Suvestinė redakcija nuo 2010-06-27 iki 2010-09-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 47-1365, i. k. 1002250ISAK00000301

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

 

2000 m. gegužės 31 d. Nr. 301

Vilnius

 

 

Siekdamas reglamentuoti profilaktinių sveikatos tikrinimų vykdymą ir kokybę bei apmokėjimo už juos tvarką ir vykdydamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127) nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1072, 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

 

1. Tvirtinu:

1.1. Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšis ir apmokėjimo tvarką (1 priedas);

1.2. Nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai, sveikatos tikrinimo tvarką (2 priedas);

1.3. Vaikų sveikatos tikrinimo tvarką (3 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-586, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

 

1.4. Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarką (4 priedas);

1.5. Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką (5 priedas);

1.6. Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarką (6 priedas);

1.7. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (7 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

 

1.8. Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimo tvarką (8 priedas);

1.9. Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimo tvarką (9 priedas);

1.10. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimo tvarkos aprašą (10 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-649, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

 

1.11. Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarką (11 priedas);

1.12. „Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo reikalavimų bei tvarkos aprašą (12 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2009-12-23, Žin., 2010, Nr. 1-45 (2010-01-05), i. k. 1092250ISAK00V-1062

 

1.13. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (13 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1072, 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

 

1.14. Neteko galios nuo 2003-10-02

Punkto naikinimas:

Nr. V-540, 2003-09-18, Žin. 2003, Nr. 92-4164 (2003-10-01), i. k. 1032250ISAK000V-540

 

1.15. Gydytojų, norinčių gauti licenciją gydytojo veiklai, sveikatos tikrinimo tvarką (15 priedas);

1.16. Asmenų, norinčių būti advokatais, sveikatos tikrinimo tvarką (16 priedas);

1.17. Asmenų, norinčių susituokti, sveikatos tikrinimo tvarką (17 priedas);

1.18. Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas (18 priedas).

2. Pavedu:

2.1. Neteko galios nuo 2009-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. V-178, 2009-03-13, Žin. 2009, Nr. 39-1480 (2009-04-07), i. k. 1092250ISAK000V-178

 

2.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams užtikrinti šio įsakymo vykdymą.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymą Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“;

3.2. Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 12 13 įsakymą Nr. 432 „Dėl 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 99-1992);

3.3. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 05 įsakymą Nr. 131 „Dėl asmenų, dirbančių kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis, privalomo sveikatos tikrinimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 23-613);

3.4. Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 05 16 įsakymą Nr. 260 „Dėl valdininkų sveikatos patikrinimo“;

3.5. Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 06 12 įsakymą „Dėl sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros ir medicinos priežiūros sporto renginių metu tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 57-1368);

3.6. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 10 28 įsakymą Nr. 541 „Dėl 1992 04 21 sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 2 priedo ir 4 priedo 3 skyriaus pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 109-2493);

3.7. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 10 29 įsakymą Nr. 544 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatytų draudžiamųjų sveikatos profilaktinių tikrinimų tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 109-2494);

3.8. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 11 14 įsakymą Nr. 575 „Dėl ketinančiųjų susituokti sveikatos tikrinimo tvarkos“;

3.9. sveikatos apsaugos ministro 1998 01 30 įsakymą Nr. 55 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 10 priedo pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 20-526);

3.10. sveikatos apsaugos ministro 1999 03 18 įsakymą Nr. 125 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 01 30 įsakymo Nr. 55 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 10 priedo pakeitimo“ dalinio pakeitimo“.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1072, 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                   RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

1 priedas

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

I. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS

 

1. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.1. nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai (2 priedas);

1.2. vaikų (3 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-586, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

 

1.3. stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių (4 priedas);

1.4. stojančiųjų į krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų nustatyta tvarka;

1.5. sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas (išskyrus profesionalus) (5 priedas);

1.6. neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės (6 priedas);

1.7. dispanserizuotųjų (atskira tvarka);

1.8. Vairuotojų (7 priedas)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

 

1.9. norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą (8 priedas);

1.10. vykstančiųjų į užsienį (9 priedas);

1.11. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų (10 priedas)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-649, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

 

1.12. išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) ir periodiniai (darbo metu ar kai veikla tęsiama) profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.12.1. laivyno darbuotojų (11 priedas);

1.12.2. Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo reikalavimų bei tvarkos aprašą (12 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2009-12-23, Žin., 2010, Nr. 1-45 (2010-01-05), i. k. 1092250ISAK00V-1062

 

1.12.3. aviacijos darbuotojų (10 priedas);

1.12.4. vairuotojų (7 priedas);

1.12.5. asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus) (13 priedas);

1.12.6. darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (14 priedas);

1.13. kiti profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.13.1. gydytojų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, norinčių gauti licenciją ar perregistruoti jos galiojimą (15 priedas);

1.13.2. asmenų, norinčių būti advokatais (16 priedas);

1.13.3. asmenų, atvykusių tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai (tarp jų – asmenų, norinčių susituokti (17 priedas));

1.14. profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos (18 priedas).

 

II. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

2. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.1–1.3 ir 1.5–1.7 ir 1.13 punktuose, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau vadinami – apdraustaisiais), apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos – iš nustatytos metinės vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinės kainos, specialistų konsultacijos, reglamentuojamos šiuo įsakymu – pagal specialistų profilaktinio tikrinimo kainą, patvirtintą šiuo įsakymu. Jeigu specialistų, nesant bendrosios praktikos gydytojo (BPG), konsultacijos suteikiamos pagal Lietuvos medicinos normoje MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1999, Nr. 109-3196) nurodytą kompetenciją, jos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos).

Sporto medicinos centruose profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami pagal šio įsakymo 5 priedą „Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas“, ir tokių tikrinimų išlaidos dengiamos iš lėšų, skirtų šiems centrams išlaikyti.

3. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.4 punkte, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos sveikatos priežiūros įstaigose apmokamos iš lėšų, skirtų šioms įstaigoms išlaikyti. Šiais atvejais asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurią pacientai yra pasirinkę, išduoda išrašą (F Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos (F Nr. 025/a) ar asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a), ne trumpesnę kaip paskutinių 5 metų (F Nr. 025/a išduodama tik prašant asmens sveikatos priežiūros įstaigai).

4. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.8–1.11 punktuose, apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal sveikatos apsaugos ministro 1999 07 30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175) patvirtintas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas.

5. Išankstinių (prieš pradedant darbą) ir periodinių profilaktinių 1.12 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų paslaugos apmokamos šia tvarka:

5.1. įsidarbinant (1.12 papunktis) numatytos šios tvarkos prieduose pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (nustatytos pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), 1.12.1–1.12.5 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų antrinės sveikatos priežiūros paslaugos ir pirminės sveikatos priežiūros specializuotos darbo medicinos paslaugos apmokamos iš darbdavio lėšų pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą;

1.12. 6 papunktyje nurodytų sveikatos tikrinimų (darbų ir veiklos sričių, kuriems privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų) antrinės sveikatos priežiūros paslaugas apmoka pats pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą;

5.2. periodinių sveikatos tikrinimų (1.12 papunktis) išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

6. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias) už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys ar už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal profilaktinių tikrinimų ar paslaugų kainas, nustatytas Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 26 įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 35-892).

7. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

8. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems šios tvarkos numatytais atvejais apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), kai apdraustiesiems šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią jie nustatyta tvarka yra pasirinkę. Jei apdraustieji dėl šių paslaugų kreipiasi į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, už paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Pirminės sveikatos priežiūros profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

9. Pacientas gali būti siunčiamas konsultuotis pas kitus gydytojus specialistus (nenurodytus šio įsakymo prieduose), jei profilaktinio sveikatos tikrinimo metu nustatomos medicininės indikacijos. Šios konsultacijos apmokamos pagal patvirtintą gydytojo specialisto konsultacijos bazinę kainą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

10. Atvykusių savo noru profilaktinių sveikatos tikrinimų (1.13.3 papunktis), jei teisės aktai nenumato kitaip, periodiškumą, siuntimą atlikti tyrimus ir konsultuotis nustato pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas. Šios sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos). Pas specialistus konsultuotis siunčiama tik esant medicininių indikacijų.

 

III. MEDICININĖS DOKUMENTACIJOS PILDYMAS ATLIKUS PROFILAKTINIUS SVEIKATOS TIKRINIMUS

 

11. Profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenys įrašomi į paciento asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a) ar vaiko sveikatos raidos istoriją (F Nr. 025-112 a) ir kitus reikiamus dokumentus.

12. Atlikus profilaktinį tikrinimą, pacientui išduodama nustatytos formos pažyma.

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

2 priedas

 

NĖŠČIŲJŲ IR MOTINŲ, IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

Eil. Nr.

 

Tikrinamųjų kontingentai

Tikrintojas

Sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuojantys teisės aktai

 

 

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros gydytojai

Privalomos antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijos

1.

Ambulatorinė nėščiųjų priežiūra

Akušeris-ginekologas arba BPG (pagal Lietuvos medicinos normą MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1999, Nr. 109-3196) arba kvalifikuota akušerė

Privaloma:

• Odontologo konsultacija • BPG ar apylinkės terapeuto konsultacija, jei tikrina akušeris-ginekologas

Oftalmologo

Kitų specialistų, jei yra indikacijų

Sveikatos apsaugos ministro 1999 03 15 įsakymas Nr. 117 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 28-811)

2.

Motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai, sveikatos tikrinimas

Akušerės patronažas

Akušerio-ginekologo (arba BPG) apžiūra 6-8 savaitę po gimdymo

Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas

Kitų specialistų konsultacijos ir tyrimai, jei yra indikacijų

Sveikatos apsaugos ministro 1999 03 15

įsakymas Nr. 117 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 28-811)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

(2010 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-586 redakcija)

3 priedas

 

VAIKŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

Eil. Nr.

Amžius

Sveikatos priežiūra

Profilaktinis sveikatos tikrinimas

Periodiškumas

Specialistai

Privalomieji veiksmai ir būtini tyrimai

Periodiškumas

Specialistai

Privalomieji veiksmai

1.

Iki 1 mėn.

1 kartą

Slaugytojas, akušeris arba gydytojas

Aplankyti ir apžiūrėti naujagimį namuose per 3 darbo dienas nuo išvykimo iš akušerijos stacionaro.

Įvertinti šeimos socialinį, psichologinį pasirengimą.

Patarti tėvams naujagimio priežiūros, mitybos, higienos klausimais.

Informuoti tėvus apie prisiregistravimo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PASPĮ) tvarką.

Prireikus informuoti socialinį darbuotoją.

1 kartą

Oftalmologas, jeigu rizikos grupės vaikas nebuvo apžiūrėtas akušerijos stacionare.

Apžiūrėti rizikos grupės vaiką.

1–2 kartus per mėnesį

Šeimos gydytojas

arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos (toliau – PASP komanda) vaikų ligų gydytojas

Vaikui apsilankius PASPĮ, įvertinti jo sveikatos būklę, klausą.

1 mėn. amžiaus, jeigu vaikas gimė neišnešiotas, po ABO ar Rh konflikto, įgimtos infekcijos, atlikti kraujo ir šlapimo tyrimus.

1–2 kartus per mėnesį

Slaugytojas arba akušeris

Įvertinti naujagimio priežiūros kokybę, šeimos sanitarinį higieninį pasirengimą. Informuoti tėvus apie ligų ir traumų, nudegimų ir smurto profilaktiką, imunoprofilaktiką.

2.

1–6 mėn.

1 kartą per mėnesį

Šeimos gydytojas

arba PASP komandos vaikų ligų gydytojas

1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti vaiko sveikatos būklę.

1–3 mėn. amžiaus 1 kartą

Vaikų ligų gydytojas

Nustatyti ir įvertinti rizikos veiksnius.

Esant indikacijų, paskirti kitų gydytojų specialistų profilaktinius patikrinimus.

1 kartą

 

2. 5–6 mėn. amžiaus atlikti:

2.1. kraujo tyrimą;

2.2. šlapimo tyrimą.

1 kartą per mėnesį

Slaugytojas

Koreguoti kūdikio aplinkos ir priežiūros higieną.

Informuoti tėvus apie ligų ir traumų, nudegimų ir smurto profilaktiką, imunoprofilaktiką.

Padėti formuoti racionalios kūdikio ir motinos mitybos įgūdžius.

3.

7–12 mėn.

2–3 kartus

Šeimos gydytojas

arba PASP komandos vaikų ligų gydytojas

1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti vaiko sveikatos būklę.

 

 

 

1 kartą

 

2. 9–12 mėn. amžiaus:

įvertinti tuberkuliozės vakcinos (BCG) randą.

2–3 kartus

Slaugytojas

Koreguoti kūdikio aplinkos ir priežiūros higieną.

Padėti formuoti racionalios kūdikio ir šeimos mitybos įgūdžius.

Informuoti tėvus apie ligų ir traumų, nudegimų ir smurto profilaktiką, imunoprofilaktiką.

4.

1–4 gyvenimo metai

1 kartą per metus

Šeimos gydytojas

arba PASP komandos vaikų ligų gydytojas

1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti:

1.1. kalbą, psichomotorinę raidą;

1.2. regėjimą, klausą,

1.3. atramos judamąjį aparatą.

1–3 metų amžiaus 1 kartą

Oftalmologas

Įvertinti refrakciją, regėjimą (žvairumas, astigmatizmas), įgimtas anomalijas.

1 kartą

 

2. 2–3 metų amžiaus atlikti:

2.1. kraujo tyrimą;

2.2. šlapimo tyrimą.

1 kartą per metus

Odontologas

Įvertinti dantų dygimą.

Atlikti ankstyvo dantų ėduonies profilaktiką.

Įvertinti burnos higienos būklę ir tėvus pamokyti burnos higienos pagrindų.

Atlikti ankstyvo dantų ėduonies profilaktiką.

Įvertinti burnos higienos būklę ir tėvus pamokyti burnos higienos pagrindų.

 

 

 

1 kartą per metus

Slaugytojas

Informuoti tėvus ir vaikus apie racionalią

mitybą, traumų, nudegimų ir smurto, žalingų įpročių profilaktiką.

5.

5–7 gyvenimo metai

1 kartą per metus

Šeimos gydytojas arba PASP komandos vaikų ligų gydytojas

1 Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti:

1.1. kalbą;

1.2. ūgį, svorį;

1.3. regėjimą, klausą,

1.4. atramos judamąjį aparatą.

6–7 metų amžiaus

1 kartą

Vaikų ligų gydytojas

Nustatyti ir įvertinti rizikos veiksnius. Esant indikacijų, paskirti kitų gydytojų specialistų profilaktinius patikrinimus.

1 kartą

 

2. 6–7 metų amžiaus atlikti / pamatuoti:

2.1. kraujo tyrimą;

2.2. šlapimo tyrimą;

2.3. elektrokardiogramą (EKG);

2.4. arterinį kraujo spaudimą (AKS).

 

 

1 kartą per metus

Odontologas

Įvertinti nuolatinių dantų dygimą.

Atlikti krūminių dantų ėduonies profilaktiką.

Įvertinti burnos higienos būklę ir pamokyti burnos higienos pagrindų.

6–7 metų amžiaus

1 kartą

Oftalmologas

Įvertinti refrakciją, regėjimą (žvairumas, astigmatizmas) per išplėstą vyzdį.

1 kartą per metus

Slaugytojas

Informuoti tėvus ir vaikus apie racionalią mitybą, traumų, nudegimų ir smurto, ligų ir žalingų įpročių profilaktiką, sveiko gyvenimo būdo ir lytinio švietimo principus.

6.

8–11 gyvenimo metai

1 kartą per metus

Šeimos gydytojas arba PASP komandos vaikų ligų gydytojas

1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti:

1.1. ūgį, svorį, AKS;

1.2. atramos judamąjį aparatą;

1.3. regėjimą;

1.4. psichikos būklę;

1.5. mitybos ir higienos įgūdžius.

 

 

 

 

1 kartą per metus

Odontologas

Atlikti dantų ėduonies profilaktiką.

Įvertinti nuolatinių dantų sąkandį, nustatyti, ar nėra sąkandžio anomalijų.

 

1 kartą per metus

Slaugytojas

Pagal amžiaus ir lyties ypatumus padėti vaikui ir tėvams formuoti higienos, racionalios mitybos, sveiko gyvenimo būdo, imunoprofilaktikos nuostatas.

Informuoti ir suteikti žinių apie traumų, nudegimų ir smurto, ligų ir žalingų įpročių profilaktiką, lytinį ugdymą ir švietimą.

 

7.

12–17 gyvenimo metai imtinai

1 kartą per metus

Šeimos gydytojas arba PASP komandos vaikų ligų gydytojas

1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti:

1.1. ūgį, svorį, AKS;

1.2. atramos judamąjį aparatą;

1.3. psichikos būklę;

1.4. regėjimą.

 

 

 

 

1 kartą

 

2. 12–14 metų amžiaus atlikti / nustatyti:

2.1. kraujo tyrimą;

2.2. šlapimo tyrimą;

2.3. gliukozės kiekį kraujyje.

 

1 kartą per metus

Odontologas

Atlikti dantų ėduonies profilaktiką.

 

1 kartą per metus

Slaugytojas

Pagal amžiaus ir lyties ypatumus

padėti paaugliui susiformuoti racionalios

mitybos, sveiko gyvenimo būdo

nuostatas.

Informuoti apie ligų ir žalingų įpročių

profilaktiką, imunoprofilaktiką, lytinį

ugdymą ir švietimą.

 

 

Pastabos:

1. Esant indikacijų, pirminės sveikatos priežiūros gydytojas siunčia vaiką profilaktiškai pasitikrinti sveikatą pas kitus gydytojus specialistus.

2. Imunoprofilaktika atliekama pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių.

3. Prieš pradedant lankyti vaikų ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą ir pereinant į kitą ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą, atliekami nuograndų ir išmatų helmintologiniai tyrimai.

4. Ugdymo įstaigą ar mokyklą lankantis vaikas tikrinamas dėl utėlių ir niežų.

5. Krūminių dantų paviršius silantinėmis medžiagomis dengiamas vadovaujantis teisės aktais.

6. Vykdoma pagal amžiaus ypatumus:

6.1. racionalios mitybos principų formavimas,

6.2. sveiko gyvenimo būdo nuostatų formavimas,

6.3. traumų, nudegimų ir smurto profilaktika,

6.4. ligų ir žalingų įpročių profilaktika,

6.5. lytinis ugdymas ir švietimas.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-586, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

 

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

4 priedas

 

ŽEMĖS ŪKIO STOJANČIŲJŲ Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS IR ĮDARBINAMŲ NEPILNAMEČIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Tikslas – nustatyti, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali, užbaigęs profesinio mokymo programą, dirbti pagal pasirinktą specialybę vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 04 11 nutarimu Nr. 1055 „Dėl asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų, kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašo ir asmenų nuo13 iki 14 metų, nuo 14 iki 16 metų ir nuo 16 iki 18 metų darbo sąlygų ir įdarbinimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 87-2065).

1. Asmenys, stojantys mokytis į profesinio mokymo mokyklas, ir norintys įsidarbinti nepilnamečiai privalo tikrintis sveikatą.

2. Sveikatą tikrina pirminės sveikatos priežiūros įstaigos bendrosios praktikos gydytojas (BPG) arba apylinkės pediatras (terapeutas).

3. Sveikatą tikrinantis gydytojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 04 11 nutarimu Nr. 1055 patvirtintu „Asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų, kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašu“ (Žin., 1996, Nr. 87-2065).

4. BPG ar apylinkės pediatras (terapeutas), tikrindamas sveikatą, turi teisę esant medicininių parodymų siųsti pas kitus specialistus, skirti papildomus tyrimus.

5. Sveikatos tikrinimo duomenys įrašomi asmens sveikatos istorijoje (F 025/a), išvada apie tinkamumą mokytis ar dirbti pagal pasirinktą specialybę – į „Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą“ (F086/a).

 

II. LIGOS, KURIOMIS SERGANT DRAUDŽIAMA STOTI Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS

 

6. Bet kokios lokalizacijos tuberkuliozė, kuria sergant išskiriamos mikobakterijos.

7. Ūmios užkrečiamosios ligos (sprendžiama ligoniui pasveikus).

 

III. PAPILDOMI LIGŲ IR BŪKLIŲ PRIEŠPARODYMAI STOJANT Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS

 

Eil. Nr.

Mokymo programa

Kenksmingi veiksniai

Papildomi medicininiai priešparodymai

1.

Meno dirbinių gamintojų

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant plaštakos

1.

Dažnai paūmėjančios rankų odos ligos dirbant su

 

Mokymosi kodas

ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza,

 

dirginančiomis medžiagomis

 

(M kodas) 31812

pasilenkimai, įtampa, dėmesys, regos analizatorius

2.

Plaštakos funkcijos sutrikimai (nykščio deformacija ar trijų

 

 

 

 

dirbamosios rankos pirštų nebuvimas), trukdantys

 

 

 

 

profesinei veiklai

 

 

 

3.

Spalvų jutimo sutrikimas

 

 

 

4.

Miopija daugiau kaip 8,0 D

 

 

 

5.

Regėjimas su korekcija 0,7 viena ir 0,4 kita akimi

 

 

 

 

(graveriui – 0,8 viena ir 0,7 – kita akimi. Vertinti be

 

 

 

 

korekcijos, nes dirba su apsauginiais akiniais)

 

 

 

6.

Alergija cheminėms medžiagoms

2.

2.1. Fotografų ir interjero

Cheminės medžiagos, darbo poza (stovint),

Dažnai paūmėjančios rankų odos ligos ar alergija dirbant su

 

 

apipavidalintojų

regos analizatorius

cheminėmis medžiagomis

 

 

M kodas 31899

 

 

 

 

2.2. Baleto artistų

Stereotipiniai darbo judesiai, darbo poza,

1.

Plokščiapėdystė, kitos skeleto-raumenų sistemos ligos ir

 

M kodas 31899

pasilenkimai, įtampa, monotonija

 

defektai, trukdantys judėjimui

 

 

 

2.

Kojų venų išsiplėtimas

 

 

 

3.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

 

 

4.

Širdies ydos

 

 

 

5.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

 

 

6.

CNS susirgimų ar traumų padariniai su judesių

 

 

 

 

sutrikimais, trukdančiais profesinei veiklai

 

 

 

7.

Vestibulinės funkcijos sutrikimai

3.

Sekretorės

Įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir pranešimų

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir 0,2 – kita

 

 

M kodas 33404

priėmimas, regos ir klausos analizatoriai

akimi

 

4.

Apskaitininkės –

Dėmesys, regos analizatorius, dėmesio koncentra-

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir 0,3 – kita

 

 

kasininkės

vimo trukmė į stebimus objektus

akimi

 

 

M kodas 33432

 

 

 

5.

Verslo organizatorių

Darbo įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir

 

 

 

M kodas 33439

pranešimų priėmimas, regos ir klausos analizatoriai

 

 

6.

Socialinių slaugytojų

Judėjimo atstumas, krovinio pernešimas, darbo

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

M kodas 35012

įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir pranešimų

 

profesinei veiklai

 

 

priėmimas, regos ir klausos analizatoriai

2.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

 

 

 

3.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų bei intelekto pakitimų,

 

 

 

 

trukdančių profesinei veiklai

7.

Ortopedų – protezuotojų

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei

 

 

M kodas 35099

pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza,

veiklai

 

 

 

liemens palenkimai, regos analizatorius

 

 

8.

Maisto pramonės ir mais-

Judėjimo atstumas, stereotipiniai darbo judesiai,

1.

Grybelinės, pūlingos plaštakų odos ligos su dažnais

 

to ruošimo specialisto

dalyvaujant rankų pirštų ir plaštakos raumenims,

 

paūmėjimais

 

M kodas 35212

dėmesys, regos ir klausos analizatoriai,

2.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

 

mėsininkui – darbo poza, pasilenkimai,

 

 

 

 

virėjui – aukšta temperatūra

 

 

9.

Statybininkų, pastatų res-

Oro temperatūra, apšvita, judrus darbas, krovinio

1.

Skeleto -raumenų sistemos defektai, trukdantys

 

tauratorių, elektromontuo-

kėlimas, pernešimas, stereotipiniai darbo judesiai,

 

profesinei veiklai

 

tojų, mūro montuotojų ir

dalyvaujant rankų, pečių juostos raumenims,

2.

Rankų plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai. trukdantys

 

betonuotojų, santechnikų

statinis krūvis, darbo poza, liemens palenkimai,

 

profesinei veiklai

 

M kodas 35216

judėjimo atstumas, įtampa, dėmesys, regos ir

3.

Epilepsija ir kiti sąmonės netekimai dirbant aukštyje

 

 

klausos analizatoriai, monotonija

4.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų, trukdančių profesinei veiklai

 

 

 

5.

Miopija didesnė kaip 8,0 D (esant fizinei įtampai)

 

 

 

6.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir

 

 

 

 

0,3 – kita akimi

 

 

 

7.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

 

 

 

sutrikimu

 

 

 

8.

Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos su ryškiu

 

 

 

 

kraujotakos nepakankamumu

 

 

 

9.

Vestibulinės funkcijos ryškus sutrikimas (dirbant

 

 

 

 

aukštyje)

10.

Elektromechanikų,

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Miopija didesnė nei 6,0 D

 

elektros įrenginių, radijo

plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims,

2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,8 viena ir

 

ir televizijos aparatūros

darbo poza, pasilenkimai, darbo įtampa, dėmesys,

 

0,7 – kita akimi

 

taisytojų

regos ir klausos analizatoriai, informacinių signalų

3.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

M kodas 35222

priėmimas, monotonija

4.

Plaštakos funkcijos ryškus sutrikimai, trukdantys

 

 

 

 

profesinei veiklai

11.

Kalvių, metalo apdirbimo

Aukšta temperatūra, apšvita, judrus darbas,

1.

Regėjimas be korekcijos silpnesnis kaip 0,8 viena ir

 

staklininkų, suvirintojų,

stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

 

0,7 – kita akimi (suvirintojas dirba su apsauginiais akiniais)

 

šaltkalvių

plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims,

2.

Epilepsija

 

M kodas 35232

darbo poza, liemens palenkimai, jonizuojančioji

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

spinduliuotė, aerozoliai, metalų dulkės

 

profesinei veiklai

 

 

 

4.

Lėtinės plaučių ligos su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

 

 

 

sutrikimu

12.

Automechanikų automo-

Oro temperatūra, apšvieta, judrus darbas, krovinio

1.

Miopija didesnė kaip 6,0

 

bilių kėbulų remontininkų,

kėlimas, pernešimas, stereotipiniai darbo judesiai,

2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

lengvosios pramonės

darbo poza, liemens palenkimas, judėjimo atstumas,

 

0,2 – kita akimi

 

mašinų mechanikų,

dėmesys, regos ir klausos analizatoriai, informacinių

3.

Klausos susilpnėjimas (tikrinant šnabždesiu iki 3 m)

 

žemės ūkio technikos

signalų priėmimas, monotonija

4.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

mechanikų,

 

 

profesinei veiklai

 

ryšių įrenginių

 

 

 

 

mechanikų

 

 

 

 

M kodas 35242

 

 

 

 

Lėktuvų mechaniko

 

Vadovautis aviacijos darbuotojų tikrinimo tvarka

 

13.

13.1. Baldžių, stalių

Stereotipiniai darbo judesiai, judrus darbas,

1.

Miopija didesnė nei 6,0 (esant fizinei įtampai)

 

 

krovinio kėlimas, pernešimas, statinis krūvis,

2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

 

darbo poza, liemens palenkimai, judėjimo atstumas,

 

0,2 – kita akimi

 

 

medienos dulkės, lakios medžiagos,

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

aerozoliai

 

profesinei veiklai

 

 

 

4.

Lėtinės plaučių ligos su ryškiu funkcijos sutrikimu

 

13.2. Miško ruošos ir

Vibracija, oro temperatūra, stereotipiniai darbo

5.

Cukrinis (nekompensuotas) diabetas – miško ruošos

 

medienos apdirbėjų

judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų,

 

specialistams

 

 

pečių juostos raumenims, darbo įtampa, dėmesys,

6.

Epilepsija su dažnais paroksizmais (miško ruošos

 

 

regos ir klausos analizatoriai, medienos dulkės

 

specialistams)

 

 

 

7.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų (miško ruošos specialistams)

 

 

 

 

 

 

13.3. Pynėjų iš vytelių

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei

 

 

 

plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo

veiklai

 

 

M kodas 35262

įtampa, dėmesys, regos analizatoriai

 

 

14.

Ventiliacijos, oro kondicionavimo

Judrus darbas, krovinio kėlimas, pernešimas,

1.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

sistemų

darbo poza, liemens palenkimai

 

0,2 – kita akimi

 

gamintojų

 

2.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

M kodas 35264

 

 

profesinei veiklai

15.

Avalynės gamintojų,

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Odos lėtinės ligos su dažnais paūmėjimais

 

avalynininkų

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis,

2.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

M kodas 35274

darbo poza, pasilenkimas, regos ir klausos

 

sutrikimu

 

 

analizatoriai, monotonija, cheminės medžiagos

3.

Regos korekcija mažesnė kaip 05/02

 

 

(dažai, klijai)

 

 

16.

Audėjų, audinių gamybos

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Bronchinė astma su ryškiu funkcijos sutrikimu

 

įrenginių operatorių, ver-

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis,

2.

Miopija didesnė kaip 6,0D. Regos korekcija iki 07/04

 

pėjų, verpinių gamybos

darbo poza, pasilenkimas, regos ir klausos

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai

 

įrenginių operatorių

analizatoriai, monotonija, dulkės

4.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai

 

M kodas 35274

 

 

su judesių sutrikimais, trukdančiais profesinei veiklai

 

 

 

5.

Epilepsija, dirbant su judančiais mechanizmais

 

 

 

6.

Alergija dulkėms, vilnai, sintetinėms ir kt. medžiagoms

 

 

 

7.

Klausos susilpnėjimas (šnabždesiu iki 3 m) – audėjui

17.

Mezgėjų, mezgimo maši-

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

nų operatorių, siuvėjų, su-

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis,

 

profesinei veiklai

 

kirpėjų – konstruktorių

darbo poza, pasilenkimai, judėjimo atstumas,

2.

Odos ligos su dažnais paūmėjimais

 

M kodas 35276

dėmesys, regos analizatorius, monotonija, besi-

3.

Alergija vilnai, dulkėms

 

 

kartojančios operacijos

4.

Miopija daugiau kaip 6,0 D. Regos korekcija mažesnė

 

 

 

 

kaip 07/04

 

 

 

5.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

 

 

6.

Epilepsija su dažnais paroksizmais mezgimo mašinų

 

 

 

 

operatoriams

 

 

 

7.

Klausos susilpnėjimas (tikrinant šnabždesiu iki 3 m) -

 

 

 

 

mezgimo mašinų operatoriams

18.

Plokščiosios ir ofsetinės

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai trukdantys

 

spaudos spaudėjų, tekstų

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis, darbo

 

profesinei veiklai

 

rinkėjų, archyvarų,

poza, liemens pasilenkimai, judėjimo atstumas,

2.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

knygrišių

dėmesys, regos analizatorius, monotonija, besikartojančios operacijos

 

sutrikimu

 

M kodas 35278

 

3.

Miopija daugiau kaip 6,0D

 

 

 

4.

Regos korekcija mažesnė kaip 07/04 – tekstų rinkėjui

19.

Cheminio pluošto, naftos

Cheminės medžiagos, oro temperatūra, darbo

1.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

perdirbimo, chemijos ir

poza, judėjimo atstumas, regos analizatorius

 

sutrikimu

 

naftos produktų gamybos

 

2.

Odos ligos su dažnais paūmėjimais kontaktuojant su

 

operatorių

 

 

cheminėmis medžiagomis

 

M kodas 35299

 

3.

Alergija cheminėms medžiagoms

 

 

 

4.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija mažesnė

 

 

 

 

kaip 06/03

20.

Žemės matininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, dėmesys,

 

 

 

M kodas 35402

informacinių pranešimų skaičius, regos analizatorius,

 

 

 

 

monotonija

 

 

21.

Braižytojų ir kompiuterinės

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų,

1.

Miopija didesnė kaip 6,0D

 

įrangos operatorių

plaštakų, pirštų raumenims, poza, dėmesys,

2.

Regos korekcija mažesnė kaip 05/02

 

M kodas 35406

regos analizatorius, monotonija

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

 

 

profesinei veiklai

 

 

 

4.

Binokulinio matymo sutrikimas

22.

Kelių statytojų

Oro temperatūra, judrus darbas, krovinio kėlimas,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 35416

stereotipiniai darbo judesiai, statinis krūvis, darbo

2.

Cukrinis diabetas (nekompensuotas)

 

 

poza, pasilenkimai, judėjimo atstumas, regos,

3.

Lėtinės dažnai paūmėjančios sąnarių ligos

 

 

klausos analizatoriai, dulkės, cheminės medžiagos

4.

Lėtinės dažnai paūmėjančios inkstų ligos

 

 

 

5.

Širdies kraujagyslių ligos su ryškiu kraujotakos sutrikimu

23.

Ūkininkų

Judėjimo atstumas, oro temperatūra, darbo poza,

 

 

 

M kodas 36201

judrus darbas, regos, klausos analizatorius

 

 

24.

Arklininkų

 

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 36203

 

2.

Alergija arklio šeriams

25.

Sodininkų, želdinių

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

tvarkytojų

liemens palenkimai, stereotipiniai darbo judesiai,

 

profesinei veiklai

 

M kodas 36206

krovinio kėlimas, pernešimas

2.

Polinozė

26.

Bitininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

Alergija bičių nuodams

 

 

M kodas 36249

regos analizatorius

 

 

27.

Miškininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 36262

regos analizatorius

2.

Cukrinis diabetas esant komplikacijų

28.

Žuvininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Epilepsija

 

M kodas 36272

regos analizatorius

2.

Cukrinis diabetas esant komplikacijų

29.

Namų ūkio ekonomės,

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, judrus

 

 

 

pagalbininkės, meistro,

darbas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant

 

 

 

komunalinio ūkio meistro

pečių, rankų, plaštakų, pirštų raumenims, darbo

 

 

 

M kodas 36606

poza, pasilenkimai, informacinių signalų priėmimas

 

 

 

 

regos, klausos analizatoriai

 

 

30.

Jūreivių, laivų motoristų,

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, judrus

Vadovautis jūrininkų sveikatos tikrinimo tarka

 

 

korpusų remontininkų,

darbas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant

 

 

 

suvirintojų, sistemų

pečių, rankų, plaštakų, pirštų raumenims, darbo

 

 

 

surinkėjų

poza, pasilenkimai, informacinių signalų priėmimas,

 

 

 

 

regos, klausos analizatoriai

 

 

 

Nekeleivinių laivų

Aplinkos temperatūra, darbo judesiai, dalyvaujant

Vadovautis jūrininkų sveikatos tikrinimo tvarka

 

 

jūreivių, virėjų

rankos, plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza,

 

 

 

M kodas 37004

judėjimo atstumas

 

 

31.

Lokomotyvo mašinistų,

Oro temperatūra, judrus darbas, informacinių

Vadovautis geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka

 

 

padėjėjų, keleivinių trauki-

signalų priėmimas, regos, klausos analizatoriai

 

 

 

nių vagonų palydovų,

 

 

 

 

stoties budėtojų, SCB ir

 

 

 

 

kontaktinio tinklo elektro-

 

 

 

 

montuotojų, riedmenų

 

 

 

 

vagonų remontininkų,

 

 

 

 

automotoristų, drezinų,

 

 

 

 

geležinkelio kranų mašinistų ir remontininkų

 

 

 

 

 

 

 

 

M kodas 37006

 

 

 

32.

Pašto operatorių, teletaipo,

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Klausos susilpnėjimas (tiriant šnabždesiu – iki 3m)

 

telefakso, kompiuterio

plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza, dėmesys

2.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 05/02

 

operatorių

regos ir klausos analizatoriai, informacinių

3.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

M kodas 37026

signalų priėmimas

 

ligai sparčiai progresuojant

33.

Kirpėjų, kosmetikų

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 37812

plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza, dėmesys

2.

Alergija cheminėms medžiagoms

 

 

regos analizatorius, informacinių signalų

3.

Rankų odos lėtinės ligos

 

 

priėmimas, klausos analizatorius, monotonija,

4.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 08/07

 

 

cheminės medžiagos

5.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

 

 

6.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

 

 

 

7.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų

34.

Padavėjų, barmenų, virėjų

Oro temperatūra, judrus darbas, krovinio kėlimas,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 37822

statinis krūvis, darbo poza, judėjimo atstumas,

2.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

dėmesys, informacinių signalų priėmimas, klausos

 

profesinei veiklai

 

 

analizatorius, aukšta temperatūra – virėjams

3.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 07/04

 

 

 

4.

Ryškūs kalbos defektai (padavėjui, barmenui)

 

 

 

5.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

35.

Pardavėjų ir prekių žinovų

Judrus darbas, darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Klausos susilpnėjimas (tiriant šnabždesiu -iki 3 m)

 

M kodas 37862

plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza,

2.

Centrinės nervų sistemos ar traumų padariniai su ženkliu

 

 

dėmesys, regos, klausos analizatoriai

 

judesių sutrikimu, trukdantys profesinei veiklai

 

 

 

3.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

36.

Viešbučių ir turizmo kompleksų

Judrus darbas, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

darbuotojų

dėmesys, regos, klausos, analizatoriai, darbo

 

ligai sparčiai progresuojant

 

M kodas 378872

judesiai, dalyvaujant rankos, plaštakos, pirštų

 

 

 

 

raumenims

 

 

37.

Drabužių priežiūros

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

meistrų, floristų

plaštakos, pirštų raumenims, judrus darbas,

 

profesinei veiklai

 

M kodas 37899

darbo poza, dėmesys, regos analizatorius

2.

Alergija cheminėms medžiagoms arba žiedadulkėms

 

 

 

 

 

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

5 priedas

 

SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TikrinimO TVARKA

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenys, lankantys bet kokias organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas bei dalyvaujantys varžybose, privalo reguliariai tikrintis sveikatą.

2. Sveikata tikrinama:

2.1. sportininkų, kurie sistemingai ir nuolat treniruojasi, dalyvauja sporto varžybose, – sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai, o kur jų nėra – pirminės sveikatos priežiūros įstaigos bendrosios praktikos gydytojas (BPG) ar apylinkės terapeutas, pediatras;

2.2. sportuotojų, kurie laikosi sveikos gyvensenos principų, reguliariai mankštinasi arba sportuoja savo malonumui, – BPG, apylinkės terapeutas ar pediatras. Pageidautina, kad pastarieji gydytojai turėtų minimalių sporto medicinos žinių;

2.3. Lietuvos olimpinės ir atskirų sporto šakų rinktinių narių – sporto medicinos centrų gydytojai;

2.4. neįgalieji sportininkai su amputuotomis galūnėmis, stuburo smegenų pažeidimais ar dėl cerebrinio paralyžiaus, silpnaregiai ar kurtieji tikrinami bendra tvarka. Papildomai jiems, išskyrus kurčiuosius, turi būti nustatoma medicininė ir funkcinė klasifikacija pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 11 22 įsakymą Nr. 598 „Dėl sportuojančių asmenų su negalia medicininio ištyrimo“ (Žin., 1996, Nr. 115-2684) bei metodinėmis rekomendacijomis „Neįgaliųjų žmonių sporto organizacijos. Neįgaliųjų sportininkų medicininė ir funkcinė klasifikacija“.

Medicininei ir funkcinei klasifikacijai tinkamai atlikti neįgaliuosius patartina siųsti į sporto medicinos centrus.

3. Sportininkų ir sportuotojų sveikatą tikrinantis BPG, apylinkės terapeutas ar pediatras:

3.1. įvertina tiriamo asmens tyrimus;

3.2. įvertina tiriamojo sveikatos bei funkcinę būkles;

3.3. nustato fizinį išsivystymą, sveikatos potencialo rodiklius, organizmo adaptaciją pasirinktai sportinei veiklai bei fiziniams krūviams;

3.4. nukreipia, esant indikacijų, pas kitus specialistus, tarp jų ir sporto medicinos, konsultuotis ir tirtis;

3.5. daro išvadą apie tiriamojo asmens galimybes lankyti pasirinktos sportinės veiklos pratybas ir dalyvauti varžybose („sveikas“, „gali dalyvauti pasirinktos sporto šakos treniruotėse ir varžybose“), teikia atitinkamas rekomendacijas dėl fizinio krūvio, intensyvumo, traumų profilaktikos, nurodo pakartotinio pasitikrinimo datą.

4. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi į sportuojančio asmens sveikatos tikrinimo kortelę F Nr. 061/a bei pažymimi asmens sveikatos istorijoje F Nr. 025a ir vaiko sveikatos raidos istorijoje F Nr. 025-112a.

5. Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais BPG, apylinkės terapeutas, pediatras siunčia sportuojančius asmenis į artimiausius sporto medicinos centrus.

6. Už sportininkų treniravimąsi ir dalyvavimą sporto varžybose be gydytojo leidimo atsako treneriai, varžybų vyr. teisėjai.

 

II. KONTRAINDIKACIJOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO UŽSIĖMIMAmS

 

7. Ūmios infekcinės ligos.

8. Lėtinės ligos paūmėjimo periodu.

9. Endogeniniai psichikos sutrikimai.

10. Centrinės nervų sistemos organinės ligos: epilepsija su dažnais paroksizmais, neuroraumeninės, demielinizuojančios, degeneracinės ligos, po hemoraginių smegenų kraujotakos sutrikimų, vertebrogeninės ligos sporto šakoms, susijusioms su stuburo apkrovimu.

11. Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligos: įvairios etiologijos deformuojamieji poliartritai, pasireiškiantys žymiais sąnarių funkcijos sutrikimais ar skausmais.

12. Kvėpavimo sistemos ligos: bronchinė astma su dažnais, sunkiais ir ilgais priepuoliais, dažnai paūmėjantis lėtinis pūlingas ar su bronchospazminiu komponentu bronchitas, dažnos pneumonijos.

13. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos: širdies ydos, širdies vožtuvų prolapsai su ryškiu hemodinamikos sutrikimu, kardiomiopatijos (hipertrofinės, diliatacinės), širdies ir aortos aneurizmos, sunkūs ritmo, laidumo sutrikimai, dažnos ekstrasistolės, paroksizminė tachikardija, virpamoji aritmija, WPW bei Morgan-Adam-Stokso sindromai, Hiso pluošto kojyčių pilnos blokados, įtampos stenokardija, ankstyvas poinfarktinis periodas, sunkios eigos, nekoreguojama arterinė hipertenzija.

14. Būklė po širdies įgimtų ar įgytų ligų operacijų (sprendžiama individualiai).

15. Inkstų ir šlapimo takų sistemos lėtinės ligos su inkstų funkcijos nepakankamumu.

16. Virškinamojo trakto ligos: dažnai recidyvuojanti arba komplikuota opaligė, kepenų cirozė, lėtinis aktyvus hepatitas, lėtinis cholangitas su kepenų funkcijos nepakankamumu.

17. Endokrininės sistemos ligos: subkompensuotos ir dekompensuotos eigos cukrinis diabetas, hipotirozė, tirotoksikozė, necukrinis diabetas.

18. Medžiagų apykaitos sutrikimai esant komplikacijų, tarp jų: podagra paūmėjimo metu, endogeninės kilmės nutukimas.

19. Dažnai pasikartojančios odos ligos, norint užsiimti sporto šakomis, susijusiomis su uždarais vandens telkiniais.

20. Onkohematologinės ligos.

21. Krešėjimo sistemos sutrikimai.

22. Ryški trumparegystė, anamnezėje – tinklainės atšoka, norint užsiimti sporto šakomis, susijusiomis su fizine įtampa.

 

III. SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS

 

Sportininkai

Tikrinimų periodiškumas

Tikrinantys specialistai

Tyrimai

Pastabos

Pirminio lygio

Antrinio lygio

1. Reguliariai sportuojantys asmenys, lankantys treniruotes ir dalyvaujantys varžybose (sporto mokyklų, centrų auklėtiniai, sporto klubų nariai)

1 kartą

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

- ūgio, kūno svorio matavimas

kiekvienos apžiūros metu

per

praktikos

ir kiti specialistai –

- regėjimo aštrumo tyrimas

kiekvienos apžiūros metu

4 – 6 mėn.

gydytojas

pagal indikacijas

- plaučių funkcijos mėginiai

kiekvienos apžiūros metu

 

 

 

- bendras kraujo tyrimas

esant indikacijų

 

Terapeutas,

Otorinolaringologas,

- šlapimo tyrimas

kartą per metus

 

(pediatras),

oftalmologas,

- EKG ramybėje arba su fizine

kartą per metus

 

 

chirurgas

neurologas (pirmą kartą);

apkrova (ergometrija)

 

 

 

 

sporto medicinos gydyto-

- krūtinės ląstos rentgenologiniai tyrimai

esant indikacijų

 

 

 

jas ir kiti specialistai –

- testavimas dozuota fizine apkrova:

kiekvienos apžiūros metu

 

 

 

pagal indikacijas

20 pritūpimų vietoje per 30 sek.;

pirmą kartą atvykus

 

 

 

 

15 sek. maksimalus bėgimas

 

 

 

 

 

vietoje aukštai keliant kelius -

 

 

 

 

 

ugdantiems jėgos ir greičio savybes;

 

 

 

 

 

2 min. bėgimas vietoje (180 žingsnių

kiekvienos kitos apžiūros metu

 

 

 

 

per min.) – ugdantiems ištvermę

 

2. Bokso, kikbokso, pankrationo, tailando bokso,

1 kartą

Bendrosios

Oftalmologas, kiti specialistai

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti 1 skiltyje

 

per

praktikos

(sporto medicinos

Galimi papildomi tyrimai (kaukolės

pareikalavus Sporto federacijai

karatė, taekvondo, jėgos

4 mėn.

gydytojas,

gydytojas neurologas,

rentgenologinis, encefalograma ir kiti)

 

trikovės, kultūrizmo,

 

 

otorinolaringologas) -

 

 

sunkiosios atletikos

 

 

pagal indikacijas

 

 

sporto šakų

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Oftalmologas, neurologas,

 

 

 

 

(pediatras),

otorinolaringologas,

 

 

 

 

chirurgas

pagal indikacijas – sporto

 

 

 

 

 

medicinos gydytojas

 

 

Bokso, kikbokso, pankra-

Prieš

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

Bendra gydytojo apžiūra

 

tiono, tailando bokso,

kiekvienas varžybas

praktikos

kiti specialistai

Tyrimai tik pagal indikacijas

 

taekvondo sporto šakų

gydytojas

(otorinolaringologas,

 

 

 

 

oftalmologas, neurologas) -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos gydytojas, otorinolaringologas,

 

 

 

 

(pediatras),

 

 

 

 

chirurgas

oftalmologas, neurologas -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

 

3. Triatlono, labai ilgų

1 kartą

Bendrosios

Sporto medicinos

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti

 

nuotolių (maratono -

per

praktikos

gydytojas,

1 skiltyje

 

42,125 km ir ilgesnių)

4 mėn.

gydytojas

kardiologas ir kiti specialistai – pagal indikacijas

 

 

bėgikai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos

 

 

 

 

 

gydytojas, kardiologas ir

 

 

 

 

 

kiti specialistai – pagal

 

 

 

 

 

indikacijas

 

 

Triatlono, labai ilgų

Prieš

Bendrosios

Sporto medicinos

Bendra gydytojo apžiūra,

 

nuotolių (maratono -

kiekvienas

praktikos

gydytojas

EKG su fizine apkrova

 

42,125 km ir ilgesnių)

varžybas

gydytojas

 

 

 

bėgikai

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos

 

 

 

 

 

gydytojas

 

 

4. Povandeninio

 

1 kartą

Bendrosios

Sporto medicinos gydy-

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti

plaukimo

per

praktikos

tojas ir kiti specialistai

1 skiltyje, papildomai – ortostatinis

 

 

4 mėn.

gydytojas

(oftalmologas, neurologas

mėginys, Štangė kvėpavimo

 

 

 

 

otorinolaringologas) –

sulaikymo arba Serkino mėginiai

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

kiekvieno tyrimo metu

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas,

Sporto medicinos

 

 

 

 

chirurgas

gydytojas, oftalmologas,

 

 

 

 

 

neurologas, otorinolaringologas

 

 

 

 

 

-pagal indikacijas

 

 

Povandeninio plaukimo

Prieš

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

Bendra gydytojo apžiūra, papildomai -

 

 

kiekvienas

praktikos

ir kiti specialistai (oftalmologas, neurologas,

ortostatinis mėginys, Štangė kvėpavimo

 

 

varžybas

gydytojas

sulaikymo arba Serkino mėginiai

 

 

 

 

otorinolaringologas) -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas,

Sporto medicinos gydyto-

 

 

 

 

chirurgas

jas – pagal indikacijas,

 

 

 

 

 

oftalmologas, neurologas,

 

 

 

 

 

otorinolaringologas

 

 

5. Neįgalieji sportininkai,

1 kartą

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti

Sveikatos apsaugos ministerijos

aklųjų sportininkų

per

praktikos

ir kiti specialistai

1 skiltyje.

1996 11 22 įsakymas Nr. 598 „Dėl

(bėgikų) „lyderiai“

6 mėn.

gydytojas

(neurologas) – pagal

Ūgis ir kūno svoris matuojamas

sportuojančių asmenų su negalia

 

 

 

indikacijas

be protezų.

medicininio ištyrimo“ (Žin., 1996,

 

 

 

 

Testavimas dozuota fizine apkrova

Nr. 115-2684);

 

 

Terapeutas,

Sporto medicinos gydytotojas

neatliekamas.

metodinės rekomendacijos „Neįgaliųjų

 

 

chirurgas

ir kiti specialistai

EKG tik ramybės būsenoje.

žmonių sporto organizacijos. Neįgaliųjų

 

 

 

(neurologas) – pagal

Papildomai jiems būtina nustatyti

sportininkų medicininė ir funkcinė

 

 

 

indikacijas

medicininę ir funkcinę klasifikaciją

klasifikacija“

6. Techninių sporto šakų

1 kartą

Bendrosios

Kiti specialistai –

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti 1 skiltyje

 

 

per

praktikos

pagal indikacijas

 

 

 

6 mėn.

gydytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas,

Kiti specialistai -

 

 

 

 

chirurgas

pagal indikacijas

 

 

7. Aviacijos sporto

Žiūrėti šio įsakymo priedą „Aviacijos darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka“

 

 

 

 

8. Lietuvos olimpinės

Kartą per

 

Sporto medicinos gydytojas,

Išsamesni tyrimai – pagal patvirtintą LTOK

Kas 2 – 3 mėn. atliekami papildomi tyrimai

rinktinės nariai

6 mėn.

 

neurologas,

Medicinos tarnybos ir Lietuvos sporti-

 

 

 

 

otorinolaringologas,

ninkų rengimo tarybos programą,

 

 

 

 

oftalmologas,

echoskopija,

 

 

 

 

traumatologas,

audiometrija;

pagal indikacijas

 

 

 

odontologas,

stuburo, kaukolės rentgenologiniai

 

 

 

 

ginekologas – kiekvieno

tyrimai – pagal indikacijas

 

 

 

 

tyrimo metu,

 

 

 

 

 

kiti specialistai – pagal

 

 

 

 

 

indikacijas

 

 

9. Lietuvos sporto

Kartą per

 

Sporto medicinos

Išsamesni tyrimai atliekami pagal atskiras

Kas 2 – 3 mėn. atliekami papildomi tyrimai

rinktinių nariai

6 mėn.

 

gydytojas,

tyrimo programas, sudarytas sportininkams

 

 

 

 

neurologas,

ugdantiems greičio, jėgos, greičio-

 

 

 

 

otorinolaringologas,

jėgos, ištvermės, ištvermės-jėgos savybes

 

 

 

 

oftalmologas,

 

 

 

 

 

traumatologas,

 

 

 

 

 

odontologas

 

 

 

 

 

ginekologas – kiekvieno

 

 

 

 

 

tyrimo metu,

 

 

 

 

 

kiti specialistai – pagal

 

 

 

 

 

indikacijas

 

 

10. Sporto teisėjai, treneriai

Ne rečiau

Bendrosios

Sporto medicinos

- ūgio, kūno svorio matavimas,

 

 

kaip 1 kartą

praktikos

gydytojas ir kiti

- regėjimo aštrumo tyrimas,

 

 

per metus

gydytojas

specialistai -

- plaučių funkcijos mėginiai,

 

 

 

 

pagal indikacijas

- bendras kraujo tyrimas,

 

 

 

 

 

- šlapimo tyrimas,

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos gydytojas

- EKG su fizine apkrova,

 

 

 

 

ir kiti specialistai -

- testavimas dozuota fizine apkrova:

 

 

 

 

pagal indikacijas

20 pritūpimų vietoje per 30 sek.,

 

 

 

 

 

rentgenologiniai tyrimai -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

11. Sportuotojai

kartą per

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti 1 skiltyje

 

 

6 mėn.

praktikos

ir kiti specialistai -

 

 

 

 

gydytojas

pagal indikacijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos gydytotopjas

 

 

 

 

 

ir kiti specialistai -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

 

______________

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

6 priedas

 

NEINFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS TVARKA (ATLIEKA BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAS, JO NESANT – PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANTI GYDYTOJŲ KOMANDA)

 

Eil. Nr.

Atliekami tyrimai

Tikrinimų dažnis pagal amžiaus grupes

iki 18 metų

19-40 m.

41-65 m.

nuo 65 metų

1.

Odos ir matomų

1 kartą per 2 metus, jei

1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos

1 kartą per 2 metus, jei nėra

1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos

 

gleivinių apžiūra

nėra rizikos veiksnių,

veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus

rizikos veiksnių, jei yra – 2 kar-

veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus

 

 

jei yra – 2 kartus per metus

 

tus per metus

 

2.

Burnos apžiūra

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

3.

Periferinių limfmazgių

Kiekvieno profilaktinio

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu

 

apčiuopa

tikrinimo metu

metu

metu

 

4.

Krūtų apžiūra ir

1 kartą per 2 metus

Nuo 35 metų 1 kartą per metus

Nuo 40 metų bei prieš

Atsižvelgiant į rizikos veiksnius ir

 

apčiuopa

 

 

pakaitinę hormonų terapiją –

indikacijas.

 

 

 

 

mamografija (pagal onkolo-

Jei yra rizikos faktoriai – 1 kartą

 

 

 

 

ginių ligų profilaktikos

per metus

 

 

 

 

programą).

 

 

 

 

 

Jei yra rizikos faktoriai -

 

 

 

 

 

1 kartą per metus

 

5.

Ginekologinė apžiūra

Esant indikacijų

Nuo 20 m. 1 kartą per metus, esant

1 kartą per metus, esant

1 kartą per metus, esant indikacijų -

 

 

 

indikacijų – profilaktinis citologinis

indikacijų – diagnostinis cito-

diagnostinis citologinis tyrimas

 

 

 

tyrimas

loginis tyrimas

 

6.

Digitalinis tiesiosios

Esant indikacijų

1 kartą per 2 metus

41-50 m. – 1 kartą per 2 metus,

1 kartą per metus

 

žarnos tyrimas

 

 

nuo 50 m. – 1 kartą per metus

 

7.

Plaučių rentgenologi-

Esant indikacijų, 1 kartą per

Esant indikacijų, 1 kartą per

Esant indikacijų, 1 kartą per

Esant indikacijų, 1 kartą per metus,

 

nis ištyrimas

metus, jeigu yra kontaktuojama

metus, jeigu yra kontaktuojama

metus, jeigu yra kontaktuojama

jeigu yra kontaktuojama su

 

 

su sergančiais aktyvia

su sergančiais aktyvia tuberkulioze,

su sergančiais aktyvia tuber-

sergančiais aktyvia tuberkulioze,

 

 

tuberkulioze, ŽIV nešiotojams

ŽIV nešiotojams bei sergantiems

kulioze, ŽIV nešiotojams bei

ŽIV nešiotojams bei sergantiems

 

 

bei sergantiems AIDS

AIDS

sergantiems AIDS

AIDS

8.

Svorio, ūgio

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

 

matavimas

 

 

 

 

 

Esant antsvoriui

2 kartus per metus

2 kartus per metus

2 kartus per metus

2 kartus per metus

9.

EKG

Esant indikacijų

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

10.

Arterinis kraujospūdis

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

11.

Regėjimo aštrumas

1 kartą per metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

12.

Klausos aštrumas

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

13.

Akispūdis

Pagal parodymus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

14.

Bendras kraujo tyrimas

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

15.

Bendras šlapimo tyrimas

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

16.

Gliukozės kiekis kraujyje

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

17.

Cholesterolis

Esant indikacijų

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d.

įsakymu Nr. V-973

7 priedas

 

VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.

2. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos apraše (toliau – Aprašas) vartojamos sąvokos:

2.1. Transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Ši sąvoka taip pat apima traktorius, savaeiges mašinas ir eismui ne keliais skirtas transporto priemones.

2.2. Transporto priemonių vairuotojai, kurių kategorijos ir minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti, nurodyti 2 lentelėje, skirstomi į dvi grupes:

2.2.1. 1 grupė – AM, A1, A B1, B ir BE kategorijų transporto priemonių vairuotojai;

2.2.2. 2 grupė – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų transporto priemonių vairuotojai.

3. Šio aprašo nuostatos, skirtos 2 grupės vairuotojams, yra taikomos B kategorijos transporto priemonių vairuotojams, naudojantiems vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ir pan.), bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

4. Asmenys, siekiantys mokytis vairuoti ir pirmą kartą įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones (įgyti pirmąjį vairuotojo pažymėjimą), (toliau – kandidatai), arba vairuotojai, norintys atnaujinti vairuotojo pažymėjimą, priskiriami prie tos grupės, kuriai jie priklausys, kai jiems bus išduotas pirmasis ar atnaujintas vairuotojo pažymėjimas.

5. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) (toliau – Saugaus eismo įstatymas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos priežiūrą, apibrėžtas sąvokas.

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA

 

6. Visi kandidatai bei 1 ir 2 grupės ir joms prilyginti vairuotojai privalo tikrintis sveikatą prieš įgydami šią teisę bei vėliau periodiškai šiame Apraše nustatyta tvarka.

7. Vairuotojų sveikatos tikrinimas atliekamas įstaigoje, turinčioje licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Transporto priemonių vairuotojų sveikatos tikrinimo mastas ir periodiškumas nurodyti 1 lentelėje.

9. Kandidatai ir vairuotojai prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo Vairuotojo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną) (4 lentelė).

10. Kandidatų ir vairuotojų sveikatą tikrina šeimos gydytojas arba vidaus / vaikų ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – SPĮ), kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs. Šie gydytojai paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, vadovaudamiesi šiuo įsakymu, bei atsako už sveikatos tikrinimo kokybę:

10.1. Šeimos gydytojas arba vidaus / vaikų ligų gydytojas, tikrinimo metu nustatęs, kad tikrinamas pacientas dėl medicininių priežasčių negali vairuoti visų kategorijų transporto priemonių, tikrinimo netęsia ir tikrinimo duomenis ir išvadas įrašo į Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (toliau – F Nr. 025/a), pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

10.2. Pacientų, kurių sveikata tikrinama SPĮ, prie kurios jie prisirašę, psichikos sveikatą tikrina šią sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras. Vaikų psichikos sveikatą tikrina gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, o jeigu jis psichikos sveikatos centre nedirba – gydytojas psichiatras.

11. Medicinos dokumentų išrašas pagal F 025/a, F 003/a (toliau – forma F Nr. 027/a) išduodamas tuo atveju, jei pacientas vyksta tikrintis sveikatos būklės į kitą asmens SPĮ (kurioje jis neprisirašęs) arba kai jis siunčiamas tikrintis pas kitų reikiamų profesinių kvalifikacijų gydytojus.

12. Pacientai, norintys tikrintis sveikatą SPĮ, kurioje prisirašė:

12.1. nurodo, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti, ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

12.2. pateikia vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai);

12.3. pateikia Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F 048/a) – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį. Tikrinant 2 grupės kategorijų transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vadovaujamasi ir Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarka (13 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), o tikrinant vairuotojų, kurių darbas susijęs su keleivių vežimu (autobusų, mikroautobusų ir kt.), sveikatą, vadovaujamasi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimu „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 73-3127).

13. Pacientai, norintys tikrintis sveikatą SPĮ, kurioje jie neprisirašę, nurodo, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti, ir pateikia 12 p. nurodytus dokumentus bei F Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus / vaikų gydytojo, prie kurio yra prisirašęs, ir F Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro / vaikų ir paauglių psichiatro.

14. Neįgalieji, turintys išreikštų lokomotorinių sutrikimų, pateikia profesinių dirbtuvių (licencijuotų protezavimo įmonių) pažymą apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo.

15. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tikrinimo tvarka nurodyta Aprašo 1 lentelės 4 dalyje.

16. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (toliau – F Nr. 083-1/a).

17. Vairuotojo, turinčio galiojančią F Nr. 083-1/a, sveikata gali būti tikrinama anksčiau, siunčiant policijai, darbovietės administracijai, nurodžius priešlaikinio tikrinimo priežastį arba asmeniui pageidaujant.

18. Tikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, kokias transporto priemones ir kokiomis sąlygomis nurodant Bendrijoje taikomų apribojimų dėl medicininių priežasčių kodą (5 lentelė) (toliau – apribojimai) asmuo gali vairuoti, šeimos ar vidaus / vaikų ligų ir kiti tikrinantys gydytojai įrašo į F Nr. 025/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

19. Galutinę išvadą į F Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu asmuo, įgaliotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu (komisijos pirmininkas).

20. Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į F Nr. 083-1/a ir patvirtinama komisijos pirmininko ir sekretoriaus parašais bei asmeniniais spaudais, Vairuotojų sveikatos tikrinimo arba gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) antspaudu arba SPĮ įstaigos antspaudu. F Nr. 083-1/a atiduodama pacientui.

21. Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į F Nr. 048/a, įsidarbinant – ir į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (toliau – F Nr. 047/a).

22. Išvada apie tinkamumą vairuoti transporto priemones (nurodant kategoriją (-as) daroma, atsižvelgiant į šio Aprašo 3 lentelėje „Minimalios fizinio ir psichikos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę“ išvardytas ligas ir sveikatos problemas, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones, bei 5 lentelėje išvardytus apribojimus dėl medicininių priežasčių.

23. Sveikatos tikrinimo duomenys registruojami sveikatos tikrinimo žurnale (ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas) (toliau – F Nr. 074/a) ir patvirtinami sekretoriaus vardiniu spaudu ir parašu.

24. Mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius, moksleiviams, jaunesniems negu nurodyta šio Aprašo 2 lentelėje „Transporto priemonių kategorijos, minimalus vairuotojų amžius“, išduodama Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo – F Nr. 083-1/a.

25. Pažyma F Nr. 083-1/a gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienais metais jaunesniems nei nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

26. Apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės vairuoti negali, per 5 darbo dienas reikia raštu informuoti policijos komisariatą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą, nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą.

27. Jei laminuojama, pažyma gali būti perpus mažesnė (10,5 cm x 14,8 cm). Medicininėje pažymoje įrašai turi būti įskaitomi, negalima jų taisyti.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Atlikus profilaktinį sveikatos tikrinimą F Nr. 086/a ir (arba) F Nr. 083-1/a išduodama pacientui, kuris pats ją pateikia mokymo įstaigai arba įstaigai, išduodančiai ar grąžinančiai vairuotojo pažymėjimą arba pratęsiančiai jo galiojimą (valstybės įmonei „Regitra“, policijos įstaigai).

29. Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais apie tinkamumą vairuoti sprendžia Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija arba SPĮ GKK.

30. Pacientas, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį SPĮ vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

 

 

 

 

1 lentelė

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO MASTAS IR PERIODIŠKUMAS

 

Tikrinamieji: kandidatai ir vairuotojai

Tikrinimų periodiškumas

Tikrina specialistai

Ištyrimas

Pirminio lygio

Antrinio lygio

1. 1 grupės:

 

Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

Oftalmologas, tikrinant kandidatą į vairuotojus pirmą kartą vėliau periodiškai – jei siunčia šeimos gydytojas

Regėjimo aštrumo,

Akipločio (regėjimo lauko),

Regėjimo prieblandoje (adaptacijos tamsai),

Akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.),

Spalvinio jutimo (įsigyjant vairuotojo pažymėjimą),

Klausos – šnabždesiu abipus,

Vestibulinės funkcijos tyrimai,

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas (asmeniui pageidaujant), EKG,

Psichologinės atrankos, reakcijos ir kiti tyrimai (gydytojui skyrus)

1.1. asmenys iki 55 metų

1 kartą per 10 metų

1.2. asmenys nuo 56 iki 69 metų

1 kartą per 5 metus

vidaus/vaikų ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

1.3. asmenys nuo 70 iki 79 metų

1 kartą per 2 metus

Oftalmologas, otorinolaringologas, neurologas

1.4. asmenys nuo 80 metų

1 kartą per 1 metus

2. 2 grupės vairuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje):

 

Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

Oftalmologas,

Regėjimo aštrumo,

Akipločio (regėjimo lauko),

Akispūdžio (asmenims nuo 40 m.),

Adaptacijos tamsai (įsidarbinant),

Spalvinio jutimo (įsigyjant vairuotojo pažymėjimą įsidarbinant), Klausos – šnabždesiu abipus, audiograma,

Vestibulinės funkcijos tyrimai,

Krūtinės ląstos rentgenograma – jei nėra atlikta per dvejus metus, EKG, psichologinės atrankos, reakcijos ir kiti tyrimai (gydytojui skyrus)

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas (asmeniui pageidaujant)

Kiti tyrimai ir konsultacijos atliekami vadovaujantis Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarka (13 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.

2.1. automobilių ir vikšrinių kranų kranininkai

1 kartą per 2 metus

2.2. dirbantieji kitomis kenksmingomis sveikatai sąlygomis (triukšmas, vibracija, oro ir darbo aplinkos temperatūra, kiti veiksniai)

vidaus ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

Oftalmologas, otorinolaringo-logas, neurologas

3. Vairuotojai, dirbantys sąlygomis, kai yra padidinta grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei:

1 kartą per 2 metus

Šeimos gydytojas, psichiatras

(pagal pasirinktą SPĮ)

Oftalmologas, otorinolaringologas neurologas

Regėjimo aštrumo

Akipločio (regėjimo lauko)

Akispūdžio (asmenims nuo 40 m.)

Adaptacijos tamsai (įsidarbinant)

Spalvinio jutimo (įsigyjant vairuotojo pažymėjimą įsidarbinant), Klausos – šnabždesiu abipus,

Audiograma – esant indikacijų, Vestibulinės funkcijos tyrimai,

Krūtinės ląstos rentgenograma – jei nėra atlikta per dvejus metus, EKG, psichologinės atrankos ir kiti tyrimai (gydytojui skyrus),

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas (asmeniui pageidaujant)

Kiti tyrimai ir konsultacijos atliekami vadovaujantis Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarka (13 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.

3.1. automobilių, skirtų keleiviams vežti – autobusų, mikroautobusų, autofurgonų su krovinių automobilių važiuokle ir turinčių daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas, be vairuotojo, vairuotojai;

3.2. automobilių, skirtų kroviniams vežti, šių transporto priemonių su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, jų kategorijoms priskiriamų vilkikų, vairuotojai;

3.3. B kategorijos transporto priemonių ir naudojantys vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai, ir pan.);

3.4. motorinių transporto priemonių (troleibuso – T) vairuotojai.

4. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

vidaus ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

neurologas,

oftalmologas,

otorinolaringologas

5. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, nenumatyti 4 punkte:

 

Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

Oftalmologas, otorinolaringologas, neurologas

Regėjimo aštrumo,

Akipločio (regėjimo lauko),

Akispūdžio (asmenims nuo 40 m.),

Adaptacijos tamsai (įsidarbinant)

Spalvinio jutimo (įsigyjant vairuotojo pažymėjimą įsidarbinant),

Klausos – šnabždesiu abipus,

Audiograma,

Vestibulinės funkcijos tyrimai,

Krūtinės ląstos rentgenograma – jei nėra atlikta per dvejus metus, EKG,

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas (asmeniui pageidaujant)

5.1. asmenys iki 59 metų amžiaus

1 kartą per 5 metus

vidaus ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas

5.2. asmenys nuo 60 iki 70 metų amžiaus

1 kartą per 2 metus

5.3. asmenys nuo 70 metų amžiaus

1 kartą per 1 metus

 

 

Papildyta lentele:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

Lentelės pakeitimai:

Nr. V-1072, 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

 

2 lentelė

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJOS, MINIMALUS VAIRUOTOJŲ AMŽIUS

 

Transporto priemonių kategorija

Pagrindiniai duomenys

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti

AM

Mopedai ir lengvieji keturračiai motociklai

15 metų

A1

Motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3 ir jų galia neviršija 11 kW

16 metų

A

Motociklai su šonine priekaba arba be jos

18 metų (teisė vairuoti motociklus, kurių galia didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir svorio santykis viršija 0,16 kW/kg, suteikiama tik turint ne trumpesnį kaip dvejų metų motociklų su žemesnėmis charakteristikomis vairavimo patirtį) arba 21 metai

B1

Triračiai ar keturračiai motociklai

16 metų

B

Automobiliai, kurių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie turi ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausia leidžiama masė turi būti ne didesnė kaip 3 500 kg, o priekabos didžiausia leidžiama masė turi būti ne didesnė už automobilio masę be krovinio

18 metų

BE

B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai

18 metų

Cl

Automobiliai, kurie nepriskiriami Dl ir D kategorijoms ir kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg

18 metų

C1E

Cl kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai; šių junginių didžiausia leidžiama masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg, o priekabos didžiausia leidžiama masė ne didesnė už automobilio masę be krovinio

18 metų

C

Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 3 500 kg; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg

18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius) arba 21 metai

CE

C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai

18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius) arba 21 metai

D1

Automobiliai, skirti vežti keleivius ir turintys daugiau kaip aštuonias, bet ne daugiau kaip šešiolika sėdimų vietų be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg

18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius) arba 21 metai

D1E

Dl kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai; šių junginių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 12 000 kg bei priekabos didžiausia leidžiama masė ne didesnė už automobilio masę be krovinio ir ji nenaudojama keleiviams vežti

18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius) arba 21 metai

D

Automobiliai, skirti vežti keleivius ir turintys daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg

18 metų (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, ir tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius), 21 metai (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, arba tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius) arba 23 metai

DE

D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai

18 metų (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, ir tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius), 21 metai (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, arba tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius) arba 23 metai

T

Troleibusai, tai yra nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros šaltiniu

21 metai

TR 1 kategorijos traktoriai

iki 60 kW variklio galios traktoriai

16 metų

TR 2 kategorijos traktoriai ir savaeigės mašinos

60 kW arba didesnės variklio galios traktoriai ir savaeigės mašinos

18 metų

 

Papildyta lentele:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

 

3 lentelė

 

MINIMALIOS FIZINIO IR PSICHIKOS TINKAMUMO NORMOS, TAIKOMOS ASMENIMS, VAIRUOJANTIEMS VARIKLIO VAROMĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ

 

Eil. Nr.

Minimalios fizinio ir psichikos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę

(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)

Transporto priemonių kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų(žr. 5 lent.) kodai

1 grupė

2 grupė

1

2

3

4

1.

REGĖJIMAS

Visi kandidatai į vairuotojus patikrinami gydytojo oftalmologo, siekiant užtikrinti, kad jų regėjimas yra pakankamai aštrus variklio varomoms transporto priemonėms vairuoti. Patikrinimo metu dėmesys kreipiamas ypač į regėjimo aštrumą regėjimo lauką regėjimą prieblandoje bei progresuojančias akių ligas. Šiame priede intraokuliniai lęšiai nelaikomi korekciniais lęšiais.

1 grupė:

1. Kandidatų vairuotojo pažymėjimui gauti arba tokiam pažymėjimui atnaujinti binokuliarinio regėjimo aštrumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, žiūrint abiem akimis turi būti ne mažesnis kaip 0,5. Vairuotojo pažymėjimas neišduodamas ar neatnaujinamas, jei medicininio patikrinimo metu paaiškėja, jog regėjimo horizontalus laukas mažesnis kaip 120°, išskyrus atskirus atvejus, pripažintus leistinais medikų ar praktinio egzamino metu, arba jei asmuo skundžiasi bet kokiu kitu akių sutrikimu, kuris keltų pavojų saugiam vairavimui. Jei nustatoma ar konstatuojama progresuojanti akių liga, vairuotojo pažymėjimas gali būti išduotas ar atnaujintas reikalaujant, kad kandidatas į vairuotojus būtų reguliariai tikrinamas gydytojo oftalmologo.

2. Kandidatų vairuotojo pažymėjimui gauti arba atnaujinti, visai nematančių viena akimi arba matančių tik viena akimi, pavyzdžiui, sergant diplopija, regėjimo aštrumas privalo būti, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, ne mažesnis kaip 0,6. Gydytojas oftalmologas privalo patvirtinti, jog tokia monokuliarinio regėjimo būklė tęsiasi pakankamai ilgai, kad prie jos būtų galima prisitaikyti ir kad tos akies regėjimo laukas yra normalus.

2 grupė:

6.3. Kandidatų vairuotojo pažymėjimui gauti arba tokiam pažymėjimui atnaujinti sveikesnės akies regėjimo aštrumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, privalo būti ne mažesnis kaip 0,8, o silpnesnės akies – ne mažesnis kaip 0,5. Jei korekciniai lęšiai naudojami tam, kad regėjimo aštrumas būtų 0,8 ir 0,5, regėjimo aštrumas kiekviena akimi be korekcinių lęšių privalo būti 0,05 arba minimalus regėjimo aštrumas (0,8 ir 0,5) privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius ar minus aštuonios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius (nekoreguotas regėjimas = 0,05). Korekcija turi būti gerai toleruojama. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami tiems kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami tiems vairuotojams, kurių binokuliarinis regėjimo laukas nėra normalus arba kurie serga diplopija.

 

 

1.1.

Akies dangalų lėtinės ligos su regėjimo funkcijos sutrikimu, stabilūs vokų ir jų gleivinės pakitimai, vokų raumenų parezės, trukdantys regėjimui arba ribojantys akies obuolio judesius: H02.0–H02.5, Q10.0–Q10.3

PASTABA:

Jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, vairuoti leidžiama

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

1.2.

Lėtinės ašarų maišelio ligos, fistulės, taip pat neišgydomas ašarojimas: H04.2, H04.4, H04.5, H04.6

PASTABA:

Jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, vairuoti leidžiama

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

1.3.

Diplopija ir žvairumas: H49–H50

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

1.4.

Regėjimo susilpnėjimas dėl nuolatinio šviesos laužiamųjų skaidrių terpių drumstumo arba akių dugno pakitimų refrakcijos anomalijų ir kitų organinio pobūdžio priežasčių: H 25–H 28, H30–H36

Spręsti individualiai

Su apribojimu 01.01, 01.02

Visos transporto priemonės

1.4.1.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 žiūrint abiem akimis: H54.2

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

1.4.2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi: H54.2

PASTABA:

Minimalus regėjimo aštrumas (0,8 ir 0,5) privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius ar minus aštuonios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius

_________

Visos transporto priemonės

1.4.3.

Sumažėjus akipločiui mažiau kaip 120°: H53.4

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

1.4.4.

Vienos akies aklumas (regėjimas 0,1 ir mažiau), kai kitos akies regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 ir nesumažėjus akipločiui: H54.1

PASTABA:

Išimties tvarka gydytojų komisija gali leisti vairuoti A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijos transporto priemones, traktorių, neleidžiant užsiimti transporto ūkine veikla, t. y. dirbti pagal darbo sutartis vairuotoju. Pakartotinis tikrinimas skiriamas po 1 metų

_________

Visos transporto priemonės

1.4.5.

Būklė po ragenos refrakcinių operacijų (keratotomijos, keratomilezės, keratokoaguliacijos, refrakcinės keratoplastikos):

H54.2

PASTABA:

Leidžiama vairuoti praėjus 3 mėnesiams po operacijos, kai regėjimas (su korekcija) ne silpnesnis kaip 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi (1 kategorijos vairuotojams – kai regėjimas ne silpnesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi)

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

1.5.

Dichromazijos tipo spalvų jutimo sutrikimas: H53.5

Spręsti individualiai Apribojimai 05.01

Visos transporto priemonės

1.6.

Tinklainės ir regimojo nervo ligos (pigmentinis retinitas, regimojo nervo atrofija, tinklainės atšokimas ir kt.): H30–H36, H47

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

1.7.

Glaukoma, nekompensuotas akispūdis: H40.I–H40.9, H42

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

1.8.

Glaukoma, kompensuotas akispūdis: H40.1–H40.9, H42

PASTABA:

Esant pradinei kompensuotai glaukomos stadijai, kai akies dugnas normalus, regėjimas ne silpnesnis (su korekcija) kaip 0,6 viena ir 0,2 – kita akimi, nesumažėjus akipločiui, leidžiama vairuoti A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų (be teisės dirbti pagal darbo sutartis vairuotoju) transporto priemones, rankinio valdymo (specialų) automobilį

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

2.

KLAUSA

Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduoti kandidatams į vairuotojus ar atnaujinti vairuotojams, priklausantiems 2 grupei, atsižvelgiant į gydytojo otorinolaringologo išvadas; medicininių patikrinimų metu ypač atsižvelgiama į kurtumo laipsnį.

 

 

2.1.

Klausos susilpnėjimas (vienos arba abiejų ausų), kai kalba girdima mažesniu kaip 3 m, šnabždesys – 1 m atstumu, arba abiejų ausų klausos susilpnėjimas, kai kalba girdima mažesniu kaip 2 m atstumu: H90, H91, H93.3

PASTABA:

Vairuotojų, turinčių didelį stažą, klausimas sprendžiamas individualiai

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

2.2.

Kurtumas viena ausimi ir klausos susilpnėjimas kita ausimi, kai kalba girdima mažesniu kaip 3 m atstumu arba šnabždesys – 1 m atstumu

PASTABA:

A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojams, turintiems didelį stažą individualiu sprendimu leidžiama vairuoti (be teisės dirbti pagal darbo sutartis vairuotoju)

Spręsti individualiai taikant apribojimus 02.01, 02.02

Visos transporto priemonės

2.3.

Visiškas kurtumas, kurčnebylumas: H91.3, H91.9

PASTABA:

Išimties tvarka, individualiu sprendimu, gydytojų komisija gali leisti vairuoti A; A1; A2; AM; B; B1 ir BE kategorijų (be teisės dirbti pagal darbo sutartis vairuotoju) transporto priemones, rankinio valdymo (specialų) automobilį

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

2.4.

Lėtinis vienos arba abiejų ausų uždegimas, komplikuotas cholestestomos, granuliacijų, polipų, labirinto fistulės, taip pat nesant efekto po operacijos: H66.1, H66.2, H66.3, H66.4

PASTABA:

Po chirurginio gydymo, kai rezultatai geri, nėra svaigimo ir kontraindikacijų, sprendžiama individualiai.

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

3.

ASMENYS SU JUDĖJIMO SUTRIKIMAIS

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kurie skundžiasi judėjimo sistemos negalavimais ar sutrikimais, kurie kelia pavojų saugiam variklio varomos priemonės vairavimui.

1 grupė:

1. Vairuotojo pažymėjimai, kuriems taikomi tam tikri apribojimai, prireikus gali būti išduodami fiziškai neįgaliems kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams po to, kai savo išvadą pateikia gydytojas ortopedas traumatologas arba chirurgas po fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo bei techniko, dirbančio protezinių ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose (institucijose), konsultacijos. Ši išvada turi remtis atitinkamo negalavimo ar sutrikimo medicininiu įvertinimu ir, jei būtina, praktiniu patikrinimu. Taip pat joje turi būti nurodyta, kokia automobilio modifikacija reikalinga ir ar vairuotojui reikalingas ortopedinis įrenginys, kuriuo naudojantis, kaip rodo įgūdžių ir elgsenos patikrinimas, vairavimas nekeltų pavojaus.

2. Vairuotojo pažymėjimai bet kuriam kandidatui į vairuotojus su progresuojančia negalia gali būti išduodami ar atnaujinami tik tokiu atveju, jei toks asmuo reguliariai tikrinsis sveikatą kad būtų nustatyta, ar jis dar gali visiškai saugiai vairuoti transporto priemonę.

Kai negalia neprogresuoja, vairuotojo pažymėjimas gali būti išduotas ar atnaujintas nereikalaujant reguliarios medicininės apžiūros.

2 grupė:

3. Gydytojai ir kiti specialistai, išvardinti 3.1 punkte, tinkamai įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla, kai vairuojamos prie šios grupės priskiriamos transporto priemonės.

 

 

3.1.

Rankos, kojos, plaštakos, pėdos ar abiejų plaštakų, pėdų trūkumas, žymios deformacijos su lokomotorinės funkcijos sutrikimu: Z89.1, Z 89.2, Z 89.3, Z 89.4, Z 89.5, Z 89.6, Z 89.7, Z 89.8, Z 89.9

PASTABA: Tik individualiam transportui be teisės dirbti pagal darbo sutartis vairuotoju.

A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojams turi būti nurodyta, kokia automobilio modifikacija reikalinga ir ar vairuotojui reikalingas ortopedinis įrenginys, kuriuo naudojantis vairavimas nekeltų pavojaus. Apie galimybę vairuoti rankinio valdymo ar su automatine pavarų dėže automobilį sprendžiama individualiai.

Spręsti individualiai, taikant apribojimus 03.01, 03.02 ir 05.07

Visos transporto priemonės

3.2.

Abiejų rankų trūkumas arba abiejų rankų plaštakų, pirštų kontraktūros, ankilozės, nejudrumas, trukdantys sugriebti ir išlaikyti daiktą abiejų pečių, alkūnių, riešų sąnarių ankilozės, kontraktūros (net ir fiziologiškai patogios padėties): Z89.3, M24.5, M24.6

PASTABA:

A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojams turi būti nurodytą kokia automobilio modifikacija reikalinga ir ar vairuotojui reikalingas ortopedinis įrenginys, kuriuo naudojantis, vairavimas nekeltų pavojaus. Apie galimybę vairuoti rankinio valdymo ar su automatine pavarų dėže automobilį sprendžiama individualiai.

Spręsti individualiai, taikant apribojimus 03.01, 03.02 ir 05.07

Visos transporto priemonės

4.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

Liga, dėl kurios kandidatas į vairuotojus, pateikęs prašymą pirmajam vairuotojo pažymėjimui gauti, ar vairuotojas, pateikęs prašymą pažymėjimui atnaujinti, gali patirti staigų širdies ar kraujagyslių sistemos sutrikimą dėl kurio staiga sutrinka cerebralinės funkcijos, kelia pavojų kelių eismo saugumui. 1 grupė:

1. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kurie serga sunkia aritmija.

2. Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams su širdies stimuliatoriumi, pateikus gydytojo kardiologo išvadą ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras.

3. Išduoti ar neišduoti vairuotojo pažymėjimą kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie skundžiasi nenormaliu arteriniu kraujospūdžiu, sprendžiama remiantis kitais apžiūros rezultatais, atsižvelgiant į galimas komplikacijas ir pavojų, kurį jos galėtų sukelti kelių eismo saugumui.

4. Apskritai vairuotojo pažymėjimas neišduodamas kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinamas vairuotojams, kuriuos ramybės būsenoje ar susijaudinus gali ištikti stenokardijos priepuolis. Kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie patyrė miokardo infarktą, vairuotojo pažymėjimai išduodami ar atnaujinami pateikus gydytojo kardiologo išvadą ir prireikus reguliariai atliekant medicinines apžiūras.

2 grupė:

Gydytojas kardiologas tinkamai įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla, kai vairuojamos prie šios grupės priskiriamos transporto priemonės.

 

 

4.1.

Būklė po miokardo infarkto: I25.2

Su apribojimu 05.04 100 km/h

Visos transporto priemonės

4.2.

Būklė su implantuotu širdies ritmo stimuliatoriumi: Z95.0

Su apribojimu 05.04 100 km/h

Visos transporto priemonės

4.3.

II laipsnio su didele rizika ir III laipsnio arterinė hipertenzija:

I11–I15

PASTABA: Tikrinimo terminai nustatomi individualiai.

Su apribojimu 05.04 100 km/h

Visos transporto priemonės

4.4.

Sunkios lėtinės plaučių ligos II ir III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas

Su apribojimu 05.04 100 km/h

Visos transporto priemonės

5.

CUKRINIS DIABETAS: E10, E11, E12, E13, E14

Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams, sergantiems cukriniu diabetu, pateikus gydytojo endokrinologo išvadą ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras kiekvienu atitinkamu atveju.

2 grupė:

Tik ypač išskirtiniais atvejais vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami tiems šiai grupei priklausantiems kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie serga cukriniu diabetu ir kuriuos reikia gydyti insulinu, ir tik tuo atveju, kai tai tinkamai pagrindžiama gydytojo endokrinologo išvada ir reguliariai atliekamos medicininės apžiūros.

 

 

5.1.

Cukrinis diabetas: E10–E14

PASTABA:

Individualiu sprendimu gali būti leista vairuoti B; B1 ir BE kategorijos transporto priemones (be teisės dirbti pagal darbo sutartis vairuotoju), vadovaujantis gydytojo endokrinologo išvada. Jei būna sąmonės sutrikimų ir komos būsenų, vairuoti neleidžiama

Spręsti individualiai, su apribojimu 05.04 100 km/h

Visos transporto priemonės

6.

NEUROLOGINES LIGOS

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, sergantiems sunkiomis nervų ligomis, išskyrus atvejus, kai prie prašymo pridedama gydytojo neurologo išvada.

Neurologiniai sutrikimai, susiję su turinčiomis įtakos centrinei ar periferinei nervų sistemai ligomis ar chirurgine intervencija, dėl kurių atsiranda sensoriniai ar motoriniai sutrikimai, darantys poveikį pusiausvyrai bei koordinacijai, privalo būti tinkamai įvertinti atsižvelgiant į jų funkcinius padarinius ir progresavimo riziką. Jei yra ligos progresavimo rizika, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami tik periodiškai įvertinant sveikatos būklę. Epilepsijos priepuoliai ar kiti staigūs sąmonės sutrikimai kelia rimtą pavojų kelių eismo saugumui, jei jie ištinka asmenį vairuojant variklio varomą transporto priemonę.

1 grupė:

Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami gydytojui neurologui atlikus patikrinimą ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras. Gydytojas neurologas įvertina epilepsijos ar kitų sąmonės sutrikimų būklę, klinikinę formą ir progresavimą pavyzdžiui, jei pastaruosius dvejus metus nebuvo priepuolių, atliktą gydymą ir jo rezultatus.

2 grupė:

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kuriuos ištinka ar gali ištikti epilepsijos priepuoliai ar kiti staigūs sąmonės sutrikimai.

 

 

6.1.

Epilepsija su įvairaus pobūdžio priepuoliais: G40

PASTABOS:

6.1.1. Po pirmo (vienintelio) epilepsijos priepuolio A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojai negali vairuoti 6 mėnesius, kitų kategorijų – 2 metus.

6.1.2. Diagnozavus epilepsiją (buvus 2 ir daugiau epilepsijos priepuolių) ir priepuoliams nesikartojant, A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojai negali vairuoti 2 metus, kitų kategorijų – 10 metų.

6.1.3. Draudžiama vairuoti priešepilepsinių vaistų nutraukimo periodu ir 6 mėnesius po jų nutraukimo.

6.1.4. Kartojantis priepuoliams tik miego metu, po 2 metų A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojams leidžiama vairuoti tik dienos metu, o kitų kategorijų vairuotojams vairuoti draudžiama.

Spręsti individualiai apribojimai 05.01

Visos transporto priemonės

6.2.

Kiti sąmonės sutrikimo epizodai: R56.8

Po nepatikslinto sąmonės sutrikimo epizodo A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojai negali vairuoti 6 mėnesius, kitų kategorijų – 2 metus.

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

6.3.

Ūminės ir lėtinės (išlikus judesių, jautros sutrikimų) nervų sistemos ligos ir jų liekamieji reiškiniai (išlikus reikšmingiems judėjimo, koordinacijos ir jautros surikimams).

PASTABA:

Apie galimybę vairuoti rankinio valdymo ar su automatine pavarų dėže automobilį sprendžiama individualiai.

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

7.

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

1 grupė:

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, turintiems:

– sunkių psichikos sutrikimų, įgimtų ar sukeltų ligos, traumų ar neurochirurginių operacijų,

– sunkų protinį atsilikimą

– sunkių elgesio sutrikimų dėl senėjimo proceso; arba asmenybės sutrikimų, kurie labai trikdo nuovoką elgesį ar sugebėjimą prisitaikyti, išskyrus atvejus, kai kartu su prašymu pateikiama gydytojo psichiatro išvada ir prireikus reguliariai atliekant medicinines apžiūras.

2 grupė:

Gydytojas psichiatras tinkamai įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla, kai vairuojamos prie šios grupės priskiriamos transporto priemonės.

 

 

7.1.

Visų etiologijų demencijos F00-F03

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

7.2.

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai F04; F05; F06 –

sprendžiama individualiai, įvertinus kompleksinio tyrimo duomenis, kompensacijos stabilumą skiriamą medikamentinį gydymą ar pasveikus.

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės Pasveikus spręsti individualiai

7.3.

Organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai

F07 – sprendžiama individualiai, įvertinus kompleksinio tyrimo duomenis, kompensacijos stabilumą adaptacijos kokybę, skiriamą medikamentinį gydymą.

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

7.4.

Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichotropines medžiagas

F1X.1–F1X.9 (remisijų metu sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į remisijų trukmę, stabilumą adaptaciją skiriamą medikamentinį gydymą)

(X – bet kuris skaičius nuo 1 iki 9, išskyrus 7)

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.5.

Schizofrenija, schizotipinis ir kliedesinis sutrikimas F20–29

(esant remisijai ar ribinio lygio rezidualinei simptomatikai, galimybės vairuoti klausimas sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į kompleksinio tyrimo duomenis – remisijos trukmę, kokybę, rezidualinę simptomatiką adaptacijos kokybę, skiriamą medikamentinį gydymą)

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

7.6.

Afektiniai sutrikimai – F30.1–F 0.9; F31.1–F31.9; F32.1–F32.9; F33.0–F33.9, F39 (remisijų metu klausimas sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į remisijos trukmę, stabilumą adaptaciją skiriamą medikamentinį gydymą).

Afektiniai sutrikimai F34; F38 (sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į psichikos sutrikimo simptomų išreikštumą adaptaciją, skiriamą medikamentinį gydymą)

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

7.7.

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40–F48 – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sutrikimus, adaptacijos, ilgalaikio psichotropinių vaistų vartojimo būtinumą

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.8.

Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais bei somatiniais veiksniais F50; F51: F53–F59 – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sutrikimus, adaptaciją ilgalaikio psichotropinių vaistų vartojimo būtinumą

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.9.

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai F60–F63; F68; F69 – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į dekompensacijų dažnumą laipsnį, adaptacijos kokybę, ilgalaikio psichotropinių vaistų vartojimo būtinumą

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.10.

Protinis atsilikimas F70–F71 – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į praktinius įgūdžius bei adaptacijos kokybę; dėl leidimo vairuoti AM, A1; A; B1; B; BE kategorijų transporto priemones (be teisės užsiimti transporto ūkine veikla), traktorių ir rankinio valdymo automobilį, remiantis psichiatro išvada, sprendžiama individualiai).

Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas po 3 metų.

Spręsti individualiai, taikant reikalingus apribojimus 05.01–05.08

Visos transporto priemonės

7.11.

Protinis atsilikimas F72–F79

Visos transporto priemonės

Visos transporto priemonės

7.12.

Psichologinės raidos sutrikimai F72–F79

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

7.13.

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F90–F98

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

 

PASTABA: Psichozinio lygio sutrikimų atveju kokybiška remisija turėtų trukti ne trumpiau kaip 3 metus

Nepsichozinio lygio psichikos sutrikimų atveju remisija turėtų trukti ne trumpiau kaip 1 metus

Galima taikyti apribojimus 05.01–05.08 ir skirti trumpesnį pakartotino sveikatos tikrinimo laikotarpį.

Spręsti individualiai

Visos transporto priemonės

8.

ALKOHOLIS

Alkoholio vartojimas kelia didžiulį pavojų kelių eismo saugumui. Atsižvelgiant į problemos mastą, medikai turi būti ypač budrūs.

1 grupė:

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, priklausomiems nuo alkoholio arba negalintiems susilaikyti negėrus ir nevairavus esant neblaiviems.

Praėjus įrodytam abstinencijos laikotarpiui ir pateikus gydytojo psichiatro išvadą bei reguliariai atliekant medicinines apžiūras, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams, kurie praeityje buvo priklausomi nuo alkoholio.

2 grupė:

Gydytojas psichiatras tinkamai įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla, kai vairuojamos prie šios grupės priskiriamos transporto priemonės.

Spręsti individualiai taikant apribojimą 05.08

Spręsti individualiai taikant apribojimą 05.08

8.1.

Priklausomybės ligos

PASTABOS:

Po sėkmingo gydymo sprendžiama individualiai. Vadovaujantis gydytojų komisijos išvada, gali būti leista vairuoti.

Sergantiesiems priklausomybės liga turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų remisija

Spręsti individualiai taikant apribojimą 05.08

Spręsti individualiai taikant apribojimą 05.08

9.

NARKOTIKAI IR VAISTAI

Piktnaudžiavimas:

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kurie priklauso nuo psichotropinių medžiagų arba nuo jų nepriklauso, bet reguliariai jomis piktnaudžiauja, nesvarbu, kokios kategorijos vairuotojo pažymėjimo yra prašoma. Reguliarus vartojimas:

1 grupė:

Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kurie reguliariai bet kokia forma vartoja psichotropines medžiagas, galinčias trukdyti saugiai vairuoti, kai suvartotas kiekis gali turėti neigiamą poveikį vairavimui. Tai taikoma ir visiems kitiems vaistams ar vaistų deriniams, turintiems poveikį gebėjimui vairuoti.

2 grupė:

Gydytojas psichiatras tinkamai įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla, kai vairuojamos šiai grupei priskiriamos transporto priemonės.

Spręsti individualiai taikant apribojimą 05.08

Spręsti individualiai taikant apribojimą 05.08

9.1.

Piktnaudžiavimas narkotikais ir vaistais

PASTABOS:

Po sėkmingo gydymo sprendžiama individualiai. Vadovaujantis gydytojų komisijos išvada, gali būti leista vairuoti.

Sergantiesiems priklausomybės liga turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų remisija.

Galima skirti trumpesnį pakartotino sveikatos tikrinimo laikotarpį.

Spręsti individualiai taikant apribojimą 05.08

Spręsti individualiai taikant apribojimą 05.08

10.

INKSTŲ SUTRIKIMAI:

1 grupė:

Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams, sergantiems sunkiu inkstų nepakankamumu, pateikus gydytojo nefrologo išvadą ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras.

2 grupė:

Išskyrus išskirtinius atvejus, kurie tinkamai pagrindžiami gydytojo nefrologo išvada ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras, vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, sergantiems sunkiu ir nepagydomu inkstų nepakankamumu. Lėtinis inkstų nepakankamumas N 18

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

11.

KITOS NUOSTATOS

1 grupė:

Pateikus atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo išvadą ir prireikus reguliariai atliekant medicinines apžiūras, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams, kuriems buvo persodinti organai ar įdėtas dirbtinis organas, darantys poveikį gebėjimui vairuoti.

2 grupė:

Atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas tinkamai įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kylą kai vairuojamos šiai grupei priskiriamos transporto priemonės.

Paprastai tais atvejais, kai kandidatai į vairuotojus ar vairuotojai turi bet kokių kitų sutrikimų, neišvardytų pirmesniame punkte, bet tikėtina, kad galinčių sukelti funkcinių sutrikimų, keliančių pavojų saugiam vairavimui, vairuotojo pažymėjimai neišduodami ar neatnaujinami, išskyrus atvejus, kai kartu su prašymu pateikiama atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo išvada ir prireikus reguliariai atliekamos medicininės apžiūros.

 

 

12.

Kitos ligos ar būklės, kurių nėra šiame sąraše, tačiau dėl kurių, gydytojų komisijos sprendimu, asmuo negali vairuoti atitinkamos transporto priemonės. Sprendimą priima įstaigos gydytojų konsultacinė komisija, jį būtina argumentuoti.

 

 

 

Pastabos:

1. Vairuotojai, turintys stažą – tai vairuotojai, turintys didesnį kaip 3 metų vairavimo stažą iki pastarojo sveikatos tikrinimo.

2. „Spręsti individualiai“, „individualiu sprendimu“ reiškia, kad asmuo, atsakingas už vairuotojų sveikatos tikrinimus, o 29 punkte nurodytais atvejais – gydytojų konsultacinė komisija, gali priimti individualų sprendimą leidžiantį asmeniui vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę, atsižvelgdami į susirgimą kompensaciją patologinio proceso grįžtamumą jo progresavimą tęsiant vairuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis (atsižvelgiant į darbo krūvį, konkrečias pareigas), darbą tiriamojo psichikos ir charakterio ypatumus, vadovaudamiesi ir specializuotų gydymo įstaigų, specialistų išvadomis ir rekomendacijomis.

3. Apie būtinybę vairuoti su akiniais, kontaktiniais lęšiais, klausos aparatu, protezu, draudimą dirbti vairuotoju (užsiimti transporto ūkine veikla), privaloma įrašyti Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (F Nr. 083-1/a). Čia įrašomi ir psichologinio tyrimo rezultatai (blogai ir gerai atliktų užduočių santykis), atliekant vairuotojų profesinę atranką („D“ kategorijos, troleibuso, traktorių ir savaeigių mašinų)

Papildyta lentele:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

 

 

 

 

4 lentelė

 

VAIRUOTOJO GARBĖS DEKLARACIJA (SVEIKATOS PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS)

 

___________________

(data)

______________________________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Klausimai, į kuriuos prašome atsakyti (tinkamą atsakymą „taip“ arba „ne“ lentelėje pažymėti üv) lankantis pas gydytoją dėl vairuotojo pažymėjimo įsigijimo arba jo galiojimo pratęsimo (priežastį pabraukti)

Taip

Ne

A.

Ar sergate kokia nors liga arba gal turite kokią negalią ar kitų medicininių nusiskundimų, galinčių paveikti Jūsų gebėjimą vairuoti motorinę transporto priemonę?

 

 

1.

Ar turite regėjimo sutrikimų, tokių kaip:

1.1. pablogėjęs matymas

 

 

1.2. nevalingi akių judesiai (nistagmas)

 

 

1.3. regėjimo lauko defektai (pvz., ribotas matymas į šonus)

 

 

1.4. dvigubinimasis (dvejinimasis)

 

 

1.5. akivaizdus matymo pablogėjimas prieblandoje ar tamsoje (vištakumas) (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

1.6. pablogėjęs akių judrumas

 

 

1.7. jautrumas akinimui

 

 

1.8. pablogėjęs atstumo įvertinimas

 

 

1.9. kiti sutrikimai (akių skausmai, staigus matymo sutrikimas, buvo / yra nustatytas padidėjęs akispūdis ar kt.)

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti arba įrašyti):

 

 

2.

Ar Jums svaigo / svaigsta galva?

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

3.

Ar skundžiatės pablogėjusia klausa, ar sirgote ausų ligomis?

 

 

4.

Ar yra galūnių judesių funkcijos sutrikimų arba gal sergate kokia nors su tuo susijusia liga?

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

5.

Ar sirgote / sergate širdies ir / ar širdies ir kraujagyslių ligomis:

 

 

5.1. insultas (paralyžius)

 

 

5.2. širdies ritmo sutrikimai

 

 

5.3. širdies infarktas ar krūtinės angina (stenokardija)

 

 

5.4. širdies įgimta ar įgyta liga

 

 

5.5. kita širdies ar širdies ir kraujagyslių liga (reumatas ar kt.)

 

 

6.

Ar sergate cukriniu diabetu?

 

 

7.

Ar turėjote galvos smegenų traumą?

 

 

8.

Ar sirgote / sergate epilepsija? (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

9.

Ar Jums būna / kada nors buvo ištikę ženklūs pusiausvyros sutrikimai?

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

10.

Ar alpote / alpstate arba turėjote / turite kitų sąmonės sutrikimų?

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

11.

Ar skundžiatės / skundėtės anksčiau šlapinimosi sutrikimais, inkstų veiklos pablogėjimu?

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

12.

Ar skundžiatės dėmesio, pastabumo, mąstymo arba atminties sutrikimais?

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

13.

Ar skundžiatės miego sutrikimais:

12.1. Ar būnate pavargęs ar mieguistas dieną?

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

12.2. Ar Jus ištinka nevalingi miego priepuoliai?

 

 

14.

Ar piktnaudžiaujate / piktnaudžiavote 5 metų laikotarpiu alkoholiu, rūkalais, narkotikais arba vaistais?

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

15.

Ar turite / turėjote 5 metų laikotarpiu kokių nors psichikos sutrikimų arba gal sirgote kokia nors psichikos liga, ar dėl to buvote gydomas (-a) psichiatro?

(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)

 

 

B.

Klausimai apie gydymą, vaistų vartojimą ir kt.

 

 

16.

Ar buvote gydomas (-a) ligoninėje arba kreipėtės į gydytoją dėl anksčiau minėtų priežasčių (A 1–15)?

Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti, nurodyti, kada ir įstaigos, kurioje gydėtės, pavadinimą, adresą

 

 

17.

Ar šiuo metu vartojate gydytojo paskirtus vaistus (raminamuosius, migdomuosius, nuskausminamuosius ar kitus)?

Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti, nurodyti, kokius vaistus:

 

 

18.

Gal Jums dėl kurios nors anksčiau minėtos ligos (A 1–13) paskirti kokie nors vaistai, kurie turi būti reguliariai vartojami ilgą laiką?

Jei atsakymas „taip“, nurodyti, kokie vaistai:

 

 

19.

Ar anksčiau buvo tikrinta Jūsų sveikata, norint gauti vairuotojo pažymėjimą?

Jei atsakymas „taip“, nurodyti kada:

 

 

20.

Ar turite darbingumo apribojimų dėl ligos ar sveikatos problemos?

 

 

21.

Ar manote, kad dabar esate visiškai sveikas (-a)?

Jei atsakymas „ne“, įrašyti priežastis:

 

 

 

Užtikrinu, kad visa mano pateikta informacija yra visiškai teisinga, ir suprantu, kad, pablogėjus sveikatos būklei, turiu nedelsdamas (-a) kreiptis į gydytoją.

 

_________________                        _____________________

(parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

Pastaba: Įdedamas į Asmens sveikatos istoriją – F 025/a

Papildyta lentele:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

 


5 lentelė

 

TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ KODAI

 

Kodas

 

Apribojimas

01–05

 

Dėl medicininių priežasčių (kandidatui į vairuotojus ir vairuotojui – išvadą pateikia ASP įstaiga)

01.01

 

Akiniai

01.02

 

Kontaktinis (-iai) lęšis (-iai)

01.03

 

Apsauginiai akiniai

01.04

 

Tamsintas (matinis) lęšis

01.05

 

Akių danga

01.06

 

Akiniai arba kontaktiniai lęšiai

02.01

 

Klausos (ir susikalbėjimo) pagalbinė priemonė vienai ausiai

02.02

 

Klausos (ir susikalbėjimo) pagalbinė priemonė abiem ausims

03.01

 

Viršutinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas

03.02

 

Apatinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas

05.

 

Ribotas naudojimas (būtina nurodyti papildomą kodą; vairavimas su apribojimais dėl medicininių priežasčių):

05.01

 

Leidžiama vairuoti tik dienos metu

05.02

 

Leidžiama vairuoti tik ..... km spinduliu aplink vairuotojo gyvenamąją vietą arba tik ..................................... mieste (regione)

05.03

 

Draudžiama vežti keleivius

05.04

 

Draudžiama važiuoti didesniu nei.....km/h greičiu

05.05

 

Leidžiama vairuoti tik lydint vairuotojo pažymėjimą turinčiam asmeniui

05.06

 

Draudžiama važiuoti su priekaba

05.07

 

Draudžiama važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais

05.08

 

Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio

10–51

 

Transporto priemonės pritaikymas – išvadą pateikia protezinių ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigos (institucijos)

 

_________________

 

Papildyta lentele:

Nr. V-973, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

8 priedas

 

Sveikatos tikrintojas

Sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Bendrosios praktikos gydytojas,

Neurologas,

Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 04 24 įsakymas Nr. 221 „Dėl ligų ir sveikatos

psichiatras

oftalmologas,

problemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašo ir asmenų,

 

otorinolaringologas

norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 42-1039)

Apylinkės terapeutas,

Neurologas,

 

psichiatras,

oftalmologas,

Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 03 02 įsakymas Nr. 107 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti

chirurgas

otorinolaringologas

civilinį ginklą, medicininio patikrinimo tvarkos (Žin., 1998, Nr. 25-654)

 

 

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 69-1665)

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 12 17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti

 

 

civilinį ginklą, schematizuotos apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos

 

 

patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 112-3118)

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

9 priedas

 

VYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

Tikrinimo tikslas – nustatyti ir įvertinti asmens, vykstančio į užsienį, sveikatos būklę.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus. Vykstantieji gyventi ar turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės organizatoriai.

2. Sveikatos tikrinimą organizuoja bendrosios praktikos gydytojas (BPG) arba apylinkės terapeutas (pediatras).

3. Vykstantysis gydytojui pateikia dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.

4. Įvedus vykstančių į užsienį privalomą sveikatos draudimą, tikrinant išvykstančiųjų sveikatą reikia vadovautis draudimo dokumentais nustatyta tvarka.

5. Tikrinantis sveikatą, reikia turėti asmens dokumentą su fotonuotrauka.

6. Tikrinant sveikatą atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, keliamus reikalavimus ir medicinines indikacijas arba darbą, kurį rengiamasi dirbti, gali būti atliekami tyrimai, imunoprofilaktikos ir kitos sveikatinimo priemonės (žr. lentelę).

7. Bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas ar pediatras, esant indikacijų, gali siųsti pas kitus specialistus.

8. Sveikatą tikrinantis gydytojas turi teisę gauti informaciją iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, o šios privalo tokią informaciją teikti.

9. Prireikus vadovaujamasi vairuotojų, geležinkelininkų, jūreivių ir kt. sveikatos tikrinimo tvarka.

10. Vykstant į epidemiologiškai pavojingas šalis, reikalingas sertifikatas (pažyma) apie skiepus. Siuntimą skiepyti (F 027/a), būtinai nurodant, kad nėra kontraindikacijų, išduoda sveikatą tikrinantis gydytojas.

11. Vykstant į kai kurias užsienio šalis, būtina turėti ŽIV antikūnų tyrimo sertifikatą, kurį išduoda Lietuvos AIDS profilaktikos centras (Liubarto g. 20, Vilnius, tel. 75 12 49) ar kitos šiuos tyrimus atliekančios laboratorijos.

12. Tikrinimų duomenys įrašomi į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (F 025/a). Galutinę išvadą pateikia sveikatą tikrinantis bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas ar pediatras ir įrašo į vykstančiojo į užsienį medicininę pažymą (F 082/a). Išduotos pažymos registruojamos.

13. Gali būti užpildomi ir kiti dokumentai, pateikti užsienio šalies ambasados, Lietuvos darbo biržos, draudimo ar kitų įstaigų.

14. Išduotą pažymą-sertifikatą ar kitą dokumentą, kuriame pateikti duomenys apie išvykstančiojo sveikatos būklę (diagnozuotas ligas, atliktus tyrimus ir skiepijimus) gydytojas tvirtina asmeniniu antspaudu, parašu ir gydymo įstaigos antspaudu.

15. Pažymos (sertifikato) galiojimo terminas priklauso nuo šalies, į kurią išvykstama, reikalavimų.

Pažymos konsuliniam jų legalizavimui, išduodamos asmenims, vykstantiems į užsienį, privalo būti patvirtintos žodžiu „tvirtinu“, įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu tvirtinamojo dokumento apatiniame kairiajame kampe (kiekvienas pažymos lapas tvirtinamas atskirai).

16. Asmenų, sergančių ūmiomis, užkrečiamosiomis infekcinėmis, venerinėmis ar odos ligomis, užkrečiamuoju laikotarpiu sveikata dėl išvykimo į užsienį netikrinama.

17. Asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės pagal nurodytą specialybę dirbti negalima, vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma neišduodama.

Sudėtingus ir neaiškius sveikatos tikrinimo klausimus sprendžia bei galutinę išvadą konfliktinių situacijų atveju pateikia asmens sveikatos įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

18. Informacija apie ligas, nuo kurių reikia pasiskiepyti išvykstant į užsienio šalį, teikiama:

Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos aplinkos skyriuje (Vilniaus g. 33, Vilnius, tel. (8 22) 61 07 59);

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centre (Rožių al. 4a, Vilnius, tel.: (8 22) 22 73 63, 22 76 73);

Alytaus visuomenės sveikatos centre (Savanorių g. 4, Alytus, tel. (8 235) 5 11 82);

Kauno visuomenės sveikatos centre (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 27) 73 44 03);

Klaipėdos visuomenės sveikatos centre (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 26) 21 22 22);

Marijampolės visuomenės sveikatos centre (Žemaitės g. 14, Marijampolė, tel. (8 243) 5 05 15);

Panevėžio visuomenės sveikatos centre (Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 25) 46 10 81);

Šiaulių visuomenės sveikatos centre (Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 21) 42 09 03);

Tauragės visuomenės sveikatos centre (Prezidento g. 38, Tauragė, tel. (8 246) 5 24 54);

Utenos visuomenės sveikatos centre (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. (8 239) 5149);

Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centre (Vytauto g. 87, Trakai, tel. (8 238) 5 25 73);

Vilniaus visuomenės sveikatos centre (Vilniaus g. 16, Vilnius, tel. (8 22) 22 40 98).

 

Lentelė

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMAS VYKSTANT Į UŽSIENĮ

 

Sveikatos tikrintojas

Tyrimai

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Bendrosios praktikos gydytojas, psichiatras – esant indikacijų

Gydytojai specialistai, atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus arba pagal medicinines indikacijas

Bendras (klinikinis) kraujo tyrimas pagal šalies, į kurią vykstama, reikalavimus bei medicinines indikacijas

Kraujo tyrimas dėl ŽIV infekcijos (žmogaus imunodeficito viruso) tik tada, kai to reikalauja šalis, į kurią vykstama (sertifikatas apie neigiamą tyrimo rezultatą galioja ne ilgiau kaip 30 dienų nuo jo išdavimo dienos)

Apylinkės terapeutas, psichiatras – esant indikacijų

Gydytojai specialistai, atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus arba pagal medicinines indikacijas

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas, jei nėra žymos pase.

Kraujo tyrimas dėl sifilio (sertifikatas apie neigiamą tyrimo rezultatą galioja ne ilgiau kaip 30 dienų nuo jo išdavimo dienos) Šlapimo tyrimas

Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas pagal šalies, į kurią vykstama, reikalavimus ar medicinines indikacijas

EKG pagal medicinines indikacijas

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministerijos

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

10 priedas

 

 LICENCIJUOJAMŲ CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ SVEIKATOS BŪKLĖS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Tikslas – nustatyti, ar tikrinamasis asmuo pagal savo sveikatos būklę gali siekti gauti (mokytis) ar naudotis teisėmis, nurodytomis licencijoje, ir atlikti joje nurodytas pareigas.

 

Sveikatos tikrintojas

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Privalomos antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijos

Šeimos gydytojas arba pirminės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PASP) komandos vidaus ligų gydytojas, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka, tikrina pagal savo kompetenciją ir užpildo bei išduoda išrašą (F Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos (F Nr. 025/a) ar asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a), ne trumpesnę kaip paskutiniųjų 5 metų (F Nr. 025/a išduodama tik prašant asmens sveikatos priežiūros įstaigai), skirtą gydytojui, kuris įgaliotas tikrinti civilinės aviacijos specialistų sveikatą ir dirba Civilinės aviacijos administracijos pripažintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (pvz., Aviacijos medicinos centre ar kt.), ir pateikia jį pacientui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-446/3-357 „Dėl licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų“ (Žin., 2004, Nr. 98-3671), teisę tikrinti civilinės aviacijos specialistų sveikatą ir teikti išvadas, išduodamas atitinkamos klasės sveikatos pažymėjimą, turi gydytojas, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir pažymėjimą, liudijantį, kad jis papildomai pasirengęs aviacijos medicinos srityje bei yra pripažintas licencijuojančios institucijos, kuriai licencijuojamas civilinės aviacijos specialistas pateikia sveikatos pažymėjimą.“

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-649, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-649, 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

11 priedas

 

LAIVYNO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Tikslas – nustatyti, ar tikrinamas asmuo dėl sveikatos būklės gali dirbti laivyne.

1. Asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys laivyne, privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami ir dirbdami tikrintis periodiškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-178, 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 39-1480 (2009-04-07), i. k. 1092250ISAK000V-178

 

2. Privalomus sveikatos tikrinimus atlieka Klaipėdos jūrininkų ligoninės ambulatorinių konsultacijų skyriaus gydytojai specialistai, vadovaudamiesi šia tvarka ir medicininėmis kontraindikacijomis, pasitelkę šio įsakymo prieduose nurodytų specialybių gydytojus

Punkto pakeitimai:

Nr. 305, 2001-05-28, Žin., 2001, Nr. 47-1643 (2001-06-01), i. k. 1012250ISAK00000305

 

3. Sveikatą tikrinantis gydytojas tikrinamąjį gali siųsti (esant medicininių indikacijų) konsultuotis pas kitus specialistus, atlikti specialius tyrimus (ir nenumatytus tvarkoje), skiepyti vadovaujantis šio įsakymo 9 priedu „Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimas“.

4. Tikrinantis sveikatą gydytojas turi teisę gauti informaciją iš visų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, kurios tokią informaciją privalo teikti

Punkto pakeitimai:

Nr. 305, 2001-05-28, Žin., 2001, Nr. 47-1643 (2001-06-01), i. k. 1012250ISAK00000305

 

5. Tikrinant sveikatą tų laivyno darbuotojų, kurie dirba sveikatai kenksmingomis sąlygomis, pavojingą darbą, mitybos padaliniuose ir kitą darbą, kurį dirbant periodinis sveikatos tikrinimas yra privalomas ir lemia profesinį tinkamumą dėl sveikatos būklės, reikia atsižvelgti į Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarką (13 priedas) bei Asmenų, dirbančių darbą, kurį leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinant sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sveikatos tikrinimo tvarką (14 priedas).

6. Šio priedo II skyriuje išvardytiems laivyno darbuotojams sveikatą privalu tikrintis kas 24 mėnesius.

6.1. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi asmens sveikatos istorijoje (F 025/a), o išvada apie darbuotojo profesinį tinkamumą dirbti laivyne: „dirbti gali,“ „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip), „dirbti negali“ (t. y. eiti konkrečias pareigas konkrečiomis nurodytomis sąlygomis) – asmens sveikatos istorijoje (F 025/a), įsidarbinančiojo – privalomo sveikatos tikrinimo medicininėje pažymoje (F 047/a), dirbančiojo – asmens medicininėje knygelėje (F 048/a).

6.2. Gydytojai išvadose nurodo, ar asmuo gali dirbti jūrų ir upių laivyne, uoste; pažymi konkrečią specialybę ir apribojimus (plaukiojimo klimato zoną, reiso ilgumą), ar gali dirbti su individualia deguonies dujokauke (IDD).

6.3. Galutinę išvadą daro Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) pirmininkas ir įrašo ją medicininėje jūrininko knygelėje, jūrininko knygelėje, medicininėje privalomojo sveikatos tikrinimo pažymoje (F 047/a), tvirtina parašu, asmeniniu bei gydymo įstaigos antspaudu, nurodo kitą sveikatos tikrinimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 305, 2001-05-28, Žin., 2001, Nr. 47-1643 (2001-06-01), i. k. 1012250ISAK00000305

 

7. Išaiškėjus kontraindikacijų, išimties tvarka leidžiama dirbti tik po darbo medicinos gydytojo išvados, tačiau ne ilgiau kaip 1 metus.

Neaiškiais atvejais apie tinkamumą dirbti laivyne – atsižvelgiant į patologiją, bendrą organizmo būklę, amžių, profesinį tikrinamojo pasirengimą, reiso sunkumą ir trukmę – sprendžia tikrinančios įstaigos GKK, patvirtinta asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu.

8. Asmenis, kurie dėl sveikatos būklės laivyne dirbti negali, Gydytojų konsultacinė komisija įrašo į specialų žurnalą ir informuoja raštu apie tai uosto karantino tarnybą bei laivų savininkus.

9. Laivyno, žvejų ir jūrų transporto įmonės ar organizacijos administracija, laivo gydytojas, aptarnaujanti kontingentą gydymo įstaiga gali siųsti asmenį tikrintis sveikatos anksčiau, negu nustatyta, nurodydami tikrinimo priežastį (pvz., po sunkių susirgimų, traumų ar kitų išryškėjusių kontraindikacijų).

10. Už sveikatos nepasitikrinusių asmenų (kuriems tikrintis privaloma) priėmimą į darbą laivyne, taip pat už periodinio sveikatos tikrinimo terminų pažeidimus pagal galiojančius įstatymus ir darbo sutartis atsako laivyno (žvejų bei jūrų ir upių transporto) organizacijos ar įmonės administracija ir patys darbuotojai.

11. Gydytojas arba asmuo, atsakingas už medicininę priežiūrą laive, kontroliuoja laivo įgulos narių sveikatos tikrinimosi terminus, informuoja laivo administraciją apie asmenis, nepasitikrinusius sveikatos, ir tiems, kuriems atsirado medicininių kontraindikacijų, rekomenduoja laikinai pakeisti darbo profilį.

12. Asmenims, sergantiems ūminėmis, infekcinėmis, odos ir veneros ligomis, užkrečiamuoju laikotarpiu, o asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis, – paūmėjimo ir gydymosi laikotarpiu ar nėštumo atveju sveikata dėl tinkamumo dirbti laivyne netikrinama.

13. Medicininėje jūrininko knygelėje turi būti: nurodyta profesija, asmens nuotrauka, patvirtinta laivo savininko antspaudu.

14. Jūrininkai, dirbantys užsienio laivuose, bei užsienio jūrininkai, dirbantys Lietuvos Respublikos laivuose, privalo turėti medicininį jūrininko sertifikatą. Šį sertifikatą užpildo laivyno darbuotojų sveikatą tikrinančios sveikatos priežiūros įstaigos medicininės komisijos pirmininkas

Punkto pakeitimai:

Nr. 305, 2001-05-28, Žin., 2001, Nr. 47-1643 (2001-06-01), i. k. 1012250ISAK00000305

 

II. LAIVYNO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS

 

Darbo pobūdis

Tikrinimų periodiškumas

Tikrina specialistai

Tyrimai

Pirminio lygio

Antrinio lygio

1. I-VII laivyno darbuotojų profesinės

1 kartą per metus

Bendrosios praktikos gydytojas,

——

Kraujo (Hb, leukocitai, ENG),

grupės

 

odontologas, psichiatro,

kiti specialistai –

kraujo – dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV);

 

 

priklausomybės ligų psichiatro

pagal indikacijas

kraujo grupei ir Rh faktoriui nustatyti (pažymima

 

 

išvados (įsidarbinančiam –

 

piliečio pase ir medicininėje jūrininko knygelėje);

 

 

iš tikrinamojo gyvenamosios vietos)

 

gliukozės kiekio kraujyje (įsidarbinant, pagal

 

 

 

 

medicinines indikacijas ir asmenims nuo 50 metų

 

 

Terapeutas, odontologas, chirur-

Neurologas, oftalmo-

amžiaus),

 

 

gas, psichiatras, priklausomybės

logas, otorinolarin-

šlapimo,

 

 

ligų psichiatro išvados (įsidarbinančiam

gologas

plaučių rentgenologinis,

 

 

– iš tikrinamojo gyvenamosios

 

akispūdžio – asmenims nuo 40 m.(1 kartą per

 

 

vietos)

 

3 metus), EKG (asmenims nuo 40 metų ir esant

 

 

 

 

indikacijų);

Moterims nuo 35 metų (papildomai)

1 kartą per metus

Bendrosios praktikos gydytojas

 

vestibulinės funkcijos ištyrimas;

 

 

arba akušeris-ginekologas

 

urogenitalinių išskyrų – dėl lytiškai plintančių ligų;

 

 

 

 

kraujo – dėl lytiškai plintančių ligų (serologinės

 

 

 

 

reakcijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onkocitologinis tyrimas,

 

 

 

 

kolposkopija esant indikacijų

2. Narai, mechanikos ir radionavigacijos tarnybos darbuotojai

1 kartą per metus

Bendrosios praktikos gydytojas,

Oftalmologas, otori-

Kraujo (Hb, leukocitai, ENG),

 

odontologas, psichiatras,

nolaringologas,

kraujo – dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV);

 

 

priklausomybės ligų psichiatras

kiti specialistai – pagal

kraujo grupei ir Rh faktoriui nustatyti (pažymima

 

 

(turi būti išvados iš tikrinamojo

indikacijas

piliečio pase ir medicininėje jūrininko knygelėje);

 

 

gyvenamosios vietos)

 

gliukozės kiekio kraujyje (įsidarbinant, pagal

 

 

 

 

medicinines indikacijas ir asmenims nuo 50 metų

 

 

Terapeutas,

Oftalmologas, otori-

amžiaus),

 

 

chirurgas, ontologas, psichiatras,

nolaringologas, neuro-

šlapimo,

 

 

priklausomybės ligų psichiatras

logas, kiti specialistai –

plaučių rentgenologinis,

 

 

(įsidarbinant – iš tikrinamojo gyvenamosios vietos)

pagal indikacijas

akispūdžio – asmenims nuo 40 m.(1 kartą per

 

 

 

3 metus),

 

 

 

 

EKG,

 

 

 

 

regėjimo aštrumo,

 

 

 

 

akipločio,

 

 

 

 

matymo tamsoje,

 

 

 

 

audiograma;

 

 

 

 

vestibulinės funkcijos ištyrimas;

 

 

 

 

urogenitalinių išskyrų – dėl lytiškai plintančių ligų;

 

 

 

 

kraujo – dėl lytiškai plintančių ligų (serologinės

 

 

 

 

reakcijos)

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 305, 2001-05-28, Žin., 2001, Nr. 47-1643 (2001-06-01), i. k. 1012250ISAK00000305

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

 

III. LAIVYNO DARBUOTOJŲ, KURIEMS PRIVALU TIKRINTIS SVEIKATĄ, PROFESINĖS GRUPĖS

 

15. I grupė – vadovaujančioji grandis:

Kapitonai, kapitonų padėjėjai (laivavedžiai), locmanai, savaeigių laivų škiperiai ir jų padėjėjai, savaeigių kranų kapitonai ir jų padėjėjai.

16. II grupė – vadovaujančioji grandis (su sugretintomis specialybėmis):

Kapitonai – mechanikai, kapitonai – mechanikų padėjėjai, laivavedžiai – mechanikų padėjėjai, mechanikų padėjėjai – laivavedžiai, savaeigių kranų kapitonai – vyresnieji mechanikai.

17. III grupė – mechaninė laivų tarnyba:

Mechanikai, refrižeratorių mechanikai, elektromechanikai, mechanikų padėjėjai, elektrikai, siurblių mašinistai (dokermanai), motoristai (mašinistai), kranų mašinistai, refrižeratorių mašinistai (motoristai), tekintojai, šaltkalviai, plaukiojančių kranų kranininkai meistrai ir jų padėjėjai, gervininkai, gervininkai-mašinistai, plaukiojančių kranų kranininkai, gervininkai ir vyresnieji gervininkai, vyresnieji gervininkai-motoristai, gervininkai-motoristai, vyresnieji gervininkai-mašinistai, savaeigių kranų dyzelininkai, žuvų taukų virinimo agregato mašinistai, žuvies miltų agregato mašinistai, tankų plovėjai.

18. IV grupė – radionavigacinių įrenginių specialistai:

Radijo operatoriai (radistai), radijo technikai, hidroakustikai.

19. V grupė – denio komandos specialistai:

Bocmanai, jūreiviai, jūreiviai-narai, žūklės meistrai, žuvies apdorojimo meistrai, kranininkai, gervininkai, staliai, motoristai-vairininkai, vyresnieji motoristai-vairininkai, motoristai-jūreiviai, vyresnieji motoristai-jūreiviai, kūrikai-jūreiviai, mašinistai-jūreiviai, mašinistai-vairininkai, jūreiviai-kasininkai, motoristai-bocmanai, pagalbinių katilų kūrikai-jūreiviai.

20. VI grupė – nesavaeigio laivyno ir keltų įrenginių specialistai:

Kapitonai, škiperiai ir jų padėjėjai, jūreiviai, plaukiojančių valymo stočių viršininkai, priešgaisrinės apsaugos viršininkai, technikai, kapitono padėjėjai, ugniagesiai ir jų padėjėjai, žemsiurbių jūreiviai, dujų aptarnautojai, techninio laivyno karavanų viršininkai, hidrotechninių įrenginių ir perkėlų prižiūrėtojai, hidrotechninių įrenginių akumuliatorininkai, postų brigadininkai-motoristai, hidrotechninių įrenginių montuotojai, sprogdinimų darbininkai ir instruktoriai, dokų viršininkai, mechanikai-dokų viršininkų pavaduotojai, dokų viršininkų pamainos padėjėjai.

21. VII grupė – pagalbinė laivyno grandis:

Laivų medicinos darbuotojai, maisto blokų ir laivų restoranų darbuotojai, valytojai, muzikantai, laivyno inspekcijos inspektoriai, inžinieriai-inspektoriai, kapitonų padėjėjai (ūkio, keleivių, gamybos ir technologijos reikalams), inžinieriai hidrologai, mokslo darbuotojai, laborantai, komandiruotieji asmenys, vertėjai, skalbėjai.

Asmenys, kurių specialybės sugretintos, mediciniškai tikrinami atsižvelgiant į pirmąją specialybę.

Stojant į jūrininkų specialybių mokymo įstaigas, profesinė grupė nustatoma pagal pasirinktą specialybę.

Asmenims, papildomai dirbantiems narais, medicinis tikrinimas atliekamas atsižvelgiant į specialius reikalavimus, nurodytus šio įsakymo 13 priede.

 

IV. BENDROS DARBO LAIVYNE MEDICININĖS KONTRAINDIKACIJOS

 

22. AIDS ir ŽIV nešiojimas.

23. Visi piktybiniai generalizuoti susirgimai.

24. Ūminės infekcinės ligos (iki pasveikimo).

25. Užkrečiamosios odos ligos, lėtinis piodermatitas.

26. Psoriazė, difuzinis neurodermatitas.

27. Mikozės (iki pasveikimo).

28. Psichiniai susirgimai, dėl kurių būtina dispanserinė priežiūra.

29. Epilepsija.

30. Ūminė ir lėtinė leukozė, limfogranulomatozė, limfosarkoma ir hemoblastozė.

31. Ozena.

32. Įvairios etiologijos tinklainės atšokimas bet kurioje akies dalyje (nepriklausomai nuo gydymo rezultatų).

33. Vokų kraštų, akių vokų gleivinės ir ašarų takų susirgimai, dažnai paūmėjantys, sukeliantys regėjimo sutrikimų.

34. Anoftalmija arba visiškas apakimas viena akimi, regėjimas viena akimi silpnesnis kaip 0,1D, kai regėjimas kita akimi silpnesnis kaip 0,5D.

35. Vestibulinės funkcijos susirgimai, kai sutrinka pusiausvyra arba dažnai kartojasi Menjero ligos simptomų komplekso priepuoliai.

36. Įvairios etiologijos progresuojantis klausos susilpnėjimas viena ar abiem ausimis, kai šnabždesį tikrinamasis girdi mažesniu kaip 1 metro atstumu.

37. Įvairios etiologijos kalbos defektai, trukdantys bendrauti, taip pat ryški logoneurozė (mikčiojimas).

38. Lėtiniai kvėpavimo takų susirgimai ir anatominiai defektai, kurie dažnai paūmėja arba nuo kurių sutrinka kvėpavimas ir uoslė.

39. Nefritai ir nefrozės.

40. Nėštumas.

41. Lėtiniai gimdos ir jos priedų uždegimai disfunkcinio gimdos kraujavimo atveju.

42. Moters lytinių organų antro ir trečio laipsnio nusileidimas arba iškritimas, kai sutrinka gretimų organų funkcijos.

43. Lėtinis osteomielitas.

44. Galvos ir nugaros smegenų, periferinės nervų sistemos organiniai susirgimai bei traumos, kai pasireiškia judėjimo, koordinacijos ir taktilinio jutimo sutrikimai.

45. Būklė po išplėstinių chirurginių operacijų, pašalinus organą, kai yra tos sistemos funkcijos sutrikimų.

46. Būklė po operacinio širdies kraujagyslių ir širdies vožtuvų gydymo.

47. Dviejų ir daugiau stambių sąnarių ankilozė, vieno klubo sąnario ankilozė persirgus kaulų tuberkulioze.

48. Įgimtos judėjimo aparato anomalijos, trukdančios vaikščioti, įgytos kaulų ir sąnarių deformacijos.

49. Kurios nors galūnės amputacija.

50. Ūmus miokardo infarktas.

51. Vidutinė ar sunki cukrinio diabeto forma.

52. Bronchinė astma ir astminis bronchitas.

53. Amžius – daugiau kai 65 metai.