Suvestinė redakcija nuo 2023-03-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10183

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-02:

Nr. 4-729, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15065

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEMONĖS „PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. 4-306

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ veiklos“ 3.2 papunkčiu,

tvirtinu Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                        Žygimantas Vaičiūnas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo

Nr. 4-729  redakcija)

 

PRIEMONĖS „PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO subjektams“ SĄLYGŲ aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, siekdami gauti palūkanų kompensavimą pagal priemonę „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – Priemonė), taip pat reikalavimus paskoloms, reglamentuoja paraiškų administravimą, sprendimų priėmimą, dotacijos sutarčių pasirašymą ir jų įgyvendinimo priežiūrą, palūkanų kompensacijų mokėjimą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

2.2. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (toliau – SVV įstatymas);

2.3. Neteko galios nuo 2023-02-09.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Neteko galios nuo 2022-01-01.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-729, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15065

 

3.2. Dotacijos sutartis – tarp INVEGOS ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl palūkanų kompensavimo.

3.3. Finansinė nuoma (lizingas) – paslauga, kai finansinės nuomos (lizingo) bendrovės nuosavybės teise įsigytas finansinės nuomos (lizingo) gavėjo savarankiškai pasirinktas išsimokėtinai finansuojamas turtas, remiantis finansinės nuomos (lizingo) sutartimi, perduodamas naudotis ir valdyti finansinės nuomos (lizingo) gavėjui ir kuris, finansinės nuomos (lizingo) gavėjui galutinai atsiskaičius su finansinės nuomos (lizingo) bendrove, tampa finansinės nuomos (lizingo) gavėjo nuosavybe.

3.4. Finansinis turtas pinigai ir pinigų ekvivalentai, vertybiniai popieriai, sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi ar gauti pinigus ir (ar) jų ekvivalentus iš kito subjekto.

3.5. Finansų tarpininkas – finansų įstaiga, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (toliau – Finansų įstaigų įstatymas) ir informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, kurie yra pasirašę su INVEGA sutartis dėl bendradarbiavimo INVEGAI vykdant palūkanų kompensavimo priemones.

3.6. Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje, tinkamą finansuoti pagal Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo 11 punktą, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

3.7. Palūkanos – palūkanos, kurias finansų tarpininkui sumoka paskolos gavėjas pagal sudarytą paskolos sutartį.

3.8. Palūkanų kompensavimas – dalies priskaičiuotų ir paskolos gavėjo finansų tarpininkui pagal paskolos sutartį sumokėtų paskolų palūkanų kompensavimas paskolos gavėjui.

3.9. Palūkanų kompensavimo laikotarpis – laikotarpis, už kurį paskolos gavėjo sumokėtos palūkanos yra kompensuojamos.

3.10. Pareiškėjas – paskolos gavėjas, teikiantis INVEGAI paraišką dėl palūkanų kompensavimo.

3.11. Paskola – investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Sąskaitos kreditas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija pagal Priemonę paskola nelaikoma.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-729, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15065

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

3.12. Paskolos gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme (toliau – SVV subjektas), su kuriuo pasirašyta paskolos sutartis ir (ar) kuriam suteikta paskola.

3.13. Paskolos sutartis – sutartis, sudaryta tarp paskolos gavėjo ir finansų tarpininko dėl paskolos suteikimo, įskaitant visus jos pakeitimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

3.14. Tęstinė projektų atranka – projektų atranka, kai pateiktos paraiškos vertinamos ir sprendimai dėl palūkanų kompensavimo priimami pagal paraiškų pateikimo eilę.

3.15. Verslininkas – kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja  INVEGA, o Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija dalyvauja ją įgyvendinant.

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Pagal Aprašą bus kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų už paskolas, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą elektromobiliui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, įsigyti, kompensuojama už ne didesnę kaip 35 000 (trisdešimt penkių tūkstančių) eurų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) dydžio paskolos dalį. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą komercinės paskirties automobiliui (komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip N1 klasės) įsigyti, kompensuojama už ne didesnę kaip 25 000 (dvidešimt penkių tūkstančių) eurų (įskaitant PVM) dydžio paskolos dalį.

TAR pastaba. 6 punkto nuostatos taikomos vertinant ir administruojant po įsakymo Nr. 4-67 įsigaliojimo (2023-03-01) INVEGAI pateiktas paraiškas kompensuoti palūkanas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

7. Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos pagal Aprašą netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą Apraše numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos sutartyje paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

8. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu. Projektų atranka gali būti stabdoma apie tai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų paskelbus INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje https://eimin.lrv.lt/.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

9. Neteko galios nuo 2023-02-09.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI PAREIŠKĖJAMS IR PASKOLOMS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

10. Reikalavimai pareiškėjams ir paskoloms:

10.1. pareiškėjas paraiškos vertinimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus, nurodytus SVV įstatyme;

10.2. pareiškėjui paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su finansų tarpininku, turinčiu galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones. Bendradarbiavimo sutartis su finansų tarpininku pasirašoma, jei INVEGA, atlikusi finansų tarpininko tinkamumo bendradarbiauti kompensuojant palūkanas paskolų gavėjams vertinimą, nustato, kad finansų tarpininkas atitinka visus jam keliamus reikalavimus, nustatytus INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamoje Finansų tarpininkų, su kuriais INVEGA sudaro sutartis dėl palūkanų kompensavimo, vertinimo metodikoje (toliau – Metodika), kuri skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Metodikoje įtvirtinami reikalavimai dėl finansų tarpininko patirties teikiant Aprašo 3.11 papunktyje nurodytas paskolas, finansų tarpininko pajamų iš finansinių paslaugų teikimo veiklos dydžio, finansų tarpininko apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų, personalo, valdymo ir organizacinės struktūros, finansų tarpininko gebėjimo atlikti bendradarbiavimo sutartyje nustatytus veiksmus bei perduotas funkcijas, susijusias su teisingų duomenų parengimu, teikimu ir saugojimu, finansų tarpininko gebėjimo valdyti su Priemonės įgyvendinimu susijusias rizikas. Šiame papunktyje nurodytas tinkamumo bendradarbiauti kompensuojant palūkanas paskolų gavėjams vertinimas nėra atliekamas kredito įstaigoms, kaip jos apibrėžtos Finansų įstaigų įstatyme. Bendradarbiavimo sutartimi finansų tarpininkas įsipareigoja teikti INVEGAI duomenis ir dokumentus apie paskolos sutarties sąlygas, paskolų gavėjų atliktus mokėjimus pagal paskolų sutartis, sumokėtas palūkanas, grąžintas paskolos lėšas. Finansų tarpininkų, sudariusių su INVEGA bendradarbiavimo sutartis, sąrašas pateiktas interneto svetainėje www.invega.lt. Šio papunkčio nuostatos netaikomos, kai pareiškėjui paskolą yra suteikusi INVEGA pagal finansinę priemonę „Startuok“, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

 

10.3. paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta);

10.4. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai. Jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai;

TAR pastaba. 10.4 papunkčio nuostatos taikomos vertinant ir administruojant po įsakymo Nr. 4-67 įsigaliojimo (2023-03-01) INVEGAI pateiktas paraiškas kompensuoti palūkanas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

10.5. paskola nėra skirta šioms pareiškėjo veikloms vykdyti: „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) 68.1–68.3 grupę), „Krovininis kelių transportas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 49.41 klasę) ir „Krovininių automobilių nuoma“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 77.12.10 poklasį), kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti, „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių (išskyrus 01.6), „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį), „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių), „Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį), „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), „Finansinė ir draudimo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 64–66 skyrius), „Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę), „Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį), „Tabako gaminių gamyba (ar) jų didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę), „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 35.1 grupę);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

10.6. pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą;

10.7. bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neviršija Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų ribų;

10.8. dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų (dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingos apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; nusikalstamo bankroto; teroristinio ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimo; nusikalstamo būdu gauto turto legalizavimo; prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo) ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

10.9. neteko galios nuo 2022-01-01.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-729, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15065

 

10.10. pareiškėjui ir jo naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargas ar kitos ribojančios priemonės), kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

 

11. Palūkanos nėra kompensuojamos, jei tenkinama nors viena iš toliau nurodytų sąlygų:

11.1. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, siekiant šį turtą parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje (nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikomi atvejai, kai ne mažiau kaip 60 proc. turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti), taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kai pareiškėjas yra:

11.1.1. verslininkas;

11.1.2. juridinis asmuo ir jo vykdoma veikla nėra galima gyvenamosios paskirties patalpose, vadovaujantis Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyriumi;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

11.2. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos šiems automobiliams įsigyti:

11.2.1. ne komercinės paskirties automobiliui (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė ir faktiškai vykdoma veikla yra automobilių nuoma, taip pat vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas, taip pat tais atvejais, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės, kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, 18 punkte (toliau – specialiosios paskirties transporto priemonės). Laikoma, kad automobilių nuomos veikla faktiškai yra vykdoma tada, kai tokios paslaugos yra viešai siūlomos rinkai;

11.2.2. nenaujam (nenauju automobiliu laikomas automobilis, kuris yra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo pradžios (pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“) yra praėję daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui. Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės;

11.2.3. naujam (nauju automobiliu laikomas automobilis, kuris nėra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo pradžios (pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“) yra praėję ne daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui, kurio vertė vienai transporto priemonei pagal automobilio pirkimo–pardavimo sutartį viršija 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų (įskaitant PVM) arba viršija 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų (įskaitant PVM), kai įsigyjami elektromobiliai. Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

 

11.3. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Laikoma, kad investicijų atlikimo momentas yra galutinio atsiskaitymo už investicijas diena.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

 

11.4. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos finansiniam turtui finansuoti;

11.5. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos dividendams ir (ar) tantjemoms išmokėti;

11.51. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos apyvartinėms lėšoms papildyti, išskyrus atvejus, kai apyvartinės lėšos yra dalis paskolos, kaip nustatyta Aprašo 3.6 papunktyje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-729, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15065

 

11.52. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra naudojamos finansuoti investicijoms, atliekamoms ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

 

11.6. neteko galios nuo 2023-03-01;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

11.7. neteko galios nuo 2022-01-01.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-1005, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19844

Nr. 4-729, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15065

 

11.8. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos elektros energiją gaminančių elektrinių ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių statybai ir (ar) įrengimui ir (ar) modernizavimui, siekiant parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

12. Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.

13. Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma, yra paskolos sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 proc. metinių palūkanų, kompensacija apskaičiuojama taikant 7 proc. metinių palūkanų normą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

14. Palūkanų kompensavimas yra de minimis pagalba, teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 laikantis šių nuostatų:

14.1. INVEGA, tikrindama pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą, kiekvieną kartą atlieka pareiškėjo tinkamumo vertinimą: patikrina pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą ir įsitikina, kad dėl naujos suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei galimos skirti de minimis pagalbos riba;

14.2. de minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis;

14.3. de minimis pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972 , arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma;

14.4. teikiant de minimis pagalbą turi būti laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio, 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 2, 3, 6–9 dalių, 5 straipsnio ir 6 straipsnio 4 dalies nuostatų.

15. Pareiškėjui suteikiamos de minimis pagalbos dydis atitinka pareiškėjui apskaičiuotos didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumą. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama remiantis palūkanų (mokėtinų vadovaujantis Aprašo 13 punkto nuostatomis pagal paskolos grąžinimo grafiką už laikotarpį, nurodytą Aprašo 12 punkte) sumos ir palūkanų kompensavimo dydžio, nustatyto Aprašo 6 punkte, sandauga ir galimu suteikti de minimis pagalbos dydžiu. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą elektromobiliui ar komercinės paskirties automobiliui įsigyti, skaičiuojant didžiausią galimą palūkanų kompensacijos sumą, atsižvelgiama į Aprašo 6 punkte nustatytus ribojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

3 skyrius. Neteko galios nuo 2022-01-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. 4-729, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15065

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

23. Siekdamas gauti palūkanų kompensavimą pagal Aprašą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje (EPIS), paskelbtą INVEGOS interneto svetainėje https://paraiskos.invega.lt ir pateikti kitus privalomus dokumentus, nurodytus Aprašo 24 punkte. Paraiškoje nurodomi duomenys apie pareiškėją (pareiškėjo rekvizitai, kontaktinė informacija, teisinė forma, vykdoma veikla), gautą paskolą, informacija apie taikytas palūkanų normas, apie pareiškėjo kitą gautą paramą palūkanų kompensavimui (nurodyta gauta suma, finansavimo šaltinis ir gautos paramos teisinis pagrindas), pareiškėjui įvertinti ir  sprendimo dėl palūkanų kompensavimo dydžio priėmimui būtina informacija. Jei pateikti paraišką ir Aprašo 24 punkte nurodytus privalomus pateikti dokumentus INVEGOS interneto svetainėje https://paraiskos.invega.lt nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti INVEGAI elektroniniu paštu [email protected]. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitais būdais teikiama paraiška ir jos priedai nepriimami.

24. Kartu su paraiška turi būti pateikti ir kiti privalomi pateikti dokumentai, kurių sąrašas ir (ar) formos pateiktos interneto svetainėje https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/dokumentu-formos/. Jei dokumentai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo (registravimo INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio pateikto dokumento registravimo INVEGOJE datą.

25. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami.

26. Paraiška yra vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Paraiškos vertinimo laikas, esant objektyvioms aplinkybėms (gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis; pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as); pareiškėjo prašymu; atliekant didelės apimties informacinių sistemų programavimo darbus ar sutrikus informacinių sistemų veiklai), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Apie pratęstą paraiškos vertinimo terminą INVEGA ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo INVEGOS vadovo sprendimo pratęsti paraiškos vertinimo terminą priėmimo dienos informuoja pareiškėją (-us) informacine žinute: elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje nurodo laiką, kuriuo pratęsiamas paraiškos vertinimo terminas, ir priežastis, dėl kurių paraiškos vertinimo terminas pratęstas.

27. Paraiškos vertinimo metu, trūkstant informacijos paraiškai įvertinti, INVEGA turi  paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus Aprašo 23 punkte nurodytu būdu per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo prašymo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų, INVEGA priima sprendimą atmesti paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

28. INVEGA paraiškos vertinimo ir (arba) kompensacijos išmokėjimo, ir (arba) patikrų metu turi teisę pareiškėjo paprašyti dokumentų, įrodančių atitiktį Aprašo 10.8 ir 35.6  papunkčiuose išvardytiems kriterijams. Prašomus dokumentus pareiškėjas turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo INVEGOS prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos. Jei INVEGAI paprašius dokumentai, nurodyti Aprašo 10.8 ir 35.6 papunkčiuose, nebus pateikti, sutartis dėl palūkanų kompensavimo nesudaroma arba nutraukiama ir išmokėtos lėšos susigrąžinamos pagal Aprašo 44 punktą. Pareiškėjas apie tai informuojamas raštu arba el. paštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

29. Baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA priima sprendimą dėl palūkanų kompensavimo ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teigiamo sprendimo priėmimo su pareiškėju sudaro dotacijos sutartį. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta dotacijos sutartis išsiunčiama pareiškėjui per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS) kartu su INVEGOS sprendimu dėl palūkanų kompensavimo ir dotacijos sutarties pasirašymo. Dotacijos sutartis sudaroma elektroniniu būdu vienu egzemplioriumi – INVEGA kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo pareiškėjo pateiktą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą dotacijos sutartį ir elektroniniu būdu išsiunčia abiejų šalių pasirašytą dotacijos sutartį pareiškėjui.

30. Jei paraiška atmetama, pareiškėjui išsiunčiamas INVEGOS sprendimas dėl paraiškos atmetimo, pasirašytas INVEGOS vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos, nurodant paraiškos atmetimo pagrindą ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

31. INVEGA duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui teikia ir tikslina vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

 

32. INVEGA kompensuoja tik tokias pareiškėjų sumokėtas palūkanas, kurios sumokėtos pagal paskolos sutartis, sudarytas pareiškėjų su finansų tarpininkais, kurie pateikė informaciją apie pareiškėjų sumokėtas palūkanas.

33. Pagal Aprašą kompensuojamos palūkanos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus valstybės biudžeto lėšų jos būtų apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

34. Palūkanos paskolos gavėjui kompensuojamos iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos. Palūkanos už gruodžio mėnesį kompensuojamos iki kitų metų vasario 25 dienos.

35. Paskolos gavėjui palūkanų kompensacijos yra išmokamos, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

35.1. yra pasirašyta ir galioja dotacijos sutartis;

35.2. paskolos gavėjas yra sumokėjęs palūkanas pagal paskolos sutartį;

35.3. palūkanos sumokėtos per laikotarpį, nustatytą INVEGOS sprendime, informuojančiame apie palūkanų kompensavimą, kuris yra pridedamas prie dotacijos sutarties;

35.4. palūkanos sumokėtos per laikotarpį, kai paskolos sutartis nebuvo nutraukta ar nebuvo pasibaigęs jos galiojimo laikas;

35.5. paskolos gavėjui kompensacijos išmokėjimo momentu nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą;

35.6. Dėl pareiškėjo, jo savininko (-ų), turinčio (-ių) ne mažiau kaip 25 proc. akcijų, kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovo (-ų) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

36. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas yra reorganizuotas jungimo ar skaidymo būdu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, paskolos gavėjui priklausančios kompensacijos sumos, kurios buvo priskaičiuotos už paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas, bet dėl paskolos gavėjo veiklos pabaigos jam nebuvo išmokėtos, išmokamos paskolos gavėjo teisių ir pareigų perėmėjui jo prašymu. Teisių perėmėjui perėmus paskolos gavėjui skirtą palūkanų kompensavimą, kaip numatyta Aprašo 39 punkte, teisių perėmėjui taip pat priskaičiuojamos ir išmokamos kompensacijos sumos už iki susitarimo dėl dotacijos sutarties keitimo pasirašymo teisių perėmėjo pagal paskolos sutartį sumokėtos paskolos palūkanos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

37. Paskolos gavėjas neteikia mokėjimo prašymų INVEGAI. INVEGA nustato kompensuotinas paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų sumas pagal finansų tarpininko pateiktą pažymą apie paskolų gavėjų sumokėtas palūkanas, taikydama dotacijos sutartyje nustatytas palūkanų kompensavimo sąlygas. Finansų tarpininko pažymos yra paskolų gavėjų palūkanų išlaidas pagrindžiantys ir palūkanų apmokėjimą įrodantys dokumentai.

38. Pasikeitus paskolos sutarties sąlygoms ir sumažinus finansavimo sumą, pakeitus finansavimo sumos grąžinimo terminą, grąžinimo grafiką, pasikeitus palūkanų normai, dotacijos sutartyje nustatytos sąlygos nėra keičiamos, palūkanos kompensuojamos dotacijos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

381. Pareiškėjas, gavęs palūkanų kompensavimą, bet norintis jo atsisakyti, pateikia INVEGAI rašytinį laisvos formos prašymą nutraukti palūkanų kompensavimą arba atsisakyti visos pagal dotacijos sutartį suteiktos de minimis pagalbos sumos. Gavusi prašymą, INVEGA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nutraukia su pareiškėju pasirašytą dotacijos sutartį ir pareiškėjui nekompensuojamos palūkanos, sumokėtos po dotacijos sutarties nutraukimo. Jei atsisakoma visos pagal dotacijos sutartį suteiktos de minimis pagalbos sumos, pareiškėjas turi grąžinti INVEGAI visas pagal dotacijos sutartį gautas palūkanų kompensavimo sumas.

TAR pastaba. 381 papunkčio nuostatos taikomas pareiškėjams, pateikusiems paraiškas dėl palūkanų kompensavimo iki ir po įsakymo Nr. 4-883 įsigaliojimo (2022-07-21) ir dėl kurių yra priimti INVEGA sprendimai dėl palūkanų kompensavimo.

Papildyta punktu:

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

 

39. Kitam ūkio subjektui perėmus teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su investicinės ir (ar) apyvartinės paskolos sutartimi, pagal kurią buvo priimtas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, teisių perėmėjas INVEGAI turi pateikti elektroniniu paštu [email protected] laisvos formos prašymą dėl palūkanų kompensavimo, dokumentus ir informaciją, nurodytus INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt, dėl Aprašo 10 punkte nustatytų reikalavimų (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą) atitikties. Gavusi iš teisių perėmėjo šiame Aprašo punkte nurodytą laisvos formos prašymą dėl palūkanų kompensavimo, informaciją ir dokumentus, INVEGA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų įvertina teisių perėmėjo atitiktį Aprašo 10 punkte nustatytiems reikalavimams (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą) ir priima sprendimą dėl palūkanų kompensavimo teisių perėmėjui. Jei teisių perėmėjas atitinka Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą), su juo pasirašomas  susitarimas dėl dotacijos sutarties keitimo bei tęsiamas palūkanų kompensavimas tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo nustatytos paskolos gavėjui dotacijos sutartyje, tai yra nekeičiant didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos, pirminės paskolos sumos, jos grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir buvusio kompensavimo laikotarpio. Teisių perėmėjui skiriama didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos dalis sumažinama iki teisių perėmimo INVEGOS jau įvykdytais įsipareigojimais paskolos gavėjui pagal dotacijos sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

 

40. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami:

40.1. telefonu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime ir INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK);

40.2. elektroniniu paštu [email protected], kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime ir INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

41. INVEGA turi teisę tvarkyti su Aprašo įgyvendinimu susijusius asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys tvarkomi viešinimo, apskaitos ir audito tikslais bei atrankinių patikrų metu tikrinant pareiškėjo pateiktos informacijos tikrumą. Su Aprašo įgyvendinimu susiję asmens duomenys INVEGOJE tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento gavimo datos. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

42. Informacija apie palūkanų kompensavimą gavusius pareiškėjus (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, numatomas suteikti palūkanų kompensavimo dydis) per 20 darbo dienų nuo teigiamo sprendimo priėmimo dienos skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

43. Informacija ir dokumentai, susiję su pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos. 

44. Jei nustatoma, kad pareiškėjai pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus, ir (ar) sąmoningai nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl palūkanų kompensavimo priėmimui, arba gavo didesnę, nei, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, priklausančią kompensaciją, pareiškėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą kompensaciją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

45. INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 5 proc. pareiškėjų, kurių paraiškų vertinimas baigtas, priimtas teigiamas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, (toliau – patikros) ir kuriems INVEGA jau yra kompensavusi dalį sumokėtų palūkanų, šias patikras atlikdama pagal INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą patikrų tvarką, kuri skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Už paraiškoje ir kartu su paraiška pateiktos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas.

47. Už pareiškėjų vertinimą, sprendimo priėmimą dėl palūkanų kompensavimo ir dotacijos sutarties sudarymo arba paraiškos atmetimo, lėšų išmokėjimą ir jų apskaitą, neteisėtai ar nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimą atsako INVEGA.

48. INVEGOS sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

_____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-492, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14212

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-568, 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15791

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-1173, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29265

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-729, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15065

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-1005, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19844

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-883, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15843

Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-67, 2023-02-08, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02388

Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_f0e9b981130949d290dab847a26e1930_end