Suvestinė redakcija nuo 2022-07-15

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09410

 

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMO TERITORIJŲ VYSTYMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. T1-78

Rietavas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 ir 38 punktais,  18 straipsnio 1 dalimi, Rietavo savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti  Rietavo savivaldybės  kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programos paramos žemės ūkiui tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios 2015 m. gegužės 28 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T1-80 „Dėl Rietavo  savivaldybės Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programos paramos žemės ūkiui teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Antanas Černeckis

 


 

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio  29 d.

sprendimu Nr. T1-78

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS  KAIMO TERITORIJŲ VYSTYMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI 

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rietavo savivaldybės kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programos (toliau – Programa) paramos žemės ūkiui  tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Programos  tikslą ir uždavinius,  finansavimo sąlygas, prašymų pateikimo tvarką, lėšų išmokėjimą, kontrolę ir atsakomybę.

2. Pagal šį Aprašą finansinė parama teikiama  ūkininkams, žemės ūkio įmonėms ir įstaigoms, žemės ūkio bendrovėms, organizacijoms, kooperatyvams (toliau – ŽŪ subjektai),  įregistruotiems Rietavo savivaldybėje ir vykdantiems veiklą Rietavo  savivaldybės teritorijoje (toliau  – Paramos gavėjai).

3. Lėšos Programos įgyvendinimui tvirtinamos vieneriems metams, lėšų šaltinis –  Rietavo savivaldybės biudžeto lėšos ir kiti finansavimo šaltiniai.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Programos tikslas skatinti žemės ūkio modernizavimą, sukuriant  palankią aplinką investicijoms į pirminės žemės ūkio produkcijos gamybos plėtrą, skatinant ūkyje pagamintos produkcijos perdirbimą.

6. Programos uždaviniai:

6.1. skatinti ekologiškų produktų gamybą;

6.2. diegti naujas modernias technologijas, modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkius;

6.3. plėtoti alternatyvią veiklą kaime – kaimo turizmą, amatus, paslaugas;

6.4.  skatinti naujų darbo vietų kūrimą žemės ūkio srityse;

6.5. gerinti inžinerinės infrastruktūros, melioracijos statinių techninę būklę;

6.6. skatinti ir stiprinti Lietuvos ūkininkų sąjungos Rietavo skyriaus konsoliduojančią, švietėjišką ir organizacinę veiklą, skleisti gerąją kaimo plėtros patirtį.

 

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI  IŠLAIDOS

 

7. Programos išlaidų  finansavimas:

7.1. ūkininkų ūkių, žemės ūkio bendrovių, kooperatyvų, agroservisų ir kt. žemės ūkio subjektų  steigimo išlaidoms kompensuoti – iki 150 Eur;

7.2.  verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti  finansinę paramą iš kitų fondų  rengimo  išlaidoms kompensuoti – iki 150 Eur;

7.3. mokymų, seminarų, Rietavo savivaldybėje organizuojamų renginių, žemės ūkio parodų, mugių, konkursų, susijusių su žemės ūkio veikla, Savivaldybę reprezentuojančiose Lietuvoje ir užsienyje organizuojamose žemės ūkio parodose, mugėse organizavimo ir dalyvavimo išlaidoms kompensuoti – iki 300 Eur;

7.4. palūkanoms už paskolas ilgalaikio turto, skirto žemės ūkio veiklai vykdyti,  įsigijimui kompensuoti –  iki 300 Eur;

7.5.  gaisrų ar stichinių nelaimių padarytiems  nuostoliams iš dalies kompensuoti (jeigu turtas nebuvo apdraustas) – iki 300 Eur;

7.6. išlaidoms, patirtoms darbo vietų funkcionalumui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms įsigyti, patalpų remontui iš dalies kompensuoti – iki 300 Eur;

7.7. netradicinių amatų kaimo teritorijoje įkūrimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – iki 300 Eur;

7.8. kitoms nenumatytoms išlaidoms kompensuoti (komisijos sprendimu) (iš dalies kompensuoti agrocheminių dirvožemio tyrimo išlaidas, melioracijos įrenginių (drenažo) avarinių gedimų remonto išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur.

7(1) Žemės ūkio subjektui, patyrusiam išlaidų daugiau nei 3000,00 Eur, komisijos siūlymu paramos suma gali siekti nuo 300,00  Eur iki 700,00 Eur

Papildyta punktu:

Nr. T1-115, 2022-07-14, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15482

 

8. Teikdamas paraišką ŽŪ subjektas turi būti visiškai atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu, valstybės ir Savivaldybės biudžetais.

9. Kompensuojamos ne senesnės kaip 18 paskutinių mėnesių iki prašymo pateikimo patirtos išlaidos.

10. Vienam verslo subjektui skiriama paramos suma negali viršyti 300 Eur per kalendorinius metus.

 

 

IV SKYRIUS

PARAMOS  TEIKIMO SĄLYGOS

 

11. Žemės ūkio subjektai, norintys gauti paramą, Rietavo savivaldybės  administracijos Finansų skyriaus darbuotojui, atsakingam už Žemės ūkio subjektų rėmimo programą,  tiesiogiai arba elektroniniu būdu pateikia šiuos dokumentus:

11.1. nustatytos formos paraišką (1 priedas);

11.2. ūkininkai,  norintys gauti programos finansinę paramą –  ūkininko ūkio pažymėjimo kopiją, juridiniai asmenys – įmonės registravimo kopijas;

11.3. pažymą iš kredito įstaigos apie priskaičiuotas ir sumokėtas pagal grafiką palūkanas,  per paskutinius 12 mėn. sumokėtas palūkanas ir patvirtinimą, kad ŽŪ subjektas neturi pradelstų įsipareigojimų;

11.4. sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, banko sąskaitų išrašų, pažymų, sąmatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių finansinės paramos reikalingumą, kopijas su dokumento apačioje kopijos tikrumą patvirtinančiu prierašu „kopija tikra“ ir įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimu, parašu, vardu (vardo raide), pavarde ir data;

11.5. papildomą informaciją (reklamos  nuotraukas, pavyzdį, kopiją, diplomo/seminaro pažymėjimo kopiją, sutartį su parodos, mugių organizatoriais (jeigu sudaroma) ar pan.) apie nupirktą (įsigytą) produktą ir (ar) paslaugą.

12. Esant neaiškioms aplinkybėms, ŽŪ subjekto  gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus.

13. Paraiškos ir prie jų pridedami dokumentai priimami ir registruojami Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

14.  Savivaldybės administracijos  Finansų skyriaus  darbuotojas, atsakingas už smulkaus ir vidutinio verslo subjektų paraiškų priėmimą ir paramos administravimą, patikrina paraiškas, pridedamus dokumentus, ar ŽŪ subjektas neturi skolos Lietuvos Respublikos biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, ar subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus  ir kviečia Smulkiojo ir vidutinio verslo ir žemės ūkio rėmimo programų projektų ir  paraiškų vertinimo komisiją (toliau – Komisija) paraiškoms svarstyti.

15. Smulkiojo ir vidutinio verslo ir žemės ūkio rėmimo programų projektų ir paraiškų vertinimo komisija sudaroma Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu.

16. Komisijos darbo tvarką reglamentuoja Komisijos darbo reglamentas.

17. Komisija vertina pateiktus dokumentus ir teikia siūlymus dėl paramos ir jos  dydžio skyrimo Administracijos direktoriui.

18. Finansavimą pagal pateiktus prašymus, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus, įsakymu skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

19. ŽŪ subjektas paramą tai pačiai verslo skatinimo išlaidų sričiai gali gauti tik vieną kartą per  2 metų veiklos laikotarpį.

20. Kvietimas teikti paraiškas (toliau – Kvietimas) skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje  likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki prašymų priėmimo dienos. Kvietime nurodoma Paraiškų teikimo termino pradžia ir pabaiga,  kiti šiame Apraše nustatyti reikalavimai.

 

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ APSKAITA IR KONTROLĖ

 

21. ŽŪ rėmimo programos lėšas tvarko Rietavo savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius.

22. Programos  lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį, ar nepanaudota lėšų dalis  grąžinama į  Savivaldybės biudžetą. Pasibaigus finansiniams metams, Finansų skyrius sudaro Žemės ūkio rėmimo  programos  lėšų panaudojimo ataskaitą,  kurią teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Už dokumentų ir duomenų, suteikiančių teisę gauti paramą, teisingumą atsako juos pateikę pareiškėjai ir dokumentus išdavę asmenys.

24. Asmenys, gavę paramą neteisėtai, taip pat asmenys, prisidėję prie neteisėtos paramos gavimo, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir  privalo grąžinti Savivaldybės administracijai neteisėtai gautą paramos sumą.

25. Žemės ūkio rėmimo programos tvarkos aprašą  tvirtina, keičia, papildo ar panaikina Savivaldybės taryba.

26. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

___________

part_9e5d2dfe6b2e4d43aa94ad9344a2211b_end


 

Rietavo savivaldybės  kaimo teritorijų

vystymo ir žemės ūkio plėtros

programos paramos žemės ūkiui

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

Rietavo savivaldybės

Smulkaus ir vidutinio verslo ir žemės ūkio rėmimo programos

projektų ir paraiškų vertinimo  komisijai

 

PARAIŠKA  SUTEIKTI FINANSINĘ PARAMĄ IŠ RIETAVO SAVIVALDYBĖS

ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTŲ  RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ

 

20__  m.  _____________  mėn.  ___  d.

Rietavas

Pareiškėjas

1.1.

Pavadinimas

 

1.2.

Juridinio asmens kodas

 

1.3.

Adresas

 

1.4.

Telefonas, faksas, el. paštas

 

1.5.

Interneto svetainė

 

1.6.

Banko pavadinimas

 

1.7.

Banko kodas

 

1.8.

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

 

 

Žymėjimas

Prašoma paramos forma:

Patirtų išlaidų suma Eur

Ūkininkų ūkių, žemės ūkio bendrovių, kooperatyvų, agroservisų ir kt. žemės ūkio subjektų  steigimo išlaidoms kompensuoti – iki 150 Eur

Patirtų išlaidų suma – ____________ Eur

Verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti  finansinę paramą iš kitų fondų  rengimo  išlaidoms kompensuoti – iki 150 Eur

Patirtų išlaidų suma – ____________ Eur

Mokymų, seminarų, Rietavo savivaldybėje organizuojamų renginių, žemės ūkio parodų, mugių, konkursų, susijusių su žemės ūkio veikla, parodose, mugėse organizavimo ir dalyvavimo išlaidoms kompensuoti – iki 300 Eur

Patirtų išlaidų suma – ____________ Eur

Palūkanoms už paskolas ilgalaikio turto, skirto žemės ūkio veiklai vykdyti,  įsigijimui kompensuoti – iki 300 Eur

Patirtų išlaidų suma – ____________ Eur

Gaisrų ar stichinių nelaimių padarytiems  nuostoliams iš dalies kompensuoti – iki 300 Eur

Patirtų išlaidų suma – ____________ Eur

Išlaidoms, patirtoms darbo vietų funkcionalumui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms įsigyti, patalpų remontui iš dalies kompensuoti – iki 300 Eur

Patirtų išlaidų suma – ____________ Eur

Kitoms nenumatytoms išlaidoms kompensuoti – iki 300 Eur

Patirtų išlaidų suma – ____________ Eur

 

Pridedami dokumentai

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimas

Lapų skaičius

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

Tvirtinu, kad visi šioje paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi

 

Paraiškos užpildymo data:

 

____________ m. ______________________ mėn. ________ d.

 

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

A. V.

Pasirašydamas (a) patvirtinu, kad esu informuotas (a), kad Rietavo savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188747184, Laisvės a. 3, Rietavas, tel. (8 448) 73 200, tvarkydama mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Administracija mano asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano pateiktą prašymą/skundą/pareiškimą, ir / arba vykdydama sutartį (arba siekdama imtis veiksmų mano prašymu prieš sudarant sutartį), kurios šalis aš esu, ir / arba dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai.

Esu informuotas (a), kad turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

Suprantu, kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymo pagrįstumą. Administracijos duomenų apsaugos tvarkytojo, į kurį galiu kreiptis dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir kitais klausimais, kontaktai – Ramutė Petreikienė, tel.: (8 448) 73 228, 68 183, el. p. ramute.petreikiene@rietavas.lt.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Rietavo savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-115, 2022-07-14, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15482

Dėl Rietavo savivaldybės kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programos paramos žemės ūkiui tvarkos aprašo, patvirtinto Rietavo savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-78, papildymo 7(1) papunkčiu

 

 

part_60e220871e994c04929f6463a9c15cb0_end