ar neėmimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, turi teisę pariteto pagrindais, taip pat kai tai būtina įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose numatytus užsienio politikos ar nacionalinio saugumo tikslus, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės didinti, mažinti ar neimti valstybės rinkliavos už prašymų išduoti nacionalines vizas nagrinėjimą.

 Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1462, 2011-06-20, Žin., 2011, Nr. 78-3801 (2011-06-30)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

Nr. XIV-1284, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15433

 

9 straipsnis. Valstybės rinkliavos mokėjimo tvarka

1. Valstybės rinkliava yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio ir mokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo momento, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus.

2. Kai įstatymuose, Europos Sąjungos reglamentuose ar sprendimuose, reglamentuojančiuose dokumento (leidimo, licencijos, liudijimo, teikimo, atestato, sprendimo, sertifikato, pažymėjimo ar panašiai), reikalingo tam tikrai ūkinei veiklai pradėti ar vykdyti, išdavimą, įrašymą ar įsirašymą į sąrašą, registrą ar valstybės informacinę sistemą, kuriuo įgyjama teisė pradėti ar vykdyti tam tikrą ūkinę veiklą, privalomą informacijos pateikimą prieš pradedant teisėtai vykdyti ūkinę veiklą, taip pat kitokį leidimo vykdyti ūkinę veiklą suteikimą (toliau – leidimas vykdyti ūkinę veiklą), nustatyta, kad leidimas vykdyti ūkinę veiklą laikomas išduotu asmeniui kitą dieną nuo pranešimo ar kito dokumento apie ketinimą vykdyti veiklą (toliau – pranešimas) pateikimo institucijai dienos arba nuo pranešime nurodytos dienos, jeigu ji yra vėlesnė negu pranešimo pateikimo institucijai diena, valstybės rinkliava turi būti sumokama iki pranešimo pateikimo momento.

3. Kai pagal institucijų teikiamas paslaugas reglamentuojančius įstatymus, Europos Sąjungos reglamentus ar sprendimus valstybės rinkliavos dydis yra apskaičiuojamas tik suteikus paslaugą, valstybės rinkliava sumokama per 10 darbo dienų nuo institucijos pranešimo ar kito dokumento, kuriame nurodytas valstybės rinkliavos dydis, išsiuntimo asmeniui dienos.

4. Valstybės rinkliavos mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr.IX-847, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 45-1705 (2002-05-04)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

10 straipsnis. Valstybės rinkliavos grąžinimas

1. Sumokėta valstybės rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

1) kai sumokėta daugiau negu Vyriausybės nustatytas rinkliavos dydis;

2) jeigu paslaugos nesuteikiamos.

2. Valstybės rinkliava grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo vietos mokesčio administratoriui pateiktas per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas) nustatytą terminą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

3. Valstybės rinkliavos grąžinimo tvarką nustato Vyriausybė.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS

 

11 straipsnis. Vietinių rinkliavų objektai

1. Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už:

1) leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą;

2) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių);

3) leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą;

4) leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

5) leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas išdavimą (išskyrus važiavimą per šias teritorijas valstybinės reikšmės keliais, naudojimąsi jų statiniais, stovėjimo ir poilsio aikštelėmis, terminalais ir pasienio kontrolės punktais; šios išimtys netaikomos Neringos miestui);

6) naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, ir mokyklinių autobusų statymą savivaldybės tarybos nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos transporto priemonių, naudojamų saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai, statymą);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1970, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17123

Nr. XIII-2477, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17214

Nr. XIII-2918, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10919

 

7) neteko galios nuo 2018-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

8) komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;

9) leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius savivaldybės teritorijoje (išskyrus prie valstybinės reikšmės kelių, privačiuose ir išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose) išdavimą;

10) neteko galios nuo 2017-05-31;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

11) naudojimąsi gyvenamųjų vietovių viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, išskyrus vaikus iki 18 metų.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1669, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-20, i. k. 2015-07660

 

2. Iš vietinės rinkliavos mokėtojo negali būti reikalaujama atlyginti už objektą, už kurį pagal šį įstatymą nustatyta vietinė rinkliava, kitaip negu sumokant vietinę rinkliavą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-857, 2002-04-23, Žin., 2002, Nr. 45-1710 (2002-05-04)

Nr. X-431, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 149-5416 (2005-12-22)

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

Nr. XII-304, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2848 (2013-06-01)

 

12 straipsnis. Vietinių rinkliavų nustatymas

1. Savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, kuriuose nustato:

1) vietinės rinkliavos dydį ir, jeigu ji pasirenka šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytus leidimus išduoti organizuodama viešąjį konkursą, viešojo konkurso organizavimo ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo tvarką;

2) vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką;

3) vietinės rinkliavos lengvatas;

4) vietinės rinkliavos grąžinimo tvarką;

5) delspinigių dydį, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir atleidimo nuo delspinigių atvejus;

6) vietinės rinkliavos, nustatytos šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte, mokėtojui numatytos teikti paslaugos kokybės reikalavimus ir (ar) teikimo sąlygas (apimtį, asortimentą, terminus, periodiškumą ir kita), taip pat kriterijus ir subjektą, įgaliotą vertinti (nustatyti), ar yra (nėra) pažeisti šios paslaugos teikimo kokybės reikalavimai ir (ar) teikimo sąlygos.

2. Jeigu savivaldybės taryba yra nusprendusi šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytus leidimus išduoti organizuodama viešąjį konkursą ir yra nustačiusi šių leidimų išdavimo viešojo konkurso organizavimo tvarką, vietinės rinkliavos dydžiu laikoma didžiausia viešajame konkurse pasiūlyta suma.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

Nr. XIII-2495, 2019-10-17, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17225

Nr. XIV-702, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25130

 

13 straipsnis. Vietinių rinkliavų dydžiai

1. Neteko galios nuo 2017-11-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

2. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1128, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13616

 

3. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

131 straipsnis. Vietinių rinkliavų mokėjimas

Vietinė rinkliava mokama į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžeto sąskaitą.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2157, 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19855

 

132 straipsnis. Vietinės rinkliavos grąžinimas

Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

1) kai sumokėta daugiau, negu nustatyta vietinės rinkliavos nuostatuose;

2) jeigu paslauga nesuteikta;

3) jeigu paslauga suteikta, bet pažeidžiant vietinės rinkliavos nuostatuose nustatytus šios paslaugos kokybės reikalavimus ir (ar) teikimo sąlygas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2495, 2019-10-17, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17225

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVŲ RINKIMO KONTROLĖ IR RINKLIAVŲ MOKĖJIMO TVARKOS PAŽEIDIMO TEISINĖS PASEKMĖS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

14 straipsnis. Rinkliavų rinkimo kontrolė

1. Valstybės rinkliavų rinkimą kontroliuoja mokesčių administratorius, Valstybės kontrolė, o vietinių rinkliavų rinkimą – savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, kontrolės ir audito tarnyba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2157, 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19855

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

Nr. XIII-1635, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18925

 

2. Jeigu patikrinimo metu nustatyta, kad valstybės rinkliavos buvo paimta per mažai arba ji iš viso nebuvo paimta, tai trūkstama arba visa valstybės rinkliavos suma išieškoma į atitinkamą biudžetą iš institucijos, dėl kurios kaltės paimta per maža arba visai nepaimta valstybės rinkliava, Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Institucijai žalą atlygina atsakingi valstybės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka.

3. Institucijos, teikiančios paslaugas, už kurias valstybės rinkliava mokama šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytu terminu, keičiasi su centriniu mokesčių administratoriumi informacija, būtina valstybės rinkliavai administruoti.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

15 straipsnis. Rinkliavų mokėjimo tvarkos pažeidimo teisinės pasekmės

1. Jeigu asmuo nesumoka valstybės rinkliavos šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytu terminu arba vietinės rinkliavos iki šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų leidimų (toliau – leidimas) išdavimo momento, jei vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta, kad vietinė rinkliava už leidimo išdavimą turi būti sumokėta iki leidimo išdavimo, institucija atsisako suteikti paslaugą.

2. Jeigu asmuo nesumoka valstybės rinkliavos šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytu terminu arba vietinės rinkliavos po leidimo išdavimo per vietinės rinkliavos nuostatuose nustatytą terminą, jei vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta, kad vietinė rinkliava už leidimo išdavimą mokama po leidimo išdavimo:

1) teisės aktų, reglamentuojančių leidimo vykdyti ūkinę veiklą išdavimą, nustatyta tvarka leidimo vykdyti ūkinę veiklą, už kurios išdavimą imama valstybės rinkliava, galiojimas sustabdomas, kol bus sumokėta valstybės rinkliava;

2) teisės aktų, reglamentuojančių leidimo išdavimą, nustatyta tvarka leidimo, už kurio išdavimą imama vietinė rinkliava, galiojimas stabdomas, kol bus sumokėta vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai leidimo galiojimo sustabdymas nėra taikomas; šiuo atveju vietinės rinkliavos nesumokėjus per institucijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos, leidimo galiojimas panaikinamas.

3. Jeigu asmuo nesumoka valstybės rinkliavos šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytu terminu, jam Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai, kurie administruojami pagal Mokesčių administravimo įstatymą tokia pačia tvarka, kokia taikoma skaičiuojant nedeklaruojamo mokesčio delspinigius. Nesumokėta valstybės rinkliava ir delspinigiai išieškomi Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

4. Už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą vietinę rinkliavą, išskyrus atvejus, kai už vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus taikomos šios straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos teisinės pasekmės, savivaldybės taryba turi teisę nustatyti delspinigius. Delspinigių dydis neturi viršyti Lietuvos Respublikos finansų ministro pagal Mokesčių administravimo įstatymą nustatyto delspinigių dydžio.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

 

V SKYRIUS

ĮSKAITYMAS Į BIUDŽETUS

 

16 straipsnis. Rinkliavų įskaitymas į biudžetus

1. Valstybės rinkliava įskaitoma į tą biudžetą, iš kurio išlaikoma paslaugą suteikianti institucija. Valstybės rinkliava už Lietuvos banko teikiamas paslaugas įskaitoma į valstybės biudžetą.

2. Vietinė rinkliava įskaitoma į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžetą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei ir savivaldybių taryboms

1. Vyriausybė:

1) ne vėliau kaip iki 2000 m. spalio 1 d. pagal šio įstatymo nuostatas nustato konkretų valstybės rinkliavos objektų sąrašą bei šios rinkliavos dydžius, taip pat patvirtina valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarką;

2) iki šio įstatymo įsigaliojimo panaikina šiam įstatymui prieštaraujančias rinkliavas;

3) pateikia Seimui svarstyti Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo būtų patikslintas Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių sąrašas.

2. Savivaldybių tarybos apsvarsto iki šio įstatymo įsigaliojimo priimtus sprendimus dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir prieštaraujančius šiam įstatymui sprendimus panaikina.

 

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d., išskyrus 17 straipsnį.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios:

1) Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymas (Žin., 1994, Nr.51-950, Nr.89-1712; 1995, Nr.47-1135; 1996, Nr.18-462, Nr.46-1112, Nr.116-2691; 1997, Nr.33-810, Nr.97-2443; 1998, Nr.98-2714);

2) Lietuvos Respublikos vietinių rinkliavų įstatymas (Žin., 1996, Nr.57-1339; 1997, Nr.58-1329; 1998, Nr.38-998).

 

19 straipsnis. Įstatymo taikymas Jungtinei Karalystei

Dvejus metus nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos šio įstatymo 6 straipsnio nuostatos, kuriose numatyta atleisti nuo valstybės rinkliavos už vizų išdavimą Europos Sąjungos piliečių šeimos narius ar Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytą profesinę kvalifikaciją prašančius pripažinti asmenis, taikomos ir asmenims, prašantiems pripažinti Jungtinėje Karalystėje įgytą profesinę kvalifikaciją, ir Jungtinės Karalystės piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie kreipiasi dėl vizų išdavimo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2054, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06690

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS

 

 

Lietuvos Respublikos

rinkliavų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1155.

Įstatymas papildytas priedu:

Nr. XII-608, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6284 (2013-12-05)

Priedo pakeitimai:

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-435, 2001-07-10, Žin., 2001, Nr. 62-2233 (2001-07-18)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 3 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-847, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 45-1705 (2002-05-04)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-857, 2002-04-23, Žin., 2002, Nr. 45-1710 (2002-05-04)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1077, 2002-09-17, Žin., 2002, Nr. 95-4086 (2002-10-02)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27)

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO, KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO, GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO, RINKLIAVŲ ĮSTATYMO, MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO, KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO, LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-359, 2005-09-29, Žin., 2005, Nr. 121-4333 (2005-10-11)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-431, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 149-5416 (2005-12-22)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-925, 2006-11-28, Žin., 2006, Nr. 137-5200 (2006-12-16)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1155, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 61-2343 (2007-06-02)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4, 5, 6, 7, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 5 ir 6 straipsnius, įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1301, 2007-10-18, Žin., 2007, Nr. 114-4632 (2007-11-08)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 6(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1491, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1840 (2008-04-30)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 6, 6(1), 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1811, 2008-11-13, Žin., 2008, Nr. 135-5242 (2008-11-25)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1061, 2010-10-12, Žin., 2010, Nr. 125-6384 (2010-10-23)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1462, 2011-06-20, Žin., 2011, Nr. 78-3801 (2011-06-30)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-304, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2848 (2013-06-01)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-608, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6284 (2013-12-05)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 1, 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1128, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13616

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 5 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6, 6-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1520, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21282

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6, 6-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XII-1397 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1575, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05689

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1669, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-20, i. k. 2015-07660

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2157, 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19855

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 papildymo 13-1 straipsniu ir 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1970, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17123

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2115, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19702

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-200, 2017-01-17, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01327

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 2  straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1635, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18925

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2025, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05399

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2054, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06690

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19 straipsniu įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2477, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17214

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2495, 2019-10-17, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17225

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 12 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-2 straipsniu įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2918, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10919

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2973, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12204

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 1, 6, 6-1, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3391, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24540

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-702, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25130

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 2 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1284, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15433

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6, 6-1, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas