Suvestinė redakcija nuo 2021-06-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-03-17, i. k. 2020-05569

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-383

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-787, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07523

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą (pridedama)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-787, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07523

 

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2020 m. kovo 16 d.

įsakymu Nr. V-383

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 2 d.

įsakymo Nr. V-2781redakcija)

 

VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), sveikatos priežiūros specialistams, kurie įtaria, diagnozuoja ir gydo COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) (toliau – COVID-19 liga), COVID-19 ligos diagnostikos ir gydymo reikalavimus ir kriterijus, kada pacientas laikomas pasveikusiu.

2. Aprašas taikomas:

2.1. įtariant COVID-19 ligą, pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) koduojamą kodu Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“;

2.2. diagnozuojant ir gydant COVID-19 ligą, pagal TLK-10-AM koduojamą specialiosios paskirties kodu U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“ (jei reikia, papildomai gali būti nurodomi ir kiti ligų ar sveikatos sutrikimų kodai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1440, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13853

 

2.3. tiriant asmenis, turėjusius sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta ar įtariama COVID-19 liga, ir kurių būklė pagal TLK-10-AM koduojama kodu Z20.8 Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-288, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02734

 

3. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 2019 m. gruodžio mėn. išaiškėjo sunkios ūminės pneumonijos Uhano provincijoje (Kinija) atvejai, kurių priežastys buvo susietos su Uhano jūros gėrybių turgumi, kuriame parduodamos žuvys ir kiti gyvūnai. Paaiškėjo, kad minėtą ligą sukėlė iki tol nežinomas koronavirusas, priklausantis koronavirusų šeimai. Viruso genomo sekos analizė parodė, kad identifikuotas virusas yra susijęs su sunkią ūmią kvėpavimo sistemos ligą sukeliančių koronavirusų (CoV) grupe. Yra žinomi septyni CoV, galintys sukelti ligą žmonėms. Keturi iš jų (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1) sukelia lengvos formos ligą,  žmogui pavojingiausi yra trys – SARS-CoV, MERS-CoV ir SARS-CoV-2 – koronavirusai, kurie gali sukelti sunkią ligos formą.

4. SARS-CoV-2 pirminis šaltinis – šikšnosparniai. Ar virusas perduodamas tiesiogiai iš šikšnosparnių, ar per tarpinį šeimininką, nėra žinoma. Nuo gyvūnų virusu gali užsikrėsti žmogus, žmogus gali perduoti virusą kitam žmogui. Pagrindinis SARS-CoV-2 plitimo kelias tarp žmonių – per oro lašelius (kosint, čiaudint arba netiesiogiai – liečiant užterštus daiktus ar paviršius). Taip pat virusas plinta per aerozolius, artimą kontaktą. Plitimas fekaliniu-oraliniu keliu nėra aiškus. Infekuotas žmogus kitą žmogų užkrėsti gali sirgdamas arba dar neturėdamas klinikinių ligos simptomų. Manoma, kad vienas infekuotas asmuo gali užkrėsti daugiau nei 2 asmenis.

5. Inkubacinis ligos periodas nuo užsikrėtimo iki ligos simptomų pasireiškimo trunka nuo 1 iki 14 dienų.

6. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

6.1. COVID-19 liga – SARS-CoV-2 viruso sukelta ūminė infekcija, kuriai būdingas karščiavimas, kosulys, dusulys, ūminis respiracinio distreso sindromas ir kt.

6.2. Neteko galios nuo 2021-02-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-288, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02734

 

6.3. Neteko galios nuo 2021-02-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-288, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02734

 

7. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMAS PACIENTUI, KURIAM ĮTARIAMA COVID-19 LIGA

 

8. Pacientui, kuriam įtariama COVID-19 liga, atliekamas SARS-CoV-2 viruso tyrimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir metodais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-288, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02734

 

81. Jei Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) laboratorijos pateiktoje formoje E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“ nurodoma, kad SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR tyrimo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (toliau – PGR) metodu (toliau – SARS-CoV-2 viruso tyrimas PGR metodu) rezultatas yra įtariamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis, kaip apibrėžta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedo 17.4 papunktyje, pacientas turi pareigą izoliuotis ir tyrimą pakartoti ne anksčiau kaip po 24 val. ir ne vėliau kaip per 72 val. nuo SARS-CoV-2 viruso tyrimo PGR metodu rezultato gavimo bei registruotis pakartotiniam SARS-CoV-2 viruso tyrimui PGR metodu elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808. Laikotarpiu iki pakartotinio SARS-CoV-2 viruso tyrimo PGR metodu rezultatų gavimo gydytojas paskiria pacientui izoliaciją ir įrašo ESPBI IS formoje E025 TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“.

Papildyta punktu:

Nr. V-1115, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-18, i. k. 2021-10968

 

9. Jeigu SARS-CoV-2 viruso tyrimas atliekamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ (kai nebuvo atliktas kitur), kol negautas tyrimo  atsakymas, pacientas palatoje turi būti vienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-288, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02734

 

10. Apžiūrėdamas pacientą, sveikatos priežiūros specialistas dėvi asmeninės apsaugos priemones (toliau – AAP), pacientas – medicininę kaukę.

11. Minimalus sveikatos priežiūros specialisto AAP sąrašas:

11.1. FFP2 arba FFP3 respiratorius (su vožtuvais ar versija be vožtuvų);

11.2. akiniai arba veido skydelis;

11.3. vandeniui atsparus chalatas ilgomis rankovėmis;

11.4. pirštinės.

12. AAP apsirengimo ir nusirengimo rekomendacijos pateiktos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams. 

ASPĮ vadovas organizuoja sveikatos priežiūros specialistų apmokymą tinkamai apsirengti ir nusirengti AAP.

13. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, kuriems įtariama ar patvirtinta COVID-19 liga, turi būti užtikrinami Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatyti infekcijų kontrolės reikalavimai ir ASPĮ skirtos Infekcijų kontrolės rekomendacijos, skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams.

14. Jeigu, atsižvelgiant į sveikatos būklę, pacientas gali laukti SARS-CoV-2 viruso tyrimo rezultatų namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, pacientas gali būti išleidžiamas iš ASPĮ. Tokiu atveju jis privalo izoliuotis, vadovaudamasis Asmenų, sergančių COVID-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga, ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“. Pacientui į izoliacijos vietą vykti visuomeniniu transportu draudžiama.

 

III SKYRIUS

COVID-19 LIGOS KLINIKINIAI SINDROMAI

 

15. COVID-19 liga gali pasireikšti besimptome, lengva, vidutine, sunkia ir kritiškai sunkia ligos forma.

16. Dažniausiai pasireiškiantys COVID-19 ligos simptomai yra karščiavimas (>38°C 31–43 proc. atvejų), kosulys (46–82 proc. atvejų) ir dusulys (iki 31 proc. atvejų). Kiti COVID-19 ligai būdingi simptomai (sindromai) yra raumenų skausmas, bendras silpnumas, sloga, gerklės skausmas, kai kuriems pacientams pasitaiko viduriavimas, gali būti uoslės ar skonio praradimas, COVID-19 ligai progresuojant gali išsivystyti pneumonija, širdies ritmo sutrikimai, ūminis inkstų pažeidimas, ūminis respiracinio distreso sindromas (toliau – ŪRDS), sepsis, septinis šokas.

17. Sunkios COVID-19 ligos formos rizikos veiksniai – vyresnis amžius (> 65 m.), lėtinės ligos (cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ir kt.).

18. Pagal COVID-19 ligos simptomus ir paciento būklę skiriami klinikiniai sindromai pateikiami 1 lentelėje.

 

1 lentelė. COVID-19 ligos sunkumo formos, klinikiniai sindromai ir jų požymiai

Eil.

Nr.

COVID-19 ligos sunkumo forma

Klinikinis sindromas

COVID-19 ligos simptomai ir paciento būklę apibūdinantys  požymiai

1.

Besimptomė infekcija

 

Nėra jokių COVID-19 infekcijos simptomų.

2.

Lengva

Nekomplikuota viršutinių kvėpavimo takų infekcija

Nespecifiniai simptomai (karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, bendras silpnumas, galvos, raumenų skausmas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, uoslės ir skonio praradimas), nesant dusulio ar radiologiniais tyrimais nenustatant krūtinės ląstos pakitimų.

3.

Vidutinio sunkumo

Pneumonija

Suaugusiesiems – pneumonija, nesant sunkios pneumonijos požymių ir gydymo deguonimi poreikio (SpO2 ≥ 94 proc., kvėpuojant aplinkos oru).

Vaikams – karščiavimas, kosulys ir (ar) pasunkėjęs kvėpavimas bei tachipnėja (iki 2 mėn. amžiaus – kvėpavimo dažnis ≥ 60 k./min, 2–11 mėn. – 50–59 k./min, 1–5 metų amžiaus – 40–49 k./min, vyresniems kaip 5 m. amžiaus > 30 k/min) ir nėra sunkios pneumonijos simptomų.

4.

Sunki

Sunki pneumonija

Suaugusiesiems ir paaugliams (nuo 10 iki 18 metų amžiaus) – pneumonija, esant bent vienam iš šių požymių:

·    kvėpavimo dažnis > 30 k/min.;

·    SpO2 < 94 proc. kvėpuojant aplinkos oru;

·    PaO2/FiO2<300 mmHg;

·    infiltracija plaučiuose apima > 50 proc. plaučių audinio.

 

Vaikams (nuo gimimo iki 10 m. amžiaus) – kosulys ar pasunkėjęs kvėpavimas ir yra bent vienas iš šių simptomų: centrinė cianozė arba SpO2<90 proc.; sunkus kvėpavimo sutrikimas (pvz., intensyvus pagalbinių kvėpavimo raumenų darbas, tachipnėja) ir bendri sunkios būklės požymiai: negalėjimas žįsti krūties ar gerti, mieguistumas ar sąmonės sutrikimas arba traukuliai.

5.

Kritiškai sunki

Sepsis

 

Sepsis suaugusiesiems – gyvybei pavojinga organų disfunkcija, kurią sukelia neadekvati organizmo reakcija į infekciją. Sepsis įtariamas remiantis qSOFA kriterijais (bent dviem iš trijų): arterinė hipotenzija (sistolinis kraujospūdis ≤ 100 mmHg), sąmonės sutrikimas, tachipnėja (kvėpavimo dažnis ≥ 22 k./min). Organų  (kraujotakos, kvėpavimo, inkstų, kepenų, kraujodaros, centrinės nervų sistemos) disfunkcija nustatoma remiantis SOFA (nuolatinio organų nepakankamumo vertinimo) skalės kriterijais https://www.lid.lt/storage/2019/08/infekcines-ligos-nr-1-11-2017-psl-11-12.pdf.

Sepsis vaikams – įtariama arba patvirtinta infekcija ir ≥ 2 pagal amžių sisteminio uždegiminio atsako sindromo kriterijai, iš kurių vienas turi būti padidėjusi temperatūra arba padidėjęs leukocitų skaičius.

 

 

 

Sepsinis šokas

 

Sepsinis šokas suaugusiesiems – išliekanti hipotenzija, nepaisant infuzoterapija koreguotos hipovolemijos, vazopresorių poreikis, siekiant išlaikyti vidutinį kraujospūdį ≥65 mmHg, ir laktato koncentracija kraujyje > 2 mmol/l.

Sepsinis šokas vaikams – hipotenzija (sistolinis kraujo spaudimas <5-os procentilės ar >2 SD (standartinis nuokrypis) žemiau amžiaus normos) arba 2 ar 3 iš šių simptomų: sąmonės sutrikimas, tachikardija ar bradikardija (ŠSD<90 k./min. ar >160 k./min kūdikiams; ŠSD <70 k./min ar >150 k./min vaikams); pailgėjęs kapiliarų prisipildymo laikas (>2 sek.) ar vazodiliatacijos epizodai; tachipnėja; marmurinė oda ar petechinis bėrimas; padidėjęs laktato kiekis kraujyje; oligurija; hipertermija ar hipotermija.

 

 

 

ŪRDS

 

Suaugusiųjų ŪRDS klasifikacija pagal oksigenaciją (ventiliuojant su PEEP ar CPAP ≥ 5 mmH2O arba netaikant ventiliacijos):

lengvas: 200 mmHg < PaO2 / FiO≤ 300 mmHg;

vidutinis: 100 mmHg < PaO/ FiO≤ 200 mmHg;

sunkus: PaO2 / FiO2 ≤ 100 mmHg;

kai nėra PaO2 duomenų, SpO2 / FiO2 ≤ 315 rodo, kad gali būti ŪRDS (ir netaikant ventiliacijos).

Vaikų ŪRDS klasifikacija pagal oksigenaciją:

oksigenacijos indekso (OI*) blogėjimas, taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją (toliau – DPV):

lengvas ŪRDS: 4≤OI<8 ar 5≤OSI***<7.5;

vidutinio sunkumo ŪRDS: 8≤OI<16 ar 7.5≤ OSI<12.3;

sunkus ŪRDS: OI ≥ 16 ar OSI ≥ 12.3.

*OI = MAP** x FiO2 x 100/PaO2.

**MAP – vidutinis slėgis kvėpavimo takuose taikant DPV.

***OSI (OI naudojant SpO2) =  MAP x FiO2 x 100/SpO2.

(NIV/CPAP) ≥ 5cm H2O naudojant veido kaukę: PaO2/FiO2 ≤ 300 arba SpO2/FiO2 ≤ 264.

 

 

 

Daugybinis organų disfunkcijos sindromas (DODS)

 

Progresuojantis, potencialiai grįžtamas sepsio ir sisteminio atsako į infekciją sukeltas dviejų ir daugiau organų ir jų sistemų pažeidimas ir nepakankamumas, sukeliantis gyvybei grėsmingą homeostazės sutrikimą.

 

 

 

IV SKYRIUS

COVID-19 ligos DIAGNOSTIKOS TVARKA

 

19. COVID-19 ligos diagnostiniai tyrimai pateikiami 2 lentelėje. Tyrimai kartojami pagal klinikines indikacijas.

 

2 lentelė. COVID-19 ligos diagnostiniai tyrimai

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimų atlikimo sąlygos

1.

Bendras kraujo tyrimas (BKT)

Atliekama visiems stacionare gydomiems pacientams, nepriklausomai nuo ligos formos.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei.

Vertinama leukopenija / leukocitozė, limfopenija ir kiti rodikliai.

2.

C reaktyvusis baltymas (CRB)

Atliekama visiems stacionare gydomiems pacientams, nepriklausomai nuo ligos formos.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei.

3.

SARS-CoV-2 viruso tyrimas

Atliekama visiems pacientams, nepriklausomai nuo ligos formos.

4.

Elektrolitai, kreatininas, šlapalas, glikemija, alanininė transaminazė (ALT), asparagininė transaminazė (AST), bilirubinas, protrombino laiko nustatymas (SPA/INR), fibrinogenas, D-dimerai, arterinio kraujo dujos

Atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei bei pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją.

5.

Feritinas, laktatdehidrogenazė (LDH), interleukinas 6 (IL6)

Esant galimybei, gydytojo sprendimu atliekama stacionare gydomiems pacientams kaip prognostiniai laboratoriniai žymenys.

6.

Troponinas I

Atliekama stacionare gydomiems pacientams gydytojo sprendimu esant klinikinėms indikacijoms arba kaip prognostinis žymuo.

7.

Prokalcitoninas, laktatas

Atliekama stacionare gydomiems pacientams įtariant sepsį, kai reikia nustatyti infekcijos rūšį (virusinė ar bakterinė infekcija).

8.

Kraujo pasėlis

Atliekama stacionare gydomiems pacientams, įtariant bakterinę infekciją ar sepsį.

9.

Elektrokardiograma (EKG)

Atliekama visiems stacionare gydomiems pacientams.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei.

10.

Radiologiniai krūtinės ląstos tyrimai

Stacionare gydomiems pacientams atliekami krūtinės ląstos rentgenografinis tyrimas, krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija (toliau – KT)  ir (ar) plaučių ultragarsinis tyrimas.

Stacionare gydomiems pacientams, įtariant plaučių emboliją (toliau – PE), atliekami krūtinės ląstos KT pagal PE protokolą.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams atliekama gydytojo sprendimu, vertinant būklės sunkumą ir kitų ligų įtaką bendrai būklei.

Vaikams atliekami įtariant pneumoniją ar esant sunkiai paciento būklei.

11.

Diferencinės diagnostikos tyrimai kitoms infekcijoms nustatyti

Stacionare gydomiems pacientams atliekama pagal klinikines ir (ar) epidemiologines indikacijas:

tepinėlis iš nosiaryklės dėl gripo PGR metodu;

dėl kitų respiracinių virusų (gripo, respiracinio sincitinio viruso, paragripo, adenoviruso, metapneumoviruso ir kt.) – daugybinis PGR testas;

skreplių, trachėjos aspirato, brochoalveolinio lavažo pasėliai;

Legionella pneumophilla šlapimo antigeno testas.“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-288, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02734

Nr. V-1440, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13853

 

20. Atlikdamas COVID-19 ligos diagnostikai skirtus veiksmus sveikatos priežiūros specialistas naudoja Aprašo 11 punkte nurodytas AAP.

201. Šeimos gydytojas, gavęs pranešimą ESPBI IS apie asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 5.6 papunktyje, teigiamą antigeno testo atsakymą, susisiekia su asmeniu nuotolinės konsultacijos būdu ir, jei asmuo neturi COVID-19 ligos simptomų bei nėra duomenų apie turėtą didelės rizikos sąlytį, nukreipia atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą per 48 val. nuo teigiamo antigeno testo atsakymo gavimo, jei ėminys šiam tyrimui iš asmens dar nepaimtas. Laikotarpiu iki patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatų gavimo šeimos gydytojas paskiria asmeniui izoliaciją ir įrašo ESPBI IS formoje E025 TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“. Jei šeimos gydytojo nuotolinės konsultacijos metu asmuo atsisako atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą arba ėminys patvirtinamajam PGR tyrimui nepaimamas per 48 val. nuo teigiamo antigeno testo atsakymo gavimo, šeimos gydytojas formoje E025 įrašo COVID-19 ligos diagnozę, nurodydamas TLK-10-AM kodą U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“.

Jei asmeniui atlikus patvirtinamąjį PGR tyrimą gaunamas neigiamas tyrimo atsakymas, šeimos gydytojas nuotolinės konsultacijos būdu susisiekia su asmeniu, išsiaiškina, ar jam nepareiškia COVID-19 ligos simptomai ir, jei ne, nutraukia izoliaciją. Jei asmeniui atlikus patvirtinamąjį PGR tyrimą gaunamas neigiamas tyrimo atsakymas, bet asmuo per šį laikotarpį nesikreipia į pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią ASPĮ ir šeimos gydytojui turimais kontaktais nepavyksta susisiekti su asmeniu, jam izoliacija nutraukiama. Nutraukus izoliaciją Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos pažymi apie tai Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinėje sistemoje.

Papildyta punktu:

Nr. V-975, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09118

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1212, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11605

 

V SKYRIUS

PACIENTO, KURIAM DIAGNOZUOTA COVID-19 LIGA, GYDYMO TVARKA

 

21. Pacientai, kuriems reikalingas stacionarinis gydymas, stacionarizuojami ASPĮ, nurodytose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakyme Nr. V-281 „Dėl  Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-281).

22. Pagrindinių ASPĮ, nurodytų Įsakyme Nr. V-281, suaugusius pacientus, kuriems diagnozuota COVID-19 liga, gydo infekcinių ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, vaikus,  kuriems diagnozuota COVID-19 liga, – vaikų infekcinių ligų gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, prireikus bendradarbiaudami su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais. Kai Lietuvos Respublikos teritorijoje (ar jos dalyje) paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, esant dideliam pacientų srautui, pacientams, kuriems diagnozuota COVID-19 liga, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai, kaip nustatyta Įsakyme Nr. V-281.

ASPĮ, kuriose nėra infekcinių ligų padalinio, pacientams, kuriems diagnozuota COVID-19 liga, gydymas organizuojamas vadovaujantis Įsakyme Nr. V-281 nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2830, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26311

 

23. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų suaugusiesiems teikimą organizuoja ir paslaugas teikia gydytojas anesteziologas reanimatologas, vaikams – vaikų intensyviosios terapijos gydytojas arba gydytojas anesteziologas reanimatologas.

24. Stacionarinis gydymas skiriamas pacientams, kuriems diagnozuota COVID-19 liga ir kurie atitinka šiuos kriterijus:

24.1. bet kurios amžiaus grupės pacientas atitinka sunkios pneumonijos, ŪRDS, sepsio, sepsinio šoko diagnostikos kriterijus (Aprašo 1 lentelė) ir (ar) COVID-19 liga reikšmingai pablogina paciento būklę dėl gretutinės patologijos, dėl ko neįmanomas ambulatorinis gydymas;

24.2. vaikui diagnozuota pneumonija (Aprašo 1 lentelė) ir jam reikalingas būklės stebėjimas bei gydymas stacionare, net ir nesant papildomo deguonies poreikio.

25. Pacientai gydomi ambulatoriškai, kai:

25.1. pacientui diagnozuota lengva arba vidutinio sunkumo COVID-19 ligos forma, kuri reikšmingai nepablogina paciento būklės dėl gretutinės patologijos, nėra didelės komplikacijų rizikos ir pacientui suteikta informacija, kaip sekti sveikatos būklę ir kur kreiptis, jei sveikatos būklė pablogės;

25.2. po stacionarinio gydymo gydančio gydytojo sprendimu gydymas gali būti tęsiamas ambulatoriškai prižiūrint šeimos gydytojui,  kai pacientui suteikta informacija, kaip sekti sveikatos būklę ir kur kreiptis, jei sveikatos būklė pablogės.

251. Stacionarinės arba ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos pacientams po persirgtos COVID-19 ligos teikiamos pagal Aprašo 1 priede nurodytas indikacijas, o stacionarinės arba ambulatorinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugos pacientams po persirgtos COVID-19 ligos teikiamos pagal Aprašo 2 priede nurodytas indikacijas.

Papildyta punktu:

Nr. V-389, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03665

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1212, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11605

 

26. Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ pacientas, kuriam diagnozuota  COVID-19 liga, gali būti gydomas toje pačioje palatoje su kitais pacientais, kuriems diagnozuota COVID-19 liga.

27. Pacientams, kuriems diagnozuota COVID-19 liga, taikomi gydymo metodai nurodyti Aprašo 3 ir 4 lentelėse.

 

3 lentelė. COVID-19 ligos gydymas pagal ligos sunkumo formą

COVID-19 ligos sunkumo forma

Gydymas

Lengva arba vidutinio sunkumo,

nesant deguonies terapijos poreikio

Deksametazonas ir remdesiviras neskiriami

 

Hospitalizuoti pacientai, kuriems reikalinga deguonies terapija mažos tėkmės nosinėmis kaniulėmis ar įprasta veido kauke ar veido kauke su rezervuaru

Remdesiviras1

 

Remdesiviras1 ir deksametazonas2

 

Jeigu remdesiviro skirti nėra galimybių, deksametazonas2

Hospitalizuoti pacientai, kuriems reikalingos didelės tėkmės nosinės kaniulės arba neinvazinė ventiliacija

De Deksametazonas2  ir remdesiviras1

arba

deksametazonas2

Hospitalizuoti pacientai, kuriems reikalinga DPV arba EKMO 3

Deksametazonas2

arba

deksametazonas2 ir remdesiviras1 neseniai intubuotiems pacientams

 

1 Remdesiviro dozavimas ir skyrimo ypatumai:

Sol. Remdesiviri 200 mg su Sol. Na Cl 0,9 proc. – 250 ml per 120 min. į veną pirmą dieną, 100 mg su Sol. Na Cl 0,9 proc. – 250 ml per 60 min. į veną kitas 4 dienas.

Remdesiviro negalima pradėti skirti pacientams, kuriems gydymo pradžioje ALT aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršutinę normos ribą.

Remdesiviro vartojimą reikia nutraukti pacientams, kuriems:

gydymo remdesiviru metu ALT aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršutinę normos ribą. Jį galima pradėti skirti iš naujo, kai ALT aktyvumas viršutinę normos ribą viršija < 5 kartus,

arba

padidėjus  ALT  aktyvumui  atsiranda ir  kepenų pažeidimo požymių ar simptomų arba didėja konjuguoto

bilirubino kiekis, šarminės fosfatazės aktyvumas arba tarptautinis normalizuotas santykis (TNS).

Prieš pradedant gydymą remdesiviru ir jį skiriant reikia vertinti aGFG. Remdesiviro negalima skirti pacientams, kurių aGFG < 30 ml/min.

Nėščiosioms gydymas remdesiviru turi būti skiriamas tik tais atvejais, kai nauda viršija riziką.

 

2 Deksametazono dozavimas ir skyrimo ypatumai:

Dexamethasone 6 mg/d per os arba Dexamethasone sodium phosphate 8 mg į veną iki 10 d. arba iki išrašymo iš stacionaro, atsižvelgiant, kas įvyksta pirmiau. Nesant galimybės skirti deksametazono, skirti prednizoloną, metilprednizoloną ar hidrokortizoną ekvivalentinėmis dozėmis: 40 mg/d. prednizolono, 32 mg/d. metilprednizolono, 160 mg/d. hidrokortizono.

 

3 Sprendimą dėl remdesiviro skyrimo pacientui, kuriam taikoma  DPV ir EKMO,  priima gydytojas  anesteziologas reanimatologas, pasikonsultavęs su infekcinių ligų gydytoju ar gydytojo pulmonologu.

 

4 lentelė. Kiti COVID-19 ligos gydymo metodai

Eil. Nr.

Gydymo metodas

Sekami paciento sveikatos būklės parametrai ir gydymo metodų taikymo sąlygos

1.

Palaikomasis gydymas:

 

1.1.

Gyvybinių pacientų rodiklių sekimas. Rekomenduojama suaugusiems taikyti ankstyvojo perspėjimo skalę (angl. National Early Warning Score (NEWS2))

Širdies susitraukimų dažnis

Arterinis kraujo spaudimas

Kvėpavimo dažnis

Pulsinė oksimetrija (SpO2)

Kūno temperatūra

Sąmonės būklė

1.2.

Deguonies terapija

Nedelsiant skiriama pacientams, kuriems pasireiškia sunki ir kritinė COVID-19 liga.

Deguonies terapijos tikslas suaugusiesiems – SpO2 ≥ 94 proc., vaikams – SpO2 ≥ 94 proc.

1.3.

Skysčių skyrimas

Užtikrinamas skysčių, elektrolitų balansas.

Intraveninė infuzoterapija skiriama atsargiai, siekiant išvengti skysčių pertekliaus organizme, kuris gali pabloginti kvėpavimo funkciją, oksigenaciją ir sukelti plaučių edemą.

Vaikams ribojamas fiziologinis skysčių poreikis iki 75 proc.

Pirmaeiliai tirpalai skysčių terapijai – kristaloidai.

1.4.

Antipiretikai

Esant indikacijų, kai karščiuojama ≥38,5°C. Nėra skirtumo, kokie vaistai skiriami karščiavimui mažinti – NVNU ar paracetamolis.

1.5.

Stresinių opų profilaktika

Esant indikacijų – protonų siurblių inhibitoriai arba histamino receptorių blokatoriai.

1.6.

Tromboembolijų profilaktika

Mažos molekulinės masės heparinas visiems hospitalizuotiems pacientams. Dozės:

Nadroparinum calcicum:

pacientams, sveriantiems > 70 kg:

5700 anti - Xa TV/0,6ml 1xd. arba

2850 anti - XaTV/0,3ml 2xd.; 

pacientams, sveriantiems ≤ 70 kg:

3800 anti - Xa TV/0,4ml 1xd.

Kreatinino klirensas < 50 ml/min. – įprastinę dozę pagal kūno svorį reikia mažinti 33–25 proc.

 

Bemiparinun natricum:

pacientams, sveriantiems > 60 kg:

3500 anti - Xa TV/0,2ml 1xd.;

pacientams, sveriantiems < 60 kg:

2500 anti - Xa TV/0,2ml 1xd.

Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas <30 ml/min.) gali turėti įtakos bemiparino farmakokinetikai.

 

Pacientams, sergantiems COVID-19 infekcija, įvykus tromboembolinėms komplikacijoms ar esant rimtam tokio įvykio įtarimui ir negalint atlikti vaizdinių tyrimų, turi būti skiriamos standartinės terapinės antikoaguliantų dozės.

 

3.

Gydymas antibiotikais

 

3.1.

Lengva ir vidutinė COVID-19 ligos forma 

Vengtina  neracionalaus ir nepagrįsto antibiotikų skyrimo.

3.2.

Sunki pneumonija ir (ar) antrinės bakterinės pneumonijos (visuomenėje įgytos, hospitalinės) požymiai

Gydymas parenkamas pagal numanomą sukėlėją ir jo jautrumą antibiotikams pagal ASPĮ vadovo  patvirtintą antibakterinio gydymo protokolą ir (ar) pneumonijos diagnostikos ir gydymo gaires.

Antimikrobinio gydymo skyrimo indikacijos:

CRB< 20 mg/l – neskirti antibiotikų;

CRB 20-100 mg/l – antibiotiko skyrimą svarstyti kiekvienu atveju individualiai.

Jei CRB >100 mg/l, neutrofilija (>7,5´109/l), radiologiniais tyrimais nustatyta bakterinei infekcijai būdingų krūtinės ląstos pakitimų, padidėjusi prokalcitonino koncentracija (>0,5), pacientas serga LOPL ar bronhektazėmis  – tikėtina bakterinė infekcija, skiriamas gydymas  antibiotikais.

 

4.

Kiti specifiniai COVID-19 ligos gydymo metodai

Imuninė pasveikusiųjų nuo COVID-19 ligos plazma ar hiperimuninis  intraveninis imunoglobulinas.

Gali būti skiriami ASPĮ gydytojų konsiliumo sprendimu, esant paciento ar jo atstovo raštiškam sutikimui. Konsiliumo sudarymo tvarką nustato ASPĮ vadovas. 

5.

Antivirusinė terapija

Patvirtinta ar tikėtina gripo infekcija:

oseltamiviras 75 mg p/o 2 k/d 5 d.

6.

Kritinių būklių valdymas:

 

6.1.

Sepsis, sepsinis šokas

Gydymas pagal ASPĮ patvirtintą protokolą.

6.2.

ŪRDS

Gydymas pagal ASPĮ patvirtintą protokolą.

Vaistų dozės koreguojamos pagal kepenų, inkstų funkcijos rodiklius. Vertinama vaistų tarpusavio sąveika.

 

28. Nėščiosios, kuriai diagnozuota COVID-19 liga, gimdymo būdas parenkamas individualiai. Maitindama kūdikį gimdyvė turi naudoti AAP.

29. Sprendimą dėl suaugusių pacientų gydymo ASPĮ reanimacijos ir intensyviosios terapijos padalinyje priima gydytojas anesteziologas reanimatologas. Suaugusieji gydomi ASPĮ reanimacijos ir intensyviosios terapijos padalinyje, kai:

29.1. skiriant kvėpavimo funkciją koreguojantį gydymą, nepavyksta pasiekti tikslinių oksigenacijos rodiklių;

29.2. pacientui reikalingas gydymas dirbtine plaučių ventiliacija;

29.3. išsivysto šokas;

29.4. išsivysto kritinė būklė dėl organų sistemų funkcijos sutrikimo.

30. Vaikai gydomi vaikų intensyviosios terapijos skyriuje, kai:

30.1. deguonies terapijos poreikis >9 l/min (arba > 60 proc. FiO2), kai SpO2 ar SaO2 < 90–92 proc. (yra didelės tėkmės deguonies, CPAP ar kito neinvazinės ventiliacijos metodo poreikis arba mechaninės ventiliacijos poreikis);

30.2. progresuojantys klinikiniai kvėpavimo nepakankamumo požymiai ir SpO2 < 92 proc., skiriant > 10 l/min. deguonies;

30.3. šokas, sepsis, kitų organų nepakankamumas.

31. Atlikdamas COVID-19 ligos gydymui skirtus veiksmus sveikatos priežiūros specialistas naudoja Aprašo 11 punkte nurodytas AAP.

 

VI SKYRIUS

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANTIS PACIENTAS LAIKOMAS PASVEIKUSIU

 

32. Kriterijai, kuriuos atitinkantis pacientas laikomas pasveikusiu:

32.1. pacientams, sirgusiems lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga, išskyrus pacientus, nurodytus šio punkto antrojoje ir ketvirtojoje pastraipose, izoliacija gali būti nutraukta po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei jie nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai, arba išskirtiniais atvejais šeimos gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;

32.2. pacientams, sirgusiems lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga, kurie dirba palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose, socialinės globos įstaigose arba laisvės atėmimo įstaigose, izoliacija gali būti nutraukta po 14 dienų nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios, jei jie nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai, arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 14 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;

32.3. pacientams, sirgusiems sunkios arba kritiškai sunkios formos COVID-19 liga, izoliaciją galima nutraukti po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei ligos simptomai susilpnėjo ir pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir  atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;

32.4. lengvos ar vidutinio  sunkumo formos COVID-19 liga sirgusiems pacientams, kuriems yra imunosupresija (po parenchiminių organų ar kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos, dėl ilgalaikio prednizolono vartojimo (20 mg/d >14 d.), chemoterapijos, imunoterapijos, biologinės terapijos, imunosupresantų vartojimo, ŽIV, kai CD4 ląstelių <200/mm3, kito imunodeficito), pacientams, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, pacientams, kurie gyvena socialinės globos įstaigose, pacientams, esantiems laisvės atėmimo įstaigose, izoliacija gali būti nutraukta po 20 dienų nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai, arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;

32.5. pacientams, sirgusiems besimptomės formos COVID-19 liga, izoliacija gali būti nutraukiama po 10 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos;

32.6. pacientas laikomas pasveikusiu gydančio gydytojo sprendimu, bet ne anksčiau nei jam pagal šio Aprašo nuostatas gali būti nutraukiama izoliacija. Pasveikus pacientui nuo COVID-19 ligos, gydytojas ESPBI IS formoje E025 ar formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ įrašo diagnozę, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 Buvusi asmeniui COVID-19 liga“;

32.7. izoliacija gali būti nutraukiama po 20 dienų (pacientas laikomas pasveikusiu nuo COVID-19 ligos) nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos, jei ESPBI IS laboratorijos pateiktoje formoje E200-a nurodyta, kad SARS-CoV-2 viruso tyrimas teigiamas, tačiau pacientas per šį laikotarpį nesikreipė į stacionarines paslaugas teikiančią ASPĮ ar pirmines ambulatorines paslaugas teikiančią ASPĮ dėl COVID-19 ligos gydymo ir pirmines ambulatorines paslaugas teikiančios ASPĮ vadovo paskirtam asmeniui turimais kontaktais nepavyko susisiekti su pacientu, todėl pacientas nebuvo stebėtas ir gydytas dėl COVID-19 ligos pagal TLK-10 AM kodą U07.1.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2953, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27860

Nr. V-288, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02734

Nr. V-683, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06751

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Neteko galios nuo 2021-04-02

Punkto naikinimas:

Nr. V-683, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06751

 

34. Paslaugos  pagal Aprašą ASPĮ teikiamos vadovaujantis ASPĮ vadovo patvirtintais protokolais ir ASPĮ vadovo  nustatyta tvarka.

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2781, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25897

 

 

Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO PO PERSIRGTOS COVID-19 LIGOS INDIKACIJŲ SĄRAŠAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Trukmė dienomis

Profilis

Stacionarinė reabilitacija (Reabilitacija II)

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pacientams, kuriems COVID-19 liga komplikavosi pneumonija su liekamaisiais ligos požymiais (varginantis dusulys, nuovargis, silpnumas, skausminis sindromas ir kt. simptomai), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

20 d.

Nervų sistemos ligų / Vaikų nervų sistemos ligų,

kvėpavimo sistemos ligų / Vaikų kvėpavimo sistemos ligų

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pacientams, kuriems po COVID-19 ligos vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai (kognityviniai, miego ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

20 d.

Nervų sistemos ligų / Vaikų nervų sistemos ligų

Ambulatorinė reabilitacija (Ambulatorinė reabilitacija II)

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais simptomais (dusulys, silpnumas, nuovargis), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

14 d.

Nervų sistemos ligų / Vaikų nervų sistemos ligų,

kvėpavimo sistemos ligų / Vaikų kvėpavimo sistemos ligų

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

12 d.

Vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų;

Nervų sistemos ligų / Vaikų nervų sistemos ligų

Ambulatorinė reabilitacija (Ambulatorinė reabilitacija I)

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

12 d.

Psichikos ir elgesio sutrikimų

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1468, 2021-06-21, paskelbta TAR 2021-06-21, i. k. 2021-14029

 

 

Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir

gydymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO PO PERSIRGTOS COVID-19 LIGOS INDIKACIJŲ SĄRAŠAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Trukmė dienomis

Profilis

Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pacientams, kuriems po COVID-19 ligos vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai (kognityviniai, miego ir kiti organiniai psichikos sutrikimai) ir kai smarkiai  sutrikusi  veikla, elgesys  ir socialinė adaptacija (kai bendras veiklos įvertinimas pagal Bendro veiklos vertinimo skalę* yra 21–40 balų), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo. Skiriama iškart po stacionarinio gydymo dėl neuropsichiatrinių simptomų

iki 15 lovadienių

Psichosocialinė reabilitacija

Trumpalaikė ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai) ir kai smarkiai  sutrikusi  veikla, elgesys  ir socialinė adaptacija (kai bendras veiklos įvertinimas pagal Bendro veiklos vertinimo skalę* yra 41–60 balų), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo

iki 12 apsilankymų

Psichosocialinė reabilitacija

Ilgalaikė ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija

U07.4 Būklė po COVID-19 ligos

Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai). Skiriama po trumpalaikės psichosocialinės reabilitacijos, kai per trumpalaikę psichosocialinę reabilitaciją pasiekta mažiau kaip 70 proc. pacientui iškeltų psichosocialinės reabilitacijos tikslų, kurie buvo nustatyti trumpalaikės reabilitacijos pradinio įvertinimo metu pagal Kembervelo poreikių įvertinimo sutrumpintą formą**, bet ne vėliau kaip po 1 mėnesio nuo paciento trumpalaikės psichosocialinės reabilitacijos pabaigos

iki 25 apsilankymų

Psichosocialinė reabilitacija

* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas.

** Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedas.

 

––––––––––––––

 

Papildyta priedu:

Nr. V-1212, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11605

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-414, 2020-03-17, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05628

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-468, 2020-03-20, paskelbta TAR 2020-03-21, i. k. 2020-05856

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-523, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06026

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-655, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06823

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-787, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07523

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2273, 2020-10-15, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21483

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2518, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23412

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos(koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2781, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25897

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2830, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26311

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2953, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27860

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-288, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02734

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-389, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03665

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. v-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-683, 2021-04-01, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06751

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-975, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09118

Dėl Lietuvos republikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1115, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-18, i. k. 2021-10968

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1212, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11605

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1440, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13853

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1468, 2021-06-21, paskelbta TAR 2021-06-21, i. k. 2021-14029

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo