Suvestinė redakcija nuo 2023-12-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29203

 

Nauja redakcija nuo 2023-12-30:

Nr. 4-742, 2023-12-29, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25952

 

 

LiETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL RIZIKOS KAPITALO FINANSINĖS PRIEMONĖS „PLĖTROS FONDAS II, FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO“ schemos patvirtinimo

 

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. 4-808

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ 1.1.4 ir 2.2 papunkčius,

t v i r t i n u  Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                  Mindaugas Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-808

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro 2023 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. 4-742

redakcija)

 

 

RIZIKOS KAPITALO FINANSINĖS PRIEMONĖS „PLĖTROS FONDAS II, FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO“ SCHEMA

 

Eil.

Nr.

Pagrindiniai elementai

Paaiškinimas

1.

Teisinis pagrindas

 

2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315.

2.

Rizikos kapitalo finansinei priemonei „Plėtros fondas II,  finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“  (toliau – Priemonė) skiriama finansavimo suma

17 400 000 (septyniolika milijonų keturi šimtai tūkstančių) eurų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir į fondų fondą „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Fondų fondas) grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

3.

Priemonės schemos (toliau – Schema) galiojimo trukmė

Rizikos kapitalo investicijos (toliau – investicijos) pagal Schemą bus vykdomos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 taikymo laikotarpiu.

4.

Vartojamos sąvokos

Schemoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 651/2014, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

5.

Rizikos kapitalo fondo (toliau – Fondas) valdymas ir Fondo valdytojo atranka

5.1. Fondų fondo  valdytoja – uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), kuriai 2016 m. balandžio 15 d. finansavimo sutartimi Nr. J07-FM-F-01-0001/1S-23/8-35, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir INVEGOS, pavesta įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. J07-FM-F „Verslo finansavimo fondas“ Priemonę, – atrenka finansų tarpininką (toliau – Fondo valdytojas).

5.2. Priemonė įgyvendinama steigiant Fondą.

5.3. Fondo valdytojas Fondą valdys nepažeisdamas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 16 dalies sąlygų, taip pat turės užtikrinti 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/886, 6 straipsnio nuostatų laikymąsi ir atitikti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 7 straipsnio 1 dalyje ir Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės), nustatytus reikalavimus.

6.

Fondo dydis

Fondui skirtų ES fondų ir Fondų fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, Fondo valdytojo skirtų lėšų ir pritraukto privataus kapitalo bendra suma.

7.

Fondo pradinių investicijų investavimo laikotarpis

Iki 5 metų su galimybe terminą pratęsti, kaip nustatyta Fondo steigimo sutartyje.

8.

Fondo gyvavimo laikotarpis

Iki 10 metų. Šį terminą galima pratęsti arba jis gali būti nustatytas ilgesnis Fondo steigimo sutartyje, jei tokį terminą pasiūlys Fondo valdytojas.

9.

Privataus kapitalo pritraukimas

Fondo valdytojas, vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 12 ir 13 dalių nuostatomis, į Fondą turi pritraukti ne mažiau kaip 11 000 000 (vienuolika milijonų) eurų privataus kapitalo.

10.

Remiami subjektai ir investicijų teikimo sąlygos

 

10.1. Investicijos bus atliekamos į nebiržines labai mažas, mažas ar vidutines įmones (toliau – MVĮ), kurios atitiks labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas bei bent vieną iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 3 dalies sąlygų.

10.2. Paskesnės investicijos bus atliekamos į MVĮ, jeigu bus tenkinamos visos Reglamento (ES) Nr. 651/2014  21 straipsnio 4 dalies sąlygos.

11.

Netinkamos investicijos iš Fondo

11.1. investicijos, nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse;

11.2. investicijos, nurodytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/558, 3 straipsnio 3 dalyje;

11.3. investicijos, kuriomis siekiama apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas (apmokėtas) iš ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną kartą;

11.4. investicijos, skirtos MVĮ ar kito verslo subjekto esamoms paskoloms ar lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimams refinansuoti ar restruktūrizuoti;

11.5. investicijos, susijusios su pažeidimais ar sukčiavimu;

11.6. investicijos, skirtos asmeninėms reikmėms;

11.7. investicijos, skirtos išankstiniam dotacijos finansavimui;

11.8. investicijos į MVĮ, vykdančias grynai finansinę veiklą arba nekilnojamojo turto plėtrą, kai tai vykdoma kaip finansinių investicijų veikla;

11.9. investicijos, apimančios neužstatytos arba užstatytos žemės pirkimą už sumą, viršijančią 10 proc. MVĮ per Priemonę skiriamos ES fondų lėšų sumos;

11.10. investicijos į MVĮ, kurios veikia ginklų ir šaudmenų, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos bei prekybos sektoriuose;

11.11. investicijos į MVĮ, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;

11.12. investicijos į MVĮ, užsiimančias genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) gamyba ir prekyba;

11.13. investicijos į MVĮ, veikiančias draudžiamuose sektoriuose, nustatytuose Europos plėtros finansinių institucijų suderintame sąraše, kuris patvirtintas Europos plėtros finansinių institucijų 2011 m. rugsėjo mėn. ir viešai skelbiamas interneto svetainėje https://edfi-website-v1.s3.fr-par.scw.cloud/uploads/2021/02/EDFI-Exclusion-List_-September-2011.pdf arba https://www.ifu.dk/wp-content/uploads/2021/09/EDFI-exclusion-list.pdf;

11.14. investicijos, skirtos veikloms, kurios yra užbaigtos arba visiškai įgyvendintos Fondo valdytojo sprendimo dėl investavimo priėmimo dieną;

11.15. investicijos, skirtos nepiniginiam įnašui finansuoti, kuris nėra tinkamos finansuoti išlaidos;

11.16. investicijos į sunkumų patiriančias įmones.

12.

Remiama veikla

Investicijos bus atliekamos nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo forma.

13.

Investicijos dydis vienai įmonei

Investicijų, įskaitant paskesnes investicijas, į vieną MVĮ suma negalės viršyti 20 proc. Fondo dydžio.

14.

Fondo valdymo mokestis

Fondo valdymo mokestis ir jo skaičiavimo metodika, pateikta Fondo valdytojo verslo plane, turės atitikti Reglamento Nr. 480/2014
12–14 straipsnių nuostatas.

15.

Pelno ir pajamų pasiskirstymas

15.1. INVEGA, Fondo valdytojas ir visi privatūs investuotojai kasmet gaus 6 proc. metinę pelno dalį nuo investuotų sumų (proporcingai investuotoms sumoms).

15.2. Pajamos iš investicijos Fonde bus paskirstomos tokiu eiliškumu:

15.2.1. pirmiausia INVEGAI, Fondo valdytojui ir visiems privatiems investuotojams iki tol, kol jie visi atgaus savo investuotas sumas;

15.2.2. likusi pajamų dalis bus dalijama privatiems investuotojams ir Fondo valdytojui pagal Fondo valdytojo paraiškoje pateiktą pasiūlymą.

16.

Investavimo teritorija

16.1. Investuoti galima į įmones, kurios mokant pradines investicijas veikia (t. y. įsisteigusios arba turi filialą) Lietuvos Respublikoje, vėliau – bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje, jei investicijų lėšomis sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai.

16.2. Tačiau, neatsižvelgiant į tai, kas nurodyta Schemos 16.1 papunktyje, iki 100 proc. į Fondą pritraukto privataus kapitalo bendros sumos gali būti investuota į ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje ES valstybėje narėje veikiančias MVĮ su sąlyga, kad tokios investicijos neviršys 50 proc. visų Fondo atliktų investicijų.

17.

Investicijų derinimas

Investicijos galės būti derinamos su negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, tačiau, kartu sudėjus visas finansavimo formas, konkrečioms išlaidoms finansuoti negalės būti skirta daugiau nei 100 proc. šių išlaidų dydžio sumos, kaip tai nurodyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių 50 punkte.

18.

Valstybės pagalba

18.1. Prieš Fondo valdytojui priimant sprendimą investuoti į MVĮ, MVĮ neturi būti gavusi valstybės pagalbos, kuri, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 55 straipsnio 2 dalyje, Europos Komisijos buvo pripažinta nesuderinama su Europos Sąjungos vidaus rinka (toliau – nesuderinama pagalba) ir (arba) pagalbos teikėjo, kaip jis apibrėžtas Konkurencijos įstatyme, sprendimu pripažinta neteisėta pagalba (toliau – neteisėta pagalba), arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.  

18.2. Jei investicijas gavusiai MVĮ pagal Schemą buvo suteikta neteisėta pagalba arba nesuderinama pagalba, MVĮ privalo grąžinti visą neteisėtą pagalbą ir (arba) nesuderinamą pagalbą su palūkanomis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

19.

Valstybės pagalbos sumavimas

Fondo investicijoms į MVĮ bus taikomos Reglamento Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatos.

20.

Stebėsena

Fondo valdytojas turi užtikrinti, kad investicijos į MVĮ atitiktų Reglamento Nr. 651/2014 ir Schemos nuostatas, ir yra atsakingas už suteiktos valstybės pagalbos registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

21.

Skaidrumo reikalavimai

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio nuostatomis, pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 III priedą informaciją apie kiekvieną individualios valstybės pagalbos atvejį, kai skirta pagalba viršija 100 000  (vieno šimto tūkstančių) eurų ribą, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbia Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto svetainėje  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=lt per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pagal INVEGOS teikiamą mėnesio ataskaitą.

22.

Informacijos ir dokumentų saugojimas

22.1. Informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos teikimu, saugomi 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos.

22.2. Duomenų valdytoja – INVEGA, juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, tel.  (8  5) 210 7510, el. paštas [email protected] (duomenų apsaugos pareigūno el. paštas [email protected]).

22.3. Įgyvendinant Priemonę, tvarkomi šie asmens duomenys:

22.3.1. Tais atvejais, kai pareiškėjas, pretenduojantis tapti Fondo valdytoju (toliau – pareiškėjas),  yra fizinis asmuo, tvarkomi paraiškoje ir jos prieduose pareiškėjo pateikti asmens duomenys: pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, visi asmens tapatybės dokumento duomenys, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, Priemonei įgyvendinti aktualios turimos profesinės žinios ir patirtis, pareigos, ankstesnė investavimo patirtis, finansinė padėtis paraiškos pateikimo dieną (pareiškėjo gaunamų pajamų dydis ir pajamų gavimo šaltiniai), valdomų įmonių pavadinimai, kapitalo ar balsavimo teisių dalis, sąsajos pagal turimus sutartinius įsipareigojimus su juridiniais asmenimis, informacija apie svarbias viešąsias pareigas, ryšiai su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais)  asmenimis, kaip tai nustatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

22.3.2. Pareiškėjo kartu su paraiška pateikti komandos narių asmens duomenys: komandos nario vardas, pavardė, asmens kodas, visi asmens tapatybės dokumento duomenys, pilietybė, gyvenimo aprašyme (CV) nurodyti asmens duomenys, kurie yra aktualūs Priemonės įgyvendinimui ir komandos narių vertinimui, paraiškos pateikimo dieną gaunamų pajamų dydis ir pajamų gavimo šaltiniai, rekomendacijas teikiančiųjų telefono ryšio numeriai, valdomų įmonių pavadinimai, kapitalo ar balsavimo teisių dalis, sąsajos pagal turimus sutartinius įsipareigojimus su juridiniais asmenimis, informacija apie svarbias viešąsias pareigas, ryšiai su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis, kaip tai nustatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

22.3.3. Tais atvejais, kai į Fondą įtraukiamos privataus investuotojo (fizinio asmens) lėšos, tvarkomi pareiškėjo INVEGAI pateikti privataus investuotojo (fizinio asmens) asmens duomenys: investuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, visi asmens tapatybės dokumento duomenys, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, Priemonei įgyvendinti aktualios profesinės žinios ir patirtis, pareigos, į Fondą investuotos sumos, investuotojo gaunama pelno dalis.

22.4. INVEGA asmens duomenis gauna iš pareiškėjo. INVEGA, vadovaudamasi teisės aktų, reglamentuojančių finansų įstaigų, nacionalinių plėtros įstaigų veiklą, reikalavimais, taip pat pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais, gali gauti duomenis iš kitų šaltinių (Lietuvos banko, valstybės įmonės Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip pat ir iš kitų valstybės institucijų bei kitų viešai prieinamų ir privačių šaltinių, kai iš jų yra gaunami duomenys, reikalingi pareiškėjų, jų atstovų ir dalyvių tapatybei nustatyti, finansų tarpininko atitikčiai Schemoje nustatytiems tinkamumo reikalavimams įvertinti, pareiškėjų pateiktų duomenų teisingumui patikrinti), taip pat vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, reikalavimus.

22.5. INVEGA asmens duomenis, gautus įgyvendinant Schemą, tvarko vykdydama teisinę prievolę (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c punktas), nustatytą Lietuvos Respublikos nacionalinės plėtros įstaigų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 32 straipsnio 1 dalies 3 punkte, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 915 straipsniuose, 19 ir 24 straipsniuose, Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsnyje, Schemoje. Asmens duomenis INVEGA tvarko vadovaudamasi INVEGOS generalinio direktoriaus patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklėmis. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą teikiama INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

22.6. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – atrinkti Fondo valdytoją, vertinti ir nustatyti pareiškėjo atitiktį Schemos reikalavimams ir atlikti su nurodyto tikslo įgyvendinimu susijusius veiksmus: tikrinti pareiškėjo ir Fondo valdytojo pateiktos informacijos tikrumą, rengti statistines suteiktų Fondo investicijų ataskaitas, atsakyti į gautus oficialius Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus atitinkančius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir kitų teisėsaugos ir verslo priežiūrą atliekančių kompetentingų institucijų paklausimus, tvarkyti apskaitą ir atlikti auditą, vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, reikalavimus.

22.7. Jei pareiškėjas ir (ar) pareiškėjo komandos nariai, ir (ar) privatus investuotojas (fizinis asmuo), ir (ar) dalyvis (toliau kartu – pareiškėjai) nepateiks asmens duomenų, nurodytų Schemos
22.3.1–22.3.3 papunkčiuose, nebus galimybės patikrinti pareiškėjų atitikties Schemos reikalavimams, todėl jie nebus vertinami.

22.8. INVEGA asmens duomenis teikia tretiesiems asmenims audito tikslais ir kitais su teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės institucijų vykdoma veikla susijusiais tikslais; gavusi Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus atitinkantį oficialų Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos institucijų (Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir kitų teisėsaugos ir verslo priežiūrą vykdančių institucijų) paklausimą pateikia asmens duomenis šioms kompetentingoms institucijoms.

22.9. Su Schemos reikalavimų įgyvendinimu susijusius asmens duomenis INVEGA tvarko ir saugo 10 metų nuo paskutinio dokumento dėl pagalbos suteikimo gavimo datos.

22.10. Duomenų subjektas gali kreiptis į INVEGĄ ir įgyvendinti šias Reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintas teises:

22.10.1. teisę būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;

22.10.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

22.10.3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

22.10.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);

22.10.5. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą.

22.11. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei mano, kad asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679. Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą teismui, jei mano, kad Reglamentu (ES) 2016/679 nustatytos jo teisės buvo pažeistos, nes jo asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas.

 

 

____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-104, 2017-02-15, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02900

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-808 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-742, 2023-12-29, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25952

Dėl ūkio ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-808 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo