Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-01-10, i. k. 2017-00685

 

HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ, Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 6 d. Nr. D1-22

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 22 dalimi:

1. T v i r t i n u Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. D1-997 „Dėl Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. D1-22

 

 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūrą ir išdavimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

2. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatomis ir Aprašu, specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį) išduoda statytojui (užsakovui) (toliau – statytojas) pageidaujant.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

4. Apraše nustatyti reikalavimai privalomi viešojo administravimo subjektams, pagal kompetenciją rengiantiems ir išduodantiems specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, tokios veiklos valstybinę kontrolę vykdantiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

II SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IŠDAVIMAS

 

5. Specialiųjų reikalavimų (pagal Aprašo 5 priede nurodytą formą) išdavimo principai nustatyti Statybos įstatymo 24 straipsnio 4–11 dalyse. Jei prašymas išduoti specialiuosius reikalavimus savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) teikiamas tiesiogiai, prie prašymo pridedama elektroninė laikmena su visų su prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais. Specialiesiems reikalavimams gauti savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) tiesiogiai pateikiama:

5.1. Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymas su žemės sklypo ir statinio (statinių) duomenimis (išskyrus atvejus, kai specialieji reikalavimai gaunami atlikus visuomenės informavimą apie projektinius pasiūlymus pagal Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatas) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai raštu (kai jie privalomi);

5.2. Statybos įstatymo 37 straipsnyje nustatytais atvejais – projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

6. Prašymą ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, įkeliami privalomi dokumentai, nurodomi kiti IS „Infostatyba“ išvardinti duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

7. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai jo pateikimo metu. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja nurodydamas prašymo priėmimo datą ir registracijos numerį. Savivaldybės  administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), užregistravęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus užregistravimo patikrina, ar:

7.1. bus įgyvendintos statytojo teisės pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus;

7.2. prašymas užpildytas tinkamai ir (ar) jame nurodyti žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys;

7.3. projektiniai pasiūlymai (kai juos privaloma rengti) raštu suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, o Statybos įstatymo 37 straipsnyje nenustatytais atvejais pateikti Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

8. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), nustatęs, kad Aprašo 7 punkto reikalavimai neįvykdyti ar pateikti ne visi specialiesiems reikalavimams išduoti privalomi dokumentai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus registravimo dienos apie tai praneša prašymą pateikusiam asmeniui. Trūkstamiems dokumentams pateikti nustatomas 30 darbo dienų terminas. Pasibaigus šiam terminui ir nepateikus trūkstamų dokumentų, prašymą pateikęs asmuo per 3 darbo dienas nuo šio termino pabaigos dienos informuojamas, kad, norėdamas gauti specialiuosius reikalavimus, jis privalo teikti naują prašymą. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip atmestas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

9. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), nustatęs, kad Aprašo 7 punkto reikalavimai įvykdyti, IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikia Aprašo 4 priede nurodytos formos paraiškas:

9.1. Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (jo teritoriniam skyriui);

9.2. saugomos teritorijos direkcijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

91. Specialieji reikalavimai neišduodami, kai:

91.1. statyba žemės sklype, esančiame urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai, arba žemės sklype, esančiame neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje, atsižvelgiant į savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius, yra negalima;

91.2. statyba pagal kitus teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) kitus galiojančius teisės aktus konkrečiame žemės sklype negalima;

91.3. projektiniams pasiūlymams (kai juos privaloma rengti) nepritarta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

III SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ IŠDAVIMAS

 

10. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs Statybos įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, atsižvelgęs į projektinius pasiūlymus (kai jie parengti), Architektūros įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytas regioninės architektūros tarybos ekspertų rekomendacijas (kai jos buvo gautos), konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, specialiuosius architektūros reikalavimus (pagal Aprašo 2 priede nurodytą formą), vadovaudamasis Statybos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais, parengia Statybos įstatymo 24 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

101. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) statytojo pageidavimu specialiuosius architektūros reikalavimus parengia ir išduoda, kai rengiami:

101.1. ypatingųjų, neypatingųjų ir (ar) nesudėtingųjų statinių naujos statybos ir (ar) rekonstravimo projektai;

101.2. ypatingųjų, neypatingųjų ir (ar) nesudėtingųjų statinių kapitalinio ir (ar) paprasto remonto projektai, kai keičiasi statinio išvaizda; 

101.3. ypatingiesiems, neypatingiesiems ir (ar) nesudėtingiesiems statiniams priskirtų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kai keičiasi pastato išvaizda.

Papildyta punktu:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

11. Specialieji architektūros reikalavimai turi būti parengti konkrečiai ir aiškiai, kad pagal juos būtų galima rengti statinio projekto sprendinius.

Išduoti specialieji architektūros reikalavimai keičiami naujais specialiaisiais architektūros reikalavimais Statybos įstatymo 24 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) siūlymu arba Statybos įstatymo 24 straipsnio 9 ir 10 dalyse nurodytų komisijų siūlymu. Pakeitus specialiuosius architektūros reikalavimus naujais, anksčiau išduoti specialieji architektūros reikalavimai netenka galios.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

IV SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ IŠDAVIMAS

 

12. Saugomos teritorijos direkcija, gavusi savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) Aprašo 4 priede nurodytos formos paraišką, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taikomus konkrečiam projektuojamam statiniui, žemės sklypui ar teritorijai, esantiems konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje (rezervate, draustinyje, gamtos paveldo objekto teritorijoje), jos buferinėje apsaugos zonoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje (valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone), jos buferinėje apsaugos zonoje, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, atsižvelgusi į pateiktus projektinius pasiūlymus (kai jie parengti), parengia ir išduoda Statybos įstatymo 24 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

13. 12 punkte išvardintose saugomose teritorijose jų buferinės apsaugos zonose esantiems kultūros paveldo objektams (nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus nustato Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, o Trakų istoriniame nacionaliniame parke ir jo direkcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

131. Išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai keičiami naujais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 8 dalies nuostatas savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo siūlymu arba Statybos įstatymo 24 straipsnio 9 ir 10 dalyse nurodytų komisijų siūlymu. Pakeitus specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus naujais, anksčiau išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai netenka galios.

Papildyta punktu:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos pavyzdiniai nuostatai pateikti Aprašo 6 priede.

15. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų kopijas kartu su prašymu juos išduoti ir kitais susijusiais dokumentais viešojo administravimo subjektai Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės nustatyta tvarka saugo 10 metų.

17. Parengti specialieji reikalavimai (specialieji architektūros reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai) netaisomi, išskyrus redakcinio pobūdžio klaidų, nekeičiančių specialiųjų reikalavimų esmės, pataisymą.  

Statytojas, norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus (specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus), teikia savivaldybės administracijai naują prašymą išduoti  specialiuosius  reikalavimus. Nauji specialieji reikalavimai išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

______________


 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus ir žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenų forma)

 

____________________________________________________________________________

(išduodančio subjekto pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI specialiuosius reikalavimus

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _________________

 

 

Duomenys apie prašymo pateikėją

Fizinio asmens vardas, pavardė _____________________________________________________________________

 

Ryšio duomenys

El. paštas __________________  tel. _________________  mob. tel.  ____________________ faks. _____________

 

 

PRAŠAU IŠDUOTI specialiuosius reikalavimus

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė,

adresas / juridinio asmens

pavadinimas, kodas, buveinės adresas ________________________________________________________________

 

Ryšio duomenys

El. paštas ______________________  tel. ___________________________  mob. tel. ________________________

 

ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIO (STATINIŲ GRUPĖS) DUOMENYS

 

Statinio projekto pavadinimas______________________________________________________________________

Statinio (pastato) bendrasis plotas, m2_______________________________________________

Statybos rūšis ____________________________________________________________________

Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip _______________________________________________________/ Ne

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo (-ų)  kad. Nr. ________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Statinio (-ių) statybos metai_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija  Taip ________________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Taip ___________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip ___________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo statinys Taip _________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip _____________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip ______________________________________________________ / Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip____________________________________________________________ / Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi  teisės

aktuose nustatyti norminiai  atstumai iki

kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie

teisės aktuose nustatyti statinių statybos

ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Taip __________________________________________________________ / Ne

 

Už pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako statytojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

____________________________________________________________________________________________

(Prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas, data)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 


 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Specialiųjų architektūros reikalavimų forma)

 

___________________________________________________________________________________

 (išduodančio subjekto pavadinimas)

 

 

Specialieji architektūros reikalavimai

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

 

___________________________________________________________________________________

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė,

adresas / juridinio  asmens

pavadinimas, kodas,

buveinės adresas _________________________________________________________________________________

 

 

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas _____________________________________________________________________________________

 

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis __________________________________________________________________________________

Pastato atnaujinimas( modernizavimas) Taip ________________________________________________________/ Ne

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija  Taip ________________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Taip ___________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip ___________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo statinys Taip _________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip _____________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip ______________________________________________________ / Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip____________________________________________________________ / Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi  teisės

aktuose nustatyti norminiai  atstumai iki

kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie

teisės aktuose nustatyti statinių statybos

ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Taip __________________________________________________________ / Ne

 

Statiniui nustatyti specialieji architektūros reikalavimai

 

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita)__________________________________________________________________

 

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu  ___________________________

 

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius _________________________________________________________________________________________

 

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis____________________________________________________________

 

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) _____________________________________________________________

 

6. Užstatymo tipas  _______________________________________________________________________________

 

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) ______________________________________

 

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu ____________________________________________

 

9. Rekomendacija nepriklausomam

ekspertiniam architektūros vertinimui ______________________________________________________________

 

10. Architektūros konkursų rengimas

reikšmingiems urbanistikos objektams______________________________________________________________

 

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems

Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią

_______________________________________________________________________________________________

 

 

12. Kiti reikalavimai _____________________________________________________________________________

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai. 

 

 

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

  

______________________________            ________________________             _________________________

(išdavusio asmens pareigos)                                   (parašas, data)                                         (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 


 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų forma)

 

____________________________________________________________________________________________

(išduodančio subjekto pavadinimas)

 

 

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

 

____________________________________________________________________________________________

(specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė,

adresas / juridinio asmens

pavadinimas, kodas,

buveinės adresas _________________________________________________________________________________

 

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

 

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis __________________________________________________________________________________

Pastato atnaujinimas modernizavimas Taip _________________________________________________________/ Ne

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija  Taip _______________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Taip ___________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip ___________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo statinys Taip _________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip _____________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip ______________________________________________________ / Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip____________________________________________________________ / Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi  teisės

aktuose nustatyti norminiai  atstumai iki

kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie

teisės aktuose nustatyti statinių statybos

ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Taip __________________________________________________________ / Ne

 

Statiniui nustatyti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

 

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas)  ___________________________________________________________________________

 

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

 

2.1. Atstumas iki vandens telkinio  __________________________________________________________________

 

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos ________________________________________________________

 

2.3. Atstumas iki šlaitų ____________________________________________________________________________

 

2.4. Saugomos rūšys, buveinės ______________________________________________________________________

 

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) _________________________

 

4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

 

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė

  

 

 

 

______________________________            ________________________             _________________________

(išdavusio asmens pareigos)                                   (parašas, data)                                         (vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 


 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Paraiškos dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų parengimo / specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų parengimo forma)

 

___________________________________________________________________________

(paraišką teikiančios savivaldybės administracijos pavadinimas)

 

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

teritoriniam skyriui,_______________________________________________________________

 

saugomos teritorijos

direkcijai _________________________________________________________________

 

PARAIŠKA

DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ / SPECIALIŲJŲ SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ PARENGIMO

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _________________

 

 

Duomenys apie paraiškos pateikėją

Valstybės tarnautojo pareigos, vardas, pavardė _________________________________________________________

 

Ryšio duomenys

El. paštas __________________ tel. ___________________ mob. tel. ________________faks. __________________

 

PRAŠAU IŠDUOTI SPECIALIUOSIUS PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMUS (LAIKINĄJĮ APSAUGOS REGLAMENTĄ) / SPECIALIUOSIUS SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMUS.

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė,

adresas / juridinio asmens

pavadinimas, kodas,

buveinės adresas _________________________________________________________________________________

 

ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIO (STATINIŲ GRUPĖS) DUOMENYS

 

Statinio projekto pavadinimas______________________________________________________________________

Statybos rūšis __________________________________________________________________________________

Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip ____________________________________________________________/Ne

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo (-ų)  kad. Nr. ________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Statinio (-ių) statybos metai_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija  Taip ________________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Taip ___________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip ___________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo statinys Taip __________________________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip ______________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės  apsaugos zona Taip ______________________________________________________ / Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip_____________________________________________________________ / Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi  teisės

aktuose nustatyti norminiai  atstumai iki

kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie

teisės aktuose nustatyti statinių statybos

ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Taip ____________________________________________________________ / Ne

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 


 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Specialiųjų reikalavimų forma)

 

_______________________________________________________________________________________________

(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 

 

Specialieji reikalavimai

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

 

_______________________________________________________________________________________________

(specialiųjų reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė,

adresas / juridinio asmens

pavadinimas, kodas,

buveinės adresas _________________________________________________________________________________

 

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas _____________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai _______________________________________________________________

 (Nr., data, lapų skaičius)

 

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo

 ir apsaugos reikalavimai ________________________________________________________________________ 

(Nr., data, lapų skaičius)

 

Specialieji paveldosaugos reikalavimai________________________________________________________________

(Nr., data, lapų skaičius)

 

Specialiuosius reikalavimus išdavė

  

 

 

______________________________            ________________________             _________________________

(išdavusio asmens pareigos)                                   (parašas, data)                                         (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 


 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ, SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ SUDERINAMUMO NAGRINĖJIMO KOMISIJOS PAVYZDINIAI NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos pavyzdiniai nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 9 dalimi.

2. Nuostatai reglamentuoja specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) funkcijas ir darbo organizavimo tvarką.

Savivaldybės administracija turi teisę parengti ir patvirtinti savivaldybės administracijos sudarytos specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos nuostatus. Savivaldybių administracijos parengti ir patvirtinti komisijos nuostatai turi neprieštarauti Nuostatams.

3. Komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinio suderinamumo ginčus ir kitus su tuo susijusius klausimus.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi:

4.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais;

4.2. savivaldybės administracijos patvirtintais Komisijos nuostatais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

5. Savivaldybės administracija iš Statybos įstatymo 24 straipsnio 9 dalyje išvardintų specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir specialiuosius paveldosaugos reikalavimus išduodančių institucijų įgaliotų atstovų sudaro Komisiją, skiria pirmininką, parengia ir patvirtina Komisijos nuostatus. Komisijos sekretoriumi skiriamas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

6. Konkrečius institucijų  įgaliotus atstovus (fizinius asmenis) dalyvauti Komisijoje per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų terminą raštu skiria juos įgaliojusios institucijos. Dalyvauti Komisijos darbe institucijos skiria vienodą įgaliotų atstovų skaičių (ne mažiau kaip po du atstovus iš kiekvienos institucijos). Jeigu planuojama teritorija (statinio statyba) susijusi su įslaptinta informacija, deleguojamas Komisijos narys ir paskirtas Komisijos sekretorius privalo turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

 

7. Komisijos narių skaičius neribojamas.

8. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami Nuostatų nustatyta tvarka. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja du trečdaliai komisijos narių.

Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos protokolus pasirašo pirmininkas, sekretorius ir visi dalyvavusieji posėdyje Komisijos nariai.

9. Komisijos darbą organizuoja, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas.

10. Informaciją apie posėdžio laiką, vietą, darbotvarkę ir posėdžiui reikalingą medžiagą sekretorius Komisijos nariams išsiunčia elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

11. Komisijos narių dalyvavimas Komisijos posėdžiuose privalomas.

12. Komisijos nariai posėdžio metu negali kelti teisės aktų nuostatų neatitinkančių reikalavimų.

13. Komisijos posėdžiuose balsuoti gali Komisijos pirmininkas ir posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Komisija sprendimą priima balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas. Komisijos nariai neturi teisės susilaikyti ar atsisakyti balsuoti.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

14. Savivaldybės administracija, kai per Statybos įstatymo 24 straipsnio 8 dalyje nurodytą terminą nepavyksta suderinti specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, ginčą dėl šių reikalavimų suderinamumo ir reikalingus dokumentus perduoda nagrinėti Komisijai.

15. Komisija, gavusi iš savivaldybės administracijos su ginčo objektu susijusius dokumentus, privalo patikrinti ir nustatyti, ar specialieji architektūros reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai dera tarpusavyje, parengti vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo, Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymų, kitų įstatymų ir teisės aktų reikalavimais ir (ar) neprieštarauja statytojo (užsakovo) pateiktiems dokumentams.

16. Komisija, siekdama suderinti statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus, nagrinėja ginčą, jei reikia, siūlo 14 punkte nurodytus reikalavimus išdavusioms institucijoms juos pakeisti.

Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę kviesti ekspertus įvertinti ginčo dokumentus ir kitus specialistus, jeigu balsuodami tam balsų dauguma pritaria posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai.

17. Komisija, per 10 darbo dienų išnagrinėjusi ginčą dėl specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų suderinamumo, balsų dauguma priima Statybos įstatymo 24 straipsnio 9 dalies 1 ar 2 punkte nurodytą sprendimą.

Komisija, priėmusi Statybos įstatymo 24 straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodytą sprendimą, jį įformina protokolu ir pasirašytą protokolą perduoda savivaldybės administracijai.

18. Komisija, priėmusi Statybos įstatymo 24 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytą sprendimą, jį įformina protokolu. Pasirašytą protokolą ir su ginčo objektu susijusius dokumentus Statybos įstatymo 24 straipsnio 10 dalyje nustatytais terminais perduoda nagrinėti aplinkos ministro ir kultūros ministro sudarytai komisijai. Nepritarimo motyvai išdėstomi protokole (pateikiamos konkrečios neišdavimo priežastys, pagrindžiamos nuorodomis į konkrečius įstatymų ir kitų teisės aktų punktus).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Komisijos pirmininkas ir nariai už pagal kompetenciją priimtų sprendimų teisėtumą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Komisijos protokolus ir kitus su ginčo objektu susijusius dokumentus viešojo administravimo subjektas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės nustatyta tvarka saugo 10 metų.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-828, 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16039

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo