Suvestinė redakcija nuo 2022-03-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10497

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Mokslinės archeologijos KomisijOS sudėties PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. ĮV-622

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 181 straipsnio 5 dalimi, Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 9-12 punktais:

1. T v i r t i n u trejiems metams šios sudėties Mokslinės archeologijos komisiją:

1.1. dr. Gabrielė Gudaitienė – deleguota Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros;

1.2. dr. Irena Kaminskaitė – deleguota Lietuvos archeologijos draugijos;

1.3. dr. Albinas Kuncevičius – deleguotas Lietuvos archeologijos draugijos;

1.4. dr. Laurynas Vytis Kurila – deleguotas Lietuvos istorijos instituto;

1.5. dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen – deleguota Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros;

1.6. dr. Elena Pranckėnaitė – deleguota Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto;

1.7. dr. Andra Strimaitienė – deleguota Lietuvos istorijos instituto;

1.8. dr. Miglė Urbonaitė-Ubė – deleguota Lietuvos archeologijos draugijos;

1.9. dr. Gintautas Zabiela – deleguotas Lietuvos muziejų asociacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-166, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02339

Nr. ĮV-255, 2022-03-01, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-04054

 

2. Pavedu Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) sudaryti nematerialaus pobūdžio intelektinių paslaugų teikimo sutartis su Komisijos nariais, jų paslaugas apmokant iš Departamentui skirtų asignavimų.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-166, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02339

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. ĮV-622 „Dėl Mokslinės archeologijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-255, 2022-03-01, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-04054

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. ĮV-622 „Dėl Mokslinės archeologijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo