Suvestinė redakcija nuo 2019-07-11 iki 2020-01-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20664

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM313  FORMOS IR JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. VA-121

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1Tvirtinu:

1.1.  Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą (pridedama);

1.2. Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad pagal Taisykles užpildyta Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma mokesčių administratoriui teikiama, deklaruojant 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2017 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. VA-121

 

MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM313 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos (toliau – Deklaracija) užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Deklaracijos užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Deklaraciją mokesčių administratoriui privalo teikti:

3.1. Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje (toliau – mokestį išskaičiuojantys asmenys), kurie per mokestinio laikotarpio mėnesį nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai) pinigais ir / arba natūra išmokėjo išmokas, pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamų mokesčiu apmokestinamoms pajamoms (toliau – A klasės išmokos);

3.2. Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje (toliau – išmokas išmokėję asmenys), kurie per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams pinigais ir / arba natūra išmokėjo išmokas, pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo B klasės pajamoms (toliau – B klasės išmokos), nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį, tačiau pagal GPMĮ neturėjo prievolės išskaičiuoti ir / arba savo lėšomis sumokėti pajamų mokesčio.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys ir išmokas išmokėję asmenys toliau vadinami išmokas išmokėjusiais asmenimis.

4. Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, kuriuose mokestinio laikotarpio atitinkamą mėnesį ar jo dalį pagal darbo sutartis dirbo darbuotojai, Deklaraciją privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį. Šiuo atveju Deklaracijos laukeliai, skirti išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, neužpildomi arba juose įrašomi nuliai.

5. Deklaracijoje Lietuvos vienetas neturi nurodyti duomenų apie per mokestinio laikotarpio atitinkamą mėnesį savo darbuotojams – nuolatiniams Lietuvos gyventojams už samdomąjį darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėtas su darbo santykiais susijusias A klasės išmokas, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis pagal šios sutarties nuostatas, jeigu Lietuvos vienetas turi dokumentą, įrodantį, kad nuo tokių išmokų užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, ir naikina tokių išmokų dvigubą apmokestinimą (t. y. neapmokestina tokių išmokų pajamų mokesčiu).

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

6. Deklaracija užpildoma Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje (http://deklaravimas.vmi.lt).

7. Deklaracijos 1–2 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie išmokas išmokėjusį asmenį:

7.1. Deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę (išskyrus filialą) Lietuvoje, arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre.

Tuo atveju, kai išmokas išmokėjęs asmuo yra užsienio vieneto filialas ar atstovybė, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, 1 laukelyje turi būti įrašomas filialui ar atstovybei Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre suteiktas identifikacinis numeris (kodas);

7.2. Deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas išmokas išmokėjusio asmens pavadinimas (kai išmokas išmokėjo Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje) arba vardas ir pavardė (kai išmokas išmokėjo nuolatinis Lietuvos gyventojas arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje).

8. Deklaracijos 3 ir 4 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi kalendoriniai metai ir mėnuo, kurio Deklaracija teikiama.

9. Deklaracijos dalies „Duomenys apie su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ 5–7 laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

9.1. Deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės apmokestinamųjų išmokų suma, neatėmus pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD), valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų, privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų ir pajamų mokesčio. Į šį laukelį taip pat įrašomos darbdavio darbuotojams išmokėtos išmokos už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas.

Tais atvejais, kai bankrutuojantis vienetas gyventojams išmoka su darbo santykiais susijusias išmokas, gautas iš Garantinio fondo lėšų, atsižvelgiant į tai, kad šios lėšos vienetui perduodamos be pajamų mokesčio, VSD ir PSD įmokų sumų, į Deklaracijos 5 laukelį turi būti įrašoma tokių išmokų suma, prie jos pridėjus į biudžetą mokėtiną pajamų mokesčio, VSD ir PSD įmokų sumas;

Per 2018 metų atitinkamą mėnesį gyventojams išmokėtos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios A klasės apmokestinamosios išmokos, apskaičiuotos už 2019 metų atitinkamą mėnesį, turi būti deklaruojamos 2019 metų to mėnesio, už kurį jos buvo apskaičiuotos, Deklaracijos 5 laukelyje. Gyventojams per 2019 metų atitinkamą mėnesį išmokėtos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios A klasės apmokestinamosios išmokos, apskaičiuotos už 2018 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamą mėnesį, deklaruojamos 2019 metų to mėnesio, kurį jos buvo išmokėtos, Deklaracijos 5 laukelyje.

TAR pastaba. 9.1 papunkčio trečiosios pastraipos nuostatomis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2019 metų Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-91, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19306

 

9.2. Deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota ir / arba sumokėta išmokas išmokėjusio asmens lėšomis nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės apmokestinamųjų išmokų (įskaitant pajamų mokesčio sumą, išskaičiuotą nuo iš Garantinio fondo lėšų išmokėtų išmokų), kurios gyventojams buvo išmokėtos per mokestinio laikotarpio mėnesį iki mėnesio 15 dienos (imtinai);

2019 metų sausio mėnesio Deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota ir / arba sumokėta išmokas išmokėjusio asmens lėšomis nuo per 2018 metų atitinkamą mėnesį išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurios apskaičiuotos už 2019 metų atitinkamą mėnesį (pajamų mokestis nuo tokių pajamų į Lietuvos Respublikos biudžetą turi būti sumokėtas iki 2019 metų sausio 15 dienos (imtinai).

TAR pastaba. 9.2 papunkčio antrosios pastraipos nuostatomis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2019 metų Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-91, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19306

 

9.3. Deklaracijos 7 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota ir / arba sumokėta išmokas išmokėjusio asmens lėšomis nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės apmokestinamųjų išmokų (įskaitant pajamų mokesčio sumą, išskaičiuotą nuo iš Garantinio fondo lėšų išmokėtų išmokų), kurios gyventojams buvo išmokėtos po mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos iki mėnesio paskutinės dienos (imtinai).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-18, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03160

 

9.4. Nuo už 2018 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamus mėnesius apskaičiuotų su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurios gyventojams išmokėtos per 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių atitinkamą mėnesį, išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas 15 proc. pajamų mokestis, neatsižvelgiant į kiekvienos išmokos sumos dydį. 15 proc. pajamų mokestis išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas nuo gyventojams per 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių atitinkamus mėnesius išmokėtų ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokų. Nuo už 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių atitinkamus mėnesius apskaičiuotų ir per šiuos mokestinius laikotarpius gyventojams išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas, išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas 20 proc. pajamų mokestis, neatsižvelgiant į kiekvienos išmokos sumos dydį.

Kai už 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių atitinkamus mėnesius apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas) suma viršija GPMĮ 6 straipsnio 11 dalyje nustatytą dydį (2019 metais – 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti (toliau – VDU); 2020 metais – 84 VDU; 2021 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais – 60 VDU), nuo GPMĮ nustatytą VDU dydžio sumą viršijančios išmokos sumos gali būti išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas 27 proc. pajamų mokestis.

TAR pastaba. 9.4 papunkčio nuostatomis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-91, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19306

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-57, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11424

 

10. Deklaracijos dalies „Duomenys apie su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“ 8–10 laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

10.1. Deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės apmokestinamųjų išmokų suma, neatėmus išskaičiuoto pajamų mokesčio, VSD ir PSD įmokų sumų;

10.2. Deklaracijos 9 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota ir / arba sumokėta išmokas išmokėjusio asmens lėšomis nuo per mokestinio laikotarpio mėnesį iki 15 dienos (imtinai) gyventojams išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės išmokų;

10.3. Deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota ir / arba sumokėta išmokas išmokėjusio asmens lėšomis nuo po mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos iki mėnesio paskutinės dienos gyventojams išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės išmokų;

10.4. Nuo gyventojams išmokėtų išmokų iš paskirstytojo pelno (dividendų) pagal GPMĮ nuostatas išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas 15 proc. pajamų mokestis. Nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų ne individualios veiklos išmokų už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas 5 proc. pajamų mokestis;

TAR pastaba. 10.4 papunkčio nuostatomis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-57, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11424

 

10.5. Nuo gyventojams išmokėtų tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, asmens, susijusio su nuolatiniu Lietuvos gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais pagal autorines sutartis tokiems gyventojams išmokėtų išmokų ir nuo mažųjų bendrijų vadovams (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą išmokėtų išmokų išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas 20 proc. pajamų mokestis, neatsižvelgiant į kiekvienos išmokos sumos dydį. Kai tokios rūšies išmokos suma viršija GPMĮ 6 straipsnio 11 dalyje nustatytą dydį (2019 metais – 120 VDU; 2020 metais – 84 VDU; 2021 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais – 60 VDU), nuo GPMĮ nustatytą VDU dydžio sumą viršijančios išmokos sumos gali būti išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas 27 proc. pajamų mokestis;

TAR pastaba. 10.5. papunkčio nuostatomis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-57, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11424

 

10.6. Nuo gyventojams išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės apmokestinamų  išmokų (išskyrus tantjemas ar atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais pagal autorines sutartis išmokėtas išmokas, mažųjų bendrijų vadovams (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą išmokėtas išmokas) išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas 15 proc. pajamų mokestis, neatsižvelgiant į kiekvienos išmokos sumos dydį. Kai tokios rūšies išmokos suma viršija 120 VDU dydžio sumą, nuo 120 VDU dydžio sumą viršijančios išmokos sumos gali būti išskaičiuojamas arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokamas 20 proc. pajamų mokestis.

TAR pastaba. 10.6. papunkčio nuostatomis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-57, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11424

 

11. Deklaracijos dalies „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ 11–12 laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

11.1. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams išmokėtų B klasės išmokų, nuo kurių pagal GPMĮ nebuvo prievolės išskaičiuoti, tačiau buvo išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusios asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis, suma (neatėmus pajamų mokesčio);

11.2. Deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota ir / arba sumokėta išmokas išmokėjusio asmens lėšomis nuo per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams išmokėtų B klasės išmokų.

Kai išmokas išmokėjęs asmuo pajamų mokestį nuo B klasės išmokų sumoka savo lėšomis vėlesnį mėnesį nei tą mėnesį, kurį buvo išmokėtos išmokos, tokios B klasės išmokos ir nuo jų išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis turi būti deklaruojamas to mėnesio, kurį buvo išmokėtos išmokos, Deklaracijoje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-18, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03160

 

12. Jeigu per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams nebuvo išmokėta jokių išmokų, kurias privaloma nurodyti Deklaracijoje, ir nuo jų nebuvo išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis, Deklaracijos 512 laukeliai neužpildomi arba juose įrašomi nuliai.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

13. Remiantis GPMĮ 24 straipsnio 2 dalimi, mokestinio laikotarpio kiekvieno mėnesio Deklaracijos mokesčių administratoriui turi būti pateikiamos iki kito mėnesio 15 dienos.

14. Deklaracijos teikiamos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

15. Deklaracijos teikiamos tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

16. Lietuvos vienetas, turintis struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijose, privalo pateikti vieną bendrą Deklaraciją.

17. Likviduojamas ar reorganizuojamas vienetas Deklaraciją mokesčių administratoriui privalo pateikti iki veiklos vykdymo pabaigos.

Kai vienetas veiklą baigia vykdyti, nepasibaigus mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) mėnesiui, mokesčių administratoriui jis turi pateikti Deklaraciją už laikotarpį nuo to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) mėnesio pradžios iki veiklos vykdymo pabaigos ir to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) praėjusio mėnesio Deklaraciją, jeigu asmuo baigia vykdyti veiklą iki mokestinio laikotarpio praėjusio mėnesio Deklaracijos pateikimo termino dienos (t. y. iki atitinkamo mėnesio 15 dienos).

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

 

18. Išmokas išmokėjęs asmuo pateiktoje Deklaracijoje įrašytus duomenis tikslina, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą Deklaraciją to mokestinio laikotarpio mėnesio, kurio duomenys tikslinami.

19. Deklaracija turi būti tikslinama:

19.1. kai išmokas išmokėjęs asmuo gauna mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje Deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus) (toliau – informacinis pranešimas);

19.2. kai išmokas išmokėjęs asmuo pastebi pateiktoje Deklaracijoje esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), negali būti taisomos:

19.2.1. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per daug išskaičiuotas pajamų mokestis (pvz., išmokos buvo apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, pajamų mokestis buvo išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir pan.),

19.2.2. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per mažai arba per daug išskaičiuotas pajamų mokestis nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neteisingai buvo pritaikytos arba nebuvo pritaikytos NPD sumos.

20. Išmokas išmokėjęs asmuo, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą patikslinti Deklaraciją, turi ją patikslinti per informaciniame pranešime nurodytą terminą.

21. Tuo atveju, kai Lietuvos vienetas per mokestinio laikotarpio atitinkamą mėnesį savo darbuotojams – nuolatiniams Lietuvos gyventojams už samdomąjį darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėjo su darbo santykiais susijusias A klasės išmokas ir nuo jų išskaičiavo bei į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjo pajamų mokestį, tačiau to paties mokestinio laikotarpio vėlesnį mėnesį (t. y. ne tą patį mokestinio laikotarpio mėnesį, kurį buvo išmokėtos tokios išmokos) nuo tokių su darbo santykiais susijusių išmokų užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis pagal šios sutarties nuostatas, tai Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gali naikinti tokių išmokų dvigubą apmokestinimą, mokesčių administratoriui pateikdamas patikslintą to mėnesio, kurį buvo išmokėtos tokios su darbo santykiais susijusios išmokos, Deklaraciją. Kadangi per atitinkamą mėnesį nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomąjį darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėtos su darbo santykiais susijusios išmokos, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, naikinant jų dvigubą apmokestinimą GPMĮ 37 straipsnyje nustatyta tvarka, yra priskiriamos neapmokestinamosioms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, todėl tokios išmokos Deklaracijoje nenurodomos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Išmokas išmokėjęs asmuo, kuriam nustatyta prievolė teikti Deklaraciją, pateikęs Deklaraciją pavėluotai, iš viso jos nepateikęs arba į Deklaraciją įrašęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-18, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03160

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-91, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19306

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-57, 2019-07-10, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11424

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo