Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21168

 

Nauja redakcija nuo 2022-01-01:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTŲ BEI PREKYBOS IR BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ SKYRIMU, MOKĖJIMU IR DRAUDIMO LAIKOTARPIŲ SUMAVIMU, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-646
Vilnius

 

Vadovaudamasis Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“, 24 punktu ir siekdamas užtikrinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (su visais pakeitimais) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (su visais pakeitimais), įgyvendinimą,

t v i r t i n u  Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro

2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-646

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m.  spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-978

redakcija)

 

EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTŲ BEI PREKYBOS IR BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ SKYRIMU, MOKĖJIMU IR DRAUDIMO LAIKOTARPIŲ SUMAVIMU, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmenų, atvykstančių į Lietuvos Respubliką ir iš jos išvykstančių, teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas, kitų valstybių narių bei Europos Sąjungos institucijų mokamas bedarbio išmokas ar pašalpas (toliau – NSDI) išsaugojimo atvejus, nedarbo socialinio draudimo (toliau – NSD) laikotarpių sumavimo tvarką, struktūrizuotų elektroninių dokumentų (toliau – SED) ir asmeniui išduodamų dokumentų (toliau – PD) išdavimo, gavimo ir naudojimo tvarką, kiek šių klausimų nereglamentuoja Tvarkos aprašo 2 punkte nurodyti teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo su visais pakeitimais bei 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/2009, nustatančiu Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, su visais pakeitimais;

2.2. 2007 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 780/2009, kuriuo nustatomos kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos ir 96 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įgyvendinimo nuostatos;

2.3. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams;

2.4. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl laisvo asmenų judėjimo;

2.5. Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu (toliau – Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas);

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.6. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2009 m. birželio 12 d. rekomendacija Nr. U2 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 64 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo bedarbiams asmenims, lydintiems savo sutuoktinius ar partnerius, kurie vykdo profesinę ar prekybinę veiklą valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.7. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2009 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. U2 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 65 straipsnio 2 dalies dėl visiškų bedarbių, išskyrus pasienio darbuotojus, kurie paskutinį kartą dirbdami pagal darbo sutartį ar savarankiškai gyveno valstybės narės, kuri nėra

kompetentinga valstybė narė, teritorijoje, teisės į bedarbio išmokas, taikymo srities;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.8. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. U4 dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 65 straipsnio 6 ir 7 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 70 straipsnyje nustatytos kompensavimo tvarkos;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.9. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2009 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. E5 dėl pereinamojo laikotarpio, taikomo Reglamento (EB) Nr. 987/2009 4 straipsnyje nurodytam keitimuisi duomenimis elektroninėmis priemonėmis, praktinės tvarkos;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.10 Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. E7 dėl praktinės bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis tvarkos, kol valstybėse narėse bus visiškai įgyvendinta elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.11. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2009 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. H3 dėl datos, į kurią turi būti atsižvelgiama nustatant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009 90 straipsnyje nurodytą konvertavimo kursą (toliau – Sprendimas Nr. H3);

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.12. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. H7 dėl Sprendimo Nr. H3 dėl datos, į kurią turi būti atsižvelgiama nustatant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009 90 straipsnyje nurodyto konvertavimo kursus, peržiūrėjimo;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.13. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu (toliau – Nedarbo socialinio draudimo įstatymas);

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.14. Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai);

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

2.15. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu (toliau – Užimtumo įstatymas).

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

3. Tvarkos aprašas taikomas:

3.1. valstybių narių piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, gyvenantiems ar dirbantiems vienoje iš valstybių narių, kuriems yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, bei jų šeimos nariams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

3.2. trečiųjų šalių piliečiams, gyvenantiems vienoje iš valstybių narių, jeigu jų padėtis visais atžvilgiais neapsiriboja viena valstybe, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1231/2010 (pavyzdžiui, anksčiau dirbo ar gyveno skirtingose valstybėse narėse). Santykiuose su Danijos Karalyste trečiųjų šalių piliečiams koordinavimo reglamentai netaikomi;

3.3. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) piliečiams, taip pat ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių (Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės) ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, dirbantiems ar gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje arba išvykstantiems ieškoti darbo į Jungtinę Karalystę, kai taikomas Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Išstojimo susitarimas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

3.4. pagal Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą skiriant ir mokant NSDI asmenims, įskaitant asmenis be pilietybės ir pabėgėlius, kuriems yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau Europos Sąjungos valstybių narių ir Jungtinės Karalystės teisės aktai, kiek šių klausimų nereglamentuoja Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir trumpiniai:

4.1. BUC informacijos apsikeitimo atvejis elektroninėje socialinės apsaugos informacijos mainų sistemoje:

4.1.1. UB_BUC_01 Keitimasis informacija, siekiant nustatyti bedarbio išmokas;

4.1.2. UB_BUC_02 Bedarbio išmokų eksportas;

4.1.3. UB_BUC_03 Tuo pačiu metu vykdoma registracija;

4.1.4. UB_BUC_04 Išmokų kompensavimas.

4.2. EB-AATC dokumentai – dokumentai, išduodami asmenims, dirbusiems ES institucijose, patvirtinti Reglamentu (EB) Nr. 780/2009.

4.3. EESSI elektroninė socialinės apsaugos informacijos mainų sistema, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnyje.

4.4. Gyvenamoji vieta – valstybė narė, kurioje asmuo nuolat gyvena ir kurioje yra įprastinis jo interesų centras. Nustatant asmens ryšį su nuolatine gyvenamąja vieta, atsižvelgiama į asmens gyvenimo Lietuvos Respublikoje trukmę ir tęstinumą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, išvykimo į kitą valstybę narę trukmę ir tikslą, veiklos pobūdį, konkrečius asmens ketinimus ir kitus Reglamento (EB) Nr. 987/2009 11 straipsnyje numatytus kriterijus.

4.5. Kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga bet kurios iš valstybių narių, išskyrus Lietuvos Respubliką, kompetentinga įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio q punkte.

4.6. Kompetentinga valstybė – valstybė narė, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio s punkte.

4.7. Koordinavimo reglamentai – Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009.

4.8. NSDI eksportas – teisės į NSDI, paskirtos vienoje valstybėje narėje, išsaugojimas ir šios išmokos mokėjimas asmeniui, išvykus į kitą valstybę narę ieškotis darbo.

4.9. Objektyvios aplinkybės  aplinkybės, nepriklausančios nuo bedarbio valios, tokios kaip liga, stichinė nelaimė, kitų šeimos narių ankstesnis išvykimas ar buvimas valstybėje narėje, į kurią vyksta bedarbis, kitoje valstybėje narėje galiojanti registracijos tvarka, padidėjusios bedarbio galimybės susirasti darbą kitoje valstybėje narėje ir pan.

4.10. Pasienio darbuotojas – darbuotojas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio f punkte.

4.11. Registras – Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras.

4.12. SED struktūrizuoti elektroniniai dokumentai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 straipsnio 2 dalies d punkte, patvirtinti Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2017 m. birželio 27–28 d. 351-ojo posėdžio protokolu:

4.12.1. SED H001 – Informacinis pranešimas / prašymas;

4.12.2. SED U001 Prašymas nurodyti draudimo stažą;

4.12.3. SED U001CB – Prašymas nurodyti draudimo stažą. Pasienio darbuotojas;

4.12.4. SED U002 – Draudimo stažas;

4.12.5. SED U003 – Prašymas pateikti informaciją apie darbo užmokestį;

4.12.6. SED U004 Informacija apie darbo užmokestį;

4.12.7. SED U005 Prašymas pateikti informaciją apie šeimą;

4.12.8. SED U006 Informacija apie šeimą;

4.12.9. SED U007 – Prašymas išduoti dokumentą dėl išmokų eksporto;

4.12.10. SED U008 – Dokumentas dėl išmokų eksporto;

4.12.11. SED U009 – Pranešimas apie registraciją. Išmokų eksportas;

4.12.12. SED U010 – Aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos teisei į išmokas. Eksportas;

4.12.13. SED U011 – Įtaka teisei į išmoką. Išmokų eksportas;

4.12.14. SED U012 – Prašymas pateikti mėnesinę ataskaitą. Išmokų eksportas;

4.12.15. SED U013 – Mėnesinė ataskaita;

4.12.16. SED U014 – Pranešimas apie grįžimą;

4.12.17. SED U015 – Išmokų eksporto laikotarpio pratęsimas;

4.12.18. SED U016 Teisės į išmoką galiojimo pabaiga;

4.12.19. SED U017 Draudimo stažas. Pasienio darbuotojas;

4.12.20. SED U018  Prašymas pateikti informaciją apie registraciją. Pasienio darbuotojas;

4.12.21. SED U019 Informacija apie registraciją. Pasienio darbuotojas;

4.12.22. SED U020 – Kompensavimo reikalavimas;

4.12.23. SED U021 Visiškas kompensavimo reikalavimo priėmimas;

4.12.24. SED U022 – Kompensavimo reikalavimo atmetimas (tik popierinis dokumentas, kai siunčiama ne per EESSI);

4.12.25. SED U023 (P) Dalinis kompensavimo reikalavimo priėmimas (tik popierinis dokumentas, naudojamas, kai siunčiama ne per EESSI);

4.12.26. SED U023 (E) – Kompensavimo užginčijimas (tik elektroninė versija, kai siunčiama per EESSI. Šis SED naudojamas atmetant kompensavimo reikalavimą ar dalinio kompensavimo atveju);

4.12.27. SED U024 – Pranešimas apie sumokėtą kompensaciją;

4.12.28. SED U025 – Pranešimas apie gautą kompensaciją / kompensavimo procedūros užbaigimą;

4.12.29. SED U026 Reikalaujami delspinigiai;

4.12.30. SED U027 Atsakymas dėl delspinigių;

4.12.31. SED U029 – Kompensavimo prašymas, pataisytas atsižvelgiant į ginčijamą sprendimą (tik elektroninė versija, kai siunčiama per EESSI);

4.12.32. SED X011 – SED atmetimas.

4.13. Sezoninis darbas sezonų kaitos nulemtas kiekvienais metais pasikartojantis darbas.

4.14. Tarpvalstybinis darbuotojas bet kuris darbuotojas, kuris dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai vienos valstybės narės teritorijoje ir gyvena kitos valstybės narės teritorijoje, tačiau skiriasi nuo pasienio darbuotojo tuo, kad grįžta namo rečiau nei 1 kartą per savaitę.

4.15. U1 dokumentas  PD dėl NSD laikotarpių, kurie turi būti sumuojami skiriant NSDI, patvirtintas Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos  2010 m. balandžio 14–15 d. 320-ojo posėdžio protokolu.

4.16. U2 dokumentas – PD dėl teisės į NSDI išsaugojimo, patvirtintas Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2010 m. kovo 17–18 d. 319-ojo posėdžio protokolu.

4.17. U3 dokumentas  PD dėl aplinkybių, galinčių turėti įtakos teisei į NSDI, patvirtintas Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2010 m. kovo 17–18 d. 319-ojo posėdžio protokolu.

4.18. Valstybė narė – bet kuri valstybė iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių (Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė) ar Šveicarijos Konfederacija, taip pat Jungtinė Karalystė, kai taikomas Išstojimo susitarimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

4.19. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos koordinavimo reglamentuose, Nedarbo socialinio draudimo įstatyme ir Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatuose.

 

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

II SKYRIUS

INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ KOORDINAVIMO REGLAMENTŲ NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU NSDI, ĮGYVENDINIMĄ, FUNKCIJOS

 

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.14.10 papunktį:

5.1. metodiškai vadovauja kompetentingoms įstaigoms (konsultuoja žodžiu ir raštu, teikia informaciją apie ES teisės aktų ir susijusių nacionalinių teisės aktų pakeitimus bei Europos Teisingumo Teismo sprendimus ir pan.);

5.2. apibendrina Lietuvos Respublikos kompetentingų įstaigų pateiktą statistinę informaciją apie vadovaujantis koordinavimo reglamentais skiriamas, mokamas ir eksportuojamas NSDI.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

6. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) vykdo šias funkcijas:

6.1. užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą, ES reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbo migracija ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, taikymą;

6.2. veikia kaip susižinojimo tarnyba, įgyvendindama ES teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, nuostatas;

6.3. konsultuoja Užimtumo tarnybos administracijos padalinius, vykdančius klientų aptarnavimo funkcijas, BUC, SED ir PD inicijavimo ir pildymo klausimais;

6.4. teikia metodinę pagalbą Užimtumo tarnybos administracijos padaliniams ir užtikrina ES reglamentų bei kitų teisės aktų, susijusių su darbo migracija ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, nuostatų įgyvendinimą ir ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų pažymų, susijusių su NSDI skyrimu darbuotojams migrantams, asmeniui prašant, išdavimą, tarpininkavimą dėl jų gavimo iš valstybių narių kompetentingų įstaigų;

6.5. kaupia statistinius duomenis apie NSDI eksportą pagal valstybes nares ir teikia statistinę informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) ir VSDFV direktoriaus įsakymu paskirtas teritorinis skyrius (paskirti teritoriniai skyriai) (toliau tekste – VSDFV paskirtas teritorinis skyrius):

7.1. yra atsakingi už NSDI skyrimą ir mokėjimą vadovaujantis koordinavimo reglamentais bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

7.2. yra atsakingi už NSDI kompensavimą kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai ir teikia kitoms valstybėms narėms prašymus dėl paskirtų ir išmokėtų NSDI kompensavimo;

7.3. pildo UB_BUC_01 ir UB_BUC_04, asmeniui prašant, išduoda U1 dokumentą;

7.4. kaupia statistinius duomenis apie išmokėtas NSDI pagal valstybes nares ir teikia statistinę informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

7.5. teikia metodinę pagalbą ir užtikrina ES reglamentų bei kitų teisės aktų, susijusių su darbo migracija ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, nuostatų įgyvendinimą ir ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų pažymų, susijusių su NSDI skyrimu darbuotojams migrantams, asmeniui prašant, išdavimą, tarpininkavimą dėl jų gavimo iš valstybių narių kompetentingų įstaigų.

8. Užimtumo tarnybos administracijos padaliniai vykdo šias funkcijas:

8.1. asmenį, kuris atvyko iš kitos valstybės narės ir kuriam priklauso eksportuojama NSDI, registuoja, o U2 dokumente nurodytus duomenis perduoda VSDFV pagal asmens duomenų teikimo sutartį;

8.2. užpildo ir išduoda asmeniui EB-AATC dokumentus, o EB-AATC dokumente nurodytus duomenis perduoda VSDFV pagal asmens duomenų teikimo sutartį;

8.3. užpildo ir išduoda U2 dokumentą, kai asmuo, kuriam priklauso eksportuojama NSDI, vyksta į kitą valstybę narę;

8.4. užpildo ir išduoda asmeniui U3 dokumentą, kai atsiranda aplinkybių, galinčių turėti įtakos teisei į NSDI;

8.5. konsultuoja asmenis apie registracijos tvarką konkrečioje valstybėje narėje;

8.6. informuoja asmenis apie pasikeitusias aplinkybes dėl NSDI mokėjimo NSDI eksporto atveju;

8.7. pildo UB_BUC_02 ir UB_BUC_03 priskirtus SED;

8.8. kaupia statistinius duomenis apie NSDI eksportą pagal valstybes nares;

8.9. perduoda šiuos duomenis ir kitą informaciją VSDFV ir (ar) VSDFV paskirtam teritoriniam skyriui: asmens vardą, pavardę, gimimo datą, informaciją apie registraciją kitoje valstybėje narėje ir kitas susijusias aplinkybes dėl NSDI mokėjimo NSDI eksporto laikotarpiu.

 

III SKYRIUS

UB_BUC_02 PRISKIRTŲ SED PILDYMAS: Teisės į NSDI išsaugojimas ar įgijimas ir NSDI mokėjimas u2 DokumentĄ IR EB-AATC DOKUMENTuS turintiems asmenims, kurie ATVYKsta į lietuvos respubliką

 

9. Asmenys, kurie turi U2 dokumentą arba EB-AATC dokumentus ir kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką iš valstybių narių, teisę gauti NSDI išsaugo arba ją įgyja įsiregistravę Užimtumo tarnyboje pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą. Teisė gauti NSDI išsaugoma įsiregistravus Užimtumo tarnyboje per U2 dokumente nurodytą terminą.

10. Užimtumo tarnyba, gavusi asmens pateiktą U2 dokumentą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo U2 dokumento gavimo dienos inicijuoja UB_BUC_02, užpildo SED U009 ir per EESSI išsiunčia jį kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai, išdavusiai U2 dokumentą. Jeigu bedarbis pavėlavo užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje per U2 dokumente nurodytą terminą arba jeigu yra aplinkybių, dėl kurių asmeniui negali būti suteikiamas bedarbio statusas, Užimtumo tarnyba apie tai per 5 darbo dienas informuoja kitos valstybės narės kompetentingą įstaigą – siunčia SED U009 ir (ar) SED U010. Tokiu atveju dėl teisės į NSDI išsaugojimo sprendžia kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga.

11. Jeigu asmuo, atvykęs iš kitos valstybės narės, neturi U2 dokumento, bet raštu informuoja, kad jam kitoje valstybėje narėje buvo mokama NSDI (nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą ir kitos valstybės narės, kurioje jam buvo mokama NSDI, pavadinimą), Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienas nuo minėto rašto gavimo dienos kreipiasi į kitos valstybės narės kompetentingą įstaigą – siunčia SED U007 dėl SED U008 gavimo.

12. Jeigu Užimtumo tarnyba gauna iš kitos valstybės narės SED U012 arba jeigu U2 dokumente nurodyta, kad valstybės narės kompetentinga įstaiga pageidauja kas mėnesį gauti patvirtinimą apie tai, kad bedarbis tebėra registruotas Užimtumo tarnyboje ir vykdo visus reikalavimus, numatytus Užimtumo įstatyme, ji kas mėnesį kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai siunčia SED U013.

13. Per 5 darbo dienas nuo aplinkybių, galinčių turėti įtakos NSDI mokėjimui, atsiradimo dienos Užimtumo tarnyba užpildo ir išsiunčia valstybės narės kompetentingai įstaigai SED U010, informuodama apie šias aplinkybes, o asmeniui – U3 dokumentą, išskyrus atvejus, kai pats asmuo informuoja apie pasikeitusias aplinkybes. Užimtumo tarnyba, pildydama SED U010, pažymi, ar pageidauja gauti SED U011 iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos.

14. Asmuo, pageidaujantis pratęsti U2 dokumente nurodytą NSDI mokėjimo terminą, gali kreiptis tiesiogiai į kitos valstybės narės kompetentingą įstaigą, kuri išdavė U2 dokumentą ir kuri priima sprendimą dėl NSDI mokėjimo pratęsimo, arba Užimtumo tarnybai raštu pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodoma vardas, pavardė, gimimo data ir kitos valstybės narės, kurioje jam buvo mokama NSDI, pavadinimas. Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie jį informuoja kitos valstybės narės kompetentingą įstaigą – siunčia SED H001.

15. Užimtumo tarnyba, gavusi asmens pateiktą EB-AATC dokumentą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos šį dokumentą užpildo ir įteikia asmeniui ar išsiunčia paštu. Vėliau Užimtumo tarnyba šį dokumentą pildo ir kas mėnesį perduoda asmeniui (papildomo asmens prašymo nereikia). Dėl teisės gauti NSDI visais atvejais sprendžia ES institucijos, išdavusios EB-AATC dokumentus.

16. NSDI bedarbiui moka ją paskyrusios valstybės narės kompetentinga įstaiga arba ES institucija šioje valstybėje narėje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, remdamasi iš Užimtumo tarnybos gauta šiame Tvarkos aprašo skyriuje nurodyta informacija, susijusia su šio bedarbio statusu ir darbo paieška.

 

IV SKYRIUS

UB_BUC_02 priskirtų SED pildymas: 

Teisės į NSDI išsaugojimas ir NSDI mokėjimas u2 DOKUMENTUS TURINTIEMS asmenims, KURIE išvyksta iš lietuvos respublikos

 

17. Išvykstantys iš Lietuvos Respublikos bedarbiai teisę į NSDI išsaugo, jeigu jie:

17.1. buvo įsiregistravę kaip bedarbiai Užimtumo tarnyboje mažiausiai keturias savaites. Užimtumo tarnyba, gavusi bedarbio prašymą išduoti U2 dokumentą, patvirtinantį teisę į nedarbo socialinio draudimo išmokos eksportą (Tvarkos aprašo 1 priedas) (toliau – prašymas išduoti U2 dokumentą), atsižvelgdama į prašyme nurodytas objektyvias aplinkybes, gali leisti jam išvykti nesibaigus keturių savaičių laikotarpiui, bet ne anksčiau, negu Užimtumo tarnyboje elektroniniu būdu per „eDbiržos“ portalą gaunama informacija apie VSDFV paskirto teritorinio skyriaus priimtą sprendimą (nurodant NSDI skyrimo datą, numerį, išmokos dydį ir trukmę, stažą, reikalingą teisei į NSDI nustatyti, laikotarpį, kuriam nustatyta teisė į NSDI, NSDI skyrimo / neskyrimo priežastis) dėl NSDI skyrimo;

17.2. įsiregistruoja valstybės narės, į kurią atvyksta, įdarbinimo tarnyboje per 7 kalendorines dienas nuo atvykimo, kaip nurodyta U2 dokumente. Šį terminą Užimtumo tarnyba gali pratęsti iki bedarbio paštu ar elektroniniu paštu nurodytų objektyvių aplinkybių išnykimo.

18. Jeigu bedarbis, kuriam U2 dokumentas jau buvo išduotas, nusprendė nebevykti į kitą valstybę narę ieškoti darbo, jis per U2 dokumente nurodytą užsiregistravimo kitoje valstybėje narėje terminą turi apie tai raštu informuoti Užimtumo tarnybą (nurodydamas vardą, pavardę, gimimo datą) ir jam bus toliau tęsiamas NSDI mokėjimas. Šį terminą Užimtumo tarnyba gali pratęsti iki bedarbio paštu ar elektroniniu paštu nurodytų objektyvių aplinkybių išnykimo.

19. Teisė į NSDI eksportą galioja tris mėnesius po NSDI paskyrimo, o bendras NSDI mokėjimo laikotarpis negali viršyti pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą asmeniui nustatyto NSDI mokėjimo laikotarpio. Bedarbiui iki šio laikotarpio pabaigos paštu ar elektroniniu paštu pateikus prašymą pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokos eksporto terminą (Tvarkos aprašo 2 priedas), Užimtumo tarnyba gali jį pratęsti ne daugiau kaip iki 6 mėnesių (bet ne ilgiau kaip iki laikotarpio, kuriam paskirta NSDI, pabaigos), atsižvelgdama į objektyvias aplinkybes, nurodytas asmens prašyme. Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti NSDI eksporto terminą priėmimo dienos užpildo ir išsiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai SED U015.

20. Bedarbis išsaugo teisę ir toliau gauti NSDI pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą, kai sugrįžta iš kitos valstybės narės į Lietuvos Respubliką ir apie tai raštu informuoja (nurodydamas vardą, pavardę, gimimo datą) Užimtumo tarnybą iki U2 dokumente nurodyto termino pabaigos, kuris gali būti pratęstas atsižvelgiant į bedarbio paštu ar elektroniniu paštu nurodytas objektyvias aplinkybes.

Jei bedarbis grįžta į Lietuvos Respubliką nepasibaigus NSDI eksporto laikotarpiui ir Užimtumo tarnyba sužino, kad jis neinformavo kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos apie savo grįžimą, Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienas nuo sužinojimo dienos praneša kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai apie bedarbio grįžimą – siunčia SED U014.

Jei teisė į NSDI pasibaigia eksporto laikotarpiu, o NSDI mokėjimo laikotarpis yra trumpesnis, nei buvo nurodyta PD U2 dokumente ar SED U008, Užimtumo tarnyba turi informuoti kitos valstybės narės kompetentingą įstaigą – siųsti SED U016.

21. Užimtumo tarnyba turi teisę patikrinti pagal savo turimą informaciją Tvarkos aprašo 17–20 punktuose nurodytų asmens pateikiamų objektyvių aplinkybių buvimą ir pareikalauti, kad asmuo pristatytų šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

22. Bedarbiui, išvykusiam ieškoti darbo į kitą valstybę narę, taikoma kitoje valstybėje narėje galiojanti kontrolės tvarka ir tos valstybės narės teisės aktuose nustatytos sąlygos.

23. NSDI bedarbiui mokama atsižvelgiant į Užimtumo tarnybai elektroniniu būdu pateiktą šiame Tvarkos aprašo skyriuje nurodytą informaciją, susijusią su šio bedarbio statusu ir darbo paieška, gautą iš valstybės narės, į kurią bedarbis išvyko ieškoti darbo, kompetentingos įstaigos.

 

V SKYRIUS

UB_BUC_01 PRISKIRTŲ SED PILDYMAS:

NSD STAŽO ir pajamų vertinimas

 

24. Nustatydamas asmens teisę į NSDI, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius atsižvelgia į kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotus U1 dokumentą ir (ar) SED U002.

25. Nustatant asmens teisę į NSDI ir apskaičiuojant bedarbio NSD stažą, sumuojami kitose valstybėse narėse įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai, jeigu paskutinis NSD laikotarpis buvo įgytas Lietuvos Respublikoje, išskyrus išimtis, nustatytas Tvarkos aprašo 26 punkte.

26. Jeigu asmens paskutinis NSD laikotarpis buvo įgytas kitoje valstybėje narėje ir teisei į NSDI nustatyti nepakanka Lietuvos Respublikoje įgyto ir asmens pateiktais dokumentais įrodyto NSD stažo, asmeniui rekomenduojama VSDFV paskirtam teritoriniam skyriui raštu pateikti prašymą tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimo (Tvarkos aprašo 4 priedas) (toliau – prašymas tarpininkauti). VSDFV paskirtas teritorinis skyrius, atsižvelgdamas į asmens prašyme tarpininkauti bei iš kitos valstybės narės gautuose dokumentuose nurodytą informaciją apie darbinę veiklą, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išimties taikymo ir nedarbo draudimo stažo įskaitymo, t. y. sumuoja kitose valstybėse narėse įgytus nedarbo draudimo laikotarpius, jeigu bedarbis:

26.1. paskutinį kartą vykdė profesinę veiklą, gyvendamas Lietuvos Respublikoje ir dirbdamas pagal darbo sutartį laive, kuris plaukiojo su kitos valstybės narės vėliava;

26.2. dirbo pagal darbo sutartį dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijose ir:

26.2.1. paskutinį kartą vykdė profesinę veiklą, gyvendamas Lietuvos Respublikoje bei didelę laiko dalį, kaip tai suprantama pagal Reglamento 987/2009 14 straipsnio 8 dalį, joje dirbdamas;

26.2.2. paskutinį kartą vykdė profesinę veiklą, gyvendamas Lietuvos Respublikoje, nors dirbo kelioms įmonėms, kurių registruota buveinės vieta arba veiklos vieta yra skirtingose valstybėse narėse, bet ne Lietuvos Respublikoje;

26.2.3. paskutinį kartą vykdė profesinę veiklą, negyvendamas Lietuvos Respublikoje, tačiau didelę veiklos dalį vykdė įmonėje (įmonėse) ar pas darbdavį (darbdavius), kurio registruota buveinės ar veiklos vieta yra Lietuvos Respublikoje;

26.3. vykdė individualią veiklą dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijose ir:

26.3.1. paskutinį kartą vykdė profesinę veiklą, gyvendamas Lietuvos Respublikoje ir didelę laiko dalį joje dirbdamas;

26.3.2. Lietuvos Respublikoje yra jo veiklos centras, kaip tai suprantama pagal Reglamento 987/2009 14 straipsnio 9 dalį, jeigu jis negyvena vienoje iš valstybių narių, kurioje dirba didelę laiko dalį;

26.4. paskutinio darbo metu išsaugojo glaudų ryšį su Lietuvos Respublika, nes:

26.4.1. dirbo pasienio darbuotoju kitoje valstybėje narėje;

26.4.2. dirbo kitoje valstybėje narėje sezoninį darbą;

26.4.3. dirbo kitoje valstybėje narėje laikino pobūdžio darbą;

26.4.4. dirbo kitoje valstybėje narėje pagal terminuotą darbo sutartį;

26.5. yra asmuo, kuriam taikomas valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų ar jų paskirtų įstaigų susitarimas dėl išimčių taikymo nustatant taikytinus teisės aktus bedarbiams, jei jie paskutinį kartą vykdė profesinę veiklą, gyvendami valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė;

26.6. yra asmuo, kuris atitinka Tvarkos aprašo 26.1–26.5 papunkčiuose nurodytas sąlygas ir kurio paskutinis NSD laikotarpis, patenkantis į Išstojimo susitarimo taikymo laikotarpį, buvo Jungtinėje Karalystėje, jei nuo darbinės veiklos nutraukimo Jungtinėje Karalystėje (kai asmuo nebuvo deklaravęs išvykimo iš Lietuvos Respublikos) arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvos Respublikoje (kai asmuo buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos) iki registracijos Užimtumo tarnyboje praėjo ne daugiau kaip 30 dienų.

Jei nuo darbinės veiklos nutraukimo Jungtinėje Karalystėje (kai asmuo nebuvo deklaravęs išvykimo iš Lietuvos Respublikos) arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvos Respublikoje (kai asmuo buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos) iki registracijos Užimtumo tarnyboje praėjo daugiau kaip 30 dienų, NSD laikotarpis, įgytas Jungtinėje Karalystėje ir patenkantis į Išstojimo susitarimo taikymo laikotarpį, sumuojamas, jei asmuo įrodo, kad iki Išstojimo susitarime numatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos pagal Europos Sąjungos teisę naudojosi teise gyventi Jungtinėje Karalystėje ir po to laikotarpio pabaigos toliau ten gyveno arba išsaugojo teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje pagal Išstojimo susitarimo nuostatas (suteiktas nuolatinio (settled) ar laikino (pre-settled) gyventojo statusas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

27. Bedarbiui, kuriam taikomas Tvarkos aprašo 26 punktas, NSDI apskaičiuojama vertinant ir kitoje valstybėje narėje gautas pajamas. 

28. Jei asmuo, kuriam taikomas Tvarkos aprašo 26 punktas, nepateikia U1 dokumento iš kitos valstybės narės, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius inicijuoja UB_BUC_01 ir siunčia SED U001 kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai. Kartu VSDFV paskirtas teritorinis skyrius kreipiasi į kitos valstybės narės kompetentingą įstaigą dėl asmens pajamų patvirtinimo – siunčia SED U003.

29. Jeigu asmens paskutinis NSD stažo laikotarpis buvo įgytas kitoje valstybėje narėje, bet Lietuvos Respublikoje įgyto NSD stažo užtenka teisei į NSDI nustatyti, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius asmeniui paskiria NSDI, apskaičiuoja jos dydį pagal turimus duomenis ir kreipiasi į kitą valstybę narę dėl NSD stažo ir pajamų patvirtinimo – siunčia SED U001 ir (ar) SED U003.

Jeigu, gavus duomenis (SED U002 ir (ar) SED U004) iš kitos valstybės narės ir VSDFV paskirtam teritoriniam skyriui perskaičiavus išmoką pagal naujus duomenis, paaiškėja, kad turi būti mokama mažesnė NSDI, ir jeigu dar nebaigtas jos mokėjimas, nuo kito mėnesio po to, kai buvo perskaičiuota išmoka, pirmos dienos pradedama mokėti mažesnė NSDI, tačiau permoka iš bedarbio neišskaičiuojama. Jeigu NSDI ar jos dalis jau išmokėta, po perskaičiavimo nustatyta permokėta suma išieškoma Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu, perskaičiavus NSDI, paaiškėja, kad turi būti mokama didesnė NSDI, didesnė NSDI mokama už visą laikotarpį nuo jos paskyrimo dienos.

30. Jei tarp valstybių narių kyla nesutarimų dėl asmens gyvenamosios vietos nustatymo, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius ir kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga bendru susitarimu nustato asmens gyvenamąją vietą pagal jo interesų centrą, atsižvelgdami į Reglamento (EB) Nr. 987/2009 11 straipsnyje nurodytas sąlygas.

 

VI SKYRIUS

UB_BUC_01 priskirtų SED Apie BEDARBIus, KURIE gyvena ir dirba skirtingose valstybėse narėse, pildymas

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SED apie Bedarbį, buvusį PaSIENIO DARBUOTOJą, KURIS GYVENA lIETUVOS RESPUBLIKOJE IR kuris paskiausiai dirbo KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE, Pildymas

 

31. Jei pasienio darbuotojas, gyvenantis Lietuvos Respublikoje ir dirbantis kitoje valstybėje narėje, neteko darbo, jis turi užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir pateikti prašymą skirti NSDI (toliau – prašymas skirti NSDI). Prašymo skirti NSDI formą, suderintą su Užimtumo tarnyba, tvirtina VSDFV.

32. VSDFV paskirtas teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo skirti NSDI gavimo dienos inicijuoja UB_BUC_01, užpildo ir siunčia SED U001CB bei SED U003 kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai, jeigu neturi informacijos apie NSD stažą ir pajamas, reikalingos asmens teisei į NSDI ir jos dydžiui nustatyti.

33. Nustatydamas asmens teisę į NSDI ir jos dydį, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius atsižvelgia ir į kitoje valstybėje narėje įgytą NSD stažą, kuris patvirtinamas SED U017, taip pat pagal SED U004 įskaito darbo užmokestį arba profesinės veiklos pajamas, kuriuos pasienio darbuotojas gavo toje valstybėje narėje, kurios teisės aktai jam buvo taikomi dirbant paskutinį darbą.

34.  Bedarbis, buvęs pasienio darbuotojas, turi teisę registruotis ir paskiausios darbo vietos valstybės narės įdarbinimo tarnyboje.

35.  Jei bedarbis, buvęs pasienio darbuotojas, registruojasi ir Užimtumo tarnyboje, ir kitos valstybės narės įdarbinimo tarnyboje, jis turi vykdyti abiejų valstybių nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas pareigas, tačiau pirmenybė teikiama pareigoms ir (arba) veiksmams, susijusiems su darbo paieška, kuriuos bedarbis vykdo Lietuvos Respublikoje.

36.  Tai, kad bedarbis, buvęs pasienio darbuotojas, valstybėje, kurioje jis dirbo paskutinį darbą, neįvykdė visų pareigų ir (arba) veiksmų, susijusių su darbo paieška, neturės įtakos Lietuvos Respublikoje paskirtai NSDI.

37.  Užimtumo tarnyba gali prašyti kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos informacijos apie registraciją ir darbo paiešką – inicijuoti UB_BUC_03 ir siųsti SED U018.

 

antrasis SKIRSNIS

sed apie Bedarbiu TaPusį TArpvalstybinį darbuotoją, KURIS GYVENA lIETUVOS RESPUBLIKOJE IR kuris paskiausiai dirbo KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE, pildymas

 

38. Tarpvalstybinis darbuotojas, kuris gyvena Lietuvos Respublikoje ir kuris paskiausiai dirbo kitoje valstybėje narėje, gali kreiptis dėl NSDI į valstybę narę, kurioje dirbo, arba į Užimtumo tarnybą ir pateikti prašymą skirti NSDI.

39. VSDFV paskirtas teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo skirti NSDI gavimo dienos inicijuoja UB_BUC_01, užpildo ir siunčia SED U001CB bei SED U003 kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai.

40. Nustatydamas asmens teisę į NSDI ir jos dydį, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius atsižvelgia ir į kitoje valstybėje narėje įgytą asmens NSD stažą, kuris patvirtinamas SED U017 ar U1 dokumentu, taip pat pagal SED U004 įskaito darbo užmokestį arba profesinės veiklos pajamas, kuriuos tarpvalstybinis darbuotojas gavo toje valstybėje narėje, kurios teisės aktai jam buvo taikomi dirbant paskutinį darbą.

41. Jei tarpvalstybinis darbuotojas dėl NSDI kreipėsi į savo paskiausios darbo vietos valstybę, jam grįžus į Lietuvos Respubliką, kitoje valstybėje narėje paskirta NSDI gali būti eksportuojama 3 mėnesius ir jos eksportas gali būti pratęstas pagal kitos valstybės narės teisės aktus.

 

trečiasis SKIRSNIS

SED apie savarankiškai dirbantį pasienio darbuotoją, kai kitoje valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, nėra bedarbio išmokų sistemos, taikomos savarankiškai dirbantiems asmenims, pildymas

 

42.  Jei į Užimtumo tarnybą kreipiasi darbo netekęs pasienio darbuotojas, kuris vykdė savarankišką veiklą Lietuvos Respublikoje, o gyvena kitoje valstybėje narėje, kurioje savarankiškai dirbančių asmenų kategorijoms netaikoma tos valstybės narės bedarbio išmokų sistema, jo teisė į NSDI bus nustatoma pagal Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymą.

43Savarankiškai dirbantis pasienio darbuotojas dėl NSDI gali kreiptis ir į savo gyvenamosios vietos valstybės narės įdarbinimo tarnybą.

44Jeigu bedarbis nepageidauja būti ar likti Užimtumo tarnybos žinioje po to, kai jis joje užsiregistravo, ir pageidauja ieškoti darbo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, jis apie tai turi raštu informuoti Užimtumo tarnybą (rašte nurodydamas vardą, pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, jei neturi asmens kodo). VSDFV paskirtas teritorinis skyrius mokės NSDI iki laikotarpio, kuriuo turima teisė į šią išmoką, pabaigos.

45Užimtumo tarnyba gali prašyti kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos informacijos apie asmens registraciją tos valstybės narės kompetentingoje įstaigoje ir apie darbo paiešką – inicijuoti UB_BUC_03 ir siųsti SED U018.

46Valstybių narių, kurių teisės aktuose nenumatytos NSDI savarankiškai dirbantiems pasienio darbuotojams, sąrašas skelbiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS

PRAŠYMŲ DĖL U1 ir U2 dokumentŲ išdavimo pateikimas IR šių dokumentų IŠDAVIMAS

 

47.  Bedarbiai prašymus išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus Lietuvos Respublikoje (Tvarkos aprašo 3 priedas) (toliau – prašymas išduoti U1 dokumentą), gali pateikti VSDFV paskirtam teritoriniam skyriui tiesiogiai (kartu pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, dokumento kopija nedaroma), per įgaliotus atstovus (kartu pateikiamas įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, dokumento kopija nedaroma, įgaliojimas, kuris, prašymą išduoti U1 dokumentą priėmusiam darbuotojui padarius jo kopiją, grąžinamas asmeniui), paštu (pridedama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija) ar per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS).

48. Asmeniui pateikus prašymą išduoti U1 dokumentą, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos užpildo U1 dokumentą ir jį pateikia EGAS. Asmens prašymu U1 dokumentas gali būti išduodamas jam asmeniškai, jo įgaliotam atstovui arba siunčiamas paštu asmens nurodytu adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-431, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13065

 

49. Neteko galios nuo 2021-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. A1-431, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13065

 

50. Bedarbiai prašymus išduoti U2 dokumentą (Tvarkos aprašo 1 priedas) gali pateikti Užimtumo tarnybai tiesiogiai, per įgaliotus atstovus, paštu arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas išduoti U2 dokumentą pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Jei prašymas išduoti U2 dokumentą pateikiamas paštu, elektroniniu paštu ar per įgaliotą asmenį, atsiimti U2 dokumentą galima tik tiesiogiai atvykus į Užimtumo tarnybą ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas išduoti U2 dokumentą pateikiamas Užimtumo tarnybai tiesiogiai, šį dokumentą atsiimti gali pats bedarbis, jo įgaliotas atstovas arba bedarbio prašymu jis išsiunčiamas jam paštu.

51. Bedarbiams, turintiems teisę gauti NSDI Lietuvos Respublikoje ir išvykstantiems ieškoti darbo į kitą valstybę narę, pateikus prašymą išduoti U2 dokumentą, Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti U2 dokumentą gavimo dienos jį išduoda tiesiogiai, įgaliotam atstovui ar išsiunčia paštu Tvarkos aprašo 50 punkte nustatyta tvarka.

52. Išduodant U2 dokumentą, bedarbiams įteikiama Bedarbio, kuriam paskirta nedarbo socialinio draudimo išmoka eksportuojama, atmintinė (Tvarkos aprašo 5 priedas) apie teisės į NSDI išsaugojimo sąlygas.

53.  Kartu su tiesiogiai pateikiamu prašymu išduoti U2 dokumentą asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris, įsitikinus asmens tapatybe, jam grąžinamas, dokumento kopija nedaroma. Jei prašymas pateikiamas per įgaliotą atstovą, prie prašymo turi būti pridedamas įgaliojimas (prašymą priėmęs darbuotojas padaro įgaliojimo kopiją, o originalą grąžina jį pateikusiam asmeniui) ir pateikiamas įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus asmens tapatybe, jam grąžinamas, dokumento kopija nedaroma. Jei prašymas išduoti U2 dokumentą teikiamas paštu, pridedama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, jei prašymą išduoti U2 dokumentą teikia įgaliotas atstovas, ‒ taip pat ir įgalioto atstovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija bei teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo kopija.

54.  Bedarbis, kuris užsiregistravo Užimtumo tarnyboje, pateikė prašymą skirti NSDI ir kuris dirbo kitoje valstybėje narėje, turi kreiptis į VSDFV paskirtą teritorinį skyrių dėl draudiminių laikotarpių patvirtinimo gavimo iš kitos valstybės narės – pateikti prašymą tarpininkauti. Bedarbis prašymą tarpininkauti gali pateikti VSDFV paskirtam teritoriniam skyriui tiesiogiai, per įgaliotus atstovus (dokumentai teikiami vadovaujantis Tvarkos aprašo 53 punktu), paštu (pridedama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija) ar per EGAS.

VSDFV paskirtas teritorinis skyrius kreipiasi į kitą valstybę narę – užpildo SED U001 ir, jei reikia, SED U003.

55.  Atsiimdamas U1 ir U2 dokumentus, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei PD atsiima įgaliotas asmuo, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pateikiamas ir įgaliojimas.

56.  Pametę ar kitaip praradę PD, bedarbiai gali raštu pateikti šiuos dokumentus išdavusiai įstaigai laisvos formos prašymą (nurodydami savo vardą, pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, jei neturi asmens kodo) išduoti dokumentų kopijas arba naujus dokumentus. Dokumentų kopijos išduodamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, o nauji dokumentai – per 5 darbo dienas.

57.  PD pildomi lietuvių kalba, tačiau, siekiant užtikrinti sklandesnį keitimąsi duomenimis su valstybių narių kompetentingomis įstaigomis, šiuos dokumentus galima pildyti ir kita kalba. Tokiu atveju siūlytina PD užpildžiusiai įstaigai turėti vertimą lietuvių kalba.

 

VIII SKYRIUS

SED išdavimas

 

58. SED pildomi per EESSI pasirinkus atitinkamą BUC, kreipiantis asmeniui ar valstybių narių kompetentingoms įstaigoms.

59. Užimtumo tarnyba ar VSDFV paskirtas teritorinis skyrius, gavę kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos prašymą atsiųsti SED, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo bei visų pagal Europos Komisijos patvirtintus procesus nustatytų teiktinų duomenų gavimo dienos atsako į šį prašymą – užpildo ir išsiunčia kitos valsybės narės kompetentingai įstaigai prašomą pateikti SED.

60. Jeigu asmuo prašo pateikti informaciją, dėl kurios Užimtumo tarnyba ar VSDFV paskirtas teritorinis skyrius turi kreiptis į kitas Lietuvos Respublikos institucijas, asmeniui raštu (arba elektroniniu paštu, per EGAS, jeigu prašymas pateiktas per šią sistemą) išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad Užimtumo tarnyba ar VSDFV paskirtas teritorinis skyrius kreipėsi į kitas Lietuvos Respublikos institucijas dėl reikalingų duomenų gavimo, nurodant institucijos pavadinimą, reikalingų duomenų pobūdį, iki kada prašoma pateikti informaciją.

61. Jeigu asmuo neturi NSD laikotarpių Lietuvos Respublikoje arba dėl kitų priežasčių nėra galimybės užpildyti SED, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius apie tai per 10 darbo dienų nuo visų pagal Europos Komisijos patvirtintus procesus nustatytų teiktinų duomenų gavimo dienos informuoja kitos valstybės narės kompetentingą įstaigą – pateikia atitinkamos formos SED (H001, X011, U002, U004, U017 ar kt.)

62. SED pildomi lietuvių kalba, tačiau, siekiant užtikrinti sklandesnį keitimąsi duomenimis su valstybių narių kompetentingomis įstaigomis, šiuos dokumentus galima pildyti ir kita kalba.

63. Užimtumo tarnyboje ir VSDFV paskirtame teritoriniame skyriuje registruojami ir 5 metus saugomi šie duomenys apie išduotus ir gautus SED: dokumento pavadinimas, išdavimo / gavimo data, asmens vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data (jeigu neturi asmens kodo), valstybės narės pavadinimas.

 

IX SKYRIUS

UB_BUC_04 priskirtų SED pildymas:

valstybių narių kompetentingų įstaigų išmokėtų NSDI kompensavimas

 

64. VSDFV paskirtas teritorinis skyrius per 20 darbo dienų nuo SED U020 gavimo dienos įvertina ir priima sprendimą kompensuoti kitų valstybių narių kompetentingų įstaigų sumokėtas NSDI, jų nekompensuoti ar jas kompensuoti iš dalies ir per 10 darbo dienų po sprendimo priėmimo pateikia atsakymą kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai – inicijuoja UB_BUC_04 ir atitinkamai užpildo SED U021 (jei sutinkama su kompensavimo prašymu), SED U022 (jei atmetamas prašymas kompensuoti ir SED siunčiamas ne per EESSI) ar SED U023 (E) (jei sutinkama kompensuoti ne visą nurodytą sumą ar atmetamas prašymas kompensuoti ir šie duomenys siunčiami per EESSI).

SED U023 (P) siunčiamas registruotu laišku kitai valstybės narės kompetentingai įstaigai, kuri dar nėra prisijungusi prie EESSI, – taip ji informuojama apie dalinį kompensavimo reikalavimo priėmimą.

65. VSDFV paskirtam teritoriniam skyriui priėmus sprendimą kompensuoti ar iš dalies kompensuoti NSDI, kitų valstybių narių kompetentingoms įstaigoms NSDI sumas perveda VSDFV Reglamento (EB) Nr. 987/2009 70 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

66. Pervedęs sumas, kuriomis kompensuojamos kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos sumokėtos NSDI, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pinigų pervedimo dienos užpildo ir išsiunčia SED U024 valstybės narės kompetentingai įstaigai.

67. VSDFV paskirtas teritorinis skyrius, pritaikęs Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytą išimtį ir priėmęs sprendimą reikalauti iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos kompensuoti išmokėtą NSDI, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos užpildo ir išsiunčia SED U020  kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai. VSDFV paskirtas teritorinis skyrius, iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos gavęs SED U023, per 10 darbo dienų įvertina gautą informaciją ir, esant poreikiui, teikia SED U029.

Kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai pervedus kompensuojamą sumą (visą / dalinę), VSDFV paskirtas teritorinis skyrius kitos šalies kompetentingai įstaigai išsiunčia SED U025, patvirtindamas gautą mokėjimą.

68. VSDFV paskirtas teritorinis skyrius gali pradėti skaičiuoti delspinigius, jei per Reglamento (EB) Nr. 987/2009 67 straipsnio 5 dalyje nustatytą laikotarpį kitos valstybės narės kompetentinga įstaiga nesumoka kompensacijos ir neatmeta reikalavimo dėl svarbios priežasties. Apie tai VSDFV paskirtas teritorinis skyrius per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja kitos valstybės narės kompetentingą įstaigą – siunčia SED U026. Delspinigiai skaičiuojami Reglamento (EB) Nr. 987/2009 68 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

NSDI SKYRIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU JUNGTINE KARALYSTE VADOVAUJANTIS PREKYBOS IR BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO NUOSTATOMIS

 

69. Nustatydamas asmens teisę į NSDI, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius atsižvelgia į Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos išduotus U1 dokumentą ir (ar) SED U002.

70. Nustatant asmens teisę į NSDI ir apskaičiuojant bedarbio NSD stažą, Jungtinėje Karalystėje įgyti NSD laikotarpiai sumuojami, jeigu paskutinis NSD laikotarpis buvo įgytas Lietuvos Respublikoje.

71. Jei asmuo, kuriam taikomas Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas, nepateikia U1 dokumento, išduoto Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos, VSDFV paskirtas teritorinis skyrius inicijuoja UB_BUC_01 ir siunčia SED U001 Jungtinės Karalystės kompetentingai įstaigai.

72. Taikant Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo Protokolo dėl socialinės apsaugos koordinavimo nuostatas dėl NSDI, SED pildomi ir siunčiami Tvarkos aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka.

73. Taikant Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo Protokolo dėl socialinės apsaugos koordinavimo nuostatas dėl NSDI, Tvarkos aprašo III, IV, V, VI, IX skyriai ir VII skyriaus nuostatos, susijusios su U2 dokumento išdavimu, netaikomi.

74. Kol nebus pakeistos Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų SED ir U1 dokumento formos, SED ir U1 dokumente pateikiamos nuorodos į koordinavimo reglamentų straipsnius prilyginamos nuorodoms į atitinkamus Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo Protokolo dėl socialinės apsaugos koordinavimo straipsnius.

Papildyta skyriumi:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Su kitomis valstybėmis narėmis, kurios yra pasirengusios keistis duomenims elektroniniu būdu, susirašinėjimas vyksta per EESSI.

Su valstybėmis narėmis, kurios dar nėra pasirengusios keistis duomenimis elektroniniu būdu per EESSI, toliau susirašinėjama pildant popierinius SED, kol jos pasirengs prisijungti prie EESSI.

70. Vadovaujantis koordinavimo reglamentais skiriant išmokas, nereikalaujama kitose valstybėse narėse išduotų popierinių dokumentų ar pažymėjimų autentiškumą patvirtinti diplomatinėse ar konsulinėse įstaigose. Dokumentai gali būti pateikti kitos valstybės narės oficialia kalba.

71. Sprendimai dėl NSDI skyrimo, mokėjimo ir eksporto pagal koordinavimo reglamentus gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

72. Perskaičiuojant valiutų kursų pasikeitimus, susijusius su Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 įgyvendinimu, vadovaujamasi Europos centrinio banko paskelbtu valiutos perskaičiavimo kursu ir Sprendime Nr. H3 nurodyta data.

73. Lietuvos Respublikos kompetentingos įstaigos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymu teikia jai statistinę informaciją apie NSDI skyrimą, mokėjimą ir eksportą pagal koordinavimo reglamentų nuostatas.

74. Kitų valstybių narių kompetentingų ir susižinojimo įstaigų sąrašas skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/cai/cai/search-institution/language/lt.

75. Vykdydamos šio Tvarkos aprašo nuostatas, kompetentingos įstaigos užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

76. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka

_____________________

 

Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti U2 dokumentą, patvirtinantį teisę į nedarbo socialinio draudimo išmokos eksportą, forma)

 

_________________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jei neturi asmens kodo, nurodoma gimimo data ir (ar) valstybinio socialinio draudimo numeris))

_________________________________________________________________________________

(asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) el. pašto adresas)

_________________________________________________________________________________

(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, serija ir (ar) numeris)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracijos padalinys, kuriam adresuojamas prašymas)

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI U2 DOKUMENTĄ, PATVIRTINANTĮ TEISĘ Į NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS EKSPORTĄ

_________________

(data)

 

Prašau išduoti U2 dokumentą, patvirtinantį teisę į nedarbo socialinio draudimo išmokos eksportą.

Ketinu vykti į _______________________. Numatoma išvykimo data ___________.

(valstybė, į kurią asmuo ketina vykti)

____________________________________________________________________________

(objektyvios aplinkybės, dėl kurių prašoma leisti išvykti nesibaigus keturių savaičių laikotarpiui)

Nesant galimybės išduoti U2 dokumentą, prašau mane informuoti šiame prašyme nurodytu:

el. paštu;

faktinės gyvenamosios vietos adresu (siunčiant pranešimą paštu).

 

Su Bedarbio, eksportuojančio nedarbo socialinio draudimo išmoką, atmintinėje pateikta informacija susipažinau ir prisiimu visą atsakomybę už galimus savo sprendimus nedarbo socialinio draudimo išmokų eksporto metu.

__________________________________________________________

(pareiškėjo parašas)                                                                          (vardas, pavardė)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pildo įstaigos darbuotojas:

U2 dokumento išdavimo data ____________________.

Darbuotojas, priėmęs prašymą __________________________________________________.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Pastabos:

1. U2 dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos. Prireikus papildomų duomenų, U2 dokumento išdavimo laikas gali būti pratęstas.

2. U2 dokumentą išduoda Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracijos padalinys pagal bedarbio registracijos vietą.

3. Jei užpildytas prašymas išduoti U2 dokumentą pateikiamas tiesiogiai, kartu pateikiami asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Jei užpildytas prašymas išduoti U2 dokumentą pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu pateikiami įgalioto asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir įgaliojimas. Pateikiant prašymą išduoti U2 dokumentą paštu arba elektroniniu paštu, pateikiamos šiame punkte nurodytų dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos.

4. Jei prašymas išduoti U2 dokumentą pateikiamas paštu, elektroniniu paštu arba per įgaliotą asmenį, atsiimti U2 dokumentą galima tik atvykus ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5. Išduodant U2 dokumentus, bedarbiai informuojami apie teisės į nedarbo socialinio draudimo išmoką išsaugojimo sąlygas.

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

 

 

Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokos eksporto terminą forma)

 

_________________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jei neturi asmens kodo, nurodoma gimimo data ir (ar) valstybinio socialinio draudimo numeris))

_________________________________________________________________________________

(asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) el. pašto adresas)

_________________________________________________________________________________

(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, serija ir (ar) numeris)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracijos padalinys, kuriam adresuojamas prašymas)

 

 

PRAŠYMAS

PRATĘSTI NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS EKSPORTO TERMINĄ

_________________

(data)

 

Prašau pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokos (toliau – NSDI) eksporto terminą.

Aplinkybės, dėl kurių prašoma pratęsti NSDI eksporto terminą _______________________.

Apie sprendimą pratęsti NSDI eksporto terminą / jo nepratęsti prašau mane informuoti šiame prašyme nurodytu:

el. paštu; 

faktinės gyvenamosios vietos adresu (siunčiant pranešimą paštu).

 

Su Bedarbio, eksportuojančio nedarbo socialinio draudimo išmoką, atmintinėje pateikta informacija susipažinau ir prisiimu visą atsakomybę už galimus savo sprendimus NSDI eksporto metu.

 

_________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

Pastabos:

1. SED U015 kitos valstybės įstaigai išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos.

2. SED U015 išduoda Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracijos padalinys pagal bedarbio registracijos vietą.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

 

Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus Lietuvos Respublikoje, forma)

__________________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jei neturi asmens kodo, nurodoma gimimo data ir (ar) valstybinio socialinio draudimo numeris))

__________________________________________________________________________________

(asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas)

_________________________________________________________________________________

(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, serija ir (ar) numeris)

_________________________________________________________________________________

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) teritorinis skyrius, kuriam adresuojamas prašymas)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI U1 DOKUMENTĄ, PATVIRTINANTĮ NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IR DARBINĖS VEIKLOS LAIKOTARPIUS, ĮGYTUS

LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

_________________

(data)

 

Prašau išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus Lietuvos Respublikoje (toliau – U1 dokumentas).

 

Ketinu vykti / esu išvykęs į ____________________________________ .

(valstybė, į kurią asmuo ketina vykti / yra išvykęs)

 

U1 dokumentą (žymėti pasirinktinai):

prašau pateikti Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS);

prašau siųsti paštu toliau nurodytu adresu:

 

_________________________________________________________________________________________ ;

(adresas)

 

atsiimsiu pats arba atsiims mano įgaliotas asmuo VSDFV teritoriniame skyriuje / priimamajame:

 

_________________________________________________________________________________________ .

(VSDFV teritorinio skyriaus / priimamojo pavadinimas)

 

Jei nėra galimybės išduoti U1 dokumentą, prašau mane informuoti (žymėti pasirinktinai):

⬜ prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu

⬜ per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS).

 

___________________________________________________________________ 

(pareiškėjo parašas)                                                           (vardas, pavardė)

Pildo VSDFV darbuotojas:

 

U1 dokumento išdavimo data ____________________

 

VSDFV darbuotojas, priėmęs prašymą _____________________________________________________

(VSDFV teritorinio skyriaus pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

Pastabos

1. U1 dokumentas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, neįskaitant siuntimo laiko.

2. U1 dokumentą išduoda VSDFV paskirtas teritorinis skyrius ar kitas VSDFV teritorinis skyrius.

3. U1 dokumentą atsiimantis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei U1 dokumentą atsiima įgaliotas asmuo, jis kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pateikia ir įgaliojimą.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-431, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13065

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

 

Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Prašymo tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimo forma)

 

 

__________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jei neturi asmens kodo, nurodoma gimimo data ir (ar) valstybinio socialinio draudimo numeris))

________________________________________________________________________________________________________________

(asmens kodas ir (ar) valstybinio socialinio draudimo numeris, suteikti kitoje valstybėje)

__________________________________________________________________________

(asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) el. pašto adresas)

__________________________________________________________________________

(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, serija ir (ar) numeris)

_______________________________________________________________________________________________________________

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) teritorinis skyrius, kuriam adresuojamas prašymas)

 

 

PRAŠYMAS

TARPININKAUTI DĖL NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IR DARBINĖS VEIKLOS LAIKOTARPIŲ, ĮGYTŲ KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE, PATVIRTINIMO

 

_________________

(data)

 

Prašau tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų _________________________________________________, patvirtinimo.

(valstybė, kurioje įgyti nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpiai)

 

Darbinės veiklos (darbo užsienyje) laikotarpis: nuo ___________iki_____________,

nuo ___________iki_____________, nuo ___________iki_____________.

 

Paskutinė darbinė veikla buvo vykdyta:

 

Lietuvos Respublikoje

 

Kitoje valstybėje narėje ____________________________

(valstybė, kurioje buvo vykdyta paskutinė darbinė veikla)

 

Kitoje valstybėje narėje per paskutinius 12 mėn. esu gavęs nedarbo socialinio draudimo išmoką:

 

Ne             Taip ______________________________________, ___________________

(valstybė, kuri mokėjo nedarbo socialinio draudimo išmoką)                                           (data, iki kurios mokėta išmoka)

 

Jei paskutinę darbinę veiklą vykdėte kitoje valstybėje narėje ir jei Jūsų veiklą apibūdina bent viena iš toliau nurodytų aplinkybių, pažymėkite ją:

(Nurodžius aplinkybes, būtina pateikti

tai patvirtinančius dokumentus, pvz., darbdavio pažymą apie darbo laikotarpius, verslo liudijimo kopiją, individualios veiklos pažymos kopiją ar kt.)

paskutinį kartą vykdžiau profesinę veiklą, gyvendamas Lietuvos Respublikoje ir dirbdamas pagal darbo sutartį laive, kuris plaukiojo su kitos valstybės narės vėliava;

 

-     dirbau pagal darbo sutartį dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijose ir:

 

paskutinį kartą vykdžiau profesinę veiklą, gyvendamas Lietuvos Respublikoje ir ne mažiau kaip 25 proc. darbo laiko joje dirbdamas ar ne mažiau kaip 25 proc. atlyginimo gaudamas už Lietuvos Respublikoje vykdomą profesinę veiklą;

 

paskutinį kartą vykdžiau profesinę veiklą, gyvendamas Lietuvos Respublikoje, nors dirbau kelioms įmonėms, kurių registruota buveinės vieta arba veiklos vieta yra skirtingose valstybėse narėse, bet ne Lietuvos Respublikoje;

 

paskutinį kartą vykdžiau profesinę veiklą, negyvendamas Lietuvos Respublikoje, tačiau didelę veiklos dalį vykdžiau įmonėje (įmonėse) ar pas darbdavį (darbdavius), kurio registruota buveinės ar veiklos vieta yra Lietuvos Respublikoje;

 

-     vykdžiau individualią veiklą dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijose ir:

 

paskutinį kartą vykdžiau profesinę veiklą, gyvendamas Lietuvos Respublikoje ir didelę laiko dalį joje dirbdamas;

 

Lietuvos Respublikoje yra mano veiklos centras, t. y. Lietuvos Respublikoje yra nuolatinė mano vykdomos savarankiškos veiklos vieta;

 

-     paskiausio darbo metu išsaugojau glaudų ryšį su Lietuvos Respublika, nes:

 

dirbau kitoje valstybėje narėje pasienio darbuotoju (bet kuris darbuotojas, kuris dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai vienos valstybės narės teritorijoje, o gyvena kitos valstybės narės teritorijoje, į kurią paprastai grįžta kasdien arba bent kartą per savaitę);

 

dirbau kitoje valstybėje narėje tarpvalstybiniu darbuotoju (bet kuris darbuotojas, kuris dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai vienos valstybės narės teritorijoje, o gyvena kitos valstybės narės teritorijoje – nuo pasienio darbuotojo skiriasi tuo, kad grįžta namo rečiau nei 1 kartą per savaitę);

 

dirbau sezoninį darbą kitoje valstybėje narėje;

 

dirbau kitoje valstybėje narėje laikino pobūdžio darbą;

 

dirbau kitoje valstybėje narėje pagal terminuotą darbo sutartį.

 

Jei prašote tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (toliau – Jungtinė Karalystė), patvirtinimo, prašome atsakyti į papildomus klausimus (pažymėkite tinkamą (-us) atsakymą (‑us):

 

dirbau Jungtinėje Karalystėje iki ____________ (nurodykite datą);

gyvenau Jungtinėje Karalystėje iki ____________ (nurodykite datą);

išvykau gyventi ir (ar) dirbti į Jungtinę Karalystę po 2021 m. sausio 1 d. ar vėliau;

2020 m. gruodžio 31 d. ir vėliau gyvenau Jungtinėje Karalystėje ir registracijos Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dieną turiu teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje (turiu nuolatinio (settled) ar laikino (pre-settled) gyventojo statusą).

 

 


_________________                              ___________________________

(pareiškėjo parašas)                                                                                                                      (vardas, pavardė)                                                  

 

Pastabos:

1. VSDFV paskirtas teritorinis skyrius, gavęs šį prašymą, paklausimą kitai valstybei išsiunčia per 7 darbo dienas, tačiau U1/U002 dokumento išdavimo terminas priklauso nuo kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos.

2. Jei užpildytas prašymas pateikiamas tiesiogiai, kartu pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jei užpildytas prašymas pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu pateikiamas įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir įgaliojimas. Jei prašymas teikiamas paštu, pateikiamos šiame punkte nurodytų dokumentų kopijos.

3. Kartu su prašymu asmuo turi pateikti dokumentus, reikalingus nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpiams patvirtinti (pvz., darbdavio pažymą apie darbo laikotarpius, verslo liudijimo kopiją, individualios veiklos pažymos kopiją ar kt.). Iš Jungtinės Karalystės grįžęs asmuo papildomai turi pateikti dokumentą apie jam suteiktą nuolatinio (settled) arba laikino (pre-settled) gyventojo statusą (jei tokį statusą jis turi). Dokumentą asmuo turi atsispausdinti iš Jungtinės Karalystės migracijos tarnybos tinklalapio https://www.gov.uk/check-immigration-status ir pateikti bet kurio Fondo valdybos teritorinio skyriaus priimamajame arba per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS).

4. Pagal Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo nuostatas, nedarbo socialinio draudimo išmokai skirti reikia turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dienos.

5. Apie prašymo nagrinėjimą (paklausimo valstybės narės kompetentingai įstaigai išsiuntimą ir duomenų iš valstybės narės kompetentingos įstaigos gavimą) asmuo informuojamas per EGAS.

_______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

 

Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

BEDARBIO, KURIAM PASKIRTA NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKA EKSPORTUOJAMA, ATMINTINĖ

1. Nedarbo socialinio draudimo išmokų (toliau – NSDI) eksporto iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją bei Šveicariją (toliau – valstybės narės) tvarką reglamentuoja 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro_____ m.____ d. įsakymu Nr. „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2. Jei norite eksportuoti NSDI į vieną iš šios atmintinės 1 punkte minėtų valstybių narių, privalote įsiregistruoti kaip bedarbis jos kompetentingoje įstaigoje per Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugo ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) išduotame U2 dokumente nurodytą terminą ir pateikti jai šį dokumentą. To nepadaręs ar tai padaręs pavėluotai, galite prarasti teisę į visą NSDI arba jos dalį. Teisė į NSDI arba jos dalį gali būti išsaugota tik tokiu atveju, jei neįsiregistravimo ar pavėluoto įsiregistravimo priežastys objektyvios – nepriklausančios nuo Jūsų (pvz., ypatinga registracijos kitos valstybės narės įdarbinimo tarnyboje tvarka, suplanuotą kelionę sutrukdę išorės veiksniai ir kt.). Šiuo atveju reikia pateikti objektyvių neįsiregistravimo ar pavėluoto įsiregistravimo priežasčių buvimą patvirtinančius dokumentus ar paaiškinimą raštu.

3. Kitoje valstybėje narėje Jums bus taikoma toje valstybėje narėje galiojanti kontrolės tvarka ir kitos valstybės narės teisės aktų nustatytos sąlygos. Šios atmintinės 1 punkte nurodytos valstybės narės, į kurią vykstate, įdarbinimo tarnyboje gali būti numatyta kitokia registracijos tvarka nei Užimtumo tarnyboje, pvz., aptarnaujama tik tos valstybės narės valstybine kalba, kitoks darbo laikas, prašoma pateikti kitokius dokumentus ar įvykdyti kitokius reikalavimus (pvz., turėti banko sąskaitą toje valstybėje narėje, įsiregistruoti policijoje, gauti tos valstybės narės socialinio draudimo numerį, iš anksto rezervuoti apsilankymo laiką telefonu ir kt.). Norėdami sužinoti registracijos tvarką konkrečioje valstybėje narėje, galite kreiptis į jos arba Lietuvos Respublikos EURES specialistą.

4. Pagal U2 dokumentą eksportuotos NSDI mokėjimą tęsia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtas teritorinis skyrius – perveda atitinkamą sumą į Jūsų sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje. Pervedimai atliekami tik Užimtumo tarnybai gavus kitos valstybės narės įdarbinimo tarnybos patvirtinimą, jog įsiregistravote laiku (U009 dokumentas), ir patvirtinimus, įrodančius Jūsų darbo paiešką tolesniu laikotarpiu (paprastai U013 dokumentai), todėl mokėjimai gali užtrukti. Rekomenduotina bendraujant su kitos valstybės narės įdarbinimo tarnyba, kurioje įsiregistravote, pabrėžti šiuos reikalavimus ir aktyviai domėtis, ar ši įstaiga siunčia minėtus patvirtinimus.

5. Jeigu apsigalvojote ir į valstybę narę ieškoti darbo nusprendėte nebevykti, tokiu atveju per gautame U2 dokumente nurodytą terminą, per kurį turėtumėte įsiregistruoti kitos valstybės narės įdarbinimo tarnyboje, turite apie tai raštu informuoti Užimtumo tarnybą, ir NSDI toliau bus mokama Lietuvos Respublikoje.

6. Jeigu per U2 dokumente nurodytą NSDI eksporto laikotarpį neradote darbo valstybėje narėje, į kurią išvykote, turite teisę iki šio laikotarpio pabaigos sugrįžti į Lietuvos Respubliką, apsilankyti Užimtumo tarnyboje ir toliau gauti NSDI iki laikotarpio, kuriuo Jūs turite teisę gauti šią išmoką, pabaigos.

7. Nepasibaigus 3 mėn. NSDI eksporto laikotarpiui, Jūs galite kreiptis ir Užimtumo tarnybai raštu pateikti prašymą dėl NSDI eksporto pratęsimo dar 3 mėn. laikotarpiui, neviršijant Jums skirtos NSDI mokėjimo trukmės.

8. NSDI eksporto laikotarpiu aptarnaujančiam Užimtumo tarnybos specialistui turite raštu pranešti apie aplinkybių pasikeitimą (pvz., įsidarbinote, grįžote į Lietuvos Respubliką, nebesate registruotas kitos valstybės narės įdarbinimo tarnyboje).

9. Jei, pasibaigus NSDI eksporto terminui, nuspręsite negrįžti į Lietuvos Respubliką, privalote apie tai raštu informuoti aptarnaujantį Užimtumo tarnybos specialistą.

10. Teikdamas informaciją Užimtumo tarnybai paštu ar el. paštu, nurodykite vardą, pavardę, asmens kodą ar gimimo datą (jei neturite asmens kodo).

 

Jus aptarnaujantis Užimtumo tarnybos specialistas:

Vardas, pavardė

Tel. ryšio nr.                                                     

El. pašto adresas

EURES vyr. specialistas:

Vardas, pavardė

Tel. ryšio nr.                                                    

El. pašto adresas

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-978, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21581

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-646 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-431, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13065

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-978 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-921, 2021-12-20, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26257

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-646 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo