Įsakymas netenka galios 2023-01-19:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-26, 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00885

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-03 iki 2023-01-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21220

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 3D-942

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-1, 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00177

 

t v i r t i n u: 

1. Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. 2019 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą (pridedama).

3. 2020 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą (pridedama).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-1, 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00177

 

4. 2021 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą (pridedama).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-898, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29317

 

5. 2022 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą (pridedama).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-881, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27780

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Giedrius Surplys


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu

Nr. 3D-942

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI, PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 38 punkte nurodytai savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai vykdyti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – Ministerija) tvarką.

2Valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcija finansuojama iš Ministerijos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros programos (programos kodas 01 01) priemonei „Savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų (savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas) organizavimas ir vykdymas“ (toliau – Priemonė) numatytų Ministerijos asignavimų.

21. Priemonės tikslas užtikrinti, kad savivaldybės erdvinių duomenų rinkinys būtų nuolat atnaujinamas ir į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį būtų integruoti visi atitinkamais metais suderintų savivaldybės teritorijos M 1:500–1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planų (toliau – Suderinti planai) duomenys. Priemonės vertinimo kriterijus – į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį integruotų Suderintų planų skaičius.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-898, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29317

 

3Lėšos Priemonei numatomos (tikslinamos) atsižvelgiant į valstybės biudžeto galimybes, rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įsakymo projektą. Ministerija gali perskirstyti specialias tikslines dotacijas tarp savivaldybių ir tarp specialių tikslinių dotacijų, nurodytų Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priede, esant papildomų lėšų poreikiui ar sutaupytoms lėšoms, – dotacijas atitinkamai didinti ar mažinti. Jei Priemonei skiriamos lėšos perskirstomos, jos perskaičiuojamos kiekvienai savivaldybei didinant ar mažinant skiriamas lėšas tiek procentų, kiek procentų didinama ar mažinama bendra valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti skirta lėšų suma, o jei perskirstant Priemonei skirtas sutaupytas lėšas jų yra daugiau, nei pateiktas papildomų lėšų poreikis, jos paskiriamos pagal savivaldybių pateiktą papildomų lėšų poreikį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-837, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26390

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR PERVEDIMAS

 

4.  Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytos dotacijos savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti (toliau – Lėšos) savivaldybėms skirstomos atsižvelgiant į vidutinius paskutinių trejų metų savivaldybėms pateiktų derinti topografinių planų kiekius, kurie apskaičiuojami naudojant:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-881, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27780

4.1. vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse kontrolės ir valstybinės ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-708 „Dėl Geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse kontrolės ir valstybinės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuo 2012 m. iki 2016 m. parengtų geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse kontrolės metinių ataskaitų informacija apie topografinių planų kiekius per metus;

4.2. informacija apie per Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau – TOPD paslauga) atitinkamais metais savivaldybėms pateiktų derinti topografinių planų kiekius;

4.3. informacija apie per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti elektroninę paslaugą (toliau – TIIIS paslauga) atitinkamais metais savivaldybėms pateiktų derinti topografinių planų kiekius.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-881, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27780

 

5.  Lėšos savivaldybėms, iki ataskaitinių metų nenaudojusioms TOPD paslaugos, skirstomos atsižvelgiant į vidutinius penkerių metų atitinkamai savivaldybei pateiktų derinti topografinių planų kiekius, kuriems apskaičiuoti naudojama Aprašo 4.1 papunktyje nurodyta informacija apie topografinių planų kiekius per metus.

6.  Lėšos savivaldybėms, nepateikusioms 4.1 papunktyje nurodytoms ataskaitoms reikalingos informacijos ir iki ataskaitinių metų nenaudojusioms TOPD paslaugos, skirstomos atsižvelgiant į visų savivaldybių, išskyrus 10 apskričių centrų, vidutinį pateiktų derinti topografinių planų kiekį.

7. Aprašo 4.2 papunktyje nurodytus atitinkamais metais pateiktų derinti topografinių planų kiekius nustato VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – Centras) pagal TOPD paslaugos rinkinyje, nurodytame Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punkte, kaupiamus M 1:500–1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų) duomenis ir TIIIS paslaugos informaciją ir juos kasmet iki gruodžio 15 d. teikia Ministerijai pagal šią formą:

Eil. Nr.

Vieno mėnesio atitinkamų metų vidutinis topografinių planų kiekis, vnt.

Atitinkamų metų planuojamas topografinių planų kiekis, vnt.

““

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-881, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27780

Nr. 3D-820, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25724

 

8Aprašo 7 punkto formoje nurodytas vieno mėnesio atitinkamų metų vidutinis topografinių planų kiekis nustatomas taip:

8.1. kai savivaldybė TOPD paslaugą naudoja 1 mėnesį per metus – vieno mėnesio vidutiniu topografinių planų kiekiu nurodomas vieno mėnesio topografinių planų kiekis;

8.2. kai savivaldybė TOPD paslaugą ir TIIIS paslaugą naudoja n mėnesių per metus – vieno mėnesio vidutiniu topografinių planų kiekiu nurodomas n mėnesių topografinių planų kiekių vidurkis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-881, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27780

 

9Aprašo 7 punkto formoje nurodytas atitinkamų metų  planuojamas topografinių planų kiekis skaičiuojamas vieno mėnesio vidutinį topografinių planų kiekį dauginant iš 12.

10.     Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąraše (toliau Sąrašas), tvirtinamame žemės ūkio ministro įsakymu, nustatytas lėšas Ministerija perveda savivaldybėms Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

III SKYRUS

LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

11.       Lėšos funkcijai atlikti gali būti naudojamos išlaidoms, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

11.1. yra tiesiogiai susijusios su valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimu;

11.2. aiškiai nustatomos ir pagrįstos dokumentais;

11.3. patirtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

12.     Lėšos turi būti naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo. Iš skiriamų lėšų gali būti finansuojamos šios išlaidos:

12.1.  darbo užmokestis pinigais;

12.2.  socialinio draudimo įmokos;

12.3ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos;

12.4.  informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos;

12.5kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.

13.     Metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki sausio 5 d., savivaldybės grąžina ataskaitiniais metais gautas, bet nepanaudotas lėšas į Ministerijos sąskaitą Nr. LT564010042400060092.

14.     Savivaldybės atsiskaito Ministerijai už joms pervestų lėšų, skiriamų valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, panaudojimą pateikdamos:

14.1. per 15 dienų ketvirčiui pasibaigus – pažymą dėl finansavimo sumų pagal formą, paskelbtą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje;

14.2. per 20 dienų metams pasibaigus:

14.2.1. pažymą dėl finansavimo sumų;

14.2.2. informacijos apie biudžeto vykdymą formą Informacija apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, plano vykdymą 20__ m. (BV-6), patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ (toliau – forma BV-6);

14.2.3. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 2);

14.2.4. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimo ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie Priemonės vertinimo kriterijaus įvykdymą – per ataskaitinius metus į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį integruotų topografinių planų erdvinių duomenų kiekius (vienetais ir plotais), aprašo savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio struktūrą ir tvarkymo eigą, nurodo problemas, kurios buvo sprendžiamos darbo metu, pateikia kitą informaciją, padedančią įvertinti atliktų darbų kokybę, pasiūlymus dėl savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo, prideda informaciją apie asmenį (-is), atsakingą už savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymą ir kokybę (pareigybės aprašymas, administracijos direktoriaus įsakymas dėl priežiūros ar kt.) (toliau – Savivaldybės ataskaita).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-898, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29317

 

15. Centras per 20 dienų metams pasibaigus teikia Ministerijai savivaldybių per ataskaitinius metus Suderintų planų kiekius (vienetais) ir į savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį integruotų topografinių planų erdvinių duomenų kiekius (vienetais ir plotais) bei informaciją apie savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio kokybę (atitiktį teisės aktų, reglamentuojančių šio rinkinio tvarkymą, reikalavimams) (toliau – Centro ataskaita).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-898, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29317

Nr. 3D-820, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25724

 

16Pažyma dėl finansavimo sumų teikiama Ministerijos padaliniui, atsakingam už buhalterinę apskaitą.

17. Forma BV-6, forma Nr. 2, Savivaldybės ataskaita ir Centro ataskaita teikiamos Ministerijos padaliniui, atsakingam už savivaldybių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-820, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25724

 

18Gavę formą Nr. 2, Ministerijos  padalinio, atsakingo už savivaldybių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo priežiūrą, darbuotojai įvertina:

18.1. formoje Nr. 2 nurodytų išlaidų straipsnių atitiktį Aprašo 14 punkte numatytiems finansuotiniems išlaidų straipsniams valstybinei (valstybės perduotai savivaldybei) funkcijai vykdyti;

18.2. formoje Nr. 2 nurodytų išlaidų atitiktį žemės ūkio ministro įsakymu savivaldybėms patvirtintoms lėšoms, nurodytoms Sąraše.

19. Gavę Savivaldybės ataskaitą, Ministerijos padalinio, atsakingo už savivaldybių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo priežiūrą, darbuotojai vertina joje ir Centro ataskaitoje pateiktos informacijos atitiktį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-820, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25724

 

20. Jeigu Ministerija, išnagrinėjusi gautus dokumentus, nustato, kad savivaldybė panaudojo lėšų netinkamai ir (arba) ne pagal tikslinę paskirtį ir (arba) Savivaldybės ataskaitos ir Centro ataskaitos neatitikimus,  ji raštu apie tai informuoja savivaldybę ir nustato terminą, per kurį ne pagal tikslinę paskirtį panaudota lėšų suma turi būti grąžinta į Aprašo 13 punkte nurodytą Ministerijos sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-820, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25724

 

21Ministerijai pareikalavus, savivaldybės privalo pateikti kitą informaciją, reikalingą specialiųjų tikslinių dotacijų naudojimo teisėtumui, ekonomiškumui, efektyvumui ir rezultatyvumui įvertinti. Jeigu savivaldybių pateiktoje informacijoje yra netikslumų ar neaiškumų, Ministerijai paprašius, savivaldybės privalo pateikti papildomus paaiškinimus ar patikslintą informaciją.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

22.     Savivaldybės atsako už:

22.1. specialiųjų tikslinių dotacijų naudojimą pagal tikslinę paskirtį;

22.2. specialiųjų tikslinių dotacijų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

22.3. Ministerijai pateiktos informacijos teisingumą ir pateikimą laiku;

22.4. atskiros gautų specialiųjų tikslinių dotacijų panaudojimo finansinės apskaitos tvarkymą.

______________

part_dff495e1b3844877b5d6c9b53845adc1_end


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-942

 

2019 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI, PASKIRSTYMO TARP SAVIVALDYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Savivaldybė

2019 m. lėšos savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, Eur

 

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Iš viso

 

1.        

Akmenės rajono

1006

1006

1007

1007

4026

 

2.        

Alytaus miesto

3241

3241

3241

3241

12964

 

3.        

Alytaus rajono

2487

2487

2487

2487

9948

 

4.        

Anykščių rajono

4323

4323

4324

4324

17294

 

5.        

Birštono

824

824

825

825

3298

 

6.        

Biržų rajono

2193

2193

2194

2194

8774

 

7.        

Druskininkų

3408

3408

3409

3409

13634

 

8.        

Elektrėnų

1243

1243

1244

1244

4974

 

9.        

Ignalinos rajono

2501

2501

2501

2501

10004

 

10.        

Jonavos rajono

7487

7487

7487

7487

29948

 

11.        

Joniškio rajono

1774

1774

1775

1775

7098

 

12.        

Jurbarko rajono

1676

1676

1677

1677

6706

.

13.        

Kaišiadorių rajono

4051

4051

4051

4051

16204

 

14.        

Kalvarijos

824

824

825

825

3298

 

15.        

Kauno miesto

46806

46806

46806

46806

187224

 

16.        

Kauno rajono

24290

24290

24290

24290

97160

 

17.        

Kazlų Rūdos

992

992

993

993

3970

 

18.        

Kėdainių rajono

3478

3478

3479

3479

13914

 

19.        

Kelmės rajono

2221

2221

2222

2222

8886

 

20.        

Klaipėdos miesto

12334

12334

12334

12334

49336

 

21.        

Klaipėdos rajono

26022

26022

26022

26022

104088

 

22.        

Kretingos rajono

8968

8968

8968

8968

35872

 

23.        

Kupiškio rajono

880

880

881

881

3522

 

24.        

Lazdijų rajono

2249

2249

2250

2250

8998

 

25.        

Marijampolės

5350

5350

5350

5350

21400

 

26.        

Mažeikių rajono

3255

3255

3255

3255

13020

 

27.        

Molėtų rajono

4302

4302

4303

4303

17210

 

28.        

Neringos

3824

3824

3824

3824

15296

 

29.        

Pagėgių

545

545

546

546

2182

 

30.        

Pakruojo rajono

1607

1607

1607

1607

6428

 

31.        

Palangos miesto

2109

2109

2110

2110

8438

 

32.        

Panevėžio miesto

6286

6286

6286

6286

25144

 

33.        

Panevėžio rajono

5448

5448

5448

5448

21792

 

34.        

Pasvalio rajono

2096

2096

2096

2096

8384

 

35.        

Plungės rajono

4833

4833

4834

4834

19334

 

36.        

Prienų rajono

1523

1523

1523

1523

6092

 

37.        

Radviliškio rajono

3003

3003

3004

3004

12014

 

38.        

Raseinių rajono

1816

1816

1817

1817

7266

 

39.        

Rietavo

755

755

755

755

3020

 

40.        

Rokiškio rajono

2249

2249

2250

2250

8998

 

41.        

Skuodo rajono

475

475

476

476

1902

 

42.        

Šakių rajono

1732

1732

1733

1733

6930

 

43.        

Šalčininkų rajono

3995

3995

3996

3996

15982

 

44.        

Šiaulių miesto

13102

13102

13102

13102

52408

 

45.        

Šiaulių rajono

8521

8521

8521

8521

34084

 

46.        

Šilalės rajono

2054

2054

2054

2054

8216

 

47.        

Šilutės rajono

3045

3045

3046

3046

12182

 

48.        

Širvintų rajono

2836

2836

2836

2836

11344

 

49.        

Švenčionių rajono

3059

3059

3060

3060

12238

 

50.        

Tauragės rajono

3506

3506

3507

3507

14026

 

51.        

Telšių rajono

3450

3450

3451

3451

13802

 

52.        

Trakų rajono

5043

5043

5043

5043

20172

 

53.        

Ukmergės rajono

2794

2794

2794

2794

11176

 

54.        

Utenos rajono

3478

3478

3479

3479

13914

 

55.        

Varėnos rajono

3646

3646

3646

3646

14584

 

56.        

Vilkaviškio rajono

3381

3381

3381

3381

13524

 

57.        

Vilniaus miesto

60368

60368

60369

60369

241474

 

58.        

Vilniaus rajono

33117

33117

33117

33117

132468

 

59.        

Visagino miesto

1400

1400

1400

1400

5600

 

60.        

Zarasų rajono

1704

1704

1704

1704

6816

 

 

Iš viso

374 985

374 985

375 015

375 015

1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

part_07a0481c66ab49e59ab24dec2e3850e8_end


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-1

 

2020 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI, PASKIRSTYMO TARP SAVIVALDYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Savivaldybė

2020 m. lėšos savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, Eur

 

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Iš viso

 

1.

Akmenės rajono

1155

1155

1155

1155

4620

 

2.

Alytaus miesto

3989

3989

3989

3989

15956

 

3.

Alytaus rajono

3246

3246

3246

9 054

18 792

 

4.

Anykščių rajono

3805

3805

3805

3805

15220

 

5.

Birštono

904

904

904

904

3616

 

6.

Biržų rajono

2220

2220

2220

2220

8880

 

7.

Druskininkų

3407

3407

3407

3407

13628

 

8.

Elektrėnų

2582

2582

2582

2582

10328

 

9.

Ignalinos rajono

2118

2118

2118

2 421

8 775

 

10.

Jonavos rajono

7167

7167

7167

7167

28668

 

11.

Joniškio rajono

1881

1881

1881

1881

7524

 

12.

Jurbarko rajono

1688

1688

1688

1688

6752

.

13.

Kaišiadorių rajono

4024

4024

4024

4024

16096

 

14.

Kalvarijos

1251

1251

1251

1251

5004

 

15.

Kauno miesto

43426

43426

43426

43426

173704

 

16.

Kauno rajono

24457

24457

24457

24457

97828

 

17.

Kazlų Rūdos

976

976

976

976

3904

 

18.

Kėdainių rajono

4418

4418

4418

4418

17672

 

19.

Kelmės rajono

2044

2044

2044

2044

8176

 

20.

Klaipėdos miesto

11488

11488

11488

11488

45952

 

21.

Klaipėdos rajono

23494

23494

23494

23494

93976

 

22.

Kretingos rajono

9072

9072

9072

9072

36288

 

23.

Kupiškio rajono

913

913

913

913

3652

 

24.

Lazdijų rajono

2027

2027

2027

2027

8108

 

25.

Marijampolės

4844

4844

4844

4844

19376

 

26.

Mažeikių rajono

2937

2937

2937

2937

11748

 

27.

Molėtų rajono

3617

3617

3617

3617

14468

 

28.

Neringos

3274

3274

3274

3274

13096

 

29.

Pagėgių

536

536

536

536

2144

 

30.

Pakruojo rajono

1907

1907

1907

1907

7628

 

31.

Palangos miesto

2677

2677

2677

2677

10708

 

32.

Panevėžio miesto

6419

6419

6419

6419

25676

 

33.

Panevėžio rajono

6962

6962

6962

6962

27848

 

34.

Pasvalio rajono

2586

2586

2586

2586

10344

 

35.

Plungės rajono

5072

5072

5072

5072

20288

 

36.

Prienų rajono

2087

2087

2087

2087

8348

 

37.

Radviliškio rajono

3036

3036

3036

3036

12144

 

38.

Raseinių rajono

2641

2641

2641

13 741

21 664

 

39.

Rietavo

786

786

786

786

3144

 

40.

Rokiškio rajono

2072

2072

2072

2072

8288

 

41.

Skuodo rajono

846

846

846

846

3384

 

42.

Šakių rajono

2483

2483

2483

2483

9932

 

43.

Šalčininkų rajono

3918

3918

3918

3918

15672

 

44.

Šiaulių miesto

10554

10554

10554

10554

42216

 

45.

Šiaulių rajono

8792

8792

8792

8792

35168

 

46.

Šilalės rajono

1867

1867

1867

6 867

12 468

 

47.

Šilutės rajono

3257

3257

3 853

16 601

26 968

 

48.

Širvintų rajono

2922

2922

2922

2922

11688

 

49.

Švenčionių rajono

3550

3550

3550

3550

14200

 

50.

Tauragės rajono

3187

3187

4 361

3 187

13 922

 

51.

Telšių rajono

3406

3406

3406

3406

13624

 

52.

Trakų rajono

5493

5493

5493

5493

21972

 

53.

Ukmergės rajono

3279

3279

3279

3279

13116

 

54.

Utenos rajono

3585

3585

3585

3585

14340

 

55.

Varėnos rajono

3357

3357

13 357

3357

23 428

 

56.

Vilkaviškio rajono

3089

3089

3089

3089

12356

 

57.

Vilniaus miesto

60 372

76 587

84 157

60 372

281 488

 

58.

Vilniaus rajono

35 555

19 340

0

0

87 325

 

59.

Visagino miesto

410

410

410

410

1640

 

60.

Zarasų rajono

1873

1873

1873

1873

7492

 

 

Iš viso

375000

375000

375000

375000

1500000

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-837, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26390

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

2021 m. sąrašas

Papildyta priedu:

Nr. 3D-898, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29317

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-803, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25982

Nr. 3D-845, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26482

 

2022 m. sąrašas

Papildyta priedu:

Nr. 3D-881, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27780

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-820, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25724

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1, 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00177

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-837, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26390

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-898, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29317

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-803, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25982

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-845, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26482

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-881, 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27780

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-820, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25724

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo

 

 

part_7009da01d87a4d528c2748928ddc7ca7_end